«Туынды және дифференциал» кмм айнаколь орта мектебі 2012ж


Жауабы:B)28. 16. f(x)=бет10/10
Дата06.01.2022
өлшемі29,36 Mb.
#15903
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Жауабы:B)28.

16. f(x)= функциясының туындысын табыңдар.

А) ; B) tg5x + 1; C); D) −.

Шешуі :

f '(x) = 'ʹ = =

 = = = .

Жауабы: A ) .

17. f(x) =x - функциясының х= нүктесіндегі туындысын есептендер:

А); В)1,5; С) 1+ ; Д) – 1,5 .Шешуі : f '(x) =( x - )' = 1 + .

f '()= 1 + = 1 + = 1,5.

Жауабы: В) 1,5.

18.f(x) = ctg функцияcының туындысын табыңдар.

А); В); С) −; Д) – .

Шешуі : f '(x)=(ctg)'= ∙ ( )'= − ;

Жауабы:С ) − ;

19.f(x)=2 +6 функциясының туындысын тауып,f '(-2), f '(2) өрнегінің мәнін есептеңдер.

А)-18;6; В)36;12; С) 22;-10; Д )-16;5.Шешуі : f '(x)=(2-3+6)'ʹ=6-6x+0=6-6x

f '(-2)=6∙(-2)²-6∙(-2)=24+12=36,

f '(2)=6∙2²-6∙2=24-12=12

Жауабы:B) 36;12 .

20.f (x)=- 2-12x+5 функциясы берілген f '(x)=0 теңдеуін шешіндер.

А)-3;4; В)-2;6; С) 3;-4; Д)2;-6.Шешуі : f ' (x)=(- 2-12x+5) ' = -4x- 12+0 = -4x-12

-4x-12=0, D=- 4(-12)=16+48=64

= = -2, = = 6

Жауабы:B) -2; 6

21. y=(2x+1)² және y=(x+2)² функцияларының графигіне абcциссасы нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болса,онда неге тең.

А) -4; В) 3; С) 0; Д) 1.Шешуі : Параллель түзулердің бұрыштық коэффициенттері өзара тең. f'(,cонда әрбір функциялардан жеке-жеке туынды тауып теңестіреміз.

y'ʹ=((2x+1)²)'ʹ=2(2x+1)∙(2x+1)'ʹ=2(2x+1)∙2=8x+4

y'ʹ=((x+2)²)'=2(x+2)∙(x+2)'ʹ=2(x+2)∙1=2x+4

8x+4=2x+4

8x-2x=4-4

6x=0,


х=0. Жауабы: С) 0

22.f(x)=9x - функциясы берілген f '( x)≥0 теңсіздігін шешіңдер.

А) (-3;3); В) (-∞;-3] [3; ; С) (-∞; -3) Д) [-3;3].Шешуі : f '(x)=( 9x -)'= 9 -

9- (3-x)(3+x)

Жауабы:Д)[-3;3]

23.f(x)=sin3xтуындысын табыңдар жәнеf '(x) теңсіздігін шешіңдер.

А)(-; + ;

В) ( + ;

С) (- ; + ;

Д ) (- ; +, ;

Шешуі :f'(x)=(sin3x= cos3x - 

cos3x,+ 2πn , n

 + , n

Жауабы: В) (; + n

24.f(x)=(+)∙ (-) функциясының туындысын табыңдар.

А) ; В);С) ; Д;

Шешуі :Екі мүшенің қосындысы мен айырмасының көбейтіндісін тауып, өрнекті ықшамдаймыз.

f(x)=+)∙ (- )=(- (= =

f'(x)=(==

= = = = + .

Жауабы:C) .

25. f(x)= sin5xcos6x-cos5xsin6x функциясының туындысы неге тең ?

А)- cosх; В)- sinх; С) 1; Д) cosх.Шешуі : sin(α-β) = sinαcosβ - cosαsinβ екі бұрыштың айырмасының синусы формуласын қолданамыз, сонда

sin5xcos6x-cos5xsin6x =sin(5x- 6x) =sin (−x) = − sinx

f(x) = − sinx

f'(x) = (− sinx)'ʹ = − cosх.

Жауабы:А) − cosх;

5– бөлім

Функция графигіне жүргізілген жанама туралы тест есептері.

1.у=² және у= ² функцияларына нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса , онда табыныз.

А)-4 ; В)3 ; С)1; Д)-2; Е) 0.Шешуі : Жанамалар параллель түзулер болғандықтан , олардын бұрыштық коэффициенттері тең болу керек .Яғни , = немесе

=ʹ

4= 2 тендеуін шешіп ,=0 табамыз .

Жауабы: Е) 0.

2.Абсциссасы х = − болатын нүктеде у = қисығына жүргізілген жанама Ох осіне қандай бұрышпен көлбеген ?

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

Шешуі :Функцияның туындысын табайық.

у'= − , сонда f ' = − = − .

Берілген нүктедегі туындының мәні теріс , демек жанама мен Ох осінің оң бағыты арасындағы бұрыш доғал .

tg α =− , демек α = .

Жауабы: Е)

3. а – ның қандай мәнінде у= − 10х + а түзуі у = 3х² − 4х – 2 функциясының графигіне жанама болады ?

А) а =5; В) а =-5; С) а =-1; Д) а =-10; Е) а =-2;Шешуі : Жанама түзу мен берілген функцияның ортак бір ғана нүктесі

бар ,яғни 10х + а = 3х² −4х −2. Осыдан

3х² + 6х – 2 – а = 0 квадрат тендеуі шығады. Мұнда дискриминант нөлге тең болуы керек .

36 + 4∙3 = 0.

Бұдан а = −5 табамыз .

Жауабы: В) а =-5;

4.у = х² + 3х – 1 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың

қандай нүктесінде абсцисса осімен -қа тең бұрыш құрайды ?

А)(2;-2); В) (-2;-3); С) (-2;3); Д) (2;-3); Е) (2;3);

Шешуі : Жанаманың Ох осімен жасайтын бұрышы -қа тең ,яғни

tg = −1 = f′

у' =2х + 3 .

2х + 3 = −1 тендеуін шешу арқылы ізделінді нүктенің абсциссасын табамыз. =− 2, осы мәнді берілген функцияға қою арқылы = −3 аламыз.Сонымен нүктенің координаталары ( -2 ;-3) болады.Жауабы: В) (-2;-3).

5.Абсциссасы х=0 нүктесінде f (x) = 5x³ + 9x – 27 функциясының графигіне жанама жүргізілген. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табыңыз.

А)1 ; В)-2 ; С)2; Д)4; Е) 3.Шешуі : Алдымен жанаманың теңдеуін жазамыз. f =− 27. Функцияның туындысын табайық

f 'ʹ(x) =15х² + 9 , сонда f 'ʹ(0)=9. Жанаманың теңдеуінің формуласын пайдаланып , у = 9х – 27 аламыз. Жанама мен Ох осінің қиылысу нүктесінің абсциссасын табу үшін у=9х – 27 және у= 0 функцияларын теңестіреміз. Осыдан х = 3 .Жауабы: Е) 3.

6 . в-ның қандай мәнінде у = 3х + b түзуі

у = 2х²-5х + 1 функциясының графигіне жанама болады ?

А) b=7 ; В) b=-7 ; С)b=-1 ; Д) b=2 ; Е)b=3.

Шешуі : Жанама мен берілген функция бір нүктеде қиылысады , демек

3х + b = 2х² - 5х + 1 . Бұдан 2х² -8х +1 – b =0 тендеуін аламыз. Тендеудің түбірі біреу болуы керек , сондықтан D =0.

64-4∙2∙(1- b) =0 , сонда b = -7.

Жауабы: В) b=-7 .

7. Ордината осін (0;6) нуктесінде қию үшін у = х + функциясының

графигіне жанаманы қандай нүктеде жүргізу керек ?

А)(0;1) В) )(1;4) С) (-1;4) Д) (0;4) Е) (-4;1)

Шешуі : у'= 1- . Түзудің тендеуі у =kx + l . (0;6) нуктесі жанамаға тиісті ,

демек l =6. Жанаманың тендеуінің формуласынан l = f() – f 'ʹ().

Осыдан х + –( 1 − )∙х = 6 .

Сонда х= 1 , у = 3 + = 4 .Жауабы: В) (1;4)

8. а параметрінің қандай мәнінде -8х + а = 0 қисығы абсцисса осімен жанасады?

А) а= ; В) а= а= − ; С) а= − ; Д) а= а= − ; Е) а= , а= − 

Шешуі:Есеп шартына сәйкес жанаманың тендеуі

у =0 түзуі болады.Яғниk =0 , f '()= 2x² - 8 = 0 . Бұл тендеудің түбірлері =-2,=2.

Алынған мәндерді берілген тендікке апарып қойсақ ,а = − және а = болатынын көреміз.

Жауабы: Е) а= , а= − 

9.у = х² - 2х функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай

нүктесінде Ох осіне параллель болады ?

А)(1;-1) В)(2;-2) С)(1;-1) Д)(-1;1)

Е)(-2;2)


Шешуі: Жанама Ох осіне параллель , демек жанаманың бұрыштық коэффициенті нөлге тең . k = f ʹ () = 0 ,

2х-2 = 0, х = 1 .

х-тің мәніне сәйкес у = -1 табамыз. Ізделінді нүкте: (1;-1).

Жауабы: С)(1;-1)

10.у= функциясының графигіне жүргізілген жанама қандай нүктеде Ох осімен бұрыш жасайды ?

А)(-1;2) В)(-1;1) С)(1;1) Д)(1;-1)

Е)(-1;-1)

Шешуі: y'=, tg45=f ʹ(). Осыдан = 1, мұнда 2х + 3 > 0.

Алынған тендеуді шешеміз , сонда х = -1 .Ал у = =1.

Жауабы: В)(-1;1)

Өз бетімен шығаруға берілген есептер.

 1. у = функциясының графигіне А( 2;3) нүктесі арқылы өтетін

барлық жанамалардың тендеуін жазыңдар.

Жауабы: у =2х - 1; у = 0,4х + 2,2.

2.у = функциясының графигіне жүргізілген жанаманың қандай

нүктесінде у = х – 1 түзуіне параллель болады?Жауабы: (1;0)

3.у= функциясының графигіне А(1;2) нүктесі арқылы өтетін барлық жанамалардың тендеуін жазындар .

Жауабы: у = х + 1 ; у = х + 1 .

4. у = (х-1)² параболасының графигіне (-1;2) және (2;0,5) нүктелерінде жүргізілген жанамалар қандай нүктеде қиылысады ?

Жауабы: ( ;-1)

5. у = және у = х функцияларына нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса , онда нүктесін табыныз.

Жауабы: 1.

6.Абсциссасы х = нүктесінде f(x) = x² − x + функциясының графигіне жанама жүргізілген . Жанама мен Ох осінің оң бағыты арасындағы бұрышты табыңыз. Жауабы: .

7. у =− 2х + 6 түзуіне параллель болатын у = х² + 4 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың тендеуін жазыңдар.

Жауабы: у = 3 – 2х .

8.у =− 3х² + 6х + 1 функциясы графигінің ордината осімен қиылысу нүктесі арқылы өтетін жанамасының тендеуін жазындар .

Жауабы: у = 6х + 1 .

9. а – ның қандай мәнінде абсциссасы = 1 болатын у = х² - а х

функциясының графигіне жүргізілген жанама М( 2;3) нүктесі арқылы өтеді?Жауабы: а = 0.

10.у= 4−х² параболасына = 1 абсциссасы арқылы жүргізілген жанаманың Оу осімен қиылысу нүктесін табындар.

Жауабы: (0;5)

6– бөлім

Интервалдар әдісі . Туындының геометриялық және физикалық мәні.

1нұсқа.

1.Нүкте координаталық түзу бойымен

s(t)= заңы бойынша қозғалып келеді.[4;6] аралығында тап.

А) 3; В) 5; С) 7,5; Д)10.Шешуі: 

v(4)=2∙4 − 5= 3, v(6)=2∙6− 5=7

= = 5

Жауабы: В) 5. 1. Нүкте координаталық түзу бойымен s(t)= заңы бойынша қозғалып келеді. тап.

А) -5; В) 14; С) 19; Д)4.

Шешуі:  (3)= −2∙3+10 = 4

Жауабы: Д)4.3.Нүктенің осін айнала қозғалысы заңы бойынша жүреді, мұндағы радиандағы бұрыш, t-секундтағы уақыт. үдеуі кейбір t уақыт мезетінде 9тең екендігі белгілі. Осы t уақыт мезетін тап.

А) 5; В) 4; С) 2,5; Д)3,5.Шешуі : 

+24

+24 = 9, 

Жауабы: С) 2,5.4.функциясының графигіне жүргізілген жанаманың, абсциссасы нүктесінде теңдеуін тап.

А) y=−2x-3; В) y=2x-1; С) y=−2x+3;

Д) y=2x+3.

Шешуі: f(−1)=−(−1)²−4∙(−1)+2 = −1+4+2=5f ʹ'(x)=(−

f ʹ(−1) = −2∙(−1) − 4 = 2− 4 = −2

y=5−2(x+1)= −2x+3

Жауабы: С) y= −2x+3.

5.f(x)=функциясының графигіне екі параллель жанамалар жүргізілген, олардың біреуі графиктің абcциссасы нүктесі арқылы өтеді. Басқа жанама берілген функцияның графигін кейбір нүктеде жанайды , осы нүктенің абcциссасын тап.

А) -2; В) 2; С) 1; Д)-3.Шешуі:

f '(x)= − f '(-1)= − = 3; • (x+2)² = 1; =1;

Жауабы: Д)-3.6.f(x)= функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар, егер бұл жанама (0;4) нүктесі арқылы өтсе және жанау нүктесінің абcциссасы оң болса.

А) y=2x+4; В) y= −2x+4; С) y= −4x+4; Д) y=4x-3.Шешуі: f(=,

f '(x) = 2x−4;

f 'ʹ()=2− 4;

y = − 4

4 = − 4

4 = − 4Жауабы: В) y=−2x+4.7 . > 4 – x теңсіздігін шеш.

А) (0;1) 

С) (-∞;-1)(-∞;1)

Шешуі: х

(x²-4x+3)xxЖауабы:А)(0;1)

8. теңсіздігін шешіңдер, берілген теңсіздікті қанағаттандыратын бүтін сандардың көбейтіндісін табыңдар.

А) -6; В) 6; С) 12; Д)0.Шешуі:

 

= − 3; =2;

Жауабы: С) 12;9.а-ның қандай мәндерінде барлық оң сандары теңсіздігінің шешімдері болып табылады?

А) ; В) ; С) ; Д).

Шешуі: x(x²−(a−1)болғандықтан

x²−(a−1)сондықтан, 

Жауабы: С) ;10. y=x−2 түзуі y = f(x) функциясының графигін нүктесінде жанайды.

f (-1) табыңдар.

А) 1; В) -3; С) -2; Д)2.

Шешуі:Жанасу нүктесі ортақ болғандықтан

y(-1)=y; f(x)=-1−2 = −3

Жауабы: В) -3.

2нұсқа.

1.Нүкте координаталық түзу бойымен

s(t) = t² − 3t + 5 заңы бойынша

қозғалып келеді. аралығында тап.

А) 24 ; В) 18 ; С)9; Д) 6.

Шешуі: v (t) = s '(t) = (t² -3t +5)'ʹ =2t – 3v (5) = 2∙5 – 3 = 7 v (7) = 2 ∙7 – 3 = 11

 = = 9

Жауабы: С)9.2. Нүкте координаталық түзу бойымен

s(t) = −t² + 9t + 8 заңы бойынша қозғалып келеді . (4) тап.

А) 9 ; В) 25 ; С) 1 ; Д)− 2,5 .

Шешуі: v (t) = s 'ʹ(t) = ( −t² + 9t +8 )' = −2t + 9(4) = − 2∙4 + 9 = 1

Жауабы: С) 1.3.Нүктенің осін айнала қозғалысы заңы бойынша жүреді, мұндағы радиандағы бұрыш, t-секундтағы уақыт. үдеуі кейбір t уақыт мезетінде 4тең екендігі белгілі. Осы t уақыт мезетін тап.

А)8; В) 4 ; С)6 ; Д) 2.Шешуі: 

+ 16

+ 16= 4, .

Жауабы: Д) 2.4.функциясының графигіне жүргізілген жанаманың, абсциссасы нүктесінде теңдеуін тап.

А) у = 2х − 6; В) у = 10х + 12; С) у = 4х + 8 ; Д) у =− 10х + 8.

Шешуі: f ʹ'(x)=( − 

f (− 2) = −4 – 12 + 8 = − 8

f '(− 2) =−2∙(−2) + 6 = 10

y= −8 + 10(x + 2) = 10x + 12.

Жауабы:В)у =10х + 12.

5. f (x) =− функциясының графигіне екі параллель жанамалар жүргізілген, олардың біреуі графиктің абциссасы нүктесі арқылы өтеді. Басқа жанама берілген функцияның графигін кейбір нүктеде жанайды , осы нүктенің абциссасын табындар

А) -1 ; В) 5; С) 2; Д) − 3.

Шешуі: f ( 1) = − = 2; f ' (x) = ;

f ' (1) = =1; =1;

( х – 3 )² = 4;

 = 2; .

Жауабы:В) 5.6 . f (x) = функциясының графигіне жанамалар

жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңдар, егер бұл жанама (0;1) нүктесі арқылы өтсе және жанау нүктесінің абсциссасы

теріс болса.

А) у= 2х + 1; В) у = х + 1; С) у = − х + 1;

Д) у = −2х −5.

Шешуі:


f () =² + 3 + 5 ; f ʹ (x) = 2x + 3;

f '() = 2 + 3 ;

y = ² + 3 + 5 +( 2 + 3)( x -

1 = ² + 3 + 5 +( 2 + 3)( 0 -1 = ² + 3 + 5 −2²−3;

 ² = 4; =2; x0x =−2

(−2) = 4 −6 + 5 = 3; (−2) = −4 + 3 =−1;

 = 3− 1 ∙(x + 2);

=− x + 1;

Жауабы:C) у = − х + 1 ;

7. теңсіздігін шеш.

А) (-; В) (0;1); С) (1;5); Д) (- Шешуі:

х; ;

(5-6x+x²)x

x;0)

Жауабы: А) (-;8.  0 теңсіздігін шешіңдер, берілген теңсіздікті қанағаттандыратын бүтін сандардың көбейтіндісін табыңдар.

А) - 2; В) 2; С) 6; Д) - 6.Шешуі:

 

(2-x)(2+x)(3,5-x)(x-2)(x+2)(x-3,5)

=-1; =3;

; Жауабы: Д) - 6.

9. .m-ның қандай мәндерінде барлық теріс сандары теңсіздігінің шешімдері болып табылады?

А) ; В) ; С) ; Д).

Шешуі:


x(x²+m+2)болғандықтан

x²+m+2 

сондықтан, 

Жауабы:A);

10.y = − x+3 түзуі y = g(x) функциясының графигін нүктесінде жанайды. f (-2) табыңдар.

А) 1; В) 3; С) 5; Д)-3.

Шешуі:Жанасу нүктесі ортақ болғандықтан

y(−2)=−(−2)+3=5; Жауабы: С) 57-бөлім

ҰБТ есептер .

1.Функцияның туындысын табыңыз: f (x) = .А); В)-3∙; С) -2х∙;

Д)-3х∙; Е)-3∙.

2.Материалдық нүктенің түзу бойымен қозғалыс жылдамдығы

V (t)=4t + заңы бойынша өзгереді .0,25 t1 болған уақытта

жылдамдықтың ең үлкен мәнін табыңыз.

А)5 ; В)3 ; С)7; Д)0 ; Е)4.

3.Абсциссасы х=0 болатын нүктеде у = қисығына жүргізілген

жанама Ох осіне қандай бұрышпен көлбеген ?

А) ; В) ; С) ; Д)2π ; Е) .

4. f (x) = функциясының экстремум нүктелерінің ординаталарының қосындысын табыңыз.

А) − В)1 ; С) − ; Д) ; Е) 0.5.у =+1) функциясының туындысын табыңыз:

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)− .

6. f (x) =х+ функциясының кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

А) ең кіші f (x) =4; ең үлкен f (x) =5.

В) ең кіші f (x) =4; ең үлкен f (x) =5.

С) ең кіші f (x) =4; ең үлкен f (x) =4.

Д) ең кіші f (x) =0; ең үлкен f (x) =4.

Е) ең кіші f (x) =−4; ең үлкен f (x) = 4.

7. f (x) = функциясы берілген . f '(x) табыңыз.А) В) С) ; Д) ; Е).

8.Абсциссасы х =1 нүктесінде f (x) = функциясының графигіне жанама жүргізілген . Абсциссасы х =31 болғандағы жанаманың ординатасын табыңыз.

А)16; В)19; С)18 ; Д)17; Е)15.

9. Функцияның туындысын табыңыз: f (x) =.А); В);

С)(7-2х)∙;

Д) (7-2х)∙; Е)-2∙.

10.Абсциссасы = нүктесінде f (x) =sin функциясының графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз.А); В); С) ; Д); Е).

11.у(х) =cos функциясының туындысын табыңыз.

А)-2х∙sin; В) х∙ cos С)2х∙ cos

Д)2 sin; Е)- 2х∙ cos.

12.y = 2x² − 1 функциясының графигіне = 3 нүктесінде жүргізілген

жанаманың тендеуін жазыңыз.

А) y = 9х-3 ; В) y = 2х-1; С) y =18х-19;

Д) y =12х-19; Е) y =4х+5.

13.у(х) = х³−1,5х² −4х функциясының өсу және кему аралықтарын табыңыз.

А)(-∞;-1][0;+∞) аралығында өседі ;[-1;0] аралығында кемиді.

В) (-∞;-1][4;+∞) аралығында өседі ;[-1;4] аралығында кемиді.

С) (-∞;-1][4;+∞) аралығында кемиді;[-1;4] аралығында өседі

Д). (-∞;4] аралығында өседі ;[4;+∞] аралығында кемиді.

E) (-∞;-1][0;+∞) аралығында кемиді ;[-1;0] аралығында өседі .

14. Функциясының туындысын табыңыз:

f (x) = .A); B); C);

D); E)(6x-6).

15.f(x)= 0.5-2 функциясының экстремум нүктелерін табыңыз.

А) экстремумы жоқ; В)=0. C)=3.D)=3, =0. Е)=0, =3.

16.S(t) = заңы бойынша түзу сызықты қозғалатын материалдық нүктенің тоқталатын t уақыт мезетінің мәнін

табыңыз.

А) 4 ; В) ; С); Д)3; Е) .

17. Функцияның туындысын табыңыз:

f (x) =tgx + ctgx .A) ; B) 1; C) −1; D); E)

18. Функцияның туындысын табыңыз:f (x) =( + ) ∙( ).

A) + ; B) + ; C);

D); E).

19.Егер f (x) =sin³ болса , f ' () мәнін табыңыз.

А); В)1; С) 2; Д)-; Е).

20. у = функциясының :

а) нөлдерін;б) өсу аралықтарын в) кему аралықтарын анықтаңыз.

А) а)-5,5; б)(-∞,-5)ᴗ(5,+∞); в)[-5,5).

В) а)-5,5; б)(-∞,+∞) в)жоқ.

С) а)5,-5; б)жоқ; в)(∞,-5),(-5,-∞).

Д) а)-5,0,5; б)[-5,0)ᴗ(5,+∞); в) (∞,-5),(0,5).

Е) а)-5,5; б)(-∞,0)ᴗ(0 ,+∞); в)жоқ.

21.Туындыны табыңыз : f (x) =.А) ; В) ; С); Д) ; Е).

22.Егер y (x) = sin 3xcos5x-cos3xsin5x болса ,у' () табыңыз .

А) - ; В ) - ; С) -1; Д) 1; Е) .

23.Туындыны тап : f (x) = − .

А) -8cos x sinx; В) 8cos x sinx ; С) cos x ; sinx ; Е) cos x sinx.

24. f (x) = sin2x функциясының = нүктесінде жүргізілген жанамамен Ох осі арасындағы бұрышты табыңыз:

А)0 ; В)− ; С) ; Д) ; Е) π.

25. f (x) = - 4 функциясының графигіне =- 0,5 нүктесінде

жүргізілген жанаманың тендеуін жазыңыз.

А) у= -1 + х ; В) у= 2 – х ; С) у= х + 1 ;

Д) у= 1 - х ; Е) у= 0,5 – х .

26.f(x)=(2+3x)(3x-2) функциясының туындысын табыңыз.

А)18x; В)9x²; С)36x ; Д)18; Е)18x².27.Егер f(x)=sin(3x+

А)3; В) -3; С) 3; Д) ; Е)-

28.y= функциясының графигіне қандай нүктеде жүргізілген жанама,Ох осімен 45бұрыш жасайды?

А)(-1;1); В)(;0) С)(0;1) ; Д)(-1;0); Е)(1;1).

29.y= функциясының кему аралығын табыңыз.

А)(-;0); В) [0;2] С)(0;+) ; Д)(2;+); Е)(-;2).

30Функцияның туындысын табыңыз f(x)=А); В); С) ; Д); Е.

31. Функцияның туындысын табыңыз∙cosx.

А); В) ; С) - ; Д) ; Е);

32.y=(1+x-x² функцияның туындысын табыңыз.

А)(1-2x; В) ; С)2(1-x) ;

Д)4(1+x-; Е)4(1+x-x².

33. Функцияның туындысын табыңыз:

f(x) = .А)7 ; В) 5 ; С) 4 ; Д) ; Е) 3 ;

34. Функцияның туындысын табыңыз f(x)=sinxcos2x+cosxsin2x.

А)sin3x; В)3cos3x; С) -3cos3x ; Д)cos3x; Е)3sinx.

35. f(x) = -4 [0;2] кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз.А)6,3;6 В)6;3,6 С)3,6;3 Д)-3,6;6 Е)6,3;3,6

36.

А) ; В) ; С) ; Д); Е);

37.y(x) = x - функциясының (0;1) интервалындағы ең кіші мәнін табыңыз.

А) - ; В) ; С) ; Д) - ; Е)1;

38.f(x)=(2x-3)функциясының f '(1)+f(1) қосындысын табыңыз.

А)2,75 ; В)10,5; С)15; Д)0,5; Е)7,5;

39. функциясының

а) нөлдерін;б) өсу аралықтарын в) кему аралықтарын анықтаңыз.

А) а)2;-4 б)(-∞,2]; в)[2;).

В) а)-1,2; б) (-∞,2]; в) [2;).

С) а)4,-2; б)( -∞;-1]; в) [1;).

Д) а)-2,4; б) (-∞;1] в) [1;).

Е) а)-4,2; б)(-∞,-3]; в) [-3;).

40.y(x)=x∙ctgx функцияның туындысын табыңыз.

А) − ; В) 1− ; С)1+ ;

Д)ctgx − ; Е)ctgx;

41.y=6x²+8x функциясының экстремум нүктелерін табыңыз.А) ; В) ; С) ;

Д) ; Е) ;

42.f(x)=x²-3x функциясының f '(2)табыңыз.

А)-3; В)-2; С)-1 ; Д)1; Е)2;

43.f(x)=x²-3x-10 функциясының [-2;-1] кесіндісіндегі

а)ең үлкен;

в)ең кіші мәндерін табыңыз.

А) а)0; б)-5;

В) а)-5; б) -10;

С) а)-5; б) 0;

Д) а)-10; б) -12;

Е) а)0; б)-6;44. Функцияның туындысын табыңыз: f(x)=ln(2x+1)

А) ; В) ; С) ; Д) ; Е);

45. f(x) = функциясының берілген, f '(1) нүктесіндегі туындыны табыңыз:

А) - ; В) 3 ; С) ; Д)- Е)0;

46.y(x)=x²+2x+3 функциясының туындысы арқылы өсу аралықтарын табыңыз.

А)(;) ; В) [-2;]; С)(-;+) ;

Д)(-;-1] ; Е)[-1;).

47.f(x)=cos3xфункциясының x= нүктесіндегі туындысын есептеңіз.

А)0,5 ; В)-3; С)1,5; Д)-1,5; Е)3;

48. Tуындысы арқылы функциясының өсу аралығын табыңыз:f(x)=

А) (-;+); В) [0;] ; С) [ 1;); Д)[-1;1]; Е)[-1;).

49.y(x)=3-9 функциясының [0;3] кесіндісіндегі ең кіші мәнін табыңыз.

А)-90 ; В)-27; С)-12; Д)-9 ; Е)-6̣

50. f(x) = функциясының туындысын табыңыз және fʹ(0) мәнін есептеңіз.

А)5 ; В)-6 ; С)2 ; Д)3; Е)-2;

51.f(x)=14x²+3x-6 функциясының туындысын тауып f ʹ(0),f ʹ(-1) өрнегінің мәнін есептеңіз.

А) 6;28 В)3;31 С)3;-25 Д)-3;-28

Е)-6;5

52.y(x)=2lnx-2x функциясының [1;2] кесіндісіндегі ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз.А)2(ln2-2);-2 В)2(ln2-2);2 С)2;-2ln2 Д)2ln2;-2 Е)2;-2

53.f(x)=функциясы берілген,

f ʹ(0)нүктесіндегі туындыны табыңыз:

А)-1 ; В)0 ; С)3; Д)-2; Е)6.

54.f(x)=2+ функциясы берілген , f '(1) нүктесіндегі туындыны

табыңыз:


А)7 ; В)5 ; С)2 ; Д)6 ; Е)3;

55.y= функциясының экстремум нүктелерін табыңыз:А) В )экстремум нүктелері жоқ С) Д) Е)=1

56.y=x²-2x-3 функциясының кему аралығын көрсетіңіз.

А) [-1;1] ; В) [-1;] ; С) (-;+) ; Д) [ 1;); Е)(-1].

57.f(x) = ( x+1функциясының туындысының х=2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.А) ; В) ; С) ; Д) ; Е)

Жауаптары:1

В

20

Е

39

Д

2

А

21

А

40

Д

3

А

22

Д

41

Д

4

Е

23

Д

42

Д

5

В

24

А

43

Е

6

А

25

Д

44

С

7

Д

26

А

45

А

8

А

27

С

46

Е

9

Е

28

Е

47

Е

10

В

29

В

48

А

11

А

30

Е

49

Д

12

Д

31

Д

50

С

13

В

32

Д

51

С

14

А

33

С

52

А

15

С

34

В

53

Д

16

Е

35

Д

54

В

17

А

36

Е

55

В

18

В

37

А

56

Е

19

А

38

Д

57

Д

Пайдаланған әдебиеттер:

1.Әбілқасымова А.Е.,Бекбоев И.Б., Абдиев А.А.,Жұмағулова З.Ә. «Алгебра және анализ бастамалары» .Алматы «Мектеп»баспасы ,2011.

2. «Математика және физика» журналы .2010-2012ж.

3.Математика.Мырзахан Қабасұлы.Алматы ,2005.

4.Рустюмова И.П.,Рустюмова С.Т.Пособие для подготовки ЕНТ Алматы ,2010 .

5.Сұрақ кітапшалары .

6. Виленкин Н.Я.,Ивашев-Мусатов О.С,Шварцбурд С.И. «Алгебра и математический анализ для 11класса. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным узучением математики»-Москва. Просвещение 1993.

7.Пискунов Н.С. «Дифференциальное и интегральное исчисление»для ВУЗов-1том.

8.Рыжик В.И. «Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу» для 10-11классов. Учебное пособие для учащихся школ с углубленным изучением математики»Москва. Просвещение 1997.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет