Пайдалану бойынша нұсқаулықжүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата22.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Пайдалану бойынша нұсқаулық

 

/қазандықты қҧрастыру, техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу бойынша нҧсқаулықпен біріктірілген/

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

жанудың 

жабық


 

камерасы


 

бар


 

жылу


 

тасымалдағыштың

 

кҥштеп


 

циркуляциясы

 

бар


 

қос


 

контурлы


 

қабырғалы

 

газды


 

қазандық


 

 


Назар

 

аударыңыз

!

 

Су 

жылытқышты

 

пайдалануды

 

бастар

 

алдында

 

жарнамалық

 

және

 

ескерту

 

жапсырмаларын

 (

беткі

 

және

 

бүйірлік

 

беттеріндеалып

 

тастауды

 

ұмытпаңыз

.

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты 

пайдаланар

 

алдында


 

міндетті


 

тҥрде


 

осы


 

пайдалану

 

бойынша


 

нҧсқаулықты

 

оқып


 

шығыңыз


Нҧсқаулықты

 

қолдану


 

оның


 

ҧзақ


 

және


 

қауіпсіз


 

жҧмыс


 

істеуінің

 

кепілі


 

болады


Пайдалану

 

бойынша


 

нҧсқаулықты

 

қазандықты 

пайдаланудың

 

барлық


 

мерзімі


 

кезінде


 

сақтаңыз


.

 

Нҧсқаулықта 

баяндалған

 

қауіпсіздік 

және


 

орнату


пайдалану

 

мен


 

техникалық

 

қызмет


 

кӛрсету


 

шараларын

 

сақтамау


   

газбен


 

улануға


кҥйікке


ӛртке


 

және


 

электр


 

тогымен


 

зақымдалуға

 

әкелуі


 

мҥмкін


.

 

Қазандық 

тек


 

сәйкес


 

желдеткіші

 

бар


 

ғимаратта

 

ғана


 

орнатылуы

 

мҥмкін


.

 

  

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты 

орнату


иесіне


 

аппараттың

 

жҧмыс


 

принциптері

 

мен


 

пайдалану

 

ережелері 

туралы


 

нҧсқаулық

техникалық 

қызмет


 

кӛрсету


ақауларды

 

жою


 

және


 

жӛндеу


 

тек


 

мамандандырылған

 

кәсіпорында 

жҥргізіледі

.

 

 Тҥтіндікті

 

тексеру 

және


 

тазалау


су

 қҧбыры

 

коммуникацияларының 

жҥйесін


 

жӛндеуді


 

аппарат


 

иесінің


 

ӛтініші


 

бойынша


 

тҧрғын


-

й

 эксплуатациялық

 

қызметі 

жҥргізеді

.

 

Қазандықты 

қауіпсіз


 

пайдалану

 

мен


 

тиісті


 

кҥйде


 

ҧстау


 

ҥшін


 

оның


 

иесі


 

жауапкершілік

 

алады


.

 

Қазандық 

ақыл


 

қабілеті


 

тӛмен


 

немесе


 

ӛмірлік


 

тәжірибесі

 

жоқ


 

тҧлғаларды

сонымен


 

қатар


 

14 


жасқа

 

дейінгі 

балалардың

 

пайдалануы 

ҥшін


 

тағайындалмаған

.

 

 Қазандықты

 

СП 

62.13330.2011 «Газ

 

тарату


 

жҥйелері» газдандыру

 

жобасына


 

сәйкес


  

+5°С


-

ден


 

тӛмен


 

емес


 

температурадағы

 

тҧрғын


 

ҥй

 емес

 

бӛлмелерде 

ғана


 

орнатуға


 

рҧқсат


 

етіледі


СНжәне


 

Е

  42012002 

ақтаулдандырылған

 

баспасы»,  СП  41

1082004  «Тҧрғылықты

 

ғимараттарды   

газды


 

отындағы


 

жылу


 

генераторларымен

 

пәтер


 

бойынша


 

жылумен


 

жабдықтау», СНжәнеЕ

 40-01-

2003 «Жылытужелдету


 

және


 

кондициялау», СП

 7.13130.2009 

«Жылыту


желдету


 

және


 

кондициялау

Ӛртке


 

қарсы


 

талаптар»  және

    2012 

жылғы


  25-

сәуірдегі

 

Ресей


 

Федерациясы

 

ҥкіметінің№390 қаулысымен

 

бекітілген 

Ресей


 

Федерациясындағы

 

ӛртке


 

қарсы


 

режим


 

ережелері

.

 

 Ӛндіруші

 

шығарылатын 

ӛнімді


 

жетілдіру

 

бойынша


 

жҧмысты


 

ҥнемі


 

жҥргізеді

 

және


 

қазандық


 

қҧрылымына

 

қажетті


 

ӛзгерістер

 

енгізу


 

қҧқығын


 

ӛзіне


 

қалтырады

Бҧл


 

ӛзгерістер

 

пайдалану 

бойынша


 

нҧсқаулықта

 

кӛрсетілмеуі 

мҥмкін


.

 

қабырғалық 

газды


 

қазандық


 

 

 Құрметтің Сатып алушы!

 

Сізге Elsotherm 

сауда


 

белгісінің

 

қабырғалық 

газды


 

қазандығын

 

сатып


 

алғаныңыз

 

ҥшін


 

алғысымызды

 

білдіреді.

 

Elsotherm   қазандықтары

 

нақты 

кҥресте


 

қҧрылған


 

және


 

ең

 жоғары

 

тҧтынушылық 

қасиеттерге

 

иеElsotherm   сауда белгісі  ЭЛСО  группа фирмасына  тиесілі  (Санкт

-

Петербург қаласы) 

www.elso.ru,  www.elsotherm.ru.

 

 

Біздің қазандықтың 

таңдай отырып, Сіз ЭЛСО группадан 2 (екі) жыл бойы тегін кепілдік 

қолдауды аласыз.

 

 Қазандықты

 

кепілдік қызмет кӛрсетуге қою ҥшін пайдалану бойынша осы нҧсқаулықтардың кӛрсетілген бӛлімдерінің дҧрыс толуына аса назар аударыңыз:

 

Сатып алу кезінде (25 бӛлім және кепілдік талондар); Орнату кезінде (26 бӛлім және кепілдік 

талондар);

 

Бірінші жылдық қызмет кӛрсетуде (27-

бӛлім және кепілдік талондар).

 

 

Сіздің Elsotherm қабырғалық газ қазандықтарын қолайлы пайдалануыңызды тілейміз. 

 

 Ізгі қҧрметпен, ЭЛСО  группа 

ҧжымы.


 

 

  

 

  

 

  

 

 Elsotherm Шексіз

 

жылу 

www.elsotherm.ruМазмұны

 

1.   Жалпы

 

қауіпсіздік 

талаптары

 

……………............................………………….5 

2. 


Басымдылықтар…………………………………….……….……….……….……….…... 

7

 3.   

Ескерту


 

белгілері

 

және


 

қауіпсіздік

 

техникасының 

ережелері

 

….……..8 


 

4.

Қазандықтың 

тағайындалуы……………………….……….……….…………….…..…..9 

 

5.  


Жеткізілім

 

жиынтығы………………………….………………………………...…….9  

6.   


Техникалық

 

сипаттамалары…………………….……….………..………………...10  

7. 


Қазандықтың

 

қҧрылымы 

.............................. ……………….……….…………………………..11 

 

8.        Басқару

 

пульті………………………….……….………………………….….17 

9. 


Пайдалану

 

басталар 

алдындағы

 

қауіпсіздік 

талаптары

 

……………………….….19 

10. 


Пайдалану

 

кезіндегі 

қауіпсіздік

 

талаптары……………………..…........….22  

11.       

Қазандықты

 

пайдалану 

………………………………….……………..…...........…29

 

12. 


Қазандыққа

 

техникалық 

қызмет


 

кӛрсету


 

және


 

жӛндеу…………………………………….33

 

12.3 


Техникалық қызмет кӛрсету (пайданугылар ҥшін) ………………………………35

 

12.4 Ақауларды жою (пайдаланушылар ҥшін) ……………………………..36

 

12.5 Техникалық қызмет кӛрсету (мамандандырылған кәсіпорындар ҥшін)….38

 

12.6 Ақауларды жою (мамандандырылған кәсіпорындар ҥшін) ….40

 

13.    Қазандықты

 

орнату бойынша нҧсқаулықтар …………………...……….……….……44 

14. 


Қазандықты

 

орнату (мамандандырылған кәсіпорындар ҥшін) ..............……….……. 47 

15. 


Орнату 

аяқталғаннан 

кейін 

тексеру 


(мамандандырылған 

кәсіпорын 

ҥшін) 

………………………………………………………………………………61 

16. 


Қазандықты

 

сынақтық пайдалану 

(мамандандырылған 

кәсіпорын 

ҥшін)....................................................................................................................62 

 

17.     Жалпы талаптар.………….……….……….……….……….…………………….63  

18. Тасымалдау және сақтау ережелері ………….……….…………………….….63 

 

19. Кәдеге жарату …….………………………….……….……….……….……….………….………63  

20. Кепілдік міндеттемелер……….….…….……….……….………..……………….64 

 

21. Қазандықты тҧтынушыға пайдалануға тапсыру……………………….……….………65  

22. Кепілдік және сервистік қызмет кӛрсету…………..……….…………………..….66 

 

23.   Ӛндіріс туралы куәлік…………………………………….………..…..67 

24.  Қазандықты  сҧйытылған  газға  қайта  жабдықтау  туралы  (мамандандырылған  кәсіпорын 

ҥшін) ……………………………………………………67

 

 25.   Қазандықты сату туралы белгілеу ....................................................……….…………...68

 

26. Қазандықты

 

орнату туралы белгі…………………………………………………………….68 

27. 


Жыл сайынғы техникалық қызмет кӛрсетуді ӛткізу …………………………….

69

 Қосымша

 

1 (Кепілдік талондар). ............................................................................. 

……………


72

 

Қосымша 

2 (Қазандықты сҧйытылған газға қайта жабдықтау бойынша нҧсқаулық)..77

 

Қосымша


 

3 (Таратылған бӛліктері бар қазандықтың сҧлбасы).

................................... 

……….


80

 

1. 

Жалпы қауіпсіздік талаптары

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықты  орнату,  пайдалануға  іске  қосу,  бөлшектеу,  техникалық  қызмет  көрсету,  жөндеу 

және  сұйытылған  газға  қайта  жабдықтау  бойынша  барлық  жұмыстарды  тек  мамандандырылған 

кәсіпорын ғаға жүргізеді.

 

1.1 

Ӛздігінен

 

немесе басқа тҧлғалардың кӛмегімен тӛмендегілерге тыйым салынады: 

орнатылған  тҥтін  тартқыш  қҧбыры  жоқ  немесе  тҥтіндігінде  ақауы  бар  қазандықты 

пайдалануға;

 

ақауы бар қазандықты пайдалануға және қазандықты  тағайындалуынан тыс пайдалануға; 

Қазандықты

 

орнату, пайдалану ҥшін іске қосу, бӛлшектеу, техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу бойынша жҧмыстар жҥргізу;

 

қазандықты 

сҧйытылған газға қайта жабдықтау;

 

Қазандықтың 

қҧрылымы  мен  қауіпсіздік  жҥйесінің  жҧмысына  ӛзгерістер енгізуге;  Ӛндіруші 

кәсіпорын  шығармаған қосалқы бӛлшектерді  пайдалануға;  қазандық  орнатылған  бӛлмеде 

ауаның ағынын жабуға;

 

Апараттың жҧмыс істеу уақытында жану ӛнімдерін бҧру қҧбырына жанасуға, яғни қыздыру температурасы  100ºС

-

тан асуы мҥмкін; 

Газ қҧбыры мен су қҧбырын пайдалану, сонымен қатар жерге тҧйықтауға арналған жылыту 

жҥйесін пайдалану; егер Сіз аяқ киімсіз ылғал еденде тҧрсаңыз (немесе Сіздің аяқ киіміңіз 

суланған болса) қазандыққа жанасуға;

 

Қазандыққа 

кҥтім  жҥргізуге,  егер  ол  электр  желісінен,  газбен  жабдықтау  мен  сумен 

жабдықтаудан ажыратылмаған болса;

 

Қазандықтың 

электрлік жетегінің элементтерін зақымдауға және деформациялауға (соның 

ішінде электрлік қорек кӛзі ажыраулы

 

болғанда); 

Қазандықты

 

атмосфералық шӛгінділердің әсеріне ҧшырату; 

Алкогольдік  немесе  есіртілік  масаю  кҥйінде  бола  отырып,  қазандықпен  кез  келген 

қозғалыстар

 

жасауға; 

1.2

 

Қазандықтың

 

жҧмысында ақауларды тапқан жағдайда мамандандырылған кәсіпорынға жҥгіну және

 

ақауларды жойғанға дейін қазандықты пайдалануға; 

1.3

 

Қазандық


 

0ºС


-

тан  тӛмен  температурада  қазандық  ҧзақ  уақыт  тоқтап  тҧрғанда,  судың 

қатуының алдын алу мақсатында қазандық пен жылу жҥйесінен суды тӛгіп тастау қажет.

 

1.4 

Қазандық


 

қалыпты жҧмыс істеген жағдайда және бӛлмедегі газ қҧбыры бҥтін болғанда 

газдың иісі сезілмеуі тиіс.

 

1.5. Газдың иісі болғанда

  ШЫЛЫМ ШЕКПЕУ КЕРЕК;

  

газды кранды жабу;

  

электрлік розеткадан қазандықтың вилкасын суыруға;

  

Басқа аспаптардың вилкаларын электрлік желіден суырмау және қоспау;

 

Басқа электрлік приборлардың ауыстырып-қосқыш пен жарықты қоспау және сөндірмеу;

  

Байланыс құралдарын пайдаланбау (телефондар, рациялар және т.б);

  

Ашық жалынды пайдаланбау (оттықтар, сіріңке және т.б);

  

Бөлменің мұқият желдету үшін терезелерді ашу;

  

газ  аққан  жағдайда  бөлмені  босатып,  газдың  ағуы  туралы  газ  шаруашылығы  мен 

мамандандырылған кәсіпорынның апаттық қызметіне хабарлау.

 

Elsotherm Шексіз

 

жылу


 

www.elsotherm.ruНазар аударыңыз!

 

Газды 

қосылыстардың

 

герметикалығын 

тексергенде

 

ашық


 

жалынды


 

пайдалануға

 

тыйым


 

салынады


.

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

полмбаланған

 

бӛліктеріне 

кез


 

келген


 

аралсуларға

 

тыйым


 

салынады


.

 

Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

тҥтіндігінде

 

тарту


 

жоқ


 

болғанда


 

немесе


 

жеткіліксіз

 

болғанда


 

жанарғыға

 

газдың


 

берілуін


 

ажырататын

 

қауіпсіздік 

жҥйесімен

 

жабдықталғанТҥтіндікте

 

тарту


 

жоқ


 

болғанда


 

немесе


 

жеткіліксіз

 

болғанда


 

жанарғыға

 

газдың


 

берілуін


 

тоқтататын

 

қауіпсіздік 

жҥйесінің

 

жҧмысын


 

тоқтату


 

немесе


 

ӛзгерістер

 

енгізуге


 

тыйым


 

салынады


Берілген


 

талапты


 

орындамау

 

тҧншықтырғыш 

газбен


 

улануға


 

әкелуі


 

мҥмкін


.

 

Назар аударыңыз!

 

Тҥтіндікте 

тарту


 

жоқ


 

болғанда


 

немесе


 

жеткіліксіз

 

болғанда


 

жанарғыға

 

газдың


 

берілуін


 

ажырататын

 

қауіпсіздік 

жҥйесінің

 

шартты


 

іске


 

қосылуымен

 

қазандық


 

қайталап


 

ажыраған


 

жағдайда


 

қауіпсіздіктің

 

берілген


 

жҥйесінің

 

жҧмысын


 

тексеру


 

ҥшін


 

мамандандырылған

 

кәсіпорынға 

жҥгіну


 

қажет


 

және


 

тҥтіндікті

 

тазалауға 

арналған


 

коммуналдық

 

қызметті


 

шақыру


 

қажет


.

 

Назар аударыңыз!

 

ҥтіндікте 

тарту


 

жоқ


 

болғанда


 

немесе


 

жеткіліксіз

 

болғанда


 

жанарғыға

 

газдың


 

берілуін


 

ажырататын

 

қауіпсіздік 

жҥйесінің

 

жҧмысқа


 

қабілеттілігін

 

бақылау


 

және


 

жӛндеуді


 

тек


 

мамандандырылған

 

кәсіпорын 

ғана


 

жҥргізе


 

алады


.

 

 Назар аударыңыз!

 

Қазандықтың 

қауіпсіз


 

және


 

тоқтаусыз

 

жҧмыс


 

істеуін


 

қамтамасыз

 

ету


 

ҥшін


 

ӛндіруші


-

кәсіпорын

 

техникалық 

қызмет


 

кӛрсету


 

мен


 

жӛндеудің

 

жоспарлы


-

алдын


 

алу


 

жҥйесін


 

сақтау


 

ҧсынылған

Оның


 

орындалуы

 

ҥшін


 

жауапкершілік

 

тҧтынушыға 

артылады


Жыл


 

сайынғы


 

техникалық

 

қызмет


 

кӛрсетуді

 

жҥргізу


 

ҥшін


 

мамандандырылған

 

кәсіпорынды 

шақыруды


 

ҧмытпаңыз

.

 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет