С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасарыPdf көрінісі
бет1/14
Дата25.12.2016
өлшемі2,05 Mb.
#404
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 

 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті 
 
ХАБАРШЫ 
Ғылыми журнал 
 
«Жас ғалымдар» сериясы 
№ 2, 2013 
 
Шығару жиілігі – жылына 2 рет. 
2001 жылдан бастап шығады. 
 
Бас редактор 
Филол. ғыл. кан., аға оқытушы С.А.Жиренов 
 
Бас редактордың орынбасары 
Пед. ғыл. кан., аға оқытушы А.Сманова 
 
Редакция алқасы 
Заң ғыл. док., доцент А.А.Сабитова 
Ф.-м. ғыл. кан., аға оқытушы Г.Тюлепбердинова 
Хим. ғыл. кан., аға оқытушы Ж.Қ.Қорғанбаева  
Пед. ғыл. кан., аға оқытушы А.И.Ибрагимов 
PhD доктор Б.Исаков (Қырғызстан) 
 
Жауапты хатшы 
Аға оқытушы Р.Ж.Жүнісова 
 
Журналдың көркемдеуші дизайнері 
Оқытушы Н.Е.Ажитаев  
 
© Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті, 2013 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет және 
ақпарат министрлігінде 2009 жылы мамырдың 8-
де тіркелген №10108-Ж. 
 
Басуға 29.11.2013 қол қойылды. Пішімі 60x84 
1/16. Кiтап-журнал қағазы.
 
Көлемі 5,2 б.т. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 432. 
 
Тікелей репродукциялық әдіспен басылады. 
 
050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің «Ұлағат» баспасы 
Казахский Национальный педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
Научный журнал 
 
Серия «Молодой ученый» 
№ 2, 2013 
 
Периодичность – 2 номера в год. Выходит с 
2001. 
 
Главный редактор 
Кан. филол. н., ст. преподователь С.А.Жиренов 
Заместитель главного редактора 
Кан. пед. н., ст. преподователь А.Сманова 
 
Редакционная коллеги 
Док. ю. наук., доцент А.А.Сабитова 
Кан. ф.-м. наук., ст. преподователь 
Г.Тюлепбердинова 
Кан. х. н., ст. преподователь Ж.Қ.Қорғанбаева  
Кан. пед. н., ст. преподователь А.И.Ибрагимов 
PhD доктор Б.Исаков (Қырғызстан) 
 
Ответственные секретарь 
Старший преподователь Р.Ж.Жүнісова 
 
Художественный дизайнер журнала 
Преподователь Н.Е.Ажитаев 
 
© Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая 
 
Зарегистрировано в Министерстве культуры и 
информации РК 8 мая 2009 г. № 10108-Ж. 
 
 
Подписано печать 29.11.2013 
Бумага книжно-журнальная. Формат 60x84 1/16. 
Тираж 300 экз. заказ 432.  
 
Печатается прямым репродуктивным способом. 
 
050010, г. Алматы, пр. Достык, 13. КазНПУ им. 
Абая 
 
Издательство «Ұлағат» Казахского 
национального педагогического университета 
имени Абая 
 
 

 

М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР МӘСЕЛЕСІ 
ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
Казкенова А.К. Мотивация изучения русского языка в республике казахстан 
и факторы, влияющие на ее повышение / понижение………………………….5 
Абаева  М.К.  Сравнительный  анализ  пословиц  и  поговорок  на  основе 
английского и казахского языка………………………………………………….9 
Әмірбекова  А.Б.  Қазақ  дипломатиялық  тілінің  стилистикалық  және 
лингвистикалық қағидалары……………………………………………………19 
Әміржанова Н. Рухани мәдениеттің негізін салған қазақ ғалымы…………..24 
Сманова  А.С.
 
Студенттердің    еңбекке  қызығушылығын  қалыптастырудың 
әдістемесі…………………………………………………………………………34 
Абаев В.Е., Қожамберді Ұ. Русский язык и культура речевого общения….41 
Аширов  Ж.С.  Латын  негізді  қазақ  әліпбиінің  жобалары  және  олардың 
графикалық тиімділігі…………………………………………………………...47  
Мәзбаева Ж.О. Ұлттық дүниетанымның тілдегі көрінісі……………………53 
Абдримова Ф.А. Ұйғыр тілі фольклорындағы мақал-мәтел жанры ………..62 
 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ МӘСЕЛЕСІ 
ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
Тюлепбердинова Г.А. Обратная задача акустики и ее корректность………66 
 
ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ ҒЫЛЫМЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
Жиренов  С.А.  Әлемдік  және  отандық  білім  беру  мекемелерінде  интернет-
ресурстарды пайдаланудың жолдары …………………………………………73 
Қасенов  Е.С.  Кәсіби  филолог  маман  даярлау  барысындағы  латын 
графикасының орны мен маңызы ……………………………………………..78 
Ақбаева  Ш.Ә.  Бейнелеу  өнері  негізінде  оқушыларды  тәрбиелеуде  ұлттық  
және көркемдік дүниетанымның алатын орны………………………………..83 
Ибрагимов  А.И.,  Қазбекова  М.Ж.  Бейнелеу  іс-әрекетінде  жеке  тұлғаны  
граффити арқылы шығармашылыққа тәрбиелеу………………………………92 
Уайдуллақызы  Э.  Бастауыш  сынып  мұғалімдерінің  кәсіби  құзыреттілігін 
қалыптастыру..................................................................................................98 
 
ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАС ӨСКІН 
МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ 
Жаңалық А. 60-80 жылдардағы кәсіби бейнелеу өнері туындылары арқылы 
студенттердің көркемдік білімін арттыру…………………………………….103 
Талиев Р.М. Шығыс елдері  натюрморты арқылы  оқушылардың көркемдік 
қызығушылығын қалыптастыру………………………………………………107 
Алтайбаева  Д.М.  Түркі  тілдерінде  зат  аталымдарын  тудыратын  реңк  мәнді 
жұрнақтар……………………………………………………………………….114 

 

Асанова  Г.Н.  Қазақ  тіліндегі  халықтық  күнтізбе  мен  жылнаманың 
этномәдени болмысы………………………………………………………….123 
Сұлтанова Н. Қазақ-орыс тілдерінің өзара ықпалдастығы ………………127 
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР. НАШИ АВТОРЫ.......................................................133 
 
Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Хабаршы  «Жас  ғалымдар»  сериясының  ғылыми 
мақалаларды қабылдау ережесі..........................................................................135 
Правила  приема  научных  статей  в  журнал  «Вестник  КазНПУ  имени  Абая» 
серия «Молодые ученые»...................................................................................136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР МӘСЕЛЕСІ 
ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 
МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ / 
ПОНИЖЕНИЕ 
 
 А.К.Казкенова -  
Кандидат филологических наук, доцент Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
(Казахстан, г. Алматы) 
 
0. Изучение любого языка – длительный и сложный процесс, требующий 
от  изучающего  значительных  интеллектуальных  усилий  и  постоянного 
участия  в  коммуникации    на  данном  языке.  Одним  из  важнейших  условий 
успешного  усвоения  языка  является  высокая  мотивация  к  осуществлению 
этой деятельности.  
Мотивация  изучения  языка  достаточно  чувствительна  к  воздействию 
внешних  факторов.  Изменяющиеся  условия  жизни  и  коммуникации, 
причины и экономического и политического характера, субъективные оценки 
и суждения о престижности знания того или иного языка, его популярности, 
привлекательности и т.п. – все это оказывает прямое воздействие на характер 
и «интенсивность» мотивации изучения языка.  
Мотивация  изучения  языка  наиболее  ярко  проявляется  в  ситуации 
выбора  языка  обучения,  а  также  в  ходе  дальнейшего  его  изучения, 
совершенствования речевых навыков на выбранном языке. 
1.  В  докладе  рассматриваются  «мотивы»  изучения  русского  языка 
казахстанцами и комплекс факторов, оказывающих на них влияние.  
Вопрос  о  мотивации  изучения  русского  языка  за  пределами  России, 
будучи  непосредственно связанным с драматическими  коллизиями  в  судьбе 
русского языка на рубеже ХХ – ХХI веков, является достаточно острым. Как 
отмечает  исполнительный  директор  фонда  «Русский  мир»  В.А.  Никонов: 
«Русский  –  это единственный из  крупных  языков,  который не  просто  терял 
свои  позиции  в  мире  на  протяжении  последних  20  лет,  а  терял  их 
стремительно»
1

Коммуникативная «мощность» русского языка, его высокая социальная 
значимость и относительно гибкая языковая политика определяют интерес и 
в  целом  позитивное  отношение  к  его  изучению  в  современном  Казахстане. 
Статус  русского  языка  законодательно  закреплен.  Так,  в  статье  7 
Конституции  Республики  Казахстан  отмечается  следующее:  «…2.  В 
государственных организациях и органах местного самоуправления наравне 
с  казахским  официально  употребляется  русский  язык.  3.  Государство 
                                                 
1
 
Вячеслав 
Никонов 
о 
статусе 
русского 
языка 
в 
мире 
// 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/articles/article0763.html 

 

заботится  о  создании  условий  для  изучения  и  развития  языков  народа 
Казахстана»
2
,  см.  также  в  статьи  4,  5,  6  Закона  «О  языках  в  Республике 
Казахстан»
3
.  
Однако 
языковая 
ситуация 
в 
Казахстане 
характеризуется 
сосуществованием  и  конкуренцией  не  только  разных  языков  (казахского, 
русского  и  других  национальных  языков,  функционирующих  в  стране,  а 
также  «глобального»  английского  языка),  но  и  разных  видов  языковой 
идеологии и языковой политики: «Языковая идеология и языковая политика 
в  Республике  Казахстан  включаются  в  общие  процессы  сосуществования  и 
некоторой  поляризации  различных  идеологий,  в  них  сплелись  и 
противоборствуют  элементы  вернакулизации,  моноязычия,  многоязычия  и 
интернационализации»
4

2. Специфика языковой ситуации, безусловно, отражается на мотивации 
выбора и изучения русского языка жителями Казахстана.  
Следует  подчеркнуть,  что  изучающие  русский  язык  в  Казахстане  не 
являются однородной по своему составу группой.  Причем, разграничение по 
принципу  языка  обучения  (например,  русский  /  казахский)  или  оценке 
русского языка как родного / неродного / иностранного не исчерпывает всего 
«многообразия»,  характеризующего  контингент  изучающих  русский  язык  в 
нашей республике.  
Можно говорить о наличии нескольких групп изучающих русский язык 
в  Казахстане.  Разделение  на  группы  осуществляется  по  нескольким 
параметрам, среди которых особенно значимыми  являются национальность, 
гражданство,  язык  обучения,  регион  (область,  город,  село)  проживания,  
форма  обучения  (обучение  в  школе,  вузе,  посещение  языковых  курсов, 
индивидуальные уроки).  
На наш взгляд, представителями разных групп по-разному мотивируется 
изучение  русского  языка.  В  самом  деле,  на  вопрос:  «Зачем  надо  изучать 
русский язык?» – можно получить несколько ответов. 
Итак, в настоящее время основной контингент изучающих русский язык 
в Казахстане, по нашему мнению, распределяется по следующим, достаточно 
крупным, группам (каждая из которых отнюдь не гомогенна):
   
1.
 
русские; 
2.
 
казахи, родившиеся и проживающие в Казахстане; 
3.
 
представители других национальностей; 
4.
 
оралманы (казахи, вернувшиеся на историческую родину); 
5.
 
иностранные  граждане  (имеются  в  виду  граждане  стран  т.наз. 
«дальнего зарубежья», изучающие русский язык как иностранный). 
Предлагаем краткую характеристику каждой из выделенных групп
5

                                                 
2
 Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1998. 
 
3
 Закон «О языках в Республике Казахстан». Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. № 151 – 1.  
 
4
  Сулейменова Э.Д. Языковые процессы и политика. – Алматы, 2011. – С. 48. 
5
  Более  подробное  описание  групп,  а  также  указание  на  некоторые  проблемы  методического  характера 
представлены  в:  Казкенова  А.К.,  Никитина  С.А.  К  вопросу  о  мотивации  изучения  русского  языка  в 

 

1.  Русские  продолжают  оставаться  достаточно  большой  этнической 
группой,  составляя  около  четверти  населения  Казахстана
6
.  Для 
представителей  1-ой  группы  русский  язык  является  родным  (семейным) 
языком и неразрывно связан с этническим самосознанием.  
Представителями  данной  группы  русский  язык  выбирается  в 
подавляющем большинстве случаев также в качестве языка обучения. Таким 
образом,  с  русским  языком  связана  вся  /  основная  интеллектуальная  и 
духовная жизнь обучающегося. 
2. Представители 2-ой группы в свою очередь могут быть разделены на 
две подгруппы в зависимости от того, какой язык они выбирают в качестве 
языка обучения: русский или казахский.   
Общим  для  представителей  обеих  подгрупп  является  мотивация 
изучения  русского  языка  как  языка  межнационального  общения,  а  также 
языка, 
обеспечивающего 
широкий 
спектр 
познавательных 
и 
коммуникативных потребностей обучаемого.  
Для  казахов,  обучающихся  на  русском  языке,  данный  язык  становится 
также  языком  их  мыслительной  деятельности,  что  сближает  их  с 
представителями 1-ой группы. 
3.  3-ья  группа  изучающих  русский  язык  может  сближаться  с  двумя 
вышеуказанными в зависимости от того, какой язык в том или ином случае  
выбирается в качестве  языка обучения (русский или казахский / родной).  
Для  представителей  данной  группы  русский  язык  также  служит 
средством  межнационального  общения  и  источником  разнообразной 
информации.  Нередко  для  представителей  3-ьей  группы,  обучающихся  на 
русском  языке,  он  выполняет  функции  родного  языка  (особенно  в  тех 
случаях,  когда  уровень  владения  родным  языком  не  является  достаточно 
высоким).  
Представителей  2-ой  и  3-ьей  групп  отличает  достаточно  высокий 
уровень  мотивации изучения русского языка.  
4.  4-ая  группа  изучающих  русский  язык  объединяет  «оралманов»  – 
казахов-репатриантов. С точки зрения обсуждаемого вопроса эта группа  не 
однородна: она включает в свой состав как казахов, приехавших в Казахстан 
из стран-участниц СНГ, так и тех соотечественников, которые вернулись из 
стран дальнего зарубежья. Соответственно, если для первых русский язык в 
целом может быть оценен как  «неродной», то для вторых  – это однозначно 
иностранный язык. 
На наш взгляд, для этой группы изучающих русский язык характерна в 
целом  пониженная  мотивация  изучения  русского  языка.  В  данном  случае 
изучение  русского  языка  (чужого  языка  на  исторической  родине!)    нередко 
                                                                                                                                                             
Республике  Казахстан  //  Основные  приоритеты  модернизации  общества  в  свете  Послания  Президента  РК 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию»: Материалы Республиканской 
научно-практической конференции. – Алматы, 2009. – С. 543 – 546. 
6
 23,3 % по данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года, см. сайт Агентства 
РК по статистике: http://www.stat.kz/news/Pages/pr_04_02_10.aspx. 

 

оценивается как вынужденная мера, необходимая лишь для более или менее 
успешной адаптации к новым условиям.  
5.  Представители  5-ой  группы  отличаются  друг  от  друга  по  возрасту, 
роду  деятельности,  целям  пребывания  в  Казахстане  и  целям  изучения 
русского  языка.  Тем  не  менее,  владение  языком  для  них  так  же,  как  для 
многих  представителей  4-ой  группы,  является  жизненной  необходимостью.  
Русский  язык  рассматривается,  прежде  всего,  в  качестве  средства 
коммуникации, 
как 
повседневной, 
бытовой, 
так 
и 
деловой, 
профессиональной.  В  большинстве  случаев  культурологический  компонент 
изучения  русского  языка  с  точки  зрения  иностранцев  является  хотя  и 
интересным, но не главным и не актуальным.  
Как  видим,  при  изучении  русского  языка  на  территории  Казахстана 
могут  ставиться  разные  цели.  По-разному  оценивается  представителями 
данных  групп  и  оптимальный  уровень  владения  русским  языком.  Конечно, 
разные  потребности  изучающих  русский  язык  должны  быть  учтены  в  ходе 
обучения.  
3. Выбор языка в качестве средства коммуникации, его изучение всегда 
связаны  с  долгосрочными  перспективами.  Так  или  иначе  человек  пытается  
прогнозировать  будущее  того  или  иного  языка  с  опорой  на  объективные 
факты и субъективные оценки его возможностей в настоящем.  
В  условиях  современной  казахстанской  действительности  можно 
выделить  ряд  факторов,  оказывающих  воздействие  на  мотивацию  изучения 
русского  языка.  Это  воздействие  может  быть  как  позитивным,  так  и 
негативным. 
Так,  к  числу  факторов,  позитивно  влияющих  на  выбор  и  дальнейшее 
изучение  русского  языка,  относятся  следующие:  законодательное 
закрепление  статуса  русского  языка  в  Казахстане;  политическая  и 
экономическая интеграция Казахстана и России; культурное взаимодействие 
двух  стран;  перспективы  дальнейшего  обучения  и  /  или  трудоустройства  в 
России;  стремление  приобщиться  к  русской  литературе  и  культуре; 
стремление  расширить  коммуникативные  возможности,  найти  новые 
информационные  каналы;  региональные  и  /  или  семейные  языковые 
традиции;  интеграция  в  новую  коммуникативную  среду  (в  том  числе 
казахстанскую).  
Перечисленные  факторы  обладают  разной  силой  воздействия  (к 
сожалению,  к  группе  не  самых  влиятельных  факторов  в  настоящее  время 
относится «стремление приобщиться к русской литературе и культуре»). 
Негативное  воздействие  на  мотивацию  изучения  русского  языка,  в 
частности,  оказывают:  националистические  настроения  как  радикальное 
проявление  идеологии  национального  и  языкового  возрождения;  усиление 
конкуренции  языков  (например:  русского  и  казахского,  русского  и 
английского);  эмиграция  русскоязычного  населения;  неуверенность  в 
востребованности знания русского языка в будущем.  
В  результате  действия  этих  факторов  выбор  осуществляется  в  пользу 
другого языка (например, казахского). 

 

 Отметим,  вышеперечисленные  факторы  в  разной  степени  оказывают 
влияние на разные группы изучающих русский язык в Казахстане.   
4.  Таким  образом,  при  имеющемся  разнообразии  «мотивов»  изучения 
русского  языка  все  же  наиболее  значимыми  являются  мотивы 
коммуникативно-прагматические  (эта  тенденция  для  русского  языка  не 
уникальна  –  в  современном  мире  она  стала  ведущей).  Русский  язык 
привлекателен,  прежде  всего,  как  мощный  информационный  ресурс, 
необходимый  для  успешной  коммуникации  в  разных  социально  и 
профессионально значимых сферах.  
Соответственно, 
мотивация 
изучения 
русского 
языка 
может 
регулироваться – поддерживаться и повышаться. На наш взгляд, выявление и 
изучение  факторов,  влияющих  на  нее  позитивно  или  негативно,  позволит 
выработать  как  политико-дипломатические,  так  и  методические  стратегии 
для поддержания русскоязычного культурно-информационного пространства 
за пределами России.   
Түйін 
Бұл мақалада 
орыс 
тілін үйрену уәждемесі және 
оған әсер ететін негізгі факторлар қарастырылған.    
Resume 
In  the  article  are  examined  a  motivation  of  study  of  Russian  language  in 
Kazakhstan and basic factors, influencing on it. 
 
 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА 
ОСНОВЕ АНГЛИЙСКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
 
М.К.Абаева – 
Кандидат филологических наук, доцент Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
(Казахстан, г. Алматы) 
 
Сопоставительное  исследование  языковых  явлений  в  области 
фразеологии  вызывает  несомненный  интерес,  поскольку  именно  во 
фразеологических  единицах  особенно  ярко  проявляется  своеобразие  быта  и 
культуры  народа.  Знания  фразеологического  состава  языка  позволяет 
глубоко понять менталитет изучаемого языка. 
Взаимодействие  двух  языков  английского  и  казахского  языка 
притягательно  и  актуально  в  условиях  расширения  границ  общения. 
Носители  разных  языков  наследуют  наряду  с  национально-специфическими 
концептами  и  универсальные  концепты,  благодаря  которым  возможны 
общение  и  взаимопонимание  между  представителями  сопоставляемых  нами 
лингвокультур.  
Характерной  особенностью  пословиц  и  поговорок  любого  народа 
является  ее  исконно  национальное  происхождение,  несмотря  на  то,  что  ее 

 
10 
мотивационная  база  во  многом  универсальна,  и  в  ней  можно  встретить 
определенное  количество  фактов  заимствования.  Изначально  изучение 
пословиц и поговорок считалось  прерогативой историков и этнографов, при 
этом  языковые  материалы  играли  второстепенную  роль,  служили 
дополнительными аргументами детерминации принадлежности тех или иных 
названий измерений конкретному народу или культуре. 
Подавляющее  же  большинство  пословиц  и  поговорок  любого  народа 
может быть компаративно сопоставимо с паремиями других народов лишь на 
основе  семантики  выражаемых  отношений,  не  подтверждаемой  сходными 
образами. 
Вышеизложенное  дает  полное  основание  утверждать,  что  народная 
мудрость  как источник  самобытности  национальных  культур  и  древнейший 
пласт  любого  языка,  несомненно  вызывает  научно-исследовательский 
интерес.  
Выявление  общего  и  специфического  в  пословицах  и  поговорках  на 
материале казахского и английского языков и теоретического осмысления их 
в  аспекте  проблемы  взаимосвязи  языка  и  культуры  будет  способствовать 
более глубокому пониманию национального мировосприятия, отраженного в 
языковой картине мира.  
Как  известно,  пословица  и  поговорка  являются  единицами 
паремиологии (от греч. паремия «нравоучительное изречение»). Несмотря на 
достаточную изученность единиц паремиологии в лингвистике, их описание 
остается  актуальным,  так  как  на  современном  этапе  развития  науки 
наблюдаются 
попытки 
рассмотрения 
пословиц 
и 
поговорок 
с 
лингвокультурологических  позиций  как  стереотипов  народного  сознания. 
Такое  изучение  паремии  позволяет  глубже  и  точнее  отразить  ее 
содержательный  аспект,  проследить  источники,  вскрыть  мотивировку, 
рассмотреть  вопрос  о  фоновых  знаниях.  Лингвокультурологический  анализ 
пословиц  и  поговорок  направлен  на  выявление  национально  -  культурной 
специфики. Как языковые знаки пословицы и поговорки рассматриваются в 
лингвокультурологии  в  качестве  одной  из  форм  фиксации  культурно 
значимых явлений. 
Так  В.А.  Маслова  пишет  «Традиционно  пословицы  и  поговорки 
изучались  в  фольклористике  как  жанровые  тексты.  Их  изучение  в 
лингвистике  только  начинается»,  при  этом,  однако,  она  подчеркивает,  что 
«должны  изучаться  лишь  те  половицы  и  поговорки,  происхождение  и 
функционирование  которых  неразрывно  связано  с  историей  конкретного 
народа или этноса, его культурой, бытом, моралью и т.д.»[1, 43]. 
Конденсируя  народный  опыт,  пословицы  ориентированы  своим 
содержанием  почти  исключительно  на  человека  -  черты  его  характера, 
поступки, отношения в семье, коллективе, обществе и т.п. 
Анализируя картину мира создаваемую пословицами и поговорками, в 
качестве  основного  признака  можно  назвать  антропоцентричность. 
Конденсируя народный опыт, пословицы ориентированы своим содержанием 

 
11 
почти  исключительно  на  человека  -  черты  его  характера,  поступки, 
отношения в семье, коллективе, обществе и т.п. 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  комплексное  изучение 
пословиц и поговорок как объекта лингвистического исследования является 
актуальным. В языковом сознании носителей языка пословицы и поговорки 
играют  большую  роль,  так  как  позволяют  проникнуть  в  национально  - 
культурные  особенности  языковой  картины  мира  нации.  Интерес 
представляет  собой  высказывание  Сабитовой  З.К.,  которая  раскрывает 
широту  и  всеохватность  пословиц  и  поговорок:  «Мир  слов  -многообразен, 
интересен,  увлекателен  и  еще  до  конца  неразгадан:  он  так  же  неисчерпаем 
как 
космос, 
вселенная. 
Неоднократно 
подчеркивалось, 
глубина, 
всеохватность, емкость, объемность, максимальная наполненность смыслом, 
одухотворенность, насыщенность идеей, созидательная, животворящая сила, 
огромная сила его воздействия на человека.»[2]. 
Подавляющая  часть    всего  арсенала  художественно-выразительных 
средств  казахского  языка  приходится  на  фразеологию.  Богатство  его 
фразеологии  определяется  не  только  объемом,  но  и  многоплановостью  ее 
содержания  и  разнообразием  структурно  –  семантических  типов.  Это 
объясняется тем, что фразеология, как и другие средства языка, - продукт его 
длительного исторического развития. Она отражает не только современные, 
но и архаичные понятия, дошедшие до наших дней как отголоски и реликты 
далекого прошлого казахского народа. 
  Фразеологические  единицы  есть  в  каждом  языке,  они  связаны  с 
культурными традициями и обычаями народа, с его историей.  
Пословицы  как  английского,  так  и  казахского  языка  ярко  отражают 
культуру  и  концептуализацию  мира.    В  связи  с  этим  рассмотрим  процесс 
концептуализации  в  пословицах  казахского  и  английского  языках  на 
материале зоонимов.  
Концепты  зоонимов  соотносятся  с  концептами  мира  физического 
на  основе  сравнения  первых  со  вторым.  Такое  соответствие 
квалифицируется 
как 
признак 
концепта. 
Признак 
концепта 
представляется общим основанием, по которому соотносятся некоторые 
несхожие  явления.  Выявление  всех  возможных  признаков,  которые 
могут  быть  объединены  по  общей  для  них  видовой  или  родовой 
ассоциативной  характеристике,  помогает  реконструировать  структуру 
концепта.  
Известно, что одной из характерных черт фразеологии является ее 
антропологическая  ориентированость,  заключающаяся  в  том,  что 
референцией  фразеологии  является  главным  образом  человек,  его 
качества, 
действия, 
деятельность, 
межличностные 
отношения, 
социальные,  психологические,  умственные,  физические  и  т.д. 
особенности.  
Признаки  животных,  птиц  и  насекомых  составляют  зооморфный 
код, что является объектом нашего исследования.   
Рассмотрим ведущие фреймы зооморфного кода. 

 
12 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет