Пайдалану бойынша нұсқаулық


Бөлмедегі қазандық пен температураны басқару пультінжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет4/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Бөлмедегі қазандық пен температураны басқару пультін 

ылғал орамалмен тазаламаңыз.

 

Қазандықты 

жҧмыс істеу уақытында ылғал орамалмен тазалау 

электрошок немесе ӛрт тудыруы мҥмкін.

 

 Пайдаланушыларға техникалық

 

қызмет кӛрсету 12.3 тармағына 

сәйкес қазандықты тексеру мен қызмет кӛрсетуді жҥргізіңіз.

 

Қазандықты өздігіңізден қайта құрмаңыз және орнатпаңыз.

 

Бҥл қазандықтың сынуын, электрошокты, ӛртті немесе газдың жайылуымен туындаған қайғылы оқиғаны тудыруы мҥмкін.

 

 Сонымен қатар толық жанбау нәтижесінде кҥйенің жиналуы пайдалы 

әсер  коэффициентінің тӛмендеуіне және газға шамадан тыс 

шығындалуға әкелуі мҥмкін.

 

Мамандандырылған кәсіпорынға жҥгініңіз. 

 

  

 

  

Elsotherm Шексіз жылу

 

www.elsotherm.ru  

Тиісуге 


болмайд

ы

  

Назар 


аударың

ыз

 Жылу тасымалдағышқа қойылатын талаптар.

 

Назар аударыңыз!

 

Жылыту жүйесінде жылу тасымалдағыш ретінде ішетін сумен қамтамасыз етудің орталық 

жүйесінен 

 

Күю ықтималдығы 1

 

Қазандықтың 

жҧмысы уақытында тҥтіндіктер мен қҧбырлар 

ӛте ыстық болады,

 

сондықтан оларға жанасуға болмайды. Кҥйік тудыруы мҥмкін.

 

түсетін суды пайдалану қажет.

 

 

Жылыту жҥйесінде пайдаланылатын судың сапасы келесі параметрлерге сәйкес келуі тиіс: 

  

Сутекті кӛрсеткіш РН 6

-8;

  

Жалпы қаттылық 4 мг

-

экв/л артық емес; 

 Темірдің мӛлшері 0,3 мг/л

-

ден кем емес. 

 

  

 

Назар аударың

ыз

  

 

 сақтау 

қажет


 

Егер  негізгі  судың  қаттылығы  4  мг

-

экв/л  асатын  болса,  қазандыққа  судың  кіруінде  полифосфатты мӛлшерлегіш  орнату  қажет,  ол  қазандықтың  жылу  алмастырғыш  қҧралы  мен  қаттылық  тҧзының 

шӛгуінен жылыту жҥйесін қорғай отырып қазандыққа келіп тҥсетін суды ӛңдейді.

 

Күю ықтималдығы 2

 

Кранды пайдаланған уақытта судың ыстық екендігін ҧмытпаңыз. 

соның ішінде, қарт адамдар мен терісі сезімтал балалар кҥйік 

алуы мҥмкін. Олар ҥшін жауапкершілік алатын тҧлға

 

 Полифосфатты мӛлшерлегіш қазандықтың стандартты жиынтығына кірмейді және жеке сатып 

алынады.


 

алдымен судың температурасын тексергеніне кӛз жеткізіңіз.

 

 

Орнатуды аяқтау

 

Ауалы қақпақты ашыңыз 

Судың 


толтырғыш 

қақпағын 

ашыңыз

 

 Ауалы қақпақты 

жабыңыз


 

Толтырғыш қақпақты 

жабыңыз

 

  

 

Судың тӛмен деңгейінің тетігі 

Қазандықты

 

сынама іске қосуды жасаңыз

 

  

 

Назар аударыңыз 

Сақтандырғыш сынып қалғанда оны өздігіңізден 

ауыстырмаңыз

 

Бҧл электрошок тҥріндегі қайғылы оқиғаны тудыруы мҥмкін. 

Сақтандырғышты алмастыруға ӛтінішпен мамандандырылған 

кәсіпорынға жҥгініңіз.

 

  

 

  

 

 Назар аударыңыз

 

жылына 12 тұрақты тексеру

 

қазандықты 

қолайлы, қауіпсіз және ҧзақ уақыт пайдалану ҥшін 

мамандандырылған кәсіпорынның қызметкерлері жылына 1 

рет немесе одан да кӛп қазандықты тексерулері тиіс.

 

егер жылыту қҧбырлары бойынша судың циркуляциясы уақытында қазандық қалыпты жҧмыс істейтін болса және егер қысым «ауалық тығыннан» тӛмендеген болса, суды беру кранын 

ашыңыз да, қысым 100÷150 КПа (1,0÷1,5 Бар). жеткенде оны жауып қойыңыз.

 

 

  

Қазандықты

 

іске қосқанда толтырғыш 

қақпақты жауып қойыңыз. егер толықтырғыш қақпақ 

қазандықты іске қосқанда ашық болса, келесі ақаулар туындауы мҥмкін:

 

1. Жылыту жҥйесінде циркуляцияланатын су сужылытқышқа ӛтуі мҥмкін, бҧл ластанған сумен 

жабдықтауға әкелуі мҥмкін.

 

2. Егер суды берудің қысымы жоғары болса (2,5кг/см2 және одан да жоғары) жылыту контурының сақтандырғыш клапаны белсендіріледі де, су қауіпсіздік қақпағының тӛгу тесігінен ағатын болады.

 

  

Егер басқару пультында «95» саны пайда болса, бұл жылыту жүйесін сумен толтыру қажет 

дегенді білдіреді.

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru Жыл мезгілдері

 

Жаз 

Кҥз


 

Кӛктем


 

ерте қыс


 

Қыс


 

Жылу 


тасымалдағышт

ың 


температурасы

 

 O

 

 O

 

 O

 

 O

 

 O

 

 панельдің төменгі бөлігінің сұлбасы

 

11. 

Қазандықты пайдалану

 

11.1 

Басқару пульттары CTR-5900 (енгізілген бөлме термостаты бар)

 

11.1.1 

«Қатысу» режимі

 

  

 

Қауіпсіздік 

қақпағының су 

ағызатын тесігі

 

  

 

  

 

  

 

суағар 

 

  

Жылыту 


контурының суды 

толтыру қақпағы

 

 

 1. 

«Қатысу» жазуы шыққанға дейін («Қатысу», 

«Таймер», «Қатыспау») батырмасын басыңыз. 

«Қатысу», «Таймер», «Қатыспау» батырмаларын 

бірінен кейін бірін басқанда диплейде рет

-

ретімен осы режимдердің индикациялары пайда болады.

 

 8-

сурет. Тӛменгі панель сҧлбасы

 

 

  

Назар аударыңыз

 

1. 


Газды кранды жабыңыз

 

 Назар аударыңыз

 

2. Жылыту контурының барлық тарату қақпақтарын 

ашыңыз


 

 

Назар аударыңыз 

3. 


Тӛменгі панельде орналасқан судың толтырғыш 

қақпағын


 

солға бҧрап ашыңыз

 

 

 Назар аударыңыз

 

4. Дисплейде «95» саны жоқ болып, ал қысым тетігі 1,0

-

1,5 Бар кӛрсеткенде, толтырғыш қақпақты оңға бҧрап жабыңыз.

 

 Назар аударыңыз

 

5. Газды қақпақты ашыңыз

 

2. жоғары (▲)/ Тӛмен (▼) батырмаларын басып 

бӛлмеде қалаған температураңызды орнатыңыз 

(қазандық егер берілген температура дисплейде 

кӛрсетілген бӛлмедегі температурадан жоғары болса 

ғана жҧмыс істейді).

 

  

 

 3. 

Жылу тасымалдағыштың температурасын 

таңдау батырмасын басы арқылы және жоғары 

/ тӛмен батырмаларды басу

 

 

  

 

  

 

  

 

Жыл мезгіліне сәйкес ұсынылатын температура

 

Сіз «Қатысу» немесе «Таймер» режимдері ҥшін жыл мезгілінің әрқайсысына жылу тасымалдағыштың алдын ала берілген температурасының бірін таңдай аласыз.

 

  

50 С


 

60 С


 

70 С


 

80 С


 

85 С


 

 

 Немесе 1

o

C. қадаммен жылу тасымалдағыштың қажетті температурасын орнатыңыз. 

 

  

Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ru 11.1.2

 

«Таймер» режимі

 

«Таймер» режимін орнатыңыз «Таймер» жазуы шыққанға дейін («Қатысу», «Таймер», «Қатыспау») батырмасын басыңыз. 

Алдын ала бекітілен уақытта жҧмыс істеу индикаторы қосылады 

да, «Таймер» қызметі іске қосылады. Мысалы: қазандық 2 

сағатқа ҥзіліспен 20 минуттан жҧмыс істейтін болады.

 

 

  

 

Қазандық жұмысының белгіленген уақытының өзгеруі

 

1. 


«Таймер»  батырмасын  басыңыз  Жоғары  (▲)/  Тӛмен  (▼)    батырмаларын  басу  арқылы 

қазандықтың  тоқтаудың  қалаған  уақытын  орнатыңыз.  Егер  Сіз  осы  кҥйде  судың  қызуын  орнатуды 

аяқтаған болсаңыз бірінші кезекте тоқтаудың берілген уақыты белсендіріледі.

 

  

2. 


«Таймер» уақытын қайтадан басыңыз.

 

Жоғары (▲)/ Тӛмен (▼)  батырмаларын басу арқылы қазандықтың тоқтаудың қалаған уақытын орнатыңыз. Егер Сіз 

осы кҥйде судың қызуын орнатуды аяқтаған

 

болсаңыз бірінші кезекте тоқтаудың берілген уақыты белсендіріледі. Жоғары (▲

)/ 


Тӛмен (▼)  батырмаларын басу арқылы қазандық жҧмысының 

қалаған ҧзақтығын орнатыңыз.

 

 

3. Егер сіз қазандықтың жҧмыс істеу уақытын ӛзгерткіңіз келсе, 

«Таймер» батырмасына басыңыз.

 

 

 «Таймер» қызметінің артықшылықтары

 

«Таймер» қызметін қолдану арқылы жҧмыс істеу және тоқтау уақытын орнатып, 

отын шығынын біршама қысқартуға болады. Жыл мезгілі мен сіздің ҥйіңіздегі жылуға басымдылыққа 

байланысты, қалаған уақытыңызды

 

орнатыңыз. 

 

11.1.3 

«қатыспау» режимі

 

«Қатыспау» жазуы шыққанға дейін («Қатысу», «Таймер», «Қатыспау») батырмасын басыңыз. Бҧл режимі шамадан тыс 

салқындау нәтижесінде зақымдалулардың алдын алу ҥшін 

бӛлмедегі минималдық температураны ҧстайды.

 

«Қатудан қорғау» дегеніміз не?

 

Қатудан


 

қорғаудан  қорғаныс  қызметі  қату  нәтижесінде  зақымдалудың  алдын  алу  ҥшін  белгілі 

температурада жылыту жҥйесінің қазандықтары мен қҧбырларын ҧстайды.

 

  

1. 


Жылыту  контурындғы  температура  тетігі  мен  басқару  тетігіндегі  температура  тетігі  8OC  немесе 

одан тӛмен температураны анықтағанда қосылады.

 

Әрекет:  Циркуляциялық  сорап  10  минутқа  іске  қосылады.  30  секундтық  паузадан  кейін 

циркуляциялық сорап 10 минутқа қайта іске қосылады. Режимді ажырату

 

Температура 10OC-қа дейін артқанда режимі автоматты түрде ажырайды. 

 

2. Жылыту  контурындғы  температура  тетігі  мен  басқару  тетігіндегі  температура  тетігі  8OC  немесе 

одан тӛмен температураны анықтағанда қосылады.

 

Әрекет: Циркуляциялық сорап пен газды жанарғы іске қосылады.

 

Жылыту  контурында  жылу  тасымалдағыштың  температурасы  50OC  -қа  жеткенде  немесе  басқару пультындағы  температура  тетігі  18

O

C-қа  жеткенде  -  газды  жанарғы  ажырайды. 

Циркуляциялық  сорап  газды 

жанарғы тоқтағаннан кейін 5 минут бойы жҧмысын жалғастырады. Режимді ажырату

 

  

11.1.4

 

«Душ» режимі

 

1. «Душ» батырмасын басқанда қазандық кҥштеп ЫСҚ басымдылығы режиміне ауысады.

 

2. «Душ» режимін орнатқаннан кейін 2 сағат 30 минуттан соң қазанды бҧрынғы жҧмыс режиміне 

автоматты тҥрде ауысады.

 

3. 


Қазандық

 

жҧмысының бҧл режимінде жылыту контуры тек қатудан 

қорғау қызметі іске 

қосылғанда ғана кҥштеп қосылады.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru  

Назар аударыңыз

 

Сақтау қажет 

 

ЫСҚ ету контурын пайдалануда сақтану

 

Ыстық суды пайдалануда кҥйіп қалудан сақтаныңыз 

Балаларға, қарт адамдар мен мҥгедектерге аса назар аударыңыз;

 

Ыстық  судың  кранын  ашқанда  алғашында  «Душ»  режимінің  жҧмысында  берілген  температурадан біршама жоғары температурадағы ыстық су ағуы мҥмкін.

 

Берілген  температураның  қызметі  қазандық  «Душ»  режимінде  берілген  температураға  алдын  ала бапталған болатын

 

ЫСҚ контурынан шыққан ыстық суды ішуге және тағам дайындауға пайдаланбаған жӛн; 

ЫСҚ контурының жҧмысының басым режимін ажырату қазандықты жылыту контурының жҧмыс 

режиміне қайтарады (оны уақыттың суық мерзіміне белсендіруде).

 

 Ыстық  судың  басымдылығы  циркуляциялық  сораппен  басқару  есебінен  қамтамасыз  етіледі.  Егер 

циркуляциялық  сорап  қазандық  автоматикасымен  басқарылмаса  неемсе  қосымша  циркуляциялық 

сораптар болса

басымдылық жҧмыс істемейтін болады! 

 

11.1.5 

Берілген температураның қызметін пайдалану

 

1. ЫСҚ  контурының  ыстық  судың  қажетті  температурасын  баптау  ҥшін  «Душ»  батырмасын 

басыңыз.


 

 

2. Қажетті

 

температураны  баптау  ҥшін  (температураның  қол  жетімді  диапазоны  35-60OC) 

Жоғары (▲)/ Төмен (▼) батырмаларын пайдаланыңыз.

 

3.  Қазандық  жҧмысының  қажетті  режиміне  қайту  ҥшін  («Қатысу»,  «Таймер»  немесе  «Қатыспау») батырмасын басыңыз.

 

Берілген температурасының қызметі деген не?

 

Егер  сіз  («Қатысу»,  «Таймер»  немесе  «Қатыспау»)  режимдерінің  бірінде  ыстық  суды  пайдалануды жоспарлаған  болсаңыз,  ЫСҚ  контурында  судың  қажетті  температурасын  орнату  ҥшін  осы  қызметті 

белсендіріңіз.

 

 

Қазандық 

жҧмысының «Қатысу», «Таймер» немесе «Қатыспау» режимдерінің уақытында ЫСҚ 

контуры  ыстық  суды  пайдалануда  ыстық  судың  бҧрын  берілген  температурасы  ҧсталатын 

болады.


 

Назар аударыңыз!

 

Басқару  пультінде  ақау  болғанда  қазандықтың  жұмыс  істеуі  «Басқару  пультінсіз қазандықтың жұмыс істеуі» мүмкін (14.13-тармақты қараңыз).

 

12. 

Қазандыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу

 

12.1 

Қазандыққа жазда қызмет көрсетуде қауіпсіздік талаптары

 

Жазғы  кезеңде  қазандыққа  қызмет 

кӛрсетуде  қауіпсіздік  талаптарына  қатысты  кейбір  бейқамдық 

анықталуы  мҥмкін,  сондықтан  да  Сізге  қысқы  маусымға  ертерек  дайындалуды  сҧраймыз,  тӛменде 

баяндалған нҧсқаулықтарға назар аударыңыз.

 

 

1. 

Қазандықты желіден ажыратыңыз.

 

Жазда,  жаңбыр  кездерінде  қазандықтың  зақымдалуы  найзағай  соққыларымен  туындауы  мҥмкін, сондықтан да Егер сіз ҧзақ мерзім бойы қазандықты пайдаланбайтын болсаңыз, оны желіден ажыратып 

қойыңыз.


 

 

2. 

Қазандықты мерзім сайын іске қосыңыз

 

Ҧзақ 

уақыт  пайдаланбауда  әрбір  функционалдық  бӛлшектің  эксплуатациялық  сипаттамалары 

нашарлауы  мҥмкін.  Ҧзақ  уақыт  тҧрғанда  циркуляциялық  сораптың  зақымдалуы  мҥмкін.  Қазандықты 

айына 1


-

2 рет қосу қажет.

 

 

3. 

Түтіндік құбырды мұқият тексеріңіз.

 

Жазда  тҥтіндік  қҧбырға  ылғалдың  тҥспеуін  тексеріңіз.  Қазандық  ішіне  тҥскен 

су  оның 

бҧзылуына  және  пайдаланылған  газдарды  толық  шығармауға  әкелуі  мҥмкін.  Оған  қоса,  тҥтіндік 

қҧбыр  мен  қазандықтың  жалғануының  герметикалығын  тексеру  қажет,  тҥтіндік  қҧбырдың 

бекітілген кҥйде орналасқанына және жалғау учаскелерінде саңылаудың жоқтығына кӛз жеткізген 

жӛн.


 

 

4. 

Қазандықты белсенді пайдаланбау уақытында тексеруді іске асырыңыз.

 

Қазандықты 

пайдаланушы қазандықты белсенді пайдаланбау кезеңінде тексеру мен техникалық қызмет 

кӛрсетуді қамтамасыз ету ҥшін мамыр

-

қыркҥйек айларында мамандандырылған 

кәсіпорынға жҥгінуі 

тиіс.

 

 Қарапайым

 

тексеру мен техникалық қызмет кӛрсетуде аздаған ақауларды жою ҧзақ уақыт ішінде газды қазандықты қауіпсіз пайдаланбауға мҥмкіндік береді.

 

 12.2

 

Қазандыққа жазда қызмет көрсетуде қауіпсіздік талаптары

 

Қысқы 

мерзімде  қауіпсіздік  шараларын  сақтамау  салдарынан  жарылыстар,  ӛрттер,  қатулар 

және  пайдаланылған  газдармен  уланулар  жҥреді.  Жылытуды  қыста  іске  қосар  алдында 

қазандықты  қауіпсіз  пайдалану  мақсаттарында  міндетті  тҥрде  орындалуы  тиіс  тӛменде 

баяндалған нҧсқаулықтармен танысыңыз.

 

 1.

 

Қазандықты  жұмысқа  іске  қосу  алдында  міндетті  тәртіпте  оны  орнату  орнын 

бақылаңыз.

 

Желдеткіш терезелердің болуын тексеріңіз. Тҥтіндік қҧбырлардың

 

ақаулардың барына тексеріңіз. 

Ол  тығындалмағанына,  жаншылулардың  жоқ  екендігіне  кӛз  жеткізіңіз  (тҥтіндік  қҧбырдың  ішінде 

конденсат бар ма, қазандықпен байланысу учаскесінде жарылыстардың барын тексеріңіз).

 

Қазандықтың 

қабырғада бекітілуін тексеріңіз.

 

Тҥтіндік  қҧбырдың  ішінде  және  жоғарғы  бӛлігінде  қҧс  ҧялары  мен  тышқандардың  жоқ  екендігін тексеріңіз (қорғаныс торын міндетті тҥрде орнатыңыз).

 

Қатулардың 

алдын  алу  ҥшін  ашық  учаскелер  арқылы  ӛтетін  жылу  оқшаулағыш  қҧбырларды 

тексеріңіз.

 

Жанармай  немесе  еріткіш  сияқты  жалындайтын  материалды  қазандық  маңында  қалтырмаңызсебебі бҧл ӛрт тудыруы мҥмкін.

 

 

  

 

  

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ru 2.

 

Газды қазандықты жұмысқа іске қосу

 

Электр беру кабелін электрлік желіге жалғаңыз да, жайылулардың бар екендігін тексеру ҥшін суды беру кранын, сонымен қатар газды кранды тексеріңіз.

 

Қазандықты 

электр желісіне қосып және басқару пультында қосу батырмасын басқаннан кейін, 

қосу лампасының индикаторы жанды ма тексеру керек.

 

Егер жҧмыс индикаторы жанбаған болса, басқару пультындағы берілген температура бӛлме ішіндегі температурадан тӛмен болады, сондықтан да деңгейді реттеңіз.

 

Егер  жанудың  лампа  индикаторы  жанған  болса,  онда  қазандық  іске  қосылмайды,  мҥмкін, қазандықты  қҧрғаннан  кейін  қҧбырда  ауа  тығындары  пайда  болды,  сондықтан  басқару  пультындағы 

қосу батырмасын 2

-

3 рет басыңыз. 

Қазандықты

 

жҧмысқа іске қосқаннан кейін оның барлық режимдерін тексеріңіз. 

Судың  қызу  температурасын  маусымдық  жағдайларға  және  жеке  тҧтынушылық  жағдайға 

байланысты реттеңіз.

 

 3.

 

Қатып қалудың алдын алу бойынша негізгі шаралар

 

Қату 

мен жарықшақтардың пайда болуының алдын алу ҥшін тіпті  қыста ҥйден кеткенде де 

Электрлік қорек кӛзін ажыратпаңыз (қатудың алдын алатын функция жҧмыс істейді).

 

Қысқы 

уақытта  пайдаланудың  ҧзақ  уақыт  жоқ  болған  жағдайда  қатудың  алдын  алу  ҥшін  қазандық 

пен жылыту жҥйесінен судың тӛгіп тастаңыз.

 

Жалаңаштанған  қҧбырды  оқшаулағышпен  жабу  қажет.  Егер  қҧбыр  немесе  қазандық  қатып  қалған болса, қазандықты қоспаңыз. Маманның кӛмегін алу ҥшін мамандандырылған кәсіпорынға жҥгініңіз.

 

 4.

 

Газ жайылған жағдайдағы қауіпсіздік ережелері мен профилактикалық тексеру

 

Қазандықтың 

қызмет  кӛрсет  мерзімін,  оның  дҧрыс  және  қауіпсіз  пайдалану  мақсаттарында 

жылына  кемінде  бір  рет  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жҥргізу  ҥшін  мамандандырылған 

кәсіпорынға жҥгініңіз.

 

Қазандыққа 

техникалық қызмет кӛрсету және оны тазалау газ кранын жауып, электрлік желіден 

ажыратып, қазандық суғаннан кейін жҥргізіледі.

 

Газды қҧбырды газдың жайылуына сабынды сумен мерзім сайын тексеріп отырыңыз. 

Пайдалану  уақытында  міндетті  тҥрдегі  тәртіпте  тҥтіндіктің  кҥйін  тексеріңіз:  таттың,  тесіктердің, 

тығындалудың  жоқтығына,  пайдаланылған  газдардың  қалыпты  бҧруды  қамтамасыз  ететін  байланыс 

орындарының герметикалығына.

 

Тҥтіндік  қҧбырдың  жалғанбалы  бӛліктерінің  тозу  салдарынан  пайдаланылған  газдардың  жайылу қаупі

 

жоқтығына тексеріңіз. 

Қазандықты

 

пайдалану  кезінде  қандай  да  бір  ақауларды  анықтаған  жағдайда  қандай  да  бір шараларды  ӛздігіңізден  қолданбаңыз.  Тӛменде  келтірілген  нҧсқаулықтарды  қолданыңыз.  Егер 

қазандық  қандай  да  бір  ақауларды  белгілесе  және  басқару  пультында  сәйкес  лампа  жанса 

немесе  дисплейде  ақау  коды  пайда  болса,  тез  арада  мамандандырылған  кәсіпорынға 

хабарлаңыз.

 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет