Акционерлік қоғамдар туралыжүктеу 217.71 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата03.03.2017
өлшемі217.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Акционерлік қоғамдар туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415 Заңы

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Заңның бүкіл мәтіні бойынша орыс тіліндегі «присоединение» деген сөз қазақ тілінде тиісті қосымшаларымен бірге «біріктіру» деп алынды - ҚР 19.03.2014 

 Заңымен (

N 179-V

алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).      Осы Заң акционерлік қоғамның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта ұйымдастырылу және 

таратылу тәртібін; акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ олардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды; акционерлік қоғам органдарының құзыретін, құрылу және 

жұмыс істеу тәртібін; оның лауазымды адамдарының өкілеттігін, сайлану тәртібін және 

жауапкершілігін белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1) айқын басым көпшілік – кемінде төрттен үш бөлігі мөлшеріндегі көпшілік;

2) айырбасталатын бағалы қағаз - акционерлік қоғамның шығарылым проспектісімен

айқындалатын талаптар мен тәртіп арқылы оның бағалы қағазының басқа түріне ауыстыруға жататын 

бағалы қағазы; 

3) акционер - акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;

4) акция - акционерлік қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысу, ол

бойынша дивиденд және қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, 

сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген 

өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз; 

5) акциялардың бақылау пакеті - акционерлік қоғам қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқық

беретін акциялар пакеті; 

6) акцияның номиналдық құны - барлық жай және артықшылықты акцияларға арналған және

акционерлік қоғамның құрылтай шартында (жалғыз құрылтайшының шешімінде) айқындалатын бірыңғай 

баға, осы баға бойынша акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылады (жалғыз құрылтайшы 

төлейді); 

7) аффилиирленген тұлғалар - тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға

және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге, оның ішінде жасалған мәмілеге 

орай ықпал етуге мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және 

қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды 

тұлғалар. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізбесі осы Заңның 64-бабында белгіленеді; 

8) дауыс беретін акциялар - орналастырылған жай акциялар, сондай-ақ осы Заңда көзделген

жағдайларда дауыс беру құқығы берілген артықшылықты акциялар. Дауыс беретін акциялар санына 

қоғам сатып алған акциялар, сондай-ақ номиналды ұстаудағы және орталық депозитарийдің есепке 

алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне тиесілі акциялар кірмейді; 

9) дивиденд - акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша акционерлік қоғам төлейтін

кірісі; 


      10) жарияланған акциялар - шығарылымын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 

туралы 


 сәйкес уәкілетті орган тіркеген акциялар; 

заңнамасына

      11) корпоративтік веб-сайт – қоғамға тиесілі және уәкілетті орган белгілеген талаптарға 

сай келетін интернет-ресурстағы ресми электрондық сайт. Жария 

 үшін корпоративтік 

компаниялар

веб-сайттың болуы міндетті;

      12) 

 - қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының

корпоративтік хатшы

мүшесі болып табылмайтын акционерлік қоғамның қызметкері, оны қоғамның директорлар кеңесі 

тағайындайды және ол қоғамның директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде

акционерлер жиналысының және қоғамның директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және 

өткізуге бақылау жасайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 

материалдарды және қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз 

етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті және

қызметі қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады;

      12-1) корпоративтік оқиғалар – акционерлік қоғамның қызметіне елеулі ықпал ететін, осы 

Заңның 79-бабында айқындалған акционерлік қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделерін 

қозғайтын оқиғалар;

      13) кумулятивтік дауыс беру - дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға қоғам органы сайланатын

мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі; 

      14) қоғамды корпоративтік басқару кодексі - қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында 

, қоғамды басқару процесінде туындайтын қатынастарды, оның ішінде қоғамның 

бекітілетін

акционерлері мен органдары арасындағы, қоғам органдары, қоғам және мүдделі тұлғалар арасындағы 

қатынастарды реттейтін құжат; 

      15) 

алып тасталды - ҚР 2011.12.28 

№ 524


 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен

;

      16) лауазымды адам - акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшесі немесе акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 

тұлға; 


      17) миноритарлық акционер - акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он 

процентінен азы тиесілі акционер; 

      18) орналастыру бағасы - акцияларды бастапқы бағалы қағаздар нарығында орналастыру 

кезінде айқындалатын акция бағасы; 

      19) орналастырылған акциялар - акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың бастапқы нарығында

құрылтайшылар мен инвесторлар құнын төлеген акциялары

      20) тәуелсіз директор - аталған акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып 

табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған

(оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы 

акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып 

табылмайтын; аталған акционерлік қоғамның немесе осы қоғам ұйымының аффилиирленген тұлғаларының

лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде 

сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; осы акционерлік 

қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне 

сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс 

істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар 

кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің 

мүшесі; 


      21) 

 - банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

төлем агенті

ұйым; 


      22) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының 

;

Ұлттық Банкі      23) ірі акционер - бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап 

алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті 

тиесілі акционер немесе бірнеше акционер. 

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2008.10.23 

N 72-IV

 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-

баптан


 қараңыз), өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 

№ 524


 (қолданысқа енгізілу тәртібін 

2-баптан


 қараңыз), 2012.07.05 

N 30-V


 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.      2-бап. Қазақстан Республикасының акционерлік

             қоғамдар туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдары Қазақстан 

Республикасының 

негізделеді және 

, осы Заң мен Қазақстан 

Конституциясына

 

Азаматтық кодекстенРеспубликасының 

 

  

 тұрады.


өзге де нормативтік құқықтық актілерінен

      2. Осы Заңның ережелері Қазақстан Республикасының 

 көзделген ерекшеліктер 

заң актілерінде

ескеріле отырып қолданылады.

      2-1. Осы Заңның ережелері Ұлттық әл-ауқат қорына және Ұлттық әл-ауқат қорының тобына және

егер «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 

 өзгеше көзделмесе, ол 

Заңында

бақылайтын өзге де заңды тұлғаларға қолданылады.      3. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер

белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

      

Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.01 N 551-IV

 (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-бап. Акционерлік қоғам

      1. Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға 

акционерлік қоғам (бұдан әрі - қоғам) деп танылады. 

      Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері

бойынша жауап бермейді. 

      Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.

      2. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан 

Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың 

құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

      3. Қазақстан Республикасының 

көзделген жағдайларда акционерлік қоғамның 

заңдарында

 

ұйымдық-құқықтық нысанында коммерциялық емес ұйымдар құрылуы мүмкін.      4. Қоғам (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес 

ұйымнан басқасы) облигациялар және бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы.

      5. Қазақстан Республикасының 

 қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

заң актілерінде

ұйымдар үшін акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны міндетті болып белгіленуі мүмкін.      6. Қоғамның фирмалық атауы болады, онда "акционерлік қоғам" ұйымдық-құқықтық нысанын 

көрсету және оның атауы қамтылуға тиіс. Қоғамның атынан кейін "АҚ" аббревиатурасын пайдалана 

отырып, қоғамның атауын қысқартуға жол беріледі.

      4-бап. 

      Ескерту. 4-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. 

N 72

(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      4-1-бап. Жария компания

      1. Мынадай өлшемдерге сәйкес келетін қоғам жария компания болып 

танылады


      1) қоғам өзінің жай акцияларын, осы акцияларды инвесторлардың шектеусіз тобына ұсына 

отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған және (немесе) ұйымдастырылған нарығына 

орналастыруды жүзеге асыруға тиіс; 

      2) қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санының кемінде отыз проценті, олардың

әрқайсысы қоғамның орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан қоғамның жай акцияларының бес 

процентінен аспайтын акционерлерге тиесілі болуға тиіс; 

      3) қоғамның жай акцияларының сауда-саттық көлемі уәкілетті органның нормативтік құқықтық 

актісінде белгіленген 

 сәйкес болуға тиіс; 

талаптарға

      4) қоғамның акциялары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының 

тізімдер санатында болуға тиіс, енгізілуі және онда болуы үшін қор биржасының ішкі құжаттарымен

бағалы қағаздарға және олардың эмитенттеріне арнайы (листингілік) 

 белгіленеді не олар 

талаптар

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы арнайы сауда алаңдарының тізіміне енгізіледі.

      1-1. Акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде 

тиесілі қоғамды жария компания деп тану үшін осы баптың 1-тармағы 1) және 2) тармақшаларының 

ережелері қолданылмайды.

      2. Жария компанияның жарғысында: 

      1) корпоративтік басқару кодексінің; 

      2) корпоративтік хатшы лауазымының; 

      3) корпоративтік веб-сайттың; 

      4) "алтын акцияға" тыйым салудың болуы көзделуге тиіс.

      2-1. Жария компанияның корпоративтік интернет-ресурсында мынадай құжаттар ашық 

орналастырылуға тиіс:

      1) жария компанияның жарғысы;

      2) корпоративтік басқару кодексі;

      3) соңғы екі қаржы жылының аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептіліктері 

(жаңадан құрылған жария компанияларды қоспағанда);

      4) корпоративтік басқару мәселелерін регламенттейтін, оның ішінде директорлар кеңесінің 

және оның комитеттерінің қызметін, корпоративтік хатшының қызметін, сондай-ақ жария компанияның

аудитін жүргізу мәселелерін регламенттейтін өзге де ішкі құжаттар.

      Осы тармақта аталған құжаттарды жария компания Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп

және қаржылық есептілік туралы 

 сәйкес айқындалған қаржылық есептілік 

заңнамасына

депозитарийінің интернет-ресурсында да орналастыруы мүмкін.

      3. Уәкілетті орган қоғамды жария компания деп тануды немесе одан жария компанияның 

мәртебесін қайтарып алуды қоғамның өтініші негізінде өзі 

тәртіппен жүргізеді.

белгілеген

 

      Қоғамнан жария компания мәртебесін қайтарып алған кезде уәкілетті орган жария компания мәртебесін қайтарып алуға негіз болып табылатын факті анықталған немесе қоғам жария компания 

мәртебесін қайтарып алу туралы өтініш берген күннен бастап екі ай ішінде қоғамды жария компания

деп тану туралы шешімнің күшін жою туралы шешім қабылдайды.

      4. Қоғам мынадай: 

      1) қатарынан соңғы үш айдың ішінде осы баптың 1-тармағының 2) және (немесе) 3) 


тармақшаларындағы талаптарды сақтамаған; 

      2) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес келмеген жағдайларда жария компания 

мәртебесінен айырылады. 

     Ескерту. 4-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2007.02.19. 

N 230

(қолданысқа енгізілу тәртібін 

2-баптан


 қараңыз), өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 

№ 524


 (қолданысқа 

 

енгізілу тәртібін 2-баптан

 қараңыз), 2012.01.12 

№ 538-IV

 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 

N 30-V


 (алғашқы ресми 

жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.   2-тарау. Қоғамды құру

      5-бап. Қоғамның құрылтайшылары

      1. Қоғамды құру туралы шешім қабылдаған жеке және (немесе) заңды тұлғалар оның 

құрылтайшылары болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының 

 

 Қазақстан Республикасының Үкiметiн, заңдарына сәйкес

жергiлiктi атқарушы органдарды, сондай-ақ 

 қоспағанда, Қазақстан 

уәкілетті органды

Республикасының мемлекеттiк органдары мен мемлекеттiк мекемелер қоғамның құрылтайшылары немесе 

акционерлерi бола алмайды.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 

 акционерлік қоғамның құрылтайшысы болады.

уәкілетті орган

      Жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, 

коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілеттік берілген атқарушы орган акционерлік қоғамның 

құрылтайшысы болады.

      Мемлекеттiк кәсiпорын осы кәсiпорынға қатысты меншiк иесi мен мемлекеттiк басқару 

органының функциясын жүзеге асыратын мемлекеттiк органның келiсiмiмен ғана қоғамның құрылтайшысы

болуға және оның акцияларын сатып алуға құқылы.

      3. Қоғамның құрылтайшысы жалғыз тұлға болуы мүмкін. 

      4. Қоғамның құрылтайшылары қоғамды құруға байланысты және ол мемлекеттік тіркелгенге 

дейін туындаған шығыстарды төлеу жөнінде ортақ жауаптылықта болады. Кейіннен мұндай шығыстарды 

қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана аталған шығыстарды қоғам өз 

құрылтайшыларына өтейді.

      

Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.03.01 N 414-IV

 (алғашқы ресми жарияланған 

күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 

N 30-V


 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.      6-бап. Құрылтай жиналысы. Жалғыз құрылтайшы

      1. Қоғам өз құрылтайшылары жиналысының (құрылтай жиналысының) шешімі бойынша құрылады. 

Қоғамды бір құрылтайшы құрған жағдайда қоғамды құру туралы шешімді ондай тұлға жеке-дара 

қабылдайды. 

      Қоғам осы Заңда және Қазақстан Республикасының

      өзге де 

 

 белгіленген тәртіппен бар заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру арқылы заң актілерінде

құрылуы мүмкін.

      2. Бірінші құрылтай жиналысында құрылтайшылар:


      1) қоғамды құру туралы шешім қабылдайды және қоғамды құру жөніндегі бірлескен қызмет 

тәртібін белгілейді;

      2) құрылтай шартын жасайды;

      3) құрылтайшылар төлейтiн акцияның алдын ала төлем мөлшерiн белгiлейдi;

      4) жарияланған акциялардың, соның ішінде құрылтайшылар төлеуге тиісті акциялардың санын 

белгілейді;

      4-1) қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың 

шарттары мен тәртібін белгілейді;

      4-2) осы Заңға сәйкес қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің 

әдістемесін бекітеді;

      5) шығарылатын болып жарияланған акцияларды 

 туралы шешім қабылдайды;

мемлекеттік тіркеу

      6) 

алып тасталды - ҚР 2011.12.28 

№ 524


 (қолданысқа енгізілу тәртібін 

2-баптан


 қараңыз) 

 

Заңымен.      7) мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қоғам атынан қол қоюға уәкілетті адамдарды 

сайлайды;

      8) қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталды төлеуге енгізілетін мүлкін Қазақстан 

Республикасының 

сәйкес бағалайтын адамдарды белгілейді;

заңдарына

 

      9) қоғамның органдары құрылғанға дейін қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және үшінші тұлғалар алдында оның мүдделерін білдіруге уәкілетті адамдарды сайлайды;

      10) қоғамның жарғысын бекітеді.

      3. Акциялар орналастырыла бастағанға дейін құрылтайшылардың кейіннен бірнеше жиналысын 

өткізуге жол беріледі. Бұл орайда құрылтай жиналыстарына құрылтай шартының барлық тараптары 

қатысқан жағдайда ғана бірінші құрылтай жиналысында қабылданған шешімдерге өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуге жол беріледі.

      4. Қоғамның бірінші құрылтай жиналысында әрбір құрылтайшының бір дауысы болады. Егер 

құрылтай шартында өзгеше белгіленбесе, кейінгі құрылтай жиналыстарында әрбір құрылтайшының бір 

дауысы болады.

      5. Құрылтай жиналысының (жалғыз құрылтайшының) шешімдері қоғамның барлық құрылтайшылары (

жалғыз құрылтайшысы) қол қоюға тиісті хаттамамен ресімделеді. 

      Ескерту. 6-бапқа өзгертулер енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. 

N 72

(


қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.02.19. 

N 230


(қолданысқа енгізілу тәртібін

  

2-баптан қараңыз), 2011.12.28 

№ 524


 (қолданысқа енгізілу тәртібін 

2-баптан


 қараңыз) 

Заңдарымен.      7-бап. Құрылтай шарты. Жалғыз құрылтайшының шешімі

      1. Құрылтай шартында (жалғыз құрылтайшының шешімінде):

      1) қоғамның құрылтайшылары (жалғыз құрылтайшысы) туралы мәліметтер, соның ішінде: 

      жеке тұлғаға қатысты: аты, азаматтығы, тұратын жері және жеке басын куәландыратын құжат 

деректері; 

      заңды тұлғаға қатысты: оның атауы, орналасқан жері, мемлекеттік тіркеуден өткені туралы 

деректер;

      2) қоғамның құрылуы туралы жазба, қоғамның толық және қысқартылған атауы, сондай-ақ оның 

құрылу тәртібі;

      3) құрылтайшылар төлейтiн акциялардың алдын ала төлем мөлшерi, сондай-ақ оны төлеудiң 

мерзiмдерi мен тәртiбi;"

      4) акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін қоғамның құрылтайшылар 

арасында орналастырылатын (жалғыз құрылтайшы сатып алатын) жарияланған акцияларының саны, 

түрлері және нақтылы құны;

      5) оның құрылтайшыларының құқықтары мен міндеттері және қоғамның құрылуына байланысты 

шығыстарды бөлу, сондай-ақ құрылтайшылардың қоғамды құру жөніндегі қызметін жүзеге асырудың 

өзге де талаптары;

      6) қоғамды құру және мемлекеттік тіркеу процесінде оның мүдделерін білдіру тапсырылатын 

адамдардың өкілеттіктерін белгілеу;

      7) қоғам құрылтайшыларының кейінгі жиналыстарын шақыру мен өткізу тәртібі, сондай-ақ 

әрбір қоғам құрылтайшысының кейінгі құрылтай жиналыстарындағы дауыс саны;

      8) қоғамның жарғысын бекіту туралы жазба;

      9) құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне): 

      құрылтайшылардың шешімі бойынша; 

      Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес енгізілуге тиісті өзге де талаптар болады

.

      2. Құрылтай шартының (жалғыз құрылтайшы шешімінің) қолданылу кезеңінде осы Заңның 6-бабының 3-тармағында белгіленген талаптар сақталған жағдайда оның тараптары (жалғыз 

құрылтайшысы) оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.      3. Құрылтай шартында (жалғыз құрылтайшының шешімінде) жазылған мәліметтер, егер шарттың 

өзінде (жалғыз құрылтайшының шешімінде) өзгеше көзделмесе, коммерциялық құпия болып табылады. 

Құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі) мемлекеттік органдарға, сондай-ақ үшінші 

тұлғаларға қоғамның шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының 

 

 белгіленген заң актілерінде

жағдайларда ғана берілуге тиіс.

      4. Құрылтай шартының (жалғыз құрылтайшы шешімінің) қолданылуы жарияланған акциялардың 

шығарылуы 

 күннен бастап тоқтатылады. 

мемлекеттік тіркелген

      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2005.07.08. 

N 72


(

қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.      8-бап. Құрылтай шартын жасасу (жалғыз құрылтайшының 

             шешімін ресімдеу) тәртібі

      1. Құрылтай шарты әрбір құрылтайшының немесе оның өкілінің шартқа қол қоюы арқылы жазбаша

нысанда жасалады. 

      Жалғыз құрылтайшының шешімі жазбаша нысанда ресімделіп, оған құрылтайшы немесе оның өкілі

қол қояды. 

      Құрылтай шартын (жалғыз құрылтайшының шешімін) 

 тиіс.

нотариат куәландыруға      2. Құрылтайшылар (жалғыз құрылтайшы) өкілдерінің Қазақстан Республикасының Заңдарына

 

сәйкес ресімделген және құрылтайшылардың жиналысына қатысу мен құрылтай шартына қол қою құқығынқоса алғанда, қоғам құруға құқық беретін тиісті өкілеттіктері болуға тиіс.


Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет