Тема номеражүктеу 4.71 Mb.
Pdf просмотр
бет1/35
Дата03.03.2017
өлшемі4.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

НӨМІРДІҢ ТАҚЫРЫБЫ:

«ҚАЗАҚСТАН 2050» 

СТРАТЕГИЯСЫ – ЖАҢА 

САЯСИ БАҒЫТ

 

ТЕМА НОМЕРА:СТРАТЕГИЯ 

«КАЗАХСТАН –2050» – 

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС

THEME OF THE ISSUE:«KAZAKHSTAN – 2050» 

STRATEGY – THE NEW 

POLITICAL COURSE

 – 

www.pa-academy.kz 1/2013

леке    ттік

кадемиясы

сқару


Мем А

Біздің  басты  мақсатымыз    –  2050  жылға  қарай  әлемнің  ең  дамыған  30  елінің 

қатарында болу.

Біздің  жетістіктеріміз  бен  қазақстандық  даму  үлгісі  Жаңа  саяси  бағыттың  негізі 

болуға тиіс.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының  

ХХ сессиясында «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: бір халық – бір ел – бір тағдыр» сөйлеген сөзі  

Наша главная цель - к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств 

мира.

Наши достижения и наша Казахстанская модель развития должны стать основой 

нового политического курса.

Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на XX сессии Ассамблеи народа 

Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050»: один народ – одна страна - одна судьба»

Our main goal is to enter by 2050 into the 30 most developed countries of the world. 

Our achievements and our Kazakhstani model of development should become a basis for 

the new political course. 

Speech by President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev on the XX session of the Assembly 

of People of Kazakhstan "Strategy Kazakhstan - 2050": one people - one state - one destiny".

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӨҢІРЛІК ХАБТЫҢ 

ҚҰРЫЛТАЙ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ МАТЕРИАЛДАРЫ,  

2013 ЖЫЛДЫҢ 15 НАУРЫЗЫ 

МАТЕРИАЛЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ХАБА, 15 МАРТА 2013 ГОДА

THE MATERIALS OF THE KURYLTAI CONFERENCE OF THE REGIONAL HUB 

IN PUBLIC SERVICE SECTOR, MARCH, 15, 2013

«ҚАЗАҚСТАН – 2050» СТРАТЕГИЯСЫ:  МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 

САЛАСЫНДА  КАДРЛАР  ДАЯРЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІ  ДАМЫТУ» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

 КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ  МАТЕРИАЛДАРЫ, 2013 ЖЫЛДЫҢ 4 НАУРЫЗЫ 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН – 2050»: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ», 4 МАРТА 2013 ГОДА

THE MATERIALS OF THE CONFERENCE “KAZAKHSTAN – 2050” 

STRATEGY:  IMPROVEMENT OF THE MANPOWER 

DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT  OF THE SCIENTIFIC  

RESEARCHES IN THE CIVIL SERVICE FIELD”, MARCH, 4, 2013

СТРАТЕГИЯ «ҚАЗАҚСТАН –2050» СТРАТЕГИЯСЫ – ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТ  

СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН –2050» – НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС

«KAZAKHSTAN –2050» STRATEGY – THE NEW POLITICAL COURSE

МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАРУ ҮШІН КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ МЕН ІРІКТЕУ

ПОДГОТОВКА И ОТБОР КАДРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

TRAINING AND SELECTION OF PERSONNEL FOR PUBLIC ADMINISTRATION

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

FOREIGN EXPERIENCE

ЖАС ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

RESEARCHES OF THE YOUNG SCIENTISTS

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ КӨМЕК: 

АКАДЕМИЯ БАСЫЛЫМДАРЫНА РЕЦЕНЗИЯЛАР

В ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ:

 РЕЦЕНЗИИ НА  ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ

FOR ASSISTANCE TO THE STATE SERVANTS: 

REVIEWS FOR EDITIONS OF THE ACADEMY 

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

INFORMATION ON THE AUTHORS

АВТОРЛАРҒА ҰСЫНЫМДАР

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ СТАТЕЙ 

RECOMMENDATIONS TO THE AUTHORS OF ARTICLES

4

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ 

ЖӘНE МEМЛEКEТТІК ҚЫЗМEТ

Халықаралық ғылыми-сараптама журналы

Халықаралық тoқсан 

сайын шығатын журнал 

№ 1/2013 

Мeншік иeсі жәнe шығарушы: 

«Қазақстан Рeспубликасы 

Прeзидeнтінің жанындағы Мeмлeкeттік 

басқару акадeмиясы» РМҚК  (Астана қ.)

Бас рeдактoр:

Абдрасилов Б. С.Бас редактордың орынбасары:

Есімова Ш. А.Рeдакция алқасы:

Әбдірахымов Ғ. Р.,

Байбек Б. Қ.,

Байменов А. М.,

Жошыбаев Р. С.,

Аукен В. М.,

Бейбітов М. С.,

Джозеф Тамм (АҚШ),

Калашникова Н. П., 

Кенжебаева Ә. Ә., 

Колин Нокс (Ұлыбритания),

Майдырова А. Б.,

Марголин А. А. (Ресей),

Мұхамеджанова Ә. Ғ.,

Нұрқатова Л. Т.,

Сайлауқызы С.,

Стивен Кондри (АҚШ),

Сүлeймeнoв Т. С.,

Сүлeймeнoва Г. К.,

Тоғжанов Е. Л. ,

Хусейн Иылдрым (Түркия),

Шинъичиро Кавагучи (Жапон)Жауапты хатшы: 

Тәңірбергенова Г. Т.Шығаруға жауапты:

Доценко Е. А.Рeдактoр-кoррeктoрлар:

Гельмудинова А. Г. (орыс тілі),

Жәмитoва Б. М. (қазақ тілі),

Өскенбаева Ж. Е. (ағылшын тілі)Кoмпьютeрдe бeттeгeн:

Анисимова Н. Ю.

«Мемлекеттік басқару және мемлекеттік 

қызмет» халықаралық ғылыми-сараптама 

журналы экономикалық, социология, саяси 

және философия ғылымдар бойынша 

диссертациялардың негізгі нәтижелерін 

жариялау үшін ұсынылатын ғылыми 

басылымдардың тізбесіне енгізілді (ҚР БҒМ 

Білім және ғылым саласындағы қадағалау мен 

аттестаттау комитеті алқасының 2007 жылғы 

27 маусымдағы № 6 және 2009 жылғы 

22 сәуірдегі № 4 шешімі)

Eсeпкe қoю туралы 10.07.2012 ж. 

№ 12865-Ж куәлікті

Қазақстан Рeспубликасы Мәдeниeт жәнe 

ақпарат министрлігі бeргeн.

 Алғашқы eсeпкe қoю кeзіндeгі нөмірі мeн 

мeрзімі № 2848-Ж, 25.04.02 ж. 

Басуға 18.03.2013 ж. қoл қoйылды. 

Пішімі 84х108/16. 

Шартты баспа табағы 20,79. 

Таралымы 320 дана.

Мақаланы қайта басу, микрoфильм жасау 

жәнe басқа да көшіру кeзіндe міндeтті 

түрдe журналға сілтeмe жасалуы тиіс. 

Рeдакция алқасының пікірі автoрлардың 

көзқарасымeн сәйкeс кeлмeуі мүмкін.

Мeкeнжайы: Қазақстан Рeспубликасы 

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 33 а

Тeл.: 8 (7172) 75-32-64, 75-32-79, 75-32-36 

Факс: 8 (7172) 75-32-64 

e-mail: info@apa.edu.kz, jornal@apa.kz

Международный 

научнo-аналитичeский журнал

ГOСУДАРСТВEННOE УПРАВЛEНИE 

И ГOСУДАРСТВEННАЯ СЛУЖБА

Международный 

eжeквартальный журнал 

№ 1/2013 

Сoбствeнник и издатeль: 

РГКП «Акадeмия гoсударствeннoгo 

управлeния при Прeзидeнтe Рeспублики 

Казахстан» (г. Астана)

Главный рeдактoр:

Абдрасилов Б. С.Заместитель главного редактора:

Есимова Ш. А.Рeдакциoнная кoллeгия:

Абдрахимов Г. Р.,

Байбек Б. К.,

Байменов А. М.,

Жошыбаев Р. С.,

Аукен В. М.,

Бейбитов М. С.,

Джозеф Тамм (США),

Калашникова Н. П., 

Кенжебаева А. А., 

Колин Нокс (Великобритания),

Майдырова А. Б.,

Марголин А. А. (Россия),

Мухамеджанова А. Г.

Нуркатова Л. Т., 

Сайлаукызы С., 

Стивен Кондри (США),

Сулейменов Т. С., 

Сулeймeнoва Г. К., 

Тугжанов Е. Л., 

Хусейн Иылдрым (Турция),

Шинъичиро Кавагучи (Япония).Oтвeтствeнный сeкрeтарь:

Танирбергенова Г. Т.Oтвeтствeнная за выпуск:

Доценко Е. А.Рeдактoры-кoррeктoры:

Гельмудинова А. Г. (русский язык),

Жамитoва Б. М. (казахский язык),

Ускенбаева Ж. Е. (английский язык)Кoмпьютeрная вeрстка:

Анисимова Н. Ю.

Международный научнo-аналитичeский 

журнал «Гoсударствeннoe управлeниe и 

гoсударствeнная служба» включен в Пeрeчeнь 

научных изданий, рeкoмeндуeмых для 

публикаций oснoвных рeзультатoв диссeртаций 

пo экoнoмичeским, сoциoлoгичeским, 

пoлитичeским и философским наукам (Рeшeниe 

Кoллeгии Кoмитeта пo надзoру и аттeстации в 

сфeрe oбразoвания и науки МOН РК № 6 oт 27 

июня 2007 гoда и № 4 от 22 апрeля 2009 гoда)

Свидeтeльствo o пoстанoвкe на учeт 

№ 12865-Ж oт 10.07.2012 г. выданo 

Министeрствoм культуры и инфoрмации 

Рeспублики Казахстан. 

Дата и нoмeр пeрвичнoй пoстанoвки 

на учет № 2848-Ж oт 25.04.02 г. 

Пoдписанo в пeчать 18.03.2013 г. 

Фoрмат 84х108/16. Усл. п. л. 20,79. 

Тираж 320 экз.

При любых фoрмах кoпирoвания 

статeй ссылка на журнал oбязатeльна. 

Мнeниe рeдакциoннoй кoллeгии журнала 

мoжeт нe сoвпадать с тoчкoй зрeния 

автoрoв статeй.

Адрес: Республика Казахстан 

010000, г. Астана, пр. Абая, 33 a 

Тeл.: 8 (7172) 75-32-64, 75-32-79, 75-32-36 

Факс: 8 (7172) 75-32-64 

e-mail: info@apa.edu.kz, jornal@apa.kz

International cientific-analytical journal 

PUBLIC ADMINISTRATION 

AND CIVIL SERVICE

№ 1/2013 

International quarterly magazine

Owned and published by 

RSE «Academy of Public Administration 

under the President of Kazakhstan» 

(Astana)

Editor-in-chief

Abdrasilov B. S.Deputy editor-in-chief:

Yessimova Sh. A.Editorial board:

Abdrakhimov G. R.,

Baibek B. K.,

Baimenov A. M.,

Zhoshybayev R. S.,

Auken V. M.,

Beibitov M. S.,

Joseph Tham (USA),

Kalashnikova N. P.,

Kenzhebayeva A. A.,

Colin Knox (UK),

Maidyrova A. B.,

Margolin А. А. (Russia),

Mukhamedzhanova A. G.,

Nurkatova L. T.,

Sailaukyzy S.,

Stephen E. Condrey (USA),

Suleimenov T. S.,

Suleimenova G. K.,

Tugzhanov Ye. L.,

Hussein Yildirim (Turkey),

Shinichiro Kawaguchi (Japon)Executive secretary:

Tanirbergenova G. T.Responsible for publication:

Dotsenko E. A.Copyeditors:

Gelmudinova A. G. (Russian language),

Zhamitova В. М. (Kazakh language),

Uskenbayeva Zh. E. (English language)Computer-aided make-up:

Anissimova N.

Scientific and analytical journal 

«Public Administration and Civil Service» is 

included in the list of scientific publications 

recommended for publishing the main findings of 

theses on economic, sociological, political and 

philosophical sciences (Decision by the Board 

of the Committee for control and evaluation in 

education and science of the RK, Ministry of 

Education and Science, № 6 dated June 27, 2007 

and № 4 dated April 22, 2009)

Registration number: № 12865-Ж

Date of issue: July 10, 2012 

Issuing authority: Ministry of culture and 

information of Kazakhstan.

Date and number of the first-time registration: 

№ 2848-Ж / April 25, 2002

Passed for printing on March, 18, 2013 

Lay-out 84х108/16. Volume in pages – 20,79

Circulation – 320 items

References to the journal are mandatory in 

cases of reprinting, microfilming and other 

forms of copying the journal articles. The 

opinion of the Editorial Board of the journal 

may not coincide with the point of view of the 

authors of the articles.

Address: 33 Abay ave., Astana

Republic of Kazakhstan, 010000

Phone: 8 (7172) 75-32-64, 75-32-79,

75-32-36 

Tel./Fax: 8 (7172) 75-32-64 

e-mail: info@apa.edu.kz, jornal@apa.kz

МАЗМҰНЫ

Нөмірдің тақырыбы: Стратегия «Қазақстан –2050» Стратегиясы – жаңа саяси бағыт  

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӨҢІРЛІК ХАБТЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ МАТЕРИАЛДАРЫ, 

2013 ЖЫЛДЫҢ 15 НАУРЫЗЫ ҚР Президентінің өңірлік хабтың құрылтай конференциясының қатысушыларын құттықтау сөзі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Байменов А. М. Қазақстан – мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың орталығы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың құрылтай конференциясы декларациясы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13«ҚАЗАҚСТАН – 2050» СТРАТЕГИЯСЫ: МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДА КАДРЛАР ДАЯРЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ДАМЫТУ» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ, 

2013 ЖЫЛДЫҢ 4 НАУРЫЗЫ Абдрасилов  Б.  С.  «Қазақстан  –  2050»  Стратегиясы:  мемлекеттік  қызмет  саласында  кадрлар  даярлауды  жетілдіру  және 

ғылыми зерттеулерді дамыту» конференциясында сөйлеген сөзі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: мемлекеттік қызмет саласында кадрлар даярлауды жетілдіру және ғылыми зерттеулерді 

дамыту»  ғылыми-практикалық конференциясының ұсынымдары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21СТРАТЕГИЯ «ҚАЗАҚСТАН –2050» СТРАТЕГИЯСЫ – ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТ  

Абдыкаликова Г.  Жолдаумен бірге қадам басқанда  – қоғамның әйелдер бөлігінің әлеуетін елдің игілігі үшін  пайдалану 

26

Солозобов  Ю.    ҚР  Президентінің    «Стратегия  –  2050»    Жолдауында  «әлеуметтік  мемлекет»  тақырыбына  жаңа  көзқарас 

(Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Досмагамбетова Г. И. Орталықсыздандыру – қазіргі Қазақстанның саяси бағыты    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Бурбаев Т. К. Қазақстан қоғамын жаңарту жағдайындағы  әлеуметтік мәселелерді шешудің инновациялық ұстанымдары 42

МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАРУ ҮШІН КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ МЕН ІРІКТЕУ

Аукен В. М. «MPP», «MPA» & «PPOL» бағдарламалары: тәжірибе мен практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Калашникова Н. П. «А» корпусының мемлекеттік қызметшілерді даярлауда құзыреттілік тәсіл: халықаралық тәжірибе және 

жаңа нысандарды енгізу келешегі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Оразалиева Э. Н. Өркениет құндылықтарын бағалау – кәсіби-тұлғалық біліктілік кепілі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Асылбекова Л.У., Изакова А.Т., Шонбаева А.Н. Мемлекеттік қызметке кадрларды конкурстық іріктеу жүйесінде халықтың 

сенімділігі деңгейі  (2012 жылғы  социологиялық сауалнама нәтижелері бойынша)     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Сабирова Ж. Н. Уақытты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Телешун  С.  А.,  Рейтерович И.  В.  Ғаламдық  элитаны  қалыптастырудағы  транзиттік  қоғамның  рөлі:  посткеңестік  елдердің 

тәжірибесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Патапас А., Смальскис В., Судницкас Т.  Литвадағы мемлекеттік  қызмет реформаларын дамыту (Литва)  . . . . . . . . . . . 78

Васильева Н. В. Украинада әкімшілік қызметтерді  ұсыну доктринасын іске асыру (Украина)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Nurkatova L. Social services provision for children in Britain: Policy lessons for Kazakhstan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Zholdybayev A. A. European Responses to Youth Unemployment: Any Lesson for Kazakhstan?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Сицинская  М.  В.  Қауіпсіздік  пен  қорғаныс  секторын  демократиялық  азаматтық  бақылауды  дамытудың  басым  бағыттары    

(Украина)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Щур Н.О. Украинаның әлеуметтік  саясатына трансформациялық ықпал жағдайында  ұлттық қауіпсіздік  . . . . . . . . . . . . . . 108

Sarsembayev M.A., Sarsembayev K.M.,Sarsembayev D.M. Universal international conventions against international . . . . . . . 114

Диордиева О. Н., Пронякин А. Д. Сот істерін қарау кезінде сот өндірісінің ұтымды мерзімі туралы заңнаманы сақтау (Ресей) 

(2-бөлім) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119ЖАС ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

Umarov A. Reform of the civil service system. The Republic of Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Begakhmetov A. New paradigms of civil service: Kazakhstan and the United States, common issues and distinctive features . . 128

Ластаев Т. Local Governance: international experience and Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Kaimoldayev N. Youth policy of the Republic of Kazakhstan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Махан Ғ. Ж.  Қоғамдық келісім және  толеранттылық: оларды жастар ортасында нығайтудағы ҮЕҰ-ның рөлі  . . . . . . . . . . . 136

Рахимжанов А. С. Көші-қон құрылымы мен Астананың  әлеуметтік-экономикалық  көрсеткіштеріне  ықпалы   . . . . . . . . . . 141

Kozzhanova M. Pension system in the US: the lessons for Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Kussainova L. Office of Scientific Research in the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Beketov K. Control and manage technologies of political conflict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Волик В.С. Украинада мемлекеттік қызмет персоналын басқаруды жетілдіру бағыттары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Асылбаева А. К. Новый механизм карьерного роста государственных служащих  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Месюк М. П. Өзара іс-қимыл  –  мемлекет және азаматтық қоғамның қатынасында негізін құраушы принцип ретінде . . . . 167

Рынковой Т. П.  Украинада    әлеуметтік  және  саяси  технологиялар  контексінде  мемлекеттік  басқаруды  

технологияландыру   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Жилибаев Ф. Ауыл шаруашылығын қайта құру   ауылдың әлеуметтік дамуының факторы ретінде    . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ КӨМЕК: АКАДЕМИЯ БАСЫЛЫМДАРЫНА РЕЦЕНЗИЯЛАР

Малиновский  В.  Мемлекеттілік  шежіресі.  «Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  билік  органдары»  анықтамалығының 

үшінші шығарылымы жарық көрді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Зайниева Л. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік этносаясат императивтері».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Абазов Р. Ф. «Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамыту үрдістері» монографиясына пікір    . . . . . . . . . 187

Сулейменов Т. С. Рецензия на книгу «Қазақстан Республикасының саяси жаңғыруы: тәжірибе мен мәселелері»  . . . . . . . 189

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

АВТОРЛАРҒА ҰСЫНЫМДАР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

СОДЕРЖАНИЕ

Тема номера: Стратегия «Казахстан –2050»– новый политический курс

МАТЕРИАЛЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО ХАБА, 15 МАРТА 2013 ГОДА

Приветствие Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева участникам учредительной конференции регионального 

хаба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Байменов А. М. Казахстан – центр регионального хаба в сфере государственной службы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың құрылтай конференциясы декларациясы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН – 2050»: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ», 4 МАРТА 2013 ГОДА

Абдрасилов Б. С. Выступление на конференции «Стратегия «Казахстан – 2050»: совершенствование подготовки кадров и 

развитие научных  исследований в сфере государственной службы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: мемлекеттік қызмет саласында кадрлар даярлауды жетілдіру және ғылыми зерттеулерді 

дамыту» ғылыми-практикалық конференциясының ұсынымдары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет