Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


d viser tittelnummer og totalt antall titler på kortet. Til fjer- ning av kortet trykker du kort på kortet, som så kastes ut. – USB-portPdf көрінісі
бет18/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55

d viser tittelnummer og totalt antall titler på kortet. Til fjer-
ning av kortet trykker du kort på kortet, som så kastes ut.
– USB-port: Sett en USB-pinne (hhv. USB-kontakten til en 
passende audiokilde) inn i USB-kontakten 33. Avspillin-
gen av USB-pinnen kan startes når meldingen d viser tittel-
nummer og totalt antall titler på pinnen. Til fjerning av USB-
pinnen trekker du denne ut av USB-porten.
– AUX-In-kontakt 2: AUX-In-kontakten 2 (kontakt 2 egner 
seg spesielt til audiokilder som skal plasseres inne i medi-
umrommet (f.eks. MP3-spiller). Sett 3,5-mm-støpselet til 
medlevert AUX-kabel inn i «AUX 2 IN»-kontakten 35 Kople 
AUX-kabelen til en passende audiokilde.
Ved passende størrelse kan du feste til tilkoplede eksterne au-
diokildene med borrelåsbånd i holderen 36 i mediumrommet.
Til beskyttelse mot skader og smuss må du helst lukke medi-
umromdekselet 9 etter at du har koplet til den eksterne audi-
okilden.
Til avspilling av tilkoplet audiokilde trykker du på tasten til valg 
av audiokilden «Source» 22 helt til meldingen m for ønsket 
audiokilde vises.
Styring av eksterne audiokilder
Ved audiokilder som ble tilkoplet via SD-/MMC-porten 34 el-
ler USB-kontakten 33 kan avspillingen styres via byggeplass-
radioen. I meldingen d vises til venstre nummeret på valgt tit-
tel og til høyre vises totalt antall titler.
Avspille/avbryte avspillingen:
– Til å starte avspillingen trykker du på tasten for avspil-
ling/pause 24. Spilletiden til den aktuelle tittelen vises i 
meldingen j.
– Til å avbryte eller fortsette avspillingen, trykker du igjen på 
tasten for avspilling/pause 24. Den aktuelle spilletiden 
blinker i meldingen j.
Velge tittel:
– For å velge en tittel trykker du på tasten for nedoversøking 
«– Seek» 23 hhv. tasten for oppoversøking «Seek +» 21 
helt til nummeret på ønsket tittel vises til venstre i meldin-
gen d.
– Til å starte avspillingen trykker du på tasten for avspil-
ling/pause 24.
Tilfeldig avspilling/gjentagelse:
– Til avspilling av alle titlene på kortet hhv. USB-pinnen i til-
feldig rekkefølge, trykker du en gang på tasten for tilfeldig 
avspilling/ gjentagelse 20. På displayet vises meldingen f.
– For å gjenta alle titlene i den aktuelle mappen, trykker du 
en gang til på tasten for tilfeldig avspilling/gjentagelse 20
På displayet vises meldingen g.
Merk: Kun i denne funksjonen vises til høyre i meldingen d 
nummeret på aktuell mappe på kortet hhv. USB-pinnen. 
For å skifte mappe, må du først gå tilbake til normal avspil-
ling og velge en tittel fra ønsket mappe.
– For kun å gjenta den aktuelle tittelen, trykker du en tredje 
gang på tasten for tilfeldig avspilling/gjentagelse 20. På 
displayet vises meldingen h.
– For å gå tilbake til normal avspilling, trykker du på tasten 
for tilfeldig avspilling/gjentagelse 20 en fjerde gang, slik at 
ingen av meldingene fg eller h vises på i displayet.
– Til å starte avspillingen trykker du på tasten for avspil-
ling/pause 24.
Tilkopling av ekstern audioavspilling (se bilde C)
Du kan også overføre det aktuelle audiosignalet til bygge-
plassradioen til andre avspillingsapparater (f.eks. forsterker 
og høyttaler).
Ta av vernedekselet på «LINE OUT»-kontakten 30 og sett 
3,5-mm-støpselet til en passende AUX-kabel inn i kontakten. 
Kople et passende avspillingsapparat til AUX-kabelen. Til be-
skyttelse mot smuss setter du smusskappen til «LINE OUT»-
kontakten 30 på igjen når du fjerner støpselet til AUX-kabelen.
Energitilførsel for eksterne apparater
Energitilførselen for eksterne apparater via 12-V- og veksel-
strømkoplingen er kun mulig når byggeplassradioen er koplet 
til strømmen og ikke til batterier.
Når byggeplassradioen er koplet til strømnettet, lyser den 
grønne kontrollampen 3 til bekreftelse.
USB-port
Ved hjelp av USB-porten kan de fleste apparatene med mulig 
energitilførsel via USB (f.eks. diverse mobiltelefoner) brukes 
hhv. lades opp.
Åpne låsespaken 8 og slå mediumromdekselet 9 opp. For-
bind USB-kontakten til det eksterne apparatet via en passen-
de USB-kabel med USB-porten 33 til byggeplassradioen. Til 
starting av oppladingen må det eksterne apparatet eventuelt 
velges som audiokilde på byggeplassradioen.
12-V-kopling (se bilde C)
Ved hjelp av 12-V-koplingen kan du bruke et eksternt elektro-
apparat med et 12-V-støpsel og maksimal 1 A opptatt effekt.
Ta av beskyttelseskappen til 12-V-kontakten 29. Sett støpse-
let til det eksterne elektroapparatet inn i 12-V-kontakten.
12-V-kontakten er beskyttet med en sikring 32. Hvis det ikke 
finnes spenning ved tilkopling av et eksternt apparat, må du 
åpne låsespaken 8 og slå opp den mediumromdekselet 9
Skru sikringskappen 31 av og kontroller om innsatt sikring 32 
er utløst. Ved utløst sikring må du sette inn en ny finsikring 
(5 x 20 mm, 250 V maksimal spenning, 1 A nominell strøm og 
utløsningskarakteristikk kvikk). Skru sikringsdekselet 31 
godt på igjen.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 74  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Norsk | 75
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Merk: Bruk utelukkende 1-A-sikringer for maksimalt 250 V 
spenning («250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET»). ved bruk av 
andre sikringer kan byggeplassradioen skades.
12-V-koplingen er dessuten beskyttet med en intern tempera-
tursikring, som utløses ved overoppheting. Sikringen tilbake-
stilles automatisk når byggeplassradioen er avkjølt igjen.
Til beskyttelse mot smuss må du sette på smussdekselet til 
12-V-kontakten 29 igjen når du fjerner det eksterne støpselet.
Vekselstrømkopling («Power Outlets») 
(ikke på produktnummer 3 601 D29 760)
Ved hjelp av vekselstrømkoplingen kan du bruke ytterligere 
eksterne elektroapparater. Stikkontaktene kan variiere av-
hengig av de nasjonale standardene.
Summen av maksimalt godkjent opptatt strøm for alle tilkople-
de elektroapparater må ikke overskride verdien i nedenstående 
tabell (se også skriften på huset under dekselklaffene 4):
Åpne dekselet 4 til vekselstrømkoplingen og sett støpselet til 
det eksterne elektroapparatet inn i en stikkontakt 5 på bygge-
plassradioen.
Tidsmelding
Byggeplassradioen har en tidsmelding med separat energitil-
førsel. Hvis det er satt inn bufferbatterier med tilstrekkelig 
kapasitet i batterirommet (se «Innsetting/utskifting av buffer-
batterier», side 72) kan klokkeslettet lagres, også hvis bygge-
plassradioen er adskilt fra energitilførsel via strøm eller batteri.
Innstilling av klokkeslettet
– Til innstilling av klokkeslettet trykker du på tasten for tids-
innstilling «Clock» 18 helt til timetallet blinker i tidsmel-
dingen n.
– Trykk på tasten for oppoversøking «Seek +» 21 hhv. tas-
ten for nedoversøking «– Seek» 23 helt til korrekt timetall 
anvises.
– Trykk  på  tasten  «Clock» en gang til, slik at minutt-tallet i 
tidsmeldingen n blinker.
– Trykk på tasten for oppoversøking «Seek +» 21 hhv. tas-
ten for nedoversøking «– Seek» 23 helt til korrekt minutt-
tall anvises.
– Trykk  på  tasten  «Clock» en tredje gang for å lagre klokke-
slettet.
Energispar-modus
For å spare energi kan du kople ut tidsmeldingen på dis-
playet 27.
Ved utkopling av audiodriften (se «Inn-/utkopling audiodrift», 
side 72) holder du da på-/av-tasten 26 trykt helt til det ikke 
lenger vises en melding på displayet.
Hvis du vil slå på tidsmeldingen igjen, trykker du en gang på 
på-/av-tasten 26.
Arbeidshenvisninger
Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
Batteriet må kun lagres i et temperaturområde på –20 °C til 
50 °C. Ikke la batteriet f.eks. ligge i bilen om sommeren.
En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på 
at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.
Følg informasjonene om kassering.
Feil – Årsaker og utbedring
Produktnummer
Summen av maks. opptatt strøm 
(i A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Årsak
Utbedring
Byggeplassradioen fungerer ikke
Ingen energitilførsel
Sett inn støpselet eller et 
(helt) oppladet batteri
Byggeplassradioen er for 
varm eller for kald
Vent til byggeplassradioen 
har oppnådd driftstempera-
turen
Byggeplassradioen fungerer ikke ved strømdrift
Strømstøpselet eller -kabelen 
er defekt
Kontroller strømstøpselet og 
-kabelen og la dem eventuelt 
skiftes ut
Byggeplassradioen fungerer ikke ved batteridrift
Batterikontaktene 
er tilsmusset
Rengjør batterikontaktene; 
f.eks. ved hyppig innsetting 
og fjerning av batteriet, skift 
eventuelt ut batteriet
Batteriet er defekt
Skift ut batteriet
Batteriet er for varmt eller for 
kaldt (temperaturvarselet k 
lyser)
Vent til batteriet har nådd 
driftstemperaturen
Energitilførselen for eksterne apparater fungerer ikke
Strømstøpselet er ikke satt 
inn
Sett strømstøpselet (helt) inn
12 V-koplingen fungerer ikke
Ingen sikring 32 satt inn
Sett inn en sikring 32
Sikringen 32 er utløst
Skift ut sikringen 32
Intern temperatursikring ble 
utløst
Fjern det eksterne apparatet 
og la byggeplassradioen av-
kjøle
Byggeplassradioen svikter plutselig
Strømstøpselet hhv. batteri-
et er ikke riktig eller helt satt 
inn.
Sett strømstøpselet hhv. bat-
teriet riktig og helt inn
Programvarefeil
Til nullstilling av programva-
ren trekker du ut strømstøp-
selet og fjerner batteriet, vent 
så i 30 s, sett strømstøpselet 
hhv. batteriet inn igjen.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 75  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

76 | Suomi 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Hvis de angitte utbedringstiltakene ikke kan fjerne en feil, må 
du ta kontakt med et autorisert Bosch service-/garantiverk-
sted.
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
 Strømledningen er utstyrt med en spesiell sikkerhets-
kopling og må kun skiftes ut av et autorisert Bosch-ser-
viceverksted.
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og 
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi 
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på typeskiltet 
til byggeplassradioen.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Transport
Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig 
gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten 
ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig 
gods ved forberedelse av forsendelsen.
Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i 
emballasjen.
Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale for-
skrifter.
Deponering
Byggeplassradioer, batteripakker, tilbehør og embal-
lasje skal tilføres en miljøvennlig gjenvinning.
Ikke kast byggeplassradioer og batteripakker/batterier i van-
lig søppel!
Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU 
om gamle elektriske apparater og iht. det eu-
ropeiske direktivet 2006/66/EC må defekte 
eller oppbrukte batterier/oppladbare batte-
rier samles inn adskilt og leveres inn til en 
miljøvennlig resirkulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 76.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja oh-
jeet, myös tiedot työmaaradiosi poh-
jassa. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisen 
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhem-
pää käyttöä varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”työmaaradio” viittaa 
verkkokäyttöisiin työmaaradioihin (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiin työmaaradioihin (ilman verkkojohtoa).
 Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. 
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
 Työmaaradion pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. 
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä 
pistotulppa-adapteria suojamaadoitetun työmaaradi-
on yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotul-
pat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 Älä käytä johtoa väärin, työmaaradion kantamiseen, ri-
pustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasias-
ta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä 
reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sot-
keutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
 Kelaa verkkojohto kokonaan auki, jos käytät työmaa-
radiota verkkovirralla. Verkkojohto saattaa muuten läm-
metä.
Dårlig radiomottaking
Forstyrrelser fra andre appa-
rater eller ugunstig oppstil-
lingssted
Still byggeplassradio opp på 
et annet sted med bedre mot-
taking hhv. større avstand til 
andre elektroniske apparater 
eller stikkontakter
Tidsmeldingen er forstyrret
Bufferbatteriene for klokken 
er tomme
Skift ut bufferbatteriene
Bufferbatterier satt inn med 
gal poling
Sett inn bufferbatteriene 
med riktig poling
Årsak
Utbedring
VAROITUS
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 76  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Suomi | 77
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
 Varmista, että pistotulppa voidaan irrottaa milloin 
vain. Pistotulppa on ainoa tapa erottaa työmaaradio säh-
köverkosta.
 Käyttäessäsi työmaaradiota ulkona, käytä ainoastaan 
myös ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyt-
töön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun 
vaaraa.
 Jos työmaaradion käyttöä kosteassa ympäristössä ei 
voida välttää, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä. Vi-
kavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
 Liitä työmaaradio asianmukaisesti maadoitettuun säh-
köverkkoon. Pistorasiassa ja jatkojohdossa on oltava toi-
miva suojajohdin.
Pidä työmaaradio loitolla sateesta ja kosteu-
desta. Veden tunkeutuminen työmaaradion sisään 
kasvattaa sähköiskun riskiä.
 Pidä työmaaradio puhtaana. Likaantuminen lisää sähkö-
iskun vaaraa.
 Tarkista työmaaradio, johto ja pistotulppa ennen jo-
kaista käyttöä. Älä käytä työmaaradiota, jos huomaat 
siinä olevan vaurioita. Älä avaa työmaaradiota itse, ja 
anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korja-
ta sitä, vain alkuperäisiä varaosia käyttäen. Vahingoit-
tuneet työmaaradiot, johdot tai pistotulpat kasvattavat 
sähköiskun vaaraa.
 Tätä työmaaradiota ei ole tarkoitettu lasten eikä henki-
löiden käyttöön, jotka ovat fyysisiltä, aistillisilta tai 
henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisia tai joilta puuttuu 
tarvittava kokemus tai tietämys laitteen käytöstä. Lap-
set ja henkilöt, jotka rajoitteisten fyysisten, aistillisten 
tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai tietä-
mättömyytensä takia eivät turvallisesti voi käyttää 
työmaaradiota, eivät saa käyttää sitä ilman vastuulli-
sen henkilön valvontaa tai neuvontaa. Muussa tapauk-
sessa on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.
 Valvo lapsia laitteen käytön, puhdistuksen ja huollon 
aikana. Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki työ-
maaradion kanssa.
 Älä avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäai-
kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja 
kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.
 Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten pa-
perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat 
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen 
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.
 Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
lä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi 
lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa är-
sytystä ja palovammoja.
 Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryjä. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilme-
nee haittoja. Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
 Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle 
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.
 Käytä akkua ainoastaan työmaaradiosi ja/tai Bosch-
sähkötyökalun kanssa. Vain täten suojaat akkusi vaaralli-
selta ylikuormitukselta.
 Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-
reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin 
voi syntyä sisäinen oikosulku ja akku voi syttyä palamaan, 
muodostaa savua, räjähtää tai ylikuumentua.
 Lue ja noudata tarkasti niiden laitteiden käyttöohjei-
den turvallisuus- ja työskentelyohjeita, joita liität työ-
maaradioon.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on työmaaradion kuva, ja pidä se 
uloskäännettynä käyttöohjetta lukiessasi.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan työmaaradion kuvaan.
Kaiutin
Kantokahva
Vaihtovirtaliitännän merkkivalo (ei tuotenumerossa 
3 601 D29 760)
Vaihtovirtaliitännän suojakansi (ei tuotenumerossa 
3 601 D29 760)
Vaihtovirtaliitännän pistorasia (ei tuotenumerossa 
3 601 D29 760)
Paristokotelon kannen lukitus (puskuriparistot)
Paristokotelon kansi (puskuriparistot)
Medialokeron kannen lukitusvipu
Medialokeron kansi
10 Sauva-antenni
11 Akkusyvennys
12 Akkulokeron kannen lukitusvipu
13 Akkulokeron kansi
14 Akku*
15 Painike äänenvärin esivalintaa varten ”Equalizer”
16 Muistipainike ”Memory”
17 Painike manuaalista äänenvärisäätöä varten ”Custom”
18 Kellon asetuspainike ”Clock”
19 Kiertonuppi lähettimen asetusta varten ”Tune”
20 Painike satunnaistoisto/toiston kertaus
21 Painike ylöspäin etsintää varten ”Seek +/>>|”
22 Audiolähteen valintapainike ”Source”
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 77  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

78 | Suomi 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
23 Painike alaspäin etsintää varten ”|<
24 Toisto-/taukopainike
25 Kiertonuppi äänenvoimakkuuden (”Volume”) ja 
äänenvärin (”Bass/Treb”) säätöä varten
26 Audiokäytön käynnistyspainike
27 Näyttö
28 ”AUX 1 IN”-hylsy
29 12 V:n liitäntähylsy
30 ”LINE OUT”-hylsy
31 Sulakkeen kansi
32 12 V-liitännän sulake
33 USB-liitäntä
34 SD-/MMC-korttipaikka
35 ”AUX 2 IN”-hylsy
36 Ulkoisten audiolähteiden pidike
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
Audiokäytön näyttöelementit
Äänenvärin esiasetuksen näyttö
Diskanttitason muutoksen näyttö
Bassotason muutoksen näyttö
Äänenvoimakkuuden, muistipaikan, lähettimen tai kap-
paleen näyttö (riippuu valitusta audiolähteestä)
Tallennetun lähettimen vastaanoton näyttö (radio-
käytössä)
Satunnaistoiston näyttö (kun audiolähteenä on 
SD-/MMC-kortti tai USB)
Kyseisen kansion kaikkien kappaleiden toiston kertauk-
sen näyttö (kun audiolähteenä on SD-/MMC-kortti tai 
USB)
Kyseisen kappaleen toiston kertauksen näyttö (kun au-
diolähteenä on SD-/MMC-kortti tai USB)
Stereovastaanoton näyttö
Radiotaajuuden tai kyseisen kappaleen soittoajan näyttö 
(riippuu valitusta audiolähteestä)
Lämpötilavaroitus
Asennetun akun näyttö
Audiolähteen näyttö
Kelloajan näyttö
Tekniset tiedot
Asennus

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет