Семинарға дербес бөлім басшылары, ауылдық округтердің әкімдері мен қаржы саласына жауапты мамандар қатыстыжүктеу 2.03 Mb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата31.03.2017
өлшемі2.03 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4

Өркен ИСМАИЛ,

ҚР Мəдениет қайраткері.

Достық 


ӘЗІЛ

Солардың  бірі  –  Үрайра 

Тымбаулиева. Ардақты ана, 

кемеңгер әже, тыл ардагері 

Үрайра  Тымбаулиева  1929 

жылы Жаңатұрмыс ауылын-

да 8 наурыз күні дүниеге кел-

ген.  Апаның  жастық  шағы 

қиын  кезеңдермен  тұспа-

тұс  келді.  Еңбекке  ерте 

араласқан  әженің  балалық 

шағы ауыр болды. Ауылдағы 

ер-азаматтар  Отанды  жау-

дан қорғауға майданға аттан-

ды. Сол кезде бүкіл әйелдер 

қауымы  ерлердің  жұмысын 

жасап, олардың орнын алмас-

тырды.  Тылдағы  қайнаған 

қызу  еңбекке  аналарымыз 

араласты.  Балық  аулап, 

соғыстағы  ер-азаматтарға 

ж і б е р і п  о т ы р ғ а н   д а   ос ы 

әйелдер.  Үрайра  апаның 

өзі  «қиын  шақта  кез  келген 

жұмысты  жасай  беретінбіз, 

мынау ердің, мынау әйелдің 

жұмысы    деп  бөле  жарған 

емеспіз.  Сол  бір  ауыр  жыл-

дарда әйелдер күн-түн демей 

тер төкті. Жер айдады, астық 

орды» – деп еске алады. 

Сөйтіп жүргенде алтыбас 

әулетіне келін болып, Тымбау-

лиев Қаппармен отау құрады. 

Отағасы  Қызылқайың  ауы-

лында  колхозда  жұмыс  жа-

сайды. Отау құрылғаннан ба-

стап олар үлгілі жанұя бол-

ды.  Екеуі  6  ұл,  2  қыз  келіп 

т ә р б и е ле п   ө с і р д і .   2 0 0 3 

жылы  Үрайра  апаның  жол-

дасы  Қаппар  ата  дүниеден 

озды.  Бүгінде  әже  38  неме-

ре, 34 шөбере сүйіп отырған 

жағдайы  бар.  Ұл-қыздары 

Ж а ғ ы п п а р ,   З ұ л ы п х а р , 

Сәкен,  Құрмаш,  Жанкелді, 

Аманкүл, Мейрамкүл  – бәрі 

де  түрлі  салаларда  еңбек 

етеді.  Зұлыпхар  мен  Сәкен 

атакәсіпті  қолға  алып,  мал 

шаруашылығымен  айналы-

сады. 

С е г і з   п е р з е н т т і д ү н и е г е   ә к е л г е н   а л -

тын  құрсақты  ана  өзінің 

адамгершілігін, мейірімділігін, 

парасаттылығын,  ақыл-ой, 

таным-талғамын  жоғары 

д е ң г е й д е   ә л і   д е   ұ с т а п 

келе  жатқан  ардақты  әже. 

Ш а ң ы р а қ т а р ы н а   б а қ ы т 

ұялаған  бұл  өнегелi  отба-

сы  айналасына  жақсылық 

пен  iзгiлiктiң  нұрын  төгiп, 

м е й i р i м д i л i к т i ң   ш у а ғ ы н 

ш а ш у д а н   ж а л ы қ п а й д ы . 

Ш а ң ы р а қ т ы ң   ш ы р а й -

ын  келтiрген,  ерiн  сыйлап, 

үлкендердiң  алдын  кесiп 

өтпеген  қазақтың  жақсы 

әйелдерi  ғана  алдымен  от-

басына,  одан  соң  Отаны-

на алтын дiңгек болып қала 

беретiнi  аян.  Үрайра  әжені 

келіп жеткен 8 наурыз туылған 

күнімен  және  халықаралық 

әйелдер  күнімен  құттықтап, 

д ен і не   с а у л ы қ ,   о т б а с ы -

на  амандық,  шаңырағына 

шаттық тілейміз.

Тарихқа көз жүгіртер 

болсақ, қаншама қазақ 

қыздары еңбекке арала-

сып, ерте есейіп, балалық 

шақпен ерте қоштасты. 

Сондағы рухы биік, арма-

ны асқақ қазақ қыздары 

өмірден өз орнын та-

уып, қоғамға қызмет 

етіп, абыройлы істерді 

атқара білген. Теңін та-

уып, жар құшып, бала 

сүйіп, ұрпақтарына 

тәлім-тәрбие беріп, өзін 

де өзгені де сыйлата 

білген талай парасат-

пайымы кең, таным-

түйсігі терең, аналары-

мыз бүгінгі күні арамызда 

ардақты, өмірдің ащы-

сы мен тұщысын қатар 

көре жүріп, адам де-

ген атқа лайықты өмір 

сүріп ғұмыр кешуде. 

Ардақты ана, КЕМЕҢГЕР ӘЖЕ

ҰСТАЗ БОЛУ – 

ЖҮРЕКТІҢ 

БАТЫРЛЫҒЫ

Ақжарқын Ер-

сайынова  –  Бо-

табай  ауылының 

тұрғыны,  арда-

г е р   ұ с т а з .   О л 

1956  жылы Сыр-

дария  ауданын-

да дүниеге келіп, 

мектеп  бітірген 

соң  М.Мәметова 

а т ы н д а ғ ы 

Қ ы з ы л о р д а 

педагогикалық  училещесінде  бастау-

ыш пәнінің мұғалімі мамандығы бойын-

ша  білім  алады.  Алланың  қалауымен 

Ақжарқын апа 1976 жылы Ботабай ау-

ылына келін болып түседі. Міне, содан 

бері зейнет жасына дейін осы ауылдағы 

№270  мектепте  ұстаздық  қызмет  етті. 

Бүгінде  жолдасымен  бірге  3  ұл,  2  қыз, 

12 немере тәрбиелеп отырған бақытты 

ана. Бір қызығы, Ақжарқын апаның ұл-

қыздарының барлығы өзі секілді ұстаздық 

жолды  таңдапты.  Тіпті,  бір  келіні  де 

мұғалім екен. 

О л   ш ә к і р т т е р і не   д е г ен   ш е к с і з 

сүйіспеншілігінің  арқасында  40  жылға 

жуық ұстаздық өмірін абыроймен атқарды. 

Мектеп табалдырығын енді ғана аттаған 

200-дей оқушыға әріп жаттатып, жазуды 

үйреткен Ақжарқын апа бүгінде бес уақыт 

намазын қаза қылмайтын, немерелеріне 

ертегісін  айтып  отырған  ақ  жаулықты 

анаға айналған.

Е лен а   П а к   –   № 4 9

  о р т а 

мектебінің  10  сынып 

оқушысы. 

Ұлты кәріс болса да, қа

зақ тілі мен 

әдебиетін жетік меңгер

ген. Оның  

жеткен  жетістіктері де

  аз  емес. 

Бірнеше  аудандық, 

облыстық   

байқаулардың  жеңімпа

зы. Соның  

бірі  –  өткен  жылы  а

удандық 


«Абай  оқулары»  ба

йқауында 

ақынның  өлеңдерін ж

атқа оқып, 

бас  жүлде  алса, облыс

тық «Абай  

оқуларынан»  ІІІ дәре

желі  дип-

ломмен    марапаттал

ған.  Елена  Абайдың 

150  өлеңін 

кідірместен  жатқа  оқы

п  бере  алады.  Ол  осы

  таланты 

мен еңбекқорлығының 

арқасында әлі де талай

 асуларды 

бағындырары сөзсіз. 

Жақында жалпы білім

 беретін пәндер бойын

ша жыл 

сайын  дәстүрлі  түрде  өтетін  облыстық    ол

импиадада 

қаншама дарынды оқу

шылардың арасынан о

за  шауып, 

республикаға  жолдам

а  алып отыр. Еленаны

ң осындай 

белестерді бағындыруына

 қазақ тілі мен әдебиеті

 пәнінен 

сабақ беретін ұстазы Бибігүл

Сұлтанованың еңбегі еселі

Білім беру саласында ширек ғасырға жуық тәжірибесі

 бар 


ұстаздың Еленаға дейін

 де көптеген шәкірттері

  биіктерден 

көрінгеніне куә болып кел

еміз.

Наталья Тучина – 1985 жылы 

Ақмая ауылында дүни

еге келген. 

Мектепті аяқтаған соң өз

і туған ауы-

лына, қазақ отбасына к

елін болып  

түседі. «Мен үшін қазақ 

отбасының 

келіні  болу  айтарлы

қтай  қиын 

бола қойған жоқ. Өйтк

ені, ұлтым 

орыс  болғанымен,  д

остарым, 

көршілерім айналамда

ғылардың 

бәрі  қазақтар.  Кішкен

тайымнан 

қазақша сөйлеп, қазақ

тың әдет-ғұрпына қан

ығып өстім. 

Сондықтан, отағасының

 жағдайын жасау, оның 

туыстарына 

құрмет көрсету, сәлем с

алып, қонақ күту сияқты

 дәстүрлерді 

жақсы білемін», – дей

ді Наташа. Шынында 

да, оның әр 

сөзінен, қимылынан қа

зақы тәрбие мен инаб

аттылықты 

байқайсың. Үй шаруасын

 да ешбір қазақ келініне

н кем жа-

самайды. 

Наташаның  көпшілік 

ортада  үлкендерге  сә

лем  са-

лып, батасын алып жа

тқанын талай көзіміз 

көрген. Сол 

қариялардың  ақ  тілег

і  қабыл  болғанынан  б

олар  қазіргі 

таңда Наташа Ақылбек

овтер әулетінің шаңыра

ғын кеңейтіп, 

жолдасы Сүйеніш екеу

і Дәурен, Диас, Ілияс, М

ирас, Раян 

атты  бес  батырды  өм

ірге  әкелді.  Үлкен  ұл

дары  4  сы-

ныпта оқиды. Өзі үй ш

аруасында, енесінің кө

ңілін тауып 

отырған сүйікті келіні. Өзге

 ұлт өкілдерінің осындай

 істерін 

көріп еріксіз таңданып

, қуанасың. Көпке үлгі

 қазақ келіні 

Наташаға отбасы бақытын

, әйел бақытын тілейміз

.  


Әйел – ананың қолынан

 келмейтін кәсібі жоқ. Ол

 ұстаз да, дәрігер 

де, құрылысшы да, тіп

ті қандықол қылмыске

рді құрықтайтын қоғам

 

сақшысы да. Ер азаматтармен иық тіресе ең

бек етіп, ішкі істер са-

ласында 18 жылдан б

ері қалтқысыз қызмет 

етіп келе жатқан поли

-

ция  майоры  Салтанат  Таймурзаева  қиынды

ғы  мен  жауапкершілігі

 

мол қызметте еңбек етіп келеді. Ол 1977 жы

лы 27 наурызда Арал

 

қаласында дүниеге келген. 1984 жылы Арал қаласындағы

 №14 орыс 

орта мектебін аяқтап, 1994 

жылы Алматы қаласындағы

 қазақ ұлттық 

мемлекеттік университ

етінің тарих факультеті

не оқуға түседі. Содан

 

1995 жылы заң факультетіне ауысып, 1998 жыл

ы бакалавр дәрежесіме

н 

заңгер мамандығын бітіріп шығады. Еңбек жолын

 1999 жылы Ақтөбе 

қаласындағы көліктегі 

Батыс ішкі істер департаме

нтінің тергеу басқармасының

 тергеушісі лау-

азымынан бас тап, 2001 

жылы Қызылорда станциясындағы

 желілік ішкі істер бөлімінің

 Төретам 

станциясындағы желілі

к полиция бөлімшесінд

е жасөспірімдер ісі жөн

індегі инспектор лауазы

мы-

на ауысып, 2003 жылы Қызылорда станциясындағы

 желілік ішкі істер бөлімінің

 жасөспірімдер ісі 

жөніндегі аға инспектор

 лауазымына тағайынд

алған.  2010 жылдан қаз

іргі күнге дейін Қызылор

да 


станциясындағы желілік

 ішкі істер бөлімінің Шиелі

 станциясындағы бөлімшесінің

 жасөспірімдер 

ісі жөніндегі аға аймақтық

 инспекторы лауазымында

 қызмет атқарып келеді

Ісіне тиянақты, сауатты, жауапкершілікті сезіне

 білетін Салтанат өзіне

 тапсырылған міндетті 

дер уақытында орында

п, төзімділік пен табанды

лық көрсетіп, әріптестер

іне үлгі-өнеге бола білуд

е. 


– Әскердегі темірдей тә

ртіп секілді ішкі істер қы

зметіне төзу үшін де ері

к-жігердің мықты болуы

 

керек. Мені көрген адамдар түсімнің суық екенін

, жүзім қатал көрінетінін

 жиі айтады. Алайда, ме

нің 


жүрегім жылы, алғаш кө

рген адамға жылулық т

аныта қоймайтын мінез

імнен де кейбірі қорқаты

ны 

бар, – дейді Салтанат Тілегенқызы. Әрбір қазақ

 қызының бойында осын

дай қайсарлық, батылд

ық, 


өжет мінез болуы керек

 деп ойлаймын. Салтанат

 секілді нағыз ұлтжанды

 қазақ қыздарының да 

ішкі істер органдарына 

қосар үлесі зор. Әйелде

р мерекесі қарсаңында

 қиын да күрделі маман

дық 

иесі ардақты ана Салтанат Таймурзаеваны 8 наурызыме

н құттықтай отырып, әрқашан

 жігерлі, 

қуатты қалпыңыздан талмай

, әлі де талай асулардан

 аса беріңіз демекпіз. 

Àáàéäûң 150 өëåңіí 

æàòқà îқèäû

Äәñòүðäі áåðіê 

ұñòàíғàí 

Íàòàøà

Қàéñàð äà áàòûë, íәçіê æàíÀðìÿí қûçû – Ñàòåíèê

Бетті  дайындағандар: 

Айнұр НАЗАРОВА, Гүлхан ЯХИЯЕВА.

Бетті  дайындағандар:

Бетті  дайындағандар:

Кәсібіміз журналист болған

дықтан, біреумен танысқан

да ал-

дымен оның бет-пішініне, т

ұлғасына, адаммен қалай с

өйлескеніне 

көбірек назар аударасың.

 «Түсі жақсыдан түңілме»

 деген баба-

лар өсиеті ылғи жадымы

зда тұрады. Осындай сөз

ді санамызға 

түйгендіктен көзімізге ілін

генді түртіп жүреміз. Сонд

ай көңілімізге 

керемет әсер қалдырған нәзік жан армян қызы – Сат

еник. 

Ол – кент орталығында

 орналасқан жаңадан ашылған

 «Алсер» 

сауда үйінде менеджер

 қызметін атқарады. Халықпе

н тығыз қарым-

қатынас жасайтын армян

 қызы келушілерді әдемі

 күлкісімен жылы 

жүзімен қарсы алып өз

 қызметін мінсіз атқарад

ы.

 Армяндар Қазақстандағы саны жағынан азш

ылықты құрайтын ұлт

 диаспораларының 

қатарынан  саналады

.  Елімізде  бүгінгі  таң

да  35  мыңдай  армян

  ұлтының  өкілі  тұрад

ы. 


Қазақстанның түкпір-тү

кпіріне шашырай қоныс

танған армяндардың от

басы біздің ауданымыз

да 

да тіршілік етіп жатыр.  Солардың қатарында З

акаряндар отбасы бар. 

Осы отбасының қызы С

а-

теник 1992 жылы 17 сәуірде Арменияда дүниег

е келген. Әкесі – Самве

л армян, шешесі –  Ирин

а 

кәріс ұлтының өкілі. Сатениктің ата-анасы 1994

 жылы Қазақстанға көш

іп келген. Содан бері ол

ар 


қазақ ұлтымен ағайын-т

уыс секілді араласып, б

үгінде қазақтар бауырл

ары сынды. Самвелқыз

ы 

Сатеник №252 Н.Ковтунов атындағы орта ме

ктепті бітіріп, Алматы 

қаласындағы әл-Фараб

и 

атындағы қазақ ұлттық университетінің PR-ме

неджер мамандығы бой

ынша тәмамдаған. Қазір

гі 


таңда «Алсер» сауда үй

інде менеджер. Бұл оры

нға күніне қаншама адам

 неше түрлі сұрақтармен

 

келеді.  Сол  халықтың  барлығының  көңіліне

н  шығып,  сұрақтарын

а  жауап  беріп,  қызме

тін 


адал атқарып отырған

 армян қызына біз де ризашылық

 білдіріп, көктемнің шуақты

 мерекесі 

8 наурыз мерекесімен құттықтап

, жұмысына табыс тілейміз.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Мемлекеттік сатып алу – маңызды м селе
2017 -> Болашақ қазан 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Жазғы бағдарламалар, ауқым көлеміне байланысты туындаған
2017 -> «МҰҒалімнің акт қҰзыреттілігін дамытудағы тренердің РӨЛІ» Алданыш Ақерке
2017 -> «тарих» кафедрасы
2017 -> Жоба туралы
2017 -> В системе дополнительного образования
2017 -> Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері жалпы білім берудің мақсаттары
2017 -> Мемлекет басшысы жайылымдарды ұтымды пайдалануды


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет