ИнструкцИя эксплуатации ru пайдалану нұсқаулығы kz


настройка на уреда в режим на работа като абсорбатор на миризмитежүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата24.03.2017
өлшемі1.18 Mb.
түріИнструкция
1   2   3   4   5   6

настройка на уреда в режим на работа като абсорбатор на миризмите

При този вариант на работа филтрирания въздух се връща обратно в помещението с помощта на специални 

отвори намиращи се в горната част на корпуса на уреда. 

скорости на вентилатора

Най-ниската и средната скорост се използва при нормални условия и ниска концентрация на изпарения, а 

най-високата скорост се използва само при висока концентрация на изпарения от готвенето, напр. по време на 

пържене или печене на скара.

Внимание: Отнася се към филтриращия въздуха режим на работа на абсорбатора (абсорбация с въглероден 

филтър).


Абсорбаторът има много ефективен двигател, който по време на работа без допълнителни натоварвания, може 

да доведе до високо налягане в камерата. В някои случаи такова състояние може да предизвика увеличаване 

на шума.  В такъв случай монтираният въглероден филтър трябва да се спусне малко надолу на продълговатите 

отвори.


BG

Монтиране на аспиратора

l  


Преди да монтирате аспиратора премахнете предпазващото фолио от елементите на аспиратора.

l  


Проверете дали конструкцията на стената e съответна и ще издържи аспиратора.

l  


За монтирането на аспиратора са нужни две лица.

Монтиране на носача на аспиратора

l  


На стената нарисувайте отвесна помощна линия, която да бъде ос на печката над която ще монтирате 

аспиратора. Носача (Фиг. 1, т. 1) монтирайте на съответната височина от работната плоча на печката 

(вземете под внимание минималното изисквано разстояние от долната част на аспиратора до работната 

повърхност на печката. Фиг. 2).

l  

Пробийте отвори в стената съответно до приложените дюбели, проверете дали носача (Фиг. 1, т. 1) е нивелиран. Сложете дюбелите в стената и монтирайте носача с помощта на винтовете, намиращи се в 

комплекта за монтиране.

l  

Внимателно окачете корпуса на уреда (Фиг. 1, т. 2) на носача.приготвяне на уреда като аспиратор / абсорбатор

l  


Монтирайте раменете (Фиг.1, т. 3) на изходящия фланец (Фиг. 1, т. 4).

l  


Монтирайте тръбата извеждаща въздуха (Фиг.1, т. 5), един от нейните краища свържете с фланеца, а 

другия със съответния вентилационен отвор, или насочете към кухнята във версията  абсорбатор.Монтаж на окачването на горния маскиращ елемент

l  


На съответната височина монтирайте носача на горния маскиращ елемент (Фиг.1, т. 6). Пробийте отвори в 

стената съответно до приложените дюбели и монтирайте носача с помощта на винтовете.

l  

Сложете долния маскиращ елемент (Фиг. 1, т. 8) вътре в горния маскиращ елемент (Фиг. 1, т. 7), по такъв начин, че да може лесно да се отваря.

l  


Спазвайки правилата за безопасност внимателно поставете комплекта с маскиращите елементи на 

висящия корпус на уреда, отворете ги и горния маскиращ елемент фиксирайте към по-рано монтирания 

носач на горния маскиращ елемент.


 40

VI раБОта И пОддърЖанЕ

2. Операции:

2.1 контролен панел

Работата на аспиратора може да се управлява с помощта на комбинирания превключвател

BG

3. поддръжка

Редовната поддръжка и почистване на уреда осигурява правилна, безаварийна работа на 

аспиратора и удължава живота му. Обърнете внимание филтрите за мазнина и филтрите с 

активен въглен да се сменят съгласно препоръките на производителя.3.1 филтър за олио

1. Чистене.

Филтъра за мазнини трябва да бъде измит веднъж в месеца, когато уреда е използван с 

нормално натоварване, в миячна машина или ръчно с помощта на деликатен перилен препарат 

и топла вода.

2. Смяна (Фиг. 5).

Демонтирането на филтъра става чрез:

a) освобождаване на скобата на ключалката,

b) изваждане на алуминиевия филтър за мазнини от телескопичния водач.

OKP663TH - 2:

Абсорбатора се експлоатира с помота на електронни превключватели.

 - Превключвател Вкл./Изкл. включва и изключва абсорбатора.

 - Превключвател осветление включва и изключва лампата.

 - Превключвател закъсняване във времето определя времето на действие на абсорбатора след неговото 

изключване.

Превключвател вентилатор позволява на настройка на трите скорости на вентилатора:

 - НИСКА СКОРОСТ

 - СРЕДНА СКОРОСТ

 - ВИСОКА СКОРОСТ

1. Вкл./Изкл.: Натиснете бутона  : след включването на захранването на дисплея се появява “12:00”,  

абсорбатора преминава в режим на готовност.

2. Висока скорост: В режим на готовност натиснете бутона  , на дисплея се появяват символите на три 

вентилатори, а абсорбатора се включва с най-високата си скорост.  Поредно натискане спира работата на 

абсорбатора.

3. Средна скорост: В режим на готовност натиснете бутона  , на дисплея се появяват символите на 

два вентилатори, а абсорбатора се включва със средна скорост. Поредно натискане спира работата на 

абсорбатора.

4. Ниска скорост: В режим на готовност натиснете бутона  , на дисплея се появява символа на един 

вентилатор, а абсорбатора се включва с най-ниска скорост. Поредно натискане спира работата на 

абсорбатора.

5. Осветление: Регулира силата на осветлението; натискането на бутона   , включва осветлението, на 

дисплея се появява символа на осветлението, поредно натискане на бутона изключва осветлението, а 

символа на осветлението изгасва на дисплея.

6. Управление на времето: В режим на готовност можете да настроите времето; натискането на бутона   

в продължение на 3 секунди води до преминаване в режим на настройка на времето. Когато мига цифрата 

на часа, можете да настроите часа, регулирайки с бутона за ниска скорост надолу или с бутона за висока 

скорост - нагоре. При поредно натискане на бутона за управление на времето можете да настроите минутите. 

Можете да настроите минутите регулирайки с бутоните за ниска скорост надолу или бутона за висока скорост 

– нагоре. За да излезете от режим на настройка на времето отново натиснете бутона за управление на 

времето. Задържането през 3 секунди записва времето като актуално настроено.

7. Закъсняване във времето: За да влезете в режим на закъсняване във времето натиснете бутона   

по време на работа на мотора. Бутона мига, започва се отброяване на 1 минута; когато се появява 0 

закъсняването във времето се спира, мотора, осветлението и дисплея се изключват.1. употреба и поддръжка

Необходимо е стриктно да спазвате препоръките за безопасност, дадени в настоящата инструкция! Филтрите 

за мазнина и филтрите с активен въглен трябва да се почистват или сменят съгласно препоръките на 

производителя или по-често в случай на интензивно използване (над 4 часа дневно). В случай че използвате 

газов котлон, не оставяйте пламъка открит. При сваляне на съдовете от газовия котлон оставете минимален 

пламък.


Внимавайте пламъкът да не излиза изпод съда, тъй като това води до нежелани загуби на енергия и опасна 

концентрация на топлина. Не използвайте аспиратора за цели, различни от тези, за които е предназначен.     41

VI 

раБОта И пОддърЖанЕ

3.3. Осветление

Инсталацията на осветлението се състои от две халогенни лампи с мощност 20 W. С цел смяна 

на крушката направете следното:

a) Повдигнете пръстена, който обхваща стъклото на халогенните лампи (рис. 9) с помощта на 

плосък инструмент или отвертка и го придръжте; изтеглете го навън.

b) Сменете крушката, като използвате за тази цел кърпа или хартия.

c) След това отново монтирайте пръстена заедно със стъклото, като постъпите по обратния 

ред.


Внимание: Внимавайте да не докоснете новата халогенна крушка с пръсти!

3.4. почистване

При нормално почистване на аспиратора не бива:

• да се използват мокри кърпи или гъби нито вода,

• да се използват разтворители или алкохол, тъй като те могат да причинят матиране на 

лакираните повърхности,

• да се използват разяждащи вещества, особено за почистване на повърхностите от 

неръждаема стомана,

• да се използват остри, абразивни средства за почистване.

Препоръчва се използването на влажна кърпа и слаби миещи препарати.

BG

Изхвърляне на уредаКогато решите да изхвърлите уреда, не го правете в контейнерите за обикновени 

отпадъци. Вместо това го занесете до център за рециклиране на електроника и 

електронни част. Подходяща информация за това е предоставена с инструкцията, 

кашона или от продавача. Уреда е произведен от рециклируеми материяли. Със 

занасянето не уреда до център за рециклиране, вие показвате че сте загрижен 

за околната среда и природата. Обърнете се към местните власти за да получите 

информация за мястото на което можете да оставите уреда.

декларация на произвадителя

Производиделят декларира със това, че изделието спазва основните изисквания на 

изброениет по-долу европейски директиви:

 

l 

директиви за ниски напрежения 2006/95/EC,

 

l

 директиви за електромагнитна компатибилност 2004/108/EC,

 

l 

директиви 2009/125/EC

и за това изделието е означено CE както и бе изготвена за него декларация за спазването, 

която се предоставя на органите на надзор и контрол на пазара.3.2. крбонов филтър

a) работа

Карбоновият филтър (С Fig. 6) може да абсорбира     миризмите     от     кухнята. Филтъра 

не може да бъде измиван, а трябва да бъде сменян на 2 месеца или по-често при по-честа 

употреба.b) сменяне

- извадете алуминиевия филтър за мазнини (фиг. 5), 

- сложете въглен филтър (Фиг. 4) чрез отвъртане на двата винта (Фиг. 4, т. A) и разполагане на 

съответния профилиран край на филтъра във водача намиращ се зад ламарината на корпуса 

(Фиг. 4, т. B).

- Фиксирайте въгления филтър чрез завиване на двата винта (Фиг. 4, т. A).

- Сложете алуминиевия филтър за мазнини на неговото място.


 42

Кухонна витяжка призначена для видалення кухонних парів. Передбачає встановлення каналу 

для відведення повітря назовні. Довжина каналу (як правило, це труба Ø 150 або 120мм) не 

повинна перевищувати 4-5 м. Після встановлення фільтра з активованим вугіллям витяжка може 

працювати як поглинач запахів. У цьому випадку встановлення каналу для видалення повітря 

назовні не потрібне. Кухонна витяжка – це електричний пристрій, виготовлений у версії захисту 

від ураження електричним струмом, клас якого вказано у таблиці з технічними характеристи-

ками. Витяжка обладнана незалежним освітлюванням і витяжним вентилятором з можливістю 

вибору одного із трьох режимів  швидкості обертання. Витяжка призначена для стаціонарного 

кріплення на вертикальній стіні над газовою або електричною кухонною плитою.II  ОснаЩЕння

Кухонна витяжка складається з наступних елементів (Рис. 1):

1. Підвісна планка корпусу

2. Корпус витяжки (разом зі склом)

3. Пластини

4. Випускний патрубок (елемент корпусу)

5. Витяжна труба

6. Підвісна планка верхнього декоративного короба

7. Верхній декоративний короб

8. Нижній декоративний коробI  ОпИс

III тЕХнІчнІ ХарактЕрИстИкИ

Тип витяжкиOKP663TH

Напруга живлення

AC 230V ~50Hz

Двигун вентилятора

1

Освітлення2 x 20W

Кількість жирових фільтрів

2

Швидкісні режими 3

Ширина [см] 

60

Глибина [см]50

Висота [см]

min 57; max 95

Вихід [? мм]

150

Продуктивність [м3

/год]


660

Потужність [Вт]

270

Рівень шуму [дБА]61

Маса [кг]

11,5

Клас захисту від ураження елек-тричним струмом

I

Режим роботиВитяжка або по-

глинач запахів

Колір

INOX


UA

     43

IV уМОВИ ЕксплуатацІЇ

1. Кухонна витяжка призначена для видалення кухонного пару назовні, її слід приєднати до від-

повідного вентиляційного каналу (не приєднувати до димоходів, газоходів і каналів відведення 

відпрацьованих газів, що знаходяться в експлуатації).

2. Пристрій слід встановити на висоті щонайменше 650 мм від кухонної плити (Рис. 3).  Якщо в 

інструкціях з монтажу вказана більша відстань, її слід врахувати.

3. Під кухонною витяжкою заборонено залишати відкритий вогонь, під час зняття каструлі, сково-

роди і т.д. з конфорки слід зменшити вогонь до мінімуму.

4. Потрібно постійно слідкувати за стравами, що готуються на жирах, оскільки розігрітий жир 

може легко зайнятися.

5. Жировий фільтр для кухонної витяжки слід чистити не рідше ніж раз в місяць, оскільки просо-

чений жиром, він є легкозаймистим.

6. Перед кожною процедурою з очищення, заміни фільтру або перед початком ремонтних робіт 

слід від’єднати вилку від розетки.

7. Якщо у приміщенні окрім витяжки використовується інше обладнання, що споживає енергію, 

яка не є електричною (напр. печі, що працюють на рідкому паливі, проточні нагрівачі, водонагрі-

вачі), необхідно подбати про відповідну вентиляцію (приплив повітря). Безпечна експлуатація 

можлива за умови, якщо при одночасній роботі витяжки і пристроїв для спалювання, залежних 

від повітря у приміщенні, на місці встановлення цих пристроїв вакууметричний тиск не буде 

перевищувати 0,004 мілібар (це правило не застосовується, якщо кухонна витяжка використову-

ється як поглинач запахів).

8. При підключенні до мережі 230 В обов’язковим є приєднання до робочої електророзетки.

9. Заборонено використовувати витяжку як опору для осіб, що перебувають на кухні.

10. Витяжку необхідно систематично очищувати як ззовні, так і зсередини (НЕ РІДШЕ НІЖ РАЗ В 

МІСЯЦЬ, із дотриманням вказівок відносно догляду, наведених у цій інструкції).  Не дотримання 

правил очищення витяжки і заміни фільтрів призводить до небезпеки виникнення пожежі.

11. Якщо провід живлення буде пошкоджено, його необхідно замінити у спеціалізованому сервіс-

ному центрі.

 Виробник не несе жодної відповідальності за можливі збитки або пожежі, що виникли у резуль-

таті неправильної роботи пристрою внаслідок недотримання вказівок, наведених у цій інструкції.рОЗпакуВання

На час транспортування забезпечено захист пристрою від пошкодження. 

Після розпакування обладнання, будь ласка, подбайте про утилізацію елементів 

упаковки безпечним для навколишнього середовища способом.

 Усі матеріали, використані для пакування, є безпечними для навколишнього 

середовища та підлягають 100% переробці і позначені відповідним символом.увага! пакувальні матеріали (поліетиленові мішки, шматки пінополістиро-

лу і т.д.) у ході розпакування слід тримати у недоступному для дітей місці.

ВкаЗІВкИ:

1. Переконайтесь, що напруга, вказана на щитку відповідає місцевим параметрам живлення.  

2. Перед монтажем слід розкрутити і випрямити мережевий кабель.

3. Цей пристрій не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими 

фізичними, психічними або сенсорними можливостями, або особами без досвіду чи знання 

обладнання, якщо така експлуатація не відбувається під наглядом або згідно з інструкцією з екс-

плуатації обладнання, яку повинні надати особи, відповідальні за їх безпеку.

 

необхідно слідкувати за тим, щоб діти не гралися витяжкою.

уВаГа: перед підключенням витяжки до мережі електроживлення і перевіркою її 

роботи обов’язково слід перевірити чи правильно приєднано кабель живлення і 

чи під час монтажних дій він нЕ був притиснутий витяжкою.

UA


     44

V МОнтаЖ

підключення до електромережі і контроль роботи

Після підключення до електромережі (згідно з описаними вище вимогами) слід перевірити, чи працює освіт-

лення витяжки і чи правильно працює її двигун.

Після встановлення витяжки необхідно забезпечити вільний доступ до розетки з метою відключення штепселя 

від мережі живлення.

налаштування роботи кухонної витяжки

налаштування витяжного режиму роботи пристрою 

Під час роботи пристрою у витяжному режимі повітря відводиться назовні через спеціальний канал. 

Витяжка повинна бути приєднана до отвору відведення повітря назовні за допомогою жорсткого або елас-

тичного шлангу діаметром 150 мм і відповідних затискачів для шлангів, які слід придбати у пунктах продажу 

монтажних матеріалів. Один кінець шлангу слід приєднати до з’єднувального патрубка, а другий – до отвору 

виводу повітря. Підключення повинен виконувати кваліфікований спеціаліст з монтажу. налаштування режиму роботи витяжки у якості поглинача запахів

У цьому режимі роботи відфільтроване повітря повертається назад у приміщення через спеціальні отвори, 

розміщені у верхній частині корпусу витяжки. 

При такому налаштуванні слід придбати і встановити вугільний фільтр (монтаж описано в подальшій частині 

інструкції).

режими швидкості вентилятора

Мінімальна і середня швидкості застосовуються за нормальних умов експлуатації, а також при низькій концен-

трації парів, а максимальну швидкість слід застосовувати лише при високій концентрації кухонних парів, напр. 

під час смаження або приготування на грилі.

Увага: Стосується опції функціонування витяжки у якості поглинача (з вугільним фільтром).

У витяжному парасолі встановлений високопродуктивний двигун, який під час роботи без навантаження може 

стати причиною високого вакууметричного тиску в камері. Такий стан може в деяких випадках стати причиною 

підвищеного шуму.  В такому разі необхідно встановлений вугільний фільтр опустити на подовжніх отворах 

трохи вниз.

UA

Монтаж витяжки

l  

Перед установленням витяжки слід зняти захисну плівку з елементів, виготовлених із листового металу.l  

Слід переконатися, що конструкція стіни є надійною і витримає витяжку.

l  

Монтаж витяжки повинні виконувати дві особи.Монтаж підвісної планки витяжки

l  


На стіні накресліть вертикальну допоміжну лінію, яка буде становити вісь кухонної плити, над якою 

встановлюватиметься витяжка. Підвісну планку (рис. 1, поз. 1) слід закріпити на відповідній відстані від 

робочої панелі кухонної плити (необхідно врахувати мінімальні відстані нижньої частини ковпака витяжки 

від робочої панелі кухонної плити - рис. 3).

l  

Висвердліть отвори, що відповідатимуть дюбелям, що додаються, переконавшись, що підвісна планка (рис. 1, поз. 1) виставлена по рівню. Вставте дюбелі в стіну і пригвинтіть підвісну планку гвинтами, що до-

даються у монтажному комплекті.

l  

Обережно підвісьте корпус (рис.1, поз. 2) пристрою на підвісній планці.підготовка пристрою до роботи в режимі витяжка / поглинач запахів

l  


Закріпіть пластини (рис.1, поз. 3) на вихідному патрубку повітря (рис. 1, поз. 4).

l  


Закріпіть витяжну трубу (рис.1, поз. 5), один з її кінців приєднайте до вихідного патрубка, а другий – до 

відповідного вентиляційного отвору, або спрямуйте на плиту у версії «поглинач запахів».Монтаж підвісної планки верхнього декоративного короба

l  


На відповідній висоті закріпіть підвісну планку верхнього короба (рис.1, поз. 6). Висвердліть отвори під 

дюбелі, що додаються, і пригвинтіть підвісну планку для декоративного короба.

l  

Вставте нижній декоративний короб (рис. 1, поз. 8) всередину верхнього короба (рис. 1, поз. 7), так, щоб їх було легко розсунути.

l  


Дотримуючись усіх заходів безпеки встановіть комплект декоративних коробів на підвішеному корпусі при-

строю, розсуньте їх, і верхній декоративний короб пригвинтіть до попередньо закріпленої підвісної планки 

верхнього короба.


 45

1. Безпека експлуатації

Слід беззастережно дотримуватися вказівок із безпеки, наведених у цій інструкції! Упаковка виготовлена із 

матеріалів, придатних до повторної переробки. Перед початком експлуатації пристрою слід зняти упаковку і 

утилізувати її згідно з відповідними правилами і нормами. Увага: Пакувальний матеріал може виявитися шкід-

ливим для здоров’я дітей. Жировий фільтр і фільтр з активованим вугіллям слід очищувати або заміняти згідно 

із вказівками виробника, або частіше – у разі інтенсивного використання (понад 4 години на день). У випадку 

експлуатації газової плити заборонено залишати відкрите полум’я. Під час зняття каструлі, сковороди і т.д. з 

газу слід зменшити вогонь до мінімуму. Завжди  слід обов’язково перевіряти, чи полум’я не виходить за межі 

каструлі, сковороди і т.д., оскільки це призводить до небажаної втрати енергії і небезпечної концентрації тепла. 

Не слід застосовувати витяжку для інших цілей, не за призначенням.VI тЕХнІчнЕ ОБслуГОВуВання І дОГляд

2. Експлуатація 

2.1 панель управління

UA

OKP663TH - 2:

Витяжка обслуговується за допомогою електронних перемикачів.

 - Перемикач Увімк. / Вимк. вмикає і вимикає витяжку.

 - Перемикач освітлення вмикає і вимикає лампи.

 - Перемикач часової затримки визначає час дії витяжки після її виключення.

Перемикач вентилятора дозволяє встановити три швидкості вентилятора:

 - НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ

 - СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ

 - ВИСОКА ШВИДКІСТЬ 

1. Увімк./Вимк.: Натиснути кнопку  : після ввімкнення живлення на дисплеї з’явиться „12:00 „, a 

витяжка переходить в режим очікування.  

2. Висока швидкість: В режимі очікування натиснути кнопку  , на дисплеї з’являться значки трьох 

вентиляторів, а витяжка буде запущена з найвищою швидкістю


зупиняє роботу витяжки.

3. Середня швидкість: В режимі очікування натиснути кнопку  , на дисплеї з’являться значки двох 

вентиляторів, а витяжка буде запущена з середньою швидкістю. Повторне натискання зупиняє роботу 

витяжки.

4. Низька швидкість: В режимі очікування натиснути кнопку  , на дисплеї з’явиться значок одного 

вентилятора, а витяжка буде запущена з найнижчою швидкістю. Повторне натискання зупиняє роботу 

витяжки.


5. Освітлення. Керує потужністю освітлення; натискання кнопки   , вмикає освітлення, а на дисплеї 

з’явиться значок освітлення, повторне натискання вимикає освітлення, а значок освітлення на дисплеї 

зникає.

6. Управління часом: У режимі очікування можна налаштувати час; натискання кнопки   протягом 3 секунд призводить до переходу в режим налаштування часу. Коли блимає цифра години, можна 

налаштувати час, регулюючи кнопкою низької швидкості вниз або кнопкою високої швидкості вгору. 

Натиснути повторно кнопку управління часом, щоб в режимі налаштування часу налаштувати хвилини. 

Можна налаштувати хвилини, регулюючи кнопкою низької швидкості вниз або кнопкою високої 

швидкості вгору. Щоб вийти з режиму налаштування часу, слід повторно натиснути кнопку управління 

часом. Утримання кнопки протягом 3 секунд призводить до записування поточного налаштування часу.

7. Часова затримка: Щоб увійти в режим часової затримки, слід натиснути кнопку   під час роботи 

двигуна. Кнопка блимає, починається відлік 1 хвилини; коли відображається 0, тимчасова затримка 

зупиняється, освітлення і двигун вимикаються


     46

VI тЕХнІчнЕ ОБслуГОВуВання І дОГляд

3. догляд

    Регулярний догляд і очистка пристрою забезпечить ефективну і безаварійну роботу витяжки і 

продовжить її строк служби. Необхідно слідкувати, щоб жировий фільтр (рис. 5) і фільтр з акти-

вованим вугіллям (рис. 4) очищувались і замінювались згідно із вказівками виробника.3.1 алюмінієвий жировий фільтр (рис. 5)

1. Очищення.

 Жировий фільтр слід очищувати раз в місяць, за умови нормальної роботи витяжки, у посудомийній машині 

або вручну за допомогою неагресивного миючого засобу чи рідкого мила.

2. Заміна (рис. 5).

Демонтаж фільтра відбувається шляхом:

a) відкриття засувки замка,

b) зняття алюмінієвого жирового фільтру із телескопічної напрямної.3.2. Вугільний фільтр

принцип дії.

Вугільний фільтр застосовується лише у тому випадку, коли витяжка не підключена до вентиля-

ційного каналу. Фільтр з активованим вугіллям має здатність поглинати запахи до моменту свого 

заповнення. Він не придатний ні до миття, ні до відновлення, тому його слід замінювати щонай-

менше раз в 2 місяці або частіше у випадку екстра-інтенсивної експлуатації.

Заміна

a) зняти металеві жирові фільтри (рис. 5),

b) на решітки впуску повітря до двигуна вставити вугільні фільтри увігнутою поверхнею вниз,

c) зафіксувати фільтри на виступаючих штирях,

d) повторно встановити алюмінієві жирові фільтри.

3.3. Освітлення.

Щоб замінити галогенну лампу 20Вт слід:

- піддіти кільце, що утримує скло галогену за допомогою плаского інструменту або викрутки і 

притримуючи його, вийняти назовні.

- замінити лампочку, використовуючи для цього шматку або папір.

- повторно закріпити кільце разом зі склом, виконуючи дії у зворотній послідовності.

Увага: Необхідно слідкувати, щоб при заміні галогенної лампи не торкатися її голими пальцями!

3.4. Очищення

Під час звичайного очищення витяжки не слід:

-  Застосовувати змочені шматки або губки або потік води.

-  Застосовувати розчинники або спирт, оскільки вони можуть зробити тьмяними лаковані по-

верхні.

-  Застосовувати їдкі речовини, зокрема для очищення поверхонь, виготовлених з нержавіючої сталі.

-   Застосовувати жорстку шорсткувату шматку 

Рекомендовано використовувати вологу шматку і нейтральні миючі засоби.

Жировий фільтр слід очищувати щомісяця шляхом ручного миття або із застосуванням неагре-

сивного миючого засобу чи рідкого мила, або ж промити у посудомийній машині (до 60°C). За 

кілька хвилин у посудомийній машині колір алюмінієвого фільтра може змінитися. Зміна кольору 

не означає, що фільтр є дефектним або його необхідно замінити.

UA


 47

Гарантія

Гарантійне обслуговування виконується згідно з гарантійним талоном.

Виробник не відповідає за жодні збитки, викликані неправильним використанням виробу.

Після завершення строку експлуатації цей виріб заборонено утилізувати як звичайні 

комунальні відходи, його слід віддати до пункту збору для переробки електричного і 

електронного обладнання. Про це інформує символ, розміщений на виробі, в інструк-

ції з експлуатації або на упаковці.

Застосовані у пристрої матеріали придатні до повторного використання згідно з їх 

маркуванням. Завдяки повторному використанню, застосуванню матеріалів або ін-

шим формам використання спрацьованих пристроїв Ви робите істотний вклад в охо-

рону нашого навколишнього середовища.

Інформацію про відповідний пункт утилізації спрацьованого обладнання Вам надасть 

адміністрація гміни.

VII ГарантІя І пІсляпрОдаЖнЕ ОБслуГОВуВання

UA

Декларація виробникаЦим виробник заявляє, що виріб задовольняє основні вимоги перелічених нижче європейських дирек-

тив:директиви про низьковольтне обладнання 2006/95/ЄС, директиви про електромагнітну сумісність 2004/108/ЄС 

- директиви про екологічну конструкцію обладнання 2009/125/ЄС

тому виріб маркується знаком відповідності 

 і отримав декларацію відповідності, яку можна 

пред’являти органам, які контролюють ринок.

IO 00861

(04.2013)амика Вронки с.а

ул. Мицкевича, 52

64-510 Вронки, польша

тел. 67 25 46 100

факс 67 25 40 320

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет