Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігіжүктеу 8.79 Mb.
Pdf просмотр
бет4/35
Дата03.03.2017
өлшемі8.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Əдебиет
1.  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 
2.  Концепция  выявления,    поддержки  и  развития  одаренных  детей  в  Республике  Казахстан. 
Дарын.  Информационно-методический сборник.  №3, 1999, с. 24. 
3.  Одаренный ребенок. //Под.ред. Дьяченко О.М.,  М., 2012. -234с. 
4.  Психология одаренности детей и подростков (под.ред. Н.С.Лейтеса,  - Москва.  Издат. Центр  
«Академия»,  1996,  с. 4-55. 
5.  Савенков  И.А.    Одаренные  дети  в  детском  саду  и  школе    (уч.  пособие  для  студ. 
Высш.учеб.завед.) – Москва,  Изд. Центр «Академия»,  2010.  С. 29-30. 
6.  Педагогика  и  психология  одаренности  школьников    (под  ред.    У.Б.  Жексенбаевой,    А.К. 
Сатовой -  Аламты,  2002,  248с. 
7.  Бухвалов В.А.  Развитие учащихся в процессе творчества. «Педагогический поиск», 2000. 
8.  Матюшкин А.М.  Загадки одаренности.  -  Москва,  1993,  220с. 
9.  Елубаев А.О.  Дарынды оқушыларды тану ерекшелігі – Дарын, 2012. №5, 112-116б. 
10.  Гильбух Ю.З.   Умственно одаренный ребенок.  Киев,  1993.  с.  11-23. 
11.  Акменбетов Қ.Ж.  Дарындылықтың теориялық негіздері //Педагогика мəселелері, 2009. №2, -
14-19б. 
 
 
 

 
20
ƏОЖ:626.631.544.018 
 
ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚҰРАМЫМЕН ӨНІМДІЛІГІН 
ЖАҚСАРТУДА  ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ КОМПОЗИТТЕР 
АЛУ ТƏСІЛІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ 
 
А. Асанов, С.Б. Орынбасар, Ə.М. Нарбаева 
(М.Х.Дулаты атындағы ТарМУ) 
 
 
 
Соңғы  жылдары  өндірістің  ауыл  шаруашылығының  үдемелі  инновациялық 
дамуын 
қамтамасыз 
етуде 
жоғары 
молекулалық 
қосылыстарды 
əсіресе 
полиэлектролитті 
композиттерді 
қолданудың 
өзектілігімен 
экономикалық, 
экологикалық  маңыздылығы  айқын  байқалуда.  Сондықтан  жаңа  түрдегі  тиімділігі 
жоғары  болған  полиэлектролитті  композиттерді  қол  жетімді  отандық  қосылыстар  
негізінде  алу  тəсілінің  техникасымен  технологиясын  жасау  жəне  оңтайлы  мақсатты 
қолданудың  жолдарын  табуға  қаратылған  ғылыми  тəжірибелік  ізденістер  жүргізу 
қажеттілігі туындап отыр. Соған сəйкес жұмыста біртекті жəне əртекті функционалды 
полиэлектролиттермен  тыңайтқыштық  қасиеті  күшті  төмен  молекулалы  құрамында 
өсімдіктің өнімділігімен сапалылығына оң əсер көрсетуші фосфор, калий, азот сияқты 
пайдалы элементтері бар қосылыстар негізінде жаңа полиэлектролитті композиттер алу 
технологиясын  жасауға  жəне  түзілген  композиттердің  кейбір  қасиеттерімен  қолданыс 
бағытын  анықтауға  қаратылған  зерттеулер  жүргізілді.  Тəжірибе  негізінде  құрамында 
белсенді  карбоксидті  функционалды  тобы  бар  жəне  осы  функционалды  топқа 
иммобильденген  күйде  біріккен  калий  гидрофосфаты  (K
2
HPO
4
)немесе  гидрофосфат 
аммоний  ((NH
4
)
2
HPO
4
)  қосылыстары  болған  жаңа  түрдегі  композит  алынды. 
Көрсетілген  түрдегі  композиттерді  алу  үшін  бастапқы  қосылыс  ретінде  біртекті 
функционал  полиметакрил  қышқылымен  (ПМАҚ)  əртекті  функционалды  карбоксил 
метилцеллюлоза  (КМЦ)  жəне  моногидрофосфат  калий  (K
2
HPO
4
)  сондай  ақ 
моногидрофосфат  аммоний  ((NH
4
)
2
HPO
4
)  пайдаланылды.  Ол  үшін  екі  түрлі 
технологиялық  тəсіл  қолданылды,  бірінші  метакрил  қышқылын  (МАҚ)  төмен 
молекулалы калий немесе аммоний моногидрофосфаттың қатысында оңтайлы тəсілмен 
полимерленді.  Екінші  метакрил  қышқылын  (МАҚ)  полимерлеп  алынған  жоғары 
молекулалы  қосылысты  моногидрофосфат  калийдің  немесе  моногидрофосфат 
аммонийдің 
(ПМАҚ) 
алдын 
ала 
табылған 
оңтайлы 
ара 
катынасында 
полимеранологиялық түрлендіру реакциясы жүргізілді. Тəжірибе нəтижесінде алынған 
композиттердің кейбір физика-химиялық қасиеттерін анықтау  мақсатында оларды суда 
еру  қабілеті  зерттелді.    Анықтау  нəтижелері  бұл  алынған  композиттер  суда  жақсы 
еритіндігін  көрсетумен  бірқатарда  олардың  еру  жылдамдығы  бір  бірінен  біршама 
ерекшеленетінін байқатты.  Ол үшін алыну жағдайымен ерекшеленуші композиттердің 
əртүлі  концентрациялы  ерітінділері  дайындалып,  оптикалық  тығыздығы  (Д), 
тұтқырлығы (
η
), электрөткізгіштігі (
χ
) сондай ақ pH көрсеткішінің өзгеруі өлшенді.
 
Бұл 
полиэлектролиттермен  полиэлектролиттік  композиттер  зерттелген  концентрация 
аралығында  суда  толық  ериді,  сондықтан  олардың  оптикалық  тығыздығынын  (Д) 
сандық  мəндері  0  немесе  соған  жақын  болады.  Ал  ерітіндінің  рН  көрсеткіші 
концентрацияға қарап, біріңғай өзгеретінін көру қиын емес (кесте). Тəжірибе негізінде 
анықталған өлшемдер арқылы əдебиеттен белгілі [1] теңдеулерді пайдаланып меншікті 
тұтқырлығы  (
η
менш
)
,  меншікті  электрөткізгіштігі  (
χ
менш
),  сондай  ақ  келтірілген 
тұтқырлығы  (
η
келт
),  электрөткізгіштігі  (
χ
келт
),  меншікті  тұтқырлық  (
η
менш
), 

 
21
электрөткізгіштіктің  (
χ
менш
)  сандық  мəндері  арқылы  əдебиетте  келтірілген  əдісті 
пайдаланып  [2]  макромолекуланың  өзгеру  дəрежесі  (МӨД)    электр  тоғын  өткізу 
қабілеті (ЭТОҚ) есептеліп табылды. Анықталған нəтижелер зерттелген композиттердің 
физика-химиялық  қасиеттерінің  өзгеруін  көрсетуші  сандық  мəндер  тек  ерітінді 
концентрациясына  байланысты  болып  қоймастан  алыну  тəсіліне  де  тəуелді  екенін 
көрсетті. 
 
Кесте. Композиттер ерітінділерінің физика-химиялық сипаттамасы 
 
ПЭ С, 
г/дл 
η
менш 
МӨД 
η
келт 
Д 
χ
 менш
*10
-4 
ом
-1
 м
-1 
ЭТОҚ 
χ
келт 
рН 
ПМАҚ-Н 
0,010 
0,025 
0,050 
0,100 
0,250 
0,500 
1,000 
0,15 
0,26 
0,38 
0,51 
0,69 
0,95 
1,50 
10,00 
6,93 
5,06 
3,40 
1,84 
1,26 
1,00 
15,00 
10,40 
7,70 
5,10 
2,70 
1,90 
1,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,42 
0,75 
1,36 
2,48 
4,75 
8,00 
15,00 
2,80 
2,00 
1,81 
1,65 
1,26 
1,06 
1,00 
42,00 
30,00 
27,20 
24,80 
19,00 
16,00 
15,00 
4,40 
3,95 
3,80 
3,45 
3,20 
3,10 
2,85 
ПМАҚ*К
2
НРО

0,010 
0,025 
0,050 
0,100 
0,250 
0,500 
1,000
 
0,23 
0,50 
0,90 
1,53 
2,59 
3,96 
4,81 
4,78 
4,16 
3,74 
3,18 
2,15 
1,65 
1,00 
23,40 
20,00 
19,30 
15,30 
10,30 
7,90 
4,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,40 
0,62 
1,05 
1,94 
3,50 
6,00 
11,90 
3,36 
2,08 
1,76 
1,63 
1,18 
1,00 
1,00 
40,00 
24,80 
21,00 
19,40 
14,00 
12,00 
11,90 
6,20 
6,15 
6,10 
5,95 
5,75 
5,65 
5,60 
КМЦ-К 
0,010 
0,025 
0,050 
0,100 
0,250 
0,500 
1,000 
0,19 
0,40 
0,75 
1,34 
3,18 
9,31 
36,69 
0,52 
0,44 
0,41 
0,37 
0,35 
0,51 
1,00 
19,00 
16,00 
15,00 
13,40 
12,72 
18,62 
36,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,80 
2,50 
6,51 
7,35 
12,00 
17,00 
0,06 
1,88 
2,94 
3,82 
1,72 
1,41 
1,00 
1,00 
32,00 
50,00 
65,10 
29,40 
24,00 
17,00 
6,39 
6,60 
6,75 
6,95 
7,15 
7,40 
7,60 
КМЦ*K
2
НРО
4
 
0,010 
0,025 
0,050 
0,100 
0,250 
0,500 
1,000 
0,02 
0,07 
0,16 
0,35 
0,99 
2,61 
18,40 
0,11 
0,15 
0,17 
0,19 
0,22 
0,28 
1,00 
2,15 
2,80 
3,20 
3,50 
3,96 
5,22 
18,40 
0,00 
0,00 
0,00 
 0,00 
0,03 
0,07 
0,11 
18,00 
18,85 
19,50 
20,15 
21,46 
22,60 
23,75 
75,79 
31,75 
16,42 
8,84 
3,61 
1,90 
1,00 
1800,00 
754,00 
390,00 
201,50 
85,84 
45,20 
23,75 
7,30 
7,45 
7,60 
7,75 
7,90 
8,00 
8,06 
 
Нəтижелерді  сараптағанда  полиэлектролиттермен  композиттердің  меншікті 
тұтқырлығы (
η
менш
), электр өткізгіштігі (
χ
) ерітінді концентрациясына пропорционалды 
түрде өзгерсе, келтірілген тұтқырлығымен электр өткізгіштігі ерітінді концентрациясы 
азайған сайын артып баратынын байқатады. Бірақ (
η
келт
) жəне (
χ
келт
) сандық мəндерінің 
өзгеруі  алыну  жағдайына  қарап  біршама  ерекшеленеді.  Полиэлектролитермен 
композиттердің меншікті тұтқырлығымен (
η
менш
) электр өткізгіштігінің (
χ
менш
) ерітінді 
концентрациясы  кемуі  еріген  компонеттердің  азаюуымен  байланысты.  Ал  керісінше 
келтірілген  тұтқырлықпен  (
η
келт
)  электр  өткізгіштіктің  (
χ
келт
)  ерітінді  концентрациясы 
азайған сайын асып баруы композиттер құрамындағы макро ионның конформациялық 
өзгерісімен  келіп  шығады.  Өйткені    ерітінді  концентрациясы  кемуімен    ион  күші 
азаяды  да  соған  сəйкес  макро  ион  салыстырмалы  түрде  алғанда  оралған 

 
22
конформациялық  пішінмен  жазылған  күйге  өтеді  [3].  Ол  өз  кезегінде  макро  ионның 
тізбегінін  бойында  диссоцацияланған  еркін  функционал  топтардың  өсуін  келтіріп 
шығарады, соның салдарынан келтірілген тұтқырлықпен электр өткізгіштіктің сандық 
мəндерінін  артуы  орын  алады.  Анықталған  айырмашылықтардың  полиэлектролитті 
композиттермен  оларды  алуға  пайдаланылған  бастапқы  қосылыстардың  топырақты 
құрылымдаушы қабілетіне де белгілі дəрежеде əсер ететіні байқалды. Негізінен ерітінді 
концентрациясы  артқан  сайын  олардың  қатысында    топырақтың  суға  төзімді 
түйіршіктерінің  (СТТ)  мөлшеріде  көбейеді  (сурет  1).  Бірақ    түзілген  суға  төзімді 
түйіршіктер мөлшері бір бірінен белгілі дəрежеде айырмашылыққа ие болады. 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0,01
0,025
0,05
0,1
0,25
0,5
1
С, г/дл
СТТ
ПМАҚ-Н
ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ-К
КМЦ*K2НРО4
0
5
10
15
20
25
0,01
0,025
0,05
0,1
0,25
0,5
1
С, г/дл
ТТҚ
ПМАҚ-Н
ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ-К
КМЦ*K2НРО4
 
а)                                                                            б) 
Сурет 1. Полиэлектролитті композиттердің суға төзімді түйіршіктер (СТТ) (а) жəне 
топырақты түйіршіктеу қабілетінің (ТТҚ) (б)  қосылған ерітінділері концентрациясына 
қарап өзгеруі. (■-ПМАҚ-Н), (▲-КМЦ-К), (●-КМЦ*К
2
НРО
4
), (♦-ПМАҚ*K
2
HPO
4
)
 
 
Оның себебі, композиттердің негізін құраушы полиэлектролиттердің  функционал 
топтарының  біртектілігімен  немесе  əртектілігімен  байланысты  болып  қалмастан 
құрамына  енгізілген  төмен  молекулалы  топыраққа  тыңайтқыштық  əсер  көрсетуші 
қосылыстардың  да  белгілі  əсері  болатынын  көру  қиын  емес.  Бұны  əсіресе  (ПМАҚ-H) 
полиэлектролитінің 
қатысында 
түзілген 
(СТТ) 
мөлшерін 
(ПМАҚ*K
2
HPO
4

композитінің  қатысындағы  түзілген  (СТТ)  мөлшерін  салыстырғанда  айырықша  айқын 
көруге  болады  (сурет  1,  а).  Сонымен  қатар  полиэлектролиттермен  полиэлектролитті 
композиттердің суға төзімді түйіршіктер (СТТ) түзу қасиетімен топырақты түйіршіктеу 
қабілеті (ТТҚ) бір бірінен біршама ерекшеленеді (сурет 1, б). Бірақ барлық зерттелген 
үлгілер үшін ортақ заңдылық олардың қатысында (СТТ) мөлшерінің қосылған ерітінді 
концентрациясына  қарап  асып  баруы,  ал  топырақты  түйіршіктеу    қабілетінің  (ТТҚ) 
ерітінді  концентрациясы  кеміген  сайын  күшейіп  баруы.  Бұның  себебі  ерітінді 
концентрациясы кемуімен олардың ион күші азайып барады. Сол себепті композиттер 
құрамындағы  макромолекуланың  тізбегінің  бойында  белсенді  топырақ  майда 
бөлшектерімен  əрекеттесу  қасиеті  жоғары  болған  топтардың  саны  асып  барады. 
Сонымен бірге макромолекуланың конформациялық жазылған күйге өтуімен ұзындық 

 
23
өлшемі де өседі. Соған сəйкес макромолекуланың топырақ майда бөлшектері арасында  
көпірше түзу қабілеті жақсарады [4]. Нəтижеде ерітінді концентрациясы азайған сайын 
полиэлектролиттермен  полиэлектролитті  композиттердің  түйіршік  түзу  қабілетінің 
артуын келтіріп шығарады. 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0,01
0,025
0,05
0,1
0,25
0,5
1
С, г/дл
ТҚМ
ПМАҚ-Н
ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ-К
КМЦ*K2НРО4
0
5
10
15
20
25
0,01
0,025
0,05
0,1
0,25
0,5
1
С, г/дл
ТҚТ
ПМАҚ-Н
ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ-К
КМЦ*K2НРО4
 
                                  а)                                                             б) 
Сурет 2. Полиэлектролитті композиттертің топырақты құрылымдаушы мөлшері (ТҚМ) 
(а) жəне топырақты құрылымдаушы тиімділігінің (ТҚТ) (б) ерітінді концентрациясына 
қарап өзгеруі.
 
(■-ПМАҚ-Н),(▲-КМЦ-К),(●-ПМАҚ*K
2
HPO
4
),(♦-КМЦ*К
2
НРО
4
). 
 
Оны  полиэлектролиттердің  полиэлектролитті  композитердің  қатысында  
топырақтың  құрылымданған  мөлшерінің  (ТҚМ)  жəне  топырақты  құрылымдаушы 
тиімділігінің  (ТҚТ)  қосылған  ерітінді  концентрациясына  қарап  өзгеруін  сараптағанда 
байқауға 
болады. 
Анықталған 
ерекшеліктер 
полиэлектролитермен 
əсіресе 
полиэлектрлитті композиттер қатысында топырақтың құрылымдануы тек экологиялық 
маңызға ие болып қалмастан экономикалық тиімділікке де алып келеді деген тұжырым 
жасауға толық негіз бола алады. 
 
 
 
Əдебиет: 
1.  Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям. – М.:Химия. 1985. С.49-50. 
2.  Асанов  А.А.  Математические  методы  определение  экономической,  экологической 
эффективности высокомолекулярных соединений  стуруктурообразователей почв. Материалы 
Республиканской  научно-практической конференции  «Математическая  наука  и ее вклад  в 
развитие  прикладных  научных исследованиний». - Тараз. 2010. С.76 
3.  Асанов А.А., Темиртаева А.Ж. Влияние соотношения амин-, -амид или карбоксидсодержащих 
функциональных 
групп 
и 
конформации 
макромолекулы 
полиэлектролитов 
на 
структуробразование  почв.  Материалы  международной  научно-практической  конференции. 
Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. С.71-79. 
4.  А.А. Аsanov, А. Аytekova. Structure forming ability of polyelectrolytes, differing in the proportion 
and  charge  of  functional  groups.  European  Applied  Sciences:  modern  approaches  in  scientific 
researches, Штутгарт, Германия. 2014,  p.p.148-152. 

 
24
УДК 574:69 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАГОННОГО ДЕПО 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Ахмадиева А.С., Лысакова Т.Н. 
(СКГУ им. М.Козыбаева) 
 
 
 
Железнодорожный  комплекс  является  одной  из  важнейших  составляющих 
отечественной транспортной системы. До революции строительство железных дорог в 
Казахстане способствовало развитию и освоению природных богатств. Протяженность 
путей к 1917 году на территории Казахстана уже составляла 2500 км. Первая железная 
дорога  появилась  в  1892  г.  при  строительстве  Транссибирской  магистрали 
протяженностью 175 км [1]. 
Несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает наименьшее влияние 
на  окружающую  среду  по  сравнению  с  другими  видами  транспорта,  его  доля  в 
загрязнении остаётся высокой. Степень воздействия железнодорожного транспорта на 
окружающую среду оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню 
загрязняющих  веществ,  поступающих  в  природную  среду  регионов,  где  расположены 
предприятия  железнодорожного  транспорта.  Все  источники  загрязнений  окружающей 
среды  по  характеру  функционирования  делятся  на  стационарные  и  передвижные. 
Стационарными  источниками  являются  локомотивные  и  вагонные  депо,  заводы  по 
ремонту  подвижного  состава,  пункты  подготовки  подвижного  состава,  котельные, 
пропарочно-пропиточные 
заводы. 
К 
передвижным 
источникам 
относятся 
магистральные  и  маневровые  тепловозы,  путевые  и  ремонтные  машины, 
автотранспорт,  промышленный  транспорт,  рефрижераторный  состав,  пассажирские 
вагоны  и  т.п.  В  свою  очередь,  стационарные  источники  по  сложности  и  числу 
технологических процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а 
нескольких видов. 
При  строительстве  железнодорожных  магистралей,  предприятий  и  сооружений 
должно  быть  обеспечено  выполнение  требований  по  охране  окружающей  среды  и 
рациональному использованию природных ресурсов. 
Прежде  чем  размещать  объект  железнодорожного  транспорта  на  территории, 
необходимо  составить  материальный  баланс  его  производственно-хозяйственной 
деятельности, сравнить его с самоочищающими возможностями окружающей среды и 
уже на стадии проектирования решить вопросы поддержания равновесия в природе и 
исключения  вредных  воздействий  будущей  деятельности  проектируемого  объекта  на 
природу за счет комплекса природоохранных мероприятий. 
Основными направлениями снижения величины загрязнений окружающей среды 
являются:  
-  рациональный  выбор  технологических  процессов  для  производства  готовой 
продукции и ее транспортирования; 
-  применение  экологически  чистого  производственного  оборудования  и 
подвижного состава, своевременное их обслуживание и ремонт; 
-  использование  средств  защиты  окружающей  среды  и  поддержание  их  в 
исправном состоянии [4]. 
Петропавловское  отделение  Южно-уральской  железной  дороги    образовано  в 
1946  году,  является  предприятием  Российской  Федерации,  расположенным  на 

 
25
территории Республики Казахстан. Эксплуатационная длина отделения 278 км, из них 
на  территории  Казахстана  187  км  и  91  км  на  территории  России.  В  состав  отделения 
дороги входят: Локомотивное депо (ТЧ-12), Вагонное депо (ВЧД-4), две станции пути 
(ПЧ-17  и  ПЧ-18),  механизированная  дистанция  погрузо-разгрузочных  работ  (МЧ-4), 
дистанция 
электроснабжения 
(ЭЧ-4), 
дистанция 
гражданских 
сооружений, 
водоснабжения и водоотведения (НГЧВ-4), дистанция сигнализации и связи (ШЧ-2) и 
т.д. 
Вагонное  депо  находится  на  главном  ходу  Транссибирской  магистрали  и 
объединяет  ремонтный,  эксплуатационный  и  пассажирский  участки.  Станция 
Петропавловск  является  межгосударственным  стыком  приема-передачи  грузовых 
вагонов из Казахстана на российские железные дороги. 
Вагонное депо производит деповской и капитальный ремонт всех родов грузовых 
вагонов  парка  ОАО  «РЖД»  и  собственности  вагонов  промпредприятий. 
Географическое  положение  вагонного  депо  Петропавловска  позволяет  возвести  его  в 
разряд  уникальных:  располагаясь  на  территории  Республики  Казахстан,  оно  является 
дочерним  предприятием  Петропавловского  отделения  Южно-уральской  железной 
дороги  -  филиала  ОАО  «РЖД»  и  находится  в  оперативном  подчинении  службы 
вагонного хозяйства Южно-уральской дирекции инфраструктуры. 
При организации стабильной работы вагонное депо является одним из передовых 
предприятий сети дорог, неоднократно выходило победителем в отраслевом, дорожном 
и отделенческих соревнованиях [2]. 
Предприятие  представлено  одной  промышленной  площадкой,  расположенной 
внутри  железнодорожного  узла  г.  Петропавловска.  На  промплощадке  расположены  и 
функционируют  следующие  основные  производственные  объекты,  загрязняющие 
окружающую природную среду: 
• деревообрабатывающий цех 
• производственные цеха депо 
• отапливаемый автогараж 
• котельная 
• цех покраски вагонов  
• участок хранения ГСМ 
• мазутохранилище 
• химчистка 
Деревообрабатывающий цех. Предназначен для обработки древесины идущей на 
ремонт вагонов.  Все станки оборудованы местными отсосами. Время работы каждого 
станка  1  час/сутки.  Запылённый  воздух  подается  на  циклон  марки  ЦН  К.П.Д.  улова 
составляет - 90%. Выброс загрязняющих веществ от станков осуществляется на высоте 
7,5  м,  через  отверстие  диаметром  -  0,3  м.  Загрязняющее  вещество  -  древесная  пыль. 
Установлен вентилятор производительностью по воздуху - 7500 м2/час. 
Отапливаемый  автогараж.  Гараж  закрытый,  теплый.  Автотранспорт  -  автобус 
КАВЗ- 2 шт, грузовых Газ 52 - 1 шт. (газ), легковых Газ 31029 
-  1  шт.,  легковых 
Иж2712 
- 1 шт. (газ), автопогрузчик - 1 шт. Расстояние от въезда на территорию 
депо  до  самой  дальней  точки  гаража-  620  м.  Выброс  ЗВ  осуществляется  через  створ 
ворот 3x4 метра. 
Центральная  котельная.  Расположена  в  пристрое,  примыкающему  к  основному 
зданию  ремонтных  цехов,  оснащена  двумя  паровыми  котлами  типа  Е-1/9М-2  (один 
рабочий,  второй  резервный),  паропроизводительностью  1,0  тонна  пара/час  и  одним 
рабочим  Е-2,5-1,4ГМ,  паропроизводительностью  2,5  тонны  пара/час.  Котельная 
обеспечивает технологическим паром прачечную, моечные ванны, химчистку. Вредные 
вещества:  сернистый  ангидрид,  окись  углерода,  двуокись  азота,  зола,  пятиокись 

 
26
ванадия. Выброс в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 м, диаметром 0,4 
м. Дымосос ДН-6,3, производительностью по воздуху - 5100 м2/час. 
Цех  покраски  вагонов  предназначен  для  покраски  железнодорожных  цистерн  и 
вагонов  пневматическим  методом  (пулевиризатором).  Процесс  формирования 
покрытия на поверхности изделия заключается в нанесении лакокрасочного материала 
(ЛКМ)  и  его  сушке.  Процесс  нанесения  покрытия  может  быть  различным,  но 
преимущественно  осуществляется  методом  пневматического  распыления.  В  процессе 
окраски и сушки происходит полный переход летучей части краски (растворителей) в 
парообразное состояние причем, при окраске выделяется 20-30% паров растворителей, 
при  сушке  -  остальное  его  количество.  Предприятие  будет  работать  251  день  в  году 
(2008 час/год), за год будет окрашиваться 200 вагонов. Расход краски марки ПФ - 115 
(12 тонн/год). 
Участок  хранения  ГСМ.  Объем  емкость  для  хранения  бензина  -  3400  л 
(законсервирована). Хранение топлива осуществляется в канистрах. Заправка газового 
автотранспорта осуществляется на городских АГЗС. 
Для хранения мазута предусмотрены 4 наземных емкости объемом 60 м . Годовой 
объем  хранения  мазута  составляет  1300  тонн.  Высота  горловины  емкости  составляет 
3,5 метра, диаметр 0,4 метра. Для подачи топлива, на открытой площадке, установлен 
насос НШ-10 с  одним  сальниковым  уплотнением  вала,  время  работы  насоса  650 
час/год. 
Химчистка 
оснащена 
автоматизированной 
машиной 
типа 
КХ-007, 
предназначенной для химической чистки одежды. Время работы 6 часов в сутки, 1368 
часов  в  год.  Производительность  машины  168  кг  1  смену.  Вредное  вещество 
трихлорэтилен.  Выброс  в  атмосферу  осуществляется  через  трубу  высотой  5  м, 
диаметром 0,3 м. Установлен вентилятор, производительностью по воздуху 3690 м /час. 
Было  проведено  исследование  качества  почвы  в  пределах  промплощадки 
Вагонного  депо,  с  использованием  биоиндикационных  методов.  Исследования 
проводились по методике, предложенной А.И. Федоровой и А.Н. Никольской. 
Согласно методике оценка субстрата проводилась в следующем варианте: 
• выращивание  семян  кресс–салата  на  субстратах,  загрязнение  которых  надо 
оценить (почва). 
Признаки, по которым было произведено биотестирование почвы: 
• всхожесть семян; 
• длина побегов. 
В  зависимости  от  результатов  опыта  субстратам  присваивают  один  из  четырех 
уровней загрязнения: 
1.  Загрязнение  отсутствует.  Всхожесть  семян  достигает  90–100%,  всходы 
дружные,  проростки  крепкие,  ровные.  Эти  признаки  характерны  для  контрольных,  с 
которыми следует сравнивать опытные образцы. 
2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60–90%. Проростки почти нормальной длины, 
крепкие, ровные. 
3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20–60%. Проростки по сравнению с контролем 
короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства. 
4.  Сильное  загрязнение.  Всхожесть  семян  очень  слабая  (менее  20%).  Проростки 
мелкие и уродливые [5]. 
Отбор  почвы  для  исследования  проводился  в  июле  2014  года  по  8  точкам  на 
территории Вагонного депо Петропавловского отделения ЮУЖД: 
1. деревообрабатывающий цех 
2. производственный цех 
3. отапливаемый автогараж 

 
27
4. котельная 
5. цех покраски вагонов 
6. участок хранения ГСМ 
7. мазутохранилище 
8. химчистка 
Отбор образцов почв проводился на территории в радиусе, не превышающем двух 
метров от перечисленных объектов. 
В  качестве  контрольного  образца  использовалась  универсальная  почва  для 
выращивания всех видов овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 
По  результатам  эксперимента  было  определено,  что  наибольший  процент 
всхожести  семян  кресс–салата  отмечается  на  почве,  отобранной  на  прилегающей 
территории отапливаемого автогаража (96%). В контрольном образце всхожесть семян 
кресс-салата достигла 98%. 
Наименьший  процент  всхожести  семян  кресс–салата  отмечено  на  почве, 
прилегающей к территории цеха покраски вагонов (22%). 
Средний  процент  всхожести  семян  кресс–салата  отмечено  на  почвах, 
прилегающих  к  территориям:  деревообрабатывающий  цех  (78%),  производственный 
цех  (84%),    котельная  (84%),  участок  хранения  ГСМ  (86%),  мазутохранилище  (88%), 
химчистка (86%) (рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1. Всхожесть семян кресс–салата. 
 
Исследуя проростки кресс–салата, было выявлено, что наибольшая средняя длина 
побега  на  почве  территории  деревообрабатывающего  цеха  6,8  см.  На  контрольном 
образце длина побега составила 7 см. Наименьшая длина побега на почве с территории 
цеха покраски вагонов 2,4 см. Средняя длина побега отмечена на почвах с территорий: 
производственного  цеха  6,5  см,  отапливаемого  автогаража  6,4  см,  котельной  5,4  см, 
участка хранения ГСМ 6,3 см, мазутохранилища 5,6 см и химчистки 6,1 см. 
 

 
28
Таким образом, результаты биоиндикационного исследования показали: 
• загрязнение  отсутствует  в  почве,  отобранной  с  территории  отапливаемого 
автогаража; 
• слабое  загрязнение  отмечено  в  почве  с  территорий:  деревообрабатывающего 
цеха, производственного цеха, котельной, участка хранения ГСМ, мазутохранилища и 
химчистки. 
• среднее загрязнение в почве с территории цеха покраски вагонов. 
Результаты  исследования  промплощадки  Вагонного  депо  по  методике, 
предложенной  А.И.  Федоровой  и  А.Н.  Никольской  показали,  что  почвам  в  районе 
расположения  филиала  ВЧД-4  присваивается  2  уровень  загрязнения  (слабое 
загрязнение). 
С  целью  снижения  негативного  воздействия  на  компоненты  окружающей  среды 
предпринимаются  природоохранные  мероприятия,  которые  включают  следующие 
действия: 
 
Для атмосферного воздуха: 
• 
контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования; 
• 
контроль исправности технологического оборудования; 
• 
контроль за соблюдением нормативов ПДВ на территории предприятия. 
 
Для водных ресурсов: 
• 
установлены приборы учета воды; 
• 
проведение очистки ливневых коллекторов предприятия; 
• 
контроль  состояния  площади  водосбора  ливневой  канализации 
предприятия. 
 
Для отходов производства: 
• 
создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования 
отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со 
специально  уполномоченными  органами  в  области  охраны  окружающей 
среды и санитарно-эпидемиологического контроля; 
• 
организация учета образования и складирования отходов; 
• 
соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами; 
• 
разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных 
• 
ситуаций; 
• 
периодический визуальный контроль мест складирования отходов. 
 
Для шума и электромагнитных полей: 
• 
регулярный  контроль  уровня  шумового  воздействия  на  территории 
предприятия и границе СЗЗ и жилой зоны; 
• 
регулярный  контроль  плотности  потока  электромагнитной  энергии  на 
территории предприятия и границе СЗЗ и жилой зоны [3]. 
 
 
 
Литература: 
1.  Калиев  Е.Ж.  Вековая  деятельность  железнодорожного  транспорта  Казахстана.-  Алматы:  РГП 
КТЖ, 1997. - 236 с. 
2.  Официальный  сайт  отделения  Южно-уральской  железной  дороги  в  г.  Петропавловск.  -  
http://www.psk-rw.kz. 
3.  Проект  ОВОС  филиала  «Вагонное  депо»  ДП  «Петропавловское  отделение»  ФГУП  ЮУЖД 
МПС РФ, 2011. - 250 с. 
4.  Воздействие  объектов  железнодорожного  транспорта  на  окружающую  среду.  –  Нижний 
Новгород, 2012. - http://nizhny-novgorod.depo-portal.ru. 
5.  Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии  и охране окружающей среды. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 
 

 
29
ƏӨЖ 
911.2: 574.9 (05) 
 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ӨҢІРЛІК «МƏРТӨК» МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ 
АУМАҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ 
 
Бақтығали А., Сергеева А.М. 
(Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ.) 
 
 
 
Ерекше  қорғалынатын  табиғи  аумақтардың  ғылыми  негізделген  желісі  болып 
биологиялық  түрлілікті  сақтаудың  аса  тиімді  жəне  оңтайлы  түрлерінің  бірі 
есептелінеді,  олар  тек  жекелеген  бірегей  ландшафтарды  немесе  экожүйелерді,  түрлер 
мен қауымдастықтарды ғана емес, сонымен қатар, тұтастай алғанда мекен ететін табиғи 
ортаны  да  сақтауға  мүмкіндік  береді.  Ақтөбе  облысындағы  табиғи  əлеуетті 
пайдаланудың  қазіргі  жағдайларында  өңірдегі  экологиялық  тепе-теңдікті  қолдау  жəне 
табиғатты  пайдалану  тəртібін  реттеу  үшін  облыстық  деңгейде  ерекше  қорғалынатын 
табиғи аумақтарды ұйымдастыру есебінен ЕҚТА желісін құру ұсынылады. 
Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтардың  бүкілəлемдік  желісін  құру  мақсаты 
барлық  адамзат  үшін  жəне  жергілікті,  ұлттық  жəне  халықаралық  деңгейлерде 
биотүрлілікті  қолдау,  эстетикалық  жəне  мəдени  құндылықтарды  қорғау  жолымен 
биосфераны ұзақ мерзімге сақтау маңызы өте жоғары болатын табиғи жəне жартылай 
табиғи  аумақтар  жүйесін  басқару  болып  табылады.  Сонымен  бірге  ЕҚТА  барлық 
санаттары қалпына келтірілетін табиғи ресурстарды қайтып алуды бақылайтын орынды 
қоса  отырып,  осындай  жүйенің  құрамдастары  ретінде  қарастырылады.  Жеке 
қорғалатын  табиғи  аумақтар  басты  мəселе  –  мекен  етудің  табиғи  ортасын  сақтау 
жолымен  биотүрлілікті  сақтауды  шешеді.  Ал  өзара  байланысты  көші-қон  жəне 
экологиялық  дəліздер  арқылы  қорғалатын  аумақтар  өңірлік  жəне  жаһандық  желілерді 
құрады, олар биотүрлілікті сақтау мен қалпына келтіру мəселесін шешуде басты құрал 
болып табылады [1]. 
Ақтөбе  облысында  өңірлік  «Мəртөк»  мемлекеттік  табиғи  аумағын  ұйымдастыру 
себептері – далалық аймақ үшін тəн табиғи кешендер мен эталондық телімдерді сақтау. 
Қайыңнан,  қара  қандыағаштан,  теректен,  қарағайдан  тұратын  далалық  аймақтың 
бірегей шоғыр ормандарын; флора мен фаунаның қызыл кітапқа енген түрлерін, бұлан, 
елік, қабан, құндыз, суырлар, суда жүзетін жəне су маңы құстары мекен ететін жерлерді 
қорғау. Мұнда үшінші дəуір жұрнағы – қырыққұлақтың жалғыз орны бар (1-сурет). 
 
 
 
1 сурет. Қырыққұлақ. 

 
30
Өңірлік  «Мəртөк»  мемлекеттік  табиғи  аумағының  орналасқан  жері  –  Мəртөк 
ауданы. Аумақтық көп бөлігі жоғарғы белгілері 300-400 м-дей болатын бөктерлі-төбелі 
жазықтықпен  берілген.  Өзендердің  күрделі  тармақтарының  желісімен  тілімделінген 
жазықтықтың  жоғарғы  бөлігінің  кей  жерлері түрлі  кескіндердегі  аласа  төбешіктермен 
күрделенген. Суайрықтары шегіндегі шамамен алғанда орташа артықтық 20-дан 35 м-ге 
дейін, суайрықтарының жоғарғы белгілері 200-ден 360 м-ге дейін ауытқиды. Жоғарғы 
бөлігі  биігірек  жəне  Қиялы-Бөрте  өзендерінің  салаларының  аңғарларымен 
тілімделген.Аласа төбешіктер мен бөктерлер жазық түрге ие. Тек өзендер мен уақытша 
суағарлар ғана өз аңғарларында жоғарлығы 2-ден 6 м-ге дейінгі эрозиялық кертпештер 
құрады [2]. 
Климаты  шұғыл  континентальды:қаңтардағы  орташа  температура  -17-19
0
С, 
шілдеде  +20+21
0
С,  ауаның  орташа  жылдық  температурасы  +1+2
0
С.  10
0
С  жоғары 
температуралардың  сомасы  2200-2500
0
  құрайды,жауын-шашын  мөлшері  280-300 
мм,аязсыз  мерзім  ұзақтығы  130-150  күн,гидротермикалық  коэффицент  –  0,8-1,0. 
Ылғалдылық  коэффиценті  –  0,40-0,50.  Желдің  жылдық  жылдамдығы  4,5-5,5  сек, 
солтүстік-батыс бағыттағы жел басым. 
Жайық-Қиялы-Бөрте (Күшікбай, Абдан, Таранқұл, Жосасай, Үңгір салаларымен) 
өзендерінің  солтүстік  салаларымен  жəне  Бөрте  (Қарағаш-1,  Қарағаш-2,  Таранқұл) 
өзенімен  жəне  көптеген  бұлақтардан  бастау  алатын  ұсақ  уақытша  суағарлармен 
берілген. Өзендердегі су жыл бойына тұщы, құрамы гидрокарбонатты-кальцийлі. 
Өзендер  елеусіз,ені  3-20  м,  тереңдігі  1-2  м.  Ағысының  жылдамдығы  2м/сек 
артпайды.  Жайылмалары  кең  емес,  ашық,  ағаш-бұта  жəне  шалғын  өсімдіктері  өскен. 
Жағалары,  əдетте,  еңіс,  бірақ  кейде  құламалы,  2-6  м-ге  дейін,  10  м-ге  дейін  сирек 
кездеседі.  Ұсақ  өзендер  мен  уақытша  суағарлардың  көпшілігі  су  қоймасын  құрайтын 
бөгеттермен бөлінген [3]. 
Жер  асты  сулары:  құмдақтармен,  құмайттастармен,  гравелиттермен  берілген 
төменгі  пермь  триасының  терригендік  жəне  сульфатты-терригендік  түзлімдеріне 
орайластырылған. Жер асты сулары жарықшақты жəне жарықшақты-карсты типте. Жер 
бетіне  шығар  жерлерінде  қысымыз,  қырқалы  етегінде,өзен  аңғарларының  еңістерінде 
бұлақтар  құрайды  немесе  еңіс  жерлерде  10-12  м-дей,  суайрықтарында  100-140  м-дей 
тереңдікте ашылады. Сульфатты натрий басым болатын,кейде гидрокарбонатты натрий 
құрамы бар 0,2-2,5г/л минералданған тұзы аз жəне тұщы су кең таралған. Қиыршық тас 
пен  малтатас  жəне  нашар  цементтелген  құмтастары  бар  жоғарғы  триас-юра 
жыныстарында  құрамында  гидрокарбонатты,  сульфатты  натрий  немесе  кальций 
болатын 0,3-тен 2г/л дейін минералданған тұзы аз жəне тұщы су қалыптасады. 
Топырақ  жамылғысы  зональдық  кең  таралған  қара  топырақпен:оңтүстіктік 
қалыпты,аз  қалыптасқан  жəне  карбонаты  қара  топырақпен  берілген;  бір  тектес  жəне 
жазық  учаскелер  жер  өңдеу  үшін  толық  дерлік  игерілген.  Өзендердің  жайылма 
алқаптарында кездесетін сортаңдар мен шоқыларды толық қалыптаспаған қара топырақ 
арасында ақтаңдақ болып кездеседі немесе сортаңмен бірлесіп құралады [4]. 
Өсімдік  жамылғысы  садақбоз  (тырса),  қызыл  боз,  бетеге-боз  басым  болатын 
даланың  қызыл  боз-түрлі  шөптерімен,  шымқабатты  астық  тұқымдастармен-түрлі 
шөптермен  берілген.  Түрлі  шөптер  арасында:  қызылбояу,  қазтабан,  түйнекті 
қасқыржем, мыңжапырақ жəне басқалары;шөлге шыдамды түрлері-ақжусан, көкжусан 
жəне  изен,  татар  кермегі,мыңжапырақты  түймешетен,  бот,  сораң  басым.  Орман 
шоғырлары  қара  қандыағаштан,  жабысқақ  қандыағаштан,  қайыңнан,  көктеректен, 
еменнен,  қарағайдан;  бұталар:  сынғыш  итшомырттан,  итмұрыннан,  ұшқаттан, 
қарағаннан, қарақаттан, тобылғыдан, шəңкіштен, түрлі шөптер: бүлдіргеннен, шалғын 
бедесінен,  шайқурайдан,  жұпаргүлден,  шалғын  қырықбуынынан,  қара  бүлдіргеннен, 
шатырышты жəне басқаларынан тұрады. Аумақтық өсімдік жамылғысында облыс үшін 

 
31
сирек  кездесетін  өсімдіктер  түрлері:  қырыққұлақ-третийлік  дəуір  жұрнағы,  ірі  басты 
көкбас, ирек тісті алабұта, жоңғар сылдырмағы жəне басқалары бар. 
 
 
 
2 сурет. Қайың орманы. 
 
Жануарлар  əлемі.  Өзендер  жайылмаларында,  көлдер  жағасында  жəне  уақытша 
суааңғарлар аңғарларында көлбақа, сүйрек тұмсық бақа, тарбақа, орман алқаптарында 
жасыл бақа таралған. 
Бауырымен  жорғалаушыларға:  кəдуілгі  дала  агавасы,  сұр  кесіртке,даланың  сұр 
жыланы,  өрнекті  абжылан  тəн.  Өзендер  мен  су  қоймаларының  жағасында-су  жылан, 
сабыбас жылан, батпақ жəне Орта азиялық тасбақа болады. Жазық далалықтағы бұта-
шөп өсімдіктері арасында түрлі-түсті аусыл кездеседі. 
Құстар: көктырна, ақбас тырна, қызғыш, қарала шалшықты, шалшықшы торғай, 
тарғақ,  шəуілдек,  күйкентай,  дуадақ,  бүркіт,  лашын,  дала  қыраны,  дала,  түз,  шалғын 
ителгісі  жəне  басқалары  тəн.  Орман  жадырақ  торғайы,  бау  сандуғаш,  көк  сандуғаш, 
содырғы,  көк  жəне  кішкентай  шыбыншы  торғай,  көк  тағанақ,  бозторғай  (түз,  дала, 
кішкентай,  мүйізді,  аққанат  бозторғай),  шақшақайлар  (кəдулігі,  биші,  шөл  дала)  жəне 
түз  жадырақторғай  тəн,  өзендер  жайылмасы  мен  су  қоймаларының  жағаларында 
отүйрек, италаүйрек, барылдауық үйрек, көк үйрек, шүрегей, қызыл тұмсықты сүңгуір 
үйрек,  ақмандай  қаз  жəне  өзгелері  орналасқан.  Ұшып  өтетіндерден-жұқа  тұмсықты 
шалшықшы,ақтырна. 
Сүт қоректілер негізінен далалық түрлер мен берілген. Орман, түз жəне қаптесер 
тышқандар мен зорман, кішкентай саршұнақтармен, өзендер жайылмаларында кəдуілгі 
аламанмен  жəне  өзгелермен  берілген  кеміргіштер  аса  көп.  Жыртқыштардан  қасқыр, 
түлкі,  қарсақ,  аққалақ,  сасық  күзен  мекендейді.  Қамыстарда  су  тышқаны,  ондатра, 
қабан  жүреді.  Бұлан,  елік  кездеседі  (2-суретте  қайың  ормандары  берілген).  Қызыл 
кітапқа  енген  түрлерден:  еуропалық  су  күзені,  шұбар  күзен,  балықшы  тұйғын,  дала 
қыраны, дала күйкентайы, безгелдек, ақсұңқар, үкі жəне басқалары [5,6]. 
Биотүрлілікті сақтаудың басты мақсаттары: құтқару – экожүйе мен өмір сүретін 
түрлерді қолдау; зерттеу – биотүрлілікті түгендеу, зерттеу, мониторинг, рөлін бағалау; 
тиімді қолдану - облыстықтан халықаралыққа дейінгі түрлі деңгейлердегі биотүрлілікті 
ұзақ  мерзімді,  тиімді  қолдануды  жəне  мəдени,  эстетикалық,  материалдық  жəне 
биотүрліліктің табиғи құндылықтарын басқаруды басқаруды дамыту. 
Ерекше қорғалынатын табиғи аумақтардың бүкілəлемдік желісін құру мақсатында 
əлемдік қауымдастық эндемиялық, сирек жəне жойылып бара жатқан түрлерді, бірегей, 
эталондық  телімдерді  жəне  тұтастай  алғанда  нағыз  табиғи  экожүйені  сақтаудың  аса 
тиімді шаралары танылды [7]. 

 
32
Қазақстанда аталған мақсаттарға жету жаһандық желінің құрамдас бөлігі ретінде 
республиканың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының ғылыми негізделген желісін 
құру  жолымен  шешіледі.  1997  жылы  Қазақстан  2030  жылға  дейін  таза  ауасы  мен 
мөлдір суы бар, таза əрі жасыл ел болуы жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
əлемдік  желісіне  кіруі  тиіс  деп  жариялаған  «Қазақстан-2030»  Стратегиясы 
қабылданады. Осы стратегияны жүзеге асыру үшін жəне экономиканың қарқынды даму 
жағдайларында  табиғи  экологиялық  жүйенің  биологиялық  түрлілігін  сақтаудың  іс 
жүзіндегі  қажеттілігінің  негізінде  200  жылы  «2030жылға  дейінгі  Қазақстанның  ЕҚТА 
орналастыру сызбасы» республикалық бағдарламасы əзірленді. 
Ақтөбе  облысының  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтарын  орналастыру 
сызбасын  əзірлеу  кезінде  жобаны  орындаушылар  мынадай  қағидаларды  басшылыққа 
алады: 
1.  Қазақстан  Республикасының  «Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар  туралы» 
заңына  сəйкес  Ақтөбе  облысында  құрылатын  Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар 
(ЕҚТА):  «Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар  жүйесін  –  барлық  географиялық 
аймақтардың  табиғи  кешендеріндегі  репрезентативтік  өкілеттілікті  қамтамасыз  ететін 
түрлі  санаттардағы  жəне  түрлердегі  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтардың 
жиынтығы»  құруы  тиіс  (1.  Бөлім.  1  Тарау.  1  бап.  3  тармақ).  Сондықтан  ЕҚТА 
құрылымының  негізгі  облыс  аумағындағы  табиғи  ландшафтардың  барлық  түрлілігі 
болып табылады. 
2.  ЕҚТА  жоспарланатын  желісінде  табиғи  шарттардың  барынша  толық 
географиялық репрезентативтігі. 
3.  Облыстың  ұсынылған  ЕҚТА  құрылымы  осы  заманғы  аумақты  игеруді  жəне 
облыс  пен  республиканың  экономикалық  дамуының  перспективалық  жоспарларын 
ескереді. Облыстың ауыл шаруашылығы өндірісіне жəне пайдалы қазбаларды өндіруге 
мамандануының  нəтижесінде  табиғи  ортаға  аумақтық  ықпалы  ауыр  металлдармен, 
мұнай өнімдерімен жəне ауыл шаруашылық ластануымен көрінеді. Облыстың оңтүстік 
аудандары  жер  бетіндегі  жəне  жер  астындағы  суғарлардың,  гидрогеологиялық  жəне 
геохимиялық  жағдайлары  бойынша  Арал  теңізі  бассейніне  жататындығынан  Арал 
теңізінің  тартылуы  нəтижесінде  құрғаудың  жəне  шөлге  айналудың  кері  салдарларын 
тартып отыр жəне экологиялық апат аудандар мəртебесіне ие. 
4.  Қазіргі  уақытта  өздерінің  шаруашылық  мақсаттарына  белсенді  пайдаланып 
отырған  жергілікті  қоғамдар  мүдделері  мен  ЕҚТА  құру  арасындағы  болуы  мүмкін 
қарама – қайшылықты ұсынылатын ЕҚТА ескеру. Ырғыз – Торғай мемлекеттік табиғи 
резерватын  құру  тəжірибесі  көрсеткендей  ЕҚТА  құрудан  шынайы  экономикалық 
нəтиже  көрсе,  өз  аумақтарының  биологиялық  түрлілігін  қорғауға  тұрғындар  белсенді 
қатысушыға  айналады.  Бұл,  бірінші  кезекте,  облыс  немесе  республика  бюджетінің 
есебінен  жаңа  жұмыс  орындарының  пайда  болуы  жəне  шаруашылық  қызметінің 
дəстүрлі  түрлерімен  үйлесімділіктегі  жергілікті  тұрғындардың  игілігінің  айтарлықтай 
жақсаруы. 
5.  Облыс  шекарасындағы  ландшафтардың  барлық  типтерінің  бірлей  ғылыми 
жəне  практикалық  табиғатты  қорғау  құндылығы  бар.  Ақтөбе  облысының  ЕҚТА 
құрлымын  қалыптастыру  жөніндегі  жұмыстардың  негізділігі  мен  осы  заманғы 
жағдайын  талдаудың  қолайдығы  үшін  ландшафтардың  сипаттамасы  олардың  аумақта 
басым болуы бойынша берілді. 
Ландшафтардың  аймақтық  типтері  ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  жəне  облыс 
тұрғындарының  көп  бөлігінің  өмір  сүруінің  негізі  болып  табылады.  Аймақтық 
ланшафтар  шегінде  облыстың  өсіəмдік  жəне  жануарлар  əлемінің  негізгі  генетикалық 
қоры  сақталынады.  ЕҚТА  əртүрлі  түрлеріндегі  ланшафтық  аймақ  типтерін  бөлу  жəне 

 
33
қорғау  тым  болмағанда  биологиялық  түрліліктің  үзінділерін  сақтауға  жəне  қалпына 
келтіруге мүмкіндік береді жəне облыстың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. 
 
 
 
Əдебиет: 
1.  Естественно-научное  обоснование  создания  особо  охраняемой  природной  территории 
местного значения «Мартук» /Пояснительная записка. – Алматы: ТОО «Экороект», 2008. – 100 
с. 
2.  Об  использовании  законодательства  Республики  Казахстан,  регулирующего  отношения  в 
области  охраны  природы  /  к  парламентским  слушаниям.  –  Актюбинское  областное 
территориальное управление охраны окружающей среды. – Актобе: 2006. – 21 с. 
3.  Отчет  по  анализу  многолетних  результатов  режимных  наблюдений  на  сети  ГМПВ  на 
территории  Актюбинской  области  по  состоянию  на  31.12.2002  г.  /  Программа  047 
«Мониторинг  недр  и  недропользования».  Книга  1.  –  Актобе:  ОАО  «Актобегидрогеология». 
2003. – 114 с. 
4.  Отчет по экологическому районированию территории Актюбинской области и входящих в нее 
эколого-географических районов. –Актобе: АктюбНИГРИ, 2004. – 56 с. 
5.  Схема  размещения  и  развития  особо  охраняемых  природных  территорий  Актюбинской 
области (1 этап). / Пояснительная записка. – Алматы: ТОО «Экопроект», 2006. – 173 с. 
6.  Схема  размещения  и  развития  особо  охраняемых  природных  территорий  Актюбинской 
области (2 этап). / Пояснительная записка. – Алматы: ТОО «Экопроект», 2007. – 80 с. 
7.  Назарчук  М.К.,  Сергеева  А.М.,  Абдулина  А.М.  Ақтөбе  облысының  географиясы.  –  Ақтөбе: 
«Принт – А», 2012. – 318 б. 
 
 
 
УДК 547.91 
 
ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА ИЗ РАСТЕНИЯ LINOSYRIS VILLOSA 
 
Бакумова Е.В., Назарова В.Д., Бектемисова А.У. 
(СКГУ им. М.Козыбаева) 
 
 
 
Флавоноиды  являются  активными  участниками  клеточного  обмена.  Богатые 
резервы таят в себе флавоноиды в борьбе за продление жизни человека, так как многие 
из  них  обладают  антисклеротическим,  анитоксидантным  свойствами  и  замедляют 
процессы старения организма . В организме человека флавоноиды воздействуют как на 
ферменты, так и на иммунную систему, вызывая различные эффекты. Многие ученные 
утверждают, 
что 
биологическое 
действие 
флавоноидов 
обусловлено 
их 
антиоксидантной  активностью.  В  настоящее  время  доказано,  что  флавоноиды  как 
полифенолы  могут  тормозить  перекисное  окисление  липидов,  например,  рутин, 
кверцетин  и  мирицетин  ингибируют  окисление  липидов  78-83    %.  Флавоноиды  как 
антиоксиданты ускоряют регенерацию и восстанавливают функциональную активность 
гепатоцитов  при  хроническом  гепатите  и  церрозе  печени.  Флавоноиды  (кемпферол, 
кверцетин, мирицетин и рутин) в организме человека могут связывать, восстанавливать 
или окислять ионы металлов переменной валентности и, таким образом стимулировать 
или ингибировать свободнорадикальные процессы. 
В  настоящее  время  ведется  активный  поиск  эффективных  препаратов  на  основе 
лекарственных  растений.  Это  связано  с  рядом  достоинств  фитопрепаратов,  а  также  с 
благосклонностью  населения  к  многовековому  опыту  фитотерапии.  В  связи  с  этим 

 
34
актуальным  является  создание    нетоксичных  препаратов  на  основе  растительного 
сырья. 
В  медицинской практике  широко применяются  флавоноидные  препараты  в  виде 
различных  лекарственных  форм:  таблетки,  мази,  настойки,  экстракты,  порошки, 
дражже  и  капсулы.  В  последнее  десятилетие  усилилась  тенденция  к  широкому 
использованию  в  медицине  растительных  препаратов.  Согласно  данным  Всемирной  
Организации  Здравоохранения,  фармацевтический  рынок  в  XXI  веке  будет  на  70% 
представлен препаратами растительного происхождения. 
Объектом  нашего  исследования  являлось  растение  Linosyris  villosa,  собранное  в 
Северном  Казахстане  в  фазу  цветения.  Химический  состав  Linosyris  villosa  изучается 
впервые. Это многолетнее растение с многочисленными стеблями 30 - 40 см высотой. 
Листья  продолговато-линейные,  цветочные  корзинки  мелкие,  желтые,  собранные  в 
щитковидное  соцветие.  Цветки  с  желтым  венчиком,  цветет  летом.  Встречается  в 
степной  и  полустенной  полосах  европейской  части  России,  на  Кавказе,  в  южных 
районах Западной Сибири и в Средней Азии. Растет в степях, на каменистых склонах, в 
лесостепи, на солонцах и в полупустынях[1]. 
Для  установления  качества  сырья,  определили  фармакопейные  показатели 
Linosyris villosa (влажность, зольность, количество экстрактивных веществ) и получили 
экстракты: гексановый, спиртовый и водно-спиртовый (70%-ый). Данные приведены в 
таблицах 1,2.  
 
Таблица 1. Фармакопейные показатели сырья. 
 
Органы растения 
Влажность, % 
Зольность, % 
Масса абсолютно сухой 
навески, г 
Растение в целом 
8,10 
4,458 
19,919 
 
Таблица 2. Количество экстрактивных веществ в зависимости от растворителя. 
Органы растения 
Гексан, % 
Этанол, % 
70%-ый спирт, % 
Растение в целом 
3,79 
10,10 
16,88 
 
Навеску  воздушно-сухих  цветов  Linosyris  villosa  экстрагировали  в  аппарате 
Сокслета гексаном, 96%-ым спиртом  и водным спиртом. Экстракцию вели в течение 7 
суток.  Интерес  представлял  спиртовый  экстакт,  поэтому  полученный  спиртовый 
экстракт исследовали методом двумерной бумажной хроматографии в системах БУВ в 
соотношении 4:1:5 (I) и 2%-ой уксусной кислоте (II) [4]. 
На  хроматограмме  в  УФ-свете  обнаружили  6  пятен:  пятно  1  флюоресцировало  
желто-зеленым  цветом;  пятно  2  –  желтым;  пятна  3  и  5  –  коричневым;  пятно  4  – 
фиолетовым; пятно 6 - не флюоресцировало. 
Затем хроматограмму выдерживали в парах аммиака. Пятна 1,2,3,5,6 приобретали 
желтую окраску, а пятно 4 не проявлялось. 
По  положению  пятен  на  хроматограмме  можно  предположить,  что  пятна  1  и  2 
соответствуют  агликонам  флавоноидной  природы,  пятно  4  –  фенолокислоте,  а  пятна 
3,5,6 соответствуют гликозидам флавоноидной природы. 
Так  как  целью  работы  было  выделения  и  идентификация  флавоноидов  из 
растения  Linosyris  villosa,  то  спиртовый  экстракт,  изучили  с    помощью  качественных 
реакций на присутствие веществ флавоноидной природы. Данные приведены в таблице 
3. 

 
35
Результаты качественного исследования показали, что флавоноиды присутствуют 
во всех полученных экстрактах (гексановом, спиртовом, водно-спиртовом). 
 
Таблица 3. Качественное исследование экстрактов. 
 
Экстракт 
Реактивы 
NH

(пары) 
AlCl
3
 
1%-ый 
спирт.р-р 
Pb(CH
3
COO)
2
 
1%-ый водн. р-р 
Нингидрин 
1%-ый спирт. 
р-р 
ЖАК 1%-
ый водн. 
р-р 
Гексановый 
Желтая  Желтая 
Желтая 


Этанольный 
Желтая  Желтая 
Желтая 
Фиолетовая 
Зеленая 
спиртовый 
(70%-ый) 
Желтая  Желтая 
Желтая 
Фиолетовая 
Зеленая 
 
Спиртовый экстракт упаривали досуха и вели дробную экстракцию следующими 
растворителями:  хлороформом,  бензолом,  этилцетатом,  ацетоном,  этанолом,  эфиром, 
бутанолом [2]. 
Экстракцию осадка проводили хлороформом. Осадок многократно обрабатывали 
хлороформом.  Получили  раствор  желтого  цвета,  который  исследовали  методом 
двумерной бумажной хроматографии в системах I и II. 
На  хроматограмме  обнаружили  три  пятна  соответствующие  на  общей 
хроматограмме  пятнам  2,3,4.  В  данном  экстракте  присутствовал  гликозид 
флавоноидной природы, который вызывает интерес. 
Далее полученный осадок экстрагировали бензолом. Осадок темно-желтого цвета 
обрабатывали бензолом. Получили бесцветный экстракт, который так же исследовали в 
системах  I  и  II.  На  хроматограмме  не  обнаружили  никаких  веществ.  Аналогичный 
результат получили при экстракции осадка этилацетатом. 
При  экстракции  светло-желтого  осадка  ацетомном,  получили  экстракт  желтого 
цвета,  который  так  же  исследовали  методом  двумерной  бумажной  хроматографии  в 
системах  I  и  II.  На  хроматограмме  обнаружили  5  пятен  соответствующие  на  общей 
хроматограмме  пятнам  1,2,3,5,6.  Хроматограмму  выдерживаили  в  парах  аммиака. 
Пятна 1,2,3,5 окрашивались в желтый цвет, а пятно 6 не проявлялось[3]. 
Светло- желтый осадок, после обработки хлороформом, бензолом, этилацетатом и 
ацетоном,  обработали  96%-ым  этиловым  спиртом.  Получили  светло-желтый  раствор, 
который исследовали методом двумерной бумажной хроматографии в системах I и II.  
Хроматограмму просматривали в УФ-свете. Пятна 1,3,5 флюоресцировали желтоватым 
цветом, а пятно 6 – фиолетовым цветом. 
Оставшийся  светло-желтый  осадок,  обработали  диэтиловым  эфиром.  Получили 
раствор  желтого  цвета,  который  исследовали  методом  двумерной  бумажной 
хроматографии в системах I и II. Обнаружили три пятна, соответствующие пятнам 1,3,6 
на  общей  хроматограмме.  На  хроматограмме  обнаружили  гликозид  флавоноидной 
природы, соответствующий на хроматограмме пятну 3 [4]. 
Осадок  светло-желтого  цвета  многократно  обработали  н-бутанолом.  Получили 
раствор  светло  желтого  цвета.  В  бутанольном  экстракте  обнаружили  три  вещества 
соответствующие на общей хроматограмме пятнам 1,3,6. В парах аммиака пятна 1 и 3 
окрашивались  в  желтый  цвет,  а  пятно  6  не  проявлялось.  Содержание  веществ  в 
бутанольном  экстракте  было  незначительным,  поэтому  в  дальнейшем  с  данным 
экстрактом не работали. 
Осадок,  после  обработки  хлороформом,  бензолом,  этилацетатом,  ацетоном, 
спиртом,  эфиром  и  н-бутанолом,  экстрагировали  диоксаном.  Получили  маслянистую 

 
36
жидкость  светло-желтого  цвета,  которую  исследовали  методом  двумерной  бумажной 
хроматографии в системах I и II.  
На хроматограмме в УФ-свете обнаружили 2 пятна: пятно 1 и пятно 7. Пятно 1 в 
УФ-свете  флюоресцировало  желтым  цветом,  пятно  7  –  темно-коричневым  цветом. 
Хроматограмму  выдерживали  в  парах  аммиака.  Пятно  1  проявлялось  ярко-желтым 
цветом, а пятно 7 слабо желтым. Предполагаем, что пятно 7 представляет собой сместь 
веществ гликозидов флавоноидной природы и эфирного масла, а пятно 1 представляет 
собой  смесь  агликонов  флавоноидной  природы.  Оставшийся  осадок  исследовали 
методом  двумерной  бумажной  хроматографии  в  системах  I  и  II.  На  хроматограмме 
обнаружили 4 пятна, соответствующие на общей хроматограмме пятнам 1,3,5,6.  
В  результате  проведенной  работы  можно  сделать  вывод,  что  флавоноиды 
обнаружены во всех экстрактах полученных из растения Linosyris villosa . Наилучшим 
экстрагентом  является  водный  спирт.  Эффектвное  разделение  флавоноидов  удается 
провести методом адсорбционной колоночной хроматографии на полиамиде [5]. 
 
 
 
Литература: 
1.  Кьюсев П. А. Полный справоч. лекарств. раст. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. -571с. 
2.  Петрова С.Н., Ивкова А.В. Химический состав и антиоксидантные свойства видов рода Rosa L. 
// Химия растит. сырья. – 2014. - № 2. – с. 13-19. 
3.  Филипенко  Т.А.,  Грибова  Н.Ю.  Анитоксидантное  действие  экстрактов  лекарственных 
растений и фракций их фенольных соединений. // Химия растит. сырья. – 2012. - № 1. – с. 77-
81. 
4.  Мартынов А.М., Даргаева Т.Д. Идентификация биологически активных соединений фитосбора 
«Бронхолисан» //Сибирский медицинский журнал. – 2012. - № 6. – с.131-133 
5.  Боначева  В.М.,  Дренин  А.А.,  Ботиров  Э.Х.  Флавоноиды    Equisetum  arvence  L.  и  Lathyrus 
phatensis L.// Химия растит. Сырья. – 2014. - № 3. – с.195 
 
 
 
ДИАГНОСТИКА МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА 
МЕТОДОМ МУЛЬТИЛИГАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 
 
Балыкбаева Г.Р. 
(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева) 
 
 
 
Наследственные  нервно-мышечные  заболевания    характеризуются  патологией 
мышц  -  их атрофией или нарушением сократительной способности. По локализации 
патологического  процесса  выделяются  первичные  мышечные  дистрофии  (миопатии), 
вторичные  амиотрофии(невральные  и  спинальные)  и  нарушения  проводимости  в 
нервно-мышечных синапсах. [1] 
Наиболее часто встречаются:  
- миопатия плече-лопаточно-лицевая Ландузи-Дежерина;  
- миопатия поясная Эрба-Рота;  
- миопатия псевдогипертрофическая Дюшенна. 
Миопатия псевдогипертрофическая Дюшенна. 
Тип  наследования  рецессивный,  сцепленный  с  полом.  Болеют,  в  основном, 
мальчики;  женщины  являются  носителями  патологического  гена,  больные  женщины 
могут быть только в случае брака больного мужчины с гетерозиготной женщиной.   

 
37
Мышечная  дистрофия Дюшенна  обусловлена  мутацией  в  гене  дистрофин,  локус 
которого  Xp21.  Дистрофин  отвечает  за  соединение  цитоскелета  каждого  мышечного 
волокна  с  основной  базальной  пластинкой  (внеклеточного  матрикса)  через  белковый 
комплекс, который состоит из многих субъединиц. Отсутствие дистрофина приводит к 
проникновению  избыточного  кальция  в  сарколему  (клеточную  мембрану).  Как 
следствие  изменения  этих  сигнальных  путей,  вода  наполняет  митохондрии,  которые 
после  этого  разрываются.  При  дистрофии  скелетных  мышц,  митохондриальная 
дисфункция  приводит  к  усилению  стресса  вызванного  цитозольным-кальциевым 
сигналом и усилению производства стресс-индуцированных активных форм кислорода 
(АФК).[2] 
Мышечно-специфическаяизоформа  гена  дистрофина  состоит  из  79  экзонов. 
Тестирование  ДНК  и  их  анализ,  как  правило,  позволяют  определить  тип  мутации 
экзона или определить какие экзоны повреждены. Анализ ДНК в большинстве случаев 
подтверждает предварительную диагностику другими методами. 
В  настоящее 
время  наиболее  эффективным  в  определении  генов 
предрасположенности  к  наследственным  нервно-мышечным  заболеваниям      является 
метод мультилигазной цепной реакции. Методика МЛЦР заключается в  гибридизации 
разных  зондов  и  исследуемой  ДНК  с  последующими  лигированием  и  проведением 
полимеразной цепной реакции.В зависимости от структуры зондов при сравнительном 
анализе  исследуемых  и  контрольных  образцов  выявляют  изменения  генетического 
материала,  что  позволяет  применять  этот  метод  и  для  выявления  хромосомных 
нарушений, и при диагностике наследственных нервно-мышечных  заболеваний. [3] 
МЛЦР  —  новый  и  многообещающий  метод  выявления  наиболее  частых 
анеуплоидий  плода.  В  Голландии  c  помощью  коммерческого  набора  для  выявления 
анеуплоидий  по  хромосомам  13,  18,  21,  X,  Y  были  проанализированы  492  образца 
амниотической  жидкости,  ранее  протестированных  с  помощью  метода  GTG-
кариотипирования. 
Методом  МЛЦР  быливерно  диагностированы  аутосомные  анеуплоидии  (17 
случаев)  и  моносомия  по  хромосоме  Х  (1  случай)  [4].  В  случаях  диагностики 
анеуплоидий  ограничения  для  метода  МЛЦР  такие  же,  как  для  КФ-ПЦР.  Для 
клинической  практики  исследователям  необходимо  останавливать  свой  выбор  на 
маркерах, характерных для изучаемой популяции. 
Методы  МЛЦР  и  СГГ  (сравнительной  геномной  гибридизации)  реже 
используются в впренатальной практике, но также специфичны и позволяют выявлять 
анеуплоидии во внутриутробном периоде. 
 
 
 
Литература: 
1.  Баранов В.С., Кузнецова Т.В. Цитогенетика эмбрионального развития человека. Ст-Петербург: 
Издательство Н-Л 2007;  288. 
2.  Золотухина Т.В. Пренатальная цитогенетика: вчера, сегодня, завтра. Мед генетика 2007; 6: 10: 
17—20. 
3.  Лебедев  И.Н.  Современные  молекулярно-цитогенетические  технологии  в  репродуктивной 
биологии и медицине. Мед генетика 2007; 6: 10: 21—26. 
4.  Hegde M.R., Chin E.L., Mulle J.G. etal. Microarray-based mutation detection in the dystrophin gene. 
Hum Mutat 2008; 29: 9: 1091—1099. 
 
 
 
 
 
 

 
38
УДК 372.851:81 
 
О ВНЕДРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ» В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
 
Бейсенбаева Д.Е. 
(СКГУ им. М.Козыбаева) 
Бейсенбаев Е.А. 
(шк. № 13, г.Петропавловск) 
 
 
 
По  мнению  Президента  Н.  Назарбаева  «...Казахстан  уникален  и  силен  своей 
многонациональностью.  На  его  земле  сформировалось  уникальное  поликультурное 
пространство…  Поликультурность  Казахстана  –  это  прогрессивный  фактор  развития 
общества.  Евразийские  корни  народов  Казахстана  позволяют  соединить  восточные, 
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 
развития поликультурности».  
Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является сохранение 
лучших  казахстанских  образовательных  традиций  обеспечение  выпускников  школ  (в 
т.ч.  и  инклюзивной  –  школа  №13,  г.Петропавловска)  международными 
квалификационными  качествами,  развитие  их  лингвистического  сознания,  в  основе 
которого – овладение государственным, родным и иностранными языками.  
Концепция  языковой  политики  Республики  Казахстан  определяет  русский  язык 
как основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство 
связи с ближним и дальним зарубежьем. Развитие государственного языка, сохранение 
и  развитие  русского,  осуществление  политики  полиязычного  образования  –  задача 
важная. Решить эту задачу можно только сообща, усилием всех членов общества.   
Для  решения  данной  задачи  проводятся  мероприятия,  посвященные 
знаменательным  событиям.  Если  в  прошлом  учебном  году  мероприятия  посвящались 
20-летию Независимости РК., то в текущем учебном году проводится ряд мероприятий, 
посвященных  20-летию  Конституции  РК;  20-летию  Ассамблеи  народа  РК;  70-летию 
Победы в ВОВ; 550-летию образования Казахского ханства. 
С целью расширения применения казахского языка в сфере досуга и развлечений 
проводятся  экскурсии  школьников  и  студентов  в  резиденцию  Абылайхана,  казахский 
музыкально-драматический театр им. С.Муканова, областного краеведческого музея. 
Полиязычие  –  это  употребление  нескольких  языков  в  пределах  определенной 
социальной  общности;  употребление  нескольких  языков,  каждый  из  которых 
выбирается в соответствии с конкретной ситуацией.  
Уже через 5 лет школьники начнут изучать основные школьные дисциплины на 
английском  языке.  К  тому  времени  необходимо  подготовить  квалифицированные 
кадры для осуществления такой работы. Необходимо подготовить, к примеру, учителя 
математики  или  физики,  который  в  совершенстве  владел  бы  английским  языком  для 
объяснения  нового  материала  и  закрепления  пройденного.  Новая  модель  образования 
будет  строиться  на  трех  языках.  Именно  такую  задачу  перед  казахстанцами  ставит 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет