Шәкіртақы иегерлері «Экспо –2017» жастар назарындажүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата15.03.2017
өлшемі10.91 Mb.
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

Студенттер – 

шәкіртақы 

иегерлері

«Экспо –2017» 

жастар 

назарында

2-бетте


6-бетте

7-бетте


Сырнайдың 

сырын ұққан 

жан

Дәстүрге айналған семи­

нар жұмысына биыл Аста­

на, Қарағанды, Қызылорда, 

А л м а т ы   о б л ы с ы ,   П а в л о­

дар, Балқаш, Талдықорған, 

Қаскелен, Талғар, Алматы 

қалаларынан және еліміздің 

басқа да өңірлерінде орна­

ласқан ЖОО, мектептер мен 

колледждердің педагог­хо­

реографтары, балалар шы­

ғ а р м а ш ы л ы ғ ы   ү й л е р і н і ң 

би жетекшілері, хореогра­

фия бөлімдерінің ұстаздары 

қатысты.  Биыл семинарға 

қатысуға 50­ге жуық би мұға­

лімдері өтініш берген.  

«Шараның басты мақ­

саты – семинарға қатысушы 

педагог­хореографтардың 

білік тіліктері мен шебер­

ліктерін арттыру, би өнерінің 

қыр­сырын үйрету және өзара 

тәжірибе алмасу болып табы­

лады. Қыз дар университетінің 

х о р е о г р а ф и я   к а ф е д р а с ы 

елімізде құрылған ең алғашқы 

би мектебі.

(Жалғасы 8-бетте)

8-бет 


Бүгінде елімізде қоғам мен мемле­

кет тарапынан да нәзік жандылардың 

іскерлік белсенділіктері мен сая­

с и   ы қ п а л д а с т ы қ т а р ы н а   д е г е н 

сенім жоғары деңгейде көрініс та­

буып келеді. Еліміздің тұрғындар 

санының жартысынан көбі әйелдер 

қауымы құрайтынын ескерсек, 

нәзікжандылардың белсенділігі 

Ұлттық жоспарда көрсетілген 

барлық бес бағытты іске асыруда 

үлкен маңызға ие.

О с ы ғ а н   о р а й ,   1 3   қ а р а ш а 

күні Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 

М е м л е к е т т і к   х а т ш ы   Г ү л ш а р а 

Әбдіқалықованың қатысуымен 

Елбасының бес институционалды газетінің «наурыз көжесі»

Тәжірибені арттыратын семинар

№14 (137)

16 қараша

2015 жыл


Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

«Қазақстан – 2050» 

стратегиясында уақыт 

талабына сай әйелдерді 

мемлекеттік және қоғамдық 

басқару ісіне белсене 

араластырып, олардың 

бизнес ашып, кәсіпкерлікпен 

шұғылдануына мүмкіндік 

туғызу арқылы жаңа 

кезеңдегі қазақстандық әйел 

бейнесін қалыптастыруға 

болатынын атап айтқан 

болатын. Жыл өткен 

сайын халықаралық 

аренада әйелдердің саяси 

көшбасшылығы артып келеді. 

Ал, ол өз кезегінде елдің 

дамуы мен ілгеріленуіне 

әкеліп отырғандығы әлемдік 

тәжірибеде дәлелденіп отыр. 

Қыздар университетінің Д.Т.Әбіров атындағы хореография 

залында Білім беру үдерісіндегі «Жасөспірімдердің үйлесімді 

даму құрылымына қазіргі заманауи балдық бидің статикалық 

хореографиясы мен динамикасын» арттыру атты  республикалық 

тәжірибелік семинар өтті. 

ҰЛТ БОЛАШАҒЫНЫҢ 

ЖОСПАРЫ ҚАРАЛДЫ

Жанел 

Серікбаева – 

Азия чемпионы

Қарашаның 1-12 арасын-

да Кувейттің Аль-Кувейт 

қаласында оқ және стенд 

атудан ХІІІ Азия Чемпио-

наты өтті.

Осы чемпионатта Қазақ 

мемлекеттік қыздар педа­

го гикалық  универси тетінің 

студенті Жанел Серікбаева 

мылтық атудан Азия чемпионы 

атанды. Қазақстан қоржынына 

салынған 2 алтын медальдің 

бірін жеңген Ж.Серікбаева – 

педагогика және психология 

факультетінің 4­курс студенті

Ол әйелдер винтовкасы 

бойын ша «МВ­9» жатты­

ғуындағы 50 метр қашықтықта 

60 оқты жатып атуда 621,1 

ұпаймен жеке есепте Тайланд 

және Малайзия қыздарын 

артқа тастап, алтыннан алқа 

тақты. Сондай­ақ қыздар осы 

жат тығуда командалық есепте 

1856,4 ұпаймен Тайланд және 

Қы тайдың құрама коман­

даларын басып озып, алтын 

медальді олжалады. Қазақстан 

құрамасы сапында Жанель 

Серікбаева, Виолета Старос­

тина, Елизавета Король ел 

намысын қорғады.Өз тілшімізден

реформасын жүзеге асыру бойынша 

қабылданған «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарын іске асыруда қазақстандық 

әйелдер қауымының қосар үлесі 

қандай?» деген тақырыпқа арналған 

«100 нақты қадам – Халықтық ре­

формалар жоспары» атты ғылыми­

практикалық конференция өтті.

Сонымен қатар, конференция 

жұмысына Алматы қаласы әкімі 

Бауыржан Байбек, Қазақстандағы 

БҰҰ ДБ Тұрақты Өкілінің міндетін 

атқарушы Алтангерел Мунхтуя, 

ҚР Парламент мәжілісінің депу­

таттары, ҚР Үкіметтің мүшелері, 

халықаралық және үкіметтік емес 

ұйым өкілдерінің өкілдері мен сарап­

шылар қатысты.

Ел игілігі үшін аса маңызды шара­

ны Әйелдер істері және отбасылық­

демографиялық саясат жөніндегі 

ұлттық комиссия, Қазақстандағы 

БҰҰ Даму бағдарламасы және Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті ұйымдастырды.(Жалғасы 3-бетте)

АРУЛАРДЫҢ 

ханшайымы2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№14 (137)

16 қараша

2015 жыл

А Қ П А Р А Т

Тілге құрмет – елге құрмет

Нийдедегі ұтқырлық дәрісі

Ұстаздық – 

мәңгі ізденіс

Студенттер – 

шәкіртақы иегерлері

қатар қараша айының 2­14 күндері 

аралығында химия кафедрасының 

меңгерушісі, х.ғ.к. Нұрбала Мыр­

захметова Нийде университетінің 

химия кафедрасы оқытушылары 

мен студенттеріне дәріс оқып және 

тәжірибе алмасты.

Нийде университетімен жасалған 

халықаралық ынтымақтастықты 

дамытудың стратегиялық мақсаты 

бірлескен ғылыми­зерттеу жобаларын, 

алмасу бағдарламаларын, қайта даярлау 

бағдарламаларын жүзеге асыру бойын­

ша жоғары оқу орындары мен ғылыми­

зерттеу орталықтарының шетелдік 

әріптестерімен ынты мақтастық орна­

туды көздейді. 

Сондай­ақ екіжақты келісімнің 

не гізінде білім, инновациялар мен 

технологиялар құру және аудару, 

қазақ және әлемдік ғылым арасында 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 

Тілдерді дамыту және қоғамдық 

саяси жұмыс комитетінің қолдауымен 

«Мемлекеттік тілді үйрету элиталық курсы» 

мәдени мекемесі мен Қыздар университетіне 

қарасты «Көптілді білім беруді дамыту 

орталығы» бірлесіп 6-7 қараша күндері 

«Тілдерді жеделдете оқытуға арналған 

интерактивті әдістерді қолдану» атты 

ғылыми  әдістемелік семинар өткізді.

М а қ с а т ы   –   Қ а з а қ с т а н д а ғ ы 

білім беруді жаңғыртудың негізгі 

мақ саттарының бірі білім беру 

жүйесін жаңа әлеуметтік эконо­

микалық ортаға бейімдеу, халықара­

лық тәжірибелерге сүйене отырып 

қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы 

озық әдістерін қолданысқа енгізу 

қажет деген Елбасының нақтылы 

бағдарламасын жүзеге асыру. 

Бұл шараға Тілдерді дамыту және 

қоғамдық­саяси жұмыс комитетінің 

Тіл саясатын талдау және мони­

торинг басқармасының басшысы 

Толқын Исақова, ҚР Президент 

Әкімшілігі Қазақстан халқы Ас­

самблеясы сектор меңгерушісі 

Назипа Шанай, ҚР Парламенті 

Мәжіліс Аппаратының жауапты 

қызметкері Сәуле Досжанова және 

Х а л ы қ а р а л ы қ   а қ п а р а т т а н д ы р у 

акедемиясының акедемигі, фило­

логия ғылымдарының докторы, про­

фессор, «Қазақстанның ЖОО үздік 

оқытушысы» мемлекеттік грантының 

иегері Бақытжан Хасанов, ф.ғ.д., 

профессор Жүнісбек Әлімхан, 

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 

институты директорының орынба­

сары ф.ғ.к. Анар Фазылжанова және 

мемлекеттік тіл жанашыры Асылы 

Осман, ҚазМемҚызПУ көптілді 

білім беруді дамыту орталығының 

директоры ф.ғ.к., доцент Сәуле 

Асанбаева өз қызметкерлерімен бірге 

қатысты. 

Семинардың негізгі мақсаты 

мемлекеттік және әр ұлттың ана 

тілдерін оқытуға заманауи білім 

берудің өзекті бағыттарын дамыту 

және оқытудың жаңа инновациялық 

Қыздар университетінің сту­

денттері мен оқытушылары білім 

берудің жаhандану тенденциясы­

нан артта қалмай, шетелдерге тағы­

лымнамаларға барып, ха лықаралық 

конференцияларға,  семи   нарларға 

ж ә н е   д ө ң г е л е к   ү с т е л д е р г е   ж и і 

қатысып тұрады. Бүгінде «Мевла­

на» бағдарламасы аясында Түркия 

Республикасы Нийде қаласының 

Нийде университетімен байланысқан 

келісім­шарт бойынша халықаралық 

ынтымақтастық берік орнатылып, 

екі тараптың келісімі негізінде 

жасалған білім бағдарламалары жүзеге 

асырылып келеді. ҚазМемҚызПУ 

оқытушылары мен білім алушылары 

тәжірибе алмасып, білім жетілдіруде 

зор мүмкіндіктерге қол жеткізіп келеді.

Биылғы 2015­2016 оқу жылын­

да «Мевлана» халықаралық білім 

б е р у   б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң   а я с ы н ­

да Қыздар университетінен жа­

ратылыстану факультеті «Химия» 

мамандығының 2 магистранты, 

әлеуметтік­гуманитарлық факультеті 

«Тарих» мамандығының 1 маги­

странты Нийде университетінде өз 

білімдерін жетілдіріп жатыр. Сонымен 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың елімізді 

дамыған отыз елдің қатарына қосылуына 

бағытталған «100 нақты қадам» жоспарын-

да ағылшын тілінің қолдану аясын кеңіту 

нақты айтылған болатын. Жоспардағы 

79-қадамда  білім беру жүйесінде – жоғары 

сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын 

тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу деп 

көрсетілген. Басты мақсаты – даярлана-

тын кадрлардың бәсекелестік қабілетін 

арттыру және білім беру секторының 

экспорттық әлеуетін көтеру. 

Осы бағытта Қыздар университетінде 

қарашаның 6­сы күні Біліктілікті жетілдіру 

о р т а л ы ғ ы н ы ң   ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н   о н ­

лайн семинар өтті. Семинарды Қазақстан 

Республикасының білім мен ғылым жүйесін 

халықаралық деңгейге шығару бағытында  

еліміздегі ең озық технологиялар мен білікті 

мамандары жинақталған, өзіндік білім 

стандарттары бар  Назарбаев университеті 

Жоғарғы білім беру мектебі өткізді.

Онлайн семинарда  Филип Монтгомери 

«Академиялық ағылшын тілі және оқытуға 

байланысты мәселелер» және Робин Бантел  

«Әлеуметтік ғылымдар және гуманитарлық 

ғылымдар саласында ғылыми журналдар­

ды таңдау және мақалаларды жариялау» 

тақырыптарын ағылшын тілінде ұсынды.

Онлайн семинарға  ағылшын тілін 

меңгерген оқытушылары қатысты. Семи­

нарда ағылшын тілін оқыту мен оқытуға 

байланысты мәселелері, қиындықтары мен 

ерекшеліктері, білім мен ғылым саласындағы 

оң өзгерістер жан­жақты қарастырылды.Кәмшат ЖИЕНБАЕВА,

Біліктілікті жетілдіру 

орталығының  маманы

БІЛІМ САПАРЫ

СЕМИНАР

технологияларын пайдалану мен оның тиімді тұстарын көрсету. 

Сондай­ақ, Республикалық ұлттық 

мәдени бірлестіктердің жексенбілік 

мектептерінде мемлекеттік тілді 

о қ ы т у д ы ң   б а с ы м   б а ғ ы т т а р ы н 

анықтап, Қазақстанда тұратын өзге 

де ұлттардың ана тілдерін оқытудың 

тиімді жолдарын нақтылау болды.

Пленарлық мәжілісте ғалым­

дар дың баяндамалары тыңдалып, 

тілдерді жеделдете оқытуға арнал­

ған интерактивті әдістердің өзекті 

мәселелері бойынша тұжырым­

дамалар мен өзара пікірталастар 

ұйымдастырылды. «Мемлекеттік 

тілді үйрету элиталық курсы» мәдени 

мекемесінің әдіскері А.Ж.Түктібаева 

панорамалық сабақта қатысушыларға 

интерфейс қалыптастыру, оқу үрдісі 

жоспарлар мен бағдарламаларды 

е н г і з у ,   х а л ы қ а р а л ы қ   б і л і м   б е р у 

кеңістігінде ұлттық білім беру жүйесін 

үйлестіру және білім беру кеңістігін 

субъектілерінің академиялық ұтқыр­

лығын қамтамасыз ету, халықаралық 

стандартта оқу бағдарламаларын 

сәйкестендіру арқылы білім беру сапа­

сын арттыру, қос дипломды білім беру 

бағдарламасын іске асыру үшін жаңа 

білім беру жобасын құру жұмыстары 

да іске асырылатын болады. Осын­

дай халықаралық байланыстардың 

арқасында бірлескен ғылыми зерттеу 

жұмыстарын жүргізу жемісті бола бер­

мек.

Перизат ЕРМЕНБЕК,

«Химия» мамандығының

2-курс магистранты

ҚазМемҚызПУ-дың халықаралық 

байланыстары жылдан-жылға 

жақсы жолға қойылып, жоғары 

деңгейде жүзеге асырыла 

бастағаны баршамызға мәлім. 

Қазіргі таңда халықаралық білім 

беретін стандарттардың жаңа 

тенденцияларынан артта қалмау 

өте маңызды. Шетелде білім алу, 

ғылыми-зерттеу сынақтарынан 

өту, кәсіби біліктілікті жоғары-

лату – бұл жаңа білімді игерудің 

мүмкіндіктері.

практикалық тұрғыда инновациялық 

әдістемеліктерді қолданудың тиімді 

тәсілдерін көрсетті. Осы ұйымның 

директоры С.Қ.Бақтыбаева еліміздегі 

жүзден астам ұлтпен ұлыстың береке 

бірлігін сақтай отырып, сапалы білім 

беру үшін алдымен оқытушылардың 

жан­жақты біліктілігін арттыру 

қажеттілігін сөз етіп, өзге ұлт өкіл­

дерінің өз ана тілінде білім алуына мем­

лекет тарапынан жан­жақты қолдау 

мен жағдай көрсетіліп жатқан дығы 

жөнінде айтып өтті. Семинар соңында 

ұйымдастырушылар алғыс  хаттармен 

марапатталып, қатысушыларға серти­

фикаттар табысталды. 

Серік ЖӘРКЕНҰЛЫ,

қытай тілі маманы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

студенттері ҚР Тұңғыш Президенті Қорының стипендиант-

тары атанды.

«Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман»­ деп 

Елбасымыз атап көрсеткендей, бүгінде ұлт көшбасшысының 

білімді жастарға жасап жатқан қамқорлығы ерекше. Жастардың 

біліктілігі мен білімділігін арттыруға бағытталған Елбасының 

бағдарламаларының бірі – Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президентінің қоры ұсынған арнайы шәкіртақы 

ұсынуын көрсетуге болады. Шәкіртақы студенттердің оқу 

мен ғылыми­шығармашылық қызметтерін ынталандыру үшін 

тағайындалады және бір жылғы оқу мерзіміне беріледі.

2011 жылдан бастап тағайындалып келе жатқан стипен­

дия иегері атануға биыл 450­ден астам үміткер қатысқан. 

Шәкіртақы үміткерлерін анықтауда оқуда озат, қоғамдық 

өмірге белсене қатысып, халықаралық додаларда топ жарған 

жастарға басымдық берілген. Осы үдеден табылған, талапқа сай 

деп танылған 80 студент шәкіртақы иелері атанды.

Қыздар университетінің 3 студенті сол үздік студент­

тер қатарынан табылды. Өнер және мәдениет факультеті 

«Кітапхана ісі» мамандығының 3­курс студенті Мөлдір Қуандық 

пен «Мәдени тынығу жұмысы» мамандығының 3­курс студенті 

Сабина Қойшанова, сонымен қатар Әлеуметтік­гуманитарлық 

факультетінің 4­курс студенті Ақдана Ақылшаева – Президент 

қоры тағайындаған шәкіртақының иегерлері.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 

ректоры, ҚР Мәдениет қайраткері Жәния Әубәкірова: 

«Студенттерді таңдағанда біраз деген қиындықтар болды. 

Студенттердің білімі өте жоғары, оқу көрсеткіштері өте 

жоғары болғаннан кейін, конкурс екі этапта өтуге негіз болды. 

Болашақта ғалымдар, өнер қайраткерлері, біздің Қазақстанды 

әлемге көрсететін азаматтар болады деп сенеміз», – деп жылы 

лебізін білдірді. Біз де Қыздар университетінің белсенді 

студенттерінің бұл жетістігі тек бастама ғана, әлі де бағындырар 

белестері мен алар асулары алда екені шүбәсіз.

Айдана ДӘУЛЕТОВА,

Өнер және мәдениет факультетінің

3-курс студенті


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№14 (137)

16 қараша

2015 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К(Басы 1-бетте)

Конференцияның мақсаты халықтық 

реформаны іске асырудағы әйелдердің рөлін 

саралау, 100 нақты қадамнан тұратын Ұлттық 

жоспардың мазмұны мен басым бағыттарын 

түсіндіру, реформада белгіленген шаралардың 

республика көлемінде жүзеге асырылуы бары­

сы жөнінде ақпарат беру, алда тұрған күрделі 

міндеттерді талқылау, бес институционалдық 

реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 

нақты қадамның сапалы іске асырылуы мен 

практикалық жайттарын қарастыру болды.

Жиналысты ашқан конференция мо­

дераторы Қазақ мемлекеттік қыздар педа­

гогикалық университетінің ректоры Динар 

Нөкетаева: «Мемлекет басшысы ұсынып 

отырған халықтық реформаның жоспары – 

100 нақты қадамға экономиканың алты негізгі 

саласы үшін он алдыңғы қатарлы колледж 

бен он жоғары оқу орнында білікті кадрларды 

әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің 

басқа оқу орындарына тарату, Назарбаев 

университеті тәжірибесін ескере отырып, 

жоғары оқу орындарының академиялық және 

басқарушылық дербестігін кезең­кезеңімен 

кеңейту, «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» 

идея сын алға жылжыту жөніндегі ұлттық 

жобаны дайындау және іске асыру, «Нұрлы 

болашақ» ұлттық жобасын әзірлеу және 

жүзеге асыру және т.б. міндеттер кеңінен атап 

көрсетілген. Аталған міндеттердің орындалуы 

ел келешегінің кемел болашағының жарқын 

болуына негіз болары сөзсіз», – деп шараның 

мән­маңызына тоқталып, басқосуға қатысып 

отырған қонақтармен таныстырып, алғашқы 

сөзді конференцияның құрметті қонағы – ҚР 

Мемлекеттік хатшысы, Қазақстан Респу­

бликасы Президентінің жанындағы Әйелдер 

істері және отбасылық­демографиялық саясат 

жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы 

Гүлшара Наушақызы Әбдіқалықоваға берді.

– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На ­

зарбаев елімізді жан­жақты жаңғыртудың 

нақты бағыттарын айқындап берді. Бүгінгі 

конференцияның тақырыбы ел дамуындағы 

осы өрелі меже, биік мақсаттармен тікелей 

өзектесіп жатыр. Ұлт жоспары 100 нақты 

қадам – мемлекетіміздің ұзақмерзімді даму 

бағдарламасы «Қазақстан – 2050» страте­

гиясын кезең­кезеңімен нәтижелі іске 

асырудың тетіктеріне айналуда. Халықтық 

реформалардың елді өркендетудегі өзекті 

мәнін бүгінде барша қазақстандықтар шы­

найы сезініп, жүзеге асыру ісіне белсене ат­

салысып келеді. Соның ішінде, еліміздің ер 

азаматтарымен қатар, қыз­келіншектері де бір 

кісідей атсалысып, республикамыздағы халық 

санының жартысынан астамын құрайтын 

әйелдер қауымдастығы лайықты үлес қосуда. 

Десек те, елді жасампаздыққа бастайтын Ұлт 

жоспарын іске асыруда ер­азаматтармен қатар 

әйелдердің қатысуын одан әрі жандандыру 

Ұлттық комиссияның негізгі міндеттерінің 

қатарына енуі тиіс. Маңызды конференцияның 

байырғы білім ордасы – Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінде өтуі 

де жайдан­жай емес. Игі шараға оқу орнының 

озық ойлы алғыр студенттері қатысуда. 

Олардың күні ертең ел болашағы үшін биік 

мақсаттарға қол жеткізуге бірден­бір ұйытқы 

боларына сенемін, – деді Мемлекеттік хатшы.

Гүлшара Әбдіхалықова сонымен қатар, 

Ұлт жоспары – Мемлекет басшысының 

елімізді жүйелі жаңғыртуға бағытталған 100 

нақты тапсырмасы екенін атап көрсетіп, бес 

институционалдық реформаның іс­шараларын 

сапалы іске асыру Қазақстанның әлемнің ең 

озық 30 елінің қатарына енуіне мүмкіндік 

туғызатынын айтты. Мемлекеттік хатшы 

сондай­ақ, Ұлт жоспарының әрбір бағытын 

іске асыруда қазақстандық әйелдердің белсе­

не атсалысуының маңыздылығына айрықша 

тоқталды.

«Бүгінде еліміздегі барлық мемлекеттік 

қызметкерлердің 55 пайызын әйелдер құрайды. 

Дейтұрғанмен, мемлекеттік қызметтің сапалық 

көрсеткішіне сараптама жүргізетін болсақ, 

әйелдердің мансаптық жоғарылауы әркелкі. 

Мысалы, елімізде саяси лауазымдарда 

әйелдердің үлес салмағы 9 пайыз, «А» корпу­

сында 14 пайыз, «Б» корпусында 55 пайызды 

құрайды. Осыған байланысты, алдымызда 

әйелдерді шешім қабылдау деңгейіне ілгерілету 

міндеті тұр. Яғни, мемлекеттік органдар, биз­

нес қауымдастықтар және қоғамдық ұйымдар 

біліктілігі мен патриоттық рухы жоғары, пара­

сатты әйелдерді анықтап оларды мансап жо­

лында алға ілгерілету бойынша жүйелі жұмыстар 

атқарулары тиіс», – деді Г.Әбдыхалықова. Со­

нымен қатар, ол заманауи кәсіби мемлекеттік 

аппаратты қалыптастырумен қатар, экономи­

каны дамыту, оны әртараптандыру және адами 

капиталды дамытуда да әйелдердің рөлі үлкен 

екендігін жеткізді.

Пленарлық жиында Алматы қаласының 

әкімі Бауыржан Байбек: «Біз Алматы 

қаласында 5 институционалды реформа­

сын жүзеге асыру барысында біздің қаланың 

2020 жылға арналған бағдарламасын ашық 

талқыға шығарып, халықпен бірлесе отырып, 

оның негізгі қойылған мақсат­міндеттерін 

талқылап жатырмыз. Елбасы «Мемлекет 

әрқашанда ашық болу керек, жауапты болу 

керек, біздің мемлекеттік емес ұйымдар ел 

өміріне белсене қатысып, бақылауды күшейту 

керек», деп айтқан болатын. Сондықтан, осы 

бағдарлама оған кеңінен мүмкіндік ашпақ. Біз 

жуырда өткен Азаматтық форумда үкіметтік 

емес ұйымдармен кездесу ұйымдастырдық, 

сол кезде ҮЕҰ тұңғыш рет қаланың, өңірдің 

бағдарламасының талқылауына қатысып, 

негізгі ұстаным­бағыттарын бекітуге үлес 

қосты. Бұл Елбасы саясатының көрінісі деп 

білемін.  Бүгінгі конференция бағдарламасымен 

мұқият танысып шықтым. Конференцияның 

Алматы қаласында өткізілуі былтыр ғана 70 

жылдығын атап өткен, елімізге құнды кадр 

даярлап келе жатқан педагогикалық, тарихи 

университетпен байланысты деп ойлаймын. 

Бұл университеттің қабырғасынан тәуелсіздік 

жолында, ел дамуы үшін еңбек еткен көптеген 

атақты адамдар тәлім алған. Оған Еңбек Ері 

Рыскүл Мақаткызы, Рафика Нұртазина, уни­

верситет түлектері Оразкүл Асанғазықызы, 

Шәмша Көпбайқызы, Ақұштап Бақтыгерева 

сынды танымал тұлғалар жарқын мысал бола 

алады. 

Елбасының 5 халықтық реформасын жан­жақты талқылау, гендерлік саясат арқылы да 

қарау өте маңызды деп ойлаймын. Осында 

билеуші партияның өкілдері, саяси кеңес 

мүшелері отыр, олардың 60 пайызы – әйел 

азаматтар, қала тұрғындарының 55 пайызы да 

әйел азаматтар. Ешбір мемлекеттік бағдарлама, 

кез келген саясат әйелдерсіз орындалмай­

ды. Мемлекеттің дамуы әйел азаматтардың 

қоғамдық белсенділігіне тығыз байла ныс­

ты. Өйткені, әйелдер қауымы – қоғамның 

ең қуатты бөлігі. Халықаралық тәжірибеге 

сүйенсек, қоғамдық жұмыстарға әйелдердің 

белсенді қатысуы көп мәселеге әсер етеді. Әйел 

азаматтар саясат болсын, бизнесте болсын, 

тіпті үкіметтік емес ұйымдардың ісіне аралас­

са да жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Себебі 

әйелдер өте жауапты да тыңғылықты жұмыс 

істейді», – деді.

Сонымен қатар, қала басшысы Ұлт жос­

пары – 100 нақты қадамды жүзеге асырумен 

қатар, Алматы қаласының 2020 жылға дейінгі 

даму бағдарламасын іске асыруда әйелдер 

қауымына үлкен үміт артатындығын жеткізді. 

«Біз әйел азаматтардың қатысуынсыз 

қаламыздың тиімділігін арттыра алмаймыз. 

Оны дамыған шетелдік ірі мегаполистердің 

тәжірибесі көрсетіп отыр. Қаланың тұрақты 

дамуы өте маңызды мәселе. Бүгінгі таңда 

Алматының аумағы екі есеге ұлғайды. Жыл 

сайын қала халқы 3 пайызға артып келеді. 

Сондықтан, әйелдер қауымының және қала 

тұрғындарының белсене қатысуынсыз жоғары 

нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес», – деді 

Алматы әкімі Б.Қ.Байбек.

Мәртебелі жиында мемлекеттік маңызды 

бағдарламаның еліміздегі гендерлік сая­

сатпен үйлесуі туралы жан­жақты әңгіме 

қозғалды. Әлемнің озық дамыған 30 елінің 

ондай дәрежеге жетуі әйелдердің рөлі мен 

белсенділігіне тікелей байланысты екені де осы 

жиында атап өтілді.

Бұл орайда, Қазақстандағы БҰҰ ДБ 

Тұрақты Өкілінің міндетін атқарушы Алтан­

герел Мунхтуя «Әйелдердің аймақтарды да­

мытуда, жеке сот орындаушылар институтын 

дамытудағы, жемқорлықпен күрестегі, мұнай­

газ және энергетика саласындағы, мемлекеттік 

орган жұмыстары сапасының жақсаруындағы, 

ұлттық дәстүрлерді сақтау мен дамытудағы, 

о т б а с ы л ы қ   т ә р б и е н і   к е м е л д е н д і р у г е , 

отбасылық құндылықтарды сақтаудағы, бір 

сөзбен айтқанда институцианалды реформаның 

барлық бағыттарын іске асыруда әйелдердің 

рөлі ерекше. Әйелдердің белсенді қатысуы, 

халықтық реформада көрсетілген мақсаттарға 

тез арада жетуге айтарлық өз септігін тигізері 

сөзсіз. Әйелдер потенциалының артуы, 

іскер әйелдердің басқару орындарында көп 

болуының жетістікке әкелетіні, бұған дейін 

көз жеткізілген әлемдік тәжірибе мысал бола 

алады» деген ойын жеткізді. 

«Қазақстанда статистика бойынша білім 

саласында әйелдер – 65%­ды, денсаулық 

саласында – 75%­ды, басқару корпустарын­

да – 50%­ды құрайды. Бұл статистикаға қарап, 

елдің әлеуметтік саясаты және оның жетістікке 

жетуі нәзікжандыларға артылып отырғандығын 

айтуға болады», – дейді А. Мунхтуя.

Конференцияда қазіргі заманғы мем­

лекеттік аппаратты қалыптастырудағы 

әйелдердің мүмкіндігін кеңейту тақырыбы 

бойынша Мемлекеттік қызмет істері және сы­

байлас жемқорлыққа қарсы іс­қимыл агенттігі 

төрағасының орынбасары Саян Ахметжанов, 

сот жүйесін жетілдіру кезіндегі гендерлік 

аспектілер бойынша Жоғарғы Соттың 

жанындағы Соттар қызметін қамтамасыз ету 

департаменті басшысының орынбасары Жаз­

бек Әбдиев, сондай­ақ, күн тәртібіне орай 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры АҚ басқарма 

төрайымы, комиссия мүшесі Ләззат Ибраги­

мова, Мәдениет және спорт вице­министрі 

Ғалым Ахмедияров, Ұлттық экономика вице­

министрі Қайырбек Өскембаев және т.б. 

құрметті қонақтар баяндама жасады.

Жалпы конференция барысында 5 

институционалдық реформаның іс­шараларын 

сапалы іске асыру, заңның үстемдік құруы, ада­

ми капиталды дамыту, жоғары технологиялық 

экономикалық әлеуетті ынталандыру, 

қазақстандық біртектілік пен бірлікті дамы­

ту, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 

идеясын ілгерілету, кәсіпкер әйелдердің Ұлт 

жоспарын іске асыру аясындағы инновациялық 

жобаларын қолдау, елді дамытудағы, болашағы 

біртұтас ұлтты қалыптастырудағы әйелдердің 

рөлі және т.б. өзекті мәселелер қаралды.

Бұдан кейін ғылыми­тәжірибелік кон­

ференция 5 секция бойынша жұмыс істеді. 

Олар: «Қазіргі заманғы мемлекеттік аппарат­

ты қалыптастыру: гендерлік аспект»; «Заң 

үстемдігін қамтамасыз ету: гендерлік аспект»; 

«Индустрияландыру және экономикалық өсу: 

гендерлік аспект»; «Транспарентті есеп беруші 

мемлекет: гендерлік аспект»; «Болашағы 

біртұтас ел: рухани­адамгершілік аспектісі».

Жиын соңында Мемлекеттік хатшы 

Г.Н.Әбдіқалықова: «Бүгінгі келелі жында 

айтылған міндеттер мен мақсаттарды сапалы 

әрі нәтижелі орындау арқылы біз ел дамуының 

жаңа белесіне көтерілетін боламыз», – деп, 

конференция қатысушыларын елдің жан­

жақты жаңғыруына жол бастайтын, әлеуметтік 

саясаттың барлық аспектілерін қамтыған, 

сондай­ақ бірлік пен келісімнің кепіліне айна­

латын – 100 қадам Ұлт Жоспарын іске асыруда  

жұмылған жұдырықтай бірлесіп жұмыс істеуге, 

ынтымақта болуға шақырды. 

Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова 

сондай­ақ, Алматы қаласына сапары аясын­

да Орталық мемлекеттік музейде, Әбілхан 

Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде 

және Ахмет Байтұрсыновтың музей­үйінде бо­

лып, мұражайлардың ағымдағы жай­күйімен, 

көрмелермен және заманауи экспозиция­

лармен танысып, еңбек ұжымдарымен 

кездесті. Жұмыс сапарының қорытындысында 

мемлекеттік органдарға бірқатар нақты тапсыр­

малар берді.


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2015
2015 -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
2015 -> Жүктелді Отбасы ұйытқысы – баға жетпес байлық
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет