Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?Pdf көрінісі
бет10/24
Дата24.03.2017
өлшемі12,36 Mb.
#10171
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

Гү

Гү

лн

лнар

ар

 АХ

АХ

МЕТОВА

Ләзз

ззат

ат Б

Б

ИЛ

ИЛ

АН

АН

ал

алды

ды

ңғңғ

ы

ықа

қата


тарғ

рғ

аа

шы

шығы

ғып


п

от

отыр. Эконо ми-

калық, әлеуметтік қуатты реформаларды 

же дел де тиімді жүзеге асырудың арқа-

сында біз әлемнің ең серпінді дамып келе 

жатқан елдерінің біріне айналдық. Гео-

саяси кеңістікте Қазақстан әлемд

д

ік қоғам-д

дас тықтың тең құқылы мү

мү

ше

шесісі.

Мұ

Мұндндай

а

 тиімді әріптестікті, яғни са

а

ясяси

и

жжәне

не ээко


кон

но

о-ми калық  қатынастарды бізді әлем ел де рі-

мен байланыстыруға жақсы мүмкіндіктер 

беретін қадам деп білген жөн. 

Қазақстан экономикасына тартылып 

жа

ж

т т 

қа

қ н шетелдікк

и

инвестиция көздері жыл-

да

дан-н-

жы

жылғ

лғ

а а ар

арты


тып

п ке


ке

ле

ледід . Он

О

ы нақты мы-сал дармен  дәлелдей

йтін


б

болсақ, Орталық 

Азия ға келген тура инвестициялардың 80

пайыздан астамы Қазақстанның үлесінде. 

Дүниежүзілік  банктің  біздің елімізді 

инвестициялар әкелуге өте қолайлы 20 

елдің қатарына қосуы – к

к

өпөп е

еңб


ңб

ек

екті

ті

ң ж

жемісі. Сонымен қатар бізд

здің

ің

еел 

л на


нары

рықт


қт

ы

ық экономика мемлекеті ретіндегі танылған-

ды. Осының барлығы еліміздегі саяси 

тұрақ тылықтың,  экономиканың артуы мен 

реформалардың біз қалаған бағытта 

дамып келе жатқандығының белгісі болса 

ке

кере

ре

к.к.

«Қ

«Қаз

аз

ақақст

стан


ан

–2

–203

030» стратегиясы 

қабыл дан ғаннан  бергі жылдар  ара-

лығында Қазақстан ең серпінді дамушы 

елдер бестігіне еніп, 2012 жылдың 

қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің көлемі 

жағынан әлемнің 50 ірі экономикасының 

қатарына қосылды. Ендігі

гі м


меж

еж

ее

әл

әлем

ем

деде

гі

г  озық 30 елдің қатарына

на

ққ

ос

о ылыл

у

у. ББ

ұұл 


тұрғыда ҚР Елбасы Н.Назарбаев 

«Қазақстан–2050» стра те гия сы  қалып-

тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жол 

дауында 

алдымызға келелі мақсат қойып отыр. 

Қа

Қ зі


з

ргі таңда ұлттық эко 

но 

миканы 


жо

жосп


сп

ар

арлы

лы т


т

үр

үрде

де

әә

рт

ртар

арап


а

тандыру өз 

б

ба

ббымен жүзеге асып келеді. «Қазақ-

станның 2050 жылға қарай «Азиялық ба-

рыс» атануға әлеуеті жетеді» – дейді әлем

сарапшылары. Олардың пікірінше, Қазақ-

стан эволюциялық даму аясында рево лю-

ция лық  реформалар  жүзеге

е ас

а

ырыр

а алуд


уд

а. 


Бұл – «Дағдарыстан кейін

ін

гігі ә

ә

лелем

м

ининс 

с 

тити

-

туты» қорының тәуелсіз сараптамалық орта лығы 2013 жылы жүргізген «Перс-

пек тива–2050:  Әлемнің жаңа сая 

си-

экономикалық картасы» атты бес құр-лықтың 68 елінен 303 сарапшы қатыс қан 

ззерт


рт

те

теуі

уі

ніні

ң

ң нәнә

ти

тиже

же

сісі

не

нен

н

кек

йін берілген 

жа

жа

қсқсы

ы кө


кө

рс

рсететкі

кіш.


ш.

Сөз жоқ,

,

е

елі

лімі

мізд

зд

ің

ің

 

инвестиция

я

лы

лы

қ

қ та

тарт

рт

ым

ым

-

-

ды лығы жыл сайын артып

келеді. Бұлтартпас дәлел 

– соңғы көрсеткіштер. 

Тәуелсіздік жылдары 171 

млрд

д

 доллар тікелей шетел 

ин

инве

вест

ст

иц

иция

ия

сы

сы тартылса, оның 

і

іш

і

інде 4

4

8

8 па

й

йызы немесе 81,6 

млрд доллар – соңғы төрт 

жылдың үлесінде. Қазір 80 

елден келген инвестордың 

400 бастамасы бойынша 

жұмыс жүргіз

з

іл

ілуд

уд

е.

е.

О

Ола

лард

рд

ың

ың

 

ішінде жалпы

пы

сс

ом

омас

ас

ы

ы

26

260

0 мл

млн 

н

долларды құрайтын 80 шақты 

жоба жүзеге асты. 

дың қатарына қ

қ

ос

осыл

ылад


ад

ы.

ы ББұл

ұл

хх

ал

алықықар

ар

алал

ық

ық 

инвесторлардың қызығушылығын одан

сайын арттыруға септігін тигізетіні сөзсіз»

дейді. 


Әлбетте, мұнымен тынбай, елдің ин-

вес тициялық  әлеуетін арттыру бағытында 

қыруар жұмыс тындыруға тура келеді. Ең 

әу

әуел

ел

і і

ше

шетете

лд

лдік

ік и


инв

н

есторға бизнес жүргізу м

мү

мкмк

ін

інді

ді

гігі

н

нке

ке

ңіңі

нен насихаттау қажеттігі 

туындайды. Біздің жаққа ат басын бұрған 

инвесторға  алдымен  ақпарат керек.

Мұндай ақпаратты шағын жарнамаға да 

сыйғызып жіберуге болады. Мәселен, 

еліміздің  инвестициялық  тартым ды лы ғы-

нан мағлұмат б

бер

ерет


етін

ін

бб

ей

ейне

неро


ро

ли

ликк  CN

CN

N,N,

 

Euronews және е

Bl

Bloo

oo

mbmber

er

gg

ха

халы

ықа


қа

ра

ралы

лы

ққ 

телеарналарынан көрсетіледі. Солар 

арқылы Еуропа, Таяу Шығыс, Африка мен

Азияға тарайды. KAZNEX INVEST мәлім де-

ген дей, биыл осындай бейнероликті 1,5 

мың  ре


р

т көрсету жоспарланған. Осы 

ро

роли


лик 

к 

тіті к

к

өрөрсе

сету


ту кезінде ұлттық инвести-

ц

ция я

лы

лыққ ww

www.


w in

inve


v st.gov.kz сайтына кіріп-

шығатындар саны көбейетін көрінеді. Екі 

жа рым жылдың ішінде бұл веб-сайтқа 170

ел ден 236 мың адам кіріп, келем деуші ин-

вес торлардан  200-ге  жуық өтініш түскен. 

Айта кету кере

ре

к, мұн


ұ дай жарн

рнамаға 


Тәуелсіздік монументі қай жылы тұрғызылды және оның авторы кім?

Болат БАЙМҰРЗАЕВ, Жамбыл облысы

Тәуелсіздік монументі 1996 жылы Алматыдағы 

Рес публика  алаңында Қ

Қ

азақа

стан Тәуелсі

сіздігінің бес 

жыл толуы құрметін

не

е би


биік

к

ообе

бели


лиск

ск

ттүр

үрін


інде

де

тт

ұр

ұр ғ ғы-ы-

зылды. Монументтіің авторлары

архи


те

ктор


Ш

Ш.

Уәлиханов (топ жетекшісі), мүсіншілері Н.Далбай, Ә.Жұмабаев, сәу лет ші лері Қ.Жарылғапов, Қ.

Монтақаев т.б. Бас конс трук то ры С.П. Каламкаров. 

Тәуелсіздік монументі сол жылы 16 желтоқсанда 

ашыл


ыл

ды

д.

Ес

Ескертрт

кі

кіштің 

ашы лу 


сал та на тына

 

ҚаҚаза

зақс


қс

та

тн

н Ре


Ре

сп

спуб

уб

лилика

ка

сыс

ның  Пре зи ден ті  Н.Назар-

р-

баев пен Түркия Президенті С. Демирель қатысты.Қазақтың қолданбалы өнерінен тамыр тартқан 

Тәуел сіздік  монументінің негізгі ортасында ком по-

зи циясы  ұлттық өрнекпен көмкерілген текшелі діңгек 

тас тан  құралып, оның биіктігі 28 метрге жетеді. Көк 

аспанға қарай шаншыл

ла 


а  бо

о

й көтерген орталық діңгектің ұшар басы қа

ауы


уызы

зы а


ашы

шы

лмлмағ

аған


ан қ

қ

ызыз

ға

ғалд

лд

ақақ

 

тәрізді жұмырланыпмүсін

і

делген ә

і

ріоған

Қазақстанның Елтаңбасы ойылып түсірілген. Оның 

үстіңгі жағындағы қоладан құйылған қанатты 

барыстың  үстінде оң қолында қыран құсы, сол 

қолында садағы, белінде қанжары мен асынып 

ал

лған қо

қ ра


р

мс

мсағағын

ын

дада

ғы сауыт, бұзар алтынға 

ма

малы


лынғ

нған


ан ж

жеб


ебел

елер


ері

і

бабар 

р ду


д лығалы жас сарбаздың 

құрыштай мығым бітім-тұлғасы (биіктігі – 6 м, ал 

салмағы – 4 т) аса айбарлы кейіппен Тәуелсіздік

монументінің беріктігі мен ауқымдылығын айқын аңғартады.

Экономик

икал

ал

ық

ық  

реформалар мен сыртқы 

саяси басымдықтарды  

жүзеге асыру турасында 

айтсақ, Орталық  Азия 

елдері

р

 арасында Қазақстан 

«а

«алд

лдың

ыңғы

ғы

қ

қат

ата

арлы 

мемлекет» деген мәртебеге 

ие. Халықаралық дағдарыс 

тобының  берген бағасы 

осындай.

Александр ЛУКАШЕНКО,

Беларусь Республикасының Президенті:

– Егемен дамуы барысында Қазақстан экономикада,

мем ле

е ке

 к т тің 

ң әлеуметтік-саяси өмірінің тұрақтылығ

ығын 

ы қам

қамтамасыз 

мемлекеттің әлеуметтік саяси өмірінің тұрақтылығын қамтамасыз

ету

ету

де

де таң

таңғал

ғалдыр

дыраты

ат

н нәтижелерге қол жеткізіп,, ха

халық

лық

ара

аралық

лық 

аре нада  бер

б

ік 

і

бед

б

елге ие болды. Мен Беларусь пен Қ

Қазақстан 

арасындағы өзара сыйластық пен сенімге негізделген стра-

тегиялық серік тес тіктің келешекте де қос халықтың игілігі үшін 

терең дей  түсетініне  сенім  білдіремін. Біз посткеңестік кеңістіктегі 

теңдесі жоқ құрылым – Еуразиялық экономикалық одақты бірге

теңдесі жоқ құры лым   Еуразиялық экономикалық одақты бірге 

теңдесі жоқ құрылым

Еуразиялық экономикалық одақты бірге

теңдесі жоқ құрылым

Еуразиялық экономикалық одақты бірге

тұр ғызып жатыр мыз. Бұл

ұ

, әрине, біздің мемлекеттердің эко но ми

тұрғызып жатырмыз. Бұл, әрине, біздің мемлекеттердің экономи-

тұрғызып жатырмыз. Бұл, әрине, біздің мемлекеттердің экономи

тұрғызып жатырмыз. Бұл, әрине, біздің мемлекеттердің экономи

Б

бі

і

і

тұрғызып жатырмыз Бұл әрине біздің мемлекеттердің экономи

касының дамуы н

на ү

а үлке

лке

н м

н м

үмк

үмкінд

інд

ікт

іктер

ер 

аша

ашады.

ды.

А

ЛАШ-АҚ

ПАР


А

Т

Жалпы жиыны 6 жұптан 12 ақын қатыс-қан айтыс үш сағаттан астам уақытқа со-

зыл са да, көрермен қауымның қошаметі 

де, көре түссем деген қызығы да таусылған 

жоқ. Әдемі әзілдер, тапқыр

р

 жауаптардың молына

а

нн  та

та

быбы

лғ

лғанан

ды

дығыына

на қ


қ

ар

арапапқа

қ

ла-мыз дағы Х

Х

аалықтық 

ақ

ында

р ор


р

талы


ғы

нан 


қанаттана  бастаған таланттардың қатары 

көбейе бастағандығын көруге болады.Дәмеш ОМАРБАЕВА, Семейдегі Халық-

тық ақындар орталығының жетекшісі:

Бү

Б

гінгі айтысымызға Тәуелс

лсіз

ізд

дік 

к 

та

тақы

қы

ры

ры

бын арқау етуіміздің ө

ө

зі

зінд

ндік

к

 

мәні  бар. Өйткені сөз сайысында бақ 

сынап отырған кейінгі толқын – Тәуел-

сіз 

дігімізді алған жылдарда дүниеге 

кел ген  ұрпақ  буыны. Яғни олардың 

бүгін гі

гі

к

күн

нге

ге к

к

өз

өз

қа

қара

ра

сы

сы

,өз

өз

е

е

лі

лі

н 

н 

сү

сү

йіп-

құрм

рмет

етте

теуг

уге 

е

ын

ынта

тасы

сы

ө

өзг

зг

еш

еше 

е

де

д

уге 

болады. Сол себептен айтыс атын 

«Тәуел сіздік таңы» деп атағанды жөн 

көрдік.

Үш сағаттан астам уақытқа созылған 

айтыстың  ақтық айналымы жеткенде 

барып жеңімпазда

ар 

р ес


есім

імі


і ай

ай

қықынд

ндал


а ды

ды

..

Ел

Елі-

і-

міз дің  егемендік  алу жоолындағ

а

ы күре

р

с кер-

лік рухын паш еткен айтыста үржарлық 

Нұр лан  Бектібаев, зайсандық Ардабек 

Ақбаба және көкпектілік Жасұлан Мақаев 

3-орындарды бөліссе, Серік Қуантқан мен 

На

Назг

зг

үлүл

И

Ибр

бр

аеае

ва

вае

е

кікі

нш

нші орын иегері атанды. 

Се

Семемейл

й ік


ік М

Ман


ан

ар

арбе

бе

кк 

С

Сатыбалдин 1-орынғакөтерілсе, айтыстың бас жүлдесі Баян 

Өлги йден келіп Семейде оқып жүрген қан-

да сымыз Ерлан Дәулетке бұйырды.

Сәтжан

ан Қ

ҚАС

АС

ЫМ

ЫМ

ЖА

ЖАНҰ

НҰ

ЛЫ

ЛЫ

,

,

Се

Семе

мей

й 

қа

қа

ла

ласы

сы

Се

Се

ме

ме

й

й қа

қа

ла

ла

лы

лы

қ 

қ мә

мә

де

де

ни

ниет

ет с

с

а

арайында «Тәуелсіздік та

таңы

ңы»

» ат

атты

ты о

о

бл

блыс

ысты

ты

қ 

қ 

жас ақындар айтысы болып өтті. Шығыс Қазақстан облысының Абай, 

Үржар, Зайсан, Тарбағатай аудандарының және Семейдің атынан бақ

сынаған өнер жүйріктерінің қайсысы болса да сөз сайысында өз ерек ше-

лік терін  танытуға барын салды. Олардың арасынан бүгінде жоғары оқу 

орын дарында оқып, аймаққа аты жайыла бастағандары да, енді ғана оң-

со

со

лы

лы

н 

н

танып, «шикі өкпелікте

ен»

н»

ш

шын

ын

ж

ж

үй

үй

рі

р кт

кт

ің

ің

д

д

ең

ең

ге

ге

йі

йі

не

не

 ұмтылғандар да 

шы

шы

қт

қты

ы.

САУАЛНАМАСұ

Сұлт

лт

ан

анәл

әл

іі БАЛҒАБАЕВ, жазушы-дра

ра

ма

мату

ту

рг

рг

:: 

– Меніңше, Тәуелсіздік күнінің мәртебесін арттыру үшін бұл мерекенің патриоттық

жағына көңіл бөлу керек. Тәуелсіздік күнінің қарсаңында Тәуелсіздігімізге жетуге күш 

салған қаһармандарымызды насихаттауға күш салғанымыз абзал. Бізде Тәуелсіздік 

жолында өзін-өзі құрбан еткен қаһармандарды насихаттау жағы әлі де жеткіліксіз. 

Ұрпағы

ғымы

мы

зд

з

ың бойына 

а от

о

ансүүйгіштік қасиетті дарыту үшін мекте

тепт

п ер

ер

де бір

р ай бойы

йына 

Тәуе

е

лс

лсіз

із

ді

ді

к 

к кү

күні

ні

не

не а

арн

н

ал

алға

ға

н 

н ап

ап

та

та

лы

лы

қтар өткізілуі тиіс. Біз қазір

ір

де

де б

б

ұл

ұл

к

к

үн

үн

ді

ді

а

а

та

та

п 

п

өт

өтуд

уд

е 

е 

халыққа төрт күн демалыс б

береміз

і

 де, ел-жұрт тып-тыныш демалып б

бұл мерекен

і

ің 

қалай өтіп жатқанын, деңгейінің қандай екенін білмей қалады. Демек, біз үшін бұл 

айтулы күннің жалпыхалықтық мерекеге айналуы үшін насихатты арттырған жөн. Қала 

көшелерінде Тәуелсіздігімізді тұғырға көтеретін билбордтар, плакаттар, безендірулер 

ілінуі тиіс. Халық алда Тәуелсіздік күнінің келе жатқанын қаланың сырт пішінінен анық

се

се

зі

зіну

ну

і 

і 

керек. Сондықтан бұл м

м

ер

р

ек

ек

ен

ен

ің

ің

м

м

әр

әр

те

тебе

бе

сі

сін 

н  ар

ар

ттыруға жергілікті 

әк

әк

ім

ім

ші

шіл

ліктерден бастап, бүкіл ха

ха

лы

лы

қ

қ  бо

бо

лы

лып 

п 

жұ

жұмы

мы

лғ

лғ

ан

аны 

ы 

аб

аб

за

зал

л. Сонда ғана біздің 

тәуелсіздіктің құнын бағалауымыз арта түседі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет