Педагогика факультетіPdf көрінісі
бет1/6
Дата12.03.2017
өлшемі0,58 Mb.
#9246
  1   2   3   4   5   6

М. Өтемісұлы атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

  

Педагогика факультеті 

«Педагогика жəне психология»  кафедрасы 

050102 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі»  

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

«Математика негіздері»  

 

ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ _________________________________________________________ 

 

 

Курс – 1 Семестр – І 

Кредит саны  - 2 

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақтар (семинар) – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің 

өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ – 30 сағат  

Емтихан – 1 семестрде  

Барлығы – 90 сағат  

 

  

 

  

 

  

Орал -2011 ж. 

 

  

Курс 


бағдарламасы 

____________________________________________________ 

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) 

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. 

 

 

Құрастырушы(лар): оқытушы   ___Ерниязова Салтанат Наурызбаевна 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

«Педагогика жəне психология» кафедрасының отырысында қарастырылды. 29.08.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2. Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS. 

Оқытушы туралы мəлімет

Ерниязова Салтанат  Наурызбаевна, оқытушы, «Педагогика жəне психология» кафедрасы. 

Тұрғылықты жері: Орал қ., Надежда 45. 

Жұмыс орны: Студенттер к., 7-ші оқу ғимараты 516 кабинет, т. 50-53-46 

Байланыс телефоны: 87013188516 

 Пəн туралы мəлімет. 

Пəн атауы - Математиканың бастауыш курсының негіздері 

Сабақ кестесі:  Семестр 15 оқу аптасынан жəне 2 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 4 кредит –сағат 

өткізіледі деп болжанады, əрбір кредит – сағат 2 байланыс сағатынан /дəріс, практика/ жəне 2 сағат 

оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады.  

 

 Сабақтар 

Өткізілу уақыты 

Сабақтар 

Өткізілу уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(лекция 1) 

50 мин. 


СРСП 

(практикалық сабақ) 

50 мин. 

Байланыс сағаты 2 

(лекция 2) 

50 мин. 


СРСП (практикалық 

сабақ) 


50 мин. 

Байланыс сағаты 3 

(Практикалық сабақ 1) 

50 мин. 


СРСП (практикалық 

сабақ) 


50 мин. 

Байланыс сағаты 4 

(Практикалық сабақ 1) 

50 мин. 


СРСП (практикалық 

сабақ) 


50 мин. 

 

        Оқу жоспарынан көшірме.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 


Семестр 

Кредит 


саны  

Лекция 


Практикалық 

сабақ 


СРСП 

СРС 


Барлы 

ғы 


Бақылау 

түрі 
15 

15 


30 

30 


90 

Экзамен 


 

Кіріспе. 

  

Курстың  мақсаты:  Студенттерді  кіші  жастағы  оқушыларды  оқытудың  нақты  жағдайларынан  туындайтын 

оқу-тəрбиелік  міндеттерді  кəсіби  тұрғыда  шешу  үшін  қажет  болатын  білім,  білік  жəне  дағдылармен 

қаруландыру. 

Курстың міндеттері:  

аса маңызды математикалық ұғымдар мен фактілердің мəн-мағынасын ашып көрсету; математиканың  болашақ  бастауыш  сыныптар  мұғалімдерінің  кəсіби  білімі  жүйесіндегі  маңызын 

анықтау. 

Негізгі тақырыптар:  Жиын жəне олармен жүргізілетін амалдар, математикалық ұғымдармен тұжырымдар, 

сəйкестіктер  мен  қатынастар,  теріс  емес  бүтін  сандардың  жиындық  –  теориялық  мағынасы  жəне  олармен 

жүргізілетін  амалдар,  теріс  емес  бүтінсандардың  бөлінгіштігі,  оң  рационал  сандар  жəне  нақты  сандар. 

Теңдеу. Теңсіздік. Функциялар. 

 

Оқыту əдіснамасы:  

Əдістемелік  ғылымның  обьектісі,  пəні,  міндеттері  мен  зерттеу  əдістері,  сондай-  ақ  кіші  жастағы  

оқушыларға математиканы оқыту теориясы мен бағыттары       жайлы түсініктері болуы тиіс; 

Бастауыш  сыныптардағы  математика  курсын  құрайтын  негізгі  ұғымдар  мен  əрекет  тəсілдерінің  мазмұнын 

жəне  оның  ішінде  бастауыш  сынып  оқушылары  курсты  оқып-үйрену  барысында  меңгертуге  тиісті  білім, 

білік, жəне дағдылардың мазмұнын білуі керек; 

Бастауыш  мектептің  математикасы  курсы  мазмұнының  нақты  мəселелерін  оқып-үйрену  барысында 

оқушылардың  іс-əрекетін  басқаруға  жағдай  туғызатын  əдістемелік  тəсілдермен,  сондай-ақ  болашақ 

мұғалімнің  қазіргі  бағдарламамен  жұмыс  жасау  дайындығын  сипаттайтын  сабақты  жоспарлауға,  талдауға 

жəне  өткізуге  бастауыш  математика  курсының  мазмұнымен  жұмыс  істеумен  байланысты  дидактикалық 

біліктермен қарулануы тиіс; 

Математика  оқулықтарымен  жұмыс  істеу  барысында  өзіндік  бағыт-бағдары  болуы  жəне  ондағы 

тапсырмаларды пайдалана білулері тиіс; 

Кіші жастағы мектеп оқушыларының ерекшеліктерін ескере отырып, нақты мəселені түсіндіру үшін əр 

түрлі дербес əдістемелік тəсілдерді тиімді пайдалана алулары тиіс; 

Бастауыш  мектепте  математиканы  оқытудың  теориясы  мен  əдістемесі  бойынша  курстық  жəне 

дипломдық жұмыстарды орындауға байланысты біліктермен қарулануы тиіс; 

 

Студенттерге қойылаты талаптар

Оқыту  негізінен  оқу  материалдары  түсіндірілетін  жəне  есеп  шығарудағы  практикалық  дағдыларды 

қалыптастыратын  дəріс  жəне  практикалық  сабақтар  түрінде  өтеді.  Студенттердің  білімін  тексеру  ауызша 

коллоквиум  жəне  жазбаша  бақылау  жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік  тапсырмалар  жəне  үй  жұмыстарын 

тексеру ретінде болады. Студенттердің білім кемшіліктерін жою үшін алдын ала белгіленген кесте бойынша 

əр апта сайын консультациялар жүргізіледі. 

 

Қатысу:  Сабаққа  міндетті  түрде  қатысу  керек.  Босатылған  сабақтар  оқу-əдістемелік  кешенде  көрсетілген 

сабақтың толық көлемінде жұмыспен өтеді.  

Аудиториядағы тəртіп: 

Сабақ уақытында төмендегі іс-əрекеттерге рұқсат етілмейді: 

1. Ұялы телефонмен сөйлесуге; 

2. Сабақтан сұрануға; 

3. Бос əңгімеге; 

4. Басқа біреуге кедергі келтіріп, тапсырманы автоматты көшіруге; Сабақ  уақытында студенттің төмендегі іс-əрекеті есепке алынады

1. Өз пікірін дəлелдесе; 

2. Сабаққа белсенді қатысса; 

3. Берілген тапсырманы уақытынан бұрын орындаса.  Үй тапсырмасы: 

 

 Үй жұмысының орындалуына міндетті жəне оқытушы белгілеген уақытта тапсырылуы тиіс. 

Уақытында тапсырылмаған үй жұмысы қабылданбайды. Сіздің өте жақсы орындаған он үй жұмысыңыздан 

сіздің жалпы бағаңызға əсер ететін баға шығарылады. 

Жеке семестрлік тапсырмалар: 

Жеке семестрлік тапсырмалар міндетті орындалуы тиіс. Семестрлік жұмыстар дұрыс орындалғанда, 

студент  ол  жұмысты  қорғауы  тиіс,  жұмыста  қателер  табылған  жағдайда  ол  студентке  қайта  қайтарылады. 

Тапсырмалардың əрқайсысы бөлек бағаланып, қорытынды бағаға əсерін тигізеді.  Өзіндік жұмыс: 

 

Сабақта  орындалып,  сабақ  соңынды  тапсырылады.  Сабақтан  соң  қабылданбайды  жəне бағаланбайды. 

Коллоквиум:  

 

Коллоквиум  əрбір  топқа  жеке  қойылған  кесте  бойынша  тапсырылады.  Қайта    тапсыруға  рұқсат етілмейді. 

Курс мазмұны:   

Жиындар жəне оларға қолданылатын амалдар

1.  Жиындар теориясының ұғымдары: жиын, жиынның элементі, бос жиын, шекті жəне шексіз жиын, 

тең жиындар, əмбебап жиын ұғымдары. 

2.  Жиынның берілу тəсілдері. Эйлер диаграммалары. 

3.  Жиындарға  қолданылатын  амалдар:  жиындардың  қиылысуы  мен  бірігуі,  ені  жиынның  айырмасы, 

жиынның əмбебап жиынға дейінгі толықтамасы; 

4.  Жиындардың  декарттық  көбейтіндісі,  жиында  қос-қостан  алғанда  қиылыспайтын  ішкі  жиындарға 

бөлшектеу.  

5.  Жиындарға  қолданылатын  амалдардың  заңдары:  қиылысудың  (бірігудің)  коммутативтік  жəне 

ассоциативтігі;  оларды  байланыстыратын  дистрибутивтік  заңдар;  декарттық  көбейтіндіні 

жиындардың  бірігуімен,  қиылысуымен  жəне айырмасын байланыстыратын дистрибутивтік заңдар; 

бос жиынның нейтралдыққасиеті, бос жиынның жұтып қою қасиеті. Сəйкестіктер. 

1. Жиындар элементтерінің арасындағы сəйкестіктер. Сəйкестіктің графы жəне графигі. 

2. Сəйкестіктің дербес түрлері. Бейнелеулер жəне олардың түрлері. Тең қуаттас жиындар.  

3. Қатынастар жəне олардың қасиеттері.  

4. Эквиваленттік қатынастық жиынды кластарға бөлшектеумен байланыстылығы; реттік қатынас.  

Комбинаторика элементтері. 

1.  Комбинаторлық  есептері,  екі  жəне  одан  көп  шекті  жиындардың  бірігуіндегі  жəне  декарттық 

көбейтіндісіндегі элементтердің санын табу.   

2.  Комбинаторика  ұғымдары:  қосынды  жəне  көбейтінді  ережесі;  қайталамалы  жəне  қайталаусыз 

орналастырулар, алмастырулар, терулер жəне олардың санын табу формулалары. 

Математикалық тұжырымдар жəне олардың құрылымы. 

1. Математикалық ұғымдар жəне олардың қалыптасу процесі. 

2. Анықталатын жəне анықталмайтын ұғымдар. Ұғымдарды анықтаудың түрлері.  

3.  матемтикалық  тұжырымдардың  түрлері:  аксиомалар,  анықтамалар,  пікірлер,  предикаттар  жəне 

теоремалар. 

4. Пікірлерге жəне предикаттарға қолданылатын амалдар жəне олардың заңдары.  Санау жүйелері. 

1. Санау жүйесі туралы ұғым.Ондық  санау жүйесі. 

2. Позициялық жəне позициялық емес санау жүйелері.  

3. Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне көшу. 

4. Санаудың ондық жүйеден басқа жүйелерінде амалдар орындау. 

 

Теріс емес бүтін сандар жиынын құрудың теориялық-жиындық тəсілі

1. Натурал  сан  мен  нөл  ұғымдарының  «кем»,  «артық»,  «тең»  қатынастарының  теориялық  жиындық 

тұрғыдағы анықтамасы. 

2.  Теріс емес бүтін сандарға қолданылатын амалдар.  

3.  Қосу мен көбейтудің заңдары.  

4.  Қалдықпен  бөлудің,  қосындыны  жəне  көбейтіндіні  санға  бөлу  ережелерінің  теориялық-жиындық 

мағынасы.  Сандардың бөлінгіштігі 

1.  Теріс емес бүтін сандар жиынындағы бөлінгіштік қатынасының анықтамасы жəне қасиеттері.  

2.  Жай жəне құрама сандар. 

3.  Сандардың ең кіші ортақ еселігі мен ең үлкен ортақ бөлгіші, олардың негізгі қасиеттері. Бүтін сандар 

1.  «Бүтін сан», «бүтін сандар жиыны», «бүтін санның модулі» ұғымдары. 

2.  Бүтін сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар. 

3.  Бүтін сандар жиынының қасиеттері жəне олардың геометриялық кескіні. Рационал сандар 

1.  «Бөлшек», «рационал сан» ұғымдары. 

2.  Рационал сандарға қолданылатын арифметикалық амалдар жəне олардың қасиеттері. 

3.  Рационал сандар жиыны жəне олардың қасиеттері. 

4.  Ондық бөлшектер жəне оларға қолданылатын арифметикалық амалдар. 

5.  Рационал сан шектеусіз периодты ондық бөлшек ретінде. Нақты сандар 

1.  Иррационал сан ұғымы. Иррационал сан шектеусіз периодсыз ондық бөлшек ретінде.  

2.  Нақты сандар жиыны жəне оның қасиеттері. 


3.  Нақты сандарға қолданылатын амалдар жəне олардың қасиеттері. 

4.  Сандарды дөңгелектеу ережелері. 

5.  Жуық сандарға амалдар қолдану. 

6.  Санның квадраты мен кубы, дəрежелеу, квадрат жəне куб түбір.  

Сабақ кестесі:  

1-апта 

1 кредит  сағат  

№1дəріс  

Дəріс тақырыбы: Жиындар теориясының ұғымдары.  

Дəріс  мазмұны:  Жиын,  жиынның  элементі,  бос  жиын,  шекті  жəне  шексіз  жиын,  тең  жиындар,  əмбебап 

жиын ұғымдары. Жиындардың берілу тəсілдері. Эйлер дөңгелектері. 

/1/  

14-18 б.  /2/  

8-13 б.  

/3/ 

25-30 б. ОЖСӨЖ мазмұны: Бос,шекті,шектеусіз жəне тең жиындарға мысалдар.Ішкі жиынның түрлері. 

Қосымша /2 / І тарау § 1 ок. 9,10,11 § 2 и  5 ,7,8,11 § 3 ж. 3 §4 и 4,5, §7 1,3 СӨЖ мазмұны: Жиын ұғымының математикада жəне өмірде қолданысы. 

Қосымша  / 2/ 1 тарау § 5,6 

 

2 кредит  сағат  

№1 практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы: Жиындар теориясының ұғымдары жəне жиындарға амалдар.  

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Жиындар  ұғымдары  мен  олардың  берілу  тəсілдері.  Эйлер  дөңгелектерін 

қолдану. Жиындардың қиылысуы, бірігуі жəне айырмасы.  

/1/ 

19-20 б.  /3/ 

ІІ тарау. § 1. п.1,3. 1,4. 1,5. 2,2. 2,3. 2,7. 3,1. 3,5. 4,1. 4,2. 4,3. 5,1.     ОЖСӨЖ мазмұны: Бос,шекті,шектеусіз жəне тең жиындарға мысалдар.Ішкі жиынның түрлері. 

 

Қосымша /2/ 1 тарау §1, №6,9,10 §2,7,54, № 4,5, §5,№ 3,4, 38 № 10,12, § 9,12,21 СӨЖ мазмұны: Жиындарға амалдардың заңдары. 

Қосымша /2/ §2 № 10 §3 № 3 34 № 8 №11  58 № 2 ,22 §9,20 

 

2-апта 

3 кредит  сағат  

№2 дəріс  

Дəріс тақырыбы: Жиындардың декарттық көбейтіндісі. 

Дəріс  мазмұны:  Жиындардың  декарттық  көбейтіндісі.  Жиынды  қос-қостан  алғанда  қиылыспайтын  кіші 

жиындарға  бөлшектеу.  Декарттық  көбейтіндіні  жиындардың  бірігуімен,  қиылысуымен  жəне  айырмасымен 

байланыстыратын дистрибуттивтік заңдар, бос жиынның нейтралдық қасиеті жəне жұтып қою қасиеті. 

/1/ 


20-23 б. 

/2/ 


20-29 б. 

/3/ 


38-39 б. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:    Декарттық  көбейтіндіні  жиындардың  бірігуімен,  қиылысуымен  жəне  айырмасымен 

байланыстыратын дистрибуттивтік заңдар, бос жиынның нейтралдық қасиеті жəне жұтып қою қасиеті. 

 Қосымша /2/ 1 тарау  §13, §14 

СӨЖ мазмұны: Бос жиынның нейтралдық қасиеті жəне жұтып қою қасиеті.  

 /2/ І тарау §11, 12    Қосымша /4/ §42 п.3,4 

 

4 кредит  сағат  

№2 практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы: Жиындардың декарттық көбейтіндісі жəне амалдардың заңдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:      Жиындардың  декарттық  көбейтіндісі.  Жиынды  қос-қостан  алғанда 

қиылыспайтын ішкі жиындарға бөлшектеу. Қиылысудың жəне бірігудің заңдары. 

/1/ 

22-23 


/2/ 

21-22 б. 

/3/ 

ІІ тарау. § 1. п. 6,1. 6,2. 6,5.  ОЖСӨЖ мазмұны: Жиынды қос-қостан алғанда қиылыспайтын  ішкі жиындарға  бөлшектеу.  /5/ §5 бет 30 

№3 №9 оп 31 №1 бап 33 №4,5 /3/ П тарау §1 бап 6 № 1,5,6 СӨЖ мазмұны: Қиылысудың жəне бірігудің заңдары. 

 Қосымша /2/ і тарау §10 №1,9,11  513 № 1,7  §14 № 1,7 

 


3-апта 

5 кредит  сағат  

№3дəріс  

Дəріс тақырыбы: Жиындар элементтерінің арасындағы сəйкестіктер.  

Дəріс  мазмұны:  Жиындар  элементтерінің  арасындағы  сəйкестіктер.  Сəйкестіктің  графы  мен  графигі. 

Бейнелеулер жəне олардың графтары. 

/1/ 

33-39 б. /2/ 

30-36 б. 

/3/ 

67-72 б. ОЖСӨЖ мазмұны:  Сəйкестіктің графы мен графигі. 

/ 2 /  33-355  /5/  1 тарау § 6 бап 41-43 СӨЖ мазмұны:  Бейнелеулер жəне олардың графтары. 

Қосымша /2/ 1 тарау §6  1   42,43 

 

6 кредит  сағат  

№3 Практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы: Сəйкестіктер жəне олардың түрлері. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  сəйкестік  түрлері.  Сəйкестіктің  графы  мен  графигі.  Бейнелеу  графі  мен 

графигі. 

/3/ 

ІV тарау. § 1. п.1,1. 1,2. 1,3. 2,3.  ОЖСӨЖ мазмұны: Сəйкестіктің графы мен графигі.  

 /3/ ІУ тарау § 1 бап 1 № 1,3 бап 2 №3  /5/ І тарау §6    41 №5, 6, 7 СӨЖ мазмұны: Бейнелеу графі мен графигі. 

Қосымша /2/ 1 тарау §15 № 4,7,11,  §16 № 2,3,   §17 № 1 

 

4-апта 

7 кредит  сағат  

№4 дəріс  

Дəріс тақырыбы: Қатынас. 

Дəріс  мазмұны:  Жиындағы  қатынастар  жəне  олардың  қасиеттері.  Қатынастың  берілу  тəсілдері.  Реттік 

қатынас жəне оның түрлері, графтары. 

/1/ 

39-41 


/2/ 

36-44 


ОЖСӨЖ мазмұны: Қатынастар жəне олардың қасиеттері.  

Қосымша /3/ І тарау §6 б. 34 т.36 СӨЖ мазмұны: Реттік қатынас жəне оның түрлері, графтары. 

Қосымша /2/ І тарау  §6 п.37 

 

8 кредит  сағат  

№4  практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы:  Жиындағы қатынастар жəне оның қасиеттері. 

Практикалық сабақ мазмұны: Жиындағы  бинарлық қатынас. Бинарлық қатынастың графы мен графигі. 

Реттік қатынастар жəне олардың графтары. 

/3/ 

ІV тарау. § 1. п. 3,2. 3,3. 3,4. 3,17. 3,18.  ОЖСӨЖ мазмұны: Бинарлық қатынастың графы мен графигі. 

Қосымша /2/ І тарау § 18 №4,6,7,9 СӨЖ мазмұны: Реттік қатынастар жəне олардың графтары. 

Қосымша /2/ І тарау §18 № 1,5,10 

 

5-апта 

9 кредит  сағат  

№5 дəріс  

Дəріс тақырыбы: Комбинаторика есептері. 

Дəріс  мазмұны:  Комбинаторикалық  есептер:  екі  жəне  одан  да  көп  шекті  жиындардың  бірігуіндегі  жəне 

декарттық көбейтіндісіндегі элементтердің санын табу: шекті жиынның элементтерінен берілген ұзындықта 

құрастырылған  реттелген  ішкі  жиындардың  санын  табу;  шекті  жиынның  əр  түрлі  элементтерінен  алынған 

барлық ішкі жиындардың санын табу.  

/1/ 

44-45 б. /2/ 

22-25 б. 

/3/ 

38-41 б. ОЖСӨЖ мазмұны: Екі жəне одан да көп шекті жиындардың бірігуіндегі жəне декарттық көбейтіндісіндегі 

элементтердің  санын  табу:  шекті  жиынның  элементтерінен  берілген  ұзындықта  құрастырылған  реттелген 

ішкі жиындардың санын табу; /5/ І тарау  §6 бап 32,33,35 

СӨЖ мазмұны: Шекті жиынның əр түрлі элементтерінен алынған барлық ішкі жиындардың санын табу.  

 / 1 /  38-41 

 

 

10 кредит  сағат  №5  практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы:  Комбинаторикалық есептер. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Шекті  жиындардың  бірігуіндегі  жəне  декарттық  көбейтіндісіндегі 

элементтерінің  санын  табу;  шекті  жиынның  əр  түрлі  элементтерінен  алынған  барлық  ішкі  жиындардың 

санын табу. 

/3/ ІІ тарау. § 2 п. 1,2. 1,3. 1,4. 1,6. 2,3. 2,6. 2,7. 2,8. ОЖСӨЖ  мазмұны:  Шекті  жиындардың  бірігуіндегі  жəне  декарттық  көбейтіндісіндегі  элементтерінің 

санын табу; 

/5/ І тарау . §5 бап 32 №1,4,7  бап 35 № 3,4,8,9,11 

СӨЖ мазмұны: Шекті жиынның əр түрлі элементтерінен алынған барлық ішкі жиындардың санын табу. 

/5/ І тарау . §5 бап 32 № 5,6   бап 35 № 7,10   

6-апта 

11 кредит  сағат  

№6 дəріс  

Дəріс тақырыбы: Комбинаторика элементтері.  

Дəріс  мазмұны:  Қосынды  мен  көбейтінді  ережесі:  қайталамалы  жəне  қайталаусыз  орналастырулардың, 

алмастырулардың, терулердің санын табу формулалары.  

/1/ 

46-49 б. /3/ 

42 – 50 б. ОЖСӨЖ  мазмұны:  Қайталамалы  жəне  қайталаусыз  орналастырулардың,  алмастырулардың,  терулердің 

санын табу формулалары.  

/2/  . § 20   . §25 

СӨЖ мазмұны: Қосынды мен көбейтінді ережесі  

Қосымша /3/ І тарау . §7 № 40,41 

 

12 кредит  сағат  

№6  практикалық сабақ  

Практикалық сабақ тақырыбы:  Қайталамалы жəне қайталаусыз орналастырулар, алмастырулар, терулер. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Қосынды  жəне  көбейтінді  ережесі.  Қайталамалы  жəне  қайталаусыз 

орналастырулар, алмастырулар ,терулер санын табу.  

/3/ 

ІІ тарау. § 2. п. 3,1. 3,2. 4,1. 5,1. 5,2.  ОЖСӨЖ мазмұны: Қайталамалы жəне қайталаусыз орналастырулар, алмастырулар,терулер санын табу.  

Қосымша /4/ . §2 бет 16 № 1, 2,9,10,12 СӨЖ мазмұны: Қосынды жəне көбейтінді ережесі.  

/4/ 1 тарау   . §4 бап № 1,2, бет 4,№ 1,2 

 

 

7-апта 13 кредит  сағат  

№7 дəріс  

Дəріс тақырыбы:  Математикалық тұжырымдар.  

Дəріс  мазмұны:  Математикалық  ұғымдар  жəне  олардың  қалыптасуы.  Анықталатын  жəне  анықталмайтын 

ұғымдар. Ұғымдарды анықтау тəсілдері. Математикалық тұжырымдардың түрлері: аксиомалар, пастулаттар, 

анықтамалар, пікірлер, предикаттар. Пікірлер мен предикаттарға амалдар. 

/1/ 


69-78 

/2/ 


43-66 б. 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет