Тјрбие процесі бўлДата06.01.2022
өлшемі200.38 Kb.
#14625

001

Тјрбие процесі – бўл:

A) Сыртќы маќсат баєдарлы ыќпал мен тўлєаныѕ ґзін-ґзі тјрбиелеуін кірістіре жїргізілетін тўлєа ќалыптастыру, дамыту процесі

B) Ґзара байланыстаєы ўдайы дамып отыратын тјрбиелеу жїйесініѕ тізбегі

C) Кґпфакторлы, комплекстік, їзіліссіз процесс

D) Ата-аналар, мўєалімдер арасындаєы ќарым-ќатынасын реттейтін процесс

E) Ата-ананыѕ мінез-ќўлыќындаєы ауытќушылыќты тјрбиелейтін процесс

F) Ата-аналардыѕ бос уаќытын ўйымдастыру їрдісі

G) Оќытушыныѕ маќсатќа жетудегі іс-јрекеттер мен даєдылар жиыны

H) Оќытушы мен ата-ана арасындаєы ќарым-ќатынасты орнату

{Правильный ответ} = A,B, C
002

Педагогикалыќ маќсат мотивтері:

A) Тјрбие процесініѕ мазмўнын айќындайды

B) Тјрбие нјтижесіне негіз болады, педагогтыѕ кјсіби іс јрекетініѕ баєа-ґлшемі

C) Педагог санасыныѕ їздіксіз айналымда жїретін ой объектісі

D) Ќайшылыєы кґп, кїрделі ґмірге еніп жатќан сјбидіѕ баќыты їшін ќамќорлыќ

E) Балалыќ шаќтыѕ сјулелі ґтуіне кґмек беру

F) Адамєа деген инабатты ќатынас

G) Ќарт адамдар арасында салауатты ґмір салтын ўйымдастыру

H) Девиантты тјртіпті жастармен јлеуметтік жўмысты ўйымдастыру

{Правильный ответ} = D,E,F
003

Тјрбие процестерініѕ баєыттары

A) Їйлесімді, жан-жаќты дамыту маќсатын есепке ала отырып, тўлєаны біртўтас ќалыптастыру

B) Азаматтыќ ќўндылыќтар, јлеуметтік баєдарлы мотивация, аќыл ой, эмоционалдыќ жјне еріктік їйлесім ауќымы негізінде тўлєаныѕ адамгершілік сапаларын ќалыптастыру

C) Балалыќ шаќтыѕ сјулелі ґтуіне кґмек беру жјне адамєа деген инабатты ќатынас

D) Педагогтыѕ ґмір бойы балалар мен жастар арасында жїріп, ґзініѕ де рухани кјрілікке берілместігін саќтап ќалу

E) Тўлєаны сапалы тјрбиелеу маќсатында јлеуметтік ќўнды, јрі жан-жаќты іс -јрекетті ўйымдастыру

F) Ата-аналарєа оќу-тјрбие беру

G) Оќытушыныѕ маќсатќа жетудегі іс-јрекеттер мен даєдылар жиыны

H) Педагогтыѕ тјрбие їрдісін ўйымдастырудаєы кјсіби ќызметініѕ жемісі

{Правильный ответ} = А, B, E
004

Тјрбие процесініѕ негізгі сатылары:

A) Ќойылатын талаптар мен ережелерді тјрбиеленушілердіѕ тїсінуі

B) Азаматтыќ ќўндылыќтар, јлеуметтік баєдарлы мотивация, аќыл ой, эмоционалдыќ жјне еріктік їйлесім ауќымы негізінде тўлєаныѕ адамгершілік сапаларын ќалыптастыру

C) Балалыќ шаќтыѕ сјулелі ґтуіне кґмек беру жјне адамєа деген инабатты ќатынас

D) Білімніѕ сенімділігі, сезім ќалыптастыру

E) Тўлєаны сапалы тјрбиелеу маќсатында јлеуметтік ќўнды, јрі жан-жаќты іс -јрекетті ўйымдастыру

F) Іс-јрекетке араласу жјне іс-јрекет арќылы тјрбиелеу

G) Оќытушыныѕ маќсатќа жетудегі іс-јрекеттер мен даєдылар жиыны

H) Педагогтыѕ тјрбие їрдісін ўйымдастырудаєы кјсіби ќызметініѕ жемісі

{Правильный ответ} = А, D, F
005

Педагогикалыќ јрекеттіѕ бірізділігініѕ ќўрылымы:

A) Ќойылатын талаптар мен ережелерді тјрбиеленушілердіѕ тїсінуі

B) Жалпы нормалар жјне талаптармен танысу

C) Ќарым-ќатынас ќалыптастыру, кґзќарастар мен тўжырымдар ќалыптастыру

D) Тўлєаныѕ жалпы баєытын ќалыптастыру

E) Тјрбиелеу маќсатында јлеуметтік ќўнды, јрі жан-жаќты іс -јрекетті ўйымдастыру

F) Іс-јрекетке араласу

G) Маќсатќа жетудегі іс-јрекеттер мен даєдылар жиыны

H) Тјрбие їрдісін ўйымдастырудаєы кјсіби ќызметініѕ жемісі

{Правильный ответ} = В, С, D
006

Тјрбие процесі талаптарымен ќўрылєан жїйелер:

A) Ќойылатын талаптар мен ережелерді тјрбиеленушілердіѕ тїсінуі

B) Жалпы нормалар жјне талаптармен танысу

C) Тјрбие процесініѕ маќсаты, міндеті, мазмўны

D) Тјрбие процесініѕ ґту жаєдайлары, тјрбиеші мен тјрбиеленушініѕ ќарым-ќатынасы

E) Тјрбие процесінде ќолданылатын јдістер мен формалар

F) Іс-јрекетке араласу

G) Мјдени тыныєу шараларын ўсыну

H) Оќу процесінде оќу жоспарын жїзеге асыру

{Правильный ответ} = С, D, E
007

Тјрбие процесініѕ пјрменділігін ќамтамасыз ететін бірліктер арасындаєы байланыстар мен тјуелділіктер:

A) Тјрбиеніѕ негізгі міндеттері мен маќсаттарын ќамтитын процесті жоспарлау

B) Материалды, ќоєамдыќ, рухани, тјрбиеленушілердіѕ негізгі іс- јрекеттерінде тўлєа аралыќ ќарым-ќатынасын жјне оныѕ дамуын ретеу

C) Жоспарланєан жјне алынєан нјтижелердіѕ айырмашылыєын баќылау жјне ќорытынды шыєару, жіберілген ќателіктер мен жеткен жетістіктерді талдау

D) Тјрбие процесініѕ ґту жаєдайлары

E) Тјрбие процесінде ќолданылатын формалар

F) Тјрбие іс-јрекетіне араласуды жоспарлау

G) Мјдени тыныєу шараларын ўйымдастырып талдау

H) Оќу-тјрбие процесінде оќу жоспарын жїзеге асыру

{Правильный ответ} = А, B,С

008


Тјрбие процесінде тјрбиеніѕ сапасына ыќпал жасайтын пјрменділіктер:

A) Тјрбиеніѕ негізгі міндеттері мен маќсаттарын ќамтитын процесті жоспарлау

B) Ќалыптасќан тјрбиелік ќатынастарєа, јрекеттерді ўйымдастыру мен оєан ќойылєан маќсаттардыѕ бір біріне їйлесуіне

C) Объективті жјне субъективті факторлар јрекетініѕ байланысына, педагогикалыќ ґзара јрекеттегі тјрбие процесіне ќатысушылардыѕ белсенділігіне

D)Тјрбие процесініѕ ґту жаєдайларындаєы кедергілер

E) Тјрбиемен ўштасутыра дамытудаєы жјне оќыту процестерініѕ пјрменділігіне, тјрбиелік ыќпалдыѕ сапасына, тјрбиеленушілердегі сґздік жјне сезімдік процестердіѕ даму деѕгейі мен педагогикалыќ јсер ету їйлесімділігіне

F) Мектеп пен жанўядаєы байланысты дамыту

G) Жаѕа сапалардыѕ баєыттылыєын аныќтау

H) Сыртќы ќарама-ќарсылыќты жою

{Правильный ответ} = B,С, E


009

Тјрбие маќсатыныѕ кґрінісі:

A) Тјрбие процесініѕ мазмўнын айќындайды

B) Тјрбие нјтижесіне негіз болады, педагогтыѕ кјсіби іс јрекетініѕ баєа-ґлшемі

C) Педагог санасыныѕ їздіксіз айналымда жїретін ой объектісі

D) Тјрбие процесіндегі кедергілер

E) Тјрбиемен дамыту жјне оќыту їйлесімділігі

F) Денсаулыќты ќалыпќа келтіру

G) Ќарт адамдар арасында салауатты ґмір салтын ўйымдастыру

H) Девиантты тјртіпті жастармен јлеуметтік жўмысты ўйымдастыру

{Правильный ответ} = A, B, С
010

Тјрбие комплекстік процесс ретінде ґзіне ќосып алады:

A)Тјрбие жўмыстарыныѕ маќсатын

B)Тјрбие жўмыстарыныѕ мазмўнын

C)Тјрбие жўмыстарыныѕ формалары мен јдістерініѕ бірлігін ќосып алады

D)Тјрбие процесіндегі кедергілер

E)Тјрбиелеп оќытуды

F)Психиканы ќалыпќа келтіру

G)Ќарт адамдар арасында ойынды ўйымдастыру

H)Жастармен јлеуметтік жўмысты ўйымдастыру{Правильный ответ} = A, B, С

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет