Мемлекеттік тілде оқымайтынжүктеу 11.08 Mb.
Pdf просмотр
бет14/16
Дата27.03.2017
өлшемі11.08 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

188

1.  Ойынды  бастамас  бүры н  к еш ен д іл ігін   тексеріп 
алыікыздар:
"Керме-дүкен"  -   1 дана
"Тауар”  карточкалар —
  30 дана (оларды үлкен параң
ңағаздардан қиы п алуға болады)
" А қш а" карточкалар (долларлар, сомдар) — 26 дана
Ойынның төртібі — 1  дана.
Қ ы сқаш а сөздік — 1 дана.
2. 
Б ү д а н  
кейін үлкен парақш алардан  тауар  карточ­
калар мен ”ақш а" карточкаларды, дүкенді аш ып, жабуға 
қолайлы   болуы үш ін  "керме  дүкеннің  үзік  сызықтар-
мен  белгіленген терезелерін  ңиып  алу керек.
3.  Қандай да бір санам ақты ң көмегімен алғаш қы  са-
туш ыны  таңдап  алы п,  барлың  тауар  карточкаларды  
соған  береді.  Қ алган  ойы нш ы лар  сатып  алуш ы лар  бо 
лы п,  ойын  кеш еніндегі  аңш аны   түгёл  тең  болісін  ала- 
ды.  Егер  сіздер  тауарлар  мен  ақш алар  кобірек  болсын 
десеңіздер,  он да  осындай  ойы нны ң  екі-үш еуін  сатып
алы ңы здар.
4.  Сатушы дүкенін аш ы п, сатып алуш ыларды күтеді. 
Сатып алуш ы лар оған кезекпен келе бастайды.
5.  Бірінш і сатып алуш ы  дүкенге келіп, сатуш ыға кез 
келген  тауар,  оны ң  бағасы  мен  сапасы   туралы   сүраң 
ңояды.  Сүрақ  өздерінің үйреніп  жүрген  тілдерінде  қо- 
йы лады .  Егер  үйреніп  ж үрген  тілдегі  сүрақ  дүрыс  қо- 
йылмаса,  онда сатып  алуш ы  дүкеннен  сауда ж асай  ал- 
майды, ягни "тауар  карточкасынсыз кетеді. Егер сүрақ 
тардың бәрі дүрыс қойылса, он да сауда жасалады. Ал егер 
сатуш ы дүрыс ңойылған  сүрақты  түсінбесе,  он да о л са­
туш ы орнынан  кетіп,  сатып  алуш ы болады,  ал  сатушы
ңайтадан таңдалады .
Сатып алуш ы дүкенге бір келгенінде бір-ақ тауар са­
тып алады , одан кейін келесі сатып алуш ы га орын боса- 
туы 
Т И ІС . 
Егер  сатып  алуш ы   дүкенге  екі  келгенінде  де 
еш қандай "тауар” сатып алмаса, онда ол ойыннан шыга- 
ды, оның "аңш асы н” береді. Ойын дүкендегі "тауар л ар” 
түгел сатылып біткенш е немесе ойынға бөлінген уакыт
таусы лганш а ж алғаса береді.
189

Ойында  "тауар
V  V
карточкаларды
алған сатып алуш ы   немесе  көбірек  ақш а  ж инаған сату- 
ш ы  ж еңіске  жетеді.
М ұғалім  бұл  ж еңістерді  ж урналға  баға  қоюмен  атап 
өте алады. 

,
Ең бастысы -  біздің ойынымы; 
игерулеріңізге көмектеседі және 
шы  қарым-ңатынасында сыпайы болуға үйретеді.
таңдаған
V V
алу
Табыс  пгілейміздостар!
V V
Дүке
V f
оиыны
Орысша
Покупатель
1. Есть л и  у вас ..?
2.  Сколько стоит..?
3. А нельзя л и  подешевле?
Д ля м еня дорого*_____________
'  4. З а  сколько можно купить эту 
вещь, эти фрукты
5.  Продайте мне одн
6. Ваши яблоки (арбузы) сладкие?
8.  Из какого материала сделан 
Он электрический?
9.  Посуда у вас из фарфора или из 
стекла?
---- _  _   - 
_ .

 —  1 ---- II 
— ■ в - 
ш . ^ _   - 
-  -  _ ___  ^
10. П овареш ка серебряная или 
стальная?
11. Что у вас есть из мебели?
12.  Сколько стоит стол?
13.  Спасибо,  что помогли выбрать 
хороший това 
H I
14. Яблоки стоят  10 долларов.
15.  Самовар стоит 20 долларов.
16.  Нет, дешевле я не продам.
17.  Можно и дешевле,  берите за  10
долларов. 
^ і  т.
18. Сколько вы хотите взять?
U
Қ азақш а
Сатып алушы 
бар ма
2.  ... қан ш атү р ад ы ?
3. Арзандатуга бол май ды ма?
4.  Мына затты сіз қанш ага сата 
аласыз? 
1
5. Маган бір ... сатыңызш ы_____
6. Сіздің алм аңы з (қарбызыңыз) 
төтті ме?
7.  Сіздің қы занагы ңы з піскен бе?
8. Самауыр қандай материалдан 
жасалған?
Ол электрлі ме?
9.  Ы дысыңыз фарфордан ба, өлде 
шыныдан ба?
10.  Ожауыңыз күмістен бе, әлде 
болаттан ба?
11. Ж иһаздан не бар?
түрады
19.  К акие вы хотите фрукты?____
20. У нас овощи, ф рукты ,  посуда.  Что 
хотите купить? 
I
l
l
13.  Ж ақсы  тауар таңдап алуга 
көм ектескеніщ зге рахмет.
14. Алма
доллар түрады
16.  Ж оқ,  мен арзанга сатпаймын.
17.  Арзандатуга болады,  10 
долларга алы қы з.
18.  Сіз қанш а алгы ңы з келеді7
19. Сізге қандай жеміс керек?
21. Покупайте! У нас товар хороший, 
качественный.
I  22.  Самовар не электрический,
20.  Бізде көкеніс,  жеміс,  ыдыс, 
ж иһаз бар. Сіз не аласыз?________
21. Алыңыз! Біздің тауарлары мыз 
ж ақсы , сапалы.
j  23.  Посуда изготовлена из фарфора 
j  на знаменитом Дулевском  заводе.
22,  Самаурын электрлі емес, ол 
түтатыл а д ы .
23. 
Ыдыс фарфордан, өйгілі Дулев 
_  зауытында жасалган.
190

j  24.  Поварешка изготовлена из стали.
24.  Ожау болаттын жасалған. 
j
\
2
%
.
  Из мебели  у нас есть диван,  стол,  | 
І  этажерка.  Что вы хотите купить? 
|
25. Ж иһаздан бізде диван,  үстел, 
үлдірік бар.
[  26-4" пас ибо за покупку,  приходите к  |
І  нам Почаще. 
J
26. Саудаңызга рахмет, бізге ж и і 
1 кел іп тұрыңыз.______ __ __________

«Волшебные слова ♦
j  «Сиңырлы сөздер*
27. Пожалуйста__________________   ..  ;
j  2В. Спасибо
!  27. Ө т ін е м ін .______ __ ____________ I
j  28.  Рахмет. 
.  j
!  29.  Будьте добры.
1
  29.  Рахмет жаүсын.
-  
--------------------- &
---------------- —
--------------- ----------------------- —

 «  —
м  

й ш ш ш ш л
»
 
■ ■  
т
»
~
 
1  
*  
I "   - J H T '
'  30.  Не стоит благодарности.
!  30. Алғыс айтуга түрмайды. 
____
131.  Разрешите посмотреть.
І 31.  Көруге  рүңсат етіңіз. 
|
Сөзжүмбаңтар ойыны лексика мен грамматикадан ал- 
ған  білімдерія  бақылауға  мүмкіндік  жасайды.  Оқушы- 
ларды   өз  бетінш е  ш ы ғарм аш ы лы қ  ізденіспен  ж үмы с 
жүргізуге  үйретуде,  ңазақш а  тілін  дамытуда  граммати- 
калы ң лото ойындарының да пайдасы мол.  Грамматика- 
лы к лото ойыны оқушыларды сойлем мүшелерінің орна-
ласу тәртібін,  қүрылысын меңгеруге дағдыландырады. 
Сабақта грамматикалық лотоны пайдаланудың нөти-
жесінде  оқуш ылар:
1) сөйлем ңүрай білуге дағдыланады.
2)  сөздерді  бір-бірімен  байланыстыруды  меңгереді.
3)  сөйлем мүш елерінің орналасу тәртібін меңгереді.
4) логикалы ң ой жүйесі байып, тілі дамиды. 
Оқуш ылардың  грамматикалы қ  дағдысын  қалыптас-
тырып,  қазаңш а тілін дамытуда халы қ ойыны санамақ,
ж аңы лтпаш ,  мақалдарды үтымды пайдалануға болады.
Сүрақтар:
1.  Ңазаң тілі сабағында қолданылатын  ойындардың шарт-
тары ңандай? 

^
2.  Оқу  мақсатына қарай  тілдік  ойындардың  бөлінух?
3.  Лексика-фонетикалық  ойындардың  маңсаты  неде?
4.  Лексика-фонетикалың  ойындарға  не  жатады?
5.  Грамматикалық  ойындарды  жүргізу  тәртібі  қандай?
Тапсырма:
1.  Ойын  түрлерін  өткіз,  өткізу  шарты  мен  мақсатын  ай- 
қында.
2.  Жүмбақ,  жаңылтпаш  жинағын  жаса.
3.  Сөз  таптарына  байланысты  грамматикалық  ойындар-
дың түрін  ата.
4.  Оқушылардың  жас  ерекш елігіне  байланысты  өткі-
зілетін  ойын  түрлері.
191

12-ТАРАУ
ОҚУ ОРЫС ТІЛІНДЕ ЖҮРЕТІН 
МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН БІЛІМ 
ТЕКСЕРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 
НОРМАСЫ
Жоспар:
 
: r \ ' V v  
•'•••. 
-
j
:
1. А уы зш а сөйлеудің бағалау нормасы.
2. Ж азбаш а ж үм ы старды ң бағалау нормасы.
3. Тест, оның үлгісі. 
t  - v,*>  ^
Оңу  орыс  гілінде  ж ү р етін   м ектеп   о к у ш ы л ар ы н ы ң  
қазақ тілі пөнінен алған білімін бағалау негізінен екі түрлі 
ш ар тң а  бай лан ы сты .  Б ір ін ш ід ен ,  тү сін ген ін   ауы зш а 
дүрыс айтып беру (сөйлемді дүрыс қүрастыру,  ж еке ды ­
быстарды,  буынды сөзді дүрыс оңу, дауыс екпінін дүрыс 
түсіру),  екіншіден,  тақтадан,  оңулықтан мүғалімнің айт- 
ңан сөздерін,  сөз  тіркестерін,  сөйлемдерді сауатты ж аза 
білу.  Оңушының  сауаттылығын,  белгілі  бір  тақы ры пта 
меңгеру дөрежесін,  сөздік  қорын  тексеру үш ін  5-10  ми- 
нуттық  ж азбаш а  (ауызш а)  жүмыс  ж үргізіледі.  Грамма­
ти калы к  аны қтам алар,  сөз  тіркестері  бойынша  тексеру 
жүмыстары айы на екі рет өткізіледі.  Д иктантқа үсыны- 
латын мөтіннің күрделенуі сыныбына қарай өсіп отыра- 
ды.  Оқуш ылардың тақырып бойынша берілген сүрақты 
түгел оқып барып ж ауап беруі, үлгі бойынша сөйлем мен 
сөз тіркестерін дүрыс күрастыруы (сөздерді өз орнына қоя 
білу), сөз қорының молдығы, игерген сөйлемдері мен сөз 
тіркестерінің саны бағалау кезінде есепке алынады. Ал ай­
да  оқуш ы н ы ң   сөздік  қоры   мол  болғаны м ен,  сөздерге 
қосымшаларды дүрыс ж алғай білмесе, оның бағасы кемі- 
тіледі. "5” деген баға сүрақ-ж ауап өдісімен барлық сүрақ-
192

тарға мүлтіксіз жауап берсе, грамматикалық түлғаларды 
орынды ңолданып, фонетикалың (өсіресе,  ерекше дыбыс- 
тар бойынша) қате жіберілмесе, ал  4  деген бага сүраңтарга 
жауап  беріп,  грамматикалык (фонетикалық) бірер  қате 
жіберое ңойылады.  " 3"  деген баға сүрақтарды түсінгені- 
мен, қайтарған жауабында 4-5 ңате жіберген (фонетика-
лы к қате д е есепке алынады) жағдайда қойы лады .
Сыныбына қарай оңуш ының мөтінді оңыганы,  оның 
мазмүнын өз  сөзімен ж үйелі түрде айтып бергені де ба- 
ғаланады .  Мүнда мөтінді түгел ж атқ а айтуга дагдылан- 
дырмау  керек.  М ақсаты  —
  мөтіннің  мазмүны н  түсіну. 
"5"  деген  баға оқыған  мөтіннің мазмүнын  дүрыс үгып, 
өз  сөзім ен  айты п  берсе  ғана  қойы лады .  Егер  оңы ган 
мөтіннің шамамен 75% -ын түсініп, айтып бере алса  "4”, 
ал мөтінді ж арты лай гана түсінсе,  негізгі оңиғалардың 
ж артысын қалдырып кетсе жөне сөздік қоры кемдеу бол­
са  ”3" деген бага ңойылады,
Б елгілі бір таңырыпты өткеннен соң,  оңуш ылардың 
сол  материалдарды  қанш алы ңты   меңгергенін  аны қтау 
мақсаты нда түрлі ж азбаш а, ауы зш а бақылау жүмыста- 
ры  үйы мдасты ры лады .  Мысалы,  әріптерді,  ж алгаулар- 
ды,  етістікті,  оның ш арттары н,  ж ы л мезгілдері туралы 
мөтіндерді өткен соң, ж азбаш а ж үмы стары ж үргізіледі. 
Солардың  бірі  -   диктант.  Д иктант  арқы лы   оқуш ылар- 
ды ң грам м атикалы к сауатын, алган білімдерін тексеріп 
отыру қаж ет. Д иктант ж еке создерден (И, III сыныптар- 
да), сөз тіркестерінен (IV, V сыныптарда), сөйлемдер то- 
бы  немесе  кіш ігір ім   мөтіннен,  терме  сөйлемдерден  де 
қүралуы   ы ктим ал.О қуш ы ларга таныс  емес  сөздер  тақ-
таға ж азы  лы п қойы  л ады .
Оку орыс тілінде ж үретін мектепте қазақ тілі пөні бо­
йынш а диктант ж азгы зу үш ін I I , IV сыныптарда 5-15 ми­
нут, V-VIII сыныптарда 20-30 минут,  IX-XI сыныптарда 
30-40  минут уаңыт бөлінеді.  Диктанттагы  сөз  мүшелері 
өр сыныпта тоқсан сайын көбеиіп отырады. Мысалы, II сы 
ны п  үш ін  бірінш і  тоқсанда  10-15,  екін ш і  тоқсанны ң 
аягында 15-18, үш інш і тоқсанның соңында 16-20 минут
13-136 
193

сөзден құралған диктант жүмысы өткізіледі. Ьгер оқуш ы 
бір өріптің орнына  екінш і  өріпті  ж азса,  өріп  қалды ры п 
кетсе, бір өріпті екі рет қайталаса, оларды ауыстырып қол- 
данса,  олардың өрқайсысы бір-бір қатеге есептеледі.
Д иктант мөтіні үқы псы з орындалса немесе түзетулері 
көп болса, каллиграф иялы ң талаптарга сай ж азы лм аса, 
ди ктантты ң   бағасы  бір  балл  төмендетіледі.  Д иктантта 
орфографиялық және тыныс белгілік қателері ж еке есеп- 
теледі. Баға ж алпы  қойы лады  (1 бағамен бағаланады).
"5"  деген баға ңатесі ж оқ немесе  1  орф ограф иялы қ,
1  п ун ктуац и ял ы қ  қатесі бар ж ү м ы сқа койы лады .
"4"  деген баға 3,4 қатесі бар болса, соның іш інде 2 ор- 
фографиялық  және 2 пунктуадиялы қ  немесе  1  орфогра- 
ф и ялы қ,  3  пунктуадиялы қ  қате  жіберілсе  немесе  1  ор- 
ф ограф иялы қ, 1 пунктуация лы к қате жіберілген жүмыс- 
қ а қойылады. 
»   ,<  , . .г  г  .  .
”3"  деген баға 5, 6 қатесі болса, соньщ іш інде 3 орфо- 
граф иялы қ, 3 пунктуациялы қ немесе 4 орфографиялы қ,
2  пунктуациялың қате немесе 5 орфографияльщ,  1  пунк­
ту ац и ялы ң  ңате жіберілген ж үм ы сқа қойы лады .
”2 ”  деген баға 7,8 ңатеден көп болса қойы лады .
Осы  уақы тқа дейін дөстүрлі  әдістеме  бойынша  алған 
б іл ім н ің   деңгейін  бақы лау  сы н ақ,  ем ти х ан ,  баңы лау 
ж үмысы, диктант, мазмүндама, ш ығарма, реферат түрле- 
рінде ж үргізіліп келеді.  Бүлардың пайдалы ж ақтары  да 
коп болды . М ысалы, үйренуш ініц бақы лауды , шығарма- 
ны  сауатты  ж азуға,  ойын  терең  ж еткізуте,  тілін  шебер- 
лендіруге даярлауда үлкен ролі болды. Б ірақ ңарым-қаты- 
насқа түсудегі логикасын, стилін, ж оғары  белсенділігін, 
танымын арттыруға, шешен сойлеуте аз дағдыландырды 
жөне білім деңгейін баңылау формасы болмады. Тіл үйре- 
нуш інің білім деңгейін анықтауда бақы лауды ң ж аңаш а 
түрі  тест -  қазіргі заманны ң талабы ж әне ңаж еті. Қ азақ 
тілін оқытуда ж инақталған тәжірибелердің нәтижесінде 
бірнеше  тесттерді  ж іктеп,  талдауға  болады.  Тесттердің 
негізінде өр түрлі ж іктелу белгілері корініс табады:  тест 
ж ү р гізу д ің   м ақсаты ,  бақы лау  тү р л ер і,  тап сы рм ан ы ң  
қүрылысы, тест тапсырмаларының мазмүны, орындалуы, 
ж үргізілуі және т.б.
194

Тест дегеніміз -  (агылшынша -  сынац;) төжірибе, тек­
серу  деген  сөз.  Тесттер  тілді  үй рен уш ілердің   сөйлеу 
біліктілігін  тексереді  және  тілді игеру  дөрежесін  аның- 
тайды. Тестті тест алушы өңгіме түрінде жүргізеді. Тест -  
білімдеңгейі мен сөйлеу дәрежесін аныңтау мақсатында 
қүрастырылады.  Оқу материалдарын қанш алыңты мең- 
гергендігін жөне білім деңгейін анықтауға қүры лған тест 
сүхбат түрінде жүргізіледі.
Тест материалдарына лексика, грамматика, тілдік қыз- 
меттің түрлері:  оңу,  тындап-түсіну,  жазу,  сөйлеу,  лекси- 
калы қ минимум, түрлі сүрақ түрлері жатады. Тіл үйрену- 
ш ілердің  коммуникативтік  ептілігін  жөне  екінш і  тілді 
игергендігін  тексеру мақсатында тестті  пайдалану  жөне 
бақьшау тиімді болып табылады, бүл өрі уақыт үнемдейді.
Мүндай тесттер түрғысынан тексеру ңазақ тілін оқыту- 
дың тиімділігін арттырады. 
,
Б ілім ін,  ептілігін  аны қтау  максаты нда  қүрастыры- 
латын тесттердің көптеген түрлері бар. Олар:
1.  Қолдану  маңсаты на  ңарай  диагностикалы қ,  про-
гностикалы ң.
2. Баңы лау түріне қарай күнделікті, қорытындылау,
аралы қ.
3. Қ үры лы сы на ңарай бақылауш ы, аны қтауш ы  жөне
үйрету ш і.
4.  Т апсы рм аларды ң  сипаты на  қар ай   күрделі  жөне 
ж ы лдам  орындалатын тесттер.
5. Ж үргізілу, орындалу түрлеріне қарай дербес және
топты ң .
6.  Ж ауаптары н  таңдау  ңабілетіне  қарай   таңдауш ы
және еркін ж ауап.
7.  Баңы лау мазмүны на қарай тілдік,  сөйлеу,  комму-
никативтік болып бөлінеді.
Б ақы лауш ы   тесттер  — бағдарлама  бойынша  ауызш а 
және жазбаш а тапсырмалар арқылы белгілі бір білім дең- 
гейін аны қтауға арналған жөне үйренуш інің дағдысын, 
ептілігін  қалы птасты ру  кезеңдерінде  ж үргізілетін  ба-
қы лау.
Б ақы лау тестіне  кіретін  лексикалы қ  тест тапсырма- 
лары  негізінде баңылау мазмүны:
195

а) ж иілігі;
ө) көп магы налы гы;
б) салыстыру;
в) синонимдік,  антонимдік қатарлары н табу;
г) арты қ сөз ді табу.
Грамматикалык;  тест  тапсырмалары  грам м атикалы к 
тұлғаларды тануға, өзгертуге, дұрыс қолд ануга қүры лады .
Бакылауш ы тесттер арңылы багдарлама бойынша грам­
м ати к а л ы к   түлғаларды ,  ж ек е  сөздерді,  си н так си стік  
көрсеткіш терді  канш алы ңты   меңгергендігін  аны қтауға
болады.
Мысалы: 

-г "
Бары с септігінде түрған сөзді табыңыз:
Н адяны  ң он аққа ш ақы рады .
Н адяга телефон соқты .
Н адямен бірге телевизор көрді.
Н адя дан кітап  алд ы .
А нықтауш ы тест дегеніміз — сыналуш ының дайындьгқ 
деңгейін салыстыруға және жадында саңтау мен қабыл- 
дау мүмкінш ілігін анықтауға арналған баңылаудың түрі.
Аудио тест  прагм атикалы ң  түрде беріледі.  Таспадан 
ты ңдаған  бойынш а  берілген  мөтіннің  іш інде  түсіріліп 
ж азы лм аған   сөздерді,  өріптерді,  сөз  тіркестерін  тиісті 
орнына қойып толтырып ж азуға арналган.
Аудио  тест  естігенін  қабы лдауга арналған.  Мүндай 
тест 2-3 минутта ты ндап, ж азуга арналады .
Д иагностикалы қ  тест  —
  бүрынгы  алған  білім інің  са- 
пасын аны ңтауға ж әне ж еткен табыстарын тексеруге ар­
налган.
А льтернативті тест -  екі ж ауапты ң біреуін ж а зу . Бүл 
ж ауаптар  "иө” немесе "ж оқ" түрінде беріледі.
Тестті орындаудагы  табыс сол тесттің таңырыбы мен 
сүраулар түріне ты гы з байланы сты .
Сүраулар түрлері:
1)  ж ауаптарга арналган ж алпы  сүраулар;
2)  альтернативтісүраулар;
3)  сы пайы өтініш  ж асау түріндегі сүраулар;
4)  аңпарат алу түріндегі сүраулар;
5)  ж орамал сүраулар.
196

Бүл тесттер төмендегідей үлгіде қарастырылады.
1.  А қнарат алуды өр түрлі жанрдағы мөтінді оқу еп-
тілігіне  қүрған  тесттер.
2.  Түрлі  заттарды  дүрыс толтыруга жөне  дүрыс  жа-
з у ғ а арналган тесттер.
3.  Қ аж етті  сөздер  мен  сөз  тіркестерін  жөне  грамма­
ти калы к түлғаларды  сөйлеу тілінде колдана білу дағды
сын  тексеруге  арналган тесттер.
4.  Таспада  ж азы лған  жөне  тыңдалған  мөтін  мазмү-
нын түсіну қабілетін аны ктауға арналган тесттер.
5.  Тілдік қызметтің төрт түріне арналган "тыңдау қа- 
білетіңіз”,  "сөйлеу  қабілетіңіз",  "оңу  қабілетіңіз"  жөне 
”ж азу  қ аб іл е тің із”  деген  тапсы рм алар  арқы лы   к а за к
тілінің қарым-қатынаста қолданылуын анықтауга арнал­
ган тесттер.  Оның ішінде тілдік қызметтің өнімді түрі -  
сөйлеу  мен  ж азу  түріне  берілген  тесттердің коммуника-
тивтік біліктіліктің бөлінбейтін бөлшектері -  өлеуметтік-
мөдени,  өлеуметтік-лингвистикалың  біліктілікті  жеткі-
лікті  меңгергенін  анықтауда үлкен  маңызды  орны  бар. 
М үндай  үй ретуш і  тесттер  бірінш іден,  білім  деңгейін
аны ктауга,  ягни  білім  диагностикасын  нақты лауга өте
қ а ж е т .  Е кінш іден,  мүндай  тесттер  үйренуш інің  тілді 
үйрену  процесінде  ңан ш алы қты   білім  деңгейіне  жет- 
кендігін жөне болашаңта білімін жетілдіру үш ін не істеу 
керектігіне көңіл аудартуга көмектеседі.
Сүрақтар:
1.  Оқушылардың  біліміне  қойылатын  талаптар.
2.  Диктантты  бағалау  нормасы.
3.  Мазмүндама,  шығарманы  бағалау  нормасы.
4. Тест деген не?
Тапсы рма:
1.  Жазба жүмысын тексеріп  бағасын  қой.
2 .  Бір  тақырыпқа тест сүрақтарын әзірле.
Әдебиет:
1. Ж . Адамбаев. Оңушылардьщ білімш тексеру нормала-
ры. -  А лматы , 2003.
197

Қ  осымшалар 
І-ІІ сьгаыптарға  арналган тест үлгісі
11 сы ны п
1. 
Мынау қандай белгі? Какой это знак?
а)тырнақш а;
ө) үтір; 

’■
б) нүкте.
2.  ”," Мынау қандай белгі? Какой это знак?
а) үтір; 

ө)нүкте;
б) сызықша.
3. "?" Мынау қандай белгі? Какой это знак?
а) сүрау белгісі; 
ә) леп белгісі;
б) тырнақша.
4. "!" Мынау қандай белгі? Какой это знак?
а) сүрау белгісі; 
ә) лен белгісі;
б) сызыңша.
5. ") ” Мынау қандай белгі?
а) лен белгі; 
ә) тырнақша;
б)үтір. 

’ 
X  . 

J
6. 
Мынау қандай белгі?
а) сызыңша;
ө)үтір;
б) тырнақша.
7. Қыстакүн...  Зимой день...
а) ыссы; 


ө) жылы;
б)суьщ.
198

8. Қыс к и ім і...  Зимняя одежда...
а) көйлек;
ә) тон, қолғап;
б)
  малақай.
9. Қыста қандай мейрам болады? Какой праздник бывает 
зимой?
а) Ж аңа ж ы л; 
э) 8 наурыз;
б) Наурыз мейрамы.
10. Мен ... йседім 
Я ел...
а)  еусын; 
ө) ботқа;
б) су.
11. Мен ... іштім. 
Я  пил...
а) түшпара; 
ө) ботқа;
б) шырын.
12. Көктемде к ү н ... 
Весной день...
а) ж ы лы ; 
э) ыссы;
б)суың.
13. Көктемде не ериді?  Что тает весной?
а) ж апырақ;
е) кар;
б) ағаш. 
(.  .  
.  ; *
14. Көктемде не жауады?
а) жаңбыр; 
ө) қар;
б) же л.
15. Көктемде қандай қүстар үпгьш келеді?
а) қарға;
ө) үзақ;
б) торғай.
199

16.  Ж ы лбасы ” деп қай мейрамды айтады?
а) 8 наурыз;
ө) 1 мамыр;
б) 22 наурыз. 

17. Еңбек қүралын тап? Найди орудие труда?
а) кітап, қалам; 
ө) күрек, шелек;
б)көйлек. 
*&кзк яш»Ж
18. М ы н аун еО ?
а) дөңгелек; 
ө) шаршы;
б) үшбүрыш.
19. МынаунеД?
а)дөңгелек; 
ө)үшбүрыш;
б) шаршы.
20. Мынау не □? 

а) шаршы; 
ө)үшбүрыш;
б) дөңгелек. 

Ж ауабы-Ответ:
1-6  2-а  3-а 4-ө  5-ө  6-а  7-6  8-ө  9-а  10-а  11-6  11-6  12-а 
13-а  14-а  15-а  16-6  17-ө  18-а  19-ө  20-а
III сы ны п
1. Математика сабағында ңандай дөптерге жазасың?
а) төр көз дөптер; 

1
1Ц 
ә)ж олкөз;
б) қиғаш көз. 
г 
•‘,-к
2. Сурет сабағында қандай дөптерге жазасың?
а) есеп дәптер;
ө)сурет дөптері; 
_
б) жазу дөптері.
200

3. Қазақ тілі сабағында қандай дөптерге жазасың?
а) есеп дөптері; 
ө) сурет дәптері;
б) жазу дөптері.
4. Қай күні біз демаламыз?
а) жексенбі;
ө) жүма;
б) бейсенбі.
5. Күздеау арайы .... 
4
а) салқын; 
ө) ыссы;
б) жылы.
6. Сурет сабағында қолданатын қүралдар?
а) бояу, қылңалам; 
ә) желім;
б) ине.
7. Жапырақты қандай бояумен бояймыз?
а) жасыл; 
ө) көк;
б) ңара.
8. Сурет сабағында...
а) бояйды; 
ө) жазады;
б)ойнайды.
9. Аюды қандай бояумен бояйсың?
а) ңоңыр;
ө) ақ;
б) қызыл.
10. Ви сабағында .... 
= |
а) би билейді; 
ө) сурет салады;
б) жазады.

11. Еңбек сабағында қолданатын қүралдар?
а) ермексаз; 
■  | ' 
ә) қалам;
б) өш іргіш .1 
'\4~:
12. Көктемдекүн... 
•* ?
а) жылы; 
ә) ыссы;
б) суың.
13. Көктемде жауады... 
;  '
а) жаңбыр; 
ө) қар;
б) жел.
14. Дене шынықтыру сабағында ...
а)бибилейді; 
ө) секіреді;
б) жазады.
15. Ж оғалған өріптерді тап?  Жа...быр
а) ң;
ө)н;
б) м.
16.... зен
а) ө;
ө) о; 
;
б)ү. 
*
17. Адамдар көктемде... 
г
а) егін егеді; 
ө) жазады;
б) секіреді.
18. Адамдар күзде...
а) егін егеді;
ө) көкөніс жинайды;
б) жазады.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет