Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетPdf көрінісі
бет20/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Нұрғазы САСАЕВ

Чемпион шыққан ауы

у

лд

дың тыныс-тір

р

-ші лігімен  танысып қ

қ

айайту

ту м


мақ

ақса


са

ты

тынднд

а

аАл

Ал

--

ма тыдан бір топ журна

на

ли

стст жолға шықтық. 

Алакөл ауданының орталығы Үшаралдан 

80 шақырымдай беріде жатқан аядай ғана 

ауыл екен. Көршілес жатқан төрт ауылды 

бі ріктіріп,  округтің орталығы болып тұр. 

Ха

Халл

қы

қынының 

ң са


са

ны

ны 2200

000-


0 на

нан сәл ғана асады. 

Жы

Жыл


 лан

анды


ды

д

депеп

а

ататалу

луы


ы д

да бекер емес. Бұл 

жа йында ел аузында аңызға бергісіз небір 

деректер айтылып жүр. Соның шындыққа 

жа насатыны  мынау  болса керек: кезінде 

осы жерден жыландар көшетін болған кө-

рі неді.  Олардың көп б

бол


олға

ғаны


ны с

с

ононша

шалы


лық 

қ 

– кейін осында мекенн

е

етк

ткен


ен

а

ададамд

мд

арар ж

жер


ерге

ге

 «Жыланды» деген атау беріпті. Ал ауылдың 

ір гесімен Шынжылы өзені ағып жатыр. Өз-

ге өзендерден айырмашылығын атынан-

ақ байқап отырған боларсыздар, шы ны-

ме

м н де


д  бір тем

емпера


р ту

ура


р ны сақтап тұр. Суы 

қы

қыссы-ы-жа

жазы


ы ж

ж

ыпып-ж

-жыл


ылы.

ы  «Күн суықта да 

осын да  шомылатындар табылады», – дей-

ді жергілікті тұрғындар. Сол өзеннің бас та-

уын да ордалы жыландар әлі күнге дейін 

ме кен ететін көрінеді. Бірақ зиянын шеккен 

еш кім  болмапты. Негізі, Жыландының та-

би ғаты да тамаша. Қыссы

ы

жы

ылы, жазы салл-

қын. Қанша қар  жау

уса

са д


да,

а, а


аяқ

яқта


та

н

ныз

ызға


ғар 

р

өт пейді екен. Кейде оқушылардың мек теп-ке костюммен шығып кете беретіні де сон-

дықтан болса керек. Жалпы, Әлімханұлы-

нан  бөлек, та лай мықты спортшыларды 

шы 


ғарған атал 

мыш ауыл Мұхамеджан 

Ты

Ты  ны


ныш

ш

папаев

евы


ы

ме

менн ма

мақт


қтанады. «ЖерСу» 

ко

кор 

р

попо

ра

рац

ция


ия

с

сын

ын

ыңың

б

басас

шы

ш сы, Алматы об-лы сы  бокс фе дерациясының президенті 

Ба уыржан Ос панов та осы ауылда Жә ні-

бекпен көр шілес тұрады екен.

Сонымен не керек, Жыландыға да же-

тіп, халықтың Жәнібе

е

кккке 

е де


деге

ген 


н 

қо

қоше

ше

меме

ті

тін н 

бірден байқадық. Чемпион оқыған мек теп-

ті, жаттыққан спортзалын араладық. Ауылы 

ала қанына салып, көтеріп жүр. Бәрі де құ-

ша

шақ 


қ жа

ж я амандасып, қаумалап су

уре

ретк


к

е 

е түтү-

сі

сіпп жа

жатыр. «Сенің түбі әлем чемп

мпио

ионы


ны б

бо-


о-

ла тыныңды  баяғыда-ақ білген ем», – деп 

ар қасынан қағып жатқандары да жетерлік. 

Не мерелерін ертіп ақсақалдар жүр. «Ба-

лам, мына бауырыңа ырымын жасап, қо-

лын ал


л

ып

ы ққ

ойшы, сен се

екі

к лді чемпион бол-сын»

»,

,дедеп

п өб


өбек

екте


теп

п жү


жү

р.

р.«

«

АйАйна

налайын, 

ба лам,  осы  бетіңнен тайма! Биіктерді ба-

ғын  дыра бер! Рақмет, саған», – деп Жә ні-

бек  тің  маңдайынан  иіскеп,  ауылдың әже-

ле 


 

рі де ақ тілектерін жаудыруда. 

Чем   пионның  әкесі Әлімхан мен шешесі 

Зәу ре  де  бүгін өте бақытты. Сыр біл

л

ді

дрм

меуге 


ты

ты р


 рыс

ысса да, ауылдастары «Әл

лөш

өшка


ка,, Зә

Зәу-


у-

реш, б


балаларың жарады. Осындай

й  ұлды 


өсірген сендерден айналайын», – деген 

сайын төбелері көкке бір елі ғана жетпей 

тұрғандай. 

– Үш ұлым бар. Солардың ішінде ор тан-

шым

м

ЖәЖәніі

бе

бек к  сп

спор


ортқ

қа

абе

бейі


йім

м бо


болд

лды. Кіш-

кен та

та

йыйы

на

нанн

бы

былғ

лғ

арары

ы

қоқо

лғ

лғабабын

ын қ


қ

олынан 


шешпейтін. Бокспен бірінші сыныптан ба с-

тап айналысты. Енді, міне, чемпион атанып, 

хал қын  қуанышқа  бөлеп жатыр. Мына 

кездесуі оңай болды, мынауы қиын болды 

де

де

п п ай

йта алмаймын. Ешқайсысы о

оңа

ңай


й

бо

бол-л-

ған жоқ. Әр жекпе-жегін жүрегімді ұстап 

оты рып тамашаладым. Көптің тілегі қабыл 

болып, ұлым әлем чемпионы атанды. Бұл 

– ме

мені


нің 

ң ға


ғана

на е


еме

е

с, барша Алаш жұртының қу

қу

анан

ыш

ышы.

ы. Ж


Жыл

ыла


андының ғана емес, бүкіл

 

Қа зақстанның  жеңісі, – деп ағынан жа-рылған Әлімхан ағамызға Алматы облысы 

бокс федерациясының президенті су жа-

ңа «Нива» автокөлігінің кілтін ұстатты. Жә-

ні бекті «Тойота П

П

ра

рдо

д

» көлігіне ммінгізді. 

Же ке  бапкері  Мұ

Мұра

рат 


т 

Қи

Қисысымб

мбае


ае

в 

вта

та

сс

ый

ый-ақы дан  құр қалмады. Оспанов оған «То-

йота Камридің» соңғы үлгісіндегі көлігін 

та  быстады. Ауыл әкімшілігінің де чем-

пионға дайындаған өз сыйы бар екен, 

аудандық, облыстық аламан бәйгелерде 

топ жарып жүрген сәйгүлікті атады. Шар-

шы

шы а


а

ла

лаңдңда

а та


тала

лай


й мықтыны тырп еткізбеген  

б

боксшының мысы асау атты бірден жуа-сытып жіберген сияқты. Үзеңгіге оң аяғын 

са лып,  жалынан  ұстап ыршып мінген Жә-

ні бек тебінген күйі шауып кетті. Иә, қай-

сы бірін айтайық, шапан да жабылды, ай-

мақ  тағы  атым

мта


тай

й жо


жома

март


ртта

тар да


да н

неб


ебір

ір

 сәй  гүліктердің

ң т


т

із

ізгігіні

нін


н ұс

ұс

тататы

ты

пп жа

жа

тттты

ы. 


Бірақ чемпионымыз өзінің бәз қалпын жо-

ғалтқан жоқ. Әлем біріншілігіне дейін

қан дай  болса, қазір де сондай қарапайым 

көрінді. АуАу

ыл

ылда

да ә


әлі

л

  біраз уақыт боламын.Атырауда өтетін Қазақстан

н бі


бірі

рінш


нш

іл

іліг

ігін


ін

е 

е д

де 


бар май тын  шығармын.  Бауыржан  аға 

«ауылда жа тып, таза ауада демал» дейді. 

Осында  бір ай боламын да, Мұрат аға 

екеуміз жаттығуға қайта кірісеміз. Ендігі 

жы

жылы


л

 бізді Азия

я

ой

о ындарыр

 күтіп тұр. Одан 

ке

кейі


йі

н

нкө

көзд


здіі аш

аш

ыпып

-жұмұм

ға

ғанш

нша Рио Олим-

пиадасы да келіп қалады. Сол жерде атой 

салуым керек, – деп қысқа ғана қайырды.

Жалпы, жақсының жақсылығын атап 

өтуі міз керек, Жыландының Алматы об-

лысындағы алдыңғы қатарлы ау

у

ылы  дар дың 

біріне айналуына «ЖерСу»

у» к

кор


ор п

 по


ора

ра

 ц ция

иясы


сы 

президентінің тікелей қатысы

б

бар. Ке


К

і

зінде құлдырап, құрдымға кетуге шақ қал ған 

ауылды сақтап қалған да осы Ос па нов. 

Жаңа ғасырдың басында ауыл балаларына 

арнап спорт клубын ашып бер ген. Алматы, 

Т

Талд


лдық

ықор


орға

ғ н


н

қа

қалала л

 ла


а

ры

ры нан білікті 

ба

бапккер

ерле


лерд

рді 


ар

арна


на

йы

йы шшақ

а

ырып, жағ-дайларын жасап, ауылға тартқан. Со ның 

арқасында бокс, күрес, дзюдо, самбо сын-

ды спорт түрлерінен талай мықтылар шы-

ғыпты. Олардың арасында халық ара лық 

турнирлерді айтпағанда, ел

ел

ччем

емпи


пион

он

 д да

ары


ры 

атанғандары да жетерлі

лік.

к

ЖЖән

ән

ібібек

ек т


т

е 

бокстың қыр-сырын сол клубта үйреніпті. Бұл – Бауыржан Кеңесбекұлының спортқа 

қа тысты жасап жатқан жақсылықтары ға-

на. Одан бөлек, ауылға мәдениет клубын 

са

с  лл

ып

ып ббер

ерге


г н.

н. Ж


Жас

аста


тарғ

рғ

а арнап саябақ аш

аш

ыпып

б

береріп

іп

тті.. ББіз 

з ба


бара

рард


рдың

ың алдында ғана 

ауыл да  физика-математика  мектебінің 

ашыл ғанын естідік. Мұнда Алматы мен 

Тал дықорған қалаларының жоғары оқу 

ор талықтарында ұстаздық еткен про фес-

сор лар  сабақ  беруде. «Бізді

дің 


ң ау

ауылда 30

жас қа  дейінгілер темекіі ш

шек


екпе

пейд


йд

і.

і.Б

Бәр


әрі 

спортпен айналысады. Дүкендерде арақ, 

темекі дегендерің сатылмайды. Оған ты-

йым салынған», – дегенде, шыны керек, 

ал ғашында  сенбеген едік, сөрелерден 

арақ түгіл, сыраны көрмегенімізде көзіміз 

жет 

т

ті. Қысқасын айтқанда, халықтың Ос-па

пан


н

ов

овқақа д

дег


ег

ен

ен іі

лт

лтипипат

ат

ыы зо

зор


р. Оны халықтың 

Ә

Әлімханұлына аййтқан  і

тілектерінен-ақ 

байқадық. Нақты айтсақ, Жәнібекке тілек 

арнағанда міндетті түрде Бауыржан

Кеңесбекұлының атын қосып жатты.

Иә, әлем чемпионы осындай ауылдан

шық пағанда  қайдан шығ

ғ

адады?

ы?! Ас


Асыр

ыра


а сі

сіл-


л

тегеніміз емес, егер елімізд

зд

ің

іңә

әрб


рбір

ір

аай

й

мама-

ғында, әрбір ауылында спортқа деген көз-

қарас Жыландыдай болса, онда Қазақстан 

құ рамасын  бүкіл республикадан емес, бір 

ға на ауданнан-ақ жасақтап шығаруға бо-

ла

л рр 

ед

еді.

і.

БоБо

кс

кс

та

тан 

н

әл

әлем 

чемпиондарын ұлықтау 

еліміздің әр өңірінде 

жалғасып жатыр. Осы 

демалыста өз чемпионы

Жәнібек Әл

Әлім

імха

ханұ

нұлы

лын 

н

Жыланды 

ау

ауыл

ылы

ы

да

да

күтіп

і  

алып, құрмет көрсетті. Ат 

мінгізіп, темір тұлпардың 

кілтін қолына ұстатты. Әлі 

де қ

қош

о еметтер біткен жоқ.

Ел

Елімім

із

здед

 осыдан бұрын боксшыла

лард

рдан


ан

 

 құрылған «Астана Арланс», жекпе-жек

өнер шеберлерінен жасақталған «Алаш

Прайд» сияқты клубтар бар еді. Енді, міне,

ол кезек дзюдоға да келді. Құрылғанына

көп болмаған «ТАК Астана» клубының

құрамынд


д

а 

а ел

лім


і іздің беткеұұст

с

ар шеберлеріөнер к

көр


өрсе

сете


те

ді

ді.. Ко

Кома


манд

нд

анан

ы

ы МаМакс

к

имРаковтың

ың ә


ке

кесі С


С

ер

ергеге

й

йР

Рако


ков жатт

ттық


ықтырады.

Жарысқа жерлестерімізден бөлек,

«Сам бо-70 Москва» ( Ресей), Челябинск

қаласының Олимпиадалық  дайындық

орталығы клубы (Ресей), Ippon (Қыр ғыз-

стан), City Commerce Bank Team  (Украина

на

), 


«R

«Rig


igaD

aDom


om

e» (Латвия) командал

алар

ары


ы

қа

қатытыст

сты


ы. 

Жеребе қорытындысы бойынша біздің

клуб алдымен Челябинск қаласының

командасымен кездесіп, Максим Раков

бастаған жігіттер ресейлік қарсыластарын

6:1 есебімен ойсырата ұтты. Бұл кездесуде

тек әлем чемпионатының күм

ү

іс жүлдегеріАзамат

т

ММұқ

ұқан


анов

ов

ққан

ана


а қа

қарс


рсыл

ылас


асын

ы а


а

есе


жіберіп 

п ал


ал

ып

ып, қақалғ

лғ

анан

д

дарыры ж

жең


еңіс

іске


ке

ж

же

етті.


Жартылай  финалда біздің жігіттер

Латвияның RigaDome клубымен кездесті.

Бұл жолы да Сергей Раковтың шәкірттері

Ригадан келген дзюдошыларды аса

қиындықсыз ұтты. Қорытынды есеп – 5:2.

Өк

Өкінініш

шке қарай, Максим

Р

Р

акаков

ов

қоқосы

сымш


мш

а 

а ууақытта Евгений Борадавк

вкод


одан

ан

ұтылса, қырғызстандық легионер  ЮрийКраковецкий Мариусу Паскевичусуден

айласын асыра алмады. 

Ал ақтық сында «ТАК Астана» клубы

мен Украинаның City Commerce Bank Team

дзюдош

ш

ылылар

ары


ы

жо

жолы

лықт


қ ы.

ы. 6


60

0 ке


ке

лі

ліде

де А


А

зия


че

чемп


мпио

ио

нанаты

ты

нының

ң 

жүжүлд

лдегері Елдос Сметов 

Дн

Д епропетровскі

і қаласының  балуаны

Геврорг Геворгянды иппонмен ұтып, таза 

жеңіске жетті. Одан соң Азамат Мұқанов 

запорождық Георгий Зантараяға жол 

берді. Өкінішке қарай, дзюдодан әлемнің 

күміс жүлдегері, самбо

бо

даан

н

әлем чемпии

он

оы

атанған Азамат осы

сы

ж

жолол

ы 

ы жажа

рқ

рқырырап

ап

кк

өз

өзге

ге

  түсе алмады. Аст

стан


ан

а

а төтөрі

рінд


нде ек

екі


і

рет 


т

жауырыны жер иіскеді.

Азаматтан соң Ертуған Төренов те 

Сергей Дрепоттан  ұтылып, жалпы есепте

украиндар алға шықты. Екі қазақ жігіті 

ұтылып, ұн

нжырғамыз түсіп кеткенде, өзбек 

ле

легигио

онер


ерім

іміз


із Я

Я

хьхья

я Имамов Виталий 

По

Попо


пови

вичт


чтіі

ті

тізезерл

рлет


етіп, таразы басын 

теңестірді. Алайда 90 келідегі екінші өзбек 

Эркин Донериеров украиндардың тағы да

алға шығуына мүмкіндік беріп қойды. 

Абырой болғанда, 100 келіге дейін 

салмақта сынға түскен әлем чемпионы

Максим Раков қар

р

сыласы Дмитррий 

Лучинді ұтып, ес

с

еп

ептіті қ

қай


ай

та

та ттеңе ес

есті


тірд

рді.


і. 

Осылайша чемпион

онны

ның 


ң та

тағд


ғдыр

ыры


ы

асса


а

ау

ауырыр 

салмақтағы  Ержан  Шынкеев пен Артем 

Блошенко арасындағы кездесуде шешілді. 

Қос балуан да мардымды өнер  көрсете

алмады. Тек соңғы минутта украин жігіті

белдесу ережесін бұзып, төреші жеңісті 

же

жерл


рлес

е ім


міз

ізге


ге б

бер


ерді

ді

..

Ба

Басс жүжүлд

лден


еніі

өз

өз жже

ерімізде алып қалған 

«ТАК Астана» 50 мың АҚШ долларына ие 

болды. Екінші орын алған украиндық City 

Commerce Bank Team 30 мың долларға қол 

жеткізді. Ал үшінші орын  ресейлік 

«Самбо-70 Москва» клубына бұйырды. 

Бе

Бе

к

к ТӨ

ТӨЛЕ

ЛЕУО

УОВ

В

«Ақтөбе» өткен турда биылғы ел

біріншілігіндегі басты бәсекелесі «Ас та на-

да

дан»н» т

т

үзүз

де

де ұтылып қалып, елорда лыы

қ

қтатар-

р-

дыдың

ң кө


көме

месскі үмітін қайта өршіте түск

кен

енде


дей

й

бол ды. Десек те, чемпиондық атақтың

тағдыры бәрібір «Ақтөбенің» қолында еді.

Олай дейтініміз, «Астанаға» соңғы турда

жеңіске жетудің өзі жеткіліксіз болды. Ол

үшін «Ақтө

өбе


е

» өз алаңынд

д

а «Ордабасы»клубын

нан


ан

ұұты


ты

лы

лып,п, «

«Ас


Ас

та

танана»

»

ҚаҚара

раға


ғанд

нд

ыда«Шахте

е

рдрді»

і» ұұ


ту

туы


ы ке

ке

рере

к

к. ССон

онда


да д

д

аа

«А

«Аст

ст

аана»

чемпион бол май ды. Тек екеуінің ұпайы

теңесетін еді. Ал ұпайлары бірдей болса,

қосымша «Алтын матч» өткізілуі керек

болатын. Осындай күрмеуі күрделі,

«Ақтөбенің» мүмкіндігі молырақ жағда

айд

йд

аВл

Влад


адим

им

ирир Никитенко шәкірттерін

іне


е  өз

өз

ала

аң

аында

а

««Ордабасы» клубымен тең түс

с

сесе

де жеткілікті болатын. Әрі түзде емес, өз

алаңында. Сондықтан «Ақтөбенің» бесінші

рет Қазақстан чемпионы атанатындығына

күмән келтірушілер некен-саяқ болды.

Алайда Ақтөбедегі ойын шектен тыс

шиеленісті

ті

  өтттті. Жүлдеден

н

күк

дер  үзсе де,

жігерлер

ер

іі жа

жа

сысы

ма

мағаған

н Оң


Оңтү

тү

стст

ік

ік ҚҚаз

азақ


ақ

стан


облысының  фу

ф

бтбол

шы

лары

А

Ақтб

өбе тө-


рінде көсіле сілтеді. Кездесудің алғашқы

ми нутынан бастап қорғаныста жатып ал-

май, шабуылға да иек артты. Бірінші тайм-

да команда капитаны Қайрат Әшірбековтің

бұ

бұ

рр

ыштан көтерген добын Роман Похал

ал

юк

юк ба

басс


ым

ымен


ен с

сілкіп жіберіп, алаң иеле

лері

ріні


нің 

ң 

қақ пасына  тоғытты.  Осылайша  Қобыландыбатыр атындағы стадионға жиналған жан-

кү йер лердің жүрегін ауыртты. Өйткені дәл

сол мезетте «Астана» Қарағандыда

«Шахтерді» еш қиындықсыз жеңіп жатқан

болатын.

«Ақт


қтөб

өбе»


е» ттек

ек 8


83-

3-ми


мину

нутт


тт

а

аоя

оянд


нды

ы. М


М

арат


Хайруллиннің әуелетіп асырған добын

Юрий Логвиненко басымен қақпаға

енгізді. Тең есеп ақтөбеліктерді  қа на ғат тан-

дыратындықтан, олардың қуаныштарында

шек болмады. Бірақ  «Ордабасы» айылын

та

тартртар

ар е


е

ме

мес. Алға ентелеп жүріп, екінш

ш

іі рер т 

т 

алалға

ға

шшық

ық

тыт

. Голдың авторы – Қаза

ақс

қста


тан

н

жастар құрамасының мүшесі Евгений Ле-вин. Осы голдан соң  қазақстандық жан-

күйерлердің бәрі «Алтын матчты» кө ре тін-

деріне  бек сенімді еді. Өйткені ойынның

аяқ талуына екі минуттай уақыт қана қал-

ған. Бірақ

қ 1


199

95

5жы

жылы


лы

 туғ


уған

ан б


б

оз

озбабала

л

АА

бат


Айымбе

бето


тов

в та


тама

маша


ша ггол

ол ссоғ


оғ

ып

ып,, АқАқтө

тө

беб

нің


орталық стадионын дүр сілкіндірді. Абат-

тың соққан голы «Ақтөбеге» Қазақстан

чем пионатының бас жүлдесін әперді. Со-

нымен қатар  келесі жылғы Чемпиондар

ли гасының електік додасында бақ сынау

құ

құ ққығ

ығын


ын

а 

 қол жеткізді. Бір қуанышты

ысы


сы,,

бұ

бұлл ой

ойын


ында

дағы маңызды голдарды С.Да

Да

в

вы-ы-

дов сияқты сырттан қалап алған қымбат

ойыншылар емес, өзіміздің жергілікті

таланттар соқты.

 «Шахтер» болса соңғы турдағы ойынға

соншалықты мән бермеді. Кездесу қандай

нәтижемен аяқталса да, олардың чем-

пионат кестесіндегі жағдайларына еш-

қа

қа

ндндай

ай ә


ә

се

сер р ет

етпе


песі

сі

бб

ел

е гілі еді. Сондықтан Ку

Кумы


мыко

ков


в не

негі


г зг

згі іқұ


құра

рам


мның көп фут бол шы-

сына тағы да демалыс беріпті. «Астана» 

осыны пайдаланып, кеншілер клубын 

«қалпақпен» ұрып алды. Бірақ бұл ойын-

дағы төрт гол да чемпион атануға жетпеді. 

Ен ді «Астана» келесі жылы Еуропа лига-

сында бақ сынайд

ды.


ы.

Ә

Әйтйт

еу

еуірір,, би

биы


ылғы

ғы «


«

Бо

Бо--

тев» клубымен ойна

наға

ғанд


ндай

ай

, дәдә

рм

рменнсі

сізз кү


кү

й

й кеш песе жарар еді. Негізі, елордалық фут-

бол шыларда соңғы турларда өте жинақы

өнер көрсетті. Оны айтпай кетпесе бол май-

ды. Келесі жылы да осылай ойнаса, Қа зақ-

стан жанкүүйе

й

рлерін ұятқа қалдырмас еді.«Е

«Ерт


ртіс

іс»


» пе

пе

н н «Қ

«Қай


ай

ра

рат» арасындағы матч че

емп о


ио а

нат  қо


о

ры

р тындысына ешқандай өзгеріс енгізбесе де, екі команда аянбай 

«шайқасты». «Ертіс» үш ұпайынан айырған 

ҚФФ Дауларды шешу палатасына өкпелі

еді. Олар бұл ойында жеңіске жетіп, өз де-

рінің қола жүлдеге лайық екендерін көр се-

туді көксегендей. Ол

лар

ар

өөзд

з ерінің абыр

рой-

лары мен ар-нанамы

мыст


стар

ар

ыы

үш

үшінін

т

тер

ер

  

төк кендей...

Ал «Қайрат» қола жүлдеге ешкімнің 

көмегінсіз, өздерінің де қол жеткізе ала-

тын дықтарын  дәлелдеуге  тырысты.  Нағыз 

та бан  тірескен  додада  «Ертіс»  фут бол шы-

лары

р

 тамашша екі гол соғып, жанкүйерлерінің 

ай

айыызы

зын


н

қа

қандндыр

ыр

дыды. Жанкүйерлерінің 

алдында қолдарынан келгенше күресіп 

бақты. Сондықтан «Ертіс» футболшыларына

ешқандай да өкпе арта алмайсыз. Ал 

«Қайрат» бұл ойында айқын басымдылық 

таныта алмады. Екі голды төреші екі мәрте

белгілеген пенальтид

иден


е ссоқ

қ

ты. Ал үүшіші

нші


гол оффсайдтан соғ

оғыл


ылды

ды

мм

а,

а, жж

оқ

оқ ттазаза

а кі


кі

рд

рді і ме, ажырата алмай 

й

да қалдық...  Екінші алтылықта «Ақжайық» өз ала-

ңында «Атырауды» ойсырата ұтқа нымен, 

премьер-лигадағы орнын сақтап қала ал-

мады. Биыл қаржы тапшылығын басынан 

ке

ке

шіш

рс

рсе деде,, ла

лайы


йықт

қты


ы

деңгейде өнер көр-

се

се

ткткен

енде


де

рі

ріме

ме

н,н, б

бір


ір

ін

іншіш  топқа түсіп қалды. 

Ал «Жетісу» қазақ футболының үздік 

сұрмергендерінің  бірі Мұрат Тілешевтің 

пенальтиден  соққан голының  арқасында 

келесі жылы да премьер-лигада ойнайтын 

болды. «Тараз» бен «Восток» тең түсті. Енді

«Восток» Семейдің «С

С

пап рт

ртаг


аг

ым

ыменен

»

» жожоға

ғары


ры

 

топтағы екінші орыынғ

нғ

аа та

тала


ласа

са

тыты

н

н бобола

лады


ды

Ұзақ жылғы үзілістен кейін «Спартак» (бұ-рынғы «Елім-ай») клубының кіл мық ты лар 

то бына  қайта  оралуы да әбден мүмкін.

Осы жекпе-жектен кейін таныс та рым-

ның бірі «Головкиннің қарсыластарының 

бә 

рінің осал болып шыға келетіндері қа

қа

лалай?

й?»


» де

деп


п та

таңд


ң анды. Оның себебі – Го-

ло

ловв

ки

киніні

ң

ң  сосо

ққ

ққыларының өте қуат ты-

лығында. Головкин пәрменді  соқ қы ла-

рымен оңды-солды төпелей жөнелгенде 

оның қарсыластары бас сауғалап, тек 

қорғануды ойлап, әлекке түседі. Өздерінің 

дайындаған такти

ти

ка

к сысы мен шабуы

ылд


л арын 

да ұмытып, біл

л

ге

гендндер

ерін


ін

ен

ен жжаң

аңыл


ыл

ат

атын

ында


дай.

й.

Өз басым ГГ

оловкин Ст

С ивенстіі де, б

бас-


қасын да бастапқы раундтарда-ақ сұлатып 

са ла алады деп ойлаймын. Бірақ оған 

жек пе-жекті  тым  болмаса жартысына 

дейін созу керек сияқты. Бұл кәсіпқой 

бокс

с

тытың

ң жа зылмаған  қағидасы  іспетті.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет