Элективті пәндер каталогы


 Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) , коды –жүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет17/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   62

37. Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі) , коды – 

ShTAMO4304, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқытудың  мәдениетаралық  және  кәсіби  бағытын 

тереңдету,  арнайы  кәсіби  қарым-қатынас  ортасы  мен  сӛйлеу  тақырыбы 

аумағында кәсіби маңызды іскерліктерді қалыптастыруы тиіс. 

Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В1 

деңгейі).  Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты:  Студенттердің мәдениетаралық компетенция мен кәсіби 

компетенциясын  ары  қарай  жетілдіру,  шетел  тілінде  қарым-қатынас  жасаудың 

барлық  іскерлігін,  біліктілікті  кәсіби-бағдарлы  дейгейіне  қол  жеткізу. 

Оқытудың  жалпы кәсіби  және мәдениетаралық бағытын әрі   қарай тереңдету, 

болашақ  мамандыққа,  оқытылатын  шетел  тілінің  тарихына,  шетел  тілі 

халқының ой-толғамы мен мәдениетіне ӛз елінің мәдениетінің мағыналық және 

құндылық ерекшеліктерімен салыстыруға қызығушылығын арттыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Қарым-қатынастың  арнайы  кәсіби  аясы.  Білім  және 

ғылым. Қазіргі дәуірдегі ғылым. Ғылым және болашақтың ӛнімі. Мемлекеттегі  

 

122  

және  шетелдегі  орта  және  жоғары  білім  беру  жүйесі.  Орта  мектептің  түрлері. 

Орта білім туралы құжат. Жоғары оқу орнына түсу. Жоғары оқу орындарының 

түрлері. Шетелдік білім беру саласындағы халықаралық қарым-қатынас. Тілдік 

саясатты  қалыптастырудағы  Еуропа  кеңесінің  ролі.  Оқытылып  отырған  шетел 

тілі мен Қазақстандағы болашақ мұғалімдерді кәсіби тұрғыдан дайындау.  Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева  Г. 

                                 2. Махматкулов  Х.  

38. Ағылшын тілінің практикалық курсы (озық деңгейі) , коды – 

ATPK 4304, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Студент қағидалы және практикалық мәтін елеулілігін білу 

керек; типологиялық белгіні, мәтіннің атқаратын қызметтерін; негізгі мәтіндік 

үлгі мәселелерін, мәтіннің жүйесін; әр-түрлі тіл мәтінінің әдістерін білу керек. 

Пререквизиттер:  Базалық  негізгі  шетел  тілінің  тәжірибелік  курсы  (В2 

деңгейі). Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Пішіннің  және  мәтіннің  құрылысы  негізінде  жататын 

сыртқы(коммуникатив) фактор арақатынасының заңдылығы және мәтіннің ішкі 

тұрақтылығының  пайда  болуы;  мазмұнның  және  сӛйлемше  жоспары  қарым-

қатынасының  қағидасы  шегінде  мәтін  сияқты  сӛз  туындысының  құрылуы; 

сипаттама және мәтіннің типологиясының қисыны. 

Қысқаша  мазмҧны:  Біліми  мәтін    сұрақтары,  және  мәтін  қабылдау 

сұрақтары: мәтін сияқты айтылым қызметтің продукті және мәтін тәрізді жинақ 

үшін.  Елеулілік  қызмет  және  прагматикалық  аспекттер  мәтін  байқауында  сӛз 

ұйымының  үйлесімді  нұсқа  ізденісінің  негіздерін  айрықша  атап  ӛтіледі. 

Қағидалы және лингвистикалық мәтіннің практикалық ӛзгешеліктері 

Пән оқытушысы: 1.Сейсенбаева Г. 

                                 2. Махматкулов Х. 39. Фонетика теориясы, коды –PhT 4306, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Фонетика  теориясы  және  ағылшын  тілінің  фонетикалық 

жүйесі, сӛйлеу механизмдері, тілдің дыбыстық құрылымдарын зерттеу әдістері, 

артикуляциялық база, сӛйлеу интонациясы жайлы білімдерге ие болу тиіс.  

Пререквизиттер: Грамматика теориясы. 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  практикалық  фонетикадан  алған  білімін 

жүйелеуге, тереңдетуге және білімін кеңейтуге арналған. Қысқаша  мазмҧны:  Ағылшын  тілінің  теориялық  фонетика  пәні. 

Фонетика  ғылым  ретінде.  Фонетика  пәнінің  анықтамасы.  Ағылшын  тілі 

фонетикалық  жүйесінің  негізгі  компоненттері.  Фонетикалық  компонент. 

Сӛйлеу механизмдері. Фонетикалық интерференция ұғымы. Ағылшын тіліндегі 

буынды  жасайтын  дыбыстар.  Буынның  орфографиялық  және  фонетикалық 

ерекшеліктері.  Пән оқытушысы: 1.Жарқымбекова Н. 

                             2.Исламова М.  

 

123  

40. Стилистика, коды – ST 4306, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сӛзді дұрыс қолдану шеберлігі. 

Пререквизиттер:  IELTS  дайындау  үшін  арналған  әдістеме  мен 

технология. Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Тілдік  формаларды  қолдану  және  қиыстыру 

заңдылықтарын зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  Сӛйлеу  амалдары  мен  стилистік  тәсілдер, 

ономатопея,  аллитерация,  ритм  мен  ұйқас,      метафора,  метонемия  мен 

синекдоха. 

Пән оқытушысы: 1. Джусупов Н 

                            2. Назарбекова А 

 

41. Екінші шетел тілін оқытудың әдістемесі , коды – EShTAMO 4308, 7 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:   Интерференцияның алдын алу  және жою мақсатында ана 

тілі, бірінші және екінші шетел тілдеріне салыстырмалы талдау жүргізу; екінші 

шетел  тілін  оқыту  процесіне  ықпалын  тигізетін  факторларды  анықтау  және 

талдауды білу керек. Пререквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі). 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерде  зерттеу  нысаны  мен  пәні,  оның  дамуын 

анықтайтын заңдылықтары мен заңдары, ұғымдық- категориялық аппараты мен 

ғылыми  зерттеу  әдіс-тәсілдері  бар  ӛз  алдына  жеке  ғылым  ретінде  әдістеме 

туралы ғылыми кӛзқарас қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Екінші  шетел  тілін  оқыту  әдістемесінің  теориялық 

негіздері.  Екінші  шетел  тілін  оқытудың  психолингвистикалық  ерекшеліктері: 

интерференция  мәселелері,  тиімді  тасымал.  Екінші  шетел  тілін  оқытудың 

дидактикалық-әдістемелік  ерекшекліктері:  екінші  шетел  тілін  оқытудың 

прициптері, екінші шетел тілін оқытудың  коммуникативтік мақсаттары, екінші 

шетел тілін оқытудың мазмұны.  Пән оқытушысы: 1.Темирбаева Ж 

                             2. Назарбекова А  

42. Француз тілінде іскерлік қарым қатынас жасау , коды – FTKKJ 

4308, 7 семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: адрес иесі тұрған мемлекеттің іскерлік хат талаптарын 

білу, жазба түрде ой-пікірін баяндау, бетпе-бет кездескендей сұхбаттастың 

ойын бақылау. 

Пререквизиттер: Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі). 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Шет  елдерде  іскер  серіктестері  бар  компания,  мекеме, 

фирма мамандарына  шетел тілінде іскерлік қарым-қатынас жасау дағдыларын 

қалыптастыру.  


 

 

124  

Қысқаша  мазмҧны:    Бизнес-коррепонденция  ұлгілері,француз  тілінде 

іскерлік хат, факс, электрондық хат, қызметтік хат үлгілері. Пән оқытушысы: 1.Темирбаева Ж 

                             2. Назарбекова А  

43. Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті , коды – 

OShTHA  4309, 7-семестр, 2 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Оқытылатын  тіл  елдерінің  кӛрнекті  жазушыларының 

шығармашалағының  жеке  кӛркемдік  ерекшеліктері  мен  идеялық  мазмұны 

жайлы қажетті мағлұматтарға ие болу. 

Пререквизиттер: Лексикология. 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің    қарым-қатынастық  мәдениетаралық 

біліктілгін 

 

қалыптастыру. Студенттерді 

оқытылатын 

тілдің 

ірі 


жазушыларының  шығармаларымен  танысу.  Оқытылатын  тіл  елінің  ұлттық 

мәдени ӛзгешелігін есепке ала отырып мәдениаралық қарым-қатынасты жүзеге 

асыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Оқытылатын  тілдің ел  әдебиетін  зерттеу  міндеттері. 

Әдебиеттегі негізгі ұғымдар: әдебиет, мәтін, дерек кӛздер жанр. Король Артур 

туралы Келт аңыздары және кейінгі шығармалардағы  тақырыптың ӛрбуі. Қайта 

ӛрлеу дәуірінің ерекшелігі және оның Англия әдебиетіндегі берілуі. У.Шекспир 

соннеттері  ағылшын  Қайта  ӛрлеу  поэзиясының  асқар  шыңы.  Ағылшын 

әдебиеттіндегі жаңа құбылыстар. Пән оқытушысы: 1. Жарқымбекова Н. 

                             2. Исламова М. 44. Ағылшын лексикасын пайдалану (озық деңгейі) , коды – ALP 4309, 

7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Кең оқырмандарға мәтіннің түсініктілігі, сӛздің айқындық 

үрдісі, стандартты сӛйлеу  үрдісі. Пререквизиттер: Лексикология. 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Ауызекі,  әдеби  ,  ресми-іскерлік,  ғылыми    стильдерге 

енген ағылшын лексиканы табу. Қысқаша мазмҧны: Әдеби емес лексика түрлері және олар жайлы түсінік. 

Қарым-қатынас  мәдениеті  және  вербальдық  қарым-қатынас  постулаттары.  

Тыйым салынған лексиканы қолдану ерекшеліктері. Аударма қиындықтары. 

Пән оқытушысы: 1. Жарқымбекова Н. 

                               2. Исламова М. 

 

 

  

 

 

 

 

125  

ІІ.  «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКА» ФАКУЛЬТЕТІ 

 

 

6. Мамандығы: 5В010900 – Математика 

Академиялық дәрежесі: 5В010900 – Математика мамандығы 

                         бойынша білім бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 


 

 Жоқ 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 18 кредит Міндетті компонент - 12 кредит 

Таңдау компоненті - 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


МТ 1202 

AB 1202 


1. Математикалық анализ 

2. Анализ бастамалары 

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

 

  

 

БП PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы   

 

 КП 

EM 


Элементарлық 

  

 

  

 

126  

1302 


математика 

2-курс 

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП МТ 1203 

AB  1203 

1. Математикалық анализ 

2. Анализ бастамалары 

БП 


PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы КП ITMS 

2301 


SJT 2301            

1. Ықтималдықтар 

теориясымен 

математикалық статистика 

2. Статистиканың жалпы 

теориясы                                                                                                        

БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

4-семестр – 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениеті тарихы 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

БП AST 2205 

AK 2205 


1. Алгебра және сандар 

теориясы                                  

2. Алгебраға кіріспе                                                         

ЖБП KN 

2410 


Құқық негіздері 

БП GN 2207 

MN 2207 


1. Геометрия негіздері 

2. Математика негіздері                                                   

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

БП TM 2211 

KDT 2211 

1. Теориялық механика                                          

2. Қатты дене теориясы                                                            3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 2 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

 

  

 

БП DT 3209 

ETOK 


3209 

1. Дифференциалдық 

теңдеулер 

2. Енгізу теоремалары және 

олардың қолданулары                                                 

  

 

 БП 

MEShP 


3212 

MTE 3212 

1. Математикалық есептерді 

шешу практикумы 

2. Математикадан 

таңдамалы есептер                                    

 

  

 

БП GEShA 

3213 


1. Геометриялық есептерді 

шешу әдістері  

 

127  

AGEJ 


3213 

2. Аналитикалық геометрия 

есептеріне жаттығулар 

 

  

 

БП TM 3214 

KDT 3214            

1. Теориялық механика                                          

2. Қатты дене теориясы                                                            

 

  

 

БП Fiz 3305 

Mex 3305          

1. Физика 

2. Механика  6-семестр - 20 кредит

 

Міндетті компонент – 7 кредит 

Таңдау компоненті – 13 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


МOA 

3209 


Математиканы 

оқыту әдістемесі 

БП 


FTFAB 

3211 


MK 3211 

1. Функциялар теориясы 

мен функционалдық анализ 

бастамалары                         

2. Математика канондары                               

КП TZhTA 

3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

  БП 

NAFT 


3216 

ASM 


3216 

1. Нақты айнымалы 

функциялар теориясы 

2. Арнайы циклдік 

математикасы 

  

 

 КП 

KAFT 


4303 

MTN 


4303 

1. Комплекс айнымалы 

функциялар теориясы 

2. Математиканың 

теориялық негіздері                                                                                                

  

 

 КП 

MLDM 


3304 

MBESh 


3304 

1. Математикалық логика 

және дискретті математика 

2. Математикалық бағдарла-

малау есептерін шешу 4-курс 7-семестр – 19 кредит

 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП EShAN 

4216 


IT 4216     

1. Есептерді шешудің 

әдістемелік негіздері 

2. Интегралдық теңдеулер                                                                         

 

 Жоқ 

 

КП DGT 4302 

SAKT 


4302 

1. Дифференциалдық 

геометрия және топология  

2. Сызықты алгебраның 

қосымша тараулары 

  

 

 КП 

SA 4306        

КМN 

4306 


1. Сандық әдістер     

2. Компьютер мен 

модельдеу негіздері 

  

 

 КП 

KT 4307    

SN 4307 

1. Компъютер 

технологиялары 

2. Схематехника негіздері  

 

  

 

КП МТМ 

4308    


STFSUA 

4308 


1. Математика тарихы және 

методологиясы 

2. Сабақтан тыс және 

факулътаттвтік сабақтарды 

ұйымдастыру әдістері 

  

 

 КП 

GTAIA 


1. Ғылыми-техникалық  

 

128  

4309 


ОMAMA

KTOA 


4309 

ақпараттарды іздеу 

әдістемесі 

2. Орта мектепте 

алгебралық және 

математикалық анализ 

курсын тереңдетіп оқыту 

әдістері  

1. Математикалық талдау, коды-МТ 1203,  2-семестр, 6-кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Формулалар  немесе  теоремалардың  мазмұнына  сәйкес 

кӛрнектi бейнелі ойлау. Пререквизиттер: Элементарлық математика.  

Постреквизиттер:  Ықтималдықтар  теориясы  және  математикалық 

статистика. Пәннің мақсаты: Бұл курстың мақсаты – негізгі зерттеу обьектісі болатын 

фунукциялар теориясының басты ұғымдарымен жан - жақты таныстыруҚысқаша  мазмҧны:  Нақты  сандар  және  олардың  қасиеттері.  Бірінің 

ішінде  бірі  жатқан  кесінділер  принципі.  Жиындар.  Бірігуі,  айырымы, 

жиындардың  қиылысуы.  Жиындардың  қуаты.  Сандар  жиынының  дәл 

шекарасы. Сандық тізбектер. Тізбектің шегі  және оның қасиеттері. Монотонды 

тізбектің  шегі.  Больцано-Вейерштрасс  теоремасы.  Тізбек  жинақтылыгының 

критериі.  Шексіз  аз,  шексіз  үлкен  тізбектер.  Тізбектің  жоғарғы  және  тӛменгі 

шегі және оның қасиеттері. 

Пән оқытушысы: 1. Қарашева К. 

   


                  2. Жаңабаев Ж. 

 

2. Анализ бастамалары, коды - AB  1203,  2-семестр, 6 кредит. Қҧзыреттілігі:    Математиканы  күрделі бағдарламамен  оқитын  орта  білім 

беретін оқу орындарының оқушыларына игерту. Пререквизиттер: Алгебра және геометрия курсы. 

Постреквизиттер: Математикалық талдау. 

Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет