● Оймақтай ой Талпыныс тəжі – табандылық. Əбу Насыр Əл-фарабижүктеу 5.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/39
Дата01.01.2017
өлшемі5.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

● Оймақтай ой

Талпыныс тəжі –

табандылық.

Əбу Насыр ƏЛ-ФАРАБИ.

Бїгінгі нґмірде:9-бет

10-бет

Адам капиталы

– ел дамуы мен оныѕ 

экономикалыќ кґрсеткішініѕ 

негізгі факторы

Ќазаќ хандыєы ћəм 

Ќарасай батыр

12-бет

Моѕєолиядаєы 

бїркітші ќазаќ 

ќызы


АҚПАРАТТАР

аєыны


  Қазақстанда  екінші 

д е ң г е й л і   б а н к т е р д е г і 

депозиттердің  көлемі  36,6 

пайызға артты. Ұлттық банк 

төрағасы  Данияр  Ақышевтың 

мəлімдеуінше,  оның  ішінде 

теңге салымдары – 4,7 пайызға, 

ал шетелдік валютадағы депо-

зиттер 32,2 пайызға өскен.

  Алматыда  Индус трия-

лық  аймаққа  бөлінген  490 

гектар  жердің  75  пайызы 

иге рілді. Қала əкімі Бауыржан 

Бай бек тиісті орындарға биыл 

аймақта тағы 5-6 кəсіпорын са-

луды тапсырды. Қазіргі таңда 

аталған аймақты игеруге 46 ре-

зидент қатысуда.

  Оңтүстік  Қазақстан 

облысында  осы  жылдың 

1   а қ п а н ы н а   д е й і н   3 0 

м л р д .   т е ң г е н і ң   м ү л к і 

з а ң д а с т ы р ы л д ы .   О н ы ң 

ішінде,  19  млрд.  теңгеге  –  2 

725  тұрғын  үй,  ал  11  млрд. 

теңгеге  636  коммерциялық 

нысан  иелерінің  өтініштері 

қанағаттандырылған.

 Өткен жылы Қызылорда 

облысы  Шиелі  ауданында 

негізгі қорға 18 млрд. 546 млн. 

теңге инвестициялық қаржы 

салынды. Бұл алдыңғы жыл-

мен  салыстырғанда,  1,9  есе-

ге  артық.  Сондай-ақ,  ауданда 

есепті  мерзімде  26  млрд.  331 

млн. теңгенің өнімі өндірілгенін 

атап өткен жөн.

 Маңғыстау облысының 

Мұнайлы ауданында бизнес-

инкубатор ашылды. Ол жерде 

жергілікті кəсіпкерлерге нақты 

көмектер  көрсетіледі.  Одан 

бөлек,  инкубатор  жанынан 

аумағы 1 гектар болатын базар 

жұмыс істеуде. Мұнда отандық 

тауар  өндірушілер  өнімдерін 

делдалсыз сата алады.

●   Қостанай  өңірінде 

Мемлекеттік-жекеменшік 

с е р і к т е с т і к   о р т а л ы ғ ы 

жұмысын бастады. Енді онда 

аталған серіктестіктің тетіктері 

мен  қағидаттары,  қоғамдағы 

рөлі туралы кеңестер беріледі. 

Бүгінде  орталық  облыстық 

əкімдікпен бірлесіп, бизнеспен 

ынтымақтастық аясында жүзеге 

асырылатын  жобалардың  пу-

лын анықтады.

Хабарлар Үкімет, облыстық 

əкімдіктер сайттары, 

«ҚазАқпарат» агенттігі жəне 

«24kz» телеарнасының деректері 

бойынша дайындалды.

№22 (28750)

4 АҚПАН

БЕЙСЕНБІ

2016 ЖЫЛ

Азыќ-тїлікпен 

ґзін-ґзі ќамтиды, 

артыєын сатады–  Бақтықожа Салахатдинұлы, 

«Атырау облысы бойынша 2015 

жылғы басты жетістік не?» деп 

сұрағанда,  қалай  жауап  берер 

едіңіз?

–  Облыс  жетістігі  ел  жетіс-

тігі мен етене. Еліміздің ең үлкен 

жетістігі, бақ-берекеміздің баста-

уы  –  еліміздегі  тыныштық  пен 

тұрақ тылық. Əлемді тұрлаусыздық 

жайлағанда,  Елбасымыз  Қазақ-

стан ды қанаттыға қақтырмай, мақ-

сатты жолдан мүдірмей алып келе 

жатыр.  Ширек  ғасырда  жинаған 

сыртқы  беделіміз  бен  ішкі  айба-

рымыз мүдделі міндеттерді жүзеге 

асыруға зор мүмкіндік беріп отыр.

Қазақстан  халқы  Ассам-

блея  сының  20  жылдығы,  Қазақ 

хандығының 550 жылдығы, Ұлы 

Жеңістің  70  жыл дығы  мен  Ата 

Заңымыздың  20  жыл дығы  ерек-

ше  аталып  өтті.  Елба сы ның  5 

институттық  реформасы  –  «100 

нақты қадам» Ұлт Жос пары тари-

хи теңдессіз бастама болды.

2012 жылы Атырау облысының 

əкімі  болып  тағайындалғанымда 

өңір экономикасын саралап, өнер-

кəсіптің бес бағытына басымдық 

бер дік: құрылыс индустриясы, мұ-

най-химиясының жаңа бағыттары, 

машина  жасау,  фармацевтика, 

ауыл  шаруашылығы  өнімдерін 

өндіру-өңдеу.

Тұрғын  үй  құрылысына  қа-

тыс ты  екі  бірдей  комбинатты 

іске қостық.

 

Қазір бұл комбинат-тар  об лысты  түрлі  темір-бетон 

бұйым дарымен  қамтып  отыр. 

Биыл  іске  қосылатын  фармацев-

тика ке шенінің жалпы ауданы – 42 

мың  шаршы  метр.  ТМД-дағы  ең 

үлкен жоба. G.M.P. стандартымен 

алғаш қыда  50  түрлі  дəрі-дəрмек 

шығарады.

Былтыр  жүзеге  асқан  айтулы 

жоба – тоқыма фабрикасы. Бізде 

сұраныс  болмаған  соң,  түйелер 

жүнделмейді.  Азып-тозып  жал-

бырап, желмен ұшқан жүн даланы 

бүлдіреді. Түйені жүндеген, қойды 

қырыққан күннің өзінде жиналған 

жүнді не өртеп жібереді, не жер-

ге  көміп  тастайды.  Осы  жағдай 

ескеріліп,  мал  жүнін  өңдейтін 

шаруашылықты дөңгелету жайын 

қарастырдық. Жүнді жуады, түтеді, 

жіп жасайды, одан бастапқыда жа-

бын  мен  жамылғы  шығарамыз. 

Қондырғыларды құрып, жергілікті 

мамандарды тоқыма ісіне үйреткен 

италиялықтар алғашқы өнімімізді 

өздері сатып алуға ниет білдірді.

  Агроөнеркəсіп  саласында 

соңғы 3 жылда 16 кəсіпорын ашыл-

ды. Алғашқыларының бірі – сиыр 

сүті фермасы, 1179 асыл тұқымды 

сиыр сауылып отыр. Қазір күніне 7 

мың литр сүт өнімдерін шығарады. 

 Əкіммен əңгіме 

Атырау облысының əкімі Бақтықожа ІЗМҰХАМБЕТОВ:

«Аќылымныѕ асќанынан емес, 

кґргенімніѕ кґптігінен айтамын...»

Лəйла ЕДІЛҚЫЗЫ,

«Егемен Қазақстан». 

Өз  сөзінде  Президент  мемле-

кет  тілікті  қалыптастыру  үдерісі 

Тəуел сіздік алған жылдары оңайға 

соқ пағанын,  ол  тұста  қазіргідей 

дип ломатиялық қызметтің де тетігі 

бе кімегенін  жеткізді.  Бұл  ретте, 

министрліктің ширек ғасыр бұрын, 

ел үшін күрделі уақытта құрылғанын 

атап өтті. 

« Б і з д е   ө з і м і з д і ң   с ы р т қ ы 

саясатымыз,  өзіміздің  дипломат-

тарымыз болған жоқ. Себебі, халық-

аралық  деңгейдегі  дипломаттарды 

дайындау  тəжірибемізде  жоқ  еді. 

Сондықтан, Кеңес Одағында қызмет 

атқарып  жүрген  қазақстандық  ди-

пломаттарды  бір-бірден  жинап, 

соларды  алғашқы  дипломаттар 

ретінде  дайындықтан  өткіздік»,  – 

деді бұл жөнінде Н.Назарбаев. 

Мемлекет  басшысы  өз  сөзінде 

Қазақстанның  əлемнің  169  мемле-

кетімен  дипломатиялық  байланыс 

орнатқанын,  шетелде  60  елшілік 

пен дипломатиялық өкілдік жұмыс 

істейтінін, олар 94 елді қамтитынын 

айтты. 


  «Қазақстанда  өзге  елдер  мен 

халықаралық  ұйымдардың  50-ден 

астам  дипломатиялық  миссиясы 

бар.  Отандық  дипломатия  арқылы 

көптеген  жаһандық  өлшемдегі 

сыртқы  саяси  бастамалар  жүзеге 

асырылды.  Қазақстан  тұңғыш  рет 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты 

емес  мүшелігіне  үміткер  болып 

отыр.  Осыған  байланысты  достық 

қарым-қатынастағы  елдердің 

қолдауына  үміт  артамыз»,  –  деді 

Президент. 

Кеше  Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  төрағалығымен 

Сыртқы істер министрлігінің кеңейтілген алқа мəжілісі өтті. 

Жиында Сыртқы істер министрлігі мен еліміздің шетелдердегі 

мекемелерінің қызметіндегі сыртқы экономикалық бағдарды 

күшейту мəселесі сөз болды. 

Жаѕа кезеѕ жаѕа 

талап жїктейді

Бақберген АМАЛБЕК, 

«Егемен Қазақстан».

Елбасы Нұрсұлтан Назар баев-

тың  «Нұр  Отан»  партиясының 

ХVІІ  съезінде  мемлекеттік-

жеке меншік əріптестікті дамыту 

жөніндегі  тапсырмасын  жү зеге 

асыру  Атбасар  ауданында  бел-

сенді сипат алуда. Жуырда осы 

игі  істің  бір  мысалының  куə сі 

болдық. Облысқа танымал кəсіп-

кер,  «Құрмет»  орденінің  иегері 

Уəлихан Əріпов Покровка ауы-

лындағы фельдшерлік-акушерлік 

пунктке  жаңа  «жедел  жəрдем» 

автокөлігін сыйға тартты.

Ауыл  тұрғындары  «же-

дел  жəрдем»  көлігінің  жоқ ты-

ғы нан  көптеген  қиындықтар 

кө ріп  келгенін  білеміз.  Ауыр 

сырқаттарды  аудан  орта лы ғын-

дағы  ауруханаға  жеткізу  ма ша-

қатынан құтылғанына тұрғындар 

дəн риза. Сондай-ақ, фельдшерлік 

пункттің отын-суы, жөндеу жұ-

мыс тары да кəсіпкердің көмегі-

мен атқарылатынын, ауыл мекте-

біндегі оқушылардың ыстық та-

мағы ұйымдастырылғанын айта 

кеткіміз келеді.

Ауыл қуанышына ортақтасқан 

облыс əкімі Сергей Кулагин қа зір 

«Покровка»  ЖШС  дирек торы 

қызметіндегі Уəлихан Сəпи ұлы-

ның бастамасы өзге кəсіпкерлерді 

де қозғалысқа салатынына сенім 

білдірді  жəне  жомарт  азаматқа 

алғыс айтты.

Ақмола облысы,

Атбасар ауданы.

Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ,

«Егемен Қазақстан».

Партиялар  құрылтайларын 

өткізіп, сайлауға белсене кірісіп 

жатқанда,  бұқаралық  ақпарат 

құралдарының  басшылары 

да  өз  хартиясын  қабылдады. 

Бас  редакторлар  клубының 

ұйытқы  болуымен  кеше  елор-

даның  төріндегі  Ұлттық  ака-

де миялық  кітапханада  бір 

топ  БАҚ  басшылары  алдағы 

Парламент  Мəжілісінің  кезек-

тен  тыс  сайлауы  мен  барлық 

деңгейдегі мəслихаттар депутат-

тарының  сайлауы  науқанын 

ақпараттандыру  барысында 

этикалық нормаларды сақтау ту-

ралы хартияға қол қойды.

Бас  редакторлар  клубының 

президенті  Бибігүл  Жексенбай 

алқалы жиынға қатысушыларды 

хартияның  мəтінімен  толықтай 

таныстырып,  іргелі  құжаттың 

мəн-маңызы жөнінде əңгімеледі.

САЙЛАУ-2016

Партиялар мен хартияПарламент Мəжілісінің кезектен тыс сайлауы еліміздегі 

саяси  партиялардың  қимылына  жан  бітіріп,  жер-жерде 

сайлаудың көрігін қыздыратын сайлауалды құрылтайы 

өтіп жатыр. Билік партиясы саналатын «Нұр Отанның» 

кезектен тыс съезінен кейін іле-шала ауылдық патриот-

тар  мен  коммунистер  де  кеңесін  өткізіп,  үкілеген 

үміткерлерінің  тізімін  жариялады.  Сөйтіп,  патриоттар-

ды  бауырына  басып,  іріленіп  алған  «Ауыл»  партиясы 

да биыл бақтарын сынамақшы. Алаш қайраткерлерінің 

ұстанымын алға ұстаған «Ақ жол» да бұрынғы межесінен 

төмен түспеуге бекініпті. Қысқасы, сайлау науқаны қызу 

өтетін түрі бар.

 Бəрекелді!

Кəсіпкер «жедел жəрдем» кґлігін сыйлады

(Соңы 2-бетте).

(Соңы 4-бетте).

(Соңы 8-бетте).

Жаңа  жылжазбамыз  басталар  межелі  мезетте  Атырау 

облысының  əкімі  Бақтықожа  Ізмұхамбетовпен  сұхбат 

құруымыздың сəті түсті. Көкейде тұнған сан түрлі сауалға 

жауап  алдық.  Шаруашылық  жайымен  ғана  шектелмей, 

шығармашылық,  адами-ғұмырлық  ұғымдарға  қатысты 

əңгіме өрбітуге тырыстық. Сонымен...


www.egemen.kz

2

4 ақпан 2016 жыл

(Соңы. Басы 1-бетте).

Елбасы  отандық  дипломат-

тардың үлесін атап өтіп, оларға 

елдің  Тəуел сіздігін  нығайтуға, 

сыртқы саясатты дамытуға бағыт-

талған  жұмыстары  үшін  алғыс 

айтты. 

«Тəуелсіздік алған жылдардың ішінде сіз бен біз ең алғашқы буын 

ретінде  Қазақстанның  Тəуел сіз-

дігін  орнықтыруға  атсалыстық. 

Қа зақстан  деген  мемлекетті 

дүние жүзінің  картасына  белгі-

ледік.  Ешуақытта  бол маған  жа-

ңа  институттарды,  министр-

лік  тер ді  құрдық,  шекарамызды 

шегендедік.  Ішкі-сыртқы  саяса-

ты  мызды орнықтырдық. Сырт қы 

сая  сат тың  жаңа  үрдісін  Қазақ-

стан  ға  алып  келдік.  Жасалған 

жұмыс   тарды,  істелген  істерді 

қарай  оты  рып,  сыртқы  саясатқа 

сіздер дің қос қан үлестеріңізді зор 

деп білемін. Сол үшін де ризашы-

лығымды  біл діремін»,  –  деді 

Елбасы бұл орайда. 

Жиын  аясында  Нұрсұлтан 

Назарбаев  Қазақстанның  ТМД, 

ШЫҰ,  АӨСШК,  ЕАЭО  сияқ ты 

маң ыз  ды халықаралық бір лес тік-

тердің  бастамашысы  болға нына 

да тоқталды. 

«Елімізде осы ғасырда бірінші 

рет  ЕҚЫҰ  Саммиті  мен  ИЫҰ 

Сырт қы істер министрлері кеңе-

сінің 38-сессиясы өткізілді. Осы-

ның  бəрі  біздің  үлесімізге  тиді. 

Аталған іс-шараларды өткізу елі-

міздің атын халықаралық арена-

да танытты. Сонымен бірге, алда 

тұрған  міндеттердің  маңызы  да 

бұлардан кем емес. Атқарылған 

шаруаны бағалай отырып, алдағы 

қадамдарымыз туралы ойлану ке-

рек», – деді Президент. 

Содан  кейін  Елбасы  қазіргі 

уа қыттың оңай емес екеніне на-

зар  аударды.  Жақында  ға на  өт-

кен  партияның  съе зін де  дү ние-

жүзіндегі  сая си-эко но микалық 

ахуалға қан дай баға беретінін айт-

қанын жеткізді. 

«Сондықтан,  алдымызда, 

əсіресе, дипломаттардың алдында 

тұрған мəселелерге айрықша мəн 

беруіміз керек. Заманның қазіргі 

беталысы  бізге  басқа  талаптар 

қоюда. Ендеше, дипломатиялық 

қызмет жұмысын жаңаша жүргізе 

отырып, жақсарта түсудің маңызы 

барлығымыз үшін өте зор», – деді 

Президент. 

Бұл күнгі отырыста, сондай-

ақ,  ЭКСПО-2017  халықаралық 

ма  мандандырылған  көрмесіне 

шет мемлекеттердің кең ауқым-

да  қаты суын  қамтамасыз  ету 

жө ніндегі шаралар талқы ланды. 

Алқа мəжілісінде Қазақ стан Пре-

зиденті сыртқы саясат ве домство-

сының  алдына  бірқатар  жаңа 

міндет қойды жəне нақты тапсыр-

малар берді.

Жиын  барысында  Сыртқы 

істер министрі Е.Ыдырысов сөз 

сөйлеп,  ведомство  елдің  сырт-

қы саяси жəне сыртқы эконо ми-

калық мүдделерін одан əрі ілгері-

летуге,  Қазақстанның  халық-

аралық  беделін  жүйелі  түрде 

ны ғай туға,  өзге  мемлекеттер-

мен екі жақты ынты мақ тастықты 

дамы туға барынша күш салаты-

нын жеткізді. 

Бұл күні Инвестициялар жəне 

даму министрі Əсет Исекешевтің, 

«Астана-2017»  Ұлттық  компа-

ниясы»  АҚ  басқармасының 

төраға сы  Ахметжан  Есімовтің, 

сон дай-ақ Қазақстанның бірқатар 

елдегі елшілерінің баяндамалары 

тыңдалды. ––––––––––––––––––––––

Суреттерді түсіргендер

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ.

Қазақстан Республикасының Заңы 

Ќазаќстан Республикасы мен 

Халыќаралыќ Ќайта Ќўру жəне Даму 

Банкі арасындаєы Ќарыз туралы келісімді 

(Ґнімді инновацияларды ынталандыру 

жобасы) ратификациялау туралы

2015 жылғы 9 маусымда Астанада жасалған Қазақстан Республикасы 

мен Халықаралық Қайта Құру жəне Даму Банкі арасындағы Қарыз тура-

лы келісім (Өнімді инновацияларды ынталандыру жобасы) ратификация-

лансын. 


Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 2 ақпан. № 450-V ҚРЗНұрбай ЕЛМҰРАТОВ,

«Егемен Қазақстан».

Шара барысында министрлік 

пен комитет «100 нақты қадам» 

Ұлт  Жоспарының  49-қадамын 

іске  асыру  шеңберінде  еуро-

кодтарға  негізделген  жаңа  құ-

рылыс нормаларына өту бойын-

ша жұмыс жүргізіліп жатқанын 

жеткізген М.Жайымбетов оның 

маңызды екеніне тоқталды. «Жа-

ңа құрылыс нормаларына өтуге 

қатысты  жұмыс  құрылыс  сала-

сының нормативтік базасын ре-

формалау  тұжырымдамасына 

сай атқарылып отыр. Онда Қазақ -

станның табиғи-климаттық жəне 

геологиялық жағдайларын еске-

ретін ұлттық қосымшалары бар. 

Оған қоса, еурокодқа ұқсас 58 құ-

рылыс нормалары əзірленді. Бұл 

құрылыс нормалары Ұлттық эко-

номика министрінің бұйрығымен 

өткен жылғы 1 шілдеден бастап 

қолданысқа енгізілді», деді коми-

тет төрағасы.

 Жаңа құрылыс нормаларына 

орай үй бағасы қымбаттамайды ма 

деген сұрақ туатыны анық. Себебі, 

ол  еурокодтарға  негізделгелі 

тұр.  Мұндай  сұраққа  комитет 

төрағасы «баспана бағасы бұған 

бай ланысты  қымбаттамайды», 

деп жауап берді. Оның айтқанына 

илансақ, тұрғын үй құрылысына 

сапалы материалдар ғана пайда-

ланылып, еуростандарттарға сай 

салынады. Əйткенмен, негізінен 

отандық  құрылыс  материалда-

ры қолданылатын болғандықтан 

үйлердің бағасы қымбаттай қой-

майды екен. 

 Бұған дейін ведомство бас-

шысы  «100  нақты  қадам»  Ұлт 

Жоспарының  46-қадамын  іске 

асыруға қатысты атқарылған жұ-

мыстар жөнінде əңгімелеген еді. 

«Құрылыс салуды ұйымдастыру 

жəне құрылыс саласындағы рұқсат 

беру рəсімдерін өту қағидалары 

əзірленіп,  бекітілді.  Бастапқы 

рұқсат  құжаттарын  алу  жəне 

рə сімдерін  реттеу  мақсатында 

құрылыс  салуды  ұйымдастыру 

мен  қағидаларын,  сондай-ақ, 

жобалау жəне құрылыс-монтаж 

жұ мыстарын  жүзеге  асырудың 

үш  негізгі  сатысы  реттеліп, 

оңтай ландырылды. Ол бойынша 

бірінші болып, бастапқы рұқ сат 

құжатын алады, екінші эскиз дік 

жобаны келіседі, үшінші объек-

тіні  пайдалануға  береді»,  деді 

М.Жайымбетов.

  Брифингте  журналистердің 

сұрағына орай комитет төрағасы 

«Қолжетімді  баспана-2020» 

мем лекеттік  бағдарламасы тұр-

ғын үйлерінің құны 2-3 пайыз ға 

жоғарылағанын айтты. «Қол же-

тімді  баспана  –  2020»  бағдар-

ламасы  бойынша  салын ған 

үйлер 2-3 пайызға қымбат тады. 

Бірақ,  басқа  салаларды  қара-

сақ,  керісінше  баға  түскен.  Біз 

қазір  маусым  жəне  қаңтар  ай-

ларындағы бағаларды салыстыр-

дық, металл бойынша аздап жоға-

рылау байқалады, ал өзге мате-

риалдардың құны барлық жерде 

түсіп жатыр», деді ол.

  Оның  сөзіне  қарағанда, 

мұндай  жағдай  елімізде  екінші 

мəрте қайталанып отыр. «2007-

2008 жылдардағы дағдарыста да 

осылай  болған.  Сұраныс  азай-

ғанда, xалықтың сатып алу дең-

гейі  төмендегенде,  материал-

дардың бағасы арзандайды. Десек 

те, импорттық тауарлар бойынша 

30  пайыздық  өсім  тіркелді.  Бі-

рақ ол негізінен премиум, элит 

санатындағы баспаналарға қатыс-

ты. Біз үшінші жəне төртінші са-

наттар бойынша қолжетімді ба-

спана саламыз. Ал бірінші жəне 

екінші  санаттағы  пəтерлердің 

бағасы артты», деді комитет бас-

шысы.


 Алдағы 1 наурыздан бастап, 

құрылысқа  берілетін  рұқсат 

құ жат тары  «Үкімет  –  азамат-

тар  үшін»  корпорациясы  жəне 

«Е-Үкі мет» электронды порталы 

арқы лы беріле бастайды екен. Бұл 

құжаттар толық жиынтықта ұсы-

нылатын болады. Яғни, сəу лет-

жоспарлау  тапсырмасы,  теxни-

калық  шарттар,  сыртқы  инже-

нерлік желілердің сызбалары жəне 

тағы басқа көптеген құжаттар бір 

мезгілде  берілмек.  «Жоспарлау 

мен  құрылысқа  қажетті  рұқсат 

құжаттарын беру уақыты да екі 

есеге дейін қысқартылды. Қазіргі 

уақытта жоба күрделілігіне бай-

ланысты құжатты алу уақыты 40 

жұмыс  күнінен  17  күнге  дейін 

қысқарды. Мұнымен бірге, жоба 

сызбасын  келісуге  қатысты 

жұмыстардың  мерзімі  де  азай-

тылды. Оның мерзімі 60-тан 15 

жұмыс күніне дейін қысқарған.

Жаѕа кезеѕ жаѕа 

талап жїктейдіҚазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

«Ќазаќстан Республикасы Ќарулы 

Кїштерініѕ, басќа да əскерлері мен əскери 

ќўралымдарыныѕ жалпыəскери 

жарєыларын бекіту туралы» Ќазаќстан 

Республикасы Президентініѕ 2007 жылєы 

5 шілдедегі № 364 Жарлыєына ґзгерістер 

енгізу туралыҚаулы етемін: 

1. «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері 

мен əскери құралымдарының жалпыəскери жарғыларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі №364 

Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 

ішкі қызмет жарғысы осы Жарлыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редак-

цияда жазылсын;

2) жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 

гарнизондық  жəне  қарауылдық  қызметтер  жарғысы  осы  Жарлыққа 

2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3) жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 

тəртіптік жарғысы осы Жарлыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакция-

да жазылсын;

4) жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 

саптық жарғысында:

32-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Адыммен  қозғалыс  жасау  минутына  95-105  адым  қарқынымен 

жүзеге асырылады. Адымның ұзындығы – 60-70 см.»;

33-тармақтың төртінші жəне бесінші бөліктері мынадай редакцияда 

жазылсын:

«Саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын анағұрлым 

еркін, созбай, аяқты жерден 10-15 см биіктікке алға көтеру жəне табан-

ды нық басу керек.

Иықтан бастап қолдарымен дененің айналасында қозғалыс жасау 

керек: алға қарай – оларды белдік тоғасынан жоғары алақанның енінде 

жəне денеден алақан аралығына көтерілетіндей, ал шынтақ қол білегінің 

деңгейінде болатындай етіп еркін, шынтақтан бүгу; артқа қарай – иық 

буынында 25-30° бұрышқа қатайтпай еркін жазу керек (бел ортасынан 

15-20 см). Қолдардың саусақтары жартылай бүгіліп (3-сурет), басты тік 

ұстап, өзінің алдына қарау керек.»;

35-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы команда бойынша адым аяқты көтерумен жəне түсірумен жа-

салады, бұл ретте аяқты жерден 10-15 см көтеру жəне оны ұшынан бас-

тап табанды толық басу керек; қолмен адым ырғағына сəйкес қозғалыс 

жасау керек (4-сурет). Сол аяқты жерге қоюмен бір уақытта берілетін 

«ТУРА» командасы бойынша оң аяқпен орнында тағы бір адым жасау 

жəне қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек. Бұл ретте 

алғашқы үш адым саптық болуы керек.»;

76-тармақ алып тасталсын;

78-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«ТҮЗЕЛ»  командасы  бойынша  оң  жақ  қапталда  тұрғаннан 

басқасының барлығы басын оңға бұрады жəне түзеледі. «Солға – ТҮЗЕЛ» 

командасы бойынша сол жақ қапталда тұрғаннан басқасының барлығы 

басын солға бұрады.».

2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет