Рметті əріптестер! М ғалімні м ддесінPdf көрінісі
бет13/14
Дата21.03.2017
өлшемі2,2 Mb.
#10107
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 

Интерференцияны қолдану  

Слайдтар

. 

 Интерферометрлер; 

 Интерференциялық микроскоптар;  

 Интерференцияны  техникада қолдану: 

 « Оптиканың жарықталынуы» 

 

Өңделетін беттің сапасын бақылау.  

Голография;  

Прецизиялық өлшеулер;  

Өңделетін беттер сапасын анықтау;  

Астрономиялық өлшеулер;  

Спектралдық прибор – дифракциялық тор  

 

Ньютон сақиналары. ( «Открытая физика.  А.Кольца Ньютона.) 

 

 Слайдтар 

 

 

 Дифракция.  

(

лат. diffractus — сынық)  

Дифракция – толқындардың түзу сызықты таралудан ығысуы, толқындардың 

бөгеттерді айналып өтуі. 

 Нақты  дифракциялық сурет : егер   λ ≥   бөгет өлшеміне.  Френель теориясы. 

(Открытая физика.  В.  Френель зоналары  

Г

.  ;рт рлі б!геттерден дифракциялы  суреттер) 

 

1. 

Дифракцияның əртүрлі жағдайларын зерттеді ( сымнан, дөңгелек 

саңылаудан, дөңгелек экраннан) 

 

Слайд 

 2.

 

Дифракцияның сандық теориясын құрды. 3.

 

Біртекті ортада жарықтың түзу сызықты таралуын түсіндірді.  

Ег ер жары! тол!ынынан  оларға кездесетін б=г еттерді$ =лшемі к=п 2лкен болса, 

онда г еометриялы! оптика за$дары дəл орындалады. 

Қоршаған əлемдегі дифракция. 

Слайдтар

 

Құстар, көбелектер, қоңыздардың дифракциялық боялуы. Павлиндер, фазандар, колибрилердің дифракциялық түстерінің əртүрлілігі. 

 

IV Есептер шығару. (12 минут) 1.

 

Френель  қызыл  жарықты  қолдана  отырып,  айналардың  көмегімен интерференциялық  сурет  алды.  Егер  күлгін  жарықты  қолданатын  болса,  онда 

интерференциялық жолақтар қалай өзгереді?                                       ( жолақтар бір- біріне жақын орналасады) 

2.

 Екі  когерентті  жарық  толқындары  интерференция    нəтижесінде 

кеңістіктің  бір  облысында  өзара  жұтылады.Бұл  толқындардың  энергиясы  қайда 

кетті? 

                                     ( Кеңістікте қ айта таралады) 3.

 

Жұқа  пленкалар  түсі  (  су  бетіндегі  бензин  пленкасы)  кемпірқосақ түстерінен айрықшаланады.Неге? 

                                     (  Интерференция  кезінде  к ейбір  жарық  толқындары 

сөнеді; жұқа толқындардан шағылған жарық монохроматты емес). 

4.

 Өлшемі 0,3мк бөлшектер  микроскопта көрінбейді? 

                                     ( Дифракция.  Жарық бөлшектерді айналып өтеді.) 

5.

 

Егер қыздыру шамының қылына көзді сығырайтып қараса, онда қыл ақшыл жарқыраумен қоршалғандай болып көрінеді.Неге? 

                                     ( Саңылудағы дифракция.сығырайған көздің қабағының 

арасында пайда болады жəне кірпік дифракциялық тор рөлін атқарады) 

6.

 Аязды  күні  шыныға  дем  алу  керек.  Пайда  болған  мұз 

кристалдарының  жұқа  плнкасы  арқылы  жарқыраған  шамдарға  қара.  Сен  олардың 

кемпірқосақ  түсті  дөңгелекпен  қоршалғанын  көресің.  Неге?  (  көгілдір  –  көктен 

(шамның қасында) сарғыш – қызылға дейін (алыста)) 

                                       ( Əртекті ортадағы жарық дифракциясы). 

 

V Үй тапсырмасы. Сабақты қорытындылау(2 минут) 

 

         «Теңдеулер, теңсіздіктер» тақырыбына технологиялық карта 

 

(Павлодар !аласыны$ «Жас дарын» мамандандырылған мектебіні$ 

математика пəні м ғалімі А.4.Хабылбекованы$  тəжірибесінен) 

 

                 Білім - терминдер -теңдеу,теңсіздік, түбір, жүйе, шешімі. 

                 Біліктілік -теңдеулермен теңсіздіктер жүйесін шеше алу 

                 Дағды - шешу тəсілдерін таңдап ала білу. Жүйелерді 

                                                       шешудің алгоритмін мəтінді (сөз) есептерді 

                                                       шығаруда қолдана алу 

 

                                               О.Ү. 

        логикасы 

М еңгеру деңгейі 

(мақсаттары) 

               Тақырыптардың мазмұны 

модуль  саба

қ 

 м 


ж - м 

1.А)Теңдеулер, теңсіздіктер жүйелері тақы-

рыбының мақсатталынған  бағдарламасы-

мен танысу. 

Б)М атематика курсындағы теңдеулер, тең- 

сіздіктер жүйелері ұғымының орны, ролі, 

математикалық аппарат ретіндегі қажеттілігі. 

І-Ə Ұ 


 

 

К-қ  

 Жабайы теңсіздіктер, тең-

деулердің түрлерін, шешу 

жолдарын, түбір ұғымын 

қайталау,еске түсіру,шығару

алготитімін анықтау, мысалдар

келтіру, дəлелдеу.   

2.Теңдеулер,теңсіздіктер түрлері, олардың 

жүйелері математикалық оқыту жүйесінің 

құрылымының компоненттері (тақырыптық 

тезаурус).Айнымалы шамалар арасындағы 

байланыс 

Теңдеулер,теңсіздіктер түсініктері, олардың 

жүйелерін шешу жолдары, түрлендірулер 

үрдісінің басым оқыту құралы ретінде. 

ЖТИ 

  

Айнымалы шамаларды 

табу алгоритмін білу, бір 

айнымалы шаманы екнші 

айнымалы шама арқылы 

ауыстырып өрнектеу. 

Теңдеулер мен теңсіздік-

тердің жүйелерін шешу 

тəсілдерін білу.   


3.Екі айнымылысы бар сызықтық теңдеулер 

мен теңсіздіктердің шешу алгоритмін, екі 

айнымалысы бар сызықтық теңдеулер мен 

теңсіздіктердің жүйелерін шешу тəсілдерін 

қолдануда практикалык есептер шығару, 

жаттығулар жүргізу.   

 

Б 

  

 Теңдеулер мен теңсіздік-

тер жүйелерін графика-

лық, ауыстыру,қосу тəсіл-

дері мен шешу жолдары-

ның алгоритмін қолдана 

алу, жауаптарын дұрыс 

жаза алу. 

 

 ылжытылған 

Əдістемелер 

Жұмыс түрлері 

Бақылау жəне 

коррекция 

Жүйелердің 

пайдалы-ғын 

қажеттілігін бо-

лашақта қай, жерде 

кездесуі мүмкін 

жағ-дайларды 

баяндау, мысал 

келтіріп, дəлелдеп 

беру. 


1.М одельдік 

2.Теңдеулер мен 

теңсіздіктердің 

түрлерін, анықтама-

ларын, қасиеттерін 

еске түсіру. Мысал- 

дар келтіру.  

 Барлық сынып 

оқушыларымен 

жұмыс   Жеке дара  

 Топтық 

Рефлексия 

(тақырыпты 

игерудің,меңгерудің 

жоспарын іске 

асырудағы 

оқушының 

құзіретілігі.) 

Теңдеулер мен тең-

сіздіктердің 

жүйелері арқылы 

мəтінді (сөз) 

есептердің тобын 

шығара алу. 

3.Эвристикалық  

4.Түсіндірмелі –  

    көрнекілік 

5.М əселелік (мəселе 

қою, оны шешу) 

 Жеке дара 

жұмыс  


 

Барлық сынып оқушылары мен 

(лекция) 

 

өзіндік жұмыс  

Жүйелердің шығару 

тəсілдерін    

қиындатылған, 

жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды 

орындауға қолдана 

алу, мəселе есеп-

терді шығара алу. 

6.Бағдарламаланған 

7.Эвристикалық 

8.Ізденіс,жартылай 

ізденіс 

Жеке дара өзіндік 

жұмыс, жұмыс 

дəптеріндегі тапс, 

тест тапсырмала-

рын орындау, тал-

дау.  Практикум 

Өзін өзі тексеруге 

жатжазу. Тест жұмы- 

сын орындау А, В, 

тобындағы есептерді 

талқылау,  салыс-

тыру. 

 

4.Теңдеулер мен теңсіздіктер жəне 

олардың  жүйелерін 

шешуге күрделі 

есептер , мəтінді (сөз) 

есептер шығару  

жаттығулар жүргізу 

жүйе шешудің 

 

 П.Ж. 

 

 Теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін құру арқылы 

мəтінді (сөз) есептерді шығара алу шығару жолын 

дəлелдеп беру дұрыс жауаптараын жаза алу. жолдарын алгоритмін 

жатқа айтып беру.  

5.Теңдеулер мен 

теңсіздіктер 

жүйелерін мəтінді 

(сөз) қиын есептерді 

шығаруға қолдануды 

қарастыру 

графиктерді 

(сызбаларды) 

орындау 

дағдарысының 

талаптарын 

қалыптастыру. 

 

 

Ж Қ  

 

 Теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін шешу 

тəсілдерін таңдап алу арқылы теориялық 

материялмен негіздей отырып жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды орындау. əрбір тəсілдерін 

ерекшеліктерін атап кету.Кесте құру , күрделі 

есепттер шығару. 

6.Əртүрлі 

деңгейлердегі  

тапсырмалар (жұмыс 

дəптерлер,тест 

тапсырмаларын тобы) 

бақылацу үзіктерін 

орындау, сынақ 

жұмыстарын жүргізу 

арқылы. 


 

 

Б-Қ  

 1.жатжазу 

2.Алгоритм борйынша тірек сөздермен, 

тұжырымдармен шығару жолын аяқтауды қолдана 

алыу.  


3.Тапсырмаларды əр түрлі тəсілдермен орындай 

алу  


4.Тексеруді əр түрлі деңгеиде жүргізу. 

7.Шешу тəсілдерінің 

ерекшеліктерін 

білу,қажетті  кезде 

оларды тимді 

пайдалану, қателепдің 

болмауын болжау, 

алдын ала керекті 

ұғымдарды еске 

түсіру. 


 

 

Кор  

  

Шешу жолдарының дұрыстығна көз жігін, 

қателерді түсіну, жібермеу жолын 

істестіру,қателердің кету себептерін 

ашу,ережелермен анық ттапсырмаларды 

пысықтау.Қателерді топтау жою жолдарын 

қарастыру. 

 

М əтіндердің құрлымын жасау, сөз 

есептердің шығару 

моделін (үлгісін) 

беру,басқа жағдайда 

қолдану 

экспериментін құру. 

 

Жеке дара жұмыс  

Топтық жұмыс 1.Жұмыс дəптерін, тестілеу өздік 

жұмыстарды; 

2.Өзін өзі тексеру 

3.Бірін-бірі тексеру 

 

М əселелік  

Талдау  

Жатжазу  

Жинақтау   

Біріктіру  

Салалау  

Салыстыру  

Топтық жұмыс   

Жеке дара   

Бақылауға дайындық:əртүрлі 

деңгейдегі 

тапсырмалар 

орындау 


Сандық,реттік,салыстырмалы,алдын 

ала тексеру жұмысын 

жүргізу,қателерді талқылау. 

 Жатжазуды 

талқылау 

 

Тексерулерге талдау жасау 

 Болжау 

  

Барлық сынып 

оқушылармен 

 Жеке дара  

 топтық 

Сандық салыстырмалы бағалар 1.М əселелік 

2.Ізденіс,жартылай-

ізден 

3.практикалық 4.Өздігімен 

коррекция жолын 

болжау,жобалау 

 Топтық жұмыс 

(тегістелеу,қолдану,д

амыта алу) 

 Жеке дара жұмыс 

Бағаларды түзету 

 

 

ӨМІРГЕ ЖОЛДАМА БЕРЕТІ Н МЕКТЕП 

 

 

БІЛІМНІҢ БЕСІГІ МЕКТЕП ДЕГ ЕН... 

 

М ектеп, шəкірт, ұстаз...   Осы үш сөздің əрқайсысына жеке-жеке ой  толғап,  көп  нəрсе  айтуға  болады.  Осы  үш  ұғымның  аясына  көп  ой 

сыйғызуға  болады.  Бəрінен  де  əрбір  адам  өткеніне  үңіле  қарағанда, 

ерекше  жылы  сезіммен,  риясыз  көңілмен  еске  алатын  кезі  осы 

мектептегі оқушы кезі. Бір кездегі шəкірт бүгінде мектебімен  мақтанса, 

мектеп шəкіртімен мақтанады...  

 

Сондай  шəкірті  мектебімен,  мектебі  шəкіртімен  мақтана  алатын алтын ұя мектептердің бірі - бүгінгі мерейтойын  атап өткелі отырған дарынды балаларға 

арналған  оқу  мемлекеттік  тілде  жүргізілетін  арнайы  мектеп.  Облысымыздағы  іргелі, 

өзіндік білім-тəрбие өрнегі бар білім ошақтарының бірі.  

М ектептің табалдырығынан аттап, ішке енгеннен-ақ тазалықтың, мəдениеттіліктің, 

шын  мəнісіндегі  білімнің  жылы  ұясына  енгендей  боласыз.  Бұл  «Сəлеметсіз  бе»  деп 

амандасқан оқушылардан да, биязы сөйлескен  мұғалімдерден де сезіліп тұрады. М ұндай 

тəртіп мектепті басқарып отырған білікті басшы мен оны қолдаған ұжымның «бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығарып отырған» ұйымшылдығының нəтижесінен деп білемін.  

М ектепті  дарынды  балалардың  ұстаханасы  дерсің.  Оқушыларының  білімге  деген 

құштарлығын  көріп  қуанасың.  Ғылымға  деген  ынтасын  көріп  қызығасың.  Өнерін  көріп 

тамсанасың. 

Оқушылары  түрлі  халықаралық,  республикалық  білім  сайыстарында  талай 

жүлделерді  алып  келеді.  Түрлі  ғылыми  жарыстарда  атаулы  жетістіктерге  қол  жеткізіп 

келеді. М ұндай жақсы істердің алда да жалғасын табатыны сөзсіз.  

М ектептің ұстаздар ұжымының еңбегін ерекше  атап өткен жөн. Бар білімін, күш-

қайратын  жұмсап  еңбек  етіп  жүрген  ұстаздарына  шəкірттерінің  айтар  алғысы,  көрсетер 

құрметі шексіз болуы керек.  

Ойы терең, өресі биік қазақтың ұл-қыздарын тəрбиелеп, ұядан ұшырып жатқанына 

қуанамын. Қазақ деген бойында  намысы бар ұлтжанды ұрпақтың тəрбиеленіп жатқанына 

қуанамын.  

М ерейтойында  тəуелсіз  елдің  талантты  ұрпағының  тəрбиесіне  сүбелі  үлес  қосып 

отырған  мектеп  ұжымына  шығармашылық  табыстар  тілеймін!  Қарыштаған  заманның 

қарымды  ұл-қыздарына  берген  білімдеріңіз  сіңісті  болып,  еткен  еңбектеріңіз  ақталсын! 

Өркениетті елдің тізгінін ұстар қылықты қыздар мен ұлықты ұлдардың болашағы жарқын 

болсын деймін! 

 

Сəрсеке Гүлнəр Əдебиетқызы филология ғылымдарының кандидаты, доцент 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты. 

 

 

     Берекелі бірлік болсын... 

 

Қазақ 


жаңа 

қауымының 

қалыптасуы 

жас 


жеткіншектердің  қазіргі  жетістіктерімен  көрініс  керек.  Жас 

буын  кемел  біліммен  сусындаса  ғана  болашақ  барысын 

айқындайды.  Бұл  да  қазіргі  өзекті  мəселенің  бірі.  Бірақ 

қалада  қаланған  оқу  орындарының  оның  ішінде  мектеп 

базасын  материалдық,  білімдік  тұрғыда  нық  болуы  қазіргі 

заман сұранысын қанағаттандырып-ақ жатыр.  

Сондай білім ошағының бірі, бірі емес бірегейі – Дарынды балаларға арналған оқу 

мемлекеттік тілде жүргізілетін жалпы орта білім беретін арнайы мектебі.  

Бұл  мектеп  талай  түлектің  білімін  ұштастырды.  Павлодар  облысының  білім 

бəсекесінде  алдыңғы  қатарда  болуына  өз  үлестерін  қосқан  да  осы  мектеп  оқушылары. 

Қазақ филологиясының аймақтық дамуында жеке үлестерін қосқан оқушылар қатарында 

Ізғұтты  Анияр,  Смағұлов  Бекзат,  Оспанова  Əсел  бар.  Қазір  олар  өз  білімін  жоғары  оқу 

орындарында жалғастыруда.  

М ектеп білімі мұғалім біліктілігімен танылады. Бұл орайда өзіндік біліми қабілетін 

көрсеткен жоғары санатты Қабылова Айсұлу М ажитқызы, Арынғазина Əсел М ұратқызы 

сынды мұғалімдерді атаған жөн.  

Бұл 10 жылдан астам тарихқа ие мектеп үшін де абырой.  

10  жылдық  ғұмыр  көп  емес.  Бірақ  бір  есеп  беретін  баспалдақ  жолы.  Бұл  өз  

кезегінде  ұжым  басшысының  көрегенділігіне,  оның  шағын  жəне  қарымды  іс  жоспары 

негізінде  жүзеге асады. Дарынды балаларға арналған оқу мемлекеттік  тілде жүргізілетін 

арнайы мектебіне тағайындалған директорлар осал болған жоқ. Алғашқы уығын қадаған 

М ұқашева  Гүлбаршын  Жұмажанқызы  –  үлкен  жүректі  азамат-тын.  Жанына  жасты  да, 

ғылыми білімдар адамдарды да тарта білді. Жемісін де жеді, жеңіске де жетті, жеткізді де. 

 

Қазіргі  басшы  Хасанова  Сəуле  Төлегенқызының  да  абыройлы  азамат  екеніне  сөз жоқ.  Жаңаланған  ғимаратқа  орналасып,  оқушы  білімін  ғылымиландыруға  да  бар  күшін 

салуда. М ұғалім біліктілігін арттыру, əріптестік  ынтымақтастық бірлікті нығайту сияқты 

заманауи талаптар күн тəртібіне қойылған сияқты. 

 

Қорыта  келгенде,  10  жас  мектеп  ғұмыры  үшін  бір  белес.  М ұнда  оқушының  ащы тері  мен  мұғалімнің  сүбелі  еңбегі  бар.  Білім  базарына  айналған  мектеп  ұжымына  басты 

тілегіміз  сол,  бар  жетістіктермен  тоқталмай,  болашақтың  білім  базасына  айналсын!  Ең 

бастысы,  қазақ  болашағын  қалыптастырып  отырған  бірлік  бар.  Ал  «Бірлік  бар  жерде, 

тірлік бар» дейді қазақ. Онда берекелі бірлік болсын, əріптестер! 

 

                                                                          Сағындықұлы Бекен  ф.ғ. докторы, профессор.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Несколько теплых слов о школе «Жас дарын» 

 

       


            М не  посчастливилось  работать  в  школе  «Жас  дарын»  с 

сентября  2002  года.  Именно  посчастливилось,  потому  что  такого 

доброжелательного  коллектива,  таких  воспитанных,  вежливых, 

порядочных,  по-настощему  интеллигентных  детей,  родителей  я  не 

встречала ни в одной другой школе нашего города за 20 лет работы в 

народном образовании и лучших школах области. 

    

 Поэтому  я  благодарна  первому  директору  Мукашевой Гульбаршин Жумажановне, которая пригласила меня семь лет назад в  

эту  школу.  Хасановой  Сауле  Тулегеновне,  с  которой  с  первого  дня 

моей работы в школе мы всегда находили общий язык и как коллеги, и 

как люди,  и как женщины, и просто как добрые друзья, мы не прекращали общаться  даже 

тогда, когда Сауле Тулегеновна работала директором 35-ой школы. 

            Я всегда знала, что могу обратиться к этому человеку и рассчитывать на её помощь  

и поддержку.Это Человек с большой буквы! Удивительно, что будучи директором такой 

школы, ученики которой добиваются таких потрясающе высоких результатов во всём, что 

касается и учебной,  и внеучебной деятельности, Сауле Тулегеновна  остается скромной, 

доброй и даже застенчивой женщиной, что само по себе редкость для нашего времени  и 

тем более для человека такого ранга! 

           Особо  хочется  сказать  и  о  Рахимжановой  Армангуль  Сартаевне,  с  которой  по 

учебной  работе  я  сталкиваюсь  особенно  часто.  Это  настолько  творческий,  прогрессивно 

мыслящий,  неординарный  человек,  который  способен  увлечь  за  собой  коллектив  

учащихся,  педагогов,  именно  благодаря  её  творческой  энергии,  рабочему  интузиазму, 

обаянию, положительной энергетике, учащиеся школы занимают такие высокие  места на 

самых  престижных  конкурсах  в  городе,  облости,  республике  и  мире!  Она  удивительно 

чутко  может    почувствовать  человека,  подсказать  сомневающемуся  ребенку,  в  какой 

отрасли  науки  он  может  наиболее  полно  раскрыть  свой  талант,  неслучайно,  все  дети, 

которым  она  предлагает  дополнительно  и  углубленно  заниматься  тем  или  иным 

предметом, связывают потом всю свою жизнь с этой отраслью человеческих знаний! 

        С  гордостью  могу  сказать,  что  и  все  мои  ребята  «Жас  дарыновцы»  успешно 

поступали  на  бюджетные  места  и  Вузы  и  на  факультеты  именно  биологической 

направленности  в  Казахстане,ближнем  и  дальнем  зарубежье!  Я  до  сих  пор  общаюсь  с 

этими, теперь уже врослыми людьми, первые из которых уже закончили Вузы и с успехом 

трудятся  на  благо  нашего  государства,  их  труд  высоко  ценится  их  коллегами,  а  они,  в  

свою  очередь,  никогда  не  забывают  свою  школу  и  всегда  при  случае  не  забывают 

говорить слова искренней благодарности своим учителям! 

         С самого порога этого здания, только как входишь в него, сразу же ощущается какая-

то  необыкновенная  аура,  энергетика,  видишь  добрые  лица,  улыбки,  и  понимаешь,  что 

любой  человек  этой  школы  постарается  помочь,  с  какой  бы  просьбой  ты  к  нему  не 

обратился, это может касаться изменения кабинета для урока, переноса урока, коррекции 

расписания или  просьбы  в столовой приготовить крепкий, сладкий чай - все спокойно  и 

доброжелательно тебе помогают! Великий Дидро говорил “Гений падает к нам с небес, но 

на  один  раз,  когда  он  встречает  ворота  дворца,  приходится  сто  тысяч  раз,  когда  он 

пролетает  мимо”.  ”Ворота  дворца”-  это  образное  выражение,  под  которым  здесь  

подразумеваются  прекрасные,  комфортные  условия,  созданные  для  детей,  для  наиболее 

полного  раскрытия  их  талантов,  способностей,  особенностей  личности,  именно  таким 

дворцом и является эта прекрасная школа!!! 

         Хочется  сказать  слова  благарности  всему  коллективу  педагогов  во  главе  с 

директором  Хасановой  Сауле  Тулегеновной,  библиотекарю,  работникам  бухгалтерии, 

всему техническому персоналу, который первым встречает тебя на пороге здания школы и 

ты чуствуешь, что это утро, этот день будет удачным для тебя, только потому, что сегодня  

пришёл в эту необыкновенную школу!!! М не искренне хочется пожелать всем работникам школы  здоровья,  творческих  свершений,  триумфальных  побед,  успехов,  благополучия 

семьям, дальнейшего процветания, финансовой стабильности, душевного покоя! 

 

   С уважением, благодарностью  и любовью учитель биологии  

          Синицына  Ирина Юрьевна.   
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет