Бакалавриатжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

90/2 

27


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

Қартайған  кездегі  жарақаттану.  Егде  жəне қартайған жастағы адамдарға мейірбикелік 

үрдісті ұйымдастыру.  

БПМК 18 


Шұғыл медицина  курсымен  жедел  жəне 

шұғыл медициналық көмек 

Жедел  жəрдем  қызметінің  жұмысын 

ұйымдастыру,  құрылымы,  жабдықталуы. 

Айғақты  медицина  тұрғысынан  ішкі 

аурулар,  хирургия,  урология,  онкология, 

жұқпа,  нерв,  психикалық,  балалар,  көз, 

Акушерлік-гинекологиялық 

аурулар, 

жарақаттар,  қайғылы  жағдайлар,  апатты 

жағдайларының 

клиникалық 

көрінісі, 

көмек  көрсетуді  анықтау,  көрсетілетін 

шұғыл 


көмек 

тəсілдері. 

Реанимация 

тəсілдері.  Шұғыл  жағдайларда  медицина-

лық  көмекті  ұйымдастыру – медициналық 

апат.  Апаттың  медициналық  сипаты, 

медициналық 

апат 


пен 

азаматтық 

қорғаныстың 

медициналық 

қызметін 

ұйымдастыру 

жəне 

міндеттері, тұрғындарды, сырқаттар мен медициналық 

қызметкерлерді  қорғау,  төтенше  жағдай-

ларда  медициналық  көмекті  ұйымдастыру 

жəне көрсету. 90/2 

БПМК 19 


Клиникалық фармакология 

Дəрілердің негізгі топтарының клиникалық 

фармакологиясы,  олардың  ағзалар  мен 

жүйелердің  əртүрлі  қызметіне  əсері. 

Əртүрлі  дəрілік  топтардың  əсер  ету 

механизмі,  олардың  фармакокинетикасы 

мен  фармакодинамикасы.  Айғақты  меди-

цина.  Əртүрлі  дəрілік  заттармен  улануда 

көрсетілетін  ем  принциптері.  Дəрілік 

заттардың 

үйлесімдігі. 

Дəрілердің 

қолайсыз кері əсерлерінің алдын алу. 

45/1 

БПМК 20 


Медициналық психология 

Əртүрлi аурулардың психикалық көрiнiсте-

рi.  Айғақты  медицина.  Психосоматикалық 

45/1 

28


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

жəне  психогениялық,  патогендiк  көңiл-күйлер, соматогениялық туралы түсiнiктер. 

Психогигиена, психикалық алдын алу жəне 

психоем  туралы  түсiнiк.  Емделушінің 

психосоматикалық  жағдайын  сараптау. 

Соматикалық  аурулар  кезіндегі  психоло-

гиялық 


қорғаныштар; 

психотерапия 

əдістері;  əртүрлі  деңгейдегі  психикалық 

алдын  алу  əдістері;  ятрогенді  аурулар 

кезіндегі  сырқаттармен  жұмыс  атқару 

ерекшеліктері.  

БПМК 21 


Денсаулық жағдайын бағалау  

Жеке  денсаулық  критерийлерi,  денсаулық-

тың  физиологиялық  нормалары,  организм-

нiң  функционалдық  жағдайына  жəне  оның 

аса  маңызды  жүйелерiне  баға  беру 

принциптерi;  терең  зерттеу  тəсiлдерi  мен 

экспресс-диагностика,  физикалық  денсау-

лықтың сапасы мен саны, физикалық жəне 

психикалық  қажуды  бағалау  əдiстері; 

физиологиялық  жүйелер  жағдайының  жас 

шамалық  динамикасы  мен  денсаулықты 

болжау;  қауіп  факторлары  жəне  олардың 

денсаулыққа 

əсерi, 


иммунологиялық 

реактивтiлiктi  үйлестiру  тəсiлдерi;  əртүрлi 

жас  топтарындағы  кеңінен  тараған  ауру-

лардың  клиникалық  симптомдары,  қазiргi 

кезеңде  олардың  ағымы,  анықтау  əдісте-

мелері,  емі,  алдын  алуы.  Емделушіні  тек-

серу,  зерттеу  нəтижелерiн  бағалау,  түзету-

лер  енгiзу  жəне  ем  тағайындау.  Емделу-

шінiң  денсаулығын  нығайту  жəне  сақтау, 

қауіп факторларын жою жəне алдын алу. 90/2 

БПТК 

Таңдау бойынша компонент 720/16 

КП 

Кəсіптендіру пəндері 1440/32 

КПМК 

Міндетті компонент 990/22 

КПМК 01 


Педагогикалық білім негіздері 

Педагогика  пəні,  əдістері  жəне  міндеттері. 

Зерттеу  əдістері.  Педагогиканың  негізгі 

180/4 

29


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

принциптері  мен  категориялары.  Оқыту технологиясының  педагогикалық  негіздері. 

Қазақстанда 

педагогикалық 

ойлардың 

дамуы. 

Педагог 


тұлғасы. 

Тұлғалық 

ерекшеліктермен  оқыту  əдістері  мен  түрле-

рі.  Үйренушілер  тұлғасын  қалыптастыру 

жолдары. 

 

КПМК 02 


Денсаулық сақтау экономикасы мен 

маркетингі 

Экономика  ғылымы  жүйесіндегі  денсаулық 

сақтау экономикасы. Денсаулық сақтаудағы 

нарықтық  қатынастың  дамуы.  Денсаулық 

сақтау  қызметі  жəне  оның  ерекшелігі. 

Денсаулық  сақтау  қызметіндегі  нарықтың 

құрылымы 

мен 


əсерету 

механизмі. 

Медициналық 

қызметтегі 

баға, 

баға 


құрылымы,  қызмет  бағасы,  сақтандыру 

тарифі  мен  жарнасы.  Денсаулық  сақтау 

саласындағы  кəсіпкерлік.  Медициналық 

мекеме  қызмет 

көрсететін 

өнеркəсіп. 

Маркетингтің 

əлеуметтік 

негіздері. 

Маркетингпен 

басқару. 

Медициналық 

қызмет  маркетингі.  Медициналық  жəне 

фармацевтикалық 

тауарлар 

маркетингі. 

Ұжымдар  маркетингі  (емхана,  аурухана, 

отбасылық-дəрігерлік 

амбулаториясы, 

фельдшер-акушерлік  бөлімдер  жəне  т.б.). 

Жеке  тұлға  маркетингі.  Орын  маркетингі. 

Ой 


маркетингі. 

Мемлекеттік 

реттеу 

шаралары.  180/4 

КПМК 03 


Денсаулық  сақтау  ұжымымен  жəне 

денсаулық  сақтаудағы  заңдар  негізімен 

əлеуметтік 

медицина, 

медициналық 

статистика 

Медициналық 

социология. 

Қоғамдық 

денсаулық  жəне  денсаулық  сақтау  саласы. 

Қазақстан  Республикасының  денсаулық 

сақтау саласындағы заңнамасы. Денсаулық 

сақтау  саласындағы  жоспарлау  жəне 180/4 

30


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 


 

басқару. Бастапқы 

медициналық-

санитарлық көмекті ұйымдастыру, ана мен 

баланың денсаулығын сақтау принциптері. 

Еңбекті  қорғау.  Денсаулықтың  жай-күйін 

жəне 


динамикасын 

бағалау 


үшін 

санитарлық 

статистика 

мəселелері. 

Дəлелдеу  медицинасы.  Халыққа  емдеу-

алдын 


алу 

көмегін 


ұйымдастыру. 

Денсаулық сақтау саласы экономикасының 

негізгі  мəселелері.  Статистикалық  зерттеу. 

Есеп  құжаттамасы.  Халық  денсаулығын 

сақтаудың халықаралық аспектілері. 

 

КПМК 04 


Мейiрбикелік қызметтегі əкiмшiлiк 

үрдіс жəне менеджмент 

ҚР  мейірбикелік  қызметті  ұйымдастыру 

жəне  дамыту;  ҚР  мейірбике  ісі  реформасы; 

ҚР  мейірбике  ісі  жəне  мейірбикелік  білім 

берудің 

тұжырымдамасы; 

əкiмшiлiк 

жұмысты  ұйымдастырудың  түрлері  мен 

əдістері;  басқару  жұмысын  ұйымдастыру 

жəне  оның  технологиясы,  мейірбикелік 

қызмет  көрсету  нормалары;  əкімшілік 

үрдістегі 

медициналық 

мейірбике-

менеджердің 

орны, 


ұйымдастырушы 

медициналық 

мейірбике 

жұмысының 

психологиялық  аспектілері.  Менеджмент 

теориясының  негіздері.  Мейірбике  ісінің 

даму  келешегі.  Менеджменттің  басты 

құрамдық  бөлімдері.  Шешім  қабылдаудағы 

басшының  рөлі.  Жоспарлау,  ұйымдастыру, 

басқару,  реттеу  мен  қадағалау  мəселелері. 

Мейірбике ісі мамандарымен жұмыс атқару. 

Медициналық 

мейірбике-басқарушының 

негізгі міндеттері, қызметі, өкілеттілігі жəне 

жауапкершілігі. 

Қазіргі 


уақыттағы 

мейірбике  ісіндегі  жетекшілік.  Денсаулық 

сақтаудағы  басқару  сапасын  жетілдіру. 

Өзгерістерді  басқару.  Мейірбике  ісіндегі 

бірлесе  қызмет  атқару.  Кəсіби  топ,  тобы, 

180/4 

31


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 3 


 

бірлестік туралы түсінік. Мейірбике ісіндегі 

жетіктілік. 

Шиленістерді 

шешудегі  

жетекшілік  рөлі.  Тұлғаның  медициналық 

мейірбикеге  сұраныс  жəне  қажеттілік 

деңгейі. 

Басқарудың 

компьютерлік 

ақпараттық жүйелері. 

180/4 

КПМК  05 Емдеу сақтау алдына-алу (ЕСА) 

инфекциялық қадағалау 

Госпитальды  эпидемиологияның  қазіргі 

кездегі  жинақтық  тəсілдері.  Инфекциялық 

қадағалау  бағдарламасын  жасау.  Эпидеми-

ологиялық  бақылаудың  негізгі  ұстанымда-

ры.  Айғақты  медицина.  Жұқпалы  аурулар-

дың 

шығу 


нысандарын 

зерттеу. 

Микробиологиялық  зертхананың  маңызы. 

Аурухана  ішіндегі  жұқпа  қоздырғыштары. 

Ауруханаішілік  жұқпасын  алдын  алу. 

Медициналық  қызметкердің  қол  тазалығы. 

Оңашалау-шектеу  шаралары.  Медициналық 

мекеменің  қоршаған  ортасының  жұқпасын 

қадағалау.  ЕАМ  əртүрлі  бөлімшелеріндегі 

ауруханаішілікжұқпалардың  қауіп  туғызу 

факторлары. Аурухана қалдықтарды жоюды 

ұйымдастыру. 

Антибиотикрезистенттілік 

жəне 


антибиотикті 

тиімді 


қолдану. 

Инфекциялық бақылау құжаттары. 180/4 

КПМК  06 Медициналық биоэтика 

Медицина  қызметкерлерінің  кəсіби  мінез-

құлқы  мен  оны  қалыптастыру  тəсілдері. 

Медицина 

қызметкері 

жəне 


қоғам. 

Емделуші,  дəрігер,  медициналық  мейірби-

келер  құқықтары.  Мейірбикелік  қызмет 

үрдісінің орындалуының этикалық ерекше-

лігі.  Медициналық  этиканың  мəселелері 

жəне  аурулар  туралы  жаңа  көзқарастар.  

Медицина қызметкерлерінің кəсіби ісіндегі 

қателіктер  жəне  оны  əдептілікпен  бағалау; 

Медициналық  құпия  жəне  емделушіні 

ақпараттандыру. 90/2 

32


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 
КПТК 

Таңдау бойынша компонент 450/10 

 

Барлығы 5760/128 

ОҚТ 00 

Оқытудың қосымша түрлері 

 

ОҚТ 01 

Дене шынықтыру 

 

ОҚТ 02 

Өндірістік практика 450 

Оқу-өндірістік практика «Клиникаға 

кіріспе»  

15/1 

Оқу-өндірістік медициналық мейірбикелік 

практика  

60/4 

  

Өндірістік практика («Жалпы практиканың медициналық мейірбикесі»)  

75/1 

 

Өндірістік практика «Мейірбике ісі бакалавры»  

300/4 

 

Мемлекеттік аралық бақылау  

МҚА 

Мемлекеттік қорытынды аттестация: 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

немесе диплом жұмысын қорғау 

180/4 

 

Жиынтығы 6390/142 

Ескерту: 

1  Мамандық  бойынша  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 

стандартында  таңдау  компонентінің  анықтамасы  берілмейді,  тек  қана 

оған бөлінген жалпы кредит саны көрсетіледі. 

2  Таңдау  компонентінің  толық  атауларын  жоғары  оқу  орындары 

кеңесінің  шешімімен  жəне  студенттер  қалауы  бойынша  белгіленген 

пəндерді көрсете отырып, ЖОО-ның өзі жасайды. 

 

10 051101 - «Мейірбике  ісі»  мамандығы  бойынша  бакалавр 

даярлайтын білім беру ортасына койылатын талаптар 

 

10.1 Оқу үрдісін ұйымдастыру, оқу жылының құрылымын анықтауды 

жоғарғы оқу орыны (бұдан əрі - ЖОО) өзі шешеді. 

ЖОО  академиялық  еркіндік  шеңберінде  оқу  жылын  академиялық 

кезеңдерге бөледі. Оқу үрдісіне  əртүрлі ұйымдастыру жүйелері енгізілуі 

мүмкін. 


Секцияларда дене шынықтыру дайындығы факультатив сабақ түрінде 

өткізіледі.   

33


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

Оқу үрдісінің барлық оқу, бақылау шаралары, өндірістік практикалар, демалыстар ұзақтығы мен мереке күндері білім беру ұйымының басшысы 

бекіткен академиялық күнтізбеде көрініс табады.  

Оқу  шараларында  теориялық  оқудың  барлық  кезеңі  қамтылуы  тиіс, 

оның  ішінде  студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмыстары,  практикалық,  

зертханалық жəне курстық жұмыстары да ескеріледі.  

Курстық жұмыстары (жобалары) пəн бойынша оқыту жұмысы ретінде 

қарастырылады  жəне  оның  оқытылуына  бөлінетін  несие  аясында 

орындалады. 

Бақылау  ісшаралары  ағымдағы  бақылауды,  аралық  аттестаттаудың 

(сынақ-емтихан  сессиясы), 3-курстан  кейін  мемлекеттік  аралық  бақылау 

жəне мемлекеттік қорытынды аттестаттауды қамтуы тиіс. 

Қорытынды  мемлекеттік  аттестаттау – мемлекеттік  жалпыға  білім 

беру стандарт талаптарына сəйкес жоғары оқу орнын бітіретін түліктердің 

білім  деңгейін,  икемділіктерін,  қабілеттілігі  мен  жетіктігін  анықтайтын 

бақылау түрі.  

Мемлекеттік  қорытынды  аттестаттауды  бекітілген  ережелерге  сəйкес 

Мемлекеттік  аттестаттау  комиссиясы  жүргізеді.  Қорытынды  мемлекеттік 

аттестаттау екі кезеңмен өткізіледі: 

1) Диплом жұмысын жазу жəне қорғау    

2) Кəсіби пəн бойынша мемлекеттік емтихан (мейірбике ісі бойынша 

əкімшілік  үрдіс  жəне  менеджмент,  педагогикалық  үдерістің  негіздері, 

денсаулық  сақтаудағы  заңдар  негізімен  əлеуметтік  медицина, 

медициналық статистика). 

10.2 Бакалавриаттағы оқу үдерісі аяқталғанының негізгі шарты болып 

студенттердің  теориялық  оқудың 128-ден  немесе 5760 сағаттан, 

өндірістік  практиканың 10  кредит  немесе 450 сағаттан  кем  емес 

мөлшерін  игерулер  болып  есептеледі.  Осымен  қатар  студент  міндетті 

компонент бойынша 100 кредит немесе 4500 сағат жəне қалауы бойынша 

28 кредит  немесе 1260 сағатты меңгеру керек. 

10.3 Дипломдық жұмыс (жоба) жазу мен қорғауға 4 несие немесе 180 

академиялық сағат  бөлінеді. Дипломдық жұмыстың қорғалуы студенттің 

таңдап  алған  мамандық  пəні  бойынша.  мемлекеттік  екі  емтиханның 

біреуін алмастыра алады. 

10.4  Бір  академиялық  мерзімде  студенттер 16 кредит  немесе 720 

академиялық сағатты меңгеруі қажет. 

10.5  Бір  академиялық  кезеңде  кешкі  бөлімде  оқитын  студент 8-12 

кредит  немесе 360-540 сағат игереді, жоғары оқу орны берілген оқытылу 

мерзімін  5 жылға  ұзартады.  Сырттай  жəне  қашықтан  оқыту  түрлері 

болмайды. 

34


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

10.6 Оқу үрдісінің ақпараттық қамтамасыз етілуі оқулықтар, ғылыми, ақпараттық  қорлар,  халықаралық  ғылыми-практикалық  мəліметтер, 

электронды кітапхана  арқылы іске асырылады. 

051101 - «Мейірбике  ісі»  мамандығы  бойынша  жоғары  білім  беру 

бағдарламасы  əрбір  студенттің  кітапхана  қорын,  пəндер  жəне  өндірістік 

практика бойынша силлабусты, əдістемелік қосымшалар мен аудио-бейне 

материалдарды,  көрнекі  құралдарды  (муляждар,  мүрделер,  фантомдар, 

емделушілерге  арналған  медициналық  планшеттер,  арнайы  құралдар, 

медициналық  құрал-жабдықтар)  еркін  пайдаланып,  оқып-үйрену  арқылы 

іске асады. 

Базалық  жəне  кəсіптендіру  пəндер  циклдері  бойынша  практикалық, 

семинар  сабақтар,  ал  жалпы  білім  беру  жəне  базалық  пəндер  бойынша 

практикалық, зертханалық сабақтар өткізіледі. 

Клиникалық  пəндер  бойынша  білім  беру  үрдісіне  сəйкес  клиникалық 

кешеннің болуы тиіс («Білім туралы» ҚР Заңының 25-бабы). Клиникалық 

кешендер  туралы  ережелерді  денсаулық  сақтау  саласындағы  уəкілетті 

орган бекітеді.  

Кітапхана  қоры  мамандық  бойынша  оқу  қызметінде  көрсетілген 

біліктілік  талаптарына  сай  тағайындалған  қажетті  оқу-əдістемелік  

əдебиеттерді қамтуы тиіс. 

10.7  Оқу  үдерісін  материалдық-техникалық  қамтамасыз  етуде  оның 

технологиялық мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған негізгі өлшемдер: 

- оқу үдерісінің нормативтерін орындау; 

- оқу  үдерісін  ұйымдастыру  талаптарына  сай  техникалық  оқу 

құралдары; 

- қазіргі  ақпараттық  технология  талабына  сай  компьютерлі 

сыныптардың  Интернет  жүйесіне  қосылуы,  ЖОО  мен  кафедрасының 

дербес веб-сайтпен қамтамасыз етілуі; 

- оқу, зерттеу жұмысын көшірме-көбейту техникасымен қамтамасыз ету; 

- оқу үдерісіне аудиокескінді аппараттар қолдану. 

10.8  Практикада:  оның  құрамы,  ұйымдастыру,  өткізу  орны, 

презентация жəне оның нəтижелерін бағалау. 

Өндірістік  практика  өту  жөніндегі  типтік  бағдарламасында  оқу,  оқу-

өндірістік,  диплом  алды  өндірістік  практика  жұмыстары  мазмұны  мен 

ұйымдастырылуы көрсетілуі тиіс. 

Өндірістік практика өтетін орын денсаулық сақтау жүйесіндегі емдеу мекемесі, 

кешені, білім беру мекемесі, ғылыми-зерттеу институты болуы мүмкін.  

Студенттер  оқу-əдістемелік  материалдармен  қамтамасыз  етілуі  тиіс 

(бағдарлама, күнделік жəне т.б.). 

Студенттердің өндірістік практикадан өтуіне жетекшілік пен қадағалау 

ЖОО кафедрасы мен емдеу мекемесі арқылы іске асырылады. 

35


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

Өндірістік  практиканың  нəтижелері  жазбаша  есеп  беру  арқылы орындалады жəне оқу мекемесі комиссиясы алдында қорғалады. 

10.9  Академиялық  жəне  көмекші  қызметкерлердің  сандық  жəне 

сапалық көрсеткіші. 

051301 - «Жалпы медицина» мамандығы бойынша жоғары білім беру 

бағдарламасын  жүзеге  асыру  үшін  денсаулық  сақтау  саласында  ғылыми-

əдістемелік,  тəжірибесі  бар  жəне  кəсіптік  пəндер  бойынша  арнайы 

дайындалған ғылыми-педагогикалық мамандар қамтамасыз етуі тиіс.  

Академия  қызметкерлерінің  магистр,  ғылым  докторы  немесе  ғылым 

кандидаты  ғылыми  дəрежелері  болуы  керек.  Клиникалық  кафедраларда 

практикалық денсаулық сақтау саласынан жоғары жəне бірінші дəрігерлік 

біліктілік санаты бар мамандар тартылуы мүмкін. 

10.10  Талапкерлердің  дайындық  деңгейіне  жəне  қабылдау,  бағалау 

нормаларына қойылатын талаптар. 

Талапкердің  білім  деңгейі – жалпы  орта  жəне  кəсіптік  орта  білім. 

Талапкердің мемлекеттік үлгідегі жалпы орта немесе кəсіптік орта білімі 

туралы құжаты болуы тиіс. 

Қабылдау  рəсімдері  Қазақстан  Республикасы  Жоғары  білім  беру 

мекемесінің типтік ережесіне сəйкес бекітіледі.  

 

11  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарын 

(өзгертуге, түзетуге) əзірлеуге, жаңартуға қойылатын талаптар 

 

11.1 МЖМБС-ға  енгізудегі бастамашылық тəртібі. 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына өзгерістер мен 

(немесе) толықтырулар енгізу «Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартты  енгізу,  бекіту  жəне  орындалу  мерзімі  туралы»  Қазақстан 

Республикасы  Үкіметінің 1999 жылғы 2 қыркүйектегі  № 1290 

қаулысымен белгіленген талапты сақтай отырып жүзеге асырылады.  

11.2 МЖМБС-ты əзірлеу тəртібі 

Денсаулық  сақтау  саласындағы  уəкілетті  орган  конкурстық  негізде 

медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімнің  мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартын əзірлеуді ұйымдастырады.  

11.3 МЖМБС-ны сараптау тəртібі 

Медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімнің  мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты  жобаларына  сараптауды 

денсаулық  сақтау  саласындағы  уəкілетті  орган  тағайындаған  тəуелсіз 

сарапшылар жүзеге асырады. 

11.4 МЖМБС-ның  эксперименттік сынақтан өткізу тəртібі 

Келесі  оқу  жылынан  бастап  барлық  (мемлекеттік,  жеке  меншік) 

медициналық  жоғары  білім  беру  орындары  медициналық  жəне 

ф

бі іі

і

і36

ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

фармацевтикалық  жоғары  білімді  маман  даярлауды  міндетті  түрде бекітілген МЖМБС бойынша жүргізеді. 

Жаңа  технология  мен  оқыту  əдістемелерін  енгізу  кезінде  МЖМБС-қа 

сəйкес  білім  беру  ұйымдарында  эксперименттік  сынақтан  өткізілуі 

мүмкін. 


11.5 МЖМБС-ты бекіту тəртібі 

Медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімнің  мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартын  бекіту  жəне  орындалу  мерзімін 

денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган анықтайды. 

11.6 Жаппай білім үрдісіне енгізу тəртібі 

Медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімнің  мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты  жоғары  кəсіптік  білім  беретін 

жоғары медициналық білім беру (мемлекеттік, жеке меншік) орындарына 

міндетті түрде енгізіледі. 

11.7 МЖМБС-қа өзгерістер мен толықтырулар енгізу тəртібі  

11.7.1  Қолданыстағы  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарына 

өзгерістер  мен  толықтырулар  оларды  одан  əрі  жетілдіру  жəне  МЖМБС-

ның негізгі ережелеріне сəйкес келтіру мақсатында енгізіледі. 

11.7.2  Медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімнің 

МЖМБС-қа толықтырулар мен өзгерістер енгізуді жүзеге асырады: 

- медициналық  жəне  фармацевтикалық  жоғары  білімді  маман 

даярлайтын білім беру мекемелері; 

- Қазақстан Республикасының  денсаулық сақтау саласындағы орталық 

атқарушы органы; 

- 47 ТК. 

11.7.3  Қолданыстағы  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 

стандарттарындағы  толықтырулар мен өзгерістерге білім беру ұйымдары 

немесе 47 ТК  бастамашылдық  білдірген  жағдайда,  олар  ұсыныстар  мен 

ескертулерді ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне жібереді. 

11.7.4  ҚР  Денсаулық  сақтау  министрлігі  бастамашылардан  түскен 

ұсыныстар  мен  ескертулерді  олардың  дəйектілігі  мен  құндылығын  

қарауға 47 ТК тапсырады. 

11.7.5  Қолданыстағы  мемлекеттік  жалпыға  сіндетті  білім  беру 

стандарттарына  ұсынылған  толықтырулар  мен  өзгерістерге 47 ТК 

сараптама  жүргізеді  жəне  оларды  мақұлдағаннан  кейін  шешім  қабылдау 

үшін ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне жібереді. 

11.7.6  ҚР  Денсаулық  сақтау  министрінің  бұйрығымен  бекітілген 

мемлекеттік 

жалпыға 


міндетті 

білім 


беру 

стандарттарындағы 

толықтырулар  мен  өзгерістер  қосымша - кітапша  түрінде  қолданыстағы 

стандарттарға  сай  немесе  өзгертілген  стандарттың  жаңа  басылымы 

түрінде басылып шығады. 

37

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет