Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет35/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

tas kelias kibirkštims lėkti dirbančiojo kryptimi.
 Apsauginis gaubtas 12 turi suktis tik paspaudus atblo-
kavimo svirtelę 1! Priešingu atveju su elektriniu įran-
kiu dirbti draudžiama, jį reikia pristatyti į klientų aptar-
navimo skyrių.
Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
H24 ...
H25 ...
H26 ...
H29 ...
Pagal A skalę išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia
Garso slėgio lygis
Garso galios lygis
Paklaida K=
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3
91
102
3
91
102
3
Vibracijos bendroji vertė a
h
 (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nusta-
tytos pagal EN 60745:
Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas):
a
h
K
Šlifavimas naudojant šlifavimo popieriaus lapelį:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
5,5
2,0
3,0
1,5
8,5
2,0
3,0
1,5
7,0
2,0
3,0
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 166  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Lietuviškai | 167
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Nuoroda: ant apsauginio gaubto 12 esantys kodiniai kumšte-
liai užtikrina, kad bus uždedamas tik elektriniam įrankiui tin-
kantis apsauginis gaubtas.
Apsauginis gaubtas, skirtas pjauti
 Pjaudami su standžiomis šlifavimo priemonėmis, visa-
da naudokite pjauti skirtą apsauginį gaubtą 14.
 Pjaudami akmenį, pasirūpinkite pakankamu dulkių nu-
siurbimu.
Apsauginis gaubtas 14, skirtas pjauti, montuojamas kaip ap-
sauginis gaubtas 12, skirtas šlifuoti.
Pjauti skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pa-
važomis
Pjauti skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pavažo-
mis 21 montuojamas kaip apsauginis gaubtas 12, skirtas šli-
fuoti.
Nusiurbimo gaubtas, skirtas šlifuoti
Norėdami, kad su kietlydinio šlifavimo puodeliu 9 ar guminiu 
lėkštiniu šlifavimo disku 17 su šlifavimo popieriaus lapeliu 18 
šlifuojant dažus, lakus ir plastiką beveik nekiltų dulkės, galite 
naudoti nusiurbimo gaubtą 7. Nusiurbimo gaubtas 7 nėra 
skirtas metalui apdirbti.
Prie nusiurbimo gaubto 7 galima prijungti specialų Bosch dul-
kių siurblį.
Nusiurbimo gaubtas 7 montuojamas kaip apsauginis gaubtas 
12. Šepečio žiedą galima pakeisti.
Papildoma rankena
 Elektrinį įrankį leidžiama naudoti tik su papildoma ran-
kena 5.
Papildomą rankeną 5 priklausomai nuo darbo metodo prisuki-
te prie reduktoriaus korpuso kairėje arba dešinėje.
Rankos apsauga
 Norėdami dirbti su guminiu lėkštiniu disku 17 arba ci-
lindriniu šepečiu/diskiniu šepečiu/žiedlapiniu šlifavi-
mo disku, visada uždėkite rankos apsaugą 16.
Pritvirtinkite rankos apsaugą 16 papildoma rankena 5.
Šlifavimo įrankių tvirtinimas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
 Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. 
Diskai dirbant labai įkaista.
Nuvalykite šlifavimo suklį 6 ir visas montuojamas dalis.
Norėdami šlifavimo įrankį priveržti ar atlaisvinti, paspauskite 
suklio fiksuojamąjį klavišą 2, kad šlifavimo suklys užsifiksuotų.
 Suklio fiksuojamąjį klavišą spauskite tik tada, kai šlifa-
vimo suklys visiškai sustojęs. Priešingu atveju galite pa-
žeisti elektrinį įrankį.
Šlifavimo/pjovimo diskas
Atkreipkite dėmesį į šlifavimo įrankių matmenis. Kiaurymės 
skersmuo turi tiksliai tikti tvirtinamajai jungei. Nenaudokite 
adapterių ar tvirtinamųjų elementų.
Naudojant deimantinį pjovimo diską būtina atkreipti dėmesį į 
tai, kad ant disko pažymėta sukimosi krypties rodyklė sutaptų 
su elektrinio įrankio sukimosi kryptimi (žr. ant reduktoriaus 
korpuso pažymėtą rodyklę).
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame lape.
Norėdami pritvirtinti šlifavimo/pjovimo diską, užsukite pri-
spaudžiamąją veržlę 10 ir priveržkite ją rageliniu raktu, žr. 
skyrių „Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė“.
 Įstatę šlifavimo įrankį, prieš įjungdami patikrinkite, ar 
šlifavimo įrankis tinkamai pritvirtintas ir ar jis gali lais-
vai suktis. Įsitikinkite, kad šlifavimo įrankis nekliūva už 
apsauginio gaubto ar kitų dalių.
Tvirtinamojoje jungėje 8 ant centravi-
mo briaunos yra plastiko žiedas („O“ ti-
po žiedas). Jei „O“ tipo žiedo nėra ar-
ba jei jis pažeistas, prieš naudojant 
tvirtinamąją jungę 8 būtina pakeisti.
Žiedlapinis šlifavimo diskas
 Norėdami dirbti su žiedlapiniu šlifavimo disku, visada 
uždėkite rankos apsaugą 16.
Guminis lėkštinis šlifavimo diskas
 Norėdami dirbti su guminiu lėkštiniu disku 17, visada 
uždėkite rankos apsaugą 16.
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame lape.
Užsukite apvaliąją veržlę 19 ir užveržkite ją rageliniu raktu.
Cilindrinis šepetys/diskinis šepetys
 Norėdami dirbti su cilindriniu arba diskiniu šepečiu, vi-
sada uždėkite rankos apsaugą 16.
Montavimo tvarka nurodyta instrukcijos atverčiamajame lape.
Cilindrinį ar diskinį šepetį reikia užsukti ant šlifavimo suklio 
tiek, kad jis gerai priglustų prie suklio sriegio gale esančios šli-
favimo suklio jungės. Užveržkite cilindrinį/diskinį šepetį verž-
liniu raktu.
Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji verž-

Kad galėtumėte lengvai pakeisti šlifavimo įrankius nenaudo-
dami rakto, vietoje prispaudžiamosios veržlės 10 galite nau-
doti greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11.
 Greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11 leidžia-
ma naudoti tik su šlifavimo arba pjovimo diskais.
Naudokite tik nepriekaištingos būklės, nepažeistą greitai 
fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11.
Užsukdami greitai fiksuojančią prispaudžiamąją veržlę 11 
atkreipkite dėmesį, kad jos pusė su užrašais nebūtų nu-
kreipta į šlifavimo diską; rodyklė turi būti nukreipta į žy-
mes 24.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 167  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

168 | Lietuviškai 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Kad užfiksuotumėte šlifavimo 
suklį, paspauskite suklio 
fiksuojamąjį klavišą 2. Kad 
užveržtumėte greitai fiksuo-
jančią prispaudžiamąją verž-
lę, stipriai pasukite šlifavimo 
diską pagal laikrodžio rody-
klę.
Tinkamai užveržtą, ne-
pažeistą greitai fiksuojančią 
prispaudžiamąją veržlę galite 
atlaisvinti sukdami ranka ran-
tytą žiedą prieš laikrodžio 
rodyklę.
Labai tvirtai užveržtą grei-
tai fiksuojančią prispau-
džiamąją veržlę atlaisvinki-
te rageliniu raktu ir jokiu 
būdu nenaudokite replių. 
Uždėkite ragelinį raktą, kaip 
pavaizduota paveikslėlyje.
Leidžiami šlifavimo įrankiai
Galima naudoti visus šioje instrukcijoje nurodytus šlifavimo 
įrankius.
Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min
-1
] ir 
apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už žemiau 
esančioje lentelėje pateiktas vertes.
Todėl visada atkreipkite dėmesį šlifavimo įrankio etiketėje nu-
rodytus leistinus sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.
Reduktoriaus galvutės pasukimas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
Reduktoriaus galvutę ga-
lite pasukti kas 90°. Pa-
sukus reduktoriaus gal-
vutę, įjungimo-išjungimo 
jungiklį galima nustatyti į 
patogią naudoti padėtį, 
pvz., pjaunant su nusiur-
bimo gaubtu su kreipia-
mosiomis pavažomis 21
o taip į kairiarankiams 
patogią padėtį.
Atsukite ir ištraukite 
4 varžtus. Atsargiai 
pasukite reduktoriaus galvutę į norimą padėtį, neištraukda-
mi jos iš korpuso. Tvirtai priveržkite 4 varžtus.
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
 Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių me-
dienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos 
sveikatai. Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims 
nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės 
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukelian-
čios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medie-
nos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsau-
gos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, lei-
džiama apdoroti tik specialistams.
– Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tin-
kančią dulkių nusiurbimo įrangą.
– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę 
kaukę su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžia-
goms taikomų taisyklių.
 Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių. Dul-
kės lengvai užsidega.
Naudojimas
Paruošimas naudoti
 Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo 
įtampa turi atitikti elektrinio įrankio firminėje lentelėje 
nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius 
galima jungti ir į 220 V įtampos elektros tinklą.
Naudojant elektrinius įrankius su mobiliaisiais srovės genera-
toriais, kurių galios rezervai nėra pakankami arba kuriuose nė-
ra įtampos reguliatoriaus su paleidimo srovės stiprintuvu, gali 
būti patiriami galios nuostoliai arba elektrinis įrankis įjungimo 
metu gali neįprastai veikti.
Prašome patikrinti, ar naudojamas srovės generatorius yra 
tinkamas šiam elektriniam įrankiui, o ypač, ar atitinka tinklo 
įtampa ir dažnis.
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
115
125
150
6
6
6
22,2
22,2
22,2
11000
11000
9300
80
80
80
115
125
11000
11000
80
80
75
30
M 14
11000
45
24
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 168  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Lietuviškai | 169
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Įjungimas ir išjungimas
Norėdami elektrinį įrankį įjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį 
4 pastumkite į priekį.
Norėdami užfiksuoti paspaustą įjungimo-išjungimo jungiklį 
4, spauskite įjungimo-išjungimo jungiklio 4 priekinę dalį že-
myn, kol jis užsifiksuos.
Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį 4, o jei jis užfiksuotas, paspauskite įjungimo-išjun-
gimo jungiklio 4 užpakalinę dalį žemyn ir tada jį atleiskite.
Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai 
naudosite.
 Prieš pradėdami dirbti patikrinkite šlifavimo įrankį. 
Šlifavimo įrankis turi būti nepriekaištingai uždėtas ir 
turi laisvai suktis. Atlikite bandomąjį paleidimą ir leis-
kite elektriniam įrankiui ne mažiau kaip 1 minutę veikti 
be apkrovos. Nenaudokite pažeistų, nelygių ar vibruo-
jančių šlifavimo įrankių. Pažeisti šlifavimo įrankiai gali su-
lūžti ir sužaloti.
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Staiga sumažėjus sūkių skaičiui, pvz., už-
strigus pjovimo diskui, elektroninis įtaisas 
nutraukia srovės tiekimą į variklį.
Norėdami prietaisą pakartotinai įjungti, įjungimo-išjungimo 
jungiklį 4 nustatykite į išjungimo padėtį ir prietaisą vėl įjunkite.
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Apsauga nuo pakartotinio įjungimo saugo, kad elektrinis prie-
taisas nebūtų netyčia įjungiamas nutrūkus srovės tiekimui.
Norėdami prietaisą pakartotinai įjungti, įjungimo-išjungimo 
jungiklį 4 nustatykite į išjungimo padėtį ir prietaisą vėl įjunkite.
Paleidimo srovės ribotuvas 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Elektroninis paleidimo srovės ribotuvas riboja galią elektrinio 
įrankio įjungimo metu, todėl elektrinį įrankį galima naudoti su 
16 A saugikliu.
Elektroninis sūkių stabilizatorius 
(GWS 11-125 CI/GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CI/ 
GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT/GWS 14-150 CI)
Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pa-
stovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant prietaisui tuščiąja 
eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas (GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/GWS 14-125 CIT)
Su sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku 3 reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti ir prietaisui veikiant.
Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra rekomendacinio pobūdžio.
Darbo patarimai
 Būkite atsargūs pjaudami atramines sienas, žr. skyrių 
„Statikos nuorodos“.
 Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli veikiamas tik sa-
vojo svorio.
 Neapkraukite elektrinio įrankio tiek, kad jis sustotų.
 Jei įrankis buvo veikiamas didele apkrova, kad jis at-
vėstų, kelias minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga.
 Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso. 
Diskai dirbant labai įkaista.
 Nenaudokite elektrinio prietaiso su pjovimo staliuku.
Rupusis šlifavimas
 Niekada nenaudokite pjovimo diskų šlifavimo dar-
bams.
Geriausių rupaus šlifavimo rezultatų pasieksite tada, kai šlifa-
vimo diską laikysite nuo 30° iki 40° kampu. Elektrinį įrankį ve-
džiokite šiek tiek spausdami. Tada ruošinys labai neįkais, ne-
pakis jo spalva ir nebus rievių.
Žiedlapinis šlifavimo diskas
Su žiedlapiniu šlifavimo disku (papildoma įranga) galite ap-
dirbti net ir išgaubtas plokštumas ar profilius.
Žiedlapinio šlifavimo disko, lyginant su įprastiniais šlifavimo 
diskais, naudojimo laikas yra ilgesnis, jis kelia mažiau triukš-
mo ir mažiau įkaitina šlifuojamąjį paviršių.
 
Medžiaga
Naudojimas
Darbo įrankis
Reguliavimo ratuko 
padėtis
Metalas
Dažų nuėmimas
Šlifavimo popieriaus lapelis
2 – 3
Medis, metalas
Apdirbimas šepečiu, 
rūdžių valymas
Cilindrinis šepetys, šlifavimo popieriaus lapelis
3
Metalas, akmuo
Šlifavimas
Šlifavimo diskas
4 – 6
Metalas
Rupusis šlifavimas
Šlifavimo diskas
6
Akmuo
Pjovimas
Pjovimo diskas ir kreipiamosios pavažos
(akmenį pjauti leidžiama tik su kreipiamosiomis 
pavažomis)
6
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 169  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

170 | Lietuviškai 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Metalo pjovimas
 Pjaudami su standžiomis šlifavimo priemonėmis, visa-
da naudokite pjauti skirtą apsauginį gaubtą 14.
Pjaudami stumkite elektrinį įrankį pagal apdorojamą paviršių 
pritaikyta pastūma. Pjovimo disko nespauskite, neperkreipki-
te ir nešvytuokite.
Iš inercijos besisukančių pjovimo diskų nestabdykite spaus-
dami į šoną.
Elektrinį įrankį visada 
reikia stumti priešinga 
disko sukimuisi krypti-
mi. Priešingu atveju iš-
kyla pavojus, kad jis ne-
kontroliuojamai iššoks 
iš pjūvio vietos.
Norėdami pjauti profilius ar keturbriaunius vamzdžius, geriau-
siai pasirinkite mažiausią skersmenį.
Akmens pjovimas
 Pjaudami akmenį, pasirūpinkite pakankamu dulkių nu-
siurbimu.
 Dirbkite su apsaugine kauke.
 Elektrinį įrankį leidžiama naudoti tik sausajam pjovi-
mui ir šlifavimui.
Akmeniui pjauti geriausia naudoti deimantinį pjovimo diską.
Naudojant pjauti skirtą nusiurbimo gaubtą su kreipiamosiomis 
pavažomis 21, siurblys turi būti aprobuotas akmens dulkėms 
siurbti. Bosch siūlo specialius pritaikytus dulkių siurblius.
Elektrinį įrankį įjunkite ir 
kreipiamųjų pavažų prie-
kine dalimi uždėkite ant 
ruošinio. Stumkite elek-
trinį įrankį pagal apdoro-
jamą paviršių pritaikyta 
pastūma.
Pjaunant ypač kietus 
ruošinius, pvz., betoną, 
kurio sudėtyje yra dide-
lis kiekis žvyro, deiman-
tinis pjovimo diskas gali 
perkaisti ir sugesti. Kad 
diskas perkaitęs, galima spręsti iš kibirkščių srauto, atsira-
dusio aplink besisukantį diską.
Tokiu atveju, pjovimą nutraukite ir, kad deimantinis pjovimo 
diskas atvėstų, leiskite jam šiek tiek suktis tuščiąja eiga di-
džiausiu sūkių skaičiumi.
Pastebimai sumažėjęs darbo našumas ir kibirkščių vainikas 
rodo, kad deimantinis pjovimo diskas atšipo. Jį galite išgaląsti 
atlikdami trumpus pjūvius abrazyvinėje medžiagoje, pvz., kal-
kakmenyje.
Statikos nuorodos
Pjūviams atraminėse sienose taikomas standartas DIN 1053, 
1 dalis arba elektrinio įrankio naudojimo šalyje galiojantys rei-
kalavimai.
Šių direktyvų būtina laikytis. Prieš pradėdami dirbti pasikon-
sultuokite su statybos inžinieriumi, architektu ar atsakingu 
statybos vadovu.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
 Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elek-
tros tinklo lizdo.
 Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines angas 
jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir saugiai.
 Esant ekstremalioms darbo sąlygoms, jei yra galimybė, 
visada naudokite nusiurbimo įrenginį. Ventiliacines an-
gas dažnai prapūskite ir prijunkite nuotėkio srovės ap-
sauginį išjungiklį (FI). Apdorojant metalus elektrinio įran-
kio viduje gali nusėsti laidžios dulkės. Gali būti pažeidžia-
ma elektrinio įrankio apsauginė izoliacija.
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai 
turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elek-
trinių įrankių remonto dirbtuvėse.
Papildomą įrangą tinkamai sandėliuokite ir rūpestingai prižiū-
rėkite.
Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsul-
tavimo tarnyba
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nuro-
dyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, 
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie at-
sargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai at-
sakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti 
iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo 
būti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir 
šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę tei-
sę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai 
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdir-
bami aplinkai nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 170  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

  | 171
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
standard
Inox
standard
Metal
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 171  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
172 |  
1 605 703 099
1 603 340 031
1 603 340 040
1 607 950 043
1 602 025 024
1 601 329 013
2 602 025 171
1 601 329 013
2 605 510 224
2 605 510 226
1 600 793 007
2 605 438 170
2 605 510 264
2 605 510 265
Ø
 115/125 mm
Ø
 150 mm
Ø
 115/125 mm
1 605 510 364
1 605 510 365
1 605 510 366
Ø 115 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
2 605 510 256
2 605 510 257
2 605 510 258
Ø 115 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 172  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал