Бакалавриатжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ïðèëîæåíèå À

Òèïîâîé ó÷åáíûé ïëàí

Ñïåöèàëüíîñòü: 051101 – «Ñåñòðèíñêîå äåëî»

Ñðîê îáó÷åíèÿ: 4 ëåò

Àêàäåìè÷åñêàÿ ñòåïåíü: áàêàëàâð ñåñòðèíñêîãî äåëà

Êâàëèôèêàöèÿ: ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà

Цèêë äèñöè-

ïëèí 

Êîä 

 äèñöèïëèíû 

Íàèìåíîâàíèå 

äèñöèïëèíû 

Êîë-âî 

÷àñîâ 

 

Êîë-âî 

êðåäè-

òîâ 

Ñå-

ìåñòð 

Ôîðìà 

êîíòðîëÿ 

1 2  3 


ÎÎÄ 

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå  

äèñöèïëèíû 

1440 32 

  

 

ÎÎÄΠÎáÿçàòåëüíûé êîìïîíåíò 1350 

30 

 

 ÎÎÄΠ01  IK 1101 

Èñòîðèÿ  

Êàçàõñòàíà 

135 3 


1-2 

Ýêçàìåí 


 

ÎÎÄΠ02  Fil 2102 

Ôèëîñîôèÿ  

135 


Ýêçàìåí ÎÎÄΠ03  IYa (2)103 

Èíîñòðàííûé 

ÿçûê 

270 6 


1-4 

Ýêçàìåí 


ÎÎÄÎ 04 

K(R)Ya 1104 

Êàçàõñêèé 

(ðóññêèé) ÿçûê 

270 6 

1-2 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ05  Inf 1105 

Èíôîðìàòèêà 

135 


1-2 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ06  Eko 1106 

Ýêîëîãèÿ  

45 


1,2 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ07  Pol 1107 

Ïîëèòîëîãèÿ 

90 


1,2 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ08  Soc 1208 

Ñîöèîëîãèÿ  

90 


3,4 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ09   OP 1109 

Îñíîâû ïðàâà 

90 


1,2 


Ýêçàìåí 

ÎÎÄΠ10  OET 1310 

Îñíîâû  ýêî-

íîìè÷åñêîé 

òåîðèè 

90 2 


5,6 

Ýêçàìåí 


ÎÎÄ Êîìïîíåíò 

ïî 

âûáîðó 

90 2 

3,4 Ýêçàìåí ÁÄ Áàçîâûå 

äèñöèïëèíû 

2880 64  

 

ÁÄΠÎáÿçàòåëüíûé êîìïîíåíò 

2160 

48 

 

 

 ÁÄΠ01 

MBMG 1201 

Ìåäèöèíñêàÿ 

áèîëîãèÿ ñ 

ãåíåòèêîé 

90 2 


1,2 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ02 

Ana 1202 

Àíàòîìèÿ  

180 


Ýêçàìåí ÁÄΠ03 

Fiz 1203 

Ôèçèîëîãèÿ  

90 


Ýêçàìåí 39

ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

1 2 


3 4 ÁÄΠ04  PF 2204 

Ïàòîëîãè÷å-

ñêàÿ ôèçèîëî-

ãèÿ 

90 2 


Ýêçàìåí 


ÁÄΠ05  PA 2205 

Ïàòîëîãè÷å-

ñêàÿ àíàòîìèÿ 

90 2 


Ýêçàìåí 


ÁÄΠ06  Mic 2206 

Ìèêðîáèîëî-

ãèÿ 

90 2 


3,4 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ07  OP 1207 

Îñíîâû  


ïñèõîëîãèè 

45 1 


1,2 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ08  OG 2208 

Îáùàÿ  


ãèãèåíà 

45 1 


Ýêçàìåí 


ÁÄΠ09  OF 2209 

Îñíîâû ôàð-

ìàêîëîãèè 

90 2 


Ýêçàìåí 


ÁÄÎ 10  OSD1(2)2010 

Îñíîâû  


ñåñòðèíñêîãî 

äåëà 


180 4 

1-4 


Ýêçàìåí 

ÁÄΠ11  PVBSDT 2211  Ïðîïåäåâòèêà 

âíóòðåííèõ 

áîëåçíåé è 

ñåñòðèíñêîå 

äåëî â òåðàïèè 

180 4 4 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ12  SDP 3212 

Ñåñòðèíñêîå 

äåëî  

â ïåäèàòðèè  180 

 

4 5,6 Ýêçàìåí 

ÁÄΠ13  SDHR 3213 

Ñåñòðèíñêîå 

äåëî â õèðóð-

ãèè è ðåàíè-

ìàöèè 


135 3 

5-6 


Ýêçàìåí 

ÁÄÎ 14  SDAG 3214 

Ñåñòðèíñêîå 

äåëî â àêó-

øåðñòâå è ãè-

íåêîëîãèè 

180 

 

4 5-6 Ýêçàìåí 

ÁÄΠ15  SDÅIB 2215 

 Ñåñòðèíñêîå 

äåëî â ýïèäå-

ìèîëîãèè è  

èíôåêöèîííûõ 

áîëåçíÿõ 

90 


 

2 4 


Ýêçàìåí 

ÁÄΠ16  SDN 2216 

Ñåñòðèíñêîå 

äåëî  


â íåâðîëîãèè 

45 


 

1 4 


Ýêçàìåí 

40


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

1 2 
ÁÄΠ17  GG 3217 Ãåðîíòîëîãèÿ 

è ãåðèàðòðèÿ 

90 2 5,6 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ18  SNMPKEM 3218  Ñêîðàÿ è íåîò-

ëîæíàÿ ìåäè-

öèíñêàÿ ïî-

ìîùü ñ êóðñîì 

ýêñòðåìàëüíîé 

ìåäèöèíû 

90 2 5-6 

Ýêçàìåí 


 

 

ÁÄΠ19  KF 3219 Êëèíè÷åñêàÿ 

ôàðìàêîëîãèÿ  

45 1 4 

Ýêçàìåí 


ÁÄΠ20  MP 2220 

Ìåäèöèíñêàÿ 

ïñèõîëîãèÿ 

45 1 4 


Ýêçàìåí 

ÁÄΠ21  OSZ 3221 

Îöåíêà ñîñòîÿ-

íèÿ çäîðîâüÿ 

90 2 5 

Ýêçàìåí 


ÁÄ 

Êîìïîíåíò ïî âûáîðó 

720 16 1-6 

Эêçàìåí 

ÏÄ 


Ïðîôèëèðóþùèå äèñöèïëèíû 

1440 

32 

 

 ÏÄΠ

Îáÿçàòåëüíûé êîìïîíåíò 

990 

22 

 

 ÏÄΠ01  OPZ 4301 

Îñíîâû ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ 

çíàíèé 


180 

4 7,8 


Ýêçàìåí 

ÏÄΠ02  EÌZ 4302 

Ýêîíîìèêà è 

ìàðêåòèíã â 

çäðàâîîõðàíå-

íèè 


180 

 

4 7,8 


Ýêçàìåí 

ÏÄÎ 03  SMOZOZZMS4303  Ñîöèàëüíàÿ 

ìåäèöèíà, îð-

ãàíèçàöèÿ 

çäðàâîîõðàíå-

íèÿ è îñíîâû 

çàêîíîäàòåëü-

ñòâà â çäðàâî-

îõðàíåíèè, 

ìåä. ñòàòèñòè-

êà 

180 

4 7,8 


Ýêçàìåí 

ÏÄΠ04  APMSD 4304 

Àäìèíèñòðà-

òèâíûé ïðî-

öåññ è ìå-

íåäæìåíò â 

ñåñòðèíñêîì 

äåëå 


180 

4 7,8 


Ýêçàìåí 

41


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

1 2  3 
ÏÄΠ05 


IKLPU 4305 

Èíôåêöèîí-

íûé êîíòðîëü 

â ËÏΠ


180 

 

4 7,8 


Ýêçàìåí 

ÏÄΠ06 


MB 4306 

Ìåäèöèíñêàÿ 

áèîýòèêà 

90 

2 7 


Ýêçàìåí 

ÏÄ 

Êîìïîíåíò ïî âûáîðó 

450 10 7,8 

Эêçàìåí 

 Âñåãî 

5760 

 

 

 

ÄÂΠ00 Äîïîëíèòåëüíûå âèäû  

îáó÷åíèÿ 

 

  

 

ÄÂΠ01 Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà  

ñ âàëåîëîãèåé 

 

  

 

Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàê-òèêà «Ââåäåíèå â êëèíèêó» 

15 

1 

2 

Äèô. 

çà÷åò 


Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìåäñå-

ñòðèíñêàÿ ïðàêòèêà 

60 4 4 Äèô. 

çà÷åò 


Ïðîèçâîäñòâåííàÿ (êëèíè÷åñêàÿ) 

ïðàêòèêà «Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà 

îáùåé ïðàêòèêè» 

75 1 6 Äèô. 

çà÷åò 

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà «Áà-êàëàâð ñåñòðèíñêîãî äåëà» 

300 4  8  Äèô. 

çà÷åò 

Ïðîìåæóòî÷íûé  

ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü 

 

  

 

ÄÂΠ02 Ïðàêòèêà 

(âî 


âíåó÷åáíîå 

âðåìÿ) 


 

Èòîãîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ  

àòòåñòàöèÿ: 

Ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ïî 

ñïåöèàëüíîñòè è/èëè çàùèòà äè-

ïëîìíîé ðàáîòû. 180 4  8  

 

Âñåãî 450 

10  

 

 ÈÒÎÃÎ 6390 

142  


 

Ïðèìå÷àíèå: 

1 Ó÷åáíûé ïëàí – îñíîâíîé äîêóìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé ïåðå÷åíü è 

îáúåì ó÷åáíûõ äèñöèïëèí â êðåäèòàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, 

ïîðÿäîê èõ èçó÷åíèÿ. 

2 Â ó÷åáíûõ ïëàíàõ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü åäèíóþ ñèñòåìó êîäè-

ðîâêè äèñöèïëèí, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ïðèñâîåíèå êàæäîé ó÷åáíîé äèñöèï-

ëèíå ó÷åáíîãî ïëàíà ñîîòâåòñòâóþùåãî êîäà â ñèìâîëàõ áóêâåííîãî (òðè èëè 

÷åòûðå çàãëàâíûå áóêâû ëàòèíñêîãî àëôàâèòà) è öèôðîâîãî (òðåõ- èëè ÷åòû-

ðåõçíà÷íîå, ãäå ïåðâàÿ öèôðà óêàçûâàåò êóðñ îáó÷åíèÿ) âûðàæåíèÿ. 

42


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

ÓÄÊ 614:378:006.354 (47+57)

ÌÊÑ 03.180 Ò 50

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííûé îáùåîáÿçàòåëüíûé ñòàíäàðò îáðàçî-

âàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, áàêàëàâð, ñåñòðèíñêîå äåëî,

ìåíåäæìåíò â ñåñòðèíñêîì äåëå, àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîöåññ, îñíîâû ôàðìà-

êîëîãèè, íîðìàëüíàÿ àíàòîìèÿ, îáùàÿ ãèãèåíà.43Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет