Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығадыжүктеу 6.74 Mb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі6.74 Mb.

ГАЗЕТ 2002 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР

АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

zhastolkyn_gazeti@mail.ru

Жас 

    толқынЖас 

    толқын

УНИВЕРСИТЕТТIҢ АҚПАРАТТЫ - ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ГАЗЕТI

ҚАРАША   2014 жыл

№ 9 (128)

ҚАРАША   2014 жыл

№ 9 (128)

ГАЗЕТ 2002 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР

АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

zhastolkyn_gazeti@mail.ru

В àò

О

ыН

í

Еä

Ñ

àЕ

ғ

 ы

.

  

Ш

 

 

 

 

    

    

   

 

НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ!

Қ Р   П р е з и д е н т і   –   Е л б а с ы   Н . Ə . 

Н а з а р б а е в т ы ң   « Н Ұ РЛ Ы   Ж О Л   – 

БОЛАШАҚҚА  БАСТАР  ЖОЛ!»  атты 

Жолдауын талқылау мақсатында Ш. Есенов 

а т ы н д а ғ ы   К а с п и й   м е м л е к е т т і к 

т е х н о л о г и я л а р   ж ə н е   и н ж и н и р и н г 

у н и в е р с и т е т і н д е   к ө п т е г е н   ш а р а л а р 

ұйымдастырылды. 

25  қараша  күні  «Мұнай  жəне  газ» 

факультетінде   оқытушылар мен студенттер 

арасында  өткізілген  талқылауда  «Мұнай 

жəне  газ»  факультеті  деканы  м.а.  Анар 

Шынабайқызы  Ақкенжеева  халыққа  өте 

қажетті, аса өткір мəселелердің назардан тыс 

қалмағанын атап өтті. 

Жо л д ауд ы   т а л қ ы л ау   к е л е с і   к ү н і  

« Ж а р а т ы л ы с т а н у - ғ ы л ы м и   ж ə н е 

гуманитарлық дайындық» жəне «Көлік жəне 

құрылыс»  факультеттерінде  де  жалғасын 

тапты. 


Бұл  факультеттерде  өткізілген  талдау 

кезінде «Қазақстан тарихы жəне əлеуметтік 

пəндер»  кафедрасының  меңгерушісі  Л.Т. 

Джумалиева  Елбасының  саяси  əрі  тарихи 

құжатта ел дамуының басты алғышарттарын 

көрсетіп,  бірнеше  басым  бағыттар  ұсынып 

отырғандығын  жəне  Жолдауда  еліміздің 

сыртқы жəне ішкі саясатын ұстанудың тиімді 

жолдары  жіті  сараланғандығын  баса  айтса, 

«Теңіз  жəне  жерүсті  көлік»  кафедрасының 

меңгерушісі  К.Б.  Жакупов    жолдаудағы 

айтылған мəселелердің барлығы да ел игілігі 

үшін, «Нұрлы жол» – береке мен бірлікті ту 

еткен  еңсесі  биік  елдің  ертеңгі  күнге  деген 

сенімі екенін айта отырып, аймақтың өзекті 

мəселелерін шешуде жолдаудың жан-жақты 

о р ы н д а л у ы н ы ң   м а ң ы зд ы л ы ғ ы н   ат а п 

көрсетті.

«

Педагогика»

  факультетінде  27  қараша 

күні  өткен  талқылауда  факультет  деканы      

Б.Ə.  Көшімова  мен  «Қазақ  тілі  жəне 

əдебиеті»  кафедрасының  доценті  Ə.Д. 

Қабылов  ұстаздық    мамандығын  таңдаған 

студенттерге  баяндама  оқи  отырып,    елдің 

тұтастығы  мен  бірлігі,  татулығы  мен 

тыныштығы,  болашағы  мен  дамуы  үшін 

с і л т е м е   б о л ы п   т а б ы л а т ы н   б а р л ы қ 

э ко н о м и к а л ы қ - с а я с и   б а ғ ы т т а р д ы ң 

толықтай  жүзеге  асырылуы  үшін  əрбір 

тұлға  бар  күш-жігерін  мемлекет  үшін, 

б о л а ш а қ т а   с а п а л ы   м а м а н   б о л ы п 

қалыптасуы үшін аямаулары тиіс екендігін 

а й т ы п ,   т ы ң д а у ш ы л а р д ы   р у х а н и 

жігерлендірді.

4  желтоқсан  күні  №  3  студенттер 

жатақханасында «Экономика  жəне  құқық» 

 

ф а к у л ь т е т і   о қ ы т у ш ы л а р ы н ы ң ұйымдастыруымен

өткен  ке зде суде 

   

« Қ ұ қ ы қ т а н у »   к а ф е д р а с ы н ы ң   а ғ а оқытушысы  Б.К.  Керимов    жолдаудағы 

маңызды  мəс елелердің  əрқайсысына 

тоқтала  келе,  о сы  жолдау  Қазақстан 

ха лқының  экономика лық-əлеуметтік 

ж а ғ д а й ы н   к ө т е р у г е ,   е л д і   д а м ы т у ғ а 

бағытталған бірден-бір мүмкіндік екендігін 

баса  айтып,    осы  жолдауда  халыққа  өте 

қ а ж е т т і   м ə с е л е   т ұ р ғ ы н   ү й 

инфрақұрылымын  нығайту  мəселе сі, 

əлеуметтік  инфрақұрылымдарды  дамыту 

п р о б л е м а л а р ы   д а   н а з а р д а н   т ы с 

қалмағандығына тоқталды.  

Ф а к у л ь т е т   с т уд е н т т е р і   а т а л ғ а н 

жолдауды  талқылау  барысында  өздеріне 

жүктелген  міндеттерді  түсініп,  болашаққа 

деген сенімдері нығая түсті.

Халыққа  нық  сенім  беріп,  болашақта 

қамсыз  өмір  сүруі  үшін  үкіметке,  əрбір 

мемлекеттік ұйымға, қала берді əрбір жеке 

тұлғаның  өзіне  нақты  жоспар  мен  сенім 

артатын,  дер  кезде  қолға  алынған  игі 

бастама  саналатын  Елбасы  жолдауы  біз 

үшін маңызы ерекше құжат.

МЕНІҢ ЕЛІМ – МƏҢГІЛІК ЕЛ

МЕНІҢ ЕЛІМ – МƏҢГІЛІК ЕЛ

МЕНІҢ ЕЛІМ – МƏҢГІЛІК ЕЛУНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРЫНЫҢ 1 КУРС СТУДЕНТТЕРІМЕН 

КЕЗДЕСУІ

Ұстаздарды ұлықтау  ұлтқа құрмет

Ұстаздарды ұлықтау  ұлтқа құрмет

2014  жылғы  5  қараша  күні  Ш.  Есенов 

атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар 

ж ə н е   и н ж и н и р и н г   у н и в е р с и т е т і н д е 

облысымыздың ардагер ұстаздарымен кездесу 

кеші  өтті.  Өмірінің  саналы  бөлігін  жастарға 

б і л і м   м е н   т ə р б и е   б е р у   і с і н е   а р н а ғ а н 

жандардың  еңбегін  үлгі  етіп,  студенттер 

арасында   насихаттау мақсатын көздеген бұл 

ш а р а н ы   « П е д а г о г и к а »   ф а к у л ь т е т і 

ұйымдастырды.  Кешті  «Қазақ  тілі  мен 

əдебиеті»  кафедрасының  доценті,  филология 

ғылымдарының кандидаты Əділет Дыбысұлы 

Қабылов жүргізді.

Кезде суге  Жұлдызбай  Есбо сынов, 

Күлəш Əбілханова, Закон Жұмағұлова, Ноғай 

Түрікменбаев,  Аймұхан  Таужанов,  Киікбай 

Рзаханов  сынды  Түпқараған  ауданы  Таушық 

орта  мектебінің  1964  жылғы  түлектері  – 

ардагер  ұстаздар  қатысып,  қызығы  мен 

қиындығы  қатар  жүретін  ұстаздық  жолдың 

қыр-сырын  болашақ  мұғалім  мамандығын 

таңдаған  студенттерімізге    түсіндіріп  берді. 

Студенттер  тарапынан  қойылған  сұрақтар, 

естелікке  толы,  əрі  тəрбиелік  мəні  зор  əсерлі 

жауаптармен қанағаттандырылды.

Студенттер  қонақтарға  сый-кəде  ретінде 

арнаған  өлең  шумақтарынан  шашу  шашып, 

жүрекжарды  тілектерімен  қоса  гүл  шоқтары 

мен  естелік  сыйлықтарын  табыстады.  Кеш 

соңын  кездесуге  қатысушылар  «Ұстазым» 

əнімен қорытындылады.

2014  жылғы  6  қарашада  Ш.  Есенов 

атындағы  КМТИУ  студенттері  «МЕНІҢ 

Е Л І М   –   М Ə Ң Г І Л І К   Е Л »   а вт о к ө л і к 

экспедициясы  мүшелерін  қошаметпен 

қарсы  алды.  Ауқымды  жоба  автокөлік 

э к с п е д и ц и я с ы н а   қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң 

Қазақстан  Президенті  Н.Ə.  Назарбаевпен 

Ақтау  қаласында  кездесуінен  кейін  1 

қазанда басталған болатын. 

Саяхатшылардың басты мақсаты – бүкіл 

Қазақстан  жерін  Каспийден  Алтайға  дейін 

жүріп  өтіп,  əрбір  қалаға  тоқтап,  еліміздің 

ерекшелігі мен əсемділігін сипаттап жеткізу 

арқылы  жастарды  өзара  жақындастыру, 

олардың  патриоттық  сезімдерін  жандандыру, 

аймақтардың  мəдени  байланысын  нығайтуға 

себептесу.    Эспедиция  құрамында  этнограф, 

с у р е т ш і ,   ж у р н а л и с т,   б л о г е р ,   ə р т і с , 

бе й н е о п е р ато р ,   м ед и ц и н а   қ ы зм е т ке р і , 

экспедиция  əкімшілігі,  жүргізуші  жəне 

техникалық персонал болды. 

С т уд е н т т е р   а л д ы н д а   э кс п е д и ц и я ғ а 

қатысушы,  Ш.  Есенов  атындағы  КМТИУ 

докторанты, Қазақстан журналистер одағының 

мүшесі Бақтыбай Жайлау сөз сөйледі. Ол кең-

байтақ  Қазақстан  жерінен,  еңбекші  халықпен 

өткен  кездесулерден,  қарапайым  да    əдемі 

халық дəстүрлерінен алған əсерін ортаға салып, 

жастарға  көрсетіліп  отырған  мемлекеттік 

қолдау туралы айтты. Сөз соңында Б. Жайлау 

сапар барысында туған өлеңін оқып берді. 

Студенттер  экспедицияға  қатысушылардың 

ə ң г і м е л е р і н   қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ п е н   т ы ң д ап , 

б е й н е р о л и к т е р   м е н   ф о т о с у р е т т е р д і 

тамашалады.  

К е з д е с у   с о ң ы н д а   э к с п е д и ц и я ғ а 

қатысушылар  мен  студенттер  алдында  қазақ 

ə н д е р і н   ə с е рл і   о р ы н д ау ы м е н   от а н д ы қ 

əлеуметке  танымал болған итальян музыканты  

Son Pascal əн шырқады.

2014 жылғы 17 қарашада – Халықаралық 

студенттер  күніне  орай  Ш.  Есенов  атындағы 

КМТИУ-да    бірінші  курс  студенттері  жыл 

б а с ы н а н   б е р і   а с ы ғ а   к ү т ке н   м е р е ке   – 

«Студенттер қатарына қабылдау» рəсімі өтті.

Ж и н а л ғ а н д а р д ы   е л і к т і р і п   ə ке т ке н 

«Керуен»  би  ансамблінің  орындауындағы 

«Нұр  шашу »  композициясы  студенттік 

мерекенің басталғанын аңдатты.

Ш а р а н ы ң   р е с м и   б ө л і г і н д е   о қ у   і с і 

жөніндегі  проректор  М.Б.  Имандо сова, 

ғ ы л ы м и   ж ұ м ы с   ж ə н е   қ а р ы м - қ а т ы н а с 

жөніндегі проректор С.Т. Закенов, тəрбие жəне 

əлеуметтік  жұмыс  жөніндегі  проректор  З.Т. 

Көкшеева,  қаржы-шаруашылық  қызмет 

жөніндегі проректор Н.Т. Батыков бірінші курс 

студенттерін  айтулы  мерекемен  құттықтап, 

жастарға  білім  кеңістігіне  сəт  сапар  тіледі. 

Құттықтау сөздерінде проректорлар студенттік 

жылдардың  адам  өмірінің  ең  қызықты  кезеңі 

болуымен  қатар,  өмірдегі  өз  бағытыңды 

таңдайтын  жауапты  уақыт  екеніне  тоқталып, 

университет қабырғасында меңгерілетін терең 

де жан-жақты білімнің табысты өмірлік таңдау 

жасаудағы маңыздылығын атап көрсетті. 

Студенттер  қатарына  қабылдау  рəсімі 

университет  проректорларының  бірінші  курс 

студенттеріне  с а лт анатты  түрде  сынақ 

кітапшаларын табыстауымен жалғасты. 

С а л т а н а т т ы   ш а р а   б а р ы с ы н д а 

«Жаратылыстану-ғылыми  жəне  гуманитарлық 

дайындық»  факультетінің  деканы    М.Р. 

Кулиманова  студенттерді  мерекелерімен 

құттықт ап,  «Қазақ  тілі  жəне  əдебиеті» 

мамандығы  бойынша  күндіз  оқитын  1  курс 

студенті  Гүлден  Өмірзаққа  білім  кілтін  табыс 

етті.  Өз кезегінде  Гүлден Өмірзақ курстастары 

атынан  университетке  адал,  үлгілі  студент 

болуға  ант  беріп,  Отанының  патриоты  болуға 

жəне   ғылымға қызмет етуге уəде етті.

Мерекелік шара университеттің көркемдік-

шығармашылық  ұйымдарының  дайындаған 

концертімен  жалғасты.  Ал  бірінші  курс 

студенттерінің  дайындаған  тосын  сыйы  – 

флеш-моб  –  көңілге  қуат  беріп,  кештің  сəнін 

келтірді.

Салтанатты кеш соңы   жастарға арналған 

дискотекаға ұласты.Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КМТИУ СТУДЕНТТЕРІ ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАУ

2014  жылғы  11-12  қараша  күндері 

университет  ректоры  Ə.Қ.  Ботабековтың 

бірінші  курс  студенттерімен  дəстүрлі 

кездесуі өтті. 

Ректор студенттердің назарын ағымдағы 

к ү н н і ң   б а с т ы   о қ и ғ а с ы   –   Қ а з а қ с т а н 

Республикасының  Президенті  Нұрсұлтан 

Əбішұлы  Назарбаевтың  «Нұрлы  Жол  – 

болашаққа  бастар  жол»  атты  Қазақстан 

ха л қ ы н а   жол д ау ы н ы ң   ж а р и я л а н у ы н а 

аударды.


Мемлекет  пен  қоғамның  келешекте 

тұрақты  дамуын  қамтамасыз  ететін  жаңа 

экономикалық  саясат  белгіленген  бұл 

құжаттың маңыздылығын нақтылай отырып, 

р е кто р :   « Е л б а с ы н ы ң   қ о й ы п   от ы р ғ а н 

м і н д е т т е р і ,   с ө з с і з ,   б а р л ы қ 

қазақстандықтарға,  əсіресе,  Сіздерге  – 

жастарға қатысты. Елдің дамуы мен гүлденуі 

өз кəсібін жетік меңгерген, білімді, тəрбиелі, 

зиялы адамдардың қолында, ал бұл адамдар – 

қазіргі  студенттер,  Сіздер»,  –  деп  атап 

көрсетті.     

Содан  кейін  ректор  проректорлардың, 

ф а к ул ьт е т   д е к а н д а р ы н ы ң ,   к а ф е д р а 

меңгерушілерінің,  сондай-ақ  студенттік 

өмірге  қатысы  бар  өзге  де  құрылымдық 

бөлім басшыларының жастардың ағымдағы 

мəселелерін  шешудегі  құзыреттері  мен 

өкілеттіліктері,  негізгі  жұмыс  бағыттары 

туралы айтып берді. 

Сонымен қатар, ректор оқу-материалдық 

база, оқу ғимараттары мен жатақханаларды 

жайластыру  мəселелеріне  егжей-тегжейлі 

т о қ т а д ы :   у н и в е р с и т е т т е   о қ ы т уд ы ң 

техникалық  құралдарымен  жабдықталған 

аудиториялық  қор  жеткілікті;  барлық  оқу 

ғимараттары  мен  жатақханаларда  интернет 

ж е л і с і н е   с ы м с ы з   қ о с ы л у   н ү к т е л е р і 

орнатылған;  кітапхана  білім  алуға  қажетті 

əдебиет қорымен қамтылған; асханалар мен 

буфеттерде  тамақтандыруды  ұйымдастыру 

сапасына үнемі бақылау жүргізіледі.  

Одан  кейін  ректор  өзіне  қойылған 

с ұ р а қ т а р ғ а   ж а н - ж а қ т ы   ж ауап   бе рд і . 

Сауалдардың  көпшілігі  студенттердің 

университетішілік  өміріне  қатысты  болды: 

сабақтардың  əр  түрлі  оқу  ғимараттарында 

белгіленуі; спорт залдарының жабдықталуы 

мен  қолжетімділігі;  көркем  үйірмелердің 

жұмысы.    

Кездесу  соңында  ректор  студенттерді 

көтерілген    мəселелердің  мұқият  қаралып, 

жақын  арада  шешімі  табылатындығына 

сендіріп,  оларға  оқуда  сəттілік,  қызық  та 

мазмұнды, белсенді студенттік өмір тіледі.


Компьютерде беттеген - С.А. Қолдасова

Газет университет баспаханасында шығарылды.

Мекен-жайы: 130003. Ақтау қаласы, 32 ш/а

КМТИУ бас ғимараты 

Газет айына бір рет шығарылады

Газет ҚР Ақпарат жəне қоғамдық келісім

министірлігінде есепке қойылған

№ 9894 - Г куəлігі берілген

Газет авторларының пікірі редакцияның

түпкілікті көзқарасы болып есептелмейді.

Редакцияға жолданған материалдарға

рецензия жасалмайды жəне

қолжазба авторға қайтарылмайды.

Жарияланған материалдарды сілтемесіз 

көшіріп басуға болмайды.

Жас 


    толқын

Жас 


    толқын

ҚАРАША   2014 жыл

№ 9 (128)

ҚАРАША   2014 жыл

№ 9 (128)

БОЛÀШÀҚҚÀ БÀÑÒÀÐ ”БОЛÀШÀҚ”

Үстіміздегі жылдың 20 қараша 

к ү н і   қ а л а л ы қ   ж а с т а р   с а я с ат ы 

басқармасының  ұйымдастыруымен 

«Болашақ» Президент стипендиясы 

түлектерінің  Ш.  Есенов  атындағы 

К М Т И У - д ы ң   3 - 4   к у р с 

с туд е н т т е р і м е н   ке зд е су і   ө т т і . 

Кездесудің  басты  мақсаты  бітіруші 

курс  студенттеріне  бағдарлама 

мүмкіндіктері  мен  талаптарын 

т а н ы с т ы р а   о т ы р ы п ,   б о л а ш а қ 

мамандардың  «Болашақ»  арқылы 

болашаққа  нық  қадам  басуына 

ықпал ету. 

Кезде суге  облыс  əкімінің 

орынбасары  Б.Ғ.  Нұрғазиева,  «Болашақ» 

бағдарламасының  түлектері  –  «Каспиан 

меруерт Оперейтинг компани» мекемесінің аға 

инженері    Е.Д.  Абылханов,  Маңғыстау 

облыстық  ауруханасының  директоры  Н.С. 

Т і л е п о в   ж ə н е   о бл ы с т ы қ   ау р у х а н а н ы ң 

кардиохирургиялық  орталығының  жетекшісі 

Ж.Б. Қозыбаев қатысты. 

Кеш  қонақтары  бағдарлама  барысында 

қ о й ы л ат ы н   т а л ап т а р   м е н   м і н д е т т е рд і 

таныстыра  келе,  жастарға  əрқашан  алға 

ұмтылып,  білім  шыңын  игеруге  ниеттену 

қажеттігін түсіндірді. 

КӨÐКЕМÑӨЗ ОҚÓДЫҢ ШЕБЕÐЛЕÐI

Маңғыстау  облысының  тілдерді  дамыту 

жөніндегі  басқармасы  2014  жылғы  11  қараша 

күні мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, 

тіл  мəдениетін  көтеру,  көркем  əдебиетті 

насихаттауды  жандандыру  жəне  талапты, 

т а л а н т т ы   ж а с т а р д ы   т а бу   м а қ с а т ы н д а 

Қазақст анның  ха лық  жазушысы,  қоғам 

қайраткері,  мемлекеттік  сыйлықтың  лауреаты 

Əбіш  Кекілбаевтың  75  жылдығына  арналған 

көркемсөз  оқу  шеберлерінің  облыстық 

байқауын  өткізді.  Облыс  өңірлерінен  86 

қ а т ы с у ш ы   б а қ   с ы н а с қ а н   с а й ы с т а 

университетіміздің   «Қазақ тілі мен əдебиеті» 

мамандығы  бойынша  күндіз  оқитын  2  курс 

студенті  Мадина  Маратқызы  Бабаджанова 

қатысып,  көпшілікке  Əбіштің  «Аңыздың 

а қ ы р ы »   р ом а н ы н а н ,   п р о з а   м е н   п о э з и я 

жанрындағы  туындыларынан    өлеңдер  оқып, 

бірінші орынды иеленді. 

Аталмыш басқарма, 2014 жылғы 25 қараша 

күні  оғам  қайраткері,  қазақтың  көрнекті 

қ

а қ ы н ы ,   Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н ы ң М е м л е к е т т і к   с ы й л ы ғ ы н ы ң   л ау р е а т ы , 

Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы н ы ң   Х а л ы қ 

жазушысы  Фариза Оңғарсынованы еске алуға 

арналған 

 

«Өлең,  мен  сені  аялап  өтем»  атты 

көркемсөз  оқу  шеберлерінің  облыстық 

байқауын 

 Шараға университетімізден  

өткізді.

«Қазақ  тілі  мен  əдебиеті»  мамандығы 

бойынша  күндіз  оқитын  2  жəне  3  курс 

студенттері  Альфия  Романқызы  Иманғалиева 

мен  Əсем  Советқызы  Айтжанова  қатысып, 

«Жетім  мұңы»  атты  автордың  өлеңінен 

театрландырылған  композицияны  көпшілік 

назарына ұсынды. 

Əділқазылар  алқасы  қатысушылардың 

өлеңді  оқу  шеберлігін,  дауыс  мəнерін,  тіл 

тазалығы  мен  сахна  мəдениетін  бағалай 

отырып,  Альфия  мен  Əсемге  жүлделі  2-

орынды табыстады.

Жеңімпаздарымызға  əрқашан  сəттіліктер 

мен жеңістер тілейміз!

ЕҢ ҮЗДІК ЖАНҰЯ

«Маңғыстау  əйелдер  көшбасшылығы 

мектебі»  қоғамдық  бірлестігі  үстіміздегі 

жылдың  19  қарашасында  «Ең  үздік  жанұя» 

байқауын өткізді. Жанұя статусын биіктетуді, 

отбасындағы  дəстүрді  жаңғыртуды,  жастар 

арасындағы талғам мен салауатты өмір сүруді 

мақсат  еткен  шараға  университетімізден 

«Көлік жəне құрылыс» факультеті, «Есептеуіш 

техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету» 

мамандығы  бойынша  күндіз  оқитын  4  курс 

студенттері  Жолбай  Жантілес  мен  Нұргүл 

Қаршығаева қатысты.   Кең көлемді жанұялық 

дəстүрді  дəріптейтін  шара  «Біз  –  ең  керемет 

жанұямыз»  деген  атаумен  қатысушылардың 

ө з д е р і н   т а н ы с т ы р у ы м е н   б а с т а л д ы . 

«Жанұядағы  психологиялық  жағдайлар»  деп 

аталатын  кезеңнің  түрлі  ситуациялармен 

жұптарды  сынамақ  болған  тапсырмалары 

түсіністікпен өмір кешіп келе жатқан жастарға 

қ и ы н д ы қ   т у д ы р м а д ы .   С а й ы с қ а 

қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң   ш е ш е н д і г і   м е н 

т а п қ ы р л ы ғ ы н   а н ы қ т а у   м а қ с а т ы н д а 

жоспарланған «Кеңес сұраймын» кезеңінде де 

біздің  студенттер  мақал-мəтел  мен  тіл 

өнерінен  құралақан  еместіктерін  көрсетті. 

« Ж а н ұ я л ы қ   қ ы з ы қ т а р   ə л е м і » ,   « Ө з 

жанұямыздың  үш  заңдылығы»  бөлімдері  əр 

от б а с ы н ы ң   ұ с т а н ы м д а р ы   м е н   қ ы з ы қ т ы 

жағдайларын баяндауы көрермендер көңілінен 

шықса,  сайыстың  соңғы  бөлімінде  жастар  өз 

өнерлерін  тарту  етті.  Отағасы  əн  шырқап, 

отанасы қосылып, балалары билеген бұл бөлім 

зал ішін шаттыққа бөледі десек те болады.

Сан сынақтан сүрінбей өткен Жолбаевтар 

жанұясы  байқау  қорытындысы  бойынша 

«Өнегелі  жанұя»  номинациясын  иемденіп, 

«жанұя»  деген  нұрлы  жолда  сенімді  серіктер 

екендіктерін  көпшілік  алдында  дəлелдегендей 

болды.  Ал,  олардың  сүйіспеншілігі  мен 

махаббатына  тəнті  болған  жанкүйерлер    кеш 

бойы қолдау көрсетуден жалықпады.

«Көлік жəне құрылыс» факультеті,

 «Есептеуіш техника жəне бағдарламалық 

қамтамасыз ету»

                                                    мамандығы бойынша 

күндіз оқитын 4 курс студенті

                                             Ляззат ҚҰСАЙЫНОВА

ЕСІРТКІСІЗ ЕСТІ ƏЛЕМ

2014  жылғы  19  қараша  күні  Маңғыстау 

облыстық  ғылыми-əдістемелік  жəне  мəдени 

қ ы з м е т   к ө р с е т у   о р т а л ы ғ ы н ы ң 

ұйымдастыруымен  Н.  Жантөрин  атындағы 

облыстық  музыка лық  драма  те ат рында 

н а ш а қ о р л ы қ қ а   қ а р с ы   о бл ы с т ы ң   т е ат р 

ұжымдары  арасында  «Есірткісіз  есті  əлем» 

атты  байқау  өткізілді.  Байқаудың  негізгі 

мақсаты  жастар  арасында  салауатты  өмір 

салтын  насихаттай  отырып,  өнер  арқылы 

өскелең ұрпақты нашақорлық, есірткі бизнесі, 

қоғамда  болып  жатқан  жат  қылықтардан 

арашалау жəне көркемөнерпаздардың қабілеті 

мен  мүмкіндігін  кəсіби  деңгейге  көтеру 

болатын. 

Б а й қ а у ғ а   қ а т ы с қ а н   у н и в е р с и т е т 

студенттерінен  құрылған  «Жас  өркен»  театры 

режиссер  М.Абай-Ділдəнің  «Махаббат  пен 

кесапат»  атты  қойылымын  көрермендер 

назарына  ұсынып,  «Көрермен  көзайымы» 

номинациясы бойынша марапатталды. 

Ү й і рм е н і ң   ж ұ м ы с т а р ы н а   с ə т т і л і к , 

шығармашылық табыстар тілейміз!КІТАП – АЛТЫН ҚАЗЫНА

Кітап – білімнің көзі, таным мен тəрбиенің 

қ а й н а р ы .   А д а м з ат т ы ң   ғ а с ы рл а р   б о й ы 

жинақтаған  рухани  асыл  қазынасы  кітапқа 

жинақталып,  қаншама  заман  өтсе  де,  талай 

ұрпақтың жан азығына айналып келеді. 

17  қараша  күні  Педагогика  факультеті 

деканаты  бастамасымен  ұйымдастырылған 

«Кітап  –  алтын  қазына»  тақырыбында  кітап 

оқушылар акциясы басталды. 

Акцияның мақсаты – қазіргі таңда көркем 

ə д е б и е т т е н   қ о л   ү з г е н   ж а с т а р ы м ы з ғ а 

қ о ғ а м ы м ы зд ы ң   п а р а с ат т ы   д а   жо ғ а р ы 

мəдениетті  мүшесі  болуы  үшін  кітаппен  дос 

болуға,  көркем  əдебиетті  көп  оқуға  тиісті 

екендігін жеткізу. 

Əзірше  акцияны  факультеттің  белсенді 

студенттері  ғана  бастап,  «Қазақ  тілі  мен 

əдебиеті»  кафедрасының  оқытушылары 

жасақтаған  «Студент  оқитын  100  кітап» 

тізімін  басты  құрал  ретінде  қолданып  отыр. 

Бұл  тізімде  қазақ  ақын-жазушыларының 

шығармаларымен  қатар,  орыс  жəне  шетел 

классиктерінің де шығармалары қамтылған. 

Көңіл  қуантарлық  жайт,  акция  басталған 

күні-ақ  студенттер  өздерінде  бар  немесе  үй 

кітапханасында  жинақталған  кітаптардың 

арасынан  өздерінің  оқыған  кітаптарын  əкеліп, 

жолдастарына  эстафета  ретінде  табыс  етіп 

жатты. 


Алдағы  уақытта  əрбір  акцияға  қатысушы 

студент өз тобында жəне жүрген ортасында осы 

үрдісті жалғастырып алып кетеді деген сеніміміз 

мол.


Университетіміздің  барша  студенттерін 

əдеби  кітап  оқу  акциясына  шақыра  отырып, 

кітап  əлеміне  сапарларыңыз  сəтті  болсын, 

достар - деп тілек білдіремін!ЖАҢА ҚОНЫС

2 0 1 4   ж ы л ғ ы   2 8   қ а р а ш а   к ү н і 

у н и в е р с и т е т т і ң   №   2     с т у д е н т т е р 

жатақханасында қазіргі заман талабына сай 

ж а ң а   ж и h а з ,   т ө с е к - о р ы н д а р м е н 

жабдықт алған    28  орындық  8  бөлме               

1  желтоқсан  –  ҚР  Тұңғыш  Президенті  күні 

қарсаңында   салтанатты түрде пайдалануға 

берілді.  Оған  білім  жетістігі  жоғары, 

университеттің  қоғамдық  өміріне  белсенді 

қатысқан  студенттердің  арасында  конкурс 

ж а р и я л а н ы п ,   н ə т и ж е с і н д е 

« Ж а р а т ы л ы с т а н у - ғ ы л ы м и   ж ə н е 

гуманитарлық  дайындық»  факультетінен  

22  студентке    жəне  «Мұнай  жəне  газ» 

ф а к у л ь т е т і н е н   7   с т у д е н т к е   ж а ң а 

бөлмелерден орын берілді. 

Бұл  маңызды  шарада  тəрбие  жəне 

əлеуметтік  жұмыстар  жөніндегі  проректор 

З.Т.  Көкшеева  2014-15  оқу  жылында 

КМТИУ білім алушыларының жатақханада 

тұру  ережелері  туралы  жəне  жөндеуден 

ө т к е н   б ө л м е л е р г е   с т у д е н т т е р д і ң 

конкурстық  негізде  орналастырылғаны 

туралы  алғы  сөз  сөйлеп,  бөлме  кілттерін 

табыстады.  Факультет  декандары  М.Р. 

Кулиманова  мен  А.Ш.  Ақкенжеева  өз 

факультеттері  бойынша  əр  студентке 

қысқаша  мінездеме  берсе,  жатақхана 

м е ң г е р у ш і с і   б ұ л   с т у д е н т т е р д і ң 

жатақхананың  ішкі  ережелері  мен  тəртібін 

қатаң сақтап, берілген тапсырманы мұқият 

орындап, қоғамдық жұмыстарға да белсене 

қатысатындығын баса айтты. 

Жаңа қонысқа орналасқан студенттердің 

қуанышында шек болмады.ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЖАСТАР

2 0 1 4   ж ы л ғ ы 2 8   қ а р а ш а   к ү н і 

«Экономика  жəне  құқық»  факультетінде 

«Менеджмент»  кафедрасының  жəне  «Жас 

«Физика» мамандығы бойынша күндіз оқитын 

4 курс студенті Маржан Сəрсенова 

қоғам» ой-танымдық жастар клубы 

мен  факультет  белсенділерінің 

б а с т а м а с ы м е н   Қ Р   Т ұ ң ғ ы ш 

Президенті  күніне  арналған  «Ел 

м а қ т а н ы ш ы – Е л б а с ы » 

тақырыбындағы  дөңгелек  үстел 

мен  «Елбасы  жəне  жастар»  атты 

фото-көрме ұйымдастырылды.

І с - ш а р а ғ а   ф а к у л ь т е т 

оқытушылары  мен  студенттері 

қ а т ы с ы п ,   Е л б а с ы   Н . Ə . 

Назарбаевтың  Қазақстан  халқы 

ү ш і н   ж а с а ғ а н   з о р   е ң б е г і н , 

тəуелсіздік алғаннан бергі еліміздің 

қол  жеткізген  жетістіктерін  ортаға 

с а л ы п ,   о й   е л е г і н е н   ө т к і зд і .   К ө рм е ге 

к е л у ш і л е р   Е л б а с ы н ы ң   ө м і р і   м е н 

шығармашылығы  туралы  мəліметтерді 

зейінмен тыңдап, қызығушылық танытты.Document Outline

  • Страница 1
  • Страница 2

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет