Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстанеPdf көрінісі
бет4/13
Дата28.12.2016
өлшемі28,03 Mb.
#660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема. Цели.

-Тема  урока:  Почему  листья

желтеют  и  опадают.

-Что нового вы можете узнать?

(обобщение  ответов,  постановка

цели)


-Работать на уроке мы будем

с  таблицей.( Стратегия  «ЗНАЮ.

ХОЧУ  ЗНАТЬ.  УЗНАЛ,» )2.Операционный  этап.

-Рассмотрите  листья  на  столе.

Что  вы  знаете  о  листьях?  Об  их

осенних  изменениях?

(  Обсуждение  в  паре,  группе.

Самост.  заполнение  1графы.

Выброс  на  доску  мнений)

-Что  вы  хотите  узнать  нового?(Сами,  в  группе.  Выброс  на

доску  общих  вопр. Стратегия

«РУЧКИ НА СЕРЕДИНУ»)

Спикеры групп выступают.   Чте-

ние  текста  1  абзац.(вслух  учени-

ки.)

-Прочитайте  еще  раз  самосто-ятельно.  На  какой  вопрос  из  таб-

лицы  ответили?

 (на доске слово «хлорофилл»)

-Хлорофилл-вещество,  прида-

ющее листьям зеленый цвет.  (за-

пись в таблице)Физминутка.

-Читаем 2 абзац. (вслух  учени-

ки,  про  себя.)  Обсуждаем  в  груп-

пе. Записываем в табл.

(выброс на доску)

На какой вопрос из таблицы от-

ветили?

-Составим схему-опору «Поче-му  листья  желтеют»

-Еще  вопросы  остались?

(жужжащее  чтение 3,4 абзаца,

вслух. Работа с таблицей в груп-

пе)

-Почему  листья  опадают?-Составим схему-опору «Поче-

му листья опадают»

-Что  узнали  об  осенних  изме-

нениях  в  жизни  травянистых  рас-

тений?


-Какую  пользу  приносят  опав-

шие  листья?

-На  какие  вопросы  таблицы  не

ответили?

-Подчеркните  их.  В  ходе  урока

постараемся  ответить  на  них,  а

если не найдем ответ, как вы по-

ступите?(дома  в  энциклопедии)-

Мы  хорошо  поработали  с  мате-

риалом  учебника,  а  сейчас  я  по-

прошу  вас  закрыть  глаза,  послу-

шать  историю,  что  произойдет,

если листья не будут опадать, вам

надо  будет  ее  закончить.

Наступила  осень.  Листья  оста-

лись  на  деревьях.  Стало  холод-

но, у деревьев мало питательных

веществ, чтобы накормить листья.

Деревьям  было  тяжело.  Выпал

снег.  Он  задержался  на  листьях,

и ветки под тяжестью стали …

-Продолжите.  Окончание.

Ветки стали ломаться. Деревья

голодали  из-за  недостатка  пищи.

Вскоре  они  просто  погибли.

-Почему еще листья опадают?-

(чтобы дожить до весны)

 3.Рефлексия.

-Молодцы,  вы  много  узнали!

Почему  желтеют  и  опадают  лис-

тья?


-Сейчас мы проверим, как вы ус-

воили  тему.  Выполним  тестТест.

1.Хлорофилл  вырабатывают:

а) корни   б) листья      в) ствол

2. Осенью начинается:   а) лис-

топад   б) снегопад   в) цветение

-Сегодня вы были активными и

последовательными в работе, по-

этому…(оценивание)

-Домашнее  задание:  с. 70-72

читать, ответить на вопросы таб-

лицы.  Найти  интересную  инфор-

мацию  об  осенних  листьях.ГОРОД  АКТОБЕ

ӘРІПТЕР ӘЛЕМІ

Арнамақ  сөздің  мәйегін.

К е л і п

тұр  жолдап  сәлемін.

Құттықтау  сөз  бүлдіршіндерге    бер-

іледі,  әсем  ән  орындалады.Балалар  хормен:  Алғыстарым  көп

менің.  Асыл  анам - мектебім!Жүргізуші:  Құрметті  ұстаздар,  біз

сіздер оқытып жүрген барлық пәндерді

ардақтаймыз,  сөздеріңді  ықыласпен

тыңдаймыз. Жан - жақты білім бергені

үшін  ұстаздарымызға  айтар  алғысы-

мыздың  шегі  жоқ.(Ортаға  жеті  бала

шығады  қолдарында  шарлары  бар)

М-мейірімді, Ұ-ұлағатты, Ғ- ғазиз, А-

ақылды,  Л-лайықты,  І-іскер,  М-маман.

Жүргізуші:

Мұғалім,  ғазиз  мұғалім,

Ұланың  бүгін  тойында,

Сарқылмас  мәңгі  бұлағым. Арна-

лады  саған  бұл  әнім.

Тақпақтар:

Мұғалім  мен  ұстазда  бар  айырма,

Ұстаз  деген – шуағы  мол  шапағат.

Ұстаз  деген - жақсы  әндегі  қайыр-

ма.

Шаршамайтын,  шалдықпайтын,тәйірі,

Мұғалім, ол- бар болғаны ма маман-

жық,

Қимағандар-  ұстаз  емес,  мұғалім.Жеткенінше  жеті  өнерлі  шайырға.

Мұғалім  боп,  ұстаз  болмау  күнә,

мың,

Ұстаз  деген-  ұлағаттың  шайыры,Қара  тақта,  ақ  бор  ғана  қолданып,

Қадірінің  тиетұғын  қайыры.

Ұстатты  ұстаз  дүниенің  құлағын......

Жүргізуші:

Жақсы  ұстаздың  шын  мәңгілік  пай-

дасы, Ұстаз  болу  бақыт,  әрі  абырой

Өзіне  обал  арзан  дәріс,  айласы.

Ұстаз  деген-  шәкірттердің  айнасы

  Би  «Гүлдер» .

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

БАЛА ТӘРБИЕСІ -  ЗАМАН ТАЛАБЫ

«ҰСТАЗ – ҰЛАҒАТТЫ ТҰЛҒА»


10

30 маусым 2016 жыл

БАСТАУЫШ  МЕКТЕП

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

ҒАРЫШ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК.

Боранбаева Алтынгул Амангалиевна, «№35 орта мектебі» ММ  бастауыш сынып мұғалімі

Қолданылған  модульдер:    Оқыту  мен  оқудағы  жаңа  тәсілдер.  Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету.  Білім  берудегі  басқару

және көшбасшылық. Оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау. Оқыту мен оқуда ақпараттық – коммуникациялық техно-

логияларды  қолдану.

Стратегиялар:    Диалог  «Сынақтан  өткізу». «Пікірлер  ағашы».  Сергіту  сәті. «Қимылды  қайтала».  Рефлексия.«Үш

жұлдыз,  бір  тілек».Мақсаты:  1.  Күн  жүйесі,  оның  ғаламшарлары,  ғарыштық  денелер  туралы  түсініктерін  қалыптастыру; 2. Оқушыларды

ғарыш  әлемін  зерттейтін  гылым – астрономиямен  таныстыру;  танымдық  қызығушылықтарын,  бақылау  білу,  талдау,

қорытынды  жасау  білу  дағдыларын  дамыту;    3.  Ғарыштық  әлемге  қызығушылықтарын  ояту.

Еркешева  Жанаргул  Муханбет-

сагировна

№ 40 орта мектебінің

бастауыш  класс  мұғалімі

Сабақ  түрі:  танымдық  сабақ  (жаңа

білімді  меңгерту)Қолданылатын  әдістер:  кластер,

қабырға    газеті    стратегиялары

Күтілетін  нәтиже:

-

әңгімелесуде  өз  болжамыншығармашылық  тұрғыда  жеткізеді;

-

салыстыра  отырып  түсінік  пенқұбылыстың ортақ және жеке ерекше-

ліктерін  анықтайды;

-

ақынның суреттеу тілін талдайоытырп  түсіндіреді;

-

ойлау  логикасы  дамиды.Оқушыларды 4 топқа  бөлу

І.Қызығушылықты  ояту.

Кластер  бойынша  оқушылар  жұмы-

сты  талдайды.

Жүзеге  асыру  қадамдары:

1-қадам: «Қыс  суреті»  тақырыбына

кластер  жасауға  сілтеме  беру.

2  қадам:  оқушыларға  осы  бағытта

тақырып  бойынша  жеке  өз  дәптерлер-

іне  не  таныс,  не  біледі  соны  жазғызу.

3-қадам:  жеке  жазуды    топта    та-

лқыға    салу,  жалпы  топтың  атынан

жауап  дайындау.

4-қадам:  кластер  бойынша  әр  топ-

Цели урока: формирование у млад-

ших  школьников  бережного  отноше-

ния  к  животным,  осознания  необходи-

мости  рационального  использования

животных  и  их  охраны;

-  проведение  беседы  о  вреде,  на-

носимом  человеком  животному  миру;

-  ознакомление  с  причинами,  поро-

дившими  необходимость  защиты  и

охраны  животного  мира,  с  мерами

защиты  в  нашей  стране;

-  воспитание  и  формирование  мо-

тивов,  потребностей,  привычек  целе-

сообразного  поведения  и  деятельно-

сти,  здорового  образа  жизни.

Оборудование:  Физическая  карта

Казахстана,  схемы,  рисунки.

Ход урока

I.  Организационный  момент.

II.  1.  Повторение  пройденного  ма-

териала.


- Ребята, мы с вами начали изучать

раздел  «Многообразие  животных»,  в

котором  говорили  о  многообразии

животного  мира,  среде  обитания  жи-

вотных,  их  роли  в  жизни  человека.

-  Сегодня  мы  повторим  это  в  виде

викторины. Разделимся на три коман-

ды.


1)  Классификация  животных. (Три

ученика  отвечают  у  доски)

-  Разделите  этих  животных  по  ви-

дам:  птицы,  рыбы,  насекомые.

БАБОЧКА,  ОКУНЬ,  КРОТ,  ЦАПЛЯ,

КУЗНЕЧИК, ПОПУГАЙ, ЩУКА, ЗАЯЦ,

ЛАСТОЧКА,  МЕДВЕДЬ.

2)  Значение  животных  в  жизни  че-

ловека. (Трое  на  местах  записывают

примеры.)

- Какое зна

и

ение  имеют  животные  вжизни  человека?

3)  Вопросы. (Команды  отвечают  на

вопросы.)

1  команда.1.  Где  обитает  жук-олень?  (В  ду-

бовых  рощах.)2.  Кто  такой  шатун?  (Медведь,

который  бродит  зимой.)

Объясните  значения  слов.

-  Из какой это сказки?

МЫШЬ,  СОВА,  КОРОВА,  КЛЕВЕР,

СТАРИК.


-

 О чём она?2. Предварительная беседа по воп-

росам  по  теме: «Охрана  животного

мира».

-  Что  может  угрожать  животным?Чем им вредит человек? Нужно ли ох-

ранять  животных?  Может  ли  человек

чем-нибудь  помочь  животным?

3.  Сообщение  темы  урока.  Сегод-

ня  мы  будем  говорить  об  охране  жи-

вотных.  Как  их  нужно  охранять?

4.  Знакомство  со  схемой  охраны

животных. Чем человек вредит живот-

ным?


5.  Чтение  текста.  Чтение  текста

учителем


6.  Чтение  текста  учащимися.  Уче-

ники  читают  текст  цепочкой.7.  Обсуждение  прочитанного

-  По  каким  причинам  уменьшается

численность  животных  и  растений?

Сколько  животных  находится  на  гра-

ни  исчезновения?

8.  Знакомство  со  схемой  охраны

животных.

- Чем человек может помочь живот-

ным?

9. Знакомство с заповедниками. На

территории  Казахстана  создано  9

заповедников.  Они  служат  для  сохра-

нения в естественном состоянии всего

природного  комплекса,  типичного  для

данной  географической  зоны.10. Беседа о Красной Книге.

-  Обратили  внимание,  что  многие

животные  занесены  в  Красную  Книгу?

А  что  такое  Красная  Книга?

Чтение  текста.

Занесение  животных  на  карту.

(ЖАЙРАН,  СНЕЖНЫЙ  БАРЫС,  ДРО-

ФА,  ПЕЛИКАН,  ФЛАМИНГО,  УЛАР,

КУЛАН).

11.

  Обобщение.  О  чём  говорили

на  уроке?  Что  нового  вы  узнали?  Что

вам  понравилось?

12.

 Домашнее задание. Пересказ

текста  (нарисовать  в  тетради  понра-

вившихся  животных).

III.

Подведение итогов урока.

ГОРОД  АКТОБЕ

Каналина  Гүлбану

Шалқар қаласы № 5 орта мектебінің бастауыш класс мұғалімі

«ҚАРЛЫҒАШ ПЕН ДӘУІТ»

ЕРТЕГІСІ

тан  бір  оқушыны  таңдау.

  ІІ.Жаңа  білімді  меңгерту

Мәтінмен  жұмыс.  (Мағынаны  тану)

Интерактивті  тақтадан  ақын  суреті

мен  «Қыс»  өлеңі  шығарылып,  өлеңі

оқылады.

2-3  о қушы  мәнерлеп  о қиды.

Түсініксіз  сөздерді  талдайды.

Оқушылар тобына берілетін тапсыр-

ма:

1-топқа:  Ақын  қысты  кімге  теңейді?2-топқа:Өлеңдегі қыс күшінің бейне-

ленуі?


3-топқа:Өлеңдегі  қыс  мезгілі  тарих-

тағы  қандай  жылдар?

4-топқа:өлеңдегі  кейіпкерлердің  ен-

гізілуі  не  себептен?

(о қушылар  белгіленген  уақыттан

соң  өз  тобынан  1  оқушы  шығарып,

жауаптанады)

ІІІ. Ой-толғаныс: Қыс суретін салу

1-қадам:  Қабырға  газеті  әдісі  бой-

ынша оқушылар Абай өлеңі мазмұнын

сурет  арқылы  бейнелейді.

2  қадам:  Қабырға  газетін  іледі.

3-қадам:  мұғалім  белгісімен  оқушы-

лар қабырға газеттеріне қарап, сарап-

тап,  талдап,  өз  пікірлерін    түрлі-түсті

қағаздарға  жазып,  жапсырады.

4-қадам:  мұғалім  қабырға  газетте-

ріндегі  жазылған  пікірлерді  о қып,

сұрақтар  қойып,  қорытынды  жасата-

ды  және  оқушыларды  бағалайды.

ІҮ.Үйге  тапсырма  беру:  өлеңді

жаттау, 5 жолды  өлең  құрауАҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА.

ЗАПОВЕДНИКИ

Е.В.  Шевченко

учитель  начальных  классов

 средней школы №35

ҚЫС

Абай:


30 маусым 2016 жыл

11

БАСТАУЫШ  МЕКТЕПНАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

Бисингалиева Айман

учитель начальных классов СШ № 26

Цель  урока:  Формирование    умения  писать

существительные с шипящим на конце.Задачи уроки:Развивать память, мышление,

внимание. Воспитывать культуру общения, уме-

ние работать индивидуально и коллективно. Вос-

питывать уважение к родному языку.Тип урока: комбинированный.

Методы, технологии: проблемные, частично

поисковые, критического мышления, наглядные,

словесные, практические, дифференцированный

подход


Оборудование: таблицы, схемы, инд. карточ-

ки, предметные картинки

Ход урока

I. Организационный моментМотивация, це-

леполаганиеII. Чистописание- Кто внимательно слушал,

тот попробует ответить, группа каких соглас-

ных звуков встречается   в этом стихотворе-

нии чаще других? (Шипящие согласные звуки).

III. Актуализация, диагностика

А)Определи падеж  существительных.

Замечать перемены. Замечание учителя. Пред-

лагать  другу.  Предложение  друга.  Выступать

оратору.  Выступление  оратора.  Любить  книгу.

Любовь к книге.

  Б) Спишите предложение, вставьте пропущен-

ные буквы. Обозначьте орфограммы.

    Укажите склонение и падеж имён существи-

тельных.

(Над) р . кой, наклонясь, что-то шепчет к . мыш?,

а  кругом (на) п . лях непр . будн . я  тиш?.

  - Какова роль мягкого знака в словах данного

предложения?

  - Запишите 2 слова на тот случай употребле-

ния мягкого знака, который отсутствует в словах

этого предложения?  - Как написали слово камыш? тишь? Поче-

му? (вывешивается опора

  - Сформулируйте тему нашего урока.IV. Упражнения в написании мягкого знака на

конце существительных.

1.  На доске  записана транскрипция слов:

[дрош], [стр’ш], [брош], [плащ’], [в’эщ’], [п’эч’],

[суш], [роскаш], [помащ’]Есалы  Амангүл  Ержанқызы

№ 15 орта мектебінің

бастауыш  класс  мұғалімі

Сабақтың   мақсаты:

Білімділік:   Мұратхан   Тәнекеевтің «Қажымұ-

қан»   әңгімесімен   таныстыру. Әңгіменің  мазм-

ұны  мен  идеясын  меңгерту.

Дамытушылық:  Оқушыларды    сауатты,

мәнерлі,  әсерлі  оқуға  баулу.  Шығармашылық-

пен  жұмыс  істеуге  ықпал  ету,  ойлау  шеберлігі

мен    сөйлеу    мәдениетін    дамыту.Тәрбиелік:  Оқушылардың    өнерге,  білімге

деген    сүйіспеншілігін    арттыру,  тәрбиелеу.  Са-

лауатты    өмір    салтының    маңыздылығын

дәріптеу.Сабақтың   типі: Оқушылардың  жаңа  білімді

меңгеру    сабағы..Сабақтың  түрі: Аралас  сабақ.

  Әдіс-тәсілдері:  СТО    технологиясының

тәсілдері, түсіндіру,  сұрақ-жауап,  топтық жұмыс,

көрнекілік  көрсету  арқылы  түсіндіру,жарыс,  ойын.

Сабақтың   барысы:

Ұйымдастыру    кезеңі:

Үй  тапсырмасымен  жұмыс:

«Комбаттың  әңгімесі»

(  мазмұнын  сұрау,  қосымша  сұрақтар  қою)Кубизм әдісі: (Құнды  сөздер жазылған  ұяшық-

тардың  артындағы  өткен  тақырыптарды  пы-

сықтауға  арналған  сұрақтарға  жауап  іздеумен

жалғасады.)

Сұрақтары:«Ерлік»- Әлия Молдағұлова туралы хабарлау.

« Намыс»- Ұлы Отан  соғысы нешінші жылда-

ры  болды?  «Жігер»-  1930-1932  жылдары  борлған

оқиғаны  ата.«Талап»-  1937-1938  жылдары  болған  тарихи

оқиғаны  ата.

Оқушылардың    білімді    белсенді    меңгеруге

дайындау    кезеңі.

Ұяшықтардың  артында  суреттер  жасырылған.

Ибрашева Фарида Утаровна

Орал қаласы №44 жалпы орта білім беретін

мектебінің  бастауыш  класс  мұғалімі

Мақсаты:  Балаларды  жергілікті  жердіңқұста-

рымен таныстырып,оны  күтіп-баптауға,  аялауға,

оларға мейірімділікпен қарауға тәрбиелеу. Құстар

туралы  білімдерін   толықтыру,  құстарға  қамқор-Күтілетін  нәтиже:

Нені  біледі:  Балалар  құстар  түрлерімен  олардың    әкелетін  пайдасымен  танысады.

Қандай  түсініктерді    игереді:  Қыстап  қалатын  құстармен,  жыл  құстарын  ажырата  біледі.

Меңгерген  дағдылары  мен  түсініктері:  Тілдерін  дамыту,  сөздік  қорларын  молайту.  Құстарды

аялап  баптайды.БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Жамангарина М.С., учитель начальных классов  СШ № 35

ҚҰСТАР – БІЗДІҢ ДОСЫМЫЗ

лық  жасауға  тәрбиелеу.  Балаларды   адамгерш-

ілікке  тәрбиелеу  және  экологиялық  білімдерін

толық  ұғымға  жетілдіру.

Әдіс-тәсілдер: Түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ – жа-

уап,ойын.Көрнекіліктер: Құстардың суреті, орманшының

суреті,  жемшашардың,  күннің , ағаштың  суреті.Үштілдік:    құстар- птицы-

ДОБРОТОЙ СЕБЯ ИЗМЕРЬ

ЦЕННОСТЬ ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ.

КАЧЕСТВА ДОБРОТА, ТЕРПЕНИЕ, ЗАБОТА

     - Записать слова, обозначить орфограм-

мы (комментированное письмо).

2. Физминутка - Если я называю имена суще-

ствительные мужского рода с шипящими на кон-

це,  то  вы  делаете  хлопок  над  головой,  а  если

женского рода – за спиной.

Ёж, дичь, печь, мышь, кирпич, тишь, борщ,

ландыш, помощь, полночь, багаж.4. Работа по карточкам с разноуровневыми

заданиями (по выбору учащихся). Карточка № 1

(низкий уровень).

Задание: Напишите данные имена существи-

тельные  в  ед.ч.  Обозначьте  изученные  орфог-

раммы, определите род.

Врачи, товарищи, ночи, сторожа, силачи.

Карточка № 2 (высокий уровень).

Задание: Подберите к словам близкие по смыс-

лу имена существительные с   шипящими на кон-

це. Обозначьте изученные  орфограммы, опре-

делите  род.

Доктор, друг, тьма, охранник, богатырь.

Карточка № 3 (средний уровень).

Задание:  Образуйте  от  данных  слов  имена

существительные в единственном числе.

Обозначьте изученные орфограммы, опреде-

лите  род.

Врачевать, товарищеский, ночной, сторожить,

сильный.


5. - Чтобы полностью убедиться, что вы всё

хорошо усвоили, выполним небольшой тест:

1. Мягкий знак может выполнять:

а) 3 работы; б) 2 работы; в) 1 работу.

2. Мягкий знак, обозначающий мягкость соглас-

ного...


а) пишется между двумя согласными или на

конце слова;б) пишется только на конце слова.

3. На конце существительных ж. р. после ши-

пящих:  а) всегда пишется ь знак;

б) не пишется ь знак.

Проверка (взаимопроверка). Ответы: 1-а, 2-а,

3-а

V.  Итог урока. Рефлексия. Домашнее заданиеЧто было легко? Что было трудно? Что понра-

вилось?


Кого  из  учеников  могли  бы  отметить  за  по-

мощь?


ГОРОД АКТОБЕ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ШИПЯЩИМИ НА КОНЦЕ

Бұл  суреттерге    қандай  ортақ  тақырып  қоюға

болады?  Мысалы: «Олимпиада».

Жаңа    сабақ.

-Сабақ  тақырыбы  мен  мақсатымен  танысты-

ру.

- « Олимпиа  елінен  сиқырлы  хабар»1-  топ:  Мұратхан  Тәнекеев туралы

2- топ: Қажы Мұқан Мұңайтпасұлы туралы

3-топ: Қазақ күресі туралы

Сергіту    сәті.Оқулықпен  жұмыс:

 - Мәнерлеп  оқып  беру.

 - Таныс емес сөздермен жұмыс.

 - Мәтінді  оқушыларға  тізбектей  оқыту.

 - «Теріп оқу» әдісі.

Сергіту    сәті.

Суретпен    жұмыс.

Сурет    бойынша    сұрақтар.Сұрақтар    мен    тапсырмаларларды  орын-

дау.

1.  Қара    Ахмет,  Нұрлы    дегендер    кімдер,

олар    жайында    әңгімеде    не    айтылған?

2.  Мұқан    мен    Нұрлы    күреске    шыққанда

халық  қалай  қарсы  алды?

3.  Күрестің    басында    кімнің    күші    басым

көрінді?

Жаңа  сабақты  бекіту:

Ф.с:  1-  топ:  Палуан  ағама  хат.

2-  топ:  Әңгімеден  алған  әсерім. (эссе)

3- топ:  Қажымұқанға арнау. ( 4 тармақты өлең

құру)


Ұйқасы:

______________________бабамыз,

______________________

______________үлгі  аламыз.

______________________баламыз.

Сабақты   қорыту:    Әр  топ  сабақтан  алған  1

жаңалығымен  бөліседі

Оқушы  білімі  мен  белсенділігін  бағалау.

Үйге    тапсырма:        .  Әңгімені  мәнерлеп    оқу.

Түсінік    айтуға    дайындалу.Рефлексия:  Қошемет  жасау  арқылы  отшашу

дыбысын  шығару.АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

МҰРАТХАН  ТӘНЕКЕЕВ.

МҰРАТХАН  ТӘНЕКЕЕВ.

МҰРАТХАН  ТӘНЕКЕЕВ.

МҰРАТХАН  ТӘНЕКЕЕВ.

МҰРАТХАН  ТӘНЕКЕЕВ. ҚАЖЫМҰҚАН

12

30 маусым 2016 жыл

БАСТАУЫШ  МЕКТЕП

НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

Ахметова  Маржан  Васильевна

 №37 орта мектебінің  бастауыш класс

мұғалімі

Сабақтың  мақсаты:  а)  білімділік: өлең

мәтіні  негізінде  оқушыларды  туған  жер  та-

биғатымен таныстырып, көктемнің көрікті кел-

беті туралы ұғым беру және көктем мезгілінің

өзіндік  ерекшеліктерін  сипаттай  алуға  үйре-

ту,  өлеңнің  авторы  туралы  мәлімет  беру.

ә) дамытушылық : топтағы жұмыс арқылы

көктем мезгілінің табиғатқа, адамға, жан-жа-

нуарға,  қоршаған  айналаға  әсерін  зерттеп

талдау  жасай  алуға  ұмтылдыру.

б)  тәрбиелік: о қушылардың  табиғатқа

деген  сүйіспеншілігін  арттырып,  оларды  ту-

ған  жер  табиғатын  аялай,  қорғай  білуге  ша-

қыру.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет