Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тіліжүктеу 2.06 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата17.01.2017
өлшемі2.06 Mb.
  1   2   3   4   5

Газет - халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі

                       Шет  аудандыќ  ќоғамдыќ-саяси  газеті                                                        Газет  1937  жылдан  бастап  шығады                                                       Бейсенбі,  24  желтоќсан  2015  жыл  №52  (10  568)

Желтоќсанның 21-інде Ком-

муникациялыќ ќызмет орталы-

ғында «Ќазаќстан темір жолы»

ҰК» АЌ президенті Асќар Ма-

миннің «Нұрлы жол» бағдарла-

масының алғашќы жылының

ќорытындысы, Транзиттік єлеу-

етін дамыту» таќырыбында бас-

пасөз конференциясы өткізілді.

Компания басшысы «Ќазаќ-

стан темір жолы» ҰК» АЌ-ның

Ќазаќстанның транзиттік єлеу-

етін дамытудағы, халыќаралыќ

деңгейдегі транзиттік –көліктік,

сауда, іскерлік хабына айналу-

дағы, биылғы Жолдаудағы ин-

дустрияландыру мен инфраќұры-

лымдыќ дамуды жүзеге асыру,

ұлттыќ «100 наќты ќадам» жос-

парындағы дағдарысќа ќарсы

шараларды атап өтті.

«ЌТЖ» ҰК» АЌ мемлекеттің

стратегиясындағы барлыќ бағыт-

тарды жүзеге асыруға белсенді

ќатысып келеді. Темір жол ма-

шинасын жасаудың жаңа сала-

сы ќалыптасты. Компания ак-

тивтерін жаңғыртудың кең

көлемдегі ауќымды жобалары

жасалды.  Жаңа бағыт бағдар-

лар жоғары ќарќынмен игерілу-

де. Ірі инфраќұрылымдыќ жо-

балар жүзеге асырылуда.

Ауќымды инфраќұрылымдыќ

жобалардың бірі «Нұрлы жол»

бағдарламасы аясындағы жоба-

лар.


«1700 шаќырымдыќ жаңа

темір жол желілерін салу маги-

стральдыќ желінің ел ішілік

жєне халыќаралыќ тасымалдау-

дың оңтайлы мүмкіндігін жасауға

септігін тигізді»,- деп атап өтті

А.Мамин.

Жаңадан салынып пайдала-

нуға берілген Жезќазған-Бейнеу,

Арќалыќ-Шұбаркөл жаңа темір

жол желілері арќылы бірінші

жылы аќ 10 миллион тонна жүк

тасылды. Бес мыңнан астам пойыз

өткізілді. Бұл 2017 жылға арна-

лған маќсатты көрсеткіштің 70

пайызын ќұрайды.

Ќазіргі таңда 111 шаќырым-

дыќ Алматы-Шу темір жол

желісінің екінші телімі салынып,

электрлендірілетін болады.

Елдің шығысында «Ќорғас-

Шығыс ќаќпасы» АЭА аумағын-

да ќұрғаќ порт ќұрылысы аяќта-

лып ќалса, елдің батысында

Аќтау портында солтүстік ќұрғаќ

жүк терминалы іске ќосылды.

Астанада “ЭКСО-2017” ќар-

саңында халыќаралыќ єуежай

терминалы ќұрылысы мен елор-

дасының темір жол желісін жа-

ңғырту вокзал кешені ќұрылы-

сымен бірге жүзеге асырылуда.

А.Мамин Ќұрыќ порты ин-

дустриялыќ аймағын дамыту мен

Каспий теңізіндегі көліктік-ло-

гистикалыќ инфраќұрылымды

жетілдіру аясында Боржаќты-

Ерсай темір жол телімі мен па-

ром кешені ќұрылысы аяќталып

ќалды.


Каспиий теңізі жағалауында

кешенді көліктік-логистикалыќ

инфраќұрылымды дамыту мен

Ќұрыќ портының индустриялыќ

аймағын жетілдіру маќсатында

КӨЛІК ЖЄНЕ ЛОГИСТИКА

САЛАСЫНДАЃЫ ЖЕТІСТІК ЌАЗАЌСТАННЫЊ

ІСКЕРЛІК ЖЄНЕ ТРАНЗИТТІК ХАЛЫЌ-

АРАЛЫЌ ХАБЌА АЙНАЛУЫНА ЫЌПАЛ

ЕТЕДІ

Ќұрыќ паром кешені мен Бор-

жаќты-Ерсай темір жол желісі

ќұрылысы жалғасуда.

Компания басшысының ай-

туынша, «Паром кешені ќұры-

лысының аяќталуы басты жүктер

мен сұйыќ жүктерді Транскас-

пий бағдарымен Кавказ жєне

Оңтүстік Еуропа нарығына шы-

ғаруға кең жол ашады».

А.Мамин сонымен ќатар ком-

панияның Ќазаќстан аумағын ірі

єлемдік экономикаға жалғаудың

стратегиялыќ маќсаттағы

көліктік-логистикалыќ тізбегін

дамыту тиімділігін ерекше атап

өтті.


Мєселен, соңғы жылдары

трафиктік контейнерлік тасымал-

дың еселеп артуы - транзиттік

тасымалдан түсетін кірісті жал-

пы табыстың 25 пайызына дейін

жеткізіп, жалпы контейнерлік та-

сымал айналымын 500 мың  ДФЭ

контейнерден  (ДФЭ - жиырма

футтыќ эквивалент) асырды.

Оның айтуынша, «биылғы

жылы барлыќ тасымалдау түрле-

рінен төмендеу болғанымен,

ЌХР-ЕО-ЌХР бағдарында кон-

тейнерлік тасымалдың едєуір арт-

ќандығы байќалды. Үстіміздегі

жылы бұл бағыттағы тасымал-

дау деңгейі өткен жылмен сал-

ыстырғанда екі есеге артып, 2011

жылмен салыстырғанда 40 есеге

өседі».


Компанияның стратегиялыќ

бағдарламасына сєйкес,  ғалам-

дыќ нарыќтағы негізгі Шығыс-

Батыс, Солтүстік-Оңтүстік бағ-

дарларында жүрдек контейнерлік

пойыздар транзитіне Ќазаќстан

аумағында сервистік ќызметті

ќалыптастыру көзделеді.

Көліктік логистикалыќ орта-

лыќтардың (КЛО) сыртќы жєне

ішкі желілерін дамытып, орта-

лыќтарда жүк ағындарын шо-

ғырландырып жєне дистрибуция-

лыќ ќызмет көрсету жетілдір-

іледі. Бұл өз кезегінде еуразия-

лыќ ќұрлыќтағы мультимодаль-

дыќ логистикалыќ схеманы

ќалыптастырып, Ќазаќстанға

ќосымша транзиттік жүк ағын-

дарын тартуға ыќпал етеді.

Компания жетекшісі сондай-

аќ, темір жол көлігі машинасы

жасау, жолаушылар тасымалы,

өндірістік активтерді ұлғайту,

пойыз ќозғалысы ќауіпсіздігі ша-

ралары, кадр жєне єлеуметтік

саясаттың өзекті жайларына да

тоќталды.

Сөз соңында «ЌТЖ» ҰК» АЌ

президенті Компанияның ұлттыќ

көліктік инфраќұрылымды да-

мыту, көліктік-логистикалыќ

ќызмет сапасын көтеріп, ғалам-

дыќ нарыќтағы бєсекелестікке

төтеп берудегі өз міндеттерін

кезең-кезеңімен жүзеге асырып

жатќандығын атап өтті.

«ЌТЖ» ҰК» АЌ

баспасөз ќызметі.

Жолдау жүктеген міндеттер

Жолдау жүктеген міндеттер

Жолдау жүктеген міндеттер

Жолдау жүктеген міндеттер

Жолдау жүктеген міндеттер

Ќазаќстан Республикасы-

ның Президенті Елбасы

Н.Є.Назарбаевтың «Ќазаќстан

жаңа жаћандыќ наќты ахуал-

да: Өсу, реформалар, даму

атты Ќазаќстан халќына

дєстүрлі Жолдауында: «Бар-

лығымыздың мойнымызда

еліміздің болашағы үшін

орасан зор жауапкершілік

жатыр. Жолдауды жүзеге

асыруға белсене ќатысуға

шаќырамын» - деп барша

ќазаќстандыќтарға жария

етті.


Бұл Жолдаудың бұрынғы

жолдаулардан бір өзгешелігі

ќазіргі кезеңдегі єлем дамуы-

ның дағдарысының зардабы

біздің елге де кері єсерін

тигізуде. Осыған орай Елбасы

осы дүниежүзілік ќаржылыќ

жєне саяси дағдарыстан ел

экономикасы мен халыќтың

єлеуметтік-тұрмыстыќ дең-

гейін төмендетпей, дағдарыс-

тан шығу жолдарын айќын-

дап, барша ќазаќстандыќ-

тарға, Парламент пен

Үкіметтің алдына бүкпесіз

шынайы шындыќты, елдегі

ќалыптас-ќан экономикалыќ,

єлеуметтік жєне саяси ахуал-

дарға жан-жаќты тоќтай

келе, алда тұрған ќиындыќтар

мен кедергілерді өткерудің

жолдарын наќтылады.  Бұл

маңызы зор ќұжатта Елбасы

Єлемді жайлаған дағдарысќа

ќарсы бағытталған еліміздің

басты стратегиясын ќадап

айтты. Дағдарыстың бетін

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ - БАРШАЃА МІНДЕТ

 «Ауыл шаруашылығын

ќаржылай ќолдау ќоры»

АЌ «Бизнестің жол карта-

сы-2020» бағдарламасы

бойынша несиелеуді ашты.

Жаңа бағдарлама бұрынғы

моноќалаларды дамыту

бойынша бағдарламасын

алмастырады.

«Ауыл шаруашылығын

ќаржылай ќолдау ќоры» АЌ

Директорлар кеңесінің шеші-

мімен несиелендіру талапта-

рына өзгерістер енгізілді.

«Бизнестің жол картасы-2020»

бағдарламасы аясында бері-

летін несиелер моноќалалар,

шағын ќалалар, ауылды елді

мекендерде жұмыс жасайтын

кєсіпкерлердің бизнес-баста-

маларын ќолдауға бағыттала-

ды.


Ќордың Басќарма төраға-

сының орынбасары Алмас

Таубаевтың айтуынша, ќарыз-

дың максималды сомасы - 10

миллион теңгеге дейін,

сыйаќы үстемесі - 6%, жыл-

дыќ тиімді сыйаќы үстемесі -

6,7%. Шағын несиелер 4,5

жылға дейін мерзімге бері-

леді, соның ішінде негізгі

борыш пен сыйаќыны төлеу

бойынша жеңілдетілген

мерзім ќарастырылған. Шағын

несиелер өз ісін ұйымдастыру

немесе кеңейтуге салалыќ

шектеулерсіз беріледі.

Ќарыз алушыға ќойыла-

тын негізгі талаптардың

ішінде - салыќтар мен бюд-

жетке басќа да міндетті

төлемдер бойынша мерзімі

өткен берешектің, екінші

деңгейдегі банктер мен басќа

да ќаржы институттарының

алдында мерзімі өткен бере-

шектің болмауы, несиелеуге

мүмкін несие тарихы, ќарыз-

ды маќсатты пайдалануды

баќылау үшін ќажетті ќұжат-

тарды беру.

Сонымен ќатар, өзгерістер

шағын ќаржы (шағын несие)

ұйымдарын несиелеу бағдар-

ламасына да енгізілді. Енді

ШЌҰ (ШНҰ) үш бағыт

бойынша (ауылда, моно-,

шағын ќалаларда єрі ќарай

шағын несиелеу үшін;

«Жұмыспен ќамту-2020 Жол

картасы» бойынша несиелеу;

көктемгі-дала жєне күзгі

жиын-терім жұмыстарды

ќаржыландыру үшін) несие-

лендіруден басќа, «Бизнестің

жол картасы-2020» бағдарла-

масы бойынша ауылды елді-

мекендерде, моно, шағын

ќалаларда өз ќызметін жүзегеНЕСИЕЛЕР ШАЃЫН ЌАЛАЛАР

МЕН АУЫЛДАРДАЃЫ ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН

КЄСІПКЕРЛЕРДІЊ БИЗНЕСТЕРІН ЌОЛДАУЃА

БАЃЫТТАЛАДЫ

асыратын шағын кєсіпкерлік

субъектілерін єрі-ќарай

шағын несиелеуді жүргізеді.

Бұл бағдарлама бойынша

да салалыќ шектеулер ќойыл-

маған. ШЌҰ (ШНҰ) үшін

берілетін ќарыз сомасы - 10

миллионнан 350 миллион

теңгеге дейін, түпкі ќарыз

алушылар үшін - 10 миллион

теңгеден аспайды.

Алмас Таубаевтың айтуы

бойынша моно, жєне шағын

ќалалар тізілімі Ќазаќстан

Республикасы Үкіметінің 2014

жылғы 28 маусымдағы №728

Ќаулысымен бекітілген 2020

жылға дейін аумаќтардың

даму бағдарламасында

көрсетілді. Ауылды елдіме-

кендер - моно, шағын ќала-

ларға, сонымен ќатар респуб-

ликалыќ жєне облыстыќ

маңызы бар ќалаларға жат-

пайтын  елдімекендер болып

табылады.

Жалпы, бұл бағдарлама

бойынша «Ауыл шаруашылы-

ғын ќаржылай ќолдау ќоры»

АЌ бір жылдың ішінде 1 467

миллион теңге бағыттауды

жоспарлап отыр.

Өз тілшімізден.

ќайтаруға бағытталған ќұры-

лымдыќ жаңарудың жаңа

жолдарына да тоќтала келе,

Үкіметтің алдына 16 тапсы-

рыс беріп, наќтылы іс-

шараларды таяу арада ќолға

алып, орындауды талап етті.

Жолдауды орындау баршаға

міндет.


Жолдауға мұќият терең

үңіліп ќарасаќ, єр азаматтың

ойланып, ќолға алып, іске

асыратын шаралары шаш

етектен екенін бағдарлаймыз.

Көп жағдайда алдағы атќары-

латын жұмыстарға мемлекет

тарапынан беріліп жатќан

ќолдау мен ќаражаттарды

тиімді пайдаланып, ысырапќа

жол бермей, үнемшілдік пен

тиянаќтылыќтың нєтижесінде

жоғары көрсеткіштерге

жетуге болатынына көзімізді

жеткізді. Бұл дегеніміз єр

ќазаќстандыќ жұмыс орнында

өзінің кєсіптік деңгейін

көтеріп, үлкен жауапкершілі-

кпен берілген тапсырыстарды

мүлтіксіз орындауды ќамта-

масыз ету. Жолдауды жүзеге

асыруға бей-жєй ќарамай,

жергілікті атќарушы орган-

дармен бірлесіп, жер-жерлер-

де ауылдыќ округтарда,

шаруашылыќ ќұрылымдарын-

да ішкі мүмкіндіктерді

толыќтай іске ќосып, алда

тұрған міндеттерді, межелеген

шаруаларды ойдағыдай атќару

бүгінгі күннің талабы.

Біздің ауданның экономика-

лыќ єулеті үлкен, жер асты

ќазба байлыќтары да мол.

Облыс көлемінде ауыл шару-

ашылыќ саласы да алдыңғы

ќатардан орын алады. Осыған

орай үстіміздегі жылы мал

басы 110,0 мың шартты басќа,

ауыл шаруашылығы

өнімдерінің көлемі 18,3

млрд.теңгеге жетеді деген

болжам бар. Бұл көрсеткіш-

тер алдыңғы жылмен салыс-

тырғанда 10-12 пайызға

артыќ.


Ауыл шаруашылығы

саласы дағдарысќа ќарсы

тұра алатын ең төзімді ќұры-

лым екенін Елбасы Жолдауда

да айрыќша мєн беріп, сала-

ны єрі ќарай дамуының

наќты іс-жоспарларын жасау-

ды Үкіметке тапсырды.

Ендеше, ауыл шаруашылығы

саласының еңбеккерлері

ќандай ќиындыќ болса да,

ќаржы дағдарысына ќарамай,

еліміздің єлеуетін арттыру

жолында Ќазаќстан Респуб-

ликасының Президенті

Н.Є.Назарбаевтың биылғы

Жолдауда жолдаған салиќалы

саясатымен ќуаттанып, алда

тұрған асќаралы биіктерді

бағындыруға жұмыла кірісіп,

атсалысайыќ ағайын.

Боранбай ЖҰМКЕҰЛЫ,

Шет ауданының

Ќұрметті азаматы,

Ќазаќстан Республикасы

ауыл шаруашылығы

саласының үздігі.


Бейсенбі, 24 желтоќсан 2015 жыл

2

Комиссия отырысы

Комиссия отырысы

Комиссия отырысы

Комиссия отырысы

Комиссия отырысы

Салтанатты жиын

Салтанатты жиын

Салтанатты жиын

Салтанатты жиын

Салтанатты жиын

Аќадыр кентінде еліміздің

ұлттыќ мерекесі - Ќазаќстан

Республикасының Тєуелсіздік

күнін мерекелеуге арналған

салтанатты жиын өтті.

Оған кенттегі еңбек арда-

герлері мекеме, кєсіпорын

ұжымдары, мектеп мұғалім-

дері ќатысты.

Мерекеге орай кент єкімі

А.Сембаев, аќсаќалдар алќа-

сының төрағасы С.Ќанатбаев-

тар жиналған жұртшылыќты

еліміздің басты мерекесі -

Ќазаќстан Республикасының

Тєуелсіздік күнімен ќұттыќта-

ды.


Тєуелсіздіктің єр жылы -

жаңа Ќазаќстан тарихындағы

біртұтас дєуір. Бұл мереке -

бүкіл єлем ќолдап, мойында-

ған бүгінгі ќазаќстандыќ жол,

сондай-аќ, бейбітшілік пен

тұраќтылыќты, ерлік пен

батырлыќты, ата-баба

дєстүріне деген ќұрметті

білдіреді. Ќазаќстанның

жеткен жетістіктері Елбасы-

мыз, Ќазаќстан Республика-

сының Президенті Нұрсұлтан

Єбішұлы Назарбаевтың

орасан зор еңбегі екені

айќын.


Сонымен бірге, салтанатты

жиында кенттің ќоғамдыќ

саяси өміріне белсене аралас-

ќан үздік маман иелері

аныќталып, марапатталды.

“Үздік ұстаз” номинациясына

Ю.Гагарин атындағы мектеп-

лицейінің ұстазы Нұрќайда-

рова Гүлжанат Єуесханќызы,

“Үздік дєрігер” Тамабекова

Гүлнар Сейдірахманќызы,

“Үздік тєртіп саќшысы”

Жаќбеков Еркебұлан Аман-

бекұлы, “Үздік теміржолшы”

Тұрабеков Ахан Төлеуханұлы,

“Үздік кєсіпкер” Ќайранбе-

ков Баќыт Аманкелдіұлы,

“Үздік спортшы” Шенгербаев

Арыстанбек Маќсатұлы,

“Үздік шаруа ќожалығы”

Мұханов Мейрамќұл

Айдосұлы, “Үздік электр

маманы” Жетпісов Ерлан

Шекшекбайұлы, “Үздік

мєдениет ќызметкері”

Єлімжанова Лена Рамаз-

анќызы, “Үздік байланыс-

шы” Дүйсенбаев Дархан

Ермекұлы, “Үздік комму-

налдыќ маман” Інкєрбе-

ков Данияр Таласбайұлы,

“Үздік тєрбиеші” номина-

циясына Жаќанова Жа-

нагүл ие болды. Сондай-

аќ, елді мекендерде 2015

жылы жүргізілген сани-

тарлыќ тазалыќ, көгал-

дандыру, көркейту іс-

шаралары бойынша

өткізілген “Таза мекеме

ауласы” номинациясымен

Махмұтов Азамат, “Үздік

дүкен ауласы”номинациясы-

мен Есжанова Несіпкүл

Тасханќызы марапатталды.

Сондай-аќ, бір топ азаматтар

кент єкімінің Ќұрмет грамо-

тасымен марапатталды.

Салтанаттты жиын соңы

мерекелік концертке ұласты.

 Тєуелсіздігіміз баянды

болып, еліміз гүлдене берсін.А.МҰЌЫШ,

Аќадыр кенті.

Облыс орталығы Ќара-

ғанды ќаласында өткен Тєу-

елсіздігіміздің 24 жылдығы-

на арналған салтанатты жи-

ында облыс єкімі Нұрмұхам-

бет Єбдібеков Елбасы Жарлы-

ғымен мемлекеттік марапатќа ие

болған бір ќатар азаматтарды ма-

рапаттаған болатын.

Солардың ќатарында Аќсу-

Аюлы ауылының тұрғыны, еңбек

ардагері Тєттібайтегі Тілеуќұл

Жолќұттыұлы да болды. Оның

төсіне «Ерен еңбегі үшін» медалі

тағылды. Ал, Бұрма ауылдыќ ок-

ругіне ќарасты «Мұхтар» шаруа

ќожалығы басшысының орынба-

сары Оңғаров Ербол Ауданбайұ-

лына Ќазаќстан Республикасы-

ның Ќұрмет грамотасын салта-

натты жағдайда табыс етті.

Жерлестерімізді ќұрмет

биігінен көрінуімен шын

жүректен ќұттыќтаймыз.

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!Еліміздің журналистеріне

арнайы сұхбат берген Мем-

лекет басшысы Н.Назарбаев:

«Жемќорлыќпен тұтастай

бір халыќ болып күреспесек,

оның тамыры кесілмейді»,-

деді. Расында еліміздің

єрбір тұрғыны жемќорлыќќа

ќатысты жасалған кез

келген іс-єрекеттің болашаќ

ұрпағымыздың дұрыс өмір

сүруіне жасалған кедергі

екенін түсінуі керек. Жем-

ќорлыќпен күресте арнайы

бағдарламалар ќабылдануда,

ќоғамдыќ кеңестер бар,

сенім телефондары жұмыс

істейді. Жемќорлыќпен

күресте жаќсы нєтижеге ќол

жеткізу үшін барлыќ

жүйені автоматтандырған

абзал. Єсіресе, ќұжаттарды

реттеу кезінде мемлекеттік

ќызметкер мен ќарапайым

халыќ арасындағы байла-

нысты азайтып, жемќор-

лыќќа түрткі болатын адам

факторын жою маңызды.

Жуырда сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы күрес мєселе-

лері жөніндегі аудандыќ

комиссия отырысында «мемле-

кеттік ќызмет сапасын артты-

ру жєне автоматтандыру

бағыты бойынша аудандыќ

бөлімдердің мемлекеттік

ќызмет көрсету бойынша

атќарған жұмыстары туралы

мєселелер тыңдалды. Күн

тєртібіндегі мєселе бойынша

ауданның білім бөлімінің

басшысы Е.Рысбек хабарлама

жасады.


Ауданның білім бөлімі

арќылы мемлекеттік ќыз-

меттің 9 түрі бойынша ќыз-

мет көрсетіледі. «Ќорғаншы-

лыќ жєне ќамќоршылыќ

жөнінде аныќтама беру» жєне

мектепке дейінгі балалар

ұйымдарына жіберу үшін

мектепке дейінгі жастағы (7

жасќа толмаған) балаларды

кезекке ќою деген 2 мемле-

кеттік көрсетілетін автомат-

тандырылған. Ќалған 7

мемлекеттік көрсетілетін

ќызметтерге өтініш «Халыќќа

ќызмет көрсету орталығы»

шаруашылыќ жүргізу

ќұќығындағы республикалыќ

мемлекеттік кєсіпорыны

арќылы ќабылданады.

2015 жылы білім бөлімінде

барлығы 230 мемлекеттік

ќызметтер көрсетілсе, оның

ЖАЌСЫ НЄТИЖЕЛЕРГЕ

ЌОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛАМЫЗ

211-і автоматтандырылған

түрде, ал 19-ы халыќќа

ќызмет көрсету орталығы

арќылы.

Ќазаќстан Республикасы2015 жылғы 8 сєуірдегі №

179 «Орта білім беру сала-

сында жергілікті атќарушы

органдармен мемлекеттік

көрсетілетін ќызметтер стан-

дартын бекіту туралы»

бұйрығына сєйкес 9 мемле-

кеттік ќызмет түрлері мек-

тептерде көрсетіледі. Жыл

басынан білім беру ұйымда-

рында 3955 мемлекеттік

ќызмет көрсетіліп, ќызметтер

сапасына шағымдар түскен

жоќ. Білім беру ұйымдары-

мен көрсетілетін мемлекеттік

ќызметтердің стандарттары

мен регламенттерінің талапта-

рын саќтау бойынша тамыз

айында семинар өткізіліп,

көрсетілетін ќызметтер стан-

дарттары таныстырылды. Осы

ќызметтерге жауапкершілік

мектеп директорларына

жүктелген.

Отырыста сондай-аќ, күн

тєртібіндегі мєселе бойынша

ауданның жұмыспен ќамту

жєне єлеуметтік бағдарлама-

лар бөлімінің басшысы

Б.Бекеновтің хабарламасы

тыңдалды.

Отырыста бөлім басшыла-

рына мемлекеттік көрсеті-

летін ќызметтер бойынша

аќпараттандыру таќтасына

бөлімнен көрсетілетін ќызмет-

тердің стандарттары мен

регламенттері, єр ќызметті

алуға арналған өтініштер

нұсќасы, мемлекеттік көрсеті-

летін ќызметтер туралы

заңның жєне ХЌКО, веп

портал арќылы көрсетілетін

ќызметтер туралы аќпарат

орналастыру ќажеттігі атап

көрсетілді. Сондай-аќ, мемле-

кеттік ќызмет алушыларға

бөлім тарапынан ќолайлы

жағдайлар жасау, көрсеті-

летін ќызметтердің мерзім-

дерінің саќталуын ќатаң

баќылауға алу тапсырылды.Өз тілшімізден.

2015 жылдың  22 желтоќсанында

бесінші шаќырылған  аудандыќ Мєсли-

хаттың кезекті отыз  алтыншы сессиясы

шаќырылды.

Сессия жұмысын депутат, сессия

төрағасы  Є.Смағұлұлы   ашып, жүргізіп

отырды.


Сессия жұмысына аудан єкімінің

орынбасарлары, аудандыќ ќұќыќ

ќорғау органдарының  жєне аудандыќ

мекеме басшылары, саяси партиялардың

ќұрылымдыќ бөлімшелерінің ұйымдас-

тырушылары мен ќоғамдыќ ұйымдар-

дың төрағалары  шаќырылған.

Сессия жұмысына аудан єкімі Рыс-

кали Ќалиаќбарұлы Єбдікеров  ќатысып

отырды.


Аудандыќ Мєслихаттың кезекті отыз

алтыншы  сессиясының ќарауына мынан-

дай мєселелер  енгізілді.

1. 2016-2018 жылдарға арналған

аудандыќ бюджет туралы.

2. 2016 жылы Шет ауданының ауыл-

дыќ елді мекендеріне жұмыс істеу жєне

тұру үшін келген денсаулыќ саќтау, білім

беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєде-

ниет, спорт жєне агроөнеркєсіп кешені

мамандарына єлеуметтік ќолдау шара-

ларын ұсыну туралы.

3. Єлеуметтік көмек көрсетудің,

оның мөлшерлерін белгілеудің жєне

мұќтаж азаматтардың жекелеген санат-

тарының тізбесін айќындау ќағидаларын

бекіту туралы.

4. Аудандыќ мєслихаттың 2014 жы-

лғы 10 сєуірдегі ХХІ-сессиясының

«Аудандыќ мєслихаттың депутаттарын

сайлау жөніндегі округтік сайлау комис-

сияларының жаңа ќұрамын сайлау тура-

лы»№21/183 шешіміне өзгерістер енгі-

зу туралы.

5. Аудандыќ мєслихаттың 2014 жы-

лғы 10 сєуірдегі ХХІ-сессиясының «

Аудандыќ учаскелік сайлау комиссияла-

рының жаңа ќұрамын сайлау туралы»

№21/184 шешіміне өзгерістер енгізу ту-

ралы.


6. Аудандыќ Мєслихат аппаратының

2016 жылға арналған ќұрылымы мен

ќаржыландыру жоспарын бекіту туралы.

7. Аудандыќ  Мєслихаттың 2016 жы-

лға арналған жұмыс жоспары туралы.

8. Аудандыќ Мєслихаттың ХХХVІІ-

сессиясының күн тєртібі туралы.

9. Аудандыќ Мєслихаттың ХХХVІІ-

сессиясының төрағасы туралы

10. Аудандыќ Мєслихаттың ХХХVІІ-

сессиясының редакциялыќ комиссиясы


Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет