Жастар үшін маңызға ие фо рум басталғаннан кейін алғашқыжүктеу 26.02 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата20.01.2017
өлшемі26.02 Mb.
  1   2   3

Жастар үшін маңызға ие фо-

рум басталғаннан кейін алғашқы 

сөзді  аудан әкімі Қ.Сәрсенбаев 

сөйледі. Өз сөзінде аудан бас-

шысы  жастар – қоғамның 

қозғаушы күші, мемлекетіміздің 

дамуының кепілі. Өскелең 

ұрпақтың бойында қазақстандық 

патриотизмді қалыптастыру, 

оларды жұмыспен қамту, сала-

уатты өмір салтына баулу, та-

лантты жастарды таныту Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей 

қолдауының арқасында күннен-

күнге дами түсуде. Мемлекет 

басшысының Жолдауындағы 

мақсат-міндеттерді шешу-

де жастардың орны ерекше. 

Өңіріміздің жас азаматтарының 

ж а н - ж а қ т ы   д а м у ы   ү ш і н 

атқарылған жұмыс ұшан-теңіз 

екендігіне тоқталды. 

Форумда еліміздегі мемлекет-

тік жас тар саясатының жүзеге 

асырылуы мен жұмыссыздық 

мәселесін шешу, ауыл жас-

тар ын бизнеске тарту, жас-

т а р   м е н   ж а с ө с п і р і м д е р 

а р а с ы н  д а ғ ы   қ ы л м ы с   п е н 

құқықбұзушылықтың алдын алу 

мәселелері қаралды. Аудандық 

жастар ресурстық орталығының 

басшысы, аудандық мәслихат 

депутаты, жастар жанашы-

ры А.Маманова өз саласында 

атқарылып жатқан жұмыстар 

жөнінде баяндама жасады.  Со-

нымен қатар, аудан  жастарының 

қордаланған проблемаларын 

шешу жолдарының тиімді 

механизмдеріне баса назар ауда-

рылып, оны жүзеге асыру жайы 

кең көлемде талқыланды. 

Мемлекеттік жас тар сая-

с а т ы   т у р а л ы   з а ң   н е г і з і н -

де 2020 жылға дейінгі тұжы-

р ы м     д а м а   қ а б ы л д а н ы п ,   5 

институционалдық рефор-

ма арқылы жастар болашағы 

айқындалған болатын. Соның 

негізінде, жастарға сапалы 

білім беру, жұмыспен қамту, 

кәсіпкерлікпен шұғылдануына 

жағдайлар жасалып отырғандығы 

сөз болды.

А у д а н ы м ы з д ы ң   р е с м и 

деректеріне  сүйенсек, аудан 

халқының жалпы саны 81613 

адамды құраса, оның 22080-і 

қоғамның ең белсенді өкілдері 

я ғ н и   2 8   п а й ы з ы н   ж а с т а р 

құрайтынын білдіреді. Қазақстан 

халқының үштен біріне жуығын 

құрап отырған жастардың 

қазіргі таңдағы денсаулығы, 

білімі, кәсіптік, рухани-мәдени 

д а й ы н д ы ғ ы   м е м л е к е т т і ң 

келешегін айқындайтын адами 

капиталының негізі болып са-

налады. Ауданымызда жастар 

ұйымдарының жұмысын жан-

дандыру мақсатында «Шиелі-

С а м ғ а у » ,   « Ш и е л і - Б і р л і к » , 

«Береке-жастар» жастар қоғам-

дық бірлестіктері және «Жа-

стар ресурстық орталығы», «Жас 

Отан» Жастар қанаты жұмыс 

жасауда. 

Форум барысында  аудан 

әкімі өмірдің сан саласын-

да жемісті еңбек етіп жүрген 

бірқатар өрендерге алғыс хат 

табыс етті. Мұндай ыстық 

ы қ ы л а с қ а   б ө л е н г е н д е р д і ң 

қатарында «Үздік жас дәрігер» 

номинациясына Жанар Арыста-

нова, «Үздік жас спортшы» но-

минациясына Қуаныш Нұрғали, 

«Өнерлі жас» номинациясы-

на Самал Жұбандықова ие бол-

са,  Ауылшаруашылығының   

үздік жас маманына лайық деп 

Мақсат Ибрагимов, «Үздік жас 

мұғалім» деп  Мөлдір Абсат-

тарова, «Жас кәсіпкер» ата-

лымы Ақжол Жандарбековке 

бұйырса, «Жігерлі жас» Әділжан 

Дәулетов, «Тәуелсіздік батыры» 

Дастан Шәзінда, «Үлгілі ерікті 

жас» Бота Хамитқызы, Өндіріс 

саласының үздік жас маманы 

атағына лайық деп Ардақ Оспа-

нов танылды. Ауданымыздың 

ж а с т а р ы   а й м а ғ ы м ы з д а ғ ы 

мемлекеттік жастар саясатының 

жүзеге асуына белсенді атсалы-

сып, жоғары мінбелерден көрініп 

келеді.


Форум соңы  Самал Нұралы-

қ ы з ы н ы ң   о р ы н   д а у ы н д а ғ ы  

«Қазақ елі» әнімен аяқталды.  

Айнұр НАЗАРОВА.

Беттің суреттерін түсірген 

Б.Б ЙІМБЕТ.

Шиелі аудандық 

қоғамдық-саяси газет

№67 (8418) 27 тамыз, 

сенбі, 2016 жыл

Газет 1939 жылдың 

19 наурызынан бастап шығады

Азаматтардың құқықтарын қорғау бағытындағы 

конституциялық кепілдіктің маңызды құралы – сот актілерінің 

орындалуымен тікелей байланысты. Айта кетерлігі, осы-

дан біраз жыл бұрын Қазақстанның сот актілерінің 

орындаушылық деңгейі де, оның сапасы мен тиімділігі де 

отандық және шетелдік сарапшылар тарапынан жиі сынға 

ұшырайтын еді.

Салтанат сарайында аудан әкімі Қайратбек 

Сәрсенбаевтың қатысуымен Тәуелсіздіктің 25 

жылдығына арналған «Тұғыры биік тәуелсіз елдің 

жастары» атты дәстүрлі жастар форумы өтті. Оған 

жас тар ұйымдары же тек шілері,  «Жас Отан» жас тар 

қанатының белсенділері, жоғарғы оқу орнының үздіктері  

мен  еңбекқор жастар, жас мамандар  қатысты.

Көкшоқы елді мекенінде аудандық 

құрылыс бөлімінің ғимаратында баспасөз 

орталығы ашылды. Бұдан былай дербес 

бөлімдер мен мекеме басшылары аталған 

орталықта басқосып, өздерінің атқарған 

қызметтерін БАҚ өкілдеріне баяндайтын бола-

ды.  

Естеріңізде болса, газетіміздің №61 санын-

да аудандық ішкі саясат бөлімі мен «Сұңқар» 

әлеуметтік қорының ұйымдастыруымен «Руха-

ни келісім – бейбітшілік кепілі» тақырыбында 

шығарма байқауы жарияланған болатын. 

АЗАМАТТАРДЫҢ 

ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ 

БАСПАСӨЗ 

ОРТАЛЫҒЫ ЖҰМЫС 

ЖАСАЙДЫ


ЖЕҢІМПАЗДАР 

МАРАПАТТАЛДЫ

ЖИЫН

ЕЛ ЕРТЕҢІ ЖАСТАРЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

САЙЫС


Алайда, соңғы бес жылда сот 

орын даушылығы  саласындағы 

реформалар бұл салаға қайта 

жан бітіргендей болды. Елбасы 

айқындаған «100 нақты қадам» 

Ұлт жоспарындағы түбегейлі ре-

формалар аясындағы 27-қадам 

жеке сот орындаушылары инсти-

тутын одан әрі дамыту және сот 

орындаушыларының мемлекеттік 

қызметін біртіндеп қысқартуды 

қарастырған болатын.

Осыған орай жуырда «Нұр 

Отан» партиясы филиалының 

мәжіліс залында Қызылорда 

облыстық Әділет департаменті 

басшысының міндетін атқарушы 

Ирина  Бәкішеваның қатысуымен 

ҚР Президентінің «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспары аясындағы 27 

қадам «Атқарушылық іс жүргізу» 

тақырыбында кездесу өткізілді.

Жиынға түрлі бөлім қызмет-

керлері, ауылдық округ заңгерлері 

мен аудан тұрғындары қатысты. 

Шара барысында жеке және 

заңды тұлғалардың, мемлекеттің 

заңды мүделері мен құқықтарын 

қорғау процесінің логикалық 

а я қ т а л у ы н а   д е й і н   ж е т к і з у 

және де салада болып жатқан 

елеулі өзгерістер туралы айтыл-

ды. Басқосуда қатысушыларға 

атқарушылық іс жүргізудің негізгі 

кезеңдері туралы түсіндірілді.

Ж а л п ы   а у д а н ы м ы з д а   3 

жеке мен шік  сот  орындаушы-

лары тіркелген. Олар: Талғат 

Баймағанбетов, Сәбит Айтмен-

бетов, Серік Шайжановтар. 

Семинар соңында тұрғындар 

көкейлерінде жүрген сұрақтарын 

қойып, пікір алмасты. 

Г.ЯХИЯЕВА.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауынан туындайтын 

міндеттер туралы және 2016 жылы атқарылған 

жұмыстар бойынша журналистерге брифинг 

өткізеді. Баспасөз орталығы билік пен БАҚ-тың 

ашық әңгіме жүргізетін алаңына айналмақ. Соны-

мен қатар билік пен бұқаралық ақпарат құралдары 

арасындағы байланысты, ынтымақты нығайта түседі 

деген үміттеміз. Қазір бұндай орталық еліміздің 

барлық өңірлерінде жұмыс істейді. Аудан әкімі 

бекіткен кесте бойынша жұмыс жүргізеді. 

Баспасөз орталығының алғашқы отыры-

сында аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 

бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу 

бөлімі бастығының орынбасары С.Жолдасова бри-

финг өткізді. Ол осы бөлімдегі жұмыстар туралы 

баяндап, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары сияқты 

мемлекеттік маңызы бар бағдарламалардың жүзеге 

асуына тоқталды. 

Сондай-ақ, бұл орталық БАҚ өкілдерінің 

мемлекеттік органдардан еркін ақпарат алуына 

жағдай жасайды, яғни бір сөзбен айтқанда билік пен 

БАҚ арасындағы алтын көпірге айналады. А.МОЛДАХМЕТҚЫЗЫ.

Сайыс қорытындысы 16 тамыз күні белгілі болды. 

Жеңімпаздарды «Нұр Отан» партиясы филиалының 

мәжіліс залында марапаттады.

Байқау қорытындысы бойынша, аудан тұрғыны 

Құралай Сыпабекова жеңімпаз деп танылып, І орын-

ды иеленсе, «Өскен өңір» газетінің баспасөз мама-

ны Абылай Сақтағановқа ІІ орын, аталмыш газеттің 

тілшісі Гүлхан Яхияеваға ІІІ орын бұйырды. Қалған 

қатысушыларға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар 

берілді. Алдағы уақытта жеңімпаздардың үздік ту-

ындылары баспасөз беттерінде жарияланбақ.«Өскен өңір» ақпарат.

ҚОҒАМДЫҚ ҚОР 

АШЫЛДЫ

А у д а н ы м ы з д а   “ Д а л а   а к а д е м и г і 

Ыбырай Жақаев атындағы қоғамдық қор” 

ашылды. Даңқты диқанның 125 жылдық 

мерейтойын бірге тойлауға аймақтағы 

барлық кәсіпкерлер мен аудан тұрғындарын 

шақырамыз.

“Дала академигі Ыбырай Жақаев атын-

дағы қор” қоғамдық қорының реквизиттері:

ИИК: KZ53926070119Ү815000 (KZT)

ИИН: 160840006970

БИК: KZKOKZKX

КБЕ 19

ТҰҒЫРЫ БИІК ТӘУЕЛСІЗ 

ТҰҒЫРЫ БИІК ТӘУЕЛСІЗ 

ЕЛДІҢ ЖАСТАРЫ

ЕЛДІҢ ЖАСТАРЫ

А ш ы л ғ а н ы н а   к п   б о л а 

қоймаған балабақша «Салем» 

алғашқы түлектерін түлетті. 

Балабақшамен қоштасқан 

1 8   б ү л д і р ш і н   е н д і   қ а л а м 

ұстап, әріп танитын болады. 

Жақында ашылғандарына 

қ а р а м а с т а н ,   а з   у а қ ы т т ы ң 

ішінде бала тәрбиелеуде пе-

дагогикалық шеберліктері 

мен  з жетістіктерін таны-

тып үлгерген балабақша 100 

балаға арналып соғылған. 

Бүгінде тәрбиеленушілері түрлі 

байқауларға қатысып к зге 

к рініп жүр. Қоштасу кешіндегі 

балалардың тәтті қылықтары 

мен шынайы бейнелері к з 

алдымыздан кетпей қойды.  

Ерекше дайындықпен келген 

бүлдіршіндер ән салып, би би-

леп кешті одан әрі қызықтыра 

түсті. 


 Балабақша меңгерушісі 

Г.Садық  з с зінде балалардың 

тәрбиешілерін жақсы к ре-

ті нін, қимайтындарын ай-

тып, әр баланың жеке-жеке 

қабілетіне тоқталды. Аудандық 

білім б лімінің бас маманы 

Р.Тәжібаева балалардың алдағы 

мірлеріне сәттілік тіледі.

Бүгінгі осы «Салем» бала-

бақша сының  бүлдір шіндері 

жақында  мектепке барады. 

Азамат болады. Ел үміті мен 

Отанымыздың кірпіші болып 

қаланады деген сенімдеміз.

Б.Б ЙІМБЕТ.

сурет автордікі

ҚОШ БОЛ, БАЛҒЫН БАЛАЛЫҚБалаға айналадағы 

өмір шындығының әсері 

мол. Айналасындағы 

үлкендердің, өзінен ере-

сек балалардың бір-

бірімен қарым-қатынасы, 

көңіл-күй ерекшеліктері, 

жүріс- тұрысы, еңбек 

әрекеті – бәрі де балаға 

үлгі- өнеге. Бүгінгі бала-

лар тез жетіліп келеді. 

Олар айналадағы бо-

лып жатқан барлық 

оқиғаларды білгісі 

келеді. Баланың тұлға 

болып қалыптасуына 

отбасының тәрбиесі 

аздық етеді. Бұл орай-

да бала тәрбиесіндегі 

балабақшаның орны 

ерекше.

БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ

БАСТЫ НАЗАРДА


ҚОҒАМ

ҚОҒАМ

№67 (8418) 27 тамыз, сенбі  2016 жыл

22

Osken_onir@mail.ru

Osken_onir@mail.ru

Мемлекет басшысы с зімен айт-

қандай, Қазақстан “бейбітшілік 

кінді гіне” айналды. Адамзат тари-

хында тұңғыш рет адам  з еркімен 

орасан қиратушы күштен бас тар-

тып, жер жүзіндегі бейбітшілік пен 

қауіпсіздіктің орнауына біздің ел 

осылайша үлес қосты. Тәуелсіздік 

алған кезден бас тап, Қазақстан 

ядролық қарудан азат әлемде құру 

идеясын белсенді ұсына бастады. Ел-

басы 1991 жылы №406 жарлығымен 

Семей полигонын жабу туралы қол 

қойды. Бұл жарлық Елбасының ба-

тыл шешімі болды. 

2009 жылы ұлы Абайдың жерінде 

Президент Н.Назарбаев 29 тамыз 

күнін ядролық сынақтарға қарсы 

күрес күні етіп жариялау ж нінде 

бастама к терді, 2 желтоқсан күні 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 

Ассамблеясының 64 сессиясын-

да Президент бастамасына қолдау 

білдіріліп, 29 тамыз “ядролық 

сынақтарға қарсы күрес күні” бо-

лып жарияланды. 1949 жылдан бері 

29 тамыздан бастап 1989 жылғы 

қазанға дейін 40 жыл бойына Се-

мей полигонында 467 жарылыс бол-

ды. Оның ішінде термоядролық, 

сутегі және атом бомбалары бол-

ды. Бұл жарылыс тар еліміздің 1,5 

млн. халқына зиян келтірді. Қырық 

жыл ішінде біздің ауданнан Семей 

полигонында әскерде 125 адам-

зат қызмет еткен. Олардың к бісі 

денсаулығынан айрылған және 

мүгедек болып қалғандар, жылдан-

жылға қатарымыз сиреп, о дүниелік 

боп кеткендер қаншама.

Невада-Семей қозғалысының 

басшысы к рнекті қайраткер, ақын 

Олжас Сүлейменов биыл 2016 жылы 

80 жасқа толды.

Е л б а с ы   Н . Н а з а р б а е в т ы ң 

Жарлығы мен “Қазақстан Еңбек 

Ері” атағын да осы жылы алды.

Президенттің О.Сүлей меновты 

еңбегін бағалағаны үшін Семей 

полигонында зардап шеккендер 

шексіз рақмет айтып қуандық. 

2 0 1 4   ж ы л ы   2 9   т а м ы з д а   С е м е й 

қаласында Халықаралық “Невада-

Семей” антиядролық қозғалыстың 

2 5   ж ы л д ы ғ ы н а   о р а й   “ Ұ л т т ы қ 

қасіреттен – ұлттық мақтанышқа” 

деген атпен халықаралық форум 

тті. 14 елден делегация қатысты. 

Форумды сол кездегі облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаев жүргізді. Жи-

ында О.Сүлейменов с з с йлеп, 

біздің еліміздің, халқымыздың 

бейбітшілік сүйетінін айтты. Об-

лыстан Сәбит  біш, Анатолий 

Егай, Ысқақ  лайдаров және мен 

қатысып, Олжас Омарұлының 

қолынан мерекелік медаль алып 

қайттық. 

Семей полигонында әскерде 

болғандар, Астана қаласындағы 

Ұлы Отан соғысына қатысқандарға 

а р н а л ғ а н   к л и н и к а л ы қ   г о с п и -

т а л ь д а ,   А л м а т ы   қ а л а с ы н д а ғ ы 

Р е с п у б л и к а л ы қ   Ұ л ы   О т а н 

соғысына қатысушыларға арналған 

Р е с п у б л и к а л ы қ   г о с п и т а л ь д а 

қоғамдық бірлестіктің 5 мүшесі және 

Семей қаласындағы радиациялық 

медицина және ғылыми зерттеу ин-

ститутында емделіп қайттық. Бұл ем 

жалғаса бермек.

2010 жылдың сәуір айында, 

осыдан 6 жыл бұрын БҰҰ бас хат-

шысы Пан Ги Мун Орталық Азия 

елдеріне жеті күндік сапары ба-

рысында Қазақстанға атбасын 

тіреген болатын. Сол кезде БҰҰ бас 

хатшысы Пан Ги Мун Қазақстан 

Президентінің к реген саясаты 

болмаса, Семей  ңірі тұрғындары 

әлі күнге дейін сынақтардан зардап 

шегулері мүмкін еді деп атап  тті.

Мэлс ТОҚТЫБАЕВ,

“Невада-Семей” қозғалысының 

аудандағы  кілі, “Семей-Ақиқат-

Шиелі” қоғамдық бірлестігінің 

т рағасы.

Жуырда 29 тамызда Семей 

ядролық сынақ полигонының 

жабылғанына – 25 жыл тола-

ды. “Біз жаңа демократиялық 

жолға түстік және бұл 

жолдың іргетасы ядролық 

қарусыз Қазақстан туралы 

нақ осы тарихи шешіммен 

қаланды” дейді Нұрсұлтан 

Назарбаев.

БЕЙБІТШІЛІК КIНДIГI

ЯДРОСЫЗ ҚАЗАҚСТАН

Елбасы  зінің 2012 жылғы жел-

тоқсандағы Жолдауында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күресте мемле-

кет пен халық біртұтас майдан ашуы 

керектігін, жемқорлықтың жай ғана 

құқық бұзушылық еместігін, оның 

мемлекеттің тиімділігіне қатысты 

сенімге селкеу түсіріп, ұлттық 

қауіпсіздікке қатер т ндіретінін атап 

тіп, сыбайлас жемқорлықпен күрес 

заңнамасын жетілдіру арқылы аса 

қауіпті қоғамдық дертті түбірімен 

жою қажеттігін ескерткен болатын. 

Жең ұшынан жалғасқан сыбай-

лас жемқорлықты бір ғана құқық 

қорғау органдарының күшімен жеңу 

мүмкін емес. Қоғам дертімен күресу 

– әрбір адамның, әсіресе, жастардың 

міндеті. Ол үшін жас ұрпақтың 

бойында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастырудың 

маңызы зор. Жастардың бойы-

н а   ж е м қ о р л ы қ т ы   қ а б ы л д а м ау 

қасиетін отбасы тәрбиесінде, мек-

тептерде, жоғары және арнау-

лы білім беретін оқу орындарын-

да қалыптастыру қажет. Бүгінгі 

күні баршамызға жемқорлықтан 

ада қоғам қалыптастыру міндеті 

жүктеліп отыр.  ткен жылдың 

1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

е н г е н   е л і м і з д і ң   Қ ы л м ы с т ы қ 

к о д е к с і н д е   д е   ж е м қ о р л ы қ 

қылмыстарға қатысты арнайы жеке 

тарау бар. Құжатта “Алаяқтық”, 

“С ені п тап сыры лған бір еуді ң 

мүлкіне иелік ету немесе жымқыру”, 

“Қаржы пирамидасын құру не-

месе басқару”, “Экономикалық 

контрабанда”, “Ойын бизнесін 

заңсыз ұйымдастыру”, “Пара алу”, 

“Пара беру”, “Парақорлыққа дел-

дал болу”, “Кәсіпкерлік қызметке 

заңсыз қатысу”, тағы басқа баптарға 

жан-жақты түсінік беріледі. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес 

– ел тағдырын шешеді. Адам-

дардың сыбайлас жемқорлыққа де-

ген к зқарасын түбегейлі  згерту 

маңызды. Қоғам үшін қауіпті осы 

мәселені шешуден ешкім тыс 

қалмауы тиіс. Сыбайлас жемқорлық 

– қоғамды ірітіп-шірітер құбылыс. 

Жемқорлық – жегіқұрт. Оны жеңсек 

қана келешегіміз кемел болмақ. 

Жанат БАЙСЕИТОВА,

аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маманы.

ЖЕМҚОРЛЫҚ Жегіқұрт. Қылмыс. Оның 

үлкен-кішісі болмайды. Сыбай-

лас жемқорлық еліміздің сая-

си және экономикалық дамуына 

біршама кедергі келтіреді. 

ЖЕГІҚҰРТПЕН  

КҮРЕС ЖЕҢІЛ ЕМЕС

Жиында білім беру мекеме-

леріне тамақтандыру, оқыту, оқу 

орындарының жабдықталуына 

қойылатын талаптар, аудандық 

білім беру саласындағы шешімін 

таппай отырған мәселелер жай-

лы қатысушылар пікір алмасты. 

Басқарма басшысы Мэлс 

Жұбатқанов білім б лімінің бас 

маманы Қанат Сырғабаевқа 

б і р і н ш і   с ы н ы п қ а   б а р а т ы н 

б а л а л а р д ы ң   қ ұ ж а т т а р ы н ы ң 

дұрыс болуын, мұғалімдердің 

міндетті түрде медициналық тек-

серуден  туін қатаң қадағалауды 

ұсынды. Сонымен қатар мек-

т е п   о қ у ш ы л а р ы н ы ң   б а с ы м 

б лігінде тіс кариесі кездесетінін, 

сыныптағы жарықтың дұрыс 

түспеуінен 50-60% балалардың 

к зі нашарлайтынын айтып  тті.

Бүгінгі таңда аудандағы 41 

мектептің 40 мектебі оқушыларға 

тамақ береді. Оның 32-сінде 

типтік асхана болса, 8 мектеп 

оқушыларға буфеттік құрғақ 

тамақтар ұсынады. Бұрындары 

мекемелерді жаппай қадағалап 

отыратын басқарма, қазір заңда-

ғы  згертулерге сәйкес жоспар 

бойынша жылына тек 2 рет тек-

серу жұмыстарын жүргізеді. 

Одан б лек,  ндірістік бақылау 

үшін 21 мектеп басқармамен 

келісімшартқа отырған, ал 19-на 

түсіндіру жұмыстары жүргізіліп 

жатыр.


Г.С БИТҚЫЗЫ.

Сан ғасырдан бері к шпенділікпен 

мір сүрген халқымыз жер-жерлерде 

ұжымдасып тірлік жасай бастағанда, 

қолдан жасалынған ашаршылықтан 

халықтың к пшілігінің бір үзім нан 

үшін басы ауған жаққа тоз-тоз болып 

кетуі дәлел. Осындай қиындықтарды 

жеңіп, канал қазып, егін егіп тіршілік 

бастай бергенде Ұлы Отан соғысы 

басталды. Ауылдағы ер кісілердің 

барлығы әскерге алынып, елді, жерді 

қ о р ғ ау ғ а   а т т а н ғ а н д а   т і р ш і л і к т і ң 

тауқыметі аналарымыз бен енді есейіп 

келе жатқан балалардың иығына ар-

тылды. Осы орайда жерлесіміз, атақты 

шопан, соғыс және еңбек ардагері, 

Социалистік Еңбек Ері  Нартай К киев 

з замандастарымен туған жерін, 

Отанын жаудан қорғау үшін әскерге 

аттанды.  Бұл уақыт Нартай К киев 

әкеміздің «Үлгілі» ауылының белгілі 

еңбек адамының бірі болған кезі еді.

Ол кісі алғашқылардың бірі болып 

ұжымға мүше болған,  ткен ғасырдың 

ең үлкен құрылысы – Шиелі каналын 

қазуға белсене араласып, қажырлы 

еңбегінің арқасында аты мен абыройы 

қатар шығып, елге танымал отызын-

да орда бұзып, қырқында қыр алатын 

кезде еді.

Отан алдындағы борышын абырой-

мен атқарып, туған ауылына жеңіспен 

оралған Нартай әкеміз, еңбек майда-

нына белсене араласты.

1945 жылы халықтың тұрмысы 

әлі нашар болғанымен, майданда 

әскерлері жеңіске жетіп, жұрттың 

кеудесінде біз жеңіске жеткен елдің 

азаматымыз дегендей мақтаныш сезім 

қалыптасып, елдің еңсесі к теріле 

бастаған шақ болатын.

Аудан жұртшылығы да еңбекке ерек-

ше ықыласпен кірісіп, Ақмаялық диқан 

Ким Ман Самның, Қызылтулық Ыбы-

рый Жақаевтың еңбек майданындағы 

қаһармандық ерлігі ауданның ғана емес 

облыс деңгейінен асып, Республикаға 

белгілі бола бастаған кез еді. Аудан 

еңбеккерлерінің арасындағы осын-

дай к ңіл күйі, соғыстан жеңіспен 

оралған Нартай әкемізге де әсер етпей 

қалған жоқ. Ол кісі ауылға келісімен 

«Ата кәсіппен» айналысып, «Үлгілі» 

ауылының үлгілі шопандарының 

біріне айналды. Осыдан бірнеше жыл 

бұрын, Шиелі ауданын басқарған 

бірінші басшылардың басын қосып, 

ау д а н   ж ұ р т ш ы л ы ғ ы м е н   к е з д е с у 

ұйымдастырған болатынбыз. Кезінде 

ауданның партия комитетінің бірінші 

хатшысы болған Сейділда Оспанов 

ағамыз: «Мен  з  мірімде бірнеше ау-

дандарды басқардым. Сол аудандардың 

ішінде Шиелінің халқындай еңбекке 

ерекше ықыласы ауған еңбекқор ау-

данды кездестіре алмадым» – деген 

еді. Сейділда ағаның сол бір с зі менің 

жадымнан шыққан емес және оны 

әрқашан  ерекше мақтаныш сезіммен 

еске алып отырамын.

Соғыстан кейінгі жылдары Шиелі 

ауданын облысқа, Республикаға та-

нымал етуге ықпалын тигізген еңбек 

озаттарының арасында атақты шопан, 

Социалистік Еңбек Ері Нартай К киев 

те бар. Ол ширек ғасырдан аса қой 

бақты. Ауданда мал шаруашылығын 

арттыруға айрықша үлес қосып, 

к птеген жылдар бойы үздіксіз мол 

нім алды. Осы саланың үздігі атанып 

отырды. Нартай әкеміздің ұзақ жылдар 

бойы мол  нім алуының сыры негізінен 

ол кісінің ата-бабаларымыздың мал 

баққандағы жинақтаған тәжірибелерін 

з ісінде пайдалануында. Ол ең алды-

мен малдың қоңын арттыратын тың 

жер, шұрайлы жайылым іздеді. Ш бі 

шүйгін, суы жақсы атыраптарды На-

ртай  тұрақты қоныс етіп отырды. 

Бұл жерлерде қаптап  скен жабайы 

жоңышқа, ебелек, жусан, күйреуік, 

теріскен, баялыш, т.б. қой сүйсініп 

жейтін малдың таусылмас ырыздығы 

еді. Осындай тамаша жайылымдар-

да 6-7 айларға дейін еркін жайылып, 

әбден қомданып алатын болған. Ол 

кісінің тәжірибесінде қойды жаюда да, 

суғаруда да ерекше әдісі болған. Шо-

пан жаздың ыстық күндерінде қойды 

күнге қарсы  ргізіп отыруды әдетке 

айналдырған. Бұлай етсе қой ыстыққа 

тез болдырмайды, шаршамай жақсы 

жайылады дейді екен. Ал суарғанда 

қойды бұлақтың немесе  зектің бой-

ынан т меннен жоғары қарай  рлетіп 

суғарады екен. Сондай жағдайда су 

лайланбай, мал мейірі қанғанша таза 

су ішетін болған.

Нартай әкеміздің еңбегі кезінде 

з дәрежесінде бағаланып отырды. 

Ол кісі к п жылдар бойы ауылдық, 

аудандық Кеңестің депутаты болып 

сайланды. 1957 жылы Қазақ ССР-ы 

мал шаруашылығының еңбек сіңірген 

шебері атағын алды. 1958 жылы Еңбек 

Қызыл Ту орденімен марапатталды.

Халық шаруашылығы жетістікте-

рінің к рмесінің 2 күміс медалімен, 

1963 жылы Қазақстанның «Алтын 

құрмет» кітабына аты жазылды.

1 9 6 6   ж ы л ы   ә р   1 0 0   а н а л ы қ т а н 

үздіксіз жоғарғы к рсеткіштерге жетіп 

жүргені үшін Социалистік Еңбек Ері 

атағы берілді.  Нартай әкеміз 1972 

жылы дүниеден озды.

Нартай К киевтің еңбегін жер-

лес тері ұмытпақ емес. Аудан орта-

лығындағы «Даңқты азаматтар» аллея-

сында ол кісінің портреті тұр.  ткен 

ғасырдың 2-ші жартысы Шиелінің 

ж ұ л д ы з ы   ж а н ғ а н   к е з .   «

л е м н і ң 

әміршісі – еңбек» екенін түсінген 

Шиелі халқы, сол әлемге қалай еңбек 

етудің үлгісін к рсете білді. Соның 

айғағы, Шиеліден  ткен ғасырда 40-тан 

аса Еңбек Ерлерінің шығуы.

Сол батырлардың ішінде атақты 

қойшы Нартай К киевтің бар екенін, 

тек ол кісінің туған-туысқандары 

ғана емес бүкіл аудан жұртшылығы да 

мақтанышпен еске алады.

Бүгінгі ұрпақ еңбегімен, ісімен 

қазақ тарихында қалған осындай 

ағалары үшін қалай мақтанса да бо-

лады. Кісіліктеріне дақ түсірмеген 

асыл азаматтар қай заманда да және 

әрқашанда ардақты.


Каталог: upload -> osken onir
upload -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
upload -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
upload -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
osken onir -> Семинардың бағдарламасы 8 бөлімнен тұрды. «Кітапхана ақыл-білім ордасы» тақырыбында мектеп директоры А. Есім
osken onir -> №35 (8386) 4 мамыр, сәрсенбі, 2016 жыл
osken onir -> АҒымдағы ақпараттар былтыр қажылық парыздың өтелу сәтінде 769 адам аяқасты тапталып бақилық болса, 934 адам зардап шеккен. Қайтыс болғандардың
osken onir -> Сонау, 1983 жылдан бастау алатын бұл мерекенің ерекшелігі елдің, жердің өткен
osken onir -> Ì à ð æ à í û Ñ û ð ä û ң – Ø è å ë і №21 (8372) 16 наурыз, сәрсенбі, 2016 жыл


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет