Этикалык кодекс декларация коррупциягажүктеу 8.15 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата12.02.2017
өлшемі8.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

№ 68–69 (69)  

16-декабрь  2014-ж. Коомдук жана кызматтык басылма

КЕСИПКЄЙЛЇК

ТАЗАЛЫК

 МЕКЕНЧИЛДИКМАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

К

ызмaтЭТИКАЛЫК КОДЕКС 

ДЕКЛАРАЦИЯ – КОРРУПЦИЯГА 

ДЕКЛАРАЦИЯ – КОРРУПЦИЯГА 

КАРШЫ КЇРЄШЇЇНЇН ЭЎ 

КАРШЫ КЇРЄШЇЇНЇН ЭЎ 

ТААСИРДЇЇ МЕХАНИЗМИ

ТААСИРДЇЇ МЕХАНИЗМИ

КАДРЛАРДЫ ОКУТУУГА 

КАДРЛАРДЫ ОКУТУУГА 

АРТЫКЧЫЛЫК БЕРИЛЇЇДЄ

АРТЫКЧЫЛЫК БЕРИЛЇЇДЄ

6

-бетте7

-бетте


Айнуру АЛТЫБАЕВА, ЖКнын 

регламент жана этика боюнча 

комитетинин тєрайымы:

КРнын Єкмєтїнє караштуу 

ветеринардык жана 

фитосанитардык коопсуздук 

боюнча мамлекеттик 

инспекциясынын статс-катчысы 

Эрмек ЖАКЫПБЕКОВ:

“ММ 


“ММ кызматка

кызматка” ” 

ЖАЗЫЛЫЎЫЗДАР!

ЖАЗЫЛЫЎЫЗДАР!Єткєн  жылдын  июнунан  бери  чы-

гып  келе  жаткан  биздин  гезитибизге 

єлкєнїн  кадр  сая саты,  кадрларды 

даярдап, жайгаш тыруунун аба лы, бул 

багыттагы  оў  жана  терс  кєрїнїштєр, 

дайындоолор, бошо туулар, вакансия-

лар боюнча жарнамалар, мамлекеттик 

жана  муниципалдык  кызматка  эмгек 

сиўиргендер жєнїндєгї ма териалдар, 

єнїккєн  єлкєлєрдєгї  таж рыйбалар, 

расмий  документтер,  публицистика-

лык жана дискус сиялык материалдар 

ж.б. їзгїлтїксїз жарыяланып турат.

“ММ  кызмат” (“Мамлекеттик  жана 

муниципалдык  кызмат”)  гезитине 

2015-жылга жазылуу жїрїп жатат. 

Жазылуу индекси: 68551 

Жазылуу баасы:

1 айга – 77 сом 28 тыйын

3 айга – 231 сом 84 тыйын

6 айга – 463 сом 68 тыйын

(почтанын кызматы кошулганда)

Гезиттин реквизиттери 2-бетте.

6, 8-9

-беттердеЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ 

МЧС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ДОЛЖНОСТЕЙ

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ

10

-бетте11

-бетте


ТАЛКУУЛАНЫП 

ТАЛКУУЛАНЫП 

ЖАТАТ

ЖАТАТ


Жаўылыктар

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

M

MК

ызмaт


2

16-декабрь 2014-ж. 

Тел. : (0312) 62-01-32

mmkyzmat@gmail. com

mmkyzmat@mail.ru

ГЕЗИТ ЭЭСИ: 

Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик кадр кызматы 

жана редакциянын 

эмгек жамааты

БИЗДИН ДАРЕК: 

720040, 


БИШКЕК ш. , 

ТОГОЛОК МОЛДО кєчєсї, 10

Кабарчылар: 

Мамат Сабыров

Айгерим Макешова

Верстка 


Нурлан Кыдыков

Менеджер


Бегайым Асанакунова

тел. : 61-54-18

КорректорГїлназ Нурмаханова

Жооптуу редакторПапан Дїйшєнбаев

Башкы редакторНадыр Момунов

ИНН 01210201310016

БИК 135001

ОАО «Айыл банк», Бишкек ш., 

Биринчи май району, 

р\c 1350100026248533КР Мамлекеттик кадр 

кызматынын коомдук гезити 

2013-жылы 

7-июнда негизделген

“Учкун” 


ААК басмаканасында 

басылды, 

Заказ 1910. 

Нускасы 2500

Катталуу кїбєлїгї 

№ 1941


«ММ кызмат»

Кимдер келип, кимдер кетти?

ДАЙЫНДООЛОР

БОШОТУУЛАР

Президент  Алмазбек  Атамбаев  Эмгек,  миграция  жана 

жаштар министри Алиясбек Алымкулов жєнїндє Жарлыкка 

кол койду.

Жарлыкта Алымкулов Алиясбек Тєлбашиевичтин отставкасы 

кабыл алынсын жана Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция 

жана жаштар министринин кызматынан бошотулсун, деп айтылат.Президент Алмазбек Атамбаев Билим берїї жана илим 

министри Канат Садыков жєнїндє Жарлыкка кол койду.

Ага ылайык, Садыков Канат Жалиловичтин отставкасы кабыл 

алынат жана Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим 

министринин кызматынан бошотулат.Президент А.Атамбаев КРнын жергиликтїї сотунун бир 

катар судьяларын мєєнєтїнєн мурда ээлеген кызматынан 

бошотту.

Єлкє  башчысынын  басма  сєз  кызматы  билдиргендей, 

А.Атамбаев кол койгон Жарлыкка ылайык, Талас облусунун Талас 

шаардык сотунун тєрагасынын ыйгарым укуктарын жїргїзїп жаткан 

Конгайтиев Анарбек Шайылдаевич КР жергиликтїї сотунун судьясы-

нын кызматынан єз каалоосу менен мєєнєтїнєн мурда бошотулду.

Ошондой  эле  Жарлыкка  ылайык,  Бишкек  шаарынын  Ленин 

райондук  сотунун  судьясынын  ыйгарым  укуктарын  жїргїзїп 

жаткан  Раимжан  Нурматов  жана  Муратбек  Орозбеков  КР 

жергиликтїї  сотунун  судьясынын  кызматынан  єз  каалоолору 

менен мєєнєтїнєн мурда бошотулду.

Єкмєткє  караштуу  Мамлекеттик  бажы  кызматынын 

тєрагасынын орун басары Жеўишбек Исаков ээлеген кыз-

матынан бошотулду.

Ж.Исаков  жєнїндє  буйрукка  Премьер-министр  Жоомарт 

Оторбаев кол койду.

Айбек Ажыгулов Аламїдїн РИИБдин жетекчиси кызматы-

нын єз каалоосу менен бошотулду деп билдирди КР ИИМдин 

басма сєз кызматы.

Ошондой эле, ИИМден, анын иштен кетиши, ушул жылдын 

мартында  Байтик  айылындагы  кєрїстєндїн  жанынан  жансыз 

денеси табылган 19 жаштагы Камила Дїйшєбаеванын єлїмїнє 

эч тиешеси жок экенин белгилешти.

Артыков  Шамил  Жусупович  берген  арызына  ылайык, 

КРнын Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик адми-

нистрация башчысы – акими ээлеген кызматынан бошотулду.

Бул тууралуу тиешелїї буйрукка Премьер-министр Жоомарт 

Оторбаев кол койду. 

Гапаров  Абдилаким  берген  арызына  ылайык,  Ош  об-

лусунун  Араван  районунун  мамлекеттик  администрация 

башчысынын – акиминин биринчи орун басары кызматынан 

бошотулду.  

Бул жєнїндє тиешелїї буйрукка Премьер-министр Жоомарт 

Оторбаев кол койду.

Айлана-чєйрєнї  коргоо  агенттигинин  алдындагы 

Аўчылык  департаментинин  башчысы  Сулайман  Бошкоев 

єз арызынын негизинде кызматынан кетти. 

Интернет булактарынан даярдаган А. МАКЕШОВА

Таалайбек  Найманбаев  Жалал-Абад  облусунун  Ноокен 

райондук сотунун тєрагасынын кызмат ордун ээлєєнї улант-

ты. Бул тууралуу Жарлыкка Президент Алмазбек Атамбаев 

кол койду, деп билдирди Президенттик Аппараттын басма 

сєз кызматы.

Мындай чечим «КРнын судьяларынын статусу жєнїндє» КР 

конституциялык мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулу-

шун токтотуу тууралуу» КР конституциялык мыйзамына ылайык 

чыгарылды. Т.Найманбаев Ноокен райсотунун тєрагасы кызма-

тын 30-ноябрдан баштап улантты.Элебаев  Нурбек  Беккулович  мурда  ээ-

леген кызматынан бошотулуп, КР Єкмєтїнє 

караштуу Отун-энергетикалык комплексин 

жєнгє салуу боюнча мамлекеттик агенттик-

тин директору болуп дайындалды.

Бул тууралуу тийиштїї буйрукка Премьер-

министр Жоомарт Оторбаев кол койду.

Н.Элебаев  буга  чейин  КРнын  Энергетика 

жана  єнєр  жай  министрлигинин  алдындагы 

Отун-энергетикалык  комплексти  жєнгє  салуу 

мамлекеттик  департаментинин  директору 

болуп келген.Ашымбаева  Токтобїбї  Абасовна  Кыргыз  Республика-

сынын Билим берїї жана илим министринин орун басары 

болуп дайындалды.

Тиешелїї буйрукка КР  Премьер-министри  

Дж.Оторбаев кол койду. 

Ашымбаева  Токтобїбї  Абасовна 1966-

жылы  туулган. 1989-жылы Ж.Баласагын атын-

дагы  университеттин  химиялык  факультетин 

аяктаган. Кыргыз билим берїї академиясынан 

социалдык педагогика боюнча кошумча билим 

алган. 1989-1993-жылдары  КРнын  Улуттук  

илимдер  академиясында  органикалык  эмес 

химия  кафедрасында  инженер-химик  болуп 

иштеген. 1995-2000-жылдары  Аламїдїн 

районунун  Мрамор  орто  мектебинде  химик 

мугалим, ал эми 2000-2003- жылдары аталган мектепте дирек-

тор  болуп  иштеген. 2003-жылдан 2014-жылга  чейин  Аламїдїн 

райондук  билим  берїї  башкармалыгынын  башчысы,  акыркы 

айларда Герман Гмайнер атындагы SOS балдар интернатында 

директор болуп иштеген.Молдоисаева  Миргїл  Родбековна  КР 

Єкмєтїнїн  Аппаратынын  эл  аралык  кыз-

матташтык  бєлїмїнїн  башчысы  болуп 

дайындалды.

Тиешелїї  буйрукка  Премьер-министр 

Жоомарт Оторбаев кол койду, деп билдирди 

Єкмєттїн басма сєз кызматы.Єкмєткє  караштуу  Мамлекеттик  бажы  кызматынын 

тєрагасынын орун басары болуп Шамиль Бердалиев дайын-

далды. Бул тууралуу тиешелїї буйрукка Премьер-министр 

Жоомарт Оторбаев кол койду.

Ш.Бердалиев 2010-жылы  Мамлекеттик  бажы  кызматынын 

контрабанда менен кїрєшїї башкармалыгынын жетекчиси болуп 

дайындалган.Салиев  Бахтияр  Усманович  КР  Єкмєтїнє  караштуу 

Жергиликтїї  єз  алдынча  башкаруу  иштери  жана  этностор 

аралык  мамилелер  боюнча  мамлекеттик  агенттигинин  ди-

ректорунун орун басары болуп дайындалды. 

Бул тууралуу  буйрукка Премьер-министр Жоомарт Оторбаев 

кол койду.

Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович Ош облусунун Араван 

районунун мамлекеттик администрация башчысынын-аки-

минин биринчи орун басары болуп дайындалды.

Тиешелїї  буйрукка  Премьер-министр  Жоомарт  Оторбаев 

кол койду.

КРнын Сотторду тандоо кеўешинин мїчєлєрї жакында  

алгачкы отурумунда тєрага менен тєраганын орун басарын 

шайлады.

Сотторду  тандоо  кеўешинин  тєрагалыгына  кєрсєтїлгєн 

Шамарал Майчиевдин талапкерлигин 20 мїчєнїн бардыгы кол-

доду. Ошондой эле, бир добуштан Сотторду тандоо кеўешинин 

тєрагасынын  орун  басары  болуп  Нургїл  Сатыбалдиева  шай-

ланды.


Жогорку Кеўеште КР Судьяларын тандоо боюнча кеўештин 

жаўы курамынын 4 мїчєсїн бекитїї жєнїндє маселе каралып, 

бирдиктїї тизмеге добуш берїї жыйынтыгында КР Судьяларын 

тандоо  боюнча  кеўештин  жаўы  курамынын  калган  мїчєлєрї 

бекитилди.

Алар: Панайдин Кадыров, Жээнбек Мукамбетов, Урмат Мом-

беков, Алишер Юсупов.

Эске  салсак,  Жогорку  Кеўештин    жыйынында  Судьяларды 

тандоо боюнча кеўештин 20 мїчєсї бекитилип, 4 орун бош калган.

КР Конституциясынын 74-беренесине жана «КР Судьяларды 

тандоо  кеўеши  жєнїндє»  мыйзамдын 5-беренесине  ылайык, 

Судьяларды  тандоо  кеўешинин  курамынын 24 мїчєсї  болууга 

тийиш.  Жалпы  курамдын  їчтєн  бири  парламенттик  кєпчїлїк 

коалициясы, їчтєн бири парламенттик оппозиция, їчтєн бири Су-

дьялар кеўеши тарабынан кєрсєтїлєт. Алар 3 жылдык мєєнєткє 

шайланат.Координациялык кеўештин 

отурумунда Мамлекеттик кадр 

кызматынын  директорунун 

орун басары Олег Тарбинский 

адам ресурстарын башкарууну 

автоматташтыруу їчїн донор-

лордон жардам сурап  жатыш-

кандарын билдирди. 

”Мамлекеттик  кадр  кызматы 

персоналды  баалоону  жакшыр-

туу,  бардык  жаўылыктарды 

коддоштуруу  їчїн  мамлекеттик 

тїзїмдєрдї  электрондук  баш-

карууга  єткєрїїнї  каалайт.  Бул 

жылдын  ичинде  чоў  иштер  жа-

салды,  бизнес  анализдер  жана 

бизнес  процесстер  жїргїзїлдї. 

Экинчи  этап  їчїн  эл  аралык 

деўгээлде  бизнес  аналитика 

жїргїзїп,  андан  ары 2015-жыл-

дын 16-январына  чейин  Жол 

картасы  аркылуу  киргизїїбїз 

керек.Бул єтє чоў кєлємдєгї иш, 

ошондуктан, биз адам ресурста-

рын автоматташтыруу багытын-

да алга илгерилєєгє тийишпиз“, 

- деди О.Тарбинский.

АВТОМАТТАШТЫРУУДА 

АЛГА ИЛГЕРИЛЄЄГЄ 

ТИЙИШПИЗ

Кыргызстан  коррупцияга 

каршы кїрєштє чечїїчї учурду 

баштан кечирїїдє. Биз саясий 

жана  системалуу  коррупция-

нын  бар  экендигин  ачык  мо-

юнга алып, бул жаман илдетке 

каршы  кїрєштє  комплекстїї 

мамиле  жасап  жатабыз.  Кор-

рупциянын  тїпкї  тамырын 

кыркуу  жана  укук  коргоо,  сот 

органдарынын  натыйжалуу 

иштери  мунун    тїйїндїї  бир 

бєлїгї болуп саналат.

Учурда бардык мамлекет-

тик органдарда коррупциялык 

тобокелдер тереў изилденип, 

коррупцияга каршы конкреттїї 

чаралар  иштелип  чыгууда. 

Негизги максат - мамлекеттик 

органдардын  ишмердигинин 

ачык-айкындуулугун  камсыз 

кылып, жарандарыбызды кор-

рупциядан коргоо. Укук коргоо 

органдарынын  иштеринде 

коррупциялык кылмыштардын 

бетин ачууда жакшы жылыш-

тар байкалып, жер-жерлерде 

алардын ишмердиги жандана 

баштады.


Коомдо  бул  маанилїї 

иште  кол  тийбестер  болбош 

керек  деген  тїшїнїк  калып-

танганы  абдан  маанилїї, 

анткени  коррупцияга  каршы 

кїрєш  саясий  эркке,  принци-

пиалдуулукка  жана  мыйзам 

бузгандар  сєзсїз  жоопкерчи-

лик тартаарын камсыз кылууга 

негизделет.

Жыйырма жыл бою айрым 

колу  туткак  жетекчилер,  чи-

новниктер жалган патриоттук 

ураандарга  жамынып,  тири 

укмуш  коррупциялык  меха-

низмдерди  ойлоп  таап,  ишке 

киргизип,  єздєрї  пайдала-

нып  келишкен.  Мамлекеттик 

тїзїмдєрдї,  жалпы  коомду 

чырмап  алган  коррупцияны 

жоюу їчїн жарандар тарабы-

нан  дагы  колдоо,  кїч-аракет 

жана эрк керек. Коррупцияны 

тїп  тамырынан  бери  жоюу 

їчїн  алдыда  аткара  турган 

иштер  кєп.  Бул  кїрєш  ты-

нымсыз  улантылат,  кєрїлгєн 

чаралар мындан да кїчєтїлєт 

деп  ишенимдїї  айта  алам”,  

деп  айтылат  Президенттин 

куттуктоосунда.

М.САБЫРОВ

ЖЕГИЧТЕР ТИРИ УКМУШ 

КОРРУПЦИЯЛЫК МЕХАНИЗМДЕРДИ 

ОЙЛОП ТААП КЕЛИШКЕН

Президент Алмазбек Атамбаев Коррупцияга 

каршы кїрєштїн эл аралык кїнї менен 

куттуктады.


Тааныштыруу

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

M

MК

ызмaт


3

16-декабрь 2014-ж.

- Алмаз Турусбекович, єзї-

ўїздї  окурмандарга  кенени-

рээк тааныштыра кетсеўиз?

-  Резюмедегилерден  сырт-

к а р ы д а г ы л а р ы н   а й т с а м , 

1996-жылдан  бери  бир  катар 

мамлекеттик  органдарда  жана 

бизнестик  субъектилерде  же  

Х е л ь в е т а с ,   Т у р б и о н ,   Б у т я , 

Туран  Алем  банк,  ОКБ  Аалам 

ж.б.башкаруучу  консалтинг 

болуп  иштеп,  Малайзия  эко-

номикалык  изилдєє  институ-

тунун,  Индонезия  Илимдер 

А к а д е м и я с ы н ы н ,   А К Ш д а г ы 

бир  катар  программалардын, 

долбоорлордун изилдєєлєрїнє 

к а т ы ш к а м .   Т є р т   ж ы л   у ш у л 

Академияда  проректор,  мам-

лекеттик  жана  муниципалдык 

кызматкерлерди кайра даярдоо 

жана квалификацияларын жого-

рулатуу борборунун директору 

да  болгом же окуу жайдын кєп 

кєйгєйлєрїн  ичинен  билем. 

Аламїдїн  районунун  акимине 

кеўешчи,  Мамлекеттик    бажы 

кызматынын  окуу  усулдук бор-

борунун жетекчиси болуп иште-

гем.  Эў  негизгиси, 1998-жыл-

дан  бери  кадрларды  даярдоо, 

аттестациялоо,тестирлєє,  оку-

туу  боюнча    программаларга 

активдїї  катышып  келатам. 

Ошондуктан Мамлекеттик кадр 

жогорку деўгээлдеги мамлекет-

тик  органдардын  кесипкєй  же-

текчилерин даярдоочу “жогорку 

а д м и н и с т р а т и в д и к   м е к т е п ” 

деген принципте иштеши керек.- Кыргызстандагы эў баш-

кы окуу жайы буга чейин мам-

лекеттик  тилден  сырткары 

болуп  келген.  Анткени,  ака-

демиядан мамлекеттик тилде 

бир  документ  чыккандыгын 

буга  чейин  кєргєн    эмеспиз. 

Анын їстїнє  сиздерде неги-

зинен жер-жерлерден келиш-

кен  кызматкерлер  окушат. 

Бирок,  аларга  жалаў  орус 

т и л и н д е   с а б а к т а р   є т ї л ї п 

жаткандыгын кєрчї элек.Бул 

маселе  мындан  ары  кандай 

чечилгени жатат?

- Азыркы учурда кыргыз ти-

лин єнїктїрїї боюнча кеўешчи 

деген жаўы кызмат орду ачыл-

ды.  Биринчи  эле  КРПМБАда  

мамлекеттик  тилди  єнїктїрїї 

боюнча  туруктуу  шарттарды 

тїзїїгє багытталган  кыргыз ти-

лин єнїктїрїї программасы бо-

юнча иштер башталды. Иш ка-

газдары  толук  тїрїндє  кыргыз 

тилине єткєрїлдї. Мамлекеттик 

тилдеги окуу куралдарын жана 

методологиялык иштелмелерин 

окутуу жана ишке ашыруу боюн-

ча Академиянын окутуучу жана 

кызматчыларынан  эксперттик 

топ  тїзїлгєн.  Академиянын 

спецификалык єзгєчєлїгї эске 

алынып, бир гана мамлекеттик 

тилди  єнїктїрїї  жагы  эске 

алынбастан,  мындан  тышкары 

мамлекеттїїлїккє,  єлкєнїн 

тарыхына,  кыргыз  идеология-

сына  жана башка коомчулукка 

белгилїї  болгон  коомдук  сая-

сий ишмерлердин катышуусун-

да мамлекеттик тилде темати-

калык  иш-чаралар  єткєрїлєт. 

Бакалаврдык жана магистрдик 

программаларды  угуучулар 

їчїн  мамлекеттик  тилди  ал-

дыга  жылдырууга,  иштиктїї 

жана  расмий  иш  кагаздарын 

жїргїзїїгє багытталган атайын 

программалар  иштелип  чыгы-

лууда. Ошону менен бирге эле 

Кыргызстандын тарыхы, мада-

нияты, каада-салттарын окутуу 

жана алдыўкы жетекчи болууга, 

мамлекеттїїлїктї  єнїктїрїї 

боюнча  долбоорлорун  иштеп 

чыгуу  жагы  каралууда.  Жого-

руда  кєрсєтїлгєн  иш-чаралар 

расмий жана эл аралык тилдер-

дин єсїшї менен теў гармония-

да каралууда.

-  Академияны єнїктїрїї, 

билим берїїнїн сапатын жак-

шыртуу боюнча пландарыўыз 

кандай?

- А к а д е м и я д а г ы   б и л и м 

берїї нїн  сапатын  жогорулатуу 

шарттарынын  негизги  ачкыч 

багыттарынын  бири  профес-

сордук-окутуучулук  курамдын 

кесипкєйлїгїн  жогорулатуу  бо-

луп саналат. Штаттык орундарга 

конкурс  жарыяланып,  ошондой 

эле  КИПИАЙ  деген  баалоо  си-

стемасын  ишке  киргизїї  менен 

бирге  академиянын  кызмат-

чыларын  жана  профессордук-

окутуучулук  курамды  кабыл 

алышат. Ал эми  профессордук-

окутуучулук курам студенттерди 

жана  угуучуларды  регулярдуу 

тїрдє  аталган  баалоо  систе-

масы  боюнча  баалап  турушат. 

Академияда  мындан  башка  да 

баалоо учурунда окутуучу менен 

студенттин  карым-катнашын 

минималдаштыруу  жїргїзїлєт. 

Академиянын  ишмердїїлїгїнє  

байланышкан  маселелер  жана 

ар  кандай  иштер  боюнча  “ачык 

эшиктер”  уюштурулуп,  аларга 

студенттер,  угуучулар  чакыры-

лат. Ошондой эле Академиянын 

єнїгїшї їчїн тїзїлгєн програм-

малардын  чегинде  эксперттик 

коомдор  жана  дагы  башка  ко-

оомчулук  менен  байланыштар 

активдештирилип жатат. Папан ДЇЙШЄНБАЕВ

КРнын Президентине караштуу Башкаруу академиясынын ректору Алмаз  НАСЫРОВ:

БАШКЫ МАКСАТЫБЫЗ – 

БИЛИМ БЕРЇЇНЇН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ

Насыров Алмаз Турусбекович  1972-жылы Бишкек шаарында туулган. 

Орто мектепти аяктагандан кийин эмгек жолун дыйканчылык боюнча 

илимий-изилдєє институтунда жумушчу болуп иштєєдєн баштаган. БГУнун 

славян факультетин орус тили жана адабияты, КРнын Президентине 

караштуу  мамлекеттик Башкаруу академиясын ишкердїїлїктї жетектєє 

адистиктери боюнча бїтїргєн. Экономика илимдеринин  кандидаты.

1993-1995-жылдары Бишкектеги №98-техникалык колледжде мастер-

жетекчи, 1996- 2009-жылдары КРнын Президентине караштуу Башкаруу 

академиясында окутуучу, проректор, ПРООНдо, ЮНИСЕФте  эксперт, 

2009-2013-жылдары  Менеджмент жана дизайн университетинде 

кеўешчи, Ж.Баласагын атындагы КУУнун дїйнєлук экономика 

кафедрасында доцент, “Электр станциялары” ААКда, ПРООндо  

эксперт болуп иштеген. 2013-2014-жылдары КРнын Коргоо кеўешинин 

секретариатына караштуу антикоррупциялык саясатты ишке ашырууну 

кєзємєлдєє боюнча  топтун мїчєсї, секретариатынын инспектору болуп 

келген.


Насыров А.Т. 1998-жылдан бери мамлекеттик кызмат иштери 

боюнча маселелерге же министрликтер менен ведомстволордо тесттик 

тапшырмаларды иштеп чыгууга, аттестациялык жана конкурстук 

сынактарды уюштурууга жана єткєрїїгє, мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматкерлердин квалификацияларын жогорулатуу 

жаатында єкмєттїк документтерди даярдоого жана ишке ашырууга  

активдїї катышып келет. Бул жаатта ондон ашык долбоорду ишке 

ашырууга катышкан. Квалификациясын жогорулатуу жана кесипкєйлїгїн  

арттыруу боюнча  дїйнєнїн ар кайсыл єлкєлєрїндєгї 23 курстан єткєн. 

2014-жылдын ноябрынан бери КРПМБАнын ректору.КРнын Мамлекеттик кадр кызматында

Бул  талкууга  Дїйнєлїк  бан-

ктын  башкаруу  маселелери  бо-

юнча  глобалдык  практикасынын 

жетекчиси    Эдриан  Фозарт  мам-

лекеттик  жана  муниципалдык 

кызматкерлерди окутуунун  жаўы 

методун    єнїктїрїїгє  кызыкдар 

экенин  билдирди.  Бул  ыкма  ин-

тернет  колдонууга,  электрондук-

компьютердик  тїйїндєрдї    жана 

теле байланыштарга негизделген. 

Ал  эми  КРнын  Мамлекеттик 

кадр  кызматынын  статс-катчысы 

Б.  Сагынбаев  “заманга  жараша  

талапка  шайкеш  келген  билим 

берїї  системасы  керектиги  жана 

аны  менен  дїйнєлїк  маалымат 

ресурстарына  жана маалымат ба-

засына чыгууга боло тургандыгын 

белгиледи. 

Ошондой эле ал  єз сєзїндє бул 

ыкма мамлекеттик кызматкерлер 

иштеги  жєндємдїїлїктєрїн  арт-

тырып, єз кызматында мобилдїї 

жана чыгармачыл болууга тїрткї 

болорун  баса  белгиледи.  Аны 

менен катар КРнын Мамлекеттик 

кадр кызматы  мамлекеттик жана 

муниципалдык  кызматкерлерди 

дистанттык  окутуу  боюнча  дол-

боорлорду жана программаларды 

даярдайт. Анткени, Дїйнєлїк банк 

бул максатты ишке ашыруу масе-

лесин карай турганын билдирди.

ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРЇЇНЇ 

ТАЛКУУЛАШТЫ

МИЛДЕТТЇЇ ТАПШЫРУУСУ КЕРЕК

КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын 

кызматкерлери менен Дїйнєлїк Банк мамлекеттик 

жана муниципалдык кызматкерлерге дистанттык 

билим берїїнї талкуулашты.

Депутаттар      “Саясый  

жана  башка  атайын  кыз-

маттагылар  менен  алардын 

туугандарынын  декларация 

тапшыруу  жана  кирешелер 

боюнча   маалыматты   жа-

рыялоо,  милдеттери  жана 

мїлктєрї  тууралуу”  мыйзам 

долбооруна  єзгєртїїлєрдї 

жана  толуктоолорду  кирги-

зїїнї  алдын  ала  карап  жа-

тышат. (КРнын  Єкмєтїнїн 

2014-жылы 19-сентябрдагы 

№539 токтому).

О.  Тарбинскийдин  айты-

мында  бул  єзгєртїїнї  сая-

Жогорку Кеўештин этика  боюнча комитетинин отурумунда КРнын 

Мамлекетик кадр кызматынын директорунун орун басары  Олег 

Тарбинский саясый жана башка атайын мамлекеттик кызматта 2266 адам 

эмгектенип жатканын жана аларга декларациядан єтїї нормаларын 

киргизїї боюнча сунушун айтты.

сый кызматтарга да киргизїї 

керек.

Бул  мыйзам  долбоорунун маўызы  боюнча  мамлекеттик 

кызматтардын тїзїмдєрїндєгї 

саясый жана системалык кор-

рупциянын  себептерин  жоюу 

їчїн  жана  ага  эффективдїї 

к є з є м є л   ж ї р г ї з ї ї   ї ч ї н 

ЖКнын  жана  жергиликтїї 

кеўештердин  депутаттары 

чыга шаларын    жана  башка 

чет єлкєлєрдє болсо да жаўы 

бир  мїлккє  ээ  болгон  учурда 

милдеттїї  тїрдє  декларация 

тапшыруусу керек.

Депутат Чолпон Султанбе-

кова  бул  мыйзам  долбоорун 

колдоп,  бирок,  анда  чыга-

шаларды  текшерїї  боюнча 

так  кєрсєтмєлєр  жок  экенин 

жана бул мыйзам долбоорун 

кайра иштеп чыгуу керектигин 

айтты.

Ал  эми  этика  боюнча  ко-митетинин тєрайымы Айнуру 

Алтыбаева,  анда  жакын  туу-

гандары так кєрсєтїлбєгєнїн 

ушул маселени дагы жакшы-

лап такташ керектигин айтты.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет