Холодильник-морозильник


БАЙҚАҢЫЗ!  Монтаждық  бөлшектер  жиындығынанжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет3/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

БАЙҚАҢЫЗ!  Монтаждық  бөлшектер  жиындығынан 

күнқағарды  тоңазытқыштың  полистирольдық  түбінен 

алыңыз.

3.1.2 Жиһазға орнатардан бұрын тоңазытқыштың есігінің 

ашылатын жағын анықтаңыз. Камералардың есігін оң жаққа 

ашылатын қылып озгертіп ілуге болады. Пластмастық деталь-

дар сынбасы үшін, есіктердің өзгертіп ілуін арнайы сервистық 

қызметінің механигі жасау керек (ақы сыз – бір рет гарантиялық 

кезеңде).3.1.3 Тоңазытқышты жиһазға орнатардан бұрын күнқағарды 

тоңазытқыштың төбесіне орнатыңыз (монтаждық бөлшектер 

жиындығынан):

—  8  суретінде  көрсетілгендей,  екі  болтты  бұрап  суы-

рып  алыңыз,  сонан  соң  күнқағарды  шеттерінен  екі  болтпен 

қатайтыңыз;

— күнқағарды, жиһаз шкафының жарына жақсылап жабы-

сып тұру үшін, есіктің ашылатын жағына қарай жылжытыңызда 

болттарды бұрап қойыңыз.

3.1.4  9  суретінде  көрсетілгендей,  сəндік  профильді  3 

қорғаушы аралық қапты ажыратып тоңазытқыштың есігі ашыла-

тын жағындағы жарына жапсырыңыз. Керек болса профильды 

жиһаздың ұзындығына қарап қысқартуға болады.3.2 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ЖИҺАЗҒА ОРНАТУ

3.2.1  Тоңазытқышты  жиһаздың  ойылған  орынына 

орнатыңыз.БАЙҚАҢЫЗ! Тоңазытқышты итергенде желілік сымды 

қысып алмаңыз.

Күнқағардың дұрыс тұрғандығын қарап алыңыз: күнқағар 

жиһаздың шкафына жақсы жаты керек.

3.2.2 2 суретінде корсетілгендей, тоңазытқышты жиһазға 

бекіту үшін монтаждық бөлшектер жиындығындағы біріктіруші 

детальдарды пайдаланыңыз.

3.2.3 Кронштейн 2 орнатыңыз, 9 суретінде көрсетілгендей, 

алдын ала тоңазытқыштын саңылаунан сəндік бітеуіштерді су-

ырып алып. Кронштейнді екі винтпен шайбасымен бекітіңіз.

3.2.4 Тоңазытқыштан сəндік қаптаманы 5 түсіріңіз, оң жақ 

винтті босатыңыз, оның астына кронштейнді 4 кіргізіңіз. Со-

дан кейн винтті тірелгенше бұрап қойыңыз. Сəндік қаптаманы 

орнатыңыз.БАЙҚАҢЫЗ!  Тоңазытқыш  шкафымен  күнқағардың 

шығыңқы  жерінің  ара  қашықтығы,  10  суретінде 

көрсетілгендей,  бүкіл  тоңазытқыштың  биіктігі  бойынша 

сақталу керек. Тоңазытқыштың есігі жанаса жабылу үшін 

ол ара қашықтық 63 мм болу керек.

3.2.5 Сəндік профиль жиһаз шкафының жарына қыналу 

болып тұру үшін тоңазытқышты оған қарай итеріп қойыңыз.

9 суретінде көрсетілгендей, тоңазытқышты жиһаздың бүйір 

7 сурет – Тоңазытқышты жиһазға орнату схемасы

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

8 сурет – Күнқағарды орнату 

күнқағар

 тұтқа


тұтқа

тұтқа


шектегіш

тосқаул


4 сурет – Шектегіш

5 сурет – Сауыты 

тоңазытқыштан суыру

6 сурет – Себет

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

11

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

11

KAZ

жарына бекіту үшін (есіктің ашылатын жағынан) кронштейннің 

2  əрқайсысын  винтпен  жатық  түрде  бекітіңізде  кронштейнді 

қақпақпен жабыңыз.

3.2.6 Тоңазытқышты қарсы жарға бекіту үшін кронштейннің 

4  əрқайсысын  винтпен  жиһазға  бекітіңіз.  Кронштейндердің 

4 жатық қалпы олардын нығайтқыштарының босату арқылы 

реттеледі, 3.2.4 сəйкес.3.2.7 Тоңазытқышты жиһаз шкафының түбіне бекіту үшін: 

винттарды  кронштейндерге  1  бұрап  бекітіңіз,  9  суретінде 

көрсетілгендей.

3.3 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІГІН 

ЖИҺАЗ  ШКАФЫНЫҢ  ЕСІГІМЕН 

ҚОСУ

3.3.1 Тоңазытқышпен жиһаздын есік-

терін  бекітуге  монтаждық  бөлшектер 

жиындығында  бар  детальдармен  жаса-

лады.


9   с у р ет і н д е   к ө р с ет і л ге н д е й , 

тоңазытқыштың  есігін  жиһаздың  есігіне 

бекіту үшін:

—  ұштықты  7  бұрыштыққа  6  кигізу 

керекте,  бүрыштықты  тоңазытқыштың 

есігінің жанындағы саңылауға орнату ке-

рек; егер сəндік бітегіш болса оны алдын 

ала суырып алуыңыз керек. Бұрыштықты 

винтпен бекітіңіз;

—  екі  винтпен  бағыттаушыны  8 

жиһаздың есігінің жоғарғы жағына бекітіңіз. 

С колемі, 9 суретінде көрсетілгендей, жиһаз 

шкафының жарларының жуандығымен бір-

дей болу керек плюс 20 мм. В көлемі, 9, 10 

суреттерінде көрсетілгендей, бұрыштықпен 

6  бағыттаушының  8  қосындысымен 

анықталады. Бағыттаушыны тігінен қозғап 

(алдын ала бекіткіштің винттарын босатып) 

бағыттаушымен бұрыштықтың ұштығының 

арасына  (2±1)  мм  саңылау  қамтамасыз 

ету  керек,  10  суретінде  көрсетілгендей, 

есіктер  бірге  ашылғанда  сыналанып 

қалмасы үшін.

БАЙҚАҢЫЗ!  Бағыттаушы  есіктің 

шетіне қарағанда 90

0

 бұрышта орнаты-

лу керек.

3.3.2 Тоңазытқышпен жиһаздын есік-

терін  біріктіріңіз:  бүрыштықтың  бекіт-

кіштерін  босатыңыз,  бағыттаушымен 

іліністіре кіргізіңіз. Бұрыштықты жиһаздың 

есігіне қарата жылжытып, бағыттаушымен 

тоңазытқыштың арасына (2±1) мм саңылау 

қамтамасыз  ету  керек,  10  суретінде 

көрсетілгендей,  бағыттаушымен  тоңазытқыштың  арасында 

үйкеліс пайда болмау үшін. Бегіткіш винтті тірелгенше бұрап 

қатайтыңыз.БАЙҚАҢЫЗ!  Бұрыштық  ұштықпен  жиһаздың  есігін 

жапқанда  бағыттаушының  жанындаңы  шетіне  шығып 

тұрмау керек.

3.3.3 Бұрыштық пен бағыттаушының ТК есігінің астынғы 

жағына бекіту, 9, 10 суреттерінде көрсетілгендей, айналы кей-

іптеу арқылы жасалады.

3.3.4  Есіктерді  қосқаннан  кейін  жиһаздың  есігін  реттеу 

керек.  Ол  жабық  түрінде  есіктің  ашылу  жағынан  жиһаздың 

жарларына  тимеу  керек  жəне  ара  қашықтығы  1  мм  болуға 

тиіс. Саңылауды бұрыштықты жиһаздың есігіне қарай қозғау 

арқылы жасайсыз.

4   Т О Ң А З Ы Т Қ Ы Ш Т Ы   І С К Е   П А Й Д А Л А Н У

4.1 БІРІНШІ ҚОСУ

Тоназытқышты электр желiсіне қосу: желілік сымның аша-

сын розеткаға салыңыз.

ТК  есігін  ашыныз.  Бірінші  қосқан  кезде,  3  суретінде 

көрсетілгендей, температура реттегіш тұтқаны «3» немесе «4» 

боліміне қою ұсынылады. Есікті жабыңыз.

Керек кезде температураны тұтқамен реттеп алыныныз.  

Егер реттеу немесе пайдалану шарттары өзгертілгеннен кейін 

компрессор үздіксіз жұмыс істей бастаса, термореттегіш сырт 

еткенге дейін сандық бөлгіштердің азаю жағына аунақшаны 

айналдыру қажет. Реттегеннен кейін тоңазытқыштағы темпе-

ратура автоматикалық түрде ұстанылады.4.2 ТК АВТОМАТИКАЛЫҚ ЕРУ ЖҮЕСІ

4.2.1  В  ТК  автоматикалык  еру  жүйесі  пайдалынады.  ТК 

артқы  қабырғасында  пайда  болатын  қырау,  циклдi  жұмыс 

iстейтiн  компрессордың  ажыратуынан  кейiн  ерiп  су  там-

шысына  айналады.  Еріген  судың  тамшылары,  11  суретінде 

көрсетілгендей,  тартпаның  саңылауы  арқылы  түтікпен  ағып 

компрессордың  үстіндегі  ыдысқа  жиналадыда  буланады. 9 сурет – Тоңазытқышты жиһазға бекіту схемасы

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

10 сурет – Тоңазытқышпен жиһаздың есігін бекіту схемасы

бағыттаушы

бүрыштық

күнқағар


ұштық

тоңазытқыш есігі

жиһаз есігі

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

12

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

12

KAZ

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является12 сурет – Еріген суды жинау

еріген судың МК ағу зонасы

алдынғы 

планка


ішкі шкаф МК

11 сурет – Еріген суды агызу схемасы

ерш


науа

келтеқұбыр

сауыт

конденсаторкомпрессор

ішкі шкаф ТК

белдікше

алдынғы планка

ішкі шкаф МК

Тартпаны  саңылауына,  агызу  жүйесі  бітеліп  қалмасы  үшін, 

ерш қондырылады.

4.2.2 Тартпаның тазалығын жəне онда судын бар жоғын 

үнемi қарап тұру керек (кемінде 3 айда 1 рет).

Тартпада  судын  бар  болғаны  ағызу  жүйесінің  бітеліп 

қалғанын  көрсетеді.  Оны  қалпына  келтіру  үшін  тартпадағы 

бітелген саңылауды ершпен тазалау керек. Еріген су кедер-

гісіз  ыдысқа  ағу  керек.  Болғасын  ершты  жуып,  11  суретінде 

көрсетілгендей, орнына қайта салып қойу керек.

Еріген  су  ағызу  жүйесі  бітеліп  қалған  тоңазытқышты 

пайдалануға 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ТК түбінде немесе ішкі шкафпен белдікше қосылған жері-

не жиналған су, 11 суретінде көрсетілгендей, тоңазытқыштың 

сыртқы  шкафының  коррозиясына,  жылу  сақтау  жүйесінің 

бұзылуына,  ішкі  шкафта  сызат  пайда  болуына  жəне 

тоңазытқыштың шкафы істен шығуына əкеліп соқтырады.4.3 МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫН мұздан ерітіп алу жəне 

тазалау

МК  мұздан  еріткен  кезде  жиналған  суды,  12  суретінде 

көрсетілгендей, су жақсы сіңіретін материалмен жинап алу ке-

рек, сонан кейін бөлімшені жуып, кепкенше сүртіп алу керек.БАЙҚАҢЫЗ! МК еріткен жəне жинаған кезде еріген су 

ағып МК арқалығы мен қаңқасы қосылған жеріне, 11, 12 

суреттерінде  көрсетілгендей,  тимеу  керек.  Əйтпесе  ол 

тоңазытқыштың сыртқы шкафының коррозиясына, жылу 

сақтау  жүйесінің  бұзылуына,  ішкі  шкафта  сызат  пайда 

болуына  жəне  тоңазытқыштың  шкафы  істен  шығуына 

əкеліп соқтырады.

4.4 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ СӨНДІРУ

Тоназытқышты электр желiсінен айыру үшін желілік сымның 

ашасын розеткадан суыру керек.

5   Т Е Х Н И К А Л Ы Қ   С И П А Т ТА М А С Ы 

    Ж Ə Н Е   Қ Ұ РА М Д А У 

5.1  Техникалық  мінездемелердің  атаулары  жəне 

жинақтайтын бұйымдары 1 жəне 2 суреттерінде көрсетілген.5.2  Бұйым  кестесі  орыс  тіліндегі  техникалық  мінезде-

месінде  көрсетілген.  Бұйым  табличкасын  мінездемелердің 

мағыналармен салыстыру қажет (сурет 13).

Кесте 1 – Техникалық сиппатама

Кесте 2 – Жинақтайтындар

13 сурет – Кесте

Жалпы көлемі, дм

3

- жас тағамдар сақтайтын камера:- мұздатқыш камерасының:

Мұздату кесімді

Жалпы ток:

Жалпы кернеу:

Номинал тұтынылушы қуаттылық:

Хладагент: R600a/көбіктендіргіш: C-Pentane

Хладагент массасы:

АТАУЫМодель

1.1


Жалпы брутто кесімді көлемі, дм

3

Параметрлер, кепілдемелік карта-да көрсетілген атыларға лайықтылар

1.2


МК жалпы брутто кесімді көлемі,  дм

3

1.3Тағам сақтайтын сөрелердің кесімді көлемі,  м

2

1.4Габариттық мөлшері, мм

биіктігі


ені

тереңдігі

1.5

Нетто массасы, кг, көп емес1.6

МК мұздатылған тағамдарды сақтайтын температура, 

°C, жоғары емес

1.7


Жас тағамдар сақтайтын температура, °C

1.8


Жас тағамдар сақтайтын орташа температура, °C, 

жоғары емес

1.9

МК температурасы жоғарлайтын кесімді уақыт минус 18  C- минус 9 °C (қоршаған ортаның температурасы 

плюс 25 °C) электр қуатын ажыратқан кезде, с

1.10

Қоршаған ортаны температурасы плюс 25 °C кездегі мұздату кесімді қуаты, кг/тəулік

1.11


Тəуліктік мұз жасау кесімді өнімділік, кг

1.12


Күміс мөлшері, г

Ескерту - Техникалық мінездемесін анықтау арнайы жабдықталған 

зертханада белгілі əдістермен өткізіледі.

АТАУЫСаны, дана.

2.1 Себет (төменгі)

Параметрлер, кепілдемелік карта-да  көрсетілген атыларға лайықтылар

2.2 Себет 

2.3 Көкөніс немесе жемістерге арналған ыдыс

1

2.4 Əйнек-сөре (төменгі)2

2.5 Əйнек-сөре

2.6 Тосқауыл-сөре

3

2.7 Тосқауыл4

2.8 Шектегіш

2.9 Жұмыртқа салғыш

2.10 Мұз үшін қалып

2.11 Ерш

Жылулық өңдеуден өткен майлармен тағамдарды сақтауға арналмаған. Тегістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы  20 кг. 

Тегістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы 2 кг. Тегістеп салғандағы барынша көтеретін салмағы 5 кг.

Өндіруші: Беларусь Республикасы

”АТЛАНТ” ЖАҚ, Победителей даң., 61, Минск қ.

ATLANT

Үлгінің жəне бұйымды 

орындаудың 

белгілеуі

Бұйымның 

климаттық классы

Нормативтік құжат

Сертификаттау 

белгілеріИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

13

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

13

AZEХМ-4307-ХХХ

1   S O Y U D U C U N U N   T Ə S V İ R İ

1.1 Soyuducu- quraşdırıla bilən dondurucu (gələcəkdə soy-

uducu) dondurulma və dondurulmuş məhsulların uzun müddətli 

saxlanması və dondurucu kamerada (gələcəkdə DK) qida buzunun 

hazırlanması;  1  şəkilinə  uyğun  olaraq  SK-da  təzə  məhsulların, 

içkilərin,  meyvə  və  tərəvəzlərin  soyudulması  və  qısa  müddətli 

saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.1.2  Soyuducunu  ətraf  mühitin  müsbət  16 

0

С  dərəcədən müsbət  müsbət  32 

0

С  dərəcəyə  qədər  temperaturda  istismar etmək lazımdır.

1.3 Soyuducunun dəstinə daxildir: komplektləşdirici məmulatlar: 

(bax şəkil 1) və montaj hussələrin dəsti (bax şəkil 2). 1.4  3  şəkilinə  uyğun  olaraq  soyuducuda  temperaturun 

tənzimləməsi  orqanı  soyuducunun  üstündə  yerləşən  tempera-

turun  tənzimləməsi  dəstəyidir.  Dəstək  saat  əqrəbi  və  ona  əks 

istiqamətdə çevrilir və seçilmiş bölməyə işarə ilə müəyyən edilir. “1” 

bölməsi kamerada yüksək temperatur (ən kiçik soyuma) yaradır, 

“4” bölməsi — ən aşağı temperatur yaradır (daha çox soyuma). 

Çarxın bölməsini temperaturun tənzimləməsi zamanı göstəricinin 

altında təyin etmək lazımdır. 1.5  1,  4  şəkillərinə  uyğun  olaraq  qablara  məhdudlaşdırıcı 

quraşdırılıb. Məhdudlaşdırıcı quraşdırılan həcmlərin yerdəyişməsinin 

qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1.6 SK-dan tərəvəzlər və ya meyvələr üçün qabı çıxarmaq 

üçün (soyuducunun qapısının açmasının məhdudiyyəti 90 dərəcə 

bucağından çox olmadıqda) şəkil 5-ə uyğun olaraq aşağıdakıları 

etmək lazımdır:

— qabı sona qədər SK-nin açıq qapısına qədər özünə tərəf 

irəli çəkmək;

—  onu  qapının  açılmasına  tərəf  çevirmək  və  soyuducudan 

çıxartmaq.1.7 DK-nin səbətləri məhsulların yığılması və çıxarılmasının 

rahatlığı üçün ön paneldə dəstəklərə malikdirlər, həmçinin soyu-

ducudan kənarda daşınması üçün şəkil 6-a müvafiq olaraq yan

səthlərdə dəstəklərə malikdirlər (alt səbətdən başqa). 

 temperatur tənzimləyicisinin dəstəyi

Şəkil 3 – Temperaturun tənzimlənməsi

Şəkil 2 – Montaj hissələr komplekti

1

23

5

46

7

8 9 10Şəkil 2-də 

mövqeyi


Adı

Soyuducu üçün 

miqdarı, ədəd

1

Örtük1

2

Vint15

3

Kronşteyn2

4

Künc3

5

Sonluq 3

6

İstiqamətləndirici 3

7

Kronşteyn2

8

Vint М6-6gx16.58.01124

9

Şayba4

10

Dekorativ profil1

Əlavə


I — dondurucu kamera (DK);

«а» — dondurulma və saxlanılma zonası;

«b» — saxlanılma zonası;

II — təzə məhsulların saxlanılma zonası (SK)

səbət (alt)

səbət


qab (meyvə və 

tərəvəzlər üçün)

şüşə rəf (alt)

şüşə rəf


məhdudlaşdırıcı

baryer-rəf

baryer

səbət


I

II

yumurta üçün içlikşotka buz üçün forma

məhdudlaşdırıcıŞəkil 1 – Soyuducu və komplektləşdiricilər

«а»


«b»

«b»


SOYUDUCU-DONDURUCU

РБ01

003

1003

001

14

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

14

AZE

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является2   S O Y U D U C U N U N   Y E R L Ə Ş D İ R İ L M Ə S İ

    Ü Ç Ü N   M E B E L İ N   H A Z I R L A N M A S I

2.1 Soyuducunun yeriləşdirilməsi üçün mebelin məsləhət görülən 

variantı şəkil 7-də (ölçülər millimetrdə verilib) göstərilmişdir.2.2  Soyuducunun  yerləşdirilməsi  üçün  nəzərdə  tutulmuş 

mebeldə hava kanalları üçün oyuqlar nəzərdə tutulmalıdır ki, onları, 

daim tozdan təmizləmək lazımdır.

Mebel şkafının alt üz panelində oyuğa dekorativ barmaqlıq 

qurmaq tövsiyə edilir.

DİQQƏT! Hava kanallarının (Smin) və dekorativ barmaqlığın 

dəliklərinin minimal sahəsi 200 сm

2

, A oyuğunun dərinliyi isə 

şəkil 7-ə uyğun olaraq 50 millimetrdən az olmamalıdır.

Hava  kanallarının  və  dekorativ  barmaqlığın  dəliklərini 

bağlamaq, qarşısına əşya qoymaq 

QADAĞAN EDİLİR.

2.3  Soyuducunun  yerləşdirməsindən  əvvəl  səviyyə  ölçənin 

köməyi  ilə  mebel  şkafının  səthlərini  dəqiq  bərabərləşdirmək 

lazımdır.  Qapıların  vəziyyətini  qapı  ilmələriylə  nizama  salmaq 

lazımdır. Mebel şkafının səthləri arasında bütün künclər 90

0

 təşkil 


etməlidir.

2.4 Soyuducunun qoyulduğu mebel qızdırıcı cihazlardan ən 

azı  50  сm  məsafədə  (qaz  və  elektrik  plitələri,  sobalar  və  istilik 

sisteminin  radiatorları)  olmalıdır  və  birbaşa  günəş  şüaları  üçün 

əlçatmaz olmalıdır.3   S O Y U D U C U N U N   M E B E L Ə   Q U R A Ş D I R M A S I

    V Ə   Y E R L Ə Ş D İ R I L M Ə S İ

3.1 SOYUDUCUNUN QURAŞDIRILMAYA HAZIRLANMASI

3.1.1  Soyuducunu  və  komplektləşdirənləri  qablaşdırma 

materiallarından azad etmək (polietilen paketlər, yapışqan lentlər, 

köpükləndirilmiş nəqledici üzləmələr).

DİQQƏT!  Montaj  hissələri  dəstindən  örtüyü  soyuduc-

unun  qablaşdırmasının  penopolistirol  dibindən  çıxartmaq 

lazımdır.

3.1.2 Mebelə quraşdırılmadan əvvəl soyuducunun qapılarının 

açılması tərəfini müəyyən etmək lazımdır. Kameraların qapıları sağ

tərəfə açdırmaq. Plastik detalların sınmamasının qarşısını almaq 

üçün qapıların yenidən taxılmasını yalnız servis xidmətinin (zəmanət 

dövründə bir dəfə - pulsuz ) mexaniki yerinə yetirməlidir.

3.1.3 Soyuducunun mebelə quraşdırılmasından əvvəl soyudu-

cunun qapağına örtüyü(montaj hissələrinin dəstindən) quraşdırmaq 

lazımdır:

—  Şəkil  8-ə  müvafiq olaraq iki boltu çıxarmaq, örtüyü

quraşdırmaq və onu yanlarda iki boltla quraşdırmaq;

— örtüyü qapının açıldığı tərəfə çəkmək lazımdır ki, mebel 

dolabının divarına sıx dayansın və boltu bağlamaq.

3.1.4 Yapışqan  qatın  qoruyucu  üzlüyünü  çıxarıb  dekorativ 

profil 3-ü şəkil 9-a uyğun olaraq, qapının açılması tərəfindən soy-

uducunun yan səthinə yapışdırmaq. Zəruri olduqda profili mebelin

hündürlüyünə görə qısaltmaq lazımdır.3.2  SOYUDUCUNUN  MEBELƏ  QURAŞDIRILMASI  Və 

YERLƏŞDİRİLMƏSİ

3.2.1 Soyuducunu oyuq vasitəsilə mebelə quraşdırmaq.

DİQQƏT! Soyuducunun mebelə salınması zamanı qidala-

nma şnurunu əzməyin.

Örtüyün  quraşdırılmasının  düzgünlüyünü  yoxlamaq:  örtük 

mebelin şkafına kip yapışmalıdır.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет