С тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақ


УУУ $$$ 386 Уран изотопының ядросында қанша нейтрон бар? А) 143 ҰҰҰбет2/3
Дата06.01.2022
өлшемі0.94 Mb.
#15788
1   2   3
УУУ

$$$ 386


Уран изотопының ядросында қанша нейтрон бар?

А) 143


ҰҰҰ

$$$ 173


Ұзындық бірлігіне келетін дифракциялық тор саңылауларының саны 250 рет/мм. Тордың периодын анықтаңыз.

A) 4 мкмҮҮҮ

$$$ 257


Үш -ыдырауынан және бір -ыдырауынан кейін талий изотопы ядросында қанша протон қалады?

A) 82


$$ 194

Үш қырлы призма арқылы ақ жарықты жіберген кезде дисперсия спектрі алынған. Қай жарық сәулесі максималь бұрышпен сынады?

D) күлгін

ФФФ

$$$ 697


Ферми энергиясы қай формуламен анықталады?

А)

$$$ 643


Фоторезистор жұмысы қандай құбылысқа негізделген?

В) Ішкі фотоэффект

$$$ 649

Фотокатод монохроматты жарық көзінен жарықталынады. Фототоктың қанығу шамасы неге тәуелді?

С) Жарық интенсивтілігіне (жарық ағыны)

$$$ 650


Фотоэлементке түскен жарықтың жиілігін өзгерткенде, тежеуіш потенциал 2 есе артты. Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы қалай өзгерді?

С) 2 есе артады

$$$ 651

Фотоэффект кезінде фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 3 есе артса, жарық жиілігі қалай өзгерген? Электрондардың металдан шығу жұмысы ескерілмейді:

С) 9 есе артты

$$$ 664


Фотонның релятивистік массасы неге тең ?

E)

$$$ 574


Фотон энергиясын қандай формулалармен есептеуге болады?

1. h

2.

3.

4.

5.

D) 1,3 және 4

$$$ 578

Фотоэффектінің қызыл шекарасының өрнегін көрсетіңіз.С)
$$$ 569

Фотон импульсі неге тең?А)

$$$ 542


Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы қоздырылған тербелістердің бақылау нүктесінде жол айырымы қандай болады?

D) /2
$$$ 522

Фотоэффектінің қызыл шекарасына арналған өрнекті көрсетіңіз.В)

$$$ 523


Фазалық жылдамдық дегеніміз:

Е) Толқын фазасының таралу жылдамдығы

$$$ 478

Фотоэффект байқалуы мүмкін фотоэффектінің қызыл шекарасы деп … айтады.

A) фотоэффект байқалуы мүмкін минимал жиілікті
$$$ 479

Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.

C) 2 есе артады
$$$ 480

Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.

A) 4 есе артады

$$$ 420


Френель зоналарының жұп саны орналаса алатын дөңгелек тесіктен болатын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?

B) қарақоңыр дақ


$$$ 421

Френель зоналарының тақ санын ашатын дөңгелек тесіктен туындайтын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?

A) жарық дақ

$$$ 437


Фотоэффекті құбылысы кезінде пайда болған фотондардың минимал энергиясы 4,5 эВ болса, онда электрондардың металдан шығу жұмысы қаншаға тең болады?

C) 4,5 эВ$$$ 300

Фазалар айырымы 0,4-ге тең болса, екі когерент монохромат толқынның заттағы оптикалық жол айырымы қандай болады?

Е) 0,2

$$$ 305


Фазалар айырмасы 0,8-ге тең болғанда, екі монохромат когерентті толқынның оптикалық жол айырымы қандай болады?

С) 0,4

$$$ 343

Фотондар энергиясы 10,7 эВ , ал катодты жасаған заттан электрон шығу жұмысы 2 эВ болса, фотоэлектрондардың катодты тастап шығатын максимал энергиясы қандай болады?

А) 8.7 эВ

$$$ 346


Фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуінің негізінде қандай заң жатыр?

В) Энергияның сақталу заңы

$$$ 222

Фототокты шектейтін тежегіш потенциалды (тежеуші өрістің потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.

С)

$$$ 209


Фотонның комптондық шашырауы қандай бұрыш кезінде толқын ұзындығының үлкен өзгерісі болады?

E) 1800


$$$ 160

Фаза айырымы болса, онда заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай?

D) 0,5

$$$ 107


Фототок, U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максималь жылдамдығы қандай болады? (е=1,610-19 Кл; mе=9,110-31 кг).

E) 1,14 Мм/с

$$$ 99

Фотоэффектінің «қызыл шекара» өрнегін көрсетіңіз.D)

$$$ 55


Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:

В) /2


$$$ 66

Френель теориясы бойынша, толқын шебі белгілі бір өлшеммен сақиналы зоналарға бөлінеді және онда көршілес зоналардың шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықтың ... айырмашылығы болуы тиіс.

D) /2-ге

$$$ 21


Фокаль жазықтығы дегеніміз – бұл:

А) линзаның фокусы арқылы оның бас оптикалық осіне перпендикуляр өтетін жазықтықХХХ

$$$ 688


Химиялық таза жартылай шала өткізгіштегі негізгі ток тасымалдаушылардың концентрациясы неге тәуелд?

Е) Заттың химиялық табиғаты мен температурасына


ШШШ

$$$ 690


Шала өткізгіштер үшін Е рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?

B) ΔЕ ~ 0,1 эВ


$$$ 646

Шала өткізгіштер үшін меншікті өткізгіштіктің қызыл шекарасының жиілігін табыңыз ():

А) 11014 Гц

$$$ 632

Шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы кванттық бөлшектің энергетикалық спектрі үзікті ( бөлшек энергиясы квантталған). Осы энергия n кванттық санмен қалай байланысқан?

В) Еn ~ 1/ n2

$$$ 554


Шағылған сәуленің толық поляризациясы болғандағы Брюстер заңын көрсетіңіз.

В)

$$$ 458


Шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы 2 мм. Егер линзаның қисықтық радиусы 1 м болса, жарықтың толқын ұзындығы неге тең?

E) 1 мкм
$$$ 452

Шредингер теориясына сәйкес сутегі атомындағы электрон энергиясы қандай бүтін сандармен сипатталатын параметрлерге тәуелді?

A) n кванттық санға

$$$ 375

Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіншілік береді?В) толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау ықтималдығы
$$$ 344

Шығу жұмысы 3*10-19 Дж-ға тең болса, натрий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады? (=6,63*10-34 Дж*с)

С) 0,663 мкм

$$$ 304

Шағылған жарықта қараңғы болып көрінетін пленканы оның бетіне перпендикуляр түскен, 744 нм сәулелермен жарықтандырғанда, пленканың (n=1,5) ең кіші қалыңдығы қандай болады?

В) 248 нм
$$$ 276

Шыны-ауа орталарының шекарасы үшін толық шағылудың шекті бұрышы 300-қа тең. Осы шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз. Жарықтың вакуумдағы жылдамдығын с=3*108 м/с -ке тең деп алыңыз.

D) 1,5*108 м/с

$$$ 150


Шекаралық беттен 30о-тық толық шағылу бұрышымен жарық шыныдан ауаға өтеді. Осы кездегі сыну бұрышы неге тең болады? Шынының сыну көрсеткіші 2-ге тең.

A) 90о


$$$ 101

Шашырау бұрышы болса, онда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығы максимал өзгеріске ұшырайды.

Е) 
$$$ 78

Шыны призмасы ақ жарықты шашыратқан кездегі сәулелер жүрісі қай суретте дұрыс берілген? А - ақ; Қ - қызыл; Ж - жасыл; К - күлгін.

A)

$$$ 73


Шыныдан күн жарығы белгілі бұрышпен шағылған кезде...

А) табиғи жарық жазық поляризацияланған болып табылады$$$ 4

Шағылған сәуле түскен сәулеге перпендикуляр болу үшін жазық айнаға сәуле қандай бұрышпен түсуі керек?С)
$$$ 23

Шыны-сұйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бұрышы ішек=65о. Шынының сыну көрсеткіші n=1,5 (sіn650=0,91). Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз.

С) 1,36

ЫЫЫ

$$$ 484


Ыдырау тұрақтысы 0,5 с-1 радиоактивті изотоптың орташа өмір сүру уақыты қаншаға тең?

D) 2 с


ЭЭЭ

$$$ 104


Электромагниттік сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі ... деп аталады.

E) ішкі фотоэффект


$$$ 105

Электромагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы … деп аталады.

D) сыртқы фотоэффект

$$$ 161


Экранда үшінші интерференциялық минимум бақылану үшін екі когерентті толқындардың жол айырымына қанша толқын ұзындығы сәйкес келеді?

C)

$$$ 170


Экрандағы нүктеде интерференциялық максимум байқалуы үшін, ол нүктеге келіп түсетін жарық толқынының фаза айырымы қандай болуы керек?

A) 2
$$$ 187

Экрандағы дифракциялық бейне нүктелік жарық көзінен шыққан монохромат жарық (600 нм) арқылы бақыланды. Экран мен жарық көзінің ортасына дөңгелек тесігі бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық сақинаның центрі қараңғы болу үшін, тесіктен қанша Френель зонасы өтуі керек?

B) 2


$$$ 212

Электронның вакуумды фотоэлементтің (катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз.

A) 4,7 эВ
$$$ 214

Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады?

B) 4,6 эВ

$$$ 221


Энергиясы 610-19 Дж-ға тең фотон импульсі қандай болады?

B) 210-27 кгм/с

$$$ 224

Электрондар үшінші орбитада тұрса, онда сутегі атомы әртүрлі энергиялары бар қанша квантты шығара алар еді?

C) 3

$$$ 230


Электронның атомдармен соқтығысу кезінде Франк және Герц тәжірибесі ... көрсетеді.

C) энергияның белгілі порциясын ғана беретіндігін

$$$ 243

Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?D)
$$$ 338

Энергетикалық жарқырағыштығын 16 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын қанша есе өсіру керек?

Е) 2

$$$ 345


Электрондардың кадмийден шығу жұмысы 4,08 эВ-ке тең. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 4,08 эВ-ке тең болуы үшін, кадмийге түсетін фотон энергиясы қандай болуы керек?

Е) 8,16 эВ

$$$ 350

Энергетикалық жарқырағыштығын 4 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын неше есе өсіру керек?А)

$$$ 367


Электрон 5,4*10-24 кг*м/с-ке тең импульске ие болса, бұл электрон үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? (h=6,6310-34 Джс).

А) 1,23*10-10м

$$$ 372

Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады?D) 0

$$$ 377


Энергиясы Е0 болатын негізгі күйден энергиясы Е1 болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды жұтады?

С)

$$$ 381


Энергиясы сутегі атомының күйі, қандай жағдайға сәйкес келеді?

D) атом иондалған


$$$ 431

Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?


D) , және өзара перпендикуляр
$$$ 548

Электрмагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады?

C), және өзара перпендикуляр

$$$ 579


Электрмагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы қалай аталады?

С) сыртқы фотоэффект

$$$ 580

Электрмагниттік сәуле шығарудан туындайтын шала өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі қалай деп аталады?

В) ішкі фотоэффект

$$$ 590


Электронның сутегі атомын иондауға қажет минимал жылдамдығы қандай болу керек? (Сутегі атомының иондану потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1*10-31 кг, электронның заряды 1,6*10-19 Кл)

В) 2,18 Мм/с

$$$ 598

Электрон импульсінің моментін кванттау ережесін көрсетіңіз.E)
$$$ 627

Электрондық шашырау үшін max максимал комптондық ығысу неге тең (к=2,4310-12м)?

Е) max= 4,86 пм
$$$ 669

Энергиясы Е=1,610-13 Дж бөлшек үшін де Бройль толқынының жиілігі неге тең?

B) 2,4·1020 Гц

$$$ 675


Электронның электронды-сәулелік түтіктегі қозғалысы кезіндегі импульсының анықталмағандығы pх=510-27 кгм/с. Электронның координатасының анықталмағандығын бағалаңыз (m  10-30 кг,  10-34 Дж  с):

А) х  10-8 м

$$$ 681

Электрмагниттік сәуле шығарудың әсерінен жартылай шала өткізгіштің немесе диэлектриктің ішінде электрондардың байланысқан күйден еркін күйге сыртқа шықпай ауысуы... деп аталады:

E) ішкі фотоэффект

$$$ 683


Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі... деп аталады:

A) туннельдік эффектЮЮЮ

$$$ 165


Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.

D) 0,5 м


ЯЯЯ

$$$ 701


Ядродағы нуклондардың арасында әсерлесудің қай түрі байқалады?
C) күшті
$$$ 705

Ядроның байланыс энергиясының формуласын көрсетіңіз:

B) { [Z· mp + (A-Z)·mn]–mЯ}·c2

$$$ 640


Ядроның меншікті байланыс энергиясы бай/А) массалық А санмен қалай байланысқан?

D) A=40-қа дейін артады да содан кейін кемиді
$$$ 405

Ядродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады?

С) «күшті» әсерлесу

$$$ 391


Ядролық реакцияны символдар арқылы жазғанда

х әрпімен белгіленген бөлшектің массалық саны А неге тең болады?

Е) 7
$$$ 258Ядролық реакция кезінде қандай бөлшек пайда болады?

A) нейтрон$$$ 260

Ядролық реакция нәтижесінде қандай элементтің ядросы пайда болады?

B)

$$$ 137


Ядроны жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия … деп аталады.

E) ядроның байланыс энергиясы

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет