Қазақ тілін оқыту әдістемесібойынша тест жинағЫ


 Ауызша баяндау әдісінің түрлеріжүктеу 1.77 Mb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата18.03.2017
өлшемі1.77 Mb.
1   2   3

60. Ауызша баяндау әдісінің түрлері:

A) Бақылау,терме,сөздік, көру диктанты;

B) Оқулықпен, дәптермен жүмыс;

C) Әңгімелеу,түсіндіру;

О) Кестемен, кеспе қагаздармен жүмыс;

Е) Шыгарма,эссе,ойтолгаужазу жүмыстары;

Ғ) Иллюстрация^демонстрация;

С) Пікірталас;.

Н) Қорытындылау, түжырым жасау.

%

З-Нұсқа1. Ә.Исабаев  атап  көрсеткен пән аралық байланыс тәсілдері:

A) Бір пән материалдарын екінші пән материалдарымен 

салыстыру;

B) Б|Р пән материалдарын екінші пән материалдарымен біріктіру;

C) Бірнеше пән материалдарын біріктіру;

Ә) Оқулық материалдарын гана қолдану;

Е) Жаттыгу жүмыстарын жүргізу;

Ғ) Жеке пән материалдарын меңгерту;

С) Пәнаралық байланысты әдіс ұқсастыгына қарай жүргізу;

Н) Тәлім -  тәрбие жұмыстарын атқару.2. Ә.Исабаев  ұсынған әдісті іске асыруда ескерілетін 

прннцнптер:

A) Әдіс элементтерін ұштастыру;

B) Зейінді қазақ тілі тақырыптарына аудармау;

C) Қайталау сабагын жүргізу;

Э) Әдісті  іске-асырудың жолы;

Е) Сабақ өткізу;

Ғ) Зейінді қазақ тілі тақырыптарына аудармау;

О) Жазу сауаттылыгын арттыру;

Н) Жаңа сабақ түрін багдарламага енгізу.

34


3. Ә.Исабаев  усынған  казақтілін үйретл  эдістері:

A) Әнгіме эдісі, хабарлау әдісі;

B) Жариялану эдісі;

C) Семинар сабақ эдісі;

О) Дебат эдісі;

Е) Конференция сабағы;

Ғ) Тәжірибе эдісі, хабарлау эдісі;

С) Әңгіме әдісі, кітапты пайдапану эдісі;

Н) Ойын әдісі.

4. Талдау-байымдаудыя методика теориясында  мынадай

қүрылымдык-элементтері:

A) Субьект;

B) Әңгіме;

C) Предикат;

О) Сөз кұрамы;

Е) Практикалық дағды;

Ғ) Сөз тіркесін оқыту;

С) Байланыс;

Н) Сөйлем мүшелері.

5. Ә.Исабаев  үсынған  казак тілін окытуда түсіндірмелі 

талдаудың әдістері:

A) Этимологиялық;

B) Лексикалық талдау эдістері;

C) Морфологиялық;

И) Көрнекілік;

Е) Фонетикалық талдау эдістері;

Ғ)  Синтаксистік талдау әдістері;

С) Мэтінді меңгерту;

Н) Тақтамен жұмыс.

6. Ә.Исабаев  үсынған  казак тілін окытлда  аны ктауы ш ты к 

талдаудын әдістері:

A) Пунктуациялық талдау;

B) Сөз тұлғасына;

C) Туынды сөзге;

В) 

Қызметіне қарай;

Е)Дыбыстарға  талдау;

Ғ) Стилистикалық  талдау;

О) Орфоэпиялық талдау;

35


Н) Сөйлем мүшелерін талдау.

7. Ф.Ш.Оразбаева, Р.С.Рахметова үсынгаи тілдік қатынаска 

байланысты  іске асатын сөйлесім әрекетінің түрлері:

A) Оқылым, жазылым;

B) Жазылым, сөйлесім;

C) Тыңдалым, айтылым;

Ә) Тілдесім, оқылым;

Е) Айтылым, көрініс;

Ғ) Сөздік қор, сөйлеу мәнді етістік;

С) Схема,  әңгімелесу;

Н) Жазба диктант, оқылым.

8. Стилистиканы оқытудың мақсаты:

A) Тіл байлығын меңгерту;

B) Грамматикалық талдау;

C) Ойын ойнату;

Э) Сауатты жазу;

Е) Шешен сөйлеу;

Ғ) Тіл заңдылықтарын меңгерту;

О) Синтаксистік талдау;

Н) Сөз тіркесін меңгерту;

9. Ә.Исабаев топтастырган үстанымдар:

A) Ғылыми, жүйелі, көрнекілік;

B) Эстетикалық сипат;

C) Ойын сипаты;

Ә)  Көркемдік сипат;

Е) Саналылық, белсенділік;

Ғ) Теорияны практикамен байланыстыру;

0 ) Өнегелілік сипат;

Н) Көңіл көтергіштік.

10. Д.Әлімжанов жалпы  морфологияны , оның ішінде үстеуді 

оқыту кезінде  мүғалім жүргізетін жүмыстар:

A) Үй тапсырмасын тексеру;

B) Жаңа сабақты мысалдан бастап түсіндіру;

C) Сөздікпен жұмыс жүргізу;

Э) Әңгіме эдісі;

Е) Жинақтау әдісі;

Ғ) Қорытындылау;

36


0 ) Мәтін жазу;

Н) Мазмұндама.11. Педагог — әдіскер Ә.Исабаев гылыми ұстаным төмендегі 

өлшемдерге сай болу кажет деп санайды:

A) Адамды сөзге тарта білу;

B) Меңгерілетін обьектінің термині анық болуы керек;

C) Жұмысты жинап алу;

0 ) Тілдік такырыптардың өзіндік белгілері сараланып алынуы;

Е) Жалпы тапсырма;

Ғ) Қазақ тілінен берілетін материал болуы керек;

0 ) Топтық тапсырма орындату;

Н) Үй тапсырмасын тексеру.

12. Жазылымның лингвистикалық мазмұнын  белгілейтін 

мәселелер:

A) Г рафика;

B) Екпін;

C) Диктант;

В) Шыгарма;

Е) Орфография;

Ғ) Жазбаша сөйлеу;

0 ) Ауысша сөйлесу;

Н) Көру.

ф

13. Тілді үйрету мен окытуда жан-жақты  пайдаланылатын 

катысымдық әдістін өзіндік белгілері:

A) Сабақтың бастапар кезі;

B) Қатысымдық әдіс кем дегенде екі адамның немесе бір адам 

мен топтың арасындагы карым-катынастың немесе іс-әрекеттің жүзеге 

асуы нәтижесінде болады;

C) Қатысымдық әдіс окушы немесе оқьггушының әрқайсысының 

өзіне тән міндетері бөлек болып, мақсаттары ортақ болуын талап 

етеді;


О) Қатысымдық әдістің басты белгісінің бірі -  тілді үйретуді 

күнделікті өмірде жүзеге асьтру;

Е) Жаңа тақырыпты түсіндіру;

Ғ) Бақылау жазу мен тест тапсырмаларын орындау;

О) Мазмұндама жазу;

Н) Тест тапсырмаларын орындау.

37


14.  Қ.Жарықбаев атап көрсеткен зенін тәрбиесінде әрбір 

мұгалімнің еске алатын  шаралары:

A) Суретпен сипаттау;

B) Дарынды болу;

C) Іскерлікті жетілдіру;

I?) Бала қайда жүрсе де  байқагыштыққа тәрбиеленуі тиіс;

Е) Білімді жинақтау, жүйелеу;

Ғ) Зейінді күшті және тұрақты құбылыстың бірі - ерік;

С) Оқушыга берілетін  тапсырмалар дэл, анық,  қысқа болуы тиіс; 

Н) Аралас сабақ өткізу.

15. Педагог -  әдіскер Ә.Исабаев қазақ тілінен өтетін 

сабақтарды жіктейді:

A) Синтаксисті оқытуга арналган көрнекіліктер;

B) Пресс- конференция сабагы;

C) Синтаксисті оқыту сабақтары;

О) Синтаксисті оқыту  ұстанымдары;

Е) Теориялық білім меңгерту сабақтары;

Ғ) Практикалық  дагды қалыптастыру сабақтары;

С) 


Теориялық білім меңгерту сабақтары және практикалық 

дагды қалыптастыру сабақтары;

Н) Тұрақты сөз тіркесін меңгерту сабақгары.

16. М.Махмутов ұсынган сабақ типтері мен түрлері:

A) Аралас сабақ;

B) Дебат сабағы;

C) Білімді жүйелеу, жинақтау сабагы;

О) ¥жымдық оқыту сабагы;

Е) Оқушылардың ойын дамыту сабагы;

Ғ) Білім, іскерлік, дагдыны жетілдіру сабагы;

С) Дұрыс сөйлеуге дагдыландыру сабагы;

Н) Теориялық тапсырмаларды орындату сабагы.

17. Ғалым-әдіскер  М.Дүисебаева  фонетнкалық талдауға 

койған талаптары:

A) Жергілікті ерекшеліктермен үнемі жұмыс жүргізу;

B) Сабақты қайталау;

C) Дыбыс үндестігі мен түрлі дыбыстық ерекшелікті меңгерту;

Б ) Сабақты беісіту;

Е) Фонетика-графикалық талдау жасай білу;

Ғ) Сұрақ қою;

38


0 )  М әтінді тапқы лау;

Н) Сөйлем мүшелерін ажьфату.18. Топтастыру технологиясы төмендегідей сараланалы:

A) Лекция-семинарлык жүйе;

B) Жазбаша жұмыстар;

C) Зертханалық -  топталган әдіс;

Э) Қайталау сабақтары;

Е) Трамп әдісі;

Ғ) Мәтін оқу;

С) Көркем мәтінді тыңцау;

Н) Диктант жазу.

19. Тіл дамыту компоненті:

A) Сөздердің дұрыс айтылуын қадагалау;

B) Сөздердің дұрыс жазылуын қадагалау;

C) Сауаттылыққа дагдыландыру;

О) Қатысымдық құзыреттілік қалыптастыру;

Е) Білімдік құзыретгілік қалыптастьфу;

Ғ) Жаңа сөздердің магынасын түсіндіру;

С) Грамматикалық жалпы қагидалар;

Н) Тіл білімі салаларындагы анықтамалар.

20. А.Әбілқаев ұсынган  оқытулын ұстанымдары:

A) Ғ ы л ы ми л ык;

B) Тіл білімі салаларындагы анықтамапар;

C) Грамматикалық жалпы қагидалар;

О) Жазу нормасы ережелері;

Е) Ережелердің жнынтыгы;

Ғ) Жүйелілік;

С) Дыбыстық;

Н) Көрнекілік.

21.  А.Байтұрсыновтың  элістсме саласындагы еңбектері:

A) Оқулықпен қатар, оқытудың эдістемесін көрсететін еңбектер;

B) Ана тілін оқытудың эдістерін баяндайтын еңбектер;

C) Тілдік категорнялардың анықтамалары;

0 ) Әдістің түрлерін жіктеп көрсететін еңбектер;

Е) Әдебиет танытқыш;

Ғ) Жазу нормасы ережелері;

С) Грамматикалық жаппы қагндалар;

39


Н) Тілдің теориясы.

22.


  Тыңдалымга  қатысты  техникалық-кұралдар:

A) Оқулық кинофильмдер;

B) Дәстүрлі әдістер;

C) Сұрақ сауалдар;

В) Киноүзінділер;

Е) Таспаленталар;

Ғ) Тақта;

О) Жазалау әдісі арқылы;

Н) Сабақта сүрақгың жауабын көбейту;

23. Тыңдалымга  қатысты көңіл аударатын мәселелер:

A) Мәтінді түсінудің түрлерін меңгерту;

B) Мазмүны мен қүрылысына қарай мәтінді жіктеу;

C) Жаңа сабақты түсіндіреді;

Э) Тақырыпты дүрыс белгілеу;

Е) Білімді жинақгау;

Ғ) Оқытудың үстанымдары;

0 )  Инновациялық әдістерді қолдану;

Н) Сабақты жақсы түсіндіреді.

24.


  Қатаң және үнді, үнді  дауыссыздарды  меңгертудегі тнімді

ЭДІс:

A) Эксперимеңт;

B) Салыстыру; 

г

C) Баяндау;Э) Жаттыгу;

Е) Түсіндіру;

Ғ) Сөздіктермен жүмыс;

0 )  Білімді жинақтау;

Н) Оқулықпен жүмыс.

25.


  Фонетиканы өткен білімді меңгертуде колданылатын 

тэсіл:

A) Ойындар жүргізу;

B) Білімді тексеріп, багалау;

C) Сөздіктермен жүмыс;

О) Ойсергектер пайдалану;

Е) Оқулықпен жұмыс;

Ғ) Тек ауызша сұрау арқылы;

40


О) Сабақта сұрақтың жауабын көбейту арқылы;

Н) Орфоэпия  нормасы ережелерін тексеру.

26.

 Қазақ тілін  қатысымлық әдіспен  окыту жүйесінде 

айқындала бастаган ұстанымдар:

A) Тіке байланыс;

B) Адамның жеке қабілетін ескеру;

C) Сатылап даму;

О) Бір кұрылымды баска құрылымға косу;

Е) Бір кұрылымды басқа құрылыммен ауыстыру;

Ғ) Бір құрылымды басқа құрылыммен байланыстыру;

С) Бір құрылымды баска құрылыммен жүйелеу;

Н) Бір құрылымды басқа құрылыммен тіркестіру.

27. 3. Бейсембаева  корсеткен әдістер:

A) Табиғи әдіс;

B) Сурет әдісі;

C) Сөйлем мен сөзді толықтыру;

©) Тэрбиелеу әдісі;

Е) Сұрау әдісі;

Ғ) Жазу әдісі;О) Оқу әдісі;

Н) Көру әдісі.

28.

 Н.Оралбаеваныц  «Орыс тіліндегі мектептерде қазақ тілін 

оқыту әдістемесі» оқулығында  көрсеткен әдістер:

A) Баяндау;

B) Экскурсия әдісі;

C) Жалпылау;

О) Тәрбиелеу әдісі;

Е) Оқыту эдісі;

Ғ) Жазу әдісі;  •

О) Оқу әдісі;

Н) Көру әдісі.

29.


 ЛЗанков ұсынған оқытудын әдістері:

A) Меңгерген білімін кестеге салу;

B) Мұгалімнің баяндауы мен лекциясы;

C) Сурет салу, сызба кесге жасау;

О) Мұғалімнің оқушыларпмен әңгімесі;

Е) Корнекіліктер аркылы түсіну;

41


Ғ) Экскурсия;

С) Негіз, түбірді табу;

Н) Логикалық, гылымилық;

30.  П.А.Зайченко ұсынган оқытудың әдістері:

A) Кестемен, кеспе қагаздармен жұмыс;

B) Әңгімеле;

C) Оқулықпен, дәптермен жұмыс;

О) Бақылау, терме, сөздік, көру диктанты;

Е) Шыгарма, эссе, ойтолгау жазу жұмыстары;

Ғ) Байқау;

О) Байқау, көрсету;

Н) Ойтолгау жазу жұмыстары.

31.Сот сабагының негізгі әдіс-тәсілдері:

A) айтыс;

B) тартыс;

C) дәлелдеу;

О) ән айту;

Е) ұрысу;

Ғ) пікір;

С) жарыс;

Н) сайыс.

32.Сабақ құрылымының түрлері:

A) бекіту;

B) ұйымдастыру;

C) мақсаты;

Ә) талдау;

Е) сөйлеу;

Ғ) жазу;

С) баяндау;

Н) түсіндіру.

33.Дәстүрлі емес сабақтың түрлері:

A) бастаңгы;

B) брефинг;

C) көзқарас;

Э) жоспарлы;

Е) сабак;

Ғ) топтық;

0 )  жеке;

42


Н) дәріс

34.Академик  Ю.Н.  Бабаиский  өзіиін  «Оку-тәрбие  процесін 

онтайландыру» деген енбегіндегі әдістерді ата.

A) ұйымдастыру;

B) көтермелеу;

C) бақылау;

О) алмастыру;

Е) көркемдеу;

Ғ) салыстыру;

О) көрсету;

Н) тексеру.

35. Мектепті окытудагы кезецдер.

A)  1 -4 сыныптар;

B)5-8 сыньпггар;

C) 9-11  сьгаьпггар;

Э)1-5 сьгаьштар;

Е) 6-9 сыныптар;

Ғ)10-11  сыныптар;

О) 1 -9 сыныптар;

Н) 5-11  сыныптар.

Зб.Окыту әлістері:

A) сөздік;

B) көрнекілік;

C) практикалық;

О) семантикалық;Е) семинарл ык;

Ғ) эстетикалық;

С) багдарламалык;

Н) лексикалык.

37.Мұгалімніц  кәсіби  піеберлігіне  койы латы н  талаптарлын 

қайсысы аталган?

A) тиімді әдіс-тәсіл;

B) багалау;C) алган білімді сарапау;

О) тұтас түсіндіру;

Е) проблемалык сұрак;

43


Ғ) дұрыс сұрақ-жауап;

С) жанр түрлерін бөлу;

Н) дұрыс тексеру.

38.  Сабақ түрлері:

A) сабақ-гипотеза;

B) іздендіру сабағы;

C) диолог сабағы;^)

 ерекшелену;

Е) жарлау сабағы;

Ғ) тану сабагы;

С) сезіну сабағы;

Н) сабақ-лексика.39.  Шыгармашылық деңгейлер:

A) анализ;

B)синтез

C) баға


О) бақылау;

Е) сұрақ қою;

Ғ) білім;

С) түсінік;

Н) ынта.

40.  Репродуктивті деңгей:

A) білім;

B) түсінік;

C) ынта;


B) синтез;

Е) бага;


Ғ) анализ;

C) жоспар;

Н) бақылау.

41.Жоспар түрлері:

A) күнтізбелік;

B) тақырыптық;

C) сабақ жоспары;

О) мектепішілік;

Е) лексикологиялық;

44


Ғ) жылдық;

С) айлық;Н) пәндік.

42.0кыту технологиясының түрлері:

A) дамыта оқыту;

B) ұжымдық оқыту;

C) жобалап оқьпу;

Э) саналай оқыту;

Е) аралай оқыту;

Ғ) психологиялық окыту;

С) педагогикалық оқыту;

Н) көрнекілік оқыту.

43. Қандай әдіс түрі аталған?

A) баяндау;

B) сұрақ-жауап;

C) салыстыру; •

0 ) сөйлеу;

Е) көру;

Ғ) жазу;

С) ой қозғау;

Н) ән айту.44. Мұғалім кызметі:A) ықпал етуші;

B) көмекші болу;

C) акылшы болу;

О) мыкты болу;

Е) бага;


Ғ) жагымпаз болу;

С) табушы;

Н) бақылаушы; 

сенімді болу.

45.  И.А. Лернердіц пікірінше проблемалык оқыту дегеніміз:

A) Окушының творчествальпс дербестігін дамытады;

B)  Жаңа  білім  ала  білуге,  жұмыс  істеу  амалын  жаңа,  тосын 

ситуацияда қолдана білуге үйретеді;

45


С) 

Шәкірттерді гылымньщ 

өздерінін  тісі батарлық  әдісін  дероес 

ко.иануга әзірлейді;О) 

Баланың 


пәиге деген 

ынтасын 


дамытады;

Е) Оқушыны мәнерлеп оқ>га үйретеді;

Ғ) 


Шыгарманың 

идеялық мазмүнын аша білуге үнретеді;

С) 

Шыгармадагы  мазмұнды,  форманы  таныту  жоддарын  таба 

білуге 


ү&рстсді;

Н) Көркем сөз аншыктарын таба білуге үйретеді,

46,Тэеіл деі еніміз не:

A)Әдіс;

B) Үгъш атауы;

C) Қайталау;

О)  Әдісті  іске асырудың жолы;

Е) Сібій^; 

  Г


Ғ)Термші; 

^  ч


Ш

І

г^

‘ЙІ ИШВЕі І Н

С)Са6ақ еткізудің жоды;

Н) Жаңа сабақ тү рі.

47  Теоримлық білім  меці еріу  сабаі ының түрлері:

A) Жаңа сабак;

B) Жарыс сабак;

C) Семинар сабіқ;

О) Дебат сабақ;

Е) Конференция сабагы;

Ғ)Қайтадау сабагы;

С)Тәжірибелік сабақ;

Н)  Ойын сабагы.

48. ФомпиАсаиы оқытудың мақсаты:

A) Теориялық білім;

B) Л ексиш ы   игерту;

C) Тіл дыбыстарын оқыту;

0 )  Саз 

құрамын меңгерту;

Е) Практикалық дагды;

Ғ) 

Сөз тіркесін оқыту;О) Орфоэпнялық заңдылықтарды  меңгерту;

Н) 


Сейлем 

мүшелерін оқыту.49.Лексиканы окытудагы  принциптер:

А) Этимологиялық;

4

6


B) Сөз магынасын шындыкпен салыстыру;

C) Морфологиялық;

Э) Көрнекілік;

Е) Ғ ылымилық;

Ғ) Сөздік корды меңгерту;

С) Мәтінді меңгерту;

Н) Тақтамен жұмыс.

50. Морфологиялық талдау:

A) Сөз кұрамына;

B) Сөз тұлгасына;

C) Туынды сөзге;

О) Қызметіне қарай;

Е) Дыбыстарга;

Ғ) Морфемдік талдау;

С) Сөз таптарын ажырату;

Н) Сөйлем мүшелерін талдау.

51. Сөз тіркестерін зертгеген галымдар:

A) М.Балақаев;

B) Т.Қордабаев;

C) Р.Әміров;

О) Т.Сайрамбаев;

Е) Ә.Аблақов;

Ғ) Р.Сыздықова;

С) Е.Жанпейісов;

Н) Н.Уәлиев.

52. Орфоэпияны оқытудың мақсаты:

A) Жаттыгу;

B) Грамматикалык талдау;

C) Ойын ойнату;

О) Сауатгы жазу;

Е) Дұрыс айту;

Ғ)  Тіл заңдылықтарын меңгерту;

С) Синтаксистік талдау;

Н) Сөз тіркесін меңгерту.53. Дәріс мазмұнына  конылатын талаптар:

A) Қызықтылық;

B) Эстетикалық сипат;

47


С) Ойын сипаты;

О) Көркемдік сипат;

Е) Түсініліктілік;

Ғ) Ғ ылымилылық;

С) Өнегелілік сипат;

Н) Көңіл көтергіштік.54.  Қазақ мектебінде қолдаыылған алғашқы әдістер:

A) Жаттығу әдісі;

B) Көрнекілік эдіс;

C) Талдау әдісі;

©І Әңгіме әдісі;

Е)  Жинақтау эдісі;

Ғ) Қорытындылау;

С) Мәтін жазу;

Н) Мазмүндама.

55.0қушылардың жекелей жүмысын қорытындылау 

тнімділігі: 

A) Сыныпта талдау, жинақтау жасау;

B) Оқыту;

C) Жүмысты жинап алу;

Ә) Жеке-жеке тексеру;

Е) Жалпы тапсырма;

Ғ) Орындау кезінде сырттай бақылау;

С) Топтық тапсырма орындату;

Н) Үй тапс ырмасын тексеру.

56.  Фонетиканы оқытудың басты ғылыми-әдістемелік негізін 

қалыптастырушылар:

A) А.Байтұрсынов,  Қ.Жүбанов., І.Кеңесбаев, Ә. Жүнісбеков т.б.;

B) А.Байтүрсынов,  Қ.Жұбанов., І.Кеңесбаев, Х.Аргынов, 

Б.Кәтенбаева, т .б .;

C) А.Байтұрсынов,  Ж.Аймауытов, Қ.Жұбанов,  І.Кеңесбаев, т .б .; 

Й | А.Байтұрсынов,  Қ.Жұбанов., Ж.Аймауытов, Ш.Сарыбаев, т.б. 

Е) А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов., .Құлмагамбетова, т .б .;

Ғ) А.Байтұрсынов,  Қ.Жұбанов;

С) Қ.Жұбанов., Б.Құлмагамбетова;

Н) Ж.Аймауытов, Қ.Жұбанов,  І.Кеңесбаев.57.Теориялық материалды бекіту  кезеңі:

48


A) Сабақтың басталар кезі;

B) Жаңа сабақтан кейінгі кез;

C) Бага қою кезі;

О) Сабақтың аяқталар кезі;

Е) Жаңа тақырыпты түсіндіру кезі;

Ғ) Бақылау жазу;

С) Мазмұндама жазу;

Н) Тест тапсырмаларын орындау.

58. Сөз жасау тәсілін зерттейтін сала:

A) Фонетика;

B) Лексика;

C) Синтаксис;

Ә) Сөзжасам;

Е) Фразеология;

Ғ) Тарихи сөзжасам;

С) Тіл білімі;

Н) Сөз күрамы.

59. Синтаксисті  күрайтын  мазмүн:

A) синтаксисті оқытуға арналган көрнекіліктер;

B) Синтаксисті оқытудың әдістері;

C) Синтаксисті оқыту жолдары;

V)

 Синтаксисті оқыту  үстанымдары;

Е) Синтаксистік үгымдар мен ережелер;

Ғ) Сөз тіркесі;'

С) Үйірлі мүшелер;

Н) түрақты сөз тіркесі.60. Орфографияны окыткандагы сөздік диктанттыя 

тиімділігі:

A) Сөздерді қатесіз жазуга төселеді;

B) Сөздің мәнін түсіндіреді;

C) Сөздердің жазылуын есте сақтайды;О)

 Уақыт алмайды;

Е) Оқушылардың ойын дамытады;

Ғ) Сөздердің айтылуы мен жазылуын меңгереді;

С) Дүрыс сөйлеуге дагдыланады;

Н) Теориялық тапсырмаларды орындату.

49


Әдебиеттер

1  Арғынов  X.  Қазақ  тілі  синтаксисі  мен  пунктуацмясының 

методикасы. -  Алматы:Мектеп,  1974. - 214 б.

2  Әбілқаев  А.  Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі.  -   Алматы:  Санат,

1995. - 256 б.

3  Әлімжанов  Д.  Маманов  Ы.  Қазақ  тілін  оқыту  методикасы.  -  

Алматы: Санат,  1965. -  114 б.

4  Әдбікәрімова  Т.  Әбдіғалиева  Т.  Шаймерденова  К.  Қазақ  тілін 

оқыту  әдістемесі.  Практикалық  жэне  лабораториялық  жұмыстар  —

 

Апматы: Ана тілі,  1999. -  314 б.5 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы -  Алматы:  Мектеп,  1992. -4 1 1   6.

6  Балақаев  М.  Тіл  мәдениеті  және  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  -

Алматы: Мектеп,  1982. -   175 б.

7  Бейсенбайқызы  3.  Қазақ  тілін  модуль  негізінде  оқыту.  —

Алматы: Санат, 2001. -  312 б.

8  Жапбаров  А.  Стилистиканы  оқыту  әдістемесі -  Алматы:  Санат,

1995. -   156 б.

9  Исабаев 

Ә. 

Қазақ  тілін  оқытудың  дидактикалық  негіздері.  -  Алматы:  Қазақ университеті,  1993. -   146 б.

10  Катембаева  Б,  Нұрғапиева  М.  Морфологияны  оқытудың 

методикасы -  Алматы:  Мектеп,  1975. -  212 б.

11  Қараев  Ж.,  Ешеева  Ж.  Программалап  оқыту  жэне  оның 

компьютерді оқытуга пайдалану мен байланысы. -  А.  1991

12  Құрманова  Н.,  Мухлис  К.  Текст  теориясы  және  тексті  талдау 

әдістемесі. -  Алматы: АлМУ, 2000

13  Ломизов  А.  Выразиельное  чтение  при  изучении  синтаксиса  и

пунктуации М. 1986. -  336 с. 

Ж

14  Мусабекова  Ф.  Тыныс  белгілерін  оқытудың  кейбір  мәселелері -Алматы:  Мектеп,  1 9 5 9 .-4 1 2  б

15  Нұржанова  Ж.  Қазақ  тілін  тиімді  оқыту  жолдары  -Алматы:

Арыс, 2 0 0 1 .-4 1 2  6

16  Рахметова  Р.  Сөз  тіркесі  синтаксисі  жэне  оны  оқыту 

эдістемесі. -  Алматы:  Санат, 2003. -  535 б

50


Мазмуны

Алгысөз 


3

Т ест тапсырмалары 

4

Әдебиеттер 50Г. Т. Кәріпжанова

О ҚЫ ТУ


жинлғы

Техникалық редактор Б.  В. Нургожина 

Жауапты хатшы А. К. Темиргалинова

Басуга 28.03.2014 ж.

Әріп түрі Тішез.

Пішім 29,7 х 42 

14. 

Офсеттік қагаз. Шартты баспа табагы  1,23 Таралымы 300 дана

Тапсырыс № 2228

«КЕРЕКУ» Баспасы 

С.Торайгыров атындагы 

Павлодар мемлекеттік университеті 

140008, Павлодар қ., Ломов к., 64Құрастырушы  Г. Т. Кэріпжанова

Бекітемін

С .Т


иғыров  атындагы

 1С1


екторы 

. Пфейферт

Қазақ филологиясы кафедрасы

Қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша тест жинағы

Кафедра мәжілісінде бекітілді 2014 ж.  10 акпан  №  12 хаттама 

Кафедра меңгерушісі 

Н.Қ. Жүсіпов

Г уманитарлық-педагогикалық 

факул ьтеттің 

оқу-эдістемелік 

кеңесінде мақүлданган  20 

п

 ж. 


хаттама

ОӘК төрайымы_____Ьор

 

С. К. КсембаеваКЕЛІСІЛДІ

ГПФ деканы _ 

_ Ж. Т. Сарбалаев  2014 ж. 

&  с

СМБ н/б 

Г. С. Баяхметова  2014 ж/у^ / уЗ

МАҚҮЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы Е.  Н. Жұманкүлова  2014 ж.  / /

Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
buuk -> Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Микркезз алматы
buuk -> Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
buuk -> Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
buuk -> Физиологиясы
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
buuk -> Мемлекеттік тілде оқымайтын


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет