Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет1/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

EEU
EEU
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 0E4 (2013.08) PS / 173 EEU
GWS Professional
8-115 | 8-125 | 10-125 | 11-125 CI | 11-125 CIE | 14-125 CI | 14-125 CIE | 
14-125 CIT | 14-150 CI
pl
Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 
түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr
Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 1  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

2 |  
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Polski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strona 
6
Česky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Strana 
16
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Strana 
25
Magyar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oldal 
36
Русский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница 
46
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Сторінка 
58
Қазақша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Бет
68
Română. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pagina 
79
Български  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Страница 
89
Македонски   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страна  101
Srpski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Strana  112
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Stran  122
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stranica  132
Eesti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lehekülg  141
Latviešu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse  150
Lietuviškai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puslapis  161
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 2  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

3 |  
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 3  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
5 |  
4 |  
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
GWS 11-125 CIE
GWS 14-125 CIE
2
5
3
1
4
5
6
17
18
19
16
20
16
10
11
22
8
21
7
9
10
11
23
13
15
8
8
8
12
14
10
11
10
11
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 4  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

6 | Polski 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektrona-
rzędzi
Należy przeczytać wszystkie 
wskazówki i przepisy. Błędy w 
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować 
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i 
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi 
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z 
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną 
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. 
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować 
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, 
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. 
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie 
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku 
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami 
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prą-
dem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając 
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia 
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka 
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed 
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od 
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko 
porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
cie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na 
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika 
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie 
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza 
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować 
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z 
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest 
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu 
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze 
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia 
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia 
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego 
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i 
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem 
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić 
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia 
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może 
stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie 
równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola 
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić 
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne 
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte 
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, 
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie 
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie 
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. 
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się 
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącz-
nik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne 
i musi zostać naprawione.
OSTRZEZENIE 
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 6  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Polski | 7
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po 
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek 
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się 
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. 
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia 
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie 
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. 
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia 
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych 
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. 
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia 
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. 
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. 
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z 
szlifierkami kątowymi
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifo-
wania papierem ściernym, pracy z użyciem szczotek dru-
cianych i przecinania ściernicą
 Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jako 
szlifierka zwykła, szlifierka do szlifowania papierem 
ściernym, do szlifowania szczotkami drucianymi i jako 
urządzenie do przecinania ściernicowego. Należy sto-
sować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, 
instrukcji, opisów i danych, dostarczonych wraz z elek-
tronarzędziem. Niestosowanie się do poniższych zaleceń 
może stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem, po-
żaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
 Niniejsze elektronarzędzie nie może być wykorzysty-
wane do polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia do 
innej, niż przewidziana czynności roboczej, może stać się 
przyczyną zagrożeń i obrażeń.
 Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidzia-
ny i polecany przez producenta specjalnie do tego urzą-
dzenia. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektro-
narzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.
 Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzę-
dzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na 
elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa. Na-
rzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczal-
na prędkością, może się złamać, a jego części odprysnąć.
 Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego 
muszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzę-
dzia robocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą być wy-
starczająco osłonięte lub kontrolowane.
 Narzędzia robocze z wkładką gwintowaną muszą do-
kładnie pasować na gwint na wrzecionie. W przypadku 
narzędzi roboczych, mocowanych przy użyciu kołnie-
rza średnica otworu narzędzia roboczego musi być do-
pasowana do średnicy kołnierza. Narzędzia robocze, 
które nie mogą być dokładnie osadzone na elektronarzę-
dziu, obracają się nierównomiernie, bardzo mocno wibrują 
i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzę-
dziem.
 W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych 
narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy 
skontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice pod ką-
tem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod ką-
tem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki dru-
ciane pod kątem luźnych lub złamanych drutów. W ra-
zie upadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego, 
należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub 
użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzę-
dzie zostało sprawdzone i umocowane, elektronarzę-
dzie należy włączyć na minutę na najwyższe obroty, 
zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i oso-
by postronne znajdujące się w pobliżu, znalazły się po-
za strefą obracającego się narzędzia. Uszkodzone na-
rzędzia łamią się najczęściej w tym czasie próbnym.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależ-
ności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną 
pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okulary 
ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciw-
pyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub spe-
cjalnego fartucha, chroniącego przed małymi cząstka-
mi ścieranego i obrabianego materiału. Należy chronić 
oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, 
powstałymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i 
ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający 
podczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższy 
okres czasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.
 Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w 
bezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzę-
dzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego 
elektronarzędzia, musi używać osobistego wyposa-
żenia ochronnego. Odłamki obrabianego przedmiotu lub 
pęknięte narzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodo-
wać obrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.
 Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie 
mogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub 
na własny przewód zasilający, należy je trzymać wy-
łącznie za izolowane powierzchnie rękojeści. Kontakt z 
przewodem sieci zasilającej może spowodować przekaza-
nie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mo-
głoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 7  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

8 | Polski 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
 Przewód sieciowy należy trzymać z dala od obracają-
cych się narzędzi roboczych. W przypadku utraty kontro-
li nad narzędziem, przewód sieciowy może zostać przecię-
ty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać się w 
obracające się narzędzie robocze.
 Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed cał-
kowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Obra-
cające się narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, 
na którą jest odłożone, przez co można stracić kontrolę 
nad elektronarzędziem.
 Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego 
się w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym 
się narzędziem roboczym może spowodować jego wciąg-
nięcie i wwiercenie się narzędzia roboczego w ciało osoby 
obsługującej.
 Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga kurz do obudowy, 
a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodo-
wać zagrożenie elektryczne.
 Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materia-
łów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich zapłon.
 Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnych 
środków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnych 
środków chłodzących może doprowadzić do porażenia 
prądem.
Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa
 Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanie 
lub zawadzanie obracającego się narzędzia, takiego jak 
ściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepie-
nie się lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania 
się obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolowane 
elektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunku 
przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia roboczego.
Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianym 
przedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, mo-
że się zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut. 
Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub od niej) 
uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miej-
scu zablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się również 
złamać.
Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego uży-
cia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie 
opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.
 Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręce 
ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie odrzutu. 
Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodzi 
uchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby 
mieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub 
momentem odwodzącym podczas rozruchu. Osoba ob-
sługująca urządzenie może opanować szarpnięcia i zjawis-
ko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środków 
ostrożności.
 Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających 
się narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wsku-
tek odrzutu zranić rękę.
 Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w której po-
ruszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutek 
odrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku 
przeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.
 Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostre 
krawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędzia 
robocze zostały odbite lub by się one zablokowały. 
Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne na 
zakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub 
gdy zostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kon-
troli lub odrzutu.
 Nie należy używać brzeszczotów do drewna lub zęba-
tych. Narzędzia robocze tego typu często powodują odrzut 
lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania i 
przecinania ściernicą
 Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dla 
danego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla da-
nej ściernicy. Ściernice nie będące oprzyrządowaniem 
danego elektronarzędzia nie mogą być wystarczająco osło-
nięte i nie są wystarczająco bezpieczne.
 Tarcze szlifierskie wygięte należy mocować w taki spo-
sób, aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała po-
za krawędź pokrywy ochronnej. Niefachowo osadzona 
tarcza szlifierska, wystająca poza krawędź pokrywy 
ochronnej nie może być wystarczająco osłonięta.
 Osłona musi być dobrze przymocowana do elektrona-
rzędzia i – aby zagwarantować jak największy stopień 
bezpieczeństwa – ustawiona tak, aby część ściernicy, 
odsłonięta i zwrócona do operatora, była jak najmniej-
sza. Osłona chroni operatora przed odłamkami, przypad-
kowym kontaktem ze ściernicą, jak również iskrami, które 
mogłyby spowodować zapalenie się odzieży.
 Ściernic można używać tylko do prac dla nich przewi-
dzianych. Nie należy np. nigdy szlifować boczną po-
wierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczowe 
ściernice tnące przeznaczone są do usuwania materiału 
krawędzią tarczy. Wpływ sił bocznych na te ściernice może 
je złamać.
 Do wybranej ściernicy należy używać zawsze nieuszko-
dzonych kołnierzy mocujących o prawidłowej wielko-
ści i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierają ścierni-
cę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jej złama-
nia się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnić się od 
kołnierzy przeznaczonych do innych ściernic.
 Nie należy używać zużytych ściernic z większych elek-
tronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzi nie 
są zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, która jest 
charakterystyką mniejszych elektronarzędzi i mogą się dla-
tego złamać.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал