Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learningжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
Дата20.02.2017
өлшемі0.78 Mb.

October   2015 

Unit 2 


Grade  3 

Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, 

and equips them with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию    учащихся  и  приобретению  ими 

навыков непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде

Астана  қаласындағы  Халықаралық  «Мирас»  мектебі  ынталандырушы  жəне  қолайлы  ортада    оқушылардың  жан-жақты  дамуын  жəне  үздіксіз  білім  алу 

дағдыларын игеруін жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді. 

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 

a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works 

with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.  These programmes encourage students across the world to become active, 

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

Unit of inquiry 

 

Келесі  зерттеу    тақырыбы  «Ауа  райы  мен  климат». Негізгі ойы: Ауа райы мен климаттың біздің  күнделікті  

өмірімізге  əсері.  Зерттеу  сабағында    студенттер  ауа 

райына байланысты сөздер мен рəміздерді танып  біледі. 

Студенттерге    ауа  райының  өзгеру  себептерін  білуге 

жəне  əлемдегі  əртүрлі  климаттық  белдеулерді    тануға 

қызықты  болады.  Олар  барлық  əлемдегі  климаттардың 

айырмашылық  себептерін  зерттейді,  адамдардың  іс-

əрекетінің    климат  пен  ауа  райына  байланысты  екенін 

біледі.  Біз  əртүрлі  елдердегі  ауа  райы  жағдайы  туралы 

айтамыз.  Ауа  райының  шартты  белгілеріне  арналған 

символдар  жəне  пайдаланатын  сөздерді  талқылаймыз.  

Студенттер  меңгерілетін  тақырып  соңында    қорытынды 

бағалау  үшін  тапсырма  таңдау  мүмкіндігі    болады.  Үш 

тілдегі  көрме  қорытынды  бағалау  болып  саналады,  бұл 

көрме  кезінде  студенттер  өздері  жасаған  постерлер,  

слайд  презентацияларын  көрсетеді,    өздері  жасап 

шығарған  ауа  райын  өлшеу  моделінің  қалай  жұмыс  істейтінін  талқылайды.  Технология  жəне  дизайын 

сабақтарында  балалар  өздерінің    қалаулары    бойынша    ауа 

райын  өлшеу  үшін  модель    жəне  диорама  құрастыру 

барысында    топпен  жұмыс    жасайды.  Студенттер  өздерінің 

құралдарын қорытынды көрме кезінде көрсетеді. 

Следующая  тема  исследования  «Погода  и  климат».      Её 

центральная идея: «Погода и климат влияют на  нашу повсе-

дневную  жизнь».  Изучая  тему,  студенты  познакомятся  со 

словами  и  символами,  обозначающими  погоду.  Для  детей 

интересно  будет  узнать  о  причинах  смены  времён  года,  о 

разных  климатических  поясах.  Они  изучат  причины  разли-

чия  климата  по  всему  миру  и  выяснят,  как  деятельность 

человека зависит от климата и погоды. Мы будем говорить о 

прогнозе  погоды,  о  погодных  условиях  в  разных  странах, 

обсуждать  используемые  символы  и  слова  для  условных 

обозначений погоды. Итоговым оцениванием будет  являть-

ся  организация  Выставки  EXPO  –2017,  в  ходе  которой  сту-

денты будут представлять и рассуждать, как работает выпол-

ненная ими модель, которую они изготовят  на уроках  дизайна и  технологии  в соответствии с их исследо-

ваниями.  

Our next unit of inquiry is “Weather and Climate”.   The central idea 

is  “Weather  and  climate  affect  our  everyday  lives”.  Learning  this 

unit,  students  will  learn  new  words  and  conventions  of  weather.  It 

will  be  interesting  for  them  to  know  about  reasons  of  season’s 

change  and  different  climatic  zones.  They  will  learn  about  reasons 

of  weather  changes  around  the  world  and  how  human  actions  de-

pend on weather and climate. We will talk about weather forecasts 

and  weather  conditions  in  different  countries.  The  summative  as-

sessment  will  be  an  Exhibition  similar  to  the  Expo-  2017.  During 

this exhibition students will present and discuss about their projects 

and models. They will do these models on DT lessons according to 

the inquiries. 

  

Grades 3 teachers

 

  

Key dates: 

 26 October -2 term 

starts 

 28-30 October—Primary School Parent 

Teacher  Conferences 

(KG-Grade 5) 

 30 October -Akbota  

Intellectual Competition 

 11-13 November - PYP 

Evaluation visit 

 1 December—Day of 1 

President  Holiday 

 5 December-Social  

Project Day 

 11 December– New 

Year  Celebrations  (KG

-Grade 5)    

 15 December-End of 1  

semester 

 

Inside this issue: 

Unit of inquiry  

Languages Mathematics Arts Students and 

teachers re-

flection 

Primary School 

Newsletter 


   

English  language 

Group  A  and    B:  Dur ing  this  unit,  students will  focus  on 

developing their writing skills and reading.  The students will 

start  doing  their  running  record  and  there  will  be  more  take 

home reading activity to improve comprehension and vocabu-

lary. Students will establish the habit of writing personal jour-

nals. Students in this term need to design posters and practice 

to retell familiar stories and speak in small or large group dis-

cussions.  Group C:  The Gr ade 3 class will inquir e and discuss about 

vocabulary words related to their UOI (Climate and Weather).  

Our  guided  reading  sessions  will  focus  on  revising  phonic 

sounds, analyzing texts and illustrations, and applying reading 

strategies  when  reading  levelled  books.    Our  guided  writing 

sessions will focus on composing simple 

information  text  related  to  climate  and 

weather. 

Earll Erving A. Supnet, Katrina Viloria 

Page 2 

Primary School Newsletter 

Kazakh Language   

in Grades 3B&3C 

3-сынып оқушылары өткен оқу 

жылында алған білімдерін еске 

түсіріп,  қайталау  жұмыстарын 

жүргізді. 

Олар 


«Азық-

түліктер», 

«Уақыт», 

«Жыл 


мезгілдері»    тақырыптарына 

байланысты  сөздер,  сөз  тір-

кестері,  сөйлемдер  жəне  мəтіндермен    жұмыс  жасап, 

тапсырмалар орындады.  

Алдағы  уақытта  оқушылар  басқа  да  лексикалық 

тақырыптарды 

қарастырып, 

сілтеу, 


жіктеу 

есімдіктерімен танысады. Сөздердің дұрыс  тəуелденуін 

үйренеді. 

«Ауа райы жəне климат» зерттеу тақырыбы барысында,  

3-сынып  оқушылары  сөздік  қорларын  кеңейтіп,  жыл 

мезгілдеріне  байланысты  ауа  райының  өзгеру  себептері 

туралы ой қозғап, əңгімелеседі, ауа райын бақылау күн-

делігін жүргізеді.  

Каратаева В. Е., Исагалиева Н.С. 

 

in Grade 3A 

Қазақ  тілі  сабағында  оқушылар  ойлау,  оқу,  жазу 

дағдыларын  дамытуды  жалғастырады.Сөздік  қорларын 

байытады.  Олар  зат  есімнің  тəуелдік  жалғауларын  еске 

түсіріп, сөздерді тəуелдейді. Есептік,реттік сан есімдерді 

тауып,қызықты тапсырмалар орындайды. 

«Ауа  райы  мен  климат»  зерттеу  тақырыбы  барысында 

оқушылар  тақырыпқа  байланысты  сөздік  қорларын 

дамытып,  күнделікті  ауа  райын  бақылап,    шартты 

белгілерді  қолданып,  бақылау  күнделігін  жүргізеді.   

Көргендерін 

постер 


бетінде 

бейнелейді.Зерттеу  

тақырыбы соңында олар шағын көрме өткізеді. 

                           А.А.Дауылбаева  

Russian Language 

На  уроках  русского  языка  ребята  познакомятся  с  грамматическими 

признаками  имён  существительных,  узнают  особенности  существи-

тельных  1,  2,  3  склонения,  будут  определять  и  изменять  падежную 

форму  слов  данной  части  речи.  Учащиеся  продолжат  формировать 

орфографическую  зоркость  и  познакомятся  с  правописанием  новых 

словарных  слов.  Изучая  тему  исследования «Погода  и  климат»,  дети 

составят по опорным словам план и напишут сочинение «Такая разная 

осень», в котором будут использовать художественные средства выра-

зительности:  эпитеты,  сравнения  и  олицетворения,  слова  в    перенос-

ном значении. На уроках литературного чтения студенты будут активно участвовать в обсуждении про-

читанных  произведений,  высказывать  свою  точку  зрения  о  поступках  и  характере  героев.  Также  они 

познакомятся с понятием литературный пейзаж и будут рассуждать о его роли в произведении.   

Рогальникова Н.В., Панаитова Т.Д. 

 

                              Russian foreign language Grade 3 RFL lessons will be focused on the theme “Weather and climate”, and the students will 

study names of some natural phenomena, matters, natural zones, clothing. They will  continue to 

work  on  cases’  questions  of  nouns  and  adjectives.  As  usual,  students  will  develop  their  reading, 

listening  and  presenting  skills.    For  reading,  we  will  focus  on  portrait  characteristic  of  hero  and 

what we have learnt from it. 

Yelena Alekseyenko  Mathematics

 

Математика  сабағында  оқушылар  атаулы  сандармен  арифметикалық  амалдарды  орындайды,  уақыт, ұзындық, салмақтың өлшем бірліктеріне есептер шығарады жəне бір өлшем бірлікті екінші өлшем бірлікке 

айналдыруға қалыптасатын болады.  Сонымен қатар оқушылар көп таңбалы сандарды бір,екі таңбалы санға 

көбейту  мен  бөлудің  жазбаша  түрімен  жұмысты  жалғастыратын  болады.  Соның 

негізінде  олар  көп  таңбалы  санды  бір,екі  таңбалы  санға  баған  түрінде  жəне  бұрыш 

түрінде көбейту мен бөлуге меңгереді. 

                                                        

Дауылбаева  А.А. 

Студенты  будут  выполнять  письменные  приемы  умножения  (в  столбик)  и  деления  (углом)  многозначных 

чисел на однозначные числа, находить квадрат и куб числа,  выполнять деление двузначного числа на дву-

значное,  используя  метод  подбора,  деление  двузначного  числа  на  однозначное  с  остатком.  Они  будут  со-

ставлять и решать простые и усложнённые уравнения с многозначными числами. Также будет продолжена 

работа по решению составных задач различных видов.  

 

                 Панаитова Т.Д., Рогальникова Н.В. Page 3 

Music  


Пение,  слушание  и  игра  на  музыкальных  ин-

струментах  будут  являться  неотъемлемой 

частью  урока.  Осуществляя  связь  с  темой  ис-

следования  «Погода  и 

климат», 

студенты 

начнут 

разучивать песню  «Today  it’s…». 

Студенты  будут  слу-

шать музыку Чайковского и Вивальди, рассуждать 

о  возможностях  музыки,  передавать  образы  при-

роды.  

Singing,  listening  and  playing  musical  instrument  are  integral parts of our lessons. In connection with the Unit 

of  Inquiry  “Weather  and  Climate”  students  will  start  to 

learn the song “Today it’s…”. 

Students  will  listen  to  the  music  of  Tchaikovsky  and 

Vivaldi. Talking about the possibilities of music transmit-

ted images of nature. 

Сондай  ақ,  əн  айту,  тыңдау,  музыкалық  аспаптарда 

ойнау-сабақтың  ажырамас  бөлігі  болады.  "Ауа  райы 

мен  климат"  зерттеу  тақырыбына  орай,  оқушылар 

«Today it’s…» əнін жаттайды.                                                                                                                    

Svetlana Shnaider 

Visual Arts 

Visual  Art      In  this  second  unit  students  will 

look  at  different  artist’s  work  done  on  nature 

and  will  talk  about  their  work.  They  will  dis-

cuss  the  change  of  nature  in  different  weather 

and climate. Students will create their own art 

work on any two types of seasons. 

Во  второй  теме  исследования  студенты 

будут  рассматривать  пейзажи  различных 

художников  и  обсудят их стили. Они так-

же  будут  рассуждать  об  изменениях  в  при-

роде, связанных с различными погодными и 

климатическими 

условиями. 

Студенты 

создадут  свою  творческую  работу  о  двух  

временах года.  

Оқушылар зерттеу тақырыбы барысында əр 

түрлі суретшілердің салған пейзаждары мен 

олардың стилін талқылайды. Ауа райы мен 

климаттың əр түрлілігіне байланысты бола-

тын өзгерістер туралы сөйлеседі. Оқушылар 

кез  келген  екі  жыл  мезгіліне  байланысты 

өздерінің  шығармашылық    жұмыстарын 

жасап шығарады. 

   Sholpan Tarakova         

Dance  


На  уроках  хореографии  учащиеся  будут  продолжать  изуче-

ние  упражнений  классического  танца  у  гимнастического 

поручня,  держась  двумя  руками,  развивать  навыки  враще-

ний  по  диагонали,  разучивать  различные  танцевальные 

связки и этюды на середине зала. В рамках темы  исследова-

ния  «Климат  и  погода»  ребятам  будет  предоставлена  воз-

можность пофантазировать на данную тему и выразить свои 

фантазии через движения, характеризующие погодные явле-

ния.  

Students will continue learning classical dance exercises at barre with  two  hands  and  will  develop  skills  of  diagonal  rotations, 

dance liaisons and etudes at the centre of the dance room. Within 

the  unit  of  inquiry  theme  “Climate  and  Weather”  children  will 

have  an  opportunity  to  create  and  to  express  their  fantasies 

through movement about weather phenomena.  

Хореография  сабақтарында  оқушылар  гимнастикалық   

тұтқаны  екі  қолымен  ұстап,  классикалық  билеудің 

жаттығуларын    үйренеді    ,айналу  дағдыларын  дамытады, 

залдың 

ортасында түрлі 

би 


этюдтарын 

үйренуді 

жалғастырады. «Ауа райы жəне климат»  зерттеу тақырыбы 

бойынша  балаларға  елестетуге  мүмкіншілік  беріледі  жəне  

өз  қиялын    ауа  райының  құбылыстарына  сəйкестендіріп, 

қозғалыс арқылы көрсетуге болады.  

Ainagul Smailova  

Physical  Education 

На уроках физкультуры учащиеся познакомятся  с основными  правилами спортивной игры в 

волейбол. Они будут разучивать перемещения в стойке, подачу и  ловлю мяча, переброс мяча 

через сетку и игру в командах разного состава. Изучая  тему исследования «Погода и климат», 

дети  узнают о распространённых видах спорта в разных климатических зонах. Работая в груп-

пах, они создадут презентацию о сезонных играх.  

In PE lessons, students will become familiarized with the main rules of volleyball. They will learn: 

movements  in  the  standing  position,  innings  and  ball  catching,  ball  throwing  through  the  bed  and 

playing in different team roster. According to the unit of inquiry “Weather and climate”, students will 

know about different kind of sports in different climate areas, reasons, connections,  and how climate 

influences people and sport. They will prepare presentations in-group about season games.  

Oқушылары дене тəрбиесі сабағында волейбол ойнының негізгі ережелерімен танысады. Олар 

орнында  тұрып  қозғалу,  допты  беріп    қабылдау,  допты  тордан  асырып  жіберу  жəне  əр  түрлі 

құрамдағы топтарда ойнай алу қабілеттерін дамытады. 

                                                                                                

Svetlana Malashenko  


 

Teachers feedback  

   Students reflection  

Grade  3 

          Students photos 

  

 

 Виктория  (3С):  Я бы ла дума-

ющей  студенткой,  потому  что 

когда мы делали модель глобу-

са  из  папье-маше,  то  думали  с 

Фараби,  как  правильно  нарисо-

вать материки и океаны. Адина  (3С):  Мне понравились 

все  наши  креативные 

работы.  Мы  думали  как 

найти  клад,  куда  идти  и 

поворачивать.  Я  была 

заботливой,  потому,  что 

я  помогала  всем,  кто 

работал  со  мной  в  груп-

пе. А ещё мне  понрави-

лось  работать  на  компь-

ютере,  хоть  это  было  не 

всегда легко.  

 Асат (3В):     Мне понравилась  

тема  «Карты»,  мы  были  иссле-

дователями,  потому  что  мы  ра-

ботали  в  программе  Google 

Maps, где искали город Москву и 

её  интересные  достопримеча-

тельности. А еще мы были дума-

ющие,  потому  что  составляли 

карту, где мы спрятали клад для 

другой команды. Ади (3В):  Мне понравилось 

итоговое оценивание, потому 

что мы были принципиальны-

ми, когда  шли по карте, кото-

рую  нам  составила  другая 

группа,  находили  подсказки, 

читали  их  и  двигались  даль-

ше.  А  когда  нашли  клад,  мы 

были  очень  рады  и  съели 

его. 


Айша  (3А):  Зерттеу  сабағы -

нан,бұл  «Карталар»  тақырыбы 

маған 

өте 


қатты 

ұнады.Атамекен 

этно-

мемориалдық кешеніне 

саяхатқа 

бардық,Онда 

Республикамыздың картасынан 

еліміздің барлық облыстары 

туралы білдік. Таир  (3А):  Маған «Карталар» 

тақырыбындағы  интернеттен 

Google Maps арқылы қалалар 

туралы,картасы 

бойынша 

көшелерін,территориясын,хал

қының  санын  т.б.білдік.Біз 

сенімді,  ынтымақтастықта  жұ-

мысты орындадық.     

Teacher feedback  

Изучая  тему  исследования  «Карты»  сту-

денты узнали о разнообразии карт в мире, 

об  условных  обозначениях,  научились 

ориентироваться  и  находить  на  карте    не-

обходимые  места.  Студенты  создавали 

модель  Земли  из  папье-маше,    изобразив 

на  ней  материки  и  океаны.  На  уроках  ин-

форматики  студенты  работали  с  интерне-

том, находили ответы на возникшие у них 

вопросы,  а  также  познакомились  с  новой 

программой  «Google  Maps»,  используя 

которую совершали путешествие в разные 

города мира. Посещая этно-мемориальный 

комплекс «Атамекен», студенты  расшири-

ли знания о карте Казахстана и познакоми-

лись  с  достопримечательно-

стями  своей  страны.  Работая 

над  итоговым  заданием,  сту-

денты  показали  полученные 

знания  при  составлении  кар-

ты  для  поиска  клада,  показав 

понимание центральной идеи данной темы 

исследования. 

Рогальникова Н.В. Каталог: upload -> files -> pdf
files -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
files -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
files -> Өзін- өзі тану пәні мұғалімі Асаева Дилдора Валихановна
files -> 1. 1 Қолданылуы
files -> Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Kindergarten Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Kindergarten Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Grade 3 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
pdf -> Презентация: а критерийі Physical Education: Video analysis: criteria B, c 5 English B


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет