Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетPdf көрінісі
бет1/23
Дата22.12.2016
өлшемі9,46 Mb.
#280
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАРАттестациядан өте алмаған ішкі істер қызметі офицерлерінен мемлекеттің оқытуға жұмсаған қаржысын өндіріп алу дұрыс па? 

...дедім-ай, ау!

Айдос ЖҰҚАНҰЛЫ, 

журналист:

– Айлығы 70 мың теңге болатын 

мұғалім 70 мың теңгелік білім беріп, 

кейін жалақысы 70 мыңнан аспайтын 

маман дайындап шығара ма?

(ФБ-тегі жеке парақшасынан)

Алматы


+13..  +15

о

+4..  +6о

+1.. +3


о

0 .. +2


о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

154,34

208,50

25,31

15615,55

892,06

1313,20

4,77

1,35

1475,18

105,92

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

№193 (1104) 

5 қараша, сейсенбі

2013 жыл

ИƏ

Дәурен АРЫН, 

заңгер: 

– Қазақстан Республикасының 

«Құ   қық қорғау қызметі туралы» За-

ңы на сәйкес, ішкі істер орган да ры-

ның қызметкерлерін әрбір үш жыл 

са йын олардың кәсіби даяр лық дең-

гейін, құқықтық мәдениетін және 

аза  маттармен жұмыс жасай білуін 

ай қындау үшін аттестаттаудан өткізу 

қа  рас  тырылған.  Арнайы  заңмен  қа-

рас 

тырылып отырғаннан кейін өз басым «сол аттестациядан өте алма-

ған  дардан өтемақы талап ету керек» 

дегенді қолдаймын. Қазірде құқық 

қорғау саласы бойынша мұндай 

реформалар көптеген елдерде өт-

кізіліп жатыр. Сол реформалардың 

ішінде ең нәтижелі болғаны – осы 

қызмет кер лерді  аттестаттау  шарасы, 

оның қорытындысы бойынша бар-

лық жеке құрамның 90 пайызға жуы-

ғы қайта жаңартылды. 

-бетте

3

Бүгінде аттестациядан өте алмаған ішкі істер қызметі офицерлерінен мемлекет тік оқытуға жұмсаған қаржысын қайыра өндіріп алу мәсе  ле сі 

өзек  ті болып тұр. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер 

депар та  мен ті аттестациядан өте алмай, жұмыстан шы ғып кеткен 

офицер  лер  ден  осындай  өтемақы  өндіру  арқылы  мем  лекет  пайдасына 

7 млн 805 мың теңге пайда әкеліпті. Ішкі іс тер қызметі заң бөлімі 

басшыла ры ның айтуынша, өткен жы лы осылайша аттестациядан 

өте алмаған 17 экс-поли цей ден қыруар қаржы қазынаға қайта-

рыл ған екен. «Бұл қа ражат оларды ішкі істер мектептері мен 

ака де мияда оқы  тып, киім-кешек және жатын орынмен тегін 

қамта  ма сыз етуге жұмсалған» дейді департамент өкілдері. 

Жал пы, келісім шарт қа сәйкес, полицейлер ішкі істер ор га-

нында кемінде бес жыл қызмет етуге міндетті. Алай да түрлі 

себептермен ол полицейлер уәделі мер  зімді атқарма-

ған.  Бірі жұмыс барысында те ріс қылықтар көрсету 

арқылы жұмыстан шық са, енді бірі аттестациядан өте 

алмағаны үшін қыз ме тінен шеттетіліп, өтемақы 

төлеуге мәж бүр болған. Жалпы, бұлайша аттеста-

ция дан өте алмағаны үшін өтемақы өндіріп алу 

дұрыс па? Сауалды мамандар талқысына салдық. 

ДАТ!

Экологиялық 

мәселеге байланысты 

«Оян, қазақ!» дейтін 

кез жетті

бетте

4

АЛАШ-АҚПАР

А

ТТалай уақыттан бері қаржының жоқтығынан тоқтап  

тұрған бұл инновациялық жоба қазіргі уақытта Ұлан 

ауданына қарасты Привольный ауылындағы «Багра-

тион-2» шаруа қожалығына орнатылып жатыр. Бұл 

тоңазытқышты орнатуға республикалық бюджеттен 5 

миллион теңге бөлінсе, қалғанын шаруашылықтың өзі 

мойындарына көтеріп алыпты.

Анатолий КОВШИК, 

«Вибромаш УК» кәсіпорнының директоры:

– Жылыту құбыры қағидасы бойынша жұмыс 

істейтін тоңазытқыш электр қуатынсыз, яғни, аязды 

жинап алу жолымен жұмыс істейді. Біз арнайы 

жинағышта сығымдалып, жиналған аязды жыл 

бойы пайдаланамыз. Тоңазытқыш аяз түскен уақыт-

та аязды өздігінен жинап алып, көктем, жаз, күз 

мау  сымында сол жиналған аязды пайдаланып жұ-

мыс істейді. 

«Вибромаш УК» серіктестігі электр энергиясынсыз 

жұмыс істейтін тоңазытқыш жобасын келер жылы Өс-

ке мен де өтетін «Шағын ЭКСПО-2014» көрмесіне қою-

ды жоспарлап отырған көрінеді.

Азамат ҚАСЫМ,

Өскемен

Аяздың күшімен жұмыс 

істейтін тоңазытқыштың 

іске қосылар күні жақын  

Иә, дәл солай. Қалауын тапсаң, бет 

қаратпайтын қытымыр аязды да кәдеге 

жаратып, пайдасын көруге болады екен. Бұл – 

аңыз емес, ақиқат. Өткен жылы Өскемендегі 

«Вибромаш УК» кәсіпорнының мамандары 

электр энергиясынсыз жұмыс істейтін 

тоңазытқышты ойлап тапқан болатын.

Хайрулла ЖАНБЕКОВ:

Бұқаралық ақпарат құралдары меморгандар 

жұмыстарының кемшіліктерін жасырмауы тиіс

АҢДАТПА

-бетте

-бетте

2

4ЖОҚ

Орынғали ЕСЕНҒАЗИЕВ, 

Алматы қалалық ішкі істер 

департаменті ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, 

отставкадағы полковник: 

Суармалы 

егістікті құрдымға 

жіберіп, қарап 

отырамыз ба?

Сақтандыру полисі 

бізді шын мәнінде 

сақтандырып 

отыр ма?

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Президент 

Әкімшілігінің қызметін жетілдіру мәселелеріне арналған 

кеңес өткізді. Бұл жөнінде akorda.kz cайты ақпарат таратты. 

Кеңесте Нұрсұлтан Назарбаев Пре-

зи дент Әкімшілігінің идеология лық, 

аумақтық-ұйымдастыру және эко-

номикалық бағыттар аясындағы тиімді 

жұ мысын жолға қоюдың маңыз ды лы-

ғын атап өтті. Мемлекет басшысы таяу-

да Үкіметтің кеңейтілген отырысында 

берілген тапсырмалар бойынша тиісті 

жұмыстар жүргізіліп, олар бұқаралық 

ақпарат құрал дарын да кеңінен жария-

лануы керектігін тағы да еске салды. 

«Аппарат мемле кеттік бағдарламалар-

дың орындалу барысын бақылап, кем-

шіліктерді айқындауға және оларды 

тиімді іске асыру жөнінде нақты шара-

ларды белгілеуге тиіс. Үкіметтің кеңей-

тілген отырысында менің тарапым нан 

айтылған сындардан тиісті қорытынды 

шығарылуы керек. Бұл бағыттарда 

қандай жұмыстар жүргізіліп жатқаны, 

кімдер жауапқа тартылғаны және жа-

за 

ланғаны туралы әрбір факті бойынша халық алдында есеп беріп, 

БАҚ-та жариялау жөнінде тапсырма 

берілген болатын. Мен  айтқан сын 

бойынша тек Тұрғынүйқұрылысжи-

нақ банкі нің 

жағдайы 


жөніндегі 

деректер ғана ай тылды, өзге ешқан-

дай ақпарат бол ған жоқ. Тіпті бұл ретте 

менің тарапым нан айтылған сынның 

бір бөлігі газет бет те рінде де көрініс 

тап паған  және  теле эфир   ден  де  беріл-

меген. Сондық 

тан әр 


кім 

нен тек өз 

бағыты  бойынша  бағ дар  ламалар дың 

орындалуымен ғана емес, сон дай-ақ 

Үкіметтің,  ми нистр лік тер  мен  ведомст-

волар дың  жұ мы сындағы  кемшіліктерді 

жою жөніндегі барлық нұсқауымның 

орын   далуы мен  қа таң    түрде  жұмыс 

жүр гізуін талап ете мін», – деді Мем-

лекет басшысы.

Бұған қоса, Қазақстан Президенті 

еліміздегі патриоттық тәрбие мен діни 

ахуал саласындағы жұмыстардың 

тиімділігі кемшін түсіп жатқанын атап 

көрсетті.

Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев 

өңірлердің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына мониторинг және талдау 

жүр гізу бөлігінде Президент Әкімші-

лігі нің қызметін жақсарту қажеттігіне 

тоқ талды.

«Президент Әкімшілігінің мемле-

кеттік инспекторлары облыстардағы 

ахуал ды толық білмейді. Олар өз өңір-

ле ріндегі барлық әкімдерді, ауылдық 

әкім дерді жүзбе-жүз танып, әрқайсы-

сы 

ның жұмыс ерекшелігін ажырата білуге тиіс. Мемлекеттік инспектордың 

жұмысы барлық істен хабардар болу 

үшін де істеледі. Мысалы, Батыс Қазақ-

стан облысына сапар барысында мем-

ле кеттік  инс пектор  қажетті  ақпараттың 

бәрін біл мейтін болып шықты. Ол жа-

ңа дан келген адам болуы мүмкін әрі 

бә рі нің қыр-сырын терең игеріп үлгер-

ме 

ген шы 


ғар. Бірақ соның өзінде 

олар да өңір жөнінде жергілікті атқару-

шы билік қызметіндегі жетістіктер мен 

кем шіліктерді, сондай-ақ проблемалар 

мен іске асырылып жатқан жобаларды 

қам титын толық ақпарат болуға тиіс. 

Олай болмаған жағдайда олардың 

атқарып отырған лауазымына сәй-

кестігі жөнінде белгілі бір қорытынды 

жасау қажет болады», – деді Қазақстан 

Президенті.

Кеңес қорытындысында Мемлекет 

басшысы қаралған мәселелерге және 

биылғы жылдың соңына дейін жос пар-

ланған қоғамдық маңызы бар іс-

шараларға тиімді ұйымдастыру шылық-

ақпараттық қолдау көрсетуге қатысты 

бірқатар нақты тапсырмалар берді. Жалғасы 3-бетте 

Головкин 

Стивенсті де 

сұлатты


-бетте

7

МӘСЕЛЕЗерттелмеген Сүмбе сақ-үйсін қорғандары құрып кетуі мүмкін

КІРІСПЕ ОРНЫНА

Көнекөз қариялар: «Сүмбе ауылының солтүстік 

беткейінде үлкен қаланың орны бар» деп айтып 

отыратын. Ол кезде «Біреу жер қазғанда қыш 

құмыра, алтын сырға, тарақ, айна т.б шығыпты-мыс, 

құмға барған жігіттер бір мүрденің үстінен түсіп, 

алтын бұйымдарды бөлісіп алыпты-мыс» деген 

секілді алыпқашпа сөздер де жиі естілуші еді. Бала 

болған соң, аса мән бере қоймаппыз. Өткен бір жолы 

Есік қорғандарына барған кезде сол әңгімелер қайта 

ойыма оралды. Есіктегі сақ қорғандары Рахат-Өрікті 

қаласынан шамамен 2,5 - 3 шақырым қашықтықта 

орын тепкен. Балалық балғын шағым өткен сол 

Сүмбе ауылының бас жағында Рахат-Өрікті секілді 

көне қала болғаны рас болса, оның қорымдары 

қайда? Өз-өзіме төтеден қойылған сұраққа жауап 

бере алмай, біраз тұрып қалдым. Бір мезетте 

ауылдың аяқ жағындағы үш-төрт төбешік ойыма 

оралды. Ескі қаланың орны мен бұл жердің арасы да 

шамамен 2,5-3 шақырым қашықтықта жатыр. «Алда 

ауылға бара қалсам, сол төбелерді суретке түсіріп, 

өзімше бір зерттеу жүргізіп қайтайыншы» деген 

тоқтамға келдім. 

ҚОРҒАНДАР 

Сол ойымды іске асыру үшін осы сенбіде аталмыш 

төбелерге арнайы соқтым. Мен ойлағандай үш-төрт 

төбе емес екен. Бір сызықтың бойында 13 қорған 

жа 

тыр. Барлығының аумағы бірдей. Ұзындығы шамамен – 30 метр, ені – 20 метр. Қорымдардың 

көпші 


 

лігінің арасының арақашықтығы 100-110 

метр. Тек 6-7, 9-10 қорымдардың арасы өте жақын, 

шамамен арасы 25-30 метр. Ал биіктіктері әртүрлі. 

Ең қызығы, 13 қорғанның бәрі дерлік анау 

айтқандай, бүлінбеген һәм тоналмаған. Бірақ қазақ 

тарихынан елеулі орын алуы мүмкін осы қорымдар 

ауылдың ішінде орналасқандықтан, құрып кету қаупі 

барлығы аңғарылады. Өйткені ауыл азаматтары «ұра 

қаза 


мын» деген секілді желеумен әр жерін бір 

шұқып, оба 

ларды бүлдіре (үш оба бүлінген) 

бастапты. Мұны мен қоса, негізгі жеті қорған ауыл 

тұрғындарының же 

келік жерінде тұрғандықтан, 

айналасына картоп егі 

ле 


ді. Сол картопты суару 

мақсатында қорғандардың айналасында арықтар 

қазылыпты. Бұл да жердің тегістеліп кетуіне әсер 

етпей қоймайды. ОБАЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ...

Енді әр қорғанға қысқаша сипаттама келтірсек...1-қорған. Биіктігі жалпы жер бедерінен шамамен 

– 2-3 метр. Қорым төбесінде шағын тас үйіндісі бар. 

Мүрденің адам қолымен тоналмағаны аңғарылады. 

Сол түстік қапталы мен оңтүстік беткейінен аз шамада 

то  пырақ  алынған.  2-қорған. Биіктігі жалпы жер бе-

де рі нен шамамен – 5-7 метр (бірінші қорымнан оңға 

қа рай). Солтүстік жағы үңгіп қазылған. Оңтүстік қап-

та лында су ағатын арық бар. Қорым өзге қорымдардан 

ерекше. Топырағы жалдата үйілген. Өзге қорғандардан 

биіктігімен ерекшеленеді. 3-қорған. Оңтүстік және 

солтүстік қапталдарынан арық қазылған. 

Жетісу өлкесі сақ-үйсін дәуірінің ескерткіштеріне өте бай. Содан болар, әлі күнге 

ғалымдар мен тарихшылар көріп-білмеген тарихи орындар жетерлік. Біз осы демалыс 

күндері Алматы облысы, Райымбек ауданы, Сүмбе ауылы аумағынан солтүстіктен 

оңтүстікке қарай созылып жатқан 13 (одан да көп болуы мүмкін) бірдей обаны тауып 

алдық. Бұл қорғандардың астында қандай жәдігеріміз жатыр? Белгісіз. Белгілісі – 

аталмыш қорғандар тарихи-мәдени ескерткіштердің тізіміне енбеген, зерттелмеген.

– Мен бұл пікірмен мүлде келіс-

пей мін. Бұл – ақылға қонымсыз дү-

ние. Жұмысқа жаңа кірген маманды 

үш жылдың ішінде аттестациядан 

өт кізуге міндеттеудің өзі дұрыс емес. 

Кез келген салада жас маман тәжіри-

бе жинақтап, көрген-білгенін көңіл-

ге түю үшін кем дегенде бес жылдық 

тә жірибе керек. Сол бес жылдың 

ішін де жас офицерлерді кәсіби кә-

нігі офицерлер үнемі талқылаудан 

өткі зіп, олардың білім деңгейін кө-

теру ге осылай атсалысу қажет. Қа-

зір де аттестациялаудан неше жыл-

дық тәжірибесі бар офицерлердің 

өзі сүрініп жатыр. Сондықтан аттес-

та циядан өте алмаған офицерлерден 

бірден өтемақы талап ету дұрыс 

емес. Меніңше, өте алмағандарға 

екінші рет қайта тапсыруға мүмкіндік 

берілуі керек. Қанат БІРЛІКҰЛЫ

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАР...дедім-ай, ау!

Айдос ЖҰҚАНҰ

Ұ

ЛЫ

ЛЫ,

журналист:

– Айлығы 70 мың  теңге  болатын 

мұғалім 70 мың теңгелік білім беріп, 

ке

кейійін 

н жа


ж

ла

лақықы

сы

сы7

7

00

мы

мыңнан аспайтын ма

мама


ман

н да


дайы

йынд


ндап

ап

шшығ

ыға


ара ма?

(ФБ-тегі жеке парақшасынан)

А

Аллм

ма

аттыы

+13..  +15

о

+

+44..

. 

+

+6

6

оо

+1.. +3


о

0 .. +2


о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

1

15

5

4

4,,3

3

4

4

208,50

25,31

15615,55

892,06

1

13

31

1

3

3

,2

20

0

4,77

1,35

1

14

4

7

7

5

5,

1

18

8

105,92

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RT

RTSI


SI

BRENT


GOLD

(ICE)

T

T(NYMEX)

с

сс

с

сАстана уақытымен сағат 18:00 бойынша

№193 (1104) 

5 қараша, сейсенбі

2013 жыл


ИƏ

Дәур

урен

ен А

А

РЫ

РЫ

Н,

Н,

заңггер

ер:: 

– Қазақстан Республикасының 

«Құ   қық  қорғау  қызметі  турал

лы»


ы» З

За-


а

ңы

ңы на сәйкес, ішкі істер  оргганан д

 да


ары

ры-


-

ның қызметкерлерін әрбір  үш жыл 

са йын  олардың кәсіби даяр лық  дең-

гейін, құқықтық мәдениетін және 

аза  маттармен жұмыс жасай білуін 

ай қындау үшін аттестаттаудан өткізу 

қа

қа

  рар с 

с  т


 т

ырылған. А

Арн

р айы заңмен қа-ра

рассты


ты

ры

рылы

лып


п отт

ыр

ырға

ға

ннннан

ан к


ке

ейін өз 


ба

ба

сысым 

м

«с«сол

ол

аа

т

ттесеста

та

цицияд

яд

анан

ө

өтете

 алма-


ған  дардан өтемақы талап ету керек» 

дегенді қолдаймын. Қазірде құқық 

қорғау саласы бойынша мұндай 

реформалар көптеген елдерде өт-

кізіліп жатыр. Сол реформала

ла

рдр ың

ы  


іш

ішінде ең нәтижелі болғаны

ны –

– о


осы

сы

 қы

қызмет кер лерді аттестаттау

ш

шар


ар

ас

асы,ы  

оның қорытындысы бойынша бар-

лық жеке құрамның 90 пайызға жуы-

ғы қайта жаңартылды. -бетте

Бүгінде аттестациядан өте алмаған ішкі істер қызметі офицерлерінен 

мемлекет тік оқытуға жұмсаған қаржысын қайыра  өндіріп  алу  мәсе  ле сі 

өзек  ті  болып  тұр. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер 

де

депа

пар 

р та

та

  

ме

м н

нті аттестациядан өте алмай

й, 

, жұ

жұ

мы

мыст

ст

ан

ан ш

шы

ы

ғы

ғып 

п ке

кетк

тк

ен

е  

оф

офиц

ицер

ер  

ле

лер 

р  д

 д

ен

ен осындай өтемақы өндір

ру 

у ар

арқы

қылы

лы м

мем

ем

  ле

ле

ке

ке

т 

т па

пайд

йдас

асын

ына 

7 млн 805 мың теңге пайда әкеліпті. Ішкі іс тер қызметі заң бөлімі 

басшыла ры ның  айтуынша, өткен жы лы осылайша аттестациядан 

өте алмаған 17 экс-поли цей ден қыруар қаржы қазынаға қайта-

рыл ған екен. «Бұл қа ражат оларды ішкі істер мектептері мен 

ака де мияда  оқы  тып,  киім-кешек және жатын орынмен тегін 

қамта м

м

а 

а 

сы

с з 

з 

етуг

у е жұ

ұ

мсал

алған» д

д

ейді

д  департамент өкілдері. 

Жал пы

пы, 

, ке

келі

лісі

сім

мша

шарт

ртқ

қа 

а 

сә

сәйк

йкес

ес, 

, по

поли

лицейлер ішкі істер ор га-

нында ке і

мінде б

бес жыл қызмет етуге міндетті. Алай да түрлі 

себептермен ол полицейлер уәделі мер  зімді атқарма-

ған.  Бірі жұмыс барысында те ріс қылықтар көрсету 

арқылы жұмыстан шық са, енді бірі аттестациядан өте

алмағаны үшін  қыз ме тінен шеттетіліп, өтемақы 

төлеуге мәж бүр болған. Жалпы,

,

 бұлайша аттеста-

ци

ци

я

я дан өте алмағаны үшін өт

өт

ем

емақ

ақы 

ы өн

өн

ді

д рі

ріп ал

ал

у 

у

дұ

дұры

рыс па? Сауалды мамандар

ар

т

тал

ал

қы

қысы

сына

на ссал

алды

дық.

қ  

ДАТ!

бетте

АЛ

АШАШ-АҚПАР

А

ТТа

Тала


лай

й уа


уа

қы

қыттттан

ан б


бер

ер

іі қақарж

ржын


ының

ы  жоқтығынан тоқтап  

тұрғ

рған


н

б

бұлл инн

н

овац

ц

иялыққ жо

жо

баба қазіргі уақытта Ұлан 

ауданына қарасты Привольный ауылындағы «Багра-

тион-2» шаруа қожалығына орнатылып жатыр. Бұл 

тоңазытқышты орнатуға республикалық бюджеттен 5 

миллион теңге бөлінсе, қалғанын шаруашылықтың өзі

мо

мойый ндарына көтеріп алыпты.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет