Қазақстан республикасы білім және ғылымжүктеу 4.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/38
Дата28.02.2017
өлшемі4.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 
 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ  
 
 
 
 
 
 
 
МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРА ДЕПАРТАМЕНТІ 
 
 
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 
 
ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАГИСТРАТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ, 2013

 

УДК 378 
ББК 74.58 
Ә46 
«Тұран» университетінің оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған 
 
 
Редакция алқасы: 
Тусупова Л.А. (жауапты редактор), 
Тазабеков К.А., Арупов А.А., Маргацкая Г.С., Гаитов А.А.,  
Нусупбекова Г.С., Алаева Г.Т., Курбатова Н.В. (редактор) 
 
 
 
Авторлар ұжымы.: 
Арупов А.А., Тусупова Л.А., Гаитов А.А., Маргацкая Г.С., 
Тусупова С.А., Успанова М.У., Сисенова А.Т., Упорова И.В., 
Закирова Д.И., Селезнева И.В., Бузело А.С., Ли Е.П., Камалов 
А.К., Амиров Н.К., Вуколов В.Н.., Кубеков Б.С., Кигай А.К., 
Джексембаева А.М. 
 
 
Элективті  пәндер  каталогы.  Ғылыми  және  педагогикалық  магистратура.  –  Алматы: 
«Тұран» университеті, 2013. – 390 с. 
 
 
ISBN 978-601-214-165-8 
 
 
Элективті  пәндер  каталогы  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігінің  МЖБС  сәйкес 
жасалынған және «Тұран» университетінің оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде әқ»і жылы 
07 ақпан айында бекітілінген (хаттама №11). 
Осы  каталог  магистранттарға  пәндерді  таңдау  мақсатында  жеке  оқу  жоспарын 
құрастырұға арналған. 
 
 
 
 
УДК  
ББК  
ISBN 978-601-214-165-8 
 
©
«Тұран» университеті  
 

 

МАЗМҰНЫ 
 
№ 
Мамандық 
шифры 
Мамандық 
Стр. 
1. 
6М020200 
Халықаралық қатынастар 
4-39 
2. 
6М030100 
Заңтану 
40-67 
3. 
6М041200 
Операторлық өнер 
68-95 
4. 
6М050300 
Психология 
96-126 
5. 
6М050400 
Журналистика 
127-145 
6. 
6М0506200 
Экономика 
146-168 
7. 
6М050700 
Менеджмент 
169-189 
8. 
6М050800 
Есеп және аудит 
190-218 
9. 
6М050900 
Финансы 
219-251 
10. 
6М051100 
Маркетинг 
252-283 
11. 
6М070300 
Ақпараттық жүйелер 
284-301 
12 
6М070400 
Есептеу техникасы және бағдармалық қамтамасыз 
ету 
302-336 
13. 
6М090200 
Туризм 
337-361 
14. 
6М090400 
Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету 
362-390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6M020200 2-ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 
МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  
ТАҢДАУ ПӘНДЕРІНІҢ КАТАЛОГЫ 
МАГИСТРАТУРА (ҒЫЛЫМИ- ПЕДОГОГИКАЛЫҚ  БАҒЫТ) 
 
БАЗАЛЫҚ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ (БП) 
 Таңдау бойынша компонент (БПМК)  - 4 кредита  
 
Кредиттер саны 
Семестр 
БПТК 1   
ХҚ жүйесіндегі діни фактор 
2 кредит            
2 семестр 
 
Әлемдік мәдени мұра 
 
 
БПТК 2 
Дін және саясат 
1 кредит 
2 семестр 
 
Мәдениетаралық  
коммуникация 
 
 
БПТК 3 
Ғылыми зерттеуді жоспарлау 
мен ұйымдастыру 
2 кредит               
1 семестр 
 
Ұлт және тарих 
 
 
БПТК 4 
Ғылыми зерттеуді 
ұйымдастыру мен диссертация 
қорғау 
1 кредит 
1 семестр 
 
ХҚ жүйесіндегі ұлттық саясат 
 
 
БПТК 5 
Түрік тілі  
2 кредит 
1 семестр 
 
Кәсіби қолданыстағы Шығыс 
тілі 
 
 
БПТК 6 
Түрік тілі 2 
1 кредит 
2 семестр 
 
Кәсіби қоолданыстағы шығыс 
тілі 2 
 
 
ПРОФИЛЬДІ ПӘНДЕР ЦИКЛІ (ПДКВ) 
 
Таңдаулы компоненттер – 20 
кредит 
 
Кредит саны 
Семестр 
ППТК 1 
ОА халықаралық қатынастар: 
тарихи аспект
 
2 кредит              
1 семестр 
 
Постсоветтік кеңістіктегі 
интеграциялық үрдіс 
 
 
ППТК 2 
Халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі орталық азиядағы 
постсоветтік кеңістік 
 
1 кредит 
1 семестр 
 
Халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі ТМД 
 
 
ППТК 4 
Theory of postcolonialism  
2 кредит 
2 семестр 
 
Nation and History 
 
 
ППТК 5 
Қазіргі кезеңдегі әлемдік 
саясаттың ерекшеліктері 
2 кредит 
2 семестр 
 
Халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі Ұлы державалар 
 
 
ППТК 6 
Халықаралық қатынастар 
1 кредит 
2 семестр 

 

жүйесіндегі әлемдік саясаттың 
орталығы 
 
"Үшінші әлем": концепциясы 
және  тәжірибесі 
 
 
ППТК 7 
ХҚ және жаһандану үрдісі 
3 кредит  
3 семестр 
 
Әлеуметтік-мәдени жобалардың 
менеджменті  
 
 
 
 
Әлеуметтік-мәдени қызмет 
көрсетудегі этика мен эстетика  
 
 
ППТК 8 
Практикалық шет тілі 
3 кредит 
3 семестр 
 
Конвергентті журналистика 
 
 
 
Бұқаралық коммуникацияның 
қазіргі тұжырымдамалары 
 
 
ППТК 9 
Этносаралық қатынастардың  
қазіргі проблемалары 
 
3 кредит 
3 семестр 
 
Әлемдік діндер 
 
 
 
Территорияны бағалудың 
рекреациялық әдістемесі 
 
 
ППТК 10 
Қауіпсіздік саласындағы 
халықаралық және аймақтық 
ұйымдар 
3 кредит 
3 семестр 
 
Табиғат пайдалану 
экономикасы 
 
 
 
Туризмдегі қауіпсіздік 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДІНИ ФАКТОР 
 1 оқу жылы
, 2 семестр 
Пән коды 
RFIR51304 
Жалпы жұмыс көлемі  
2 кредит 
Оның ішінде ауд. Сағат 
саны  
30 сағат 
Мақсаты 
Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі діни 
фактордың рөлін зерттеу курстың мақсаты болып табылады. 
Пререквизиттер 
 
Аймақтану, ХҚ жүйесіндегі діни экстремизм мәселелері 
Постреквизиттер 
Саясат және дін, диссертациялық зерттеудің жазылуы 
Тьюторы 
К.филос.н., доцент Калпетходжаева С.К. 
Д.и.н., доцент Торланбаева К.У. 
Кафедра 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» 
Контакты 
Тел. 387  32 24 
Оқу жұмыс түрлері 
Дәріс 
Семинар  
Тәжерибелік сабақ  
Студиялық сабақ 
Лабораториялық жұмыс 
Консультациялар 
МӨЖ 
Өзіндік жұмыс түрлері 
- эссе дайындау
- реферат дайындау; 
- презентациялар және т.б. 
Бақылау түрлері 
Эссе (АБ 1), реферат (АБ 2) 
 
Курстың мазмұны 
ХХ ғасырдың соңғы онжылдықта әр түрлі мемлекеттерде халықтың діни тұрғыда күшею 
тенденциясы пайда болды.  Халықаралық сипат алатын халықаралық діни ұйымдар, діни 
партиялар  мен  қозғалыстардың  саны  артуда.    Кейбір  ұлтаралық  және  мемлекетаралық 
шиеленістер діни сипатта болады. Халықаралық қатынастарда өзімен бірге ауқымды саяси 
қозғалыстар әкелетін негізгі себеп бұл  - діни фактор болып табылады, себебі діни қоғам 
мемлекетке немесе оған қарсы тұратын өздерінің діни ұғымдарын енгізуге тырысады.     
Егер  мемлекеттің  шекарасынан  тыс  діни  топтар    болса,    олар  жердің  басқа  бөлігінде 
кездессе де, негізгі шиеленістерді тудыратын факторлар болуы мүмкін.   
Діни  факторлар  үрдістің  жиынтығы  ретінде,  яғни  оның  негізіне  –  діннің  өзі,  оның 
құндылықтары  және  діни  дәрежелер,  «адамгершілік»  пен  «жауапкершілік»,  діни 
ұйымдардың  ішкі  және  сыртқы  істері,  олардың  өзара  қарым-қатынасы,  сонымен  қатар 
өмір сүру салты   өзін- өзі ұстау мәнері, мениталитетке лайықты  көрініс береді.  
Ол  үкіметтік  емес  ұйымдар  мен  мемлекеттің  шіркеулік  жане  шіркеуаралық 
институттардың өзара қарыс-қатынасын қамтиды. 
Өз  кезегінде  мемлекеттер,  халықаралық  одақтарға,  коалицияларға,  топтарға  бірігуге, 
сонымен  қатар  әлемдік  аренада  саяси  экономикалық  жетістіктерге  жетуге,  сыртқы  саяси 
қызметінің негізі және мотивациясы ретінде  дінді қолданады. 
 
 
 

 

ӘЛЕМДІК МӘДЕНИ МҰРА 
1 оқу жылы
, 2 семестр
 
Пәннің коды 
RIIR51304 
Жалпы көлемі 
2 кредит 
Аудиториялық 
сағаттардың көлемі 
30 сағ. 
Мақсаты 
Мәдени танымды, мәдениет тарихының мәселелерін, әлемдік 
мәдени мұра танымын меңгеру 
Пререквизиттер 
 
Философия 
Постреквизиттер 
 
Мәдени ескерткіштер, Этика және эстетика 
Тьюторлар 
проф.  Джанабаева Г.Д. 
Кафедраның атауы 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар»: 
Байланыс 
Тел. 387-32-24 
Аудиториялық 
сабақтарды өткізу тәсілі 
Дәріс  
Семинарлар 
СӨЖ 
СОӨЖ 
өзіндік жұмыстарының 
формалары  
-эссе жазу 
-рефераттарды жазу 
-презентациялар және т.б. 
Бақылау формалары 
Эссе (АБ 1), реферат (2), ауызша емтихан 
Күтілетін нәтиже 
Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету саласында әлемдік мәдени 
көркем  мәдениет  пен    практилық  жұмыстың  дағдысын 
меңгеру. 
 
Курстың мазмұны 
 
Курс  әлемдік  көркем  тарихи  кеңістікті,  дүниеге  көзқарасты,  мәдени  дәстүр  жүйесін, 
ұлттық және көркем өзгешелігін, әлемдік морфологиялық өнерін ашады. Әлемдік мұра  – 
барлық  адамзатты  қамтып  тұратын  мәдени-табиғи  құндылықтар  болып  табылады.  
Всемирное  наследие  -  выдающиеся  культурные  и  природные  ценности,  составляющие 
достояние всего человечества. 1972жылы ЮНЕСКО әлемдік мәдени-табиғи құндылықтың 
қауіпсіздігі  жөнінде  конвенция  қабылдады.  (1975  жылы  күшіне  енді).  1992  жылы  123 
елдің  қатысуымен  конвенция  ратификацияланды.  Олардың  қатарында  Ресей  кіреді. 
Әлемдік мұра дәрежесі артықшылыққа ие.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДІН ЖӘНЕ САЯСАТ 
1 оқу жылы
, 2 семестр
 
 
Пән коды 
RFIR51305 
Жалпы жұмыс көлемі  
1 кредит 
Оның ішінде ауд. Сағат 
саны  
15 час. 
Мақсаты 
Халықаралық қатынастар мен саясатта діннің алатын рөлін 
анықтау курстың мақсаты болып табылады. 
Пререквизиттер 
 
Дінтану, ХҚ жүйесіндегі діни экстремизм мәселелері, ХҚ 
жүйесіндегі діни фактор 
Постреквизиттер 
Диссертацилық зерттеу жазу 
Тьюторы 
К.филос.н., доцент Калпетходжаева С.К. 
Д.и.н., доцент Торланбаева К.У. 
Кафедра 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» 
Контакты 
Тел. 387  32 24 
Оқу жұмыс түрлері 
Дәріс 
Семинар  
Тәжерибелік сабақ  
Студиялық сабақ 
Лабораториялық жұмыс 
Консультациялар 
СӨЖ 
ОСӨЖ 
Өзіндік жұмыс түрлері 
- эссе дайындау; 
- реферат дайындау; 
- презентациялар және т.б. 
Бақылау түрлері 
Эссе (АБ 1), реферат (АБ 2) 
 
 
Курстың мазмұны 
 
Курс әлемдік саясаттағы діннің рөліне арналған.  Жалпы әлемге деген көзқарас пен 
қоғамды  басқару  институттары  мен  әдістерімен  қамтамасыз  еткен  дін  де,  саясат  та 
ежелден  адамзат  тарихында  негізгі  рөлді  ойнады.  Дін  мен  саясат  бірі-бірімен  тығыз 
байланыста екенін түсіну үшін олардың ортақ мәдени  қорытындыны табу керек.  
Әр  қоғамда  саясат  пен  дін  арарсындағы  әрекеттесу  орын  алуда,  алайда  бір-біріне 
әсер  ету  дәрежесімен  ерекшеленеді.  Қазіргі  кезеңдегі  халықаралық  қатынастар  жүйесі 
зайырлы сипатта.  Сонда да діни көзқарас басқа мемлекеттердің ішкі саяси өмірінде және 
мемлекеттераралық  байланыстардың дамуына белгілі рөл ойнайды.  
Біздің  динамикалық  дәуірімізге    бұрыңғы  геополитикалық  константаға  – 
географиялық  орналасу,  арақашықтық  пен  геокеңістік,  әлемдегі  саяси  және  әскери-
стратегиялық территориялық орналасу кірді.  
Соңғы кезге дейін геосаяси концепциялар тәжірибелі түрде жаппай діни ұғым мен 
нақты діни дүниетаным мен конфессиалардың басымдылығын және діни дәстүрдің белгілі 
бір аумақта және шекаралық мемлекеттерде  рухани ортаның жағдайын қабылдаған жоқ. 
 
 
 
 
 

 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР  
1 оқу жылы, 2 семестр 
Пәнің  коды 
ICCM51305 
Жұмыс көлемі 
1 кредит 
Соның  ішінде 
дәрісханалық  жүктеме 
15 сағ. 
Мақсаты 
Теоретикалық білімді кеңейту, қазіргі кезеңдегі негізгі 
білімді, концепциялар мен идеяларды, тілғ мәдениет пен 
мәдениетаралық қатынастар саласындағы зерттеу жұмыстары 
әдістерін меңгеру. 
"Перереквизиттері 
Журналистикаға кіріспе 
Постреквизиттері 
PR медиакеңістіктегі өзекті мәселелер. Магистерлік 
диссертацияның жазылуы.  
Тьюторлар  
к.филол.н., доц. Бузело А.С. 
доцент Короткова В.В. 
Кафедра 
Аймақтану және халықаралық қатынастар 
Байланыс 
387-32-24 
Оқу жұмысының  түрі 
Дәріс  
Семинарлар 
МӨЖ 
МОӨЖ 
Өзіндік жұмыстың түрі: 
-эссе жазу 
-рефераттарды жазу 
-презентациялар және т.б. 
Бақылау түрі 
Эссе (АБ 1), реферат (2), ауызша емтихан 
Күтілетін нәтиже 
Тіл  мен  мәдениет  арасындағы  өзара  әрекеттер  мен 
теоретикалық  білімнің  студенттердің  ойлау  қабілетінің 
дамуын меңгеру. 
 
Курстың мазмұны 
Мәдениетаралық  коммуникацияның  мәдени-антропологиялық  негіздері.  Ұлттық 
мәденеит  пен  ұлтаралық  қатынастар.  Мәдени  нормалар  мен  ережелер  және  ұлттық 
құндылықтар. «Өзге» мәдениет мәселелері мен этноцентризм. Мәдени және тілдік әлемнің 
көрінісі.  Мәдениетті  меңгеру:    инкультурация  және  социализация;  аккультурация. 
Социалды категоризация мен стереотипизация үрдісі. Стереотиптің функциялары.  МКК 
үшін стереотиптік білім. Атрибуцияның қателігі және олардың мәдениетаралық байланыс 
процесіндегі әсері. Мәдениетаралық шиелеінстердің таралуы.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДІ ЖОСПАРЛАУ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ  
1 оқу жылы
, 2 семестр
 
 
Пәннің коды 
БДКВ02
  
Жалпы көлемі 
2 кредит 
Аудиториялық 
сағаттардың көлемі 
30 сағ. 
Мақсаты 
Курс  ғылыми  зерттеуді  ұйымдастыру  мен  жоспарлау 
мәселелерін қарастырады.  
Пререквизиттер 
 
Мамандық бойынша бакалавриат бағдарламасы  
Постреквизиттер 
 
Магистерлік зерттеу   
Тьюторлар 
Д.и.н., профессор  Камалов А.К.  
Д.и.н., профессор Арыстанбекова А.Х. 
Д.и.н., профессор Каримова Р.У. 
К.пол.н., доц. Самай А.Д. 
Кафедраның атауы 
«Аймақтану және халықаралық қатынастар»: 
Байланыс 
Тел. 387-32-24 
Аудиториялық 
сабақтарды өткізу тәсілі 
Дәріс  
Семинарлар 
МӨЖ 
МОӨЖ 
Өзіндік жұмыс 
нысандары 
Рефератты дайындау 
Бақылау  түрлері 
Эссе (АБ 1), реферат (2), ауызша емтихан 
Күтілетін нәтиже 
- ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау мәселелерін 
қарастырып, оларды магисетрлік диссертацияға жазу.  

 
Курстың мазмұны 
Курста ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау,  
В  курсе  раскрываются  вопросы,  связанные  с  организацией  и  планированием 
научного  исследования,  зерттеу  тақырыбының  басты  негізгі  ғылыми  сұрақтың,  ғылыми 
жұмыстың(ғылыми  жұмыстың,  ғылыми  тапсырманың,  зерттеу  және  зерттеу- 
методологиясының  әдісінің  жоспарын  қарастырады)  жоспарлау.  Ғылыми  зерттеу  айқын 
болуға керекті негізгі кезеңдерді қарастырылу болатын. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 
ҰЛТ ЖӘНЕ ТАРИХ  
1 оқу жылы, 1 семестр 
 
Пәннің коды 
NAID51306  
Жалпы көлемі 
1 кредит 
Аудиториялық 
сағаттардың көлемі 
15 час. 
Мақсаты  
Курс  ұлттық  тарих  пен  ұлттың  теория  мәселелерін 
қарастырады. 
Пререквизиттер  
 
Қазақстан тарихы, Азия мен Африка мемлекеттерінің тарихы, 
Еуропа мен Америка елдерінің тарихы.  
Постреквизиттер  
 
Магистерлік зерттеу  
Тьюторлар  
 
Д.и.н., профессор  Камалов А.К.  
Д.и.н., профессор Арыстанбекова А.Х. 
Д.и.н., профессор Каримова Р.У. 
К.филос.н., доцент Калпетходжаева С.К. 
К.пол.н., доцент Самай А.Д. 
Кафедраның атауы  
«Аймақтану және халықаралық қатынастар» 
Байланыс 
Тел. 387  32 24 
Аудиториялық  
сабақтарды өткізу әдісі 
Дәріс 
Семинар  
Лабораториялық жұмыс 
Консультациялар 
МӨЖ 
Студенттердің өзіндік 
жұмыстарының 
формалары 
 
- эссе дайындау; 
- реферат дайындау; 
- презентациялар және т.б. 
Бақылау формалары 
 
Эссе (АБ 1), реферат (АБ 2) 
Күтілетін нәтиже 
-  негізгі  қағиданың  және  тұжырымдаманың  ұлты  және 
тарихын білу; 
-  зерттеу  жұмысында  методологиялық  және  теоретикалық 
білімді қолдана білу; 
 
Курстың мазмұны 
 
Курс  ұлттық  тарихпен  байланысты  ұлттың  ерекшеліктері  туралы  негізгі  теоретикалық 
оқуға  арналған.  қоғамдық  классикалық  ғылыми  теориялармен  бірге  (К.Маркс,  М.Вебер, 
Эрнст  Ренан)  және  ұлт  және  ұлттық  саясат  туралы  И.В.Сталин  КСРО-да  дамытқан 
лениндік теория, курс қазіргі кезеңдегі батыс теорияларын қарасытарды (примордиализм, 
конструктивизм,  инструментализм),  э.Гелнер  конструктивизм,  Конордың  диффузия 
теориясы, Хектердің ішкі империализм теориясы Андерсонның елестету бірлестік  туралы 
теория қалыптастырған.  
Ұлттық құрылыс контекстінде ұлттық тарих мета-нарратив ретінде талқыланады.  
 
 
 
 
 

 
12 
ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ
 МЕН ДИССЕРТАЦИЯ ҚОРҒАУ  
1 оқу жылы, 1 семестр 
Жалпы көлемі 
DSWD51307  
Аудиториялық 
сағаттардың көлемі 
1 кредит 
Жалпы көлемі 
15 сағ. 
Мақсат 
Ғылыми  жұмысты  ұйымдастыру  мен  жоспарлау  мәселесін 
қарастырады  
Пререквизиттер  
 
Мамандық бойынша бакалавриаттың бағдарламасы  
Постреквизиттер  
 
Магистерлік зерттеу   
Тьюторлар  
 
Д.и.н., профессор  Камалов А.К.  
Д.и.н., профессор Арыстанбекова А.Х. 
Д.и.н., профессор Каримова Р.У. 
К.филос.н., доцент Калпетходжаева С.К. 
К.пол.н., доцент Самай А.Д. 
Кафедраның атауы  
Аймақтану және халықаралық қатынастар 
Байланыс 
387-32-24 
Аудиториялық  
сабақтарды өткізу әдісі 
Дәріс, консультациялар 
МӨЖ 
ОМӨЖ  
Студенттердің өзіндік 
жұмыстарының 
формалары 
 
- реферат дайындау 
Бақылау формалары 
 
2 аралық бақылау, ауызша емтихан 
Күтілетін нәтиже 
- ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау мәселелерін 
қарастырып, оларды магисетрлік диссертацияға жазу. 

 
Курстың мазмұны 
 
Курста  ғылыми  зерттеуді  ұйымдастыру  мен  жоспарлау,  Зерттеу  тақырыбының 
басты  негізгі  ғылыми  сұрақтың,  ғылыми  жұмыстың(ғылыми  жұмыстың,  ғылыми 
тапсырманың, зерттеу және зерттеу- методологиясының әдісінің жоспарын қарастырады) 
жоспарлау.  Ғылыми  зерттеу  айқын  болуға  керекті  негізгі  кезеңдерді  қарастырылу 
болатын. 
Халықаралық  қатынастар  төңірегіндегі  негізгі  теоретикалық  әдіс  теоретикалық 
және  методологиялық  негізіндегі  зерттеуге  ерекше  назар  аударылады.    Курс 
магистранттардың  дағдысының  дамуын,  магистерлік  ғылыми  зерттеуді  жазуға 
бағытталған.  
 
 
 
 
 
 

 
13 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ САЯСАТ 
1 ОҚУ ЖЫЛЫ, 1 семестр 
Пәннің коды 
NAHS51307 
Жалпы көлемі 
1 кредит 
Аудиториялық сағаттардың көлемі  15 САҒ. 
Мақсаты  
Курстың  мақсаты  халықаралық  қатынастар  жүйесіндегі 
ұлттық қауіпсіздік концепциясын оқу болып табылады. 
Пререквизиттер  
 
Философия, Саясаттану, Халықаралық қатынастар тарихы  
Постреквизиттер  
 
Қауіпсіздік саласындағы халықаралық аймақтық ұйымдар   
Тьюторлар  
 
Д.и.н., профессор  Камалов А.К.  
Д.и.н., профессор Арыстанбекова А.Х. 
Д.и.н., доцент Торланбаева К.У. 
Д.и.н., профессор Каримова Р.У. 
Кафедраның атауы  
Аймақтану және халықаралық қатынастар 
Байланыс 
387-32-24 
Аудиториялық  сабақтарды өткізу 
әдісі 
Дәріс, консультациялар 
МӨЖ 
ОМӨЖ 
Студенттердің өзіндік 
жұмыстарының формалары 
 
- реферат дайындау 
Бақылау формалары 
 
2 аралық бақылау, ауызша емтихан 
Күтілетін нәтиже 
Халықаралық  қатынастар  жүйесіндегі  ұлттық  мүдделер 
мен ұлттық саясаттың теоретикалық негізін білу;  
Магистерлік 
диссертацияда 
ғылыми 
жұмыста 
теоретикалық  және  методологиялық  әдістерді  қолдана 
білу;. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет