Ru Оригинальное руководство по эксплуатации ukжүктеу 95.08 Kb.

бет2/35
Дата03.03.2017
өлшемі95.08 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Dodatkowe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla 
przecinania ściernicą
 Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub za du-
żego nacisku. Nie należy przeprowadzać nadmiernie głę-
bokich cięć. Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jej ob-
ciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lub zablokowa-
nia i tym samym możliwość odrzutu lub złamania się tarczy.
 Należy unikać obszaru przed i za obracającą się tarczą 
tnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianym przedmio-
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 8  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Polski | 9
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
cie w kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie od-
rzutu, elektronarzędzie odskoczy wraz z obracającą się tar-
czą bezpośrednio w kierunku użytkownika.
 W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub prze-
rwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć i odcze-
kać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie należy 
próbować wyciągać poruszającej się jeszcze tarczy z 
miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut. Należy 
wykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.
 Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopóki znaj-
duje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia, tar-
cza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkość ob-
rotową. W przeciwnym wypadku ściernica może się zacze-
pić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodo-
wać odrzut.
 Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbką pode-
przeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, spowodowane-
go przez zakleszczoną tarczę. Duże przedmioty mogą się 
ugiąć pod ciężarem własnym. Obrabiany przedmiot należy 
podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia 
jak i przy krawędzi.
 Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniu otwo-
rów w ścianach lub operowaniu w innych niewidocz-
nych obszarach. Wgłębiająca się w materiał tarcza tnąca 
może spowodować odrzut narzędzia po natrafieniu na 
przewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne 
lub inne przedmioty.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania 
papierem ściernym
 Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieru 
ściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego, 
należy kierować się zaleceniami producenta. Wystający 
poza płytę szlifierską papier ścierny może spowodować 
obrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub roz-
darcia papieru lub do odrzutu.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z uży-
ciem szczotek drucianych
 Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnym 
użytkowaniu dochodzi do utraty kawałeczków druta 
przez szczotkę. Nie należy przeciążać drutów przez 
zbyt silny nacisk. Unoszące się w powietrzu kawałki dru-
tów mogą z łatwością przebić się przez cienkie ubranie 
i/lub skórę.
 Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobiec 
kontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek do tale-
rzy i garnków może się zwiększyć przez siłę nacisku i siły 
odśrodkowe.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
Należy stosować okulary ochronne.
 Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z 
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego. 
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do 
wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie 
elektryczne.
 W przypadku przerwy w dopływie zasilania, np. po awa-
rii prądu lub po wyjęciu wtyczki z gniazdka, należy od-
blokować włącznik/wyłącznik i ustawić go w pozycji 
wyłączonej. W ten sposób można zapobiec niezamierzo-
nemu włączeniu elektronarzędzia.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub 
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i 
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych 
wskazówek mogą spowodować porażenie 
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i 
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przewidziane jest do przecinania, ścierania i 
szczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bez uży-
cia wody.
Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych należy 
użyć specjalnej pokrywy ochronnej.
Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsy-
sanie pyłu.
Przy zastosowaniu dopuszczalnych narzędzi szlifierskich 
elektronarzędzie można użyć do szlifowania papierem ścier-
nym.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi 
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
Dźwignia zwalniająca blokadę osłony
Przycisk blokady wrzeciona
Gałka wstępnego wyboru prędkości obrotowej 
(GWS 11-125 CIE/GWS 14-125 CIE/
GWS 14-125 CIT)
Włącznik/wyłącznik
Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)
Wrzeciono szlifierki
Pokrywa odsysająca do szlifowania*
Kołnierz wrzeciona z uszczelką
Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanego*
10 Nakrętka mocująca
11 Szybkozaciskowa śruba mocująca
*
12 Pokrywa ochronna do szlifowania
13 Ściernica*
14 Pokrywa ochronna do cięcia*
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 9  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

10 | Polski 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
15 Tarcza tnąca*
16 Osłona ręki*
17 Gumowa tarcza szlifierska*
18 Papier ścierny*
19 Nakrętka tarczy gumowej (okrągła)*
20 Szczotka garnkowa*
21 Pokrywa odsysająca do cięcia, z prowadnicą saneczkową *
22 Diamentowa tarcza tnąca*
23 Rękojeść (pokrycie gumowe)
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. 
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć 
w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Szlifierka kątowa
GWS ... 
8-115
8-125
10-125
11-125 CI 11-125 CIE
Numer katalogowy
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
Moc znamionowa
W
800
800
1000
1100
1100
Moc wyjściowa
W
500
500
630
660
660
Znamionowa prędkość obrotowa
min
-1
11000
11000
11000
11000
11000
Zakres regulacji prędkości obrotowej
min
-1
2800
– 11000
maks. średnica tarczy szlifierskiej
mm
115
125
125
125
125
Gwint wrzeciona
M 14
M 14
M 14
M 14
M 14
maks. długość gwintu wrzeciona
mm
22
22
22
22
22
Zabezpieczenie przed odrzutem

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem

Ogranicznik prądu rozruchowego

System Constant Electronic

Wstępny wybór prędkości obrotowej

Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 
01/2003
– z rękojeścią dodatkową tłumiącą wibracje
– ze standardową rękojeścią dodatkową
kg
kg
1,9
1,8
1,9
1,8
2,1
2,0
2,0
1,9
2,0
1,9
Klasa ochrony
/
II
/
II
/
II
/
II
/
II
Szlifierka kątowa
GWS ... 
14-125 CI 14-125 CIE 14-125 CIT
14-150 CI
Numer katalogowy
3 601 ...
H24 ...
H25 ...
H29 ...
H26 ...
Moc znamionowa
W
1400
1400
1400
1400
Moc wyjściowa
W
820
820
820
820
Znamionowa prędkość obrotowa
min
-1
11000
11000
9300
9300
Zakres regulacji prędkości obrotowej
min
-1

2800
– 11000
2800
– 9300

maks. średnica tarczy szlifierskiej
mm
125
125
125
150
Gwint wrzeciona
M 14
M 14
M 14
M 14
maks. długość gwintu wrzeciona
mm
22
22
22
22
Zabezpieczenie przed odrzutem
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
Ogranicznik prądu rozruchowego
System Constant Electronic
Wstępny wybór prędkości obrotowej
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003
– z rękojeścią dodatkową tłumiącą wibracje
– ze standardową rękojeścią dodatkową
kg
kg
2,2
2,1
2,2
2,1
2,2
2,1
2,3
2,2
Klasa ochrony
/
II
/
II
/
II
/
II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-
go kraju dane te mogą się różnić.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 10  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Polski | 11
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Informacja na temat hałasu i wibracji
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na 
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie 
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami 
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od 
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować 
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu 
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć 
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub 
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. 
W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) 
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na 
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przed-
stawiony w „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom na-
stępujących norm i dokumentów normatywnych: 
EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 
2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
29.08.2013
Montaż
Montaż urządzeń zabezpieczających
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej 
podczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzenia 
uchwytów na osłonie lub na elektronarzędziu, elektronarzę-
dzie należy odesłać do specjalistycznego punktu obsługi 
klienta (adresy znajdują się w rozdziale „Obsługa klienta oraz 
doradztwo dotyczące użytkowania“).
Pokrywa ochronna (osłona) do szlifowania
Nałożyć osłonę 12 na wrzeciono 
w sposób ukazany na rysunku. Po-
zycja znaczników trójkątnych na 
osłonie musi być zgodna z pozycją 
znaczników na głowicy.
Docisnąć osłonę 12 na wrzecionie 
tak, by kołnierz osłony nasunął się 
na kołnierz elektronarzędzia i 
przekręcić osłonę aż do słyszalne-
go zaskoczenia zapadki.
Pozycja osłony 12 powinna być 
dopasowana do rodzaju obróbki. 
Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745.
3 601 ...
H20 ...
H27 ...
H21 ...
H22 ...
H23 ...
H24 ...
H25 ...
H26 ...
H29 ...
Typowy dla danego urządzenia, określony wg skali A poziom hałasu emitowanego 
przez to urządzenie wynosi standardowo
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Błąd pomiaru K=
Należy stosować środki ochronne słuchu!
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3
91
102
3
91
102
3
Wartości łączne drgań a
h
 (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomia-
ru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745:
szlifowanie powierzchniowe (ścieranie):
a
h
K
szlifowanie papierem ściernym:
a
h
K
m/s
2
m/s
2
m/s
2
m/s
2
5,5
2,0
3,0
1,5
8,5
2,0
3,0
1,5
7,0
2,0
3,0
1,5
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 11  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

12 | Polski 
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Bosch Power Tools
Po przesunięciu dźwigni 1 do góry, można przekręcić osłonę 
12, ustawiając ją w pożądanej pozycji.
 Osłonę 12 należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić o-
sobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami.
 Osłona 12 powinna dawać się obrócić tylko po odbloko-
waniu dźwigni 1! Jeżeli osłona porusza się przy zablo-
kowanej dźwigni, nie wolno w żadnym wypadku uży-
wać elektronarzędzia – należy je oddać do naprawy w 
punkcie serwisowym.
Wskazówka: Występy (zęby) ustalające, znajdujące się na 
osłonie 12 uniemożliwiają zamontowanie osłony, która nie 
pasuje do danego elektronarzędzia.
Pokrywa ochronna (osłona) do cięcia
 Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych na-
leży zawsze stosować specjalną pokrywę ochronną 14.
 Podczas cięcia kamienia należy zawsze zadbać o wy-
starczające odsysanie pyłu.
Pokrywę ochronną do cięcia 14 montuje się w taki sam spo-
sób, jak pokrywę ochronną do szlifowania 12.
Pokrywa ochronna do cięcia z prowadnicami saneczkowy-
mi
Pokrywę ochronną do cięcia z prowadnicami saneczkowymi 
21 montuje się dokładnie tak samo jak pokrywę ochronną do 
szlifowania 12.
Pokrywa odsysająca do szlifowania
Do bezpyłowego szlifowania farb, lakierów i tworzyw sztucz-
nych, przy użyciu tarczy garnkowej pokrytej węglikami spie-
kanymi 9 lub gumowego talerza szlifierskiego 17 z papierem 
ściernym, 18 można zastosować pokrywę ssącą 7. Pokrywa 
ssąca 7 nie nadaje się do obróbki metalu.
Do pokrywy ssącej 7 można podłączyć odpowiedni odkurzacz 
firmy Bosch.
Montaż pokrywy ssącej 7 odbywa się tak samo jak montaż 
osłony tarczy 12. Wieniec szczotkowy jest wymienny.
Uchwyt dodatkowy
 Urządzenie należy używać jedynie z uchwytem dodat-
kowym 5.
Uchwyt dodatkowy 5 należy zamocować – w zależności od 
rodzaju pracy – po prawej lub lewej stronie głowicy elektro-
narzędzia.
Osłona ręki
 Przed rozpoczęciem obróbki gumową tarczą szlifierską 
17 lub szczotką garnkową/szczotką tarczową/ścierni-
cą wachlarzową, należy zawsze zamontować osłonę rę-
ki 16.
Osłonę ręki 16 mocuje się za pomocą uchwytu dodatkowego 5.
Montaż narzędzi szlifierskich
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanim 
nie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy do bar-
dzo wysokich temperatur.
Wrzeciono szlifierki 6 i wszystkie części, które mają zostać za-
montowane, należy oczyścić.
Do mocowania i do zwalniania narzędzi szlifierskich używa się 
przycisku blokady 2, unieruchomiającego wrzeciono szlifierki.
 Przycisk blokady można uruchamiać jedynie wtedy, 
gdy wrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome. 
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektro-
narzędzia.
Tarcza szlifierska/tarcza tnąca
Należy wziąć pod uwagę wymiary narzędzi szlifierskich. Średni-
ca otworu narzędzia musi pasować do kołnierza mocującego. 
Nie należy stosować żadnych adapterów, złączek ani zwężek.
Używając diamentowych tarcz tnących, należy zwrócić uwa-
gę, by strzałka wskazująca kierunek, umieszczona na tarczy 
odpowiadała kierunkowi obrotów elektronarzędzia (por. 
strzałkę wskazującą kierunek obrotu, umieszczoną na głowicy 
elektronarzędzia).
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Aby zamontować tarczę szlifierską lub tnącą, należy odkręcić 
nakrętkę mocującą 10, a następnie zamocować ją za pomocą 
klucza dwutrzpieniowego, zob. rozdział „Nakrętka 
szybkomocująca“.
 Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przed uru-
chomieniem szlifierki należy sprawdzić, czy narzędzie 
szlifierskie jest właściwie zamocowane i czy może się 
swobodnie obracać. Upewnić się, czy narzędzie szli-
fierskie nie zahacza o pokrywę ochronną lub o inny ele-
ment elektronarzędzia.
W kołnierzu 8, w podtoczeniu znajduje 
się okrągły pierścień uszczelniający 
(tzw. o-ring). Jeżeli brakuje tej 
uszczelki, lub jest ona uszkodzona, 
kołnierz mocujący 8 należy koniecznie 
wymienić przed przystąpieniem do dal-
szej eksploatacji narzędzia.
Ściernica wachlarzowa
 Do pracy przy użyciu ściernicy wachlarzowej należy za-
wsze montować osłonę rąk 16.
Tarcza gumowa
 Do pracy przy użyciu gumowego talerza szlifierskiego 
17 należy zawsze montować osłonę rąk 16.
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Nałożyć nakrętkę okrągłą 19 i dokręcić ją kluczem dwutrzpie-
niowym.
Szczotka garnkowa/Szczotka tarczowa
 Do pracy przy użyciu szczotki należy zawsze montować 
osłonę rąk 16.
Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.
Szczotkę garnkową/szczotkę tarczową należy nasunąć na 
wrzeciono szlifierki tak głęboko, by ściśle przylegała do koł-
nierza znajdującego się na końcu wrzeciona. Szczotkę 
garnkową/tarczową należy dokręcić kluczem widełkowym.
OBJ_BUCH-347-006.book  Page 12  Thursday, August 29, 2013  11:23 AM
RAMIRENT

 Polski | 13
Bosch Power Tools
1 609 92A 0E4 | (29.8.13)
Nakrętka szybkomocująca
Aby uprościć montaż narzędzi szlifierskich i wyelimnować 
stosowanie dodatkowych narzędzi (kluczy), można zamiast 
zwykłej nakrętki mocującej 10 zastosować nakrętkę 
szybkomocującą 11.
 Nakrętkę szybkomocującą 11 wolno stosować tylko do 
mocowania tarcz szlifierskich i tnących.
Stosowana nakrętka szybkomocująca 11 musi być w nie-
nagannym stanie technicznym.
W czasie montażu należy zwrócić uwagę, by ta strona na-
krętki szybkomocującej 11, na której znajduje się napis 
nie była skierowana w stronę tarczy szlifierskiej; strzałka 
musi pokrywać się ze wskaźnikiem 24.
Ustalić położenie wrzeciona 
za pomocą przycisku blokady 
2. Nakrętkę szybkomocującą 
dociągnąć, mocno przekręca-
jąc tarczę szlifierską w kierun-
ku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara.
Prawidłowo zamocowana, 
nieuszkodzona nakrętka mo-
cująca pozwala się łatwo po-
luzować ręką, poprzez obra-
canie pierścieniem radełko-
wym w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.
Mocno dokręconej nakrętki 
nie zwalniać nigdy za pomo-
cą szczypiec lub kombine-
rek. Stosować wyłącznie 
klucz dwutrzpieniowy. 
Klucz nasadzać, jak pokazano 
na rysunku.
Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskich
Stosować można wszystkie narzędzia robocze, które zostały 
wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
Dopuszczalna prędkość obrotowa [min
-1
] wzgl. obwodowa 
[m/s] używanych narzędzi roboczych musi co najmniej odpo-
wiadać wartościom podanym w poniższej tabeli.
Należy dlatego zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkość ob-
rotową wzgl. obwodową, podaną na etykiecie narzędzia szli-
fierskiego.
Przestawianie głowicy przekładniowej
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Głowica przekładni obra-
cana jest w czterech sko-
kach (co 90°). Pozwala 
to na ustawienie włączni-
ka/wyłącznika w wygod-
niejszej pozycji roboczej 
w przypadku specyficz-
nych zastosowań, np. 
podczas cięcia przy uży-
ciu pokrywy odsysającej 
z prowadnicą saneczko-
wą 21, a także dla osób leworęcznych.
Wykręcić i wyjąć wszystkie 4 śruby. Ostrożnie ustawić głowi-
cę w wybranej pozycji, nie wyciągając jej przy tym z obudo-
wy. Dokręcić ponownie wszystkie 4 śruby.
Odsysanie pyłów/wiórów
 Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, 
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stano-
wić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z 
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać re-
akcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego ope-
ratora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane 
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancja-
mi do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu 
dostosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska 
pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym 
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z 
materiałami przeznaczonymi do obróbki.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал