В осеннем семестре это уже было для группы еп-19-3к1, еп-19-3к2е Теориялық физика. МеханикаДата04.04.2023
өлшемі0.93 Mb.
#79033
Байланысты:
364550 (2)
Padlet Serikbay Kamilya, Документ Microsoft Word

В осеннем семестре это уже было для группы еп-19-3к1, еп-19-3к2е


Теориялық физика. Механика

 1. Жалпыланған координаталар дегеніміз не?

А. Жүйенің орнын дәл анықтайтын кез келген Sшамаq1,q2,..,qS, ( S-еркіндік дәрежесі)
В. туындысы
С.Кеңістік біртекті және изотропты, ал уақыт біртекті болады
Д. Кеңістікбіртектіемесжәнеизотропсыз
Е. Қозғалысынқарастырғанкезде, өлшемдерінескермеугеболатындене

 1. Жалпыланған жылдамдықтар дегеніміз не?

А. туындысы
В.Кеңістік біртекті және изотропты, ал уақыт біртекті болады
С. Кеңістік біртекті емес және изотропсыз
Д. Қозғалысын қарастырған кезде, өлшемдерін ескермеуге болатын дене
Е. Жүйенің орнын дәл анықтайтын кез келген Sшамаq1,q2,..,qS, ( S-еркіндік дәрежесі)

 1. Инерциальдық санақ жүйесі дегеніміз не?

А.Кеңістік біртекті және изотропты, ал уақыт біртекті болады
В. Кеңістік біртекті емес және изотропсыз
С. Қозғалысын қарастырған кезде, өлшемдерін ескермеуге болатын дене
Д. Жүйенің орнын дәл анықтайтын кез келген Sшамаq1,q2,..,qS, ( S-еркіндік дәрежесі)
Е. туындысы

 1. Қозғалыс теңдеуі деп нені айтамыз?

А. үдеуді координалармен және жылдамдықтармен байланыстыратын қатынас
В. Жүйенің орнын анықтауға қажетті тәуелсіз шамалардың саны
С. әрбір механикалық жүйе функциясымен сипатталады
Д. вектордың t бойынша туындысы
Е. вектордың t бойынша екінші туындысы 1. Жүйенің еркіндік дәрежесі?

А. Жүйенің орнын анықтауға қажетті тәуелсіз шамалардың саны
В. әрбір механикалық жүйе функциясымен сипатталады
С. вектордың t бойынша туындысы
Д. вектордың t бойынша екінші туындысы
Е. үдеуді координалармен және жылдамдықтармен байланыстыратын қатынас


 1. Гамильтонпринципі

А. әрбірмеханикалықжүйе функциясыменсипатталады
В. вектордың t бойыншатуындысы
С. вектордың t бойыншаекіншітуындысы
Д. үдеудікоординаларменжәнежылдамдықтарменбайланыстыратынқатынасЕ. Жүйенің орнын анықтауға қажетті тәуелсіз шамалардың саны

 1. Механика заңдарының инварианттылығы дегеніміз не?

А. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгермейді.
В. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгереді.
С. Механиканың заңдары мен теңдеулері бір инерциальды санақ жүйесінен өткенде өзгермейді.
Д. әр механикалық жүйе функциясымен сипатталады
Е. Инерцальдых санақ жүйесінде кез келген еркін қозғалыс шамасы және бағыты бойынша тұрақты жылдамдықпен өтеді

 1. Механика заңдарының коварианттылығы дегеніміз не?

А. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгереді.
В. Механиканың заңдары мен теңдеулері бір инерциальды санақ жүйесінен өткенде өзгермейді.
С. әр механикалық жүйе функциясымен сипатталады
Д. Инерцальдық санақ жүйесінде кез келген еркін қозғалыс шамасы және бағыты бойынша тұра¬ты жылдамдықпен өтеді
Е. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгермейді.

 1. Галилейдің салыстырмалылық принципі?

А. Механиканың заңдары мен теңдеулері бір инерциальды санақ жүйесінен өткенде өзгермейді.
В. әр механикалық жүйе функциясымен сипатталады
С. Инерцальдық санақ жүйесінде кез келген еркін қозғалыс шамасы және бағыты бойынша тұрақты жылдамдықпен өтеді
Д. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгермейді.
Е. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгереді.

 1. Ең аз әсер принципі?

А. әсер минимум мәнімен анықталады
В. Инерцальдық санақ жүйесінде кез келген еркін қозғалыс шамасы және бағыты бойынша тұрақты жылдамдықпен өтеді
С. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгермейді.
Д. Механиканың заңдары мен теңдеулері санақ жүйесін түрлендіргенде өзгереді.
Е. Механиканың заңдары мен теңдеулері бір инерциальды санақ жүйесінен өткенде өзгермейді.

 1. Лагранж теңдеуінің өрнегін көрсет

А.


В.
С.
Д.
Е. ;

 1. Лагранж функциясы

А.
В.

С.
Д.
Е. ;

 1. Әсердің өрнегін көрсет?

А.
В.

С.
Д.
Е. ;

 1. функциясының вариациясы

А.
В. ;
С.

Д.
Е.

 1. Галилей түрлендірулері.

А. ;
В.
С.
Д.
Е .


 1. Декарт координата жүйесінде Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Цилиндрлік координаталар жүйесіндегі Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Сфералық координаталар жүйесіндегі Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Әсерлеспейтін нүктелер жүйесінің Лагранж функциясы.

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тұйық жүйенің Лагранж функциясының жалпы түрі .

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тұйық жүйе дегеніміз не?

А. басқа денелермен әрекеттеспейтін, тек қана өзара әсерлесетін материалдық нүктелер жүйесі.
В. Барлық нүктелерінде бөлшекке бір ғана F күш әсер етеді
С. Тұйық жүйенің механикалыққасиеттері оны кеңістікке кез келген паралельауыстырғанда өзгермейді.
Д. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы уақытқа байланысты болмайды
Е. -және шамаларының функциялары қозғалыс кезінде тұрақты және тек қана бастапқы шарттарға тәуелді болады

 1. Біртекті өріс деп қандай өрісті айтамыз?

А. Барлық нүктелерінде бөлшекке бір ғана F күш әсер етеді
В. Тұйық жүйенің механикалық қасиеттері оны кеңістікке кез келген паралельауыстырғанда өзгермейді.
С. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы уақытқа байланысты болмайды
Д. -және шамаларының функциялары қозғалыс кезінде тұрақты және тек қана бастапқы шарттарға тәуелді болады
Е. басқа денелермен әрекеттеспейтін, тек қана өзара әсерлесетін материальды¬ нүктелер жүйесі.

 1. Кеңістіктің біртектілігі?

А. Тұйық жүйенің механикалыққасиеттері оны кеңістікке кез келген паралельауыстырғанда өзгермейді.
В. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы уақытқа байланысты болмайды
С. -және шамаларының функциялары қозғалыс кезінде тұрақты және тек қана бастапқы шарттарға тәуелді болады
Д. басқа денелермен әрекеттеспейтін, тек қана өзара әсерлесетін материальдық нүктелер жүйесі.
Е. Барлық нүктелерінде бөлшекке бір ғана F күш әсер етеді

 1. Уақыттың біртектілігі?

А. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы уақытқа байланысты болмайды
В. -және шамаларының функциялары қозғалыс кезінде тұрақты және тек қана бастапқы шарттарға тәуелді болады
С. басқа денелермен әрекеттеспейтін, тек қана өзара әсерлесетін материальдық нүктелер жүйесі.
Д. Барлық нүктелерінде бөлшекке бір ғана F күш әсер етеді
Е. Тұйық жүйенің механикалыққасиеттері оны кеңістікке кез келген параллель ауыстырғанда өзгермейді.

 1. Қозғалыс интегралдары дегеніміз не?

А. -және шамаларының функциялары қозғалыс кезінде тұрақты және тек қана бастапқы шарттарға тәуелді болады
В. басқа денелермен әрекеттеспейтін, тек қана өзара әсерлесетін материальдық нүктелер жүйесі.
С. Барлық нүктелерінде бөлшекке бір ғана F күш әсер етеді
Д. Тұйық жүйенің механикалыққасиеттері оны кеңістікке кез келген паралельауыстырғанда өзгермейді.
Е. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы уақытқа байланысты болмайды

 1. Жүйенің кинетикалық энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жүйенің потенциалдық энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қозғалыс теңдеулері?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Ньютон теңдеулері?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Күштің өрнегін көрсет?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жалпыланған координаталрдағы Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. А+В тұйық жүйесі үшін Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Сыртқы өрістегі бір нүктенің қозғалысына арналған Лагранж функциясының жалпы түрі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Сыртқы өрістегі бір бөлшектің қозғалыс теңдеуі?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Біртекті өрістегі потенциальдық энергия

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Уақыттың біртектілігі үшін Лагранж функциясының уақыт бойынша толық туындысы?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тұйық жүйенің энергиясы?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тұйық жүйенің Лагранж функциясы?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Декарт координаталардағы жүйенің энергиясы?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бөлшектердің жылдамдығы тұрақты болғанда, координаталардың өте аз өзгерісі кезіндегі L функциясының өзгерісі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульстың өрнегін Лагранж функциясы арқылы көрсет

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульстың өрнегін нүктелердің жылдамдығы түрінде көрсет

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жеке бөлшектердің импульсының өрнегін көрсет

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. L=0 шарты қандай шартқа эквивалентті?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульс векторының барлық үш компоненталарының сақталу заңы қай кезде орындалады?

А. Сыртқы өріс болған кезде
В. Энергиясы сақталынатын механикалық жүйелер
С. Бірінші бөлшекке екінші бөлшек тарапынан және керісінше әсер ететін күштер сан мәндері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады
Д. Тыныштықта тұрған тұтас механикалық жүйенің энергиясы Е.Орыны жүйенің массасының таралуын көрсететін қайсыбір С нүктесі .

 1. Қандай жүйелер консервативті деп аталады?

А. Энергиясы сақталынатын механикалық жүйелер
В. Бірінші бөлшекке екінші бөлшек тарапынан және керісінше әсер ететін күштер сан мәндері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады
С. Тыныштықта тұрған тұтас механикалық жүйенің энергиясы Д.Орыны жүйенің массасының таралуын көрсететін қайсыбір С нүктесі .
Е. Сыртқы өріс болған кезде

 1. Әсер және қарсы әсер заңдарының теңдік заң ы

А. Бірінші бөлшекке екінші бөлшек тарапынан және керісінше әсер ететін күштер сан мәндері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады
В. Тыныштықта тұрған тұтас механикалық жүйенің энергиясы С.Орыны жүйенің массасының таралуын көрсететін қайсыбір С нүктесі .
Д. Сыртқы өріс болған кезде
Е. Энергиясы сақталынатын механикалық жүйелер

 1. Механикалық жүйенің ішкі энергиясы деп нені айтамыз?

А. Тыныштықта тұрған тұтас механикалық жүйенің энергиясы
В.Орыны жүйенің массасының таралуын көрсететін қайсыбір С нүктесі .
С. Сыртқы өріс болған кезде
Д. Энергиясы сақталынатын механикалық жүйелер
Е. Бірінші бөлшекке екінші бөлшек тарапынан және керісінше әсер ететін күштер сан мәндері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады

 1. Инерция центрі?

А.Орыны жүйенің массасының таралуын көрсететін қайсыбір С нүктесі .
В. Сыртқы өріс болған кезде
С. Энергиясы сақталынатын механикалық жүйелер
Д. Бірінші бөлшекке екінші бөлшек тарапынан және керісінше әсер ететін күштер сан мәндері жағынан тең ал бағыттары жағынан қарама-қарсы болады
Е. Тыныштықта тұрған тұтас механикалық жүйенің энергиясы

 1. Тұйық жүйенің барлық бөлшектеріне әсер ететін күштердің қосындысы неге тең?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жалпыланған импульстердің өрнегін көрсет?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жалпыланған күштердің өрнегін көрсет?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жалпыланған күштер үшін Лагранж теңдеуі?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жүйенің инерция центрінің өрнегін көрсет?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Массаның аддитивтілігі?

А. Импульс пен жылдамдықтың арасындағы байланыс массасы -ға тең бір материалдық нүктенің импульсы мен жылдамдығының арасындағыдай болады.
В. Тұтас жүйенің механикалыққасиеттері жүйені тұтас түрде кеңістікте кез келген бағытта бұрғанда өзгермейді.
С. Радиус вектордың векторлықимпульсқа векторлық көбейтіндісі.
Д. Тұйық жүйенің импульс моментіуақытқа байланысты өзгермейді, яғни сақталады.
Е. Ол бөлшектердің жүйедегі салыстырмалы қозғалысының кинетикалық және олардың әсерлесуінің потенциальдық энергиясынан тұрады.

 1. Кеңістіктің изотропиясы дегеніміз не?

А. Тұтас жүйенің механикалыққасиеттері жүйені тұтас түрде кеңістікте кез келген бағытта бұрғанда өзгермейді.
В. Радиус вектордың векторлықимпульсқа векторлық көбейтіндісі.
С. Тұйық жүйенің импульс моментіуақытқа байланысты өзгермейді, яғни сақталады.
Д. Ол бөлшектердің жүйедегі салыстырмалы қозғалысының кинетикалық және олардың әсерлесуінің потенциальдық энергиясынан тұрады.
Е. Импульс пен жылдамдықтың арасындағы байланыс массасы -ға тең бір материальдық нүктенің импульсы мен жылдамдығының арасындағыдай болады.

 1. Импульс моменті дегеніміз не?

А. Радиус вектордың векторлық импульске векторлықкөбейтіндісі.
В. Тұйық жүйенің импульс моментіуақытқа байланысты өзгермейді, яғни сақталады.
С. Ол бөлшектердің жүйедегі салыстырмалы қозғалысының кинетикалық және олардың әсерлесуінің потенциальдық энергиясынан тұрады.
Д. Импульс пен жылдамдықтың арасындағы байланыс массасы -ға тең бір материальдық нүктенің импульсы мен жылдамдығының арасындағыдай болады.
Е. Тұтас жүйенің механикалыққасиеттері жүйені тұтас түрде кеңістікте кез келген бағытта бұрғанда өзгермейді.

 1. Импульстың сақталу заңы?

А. Тұйық жүйенің импульс моментіуақытқа байланысты өзгермейді, яғни сақталады.
В. Ол бөлшектердің жүйедегі салыстырмалы қозғалысының кинетикалық және олардың әсерлесуінің потенциальдық энергиясынан тұрады.
С. Импульс пен жылдамды¬тың арасындағы байланыс массасы -ға тең бір материальдық нүктенің импульсы мен жылдамдығының арасындағыдай болады.
Д. Тұтас жүйенің механикалыққсиеттері жүйені тұтас түрде кеңістікте кез келген бағытта бұрғанда өзгермейді.
Е. Радиус вектордың импульсқа векторлық импульсқа векторлық көбейтіндісі.

 1. Тыныштықтағы механикалық жүйенің толық энергиясы

А. Ол бөлшектердің жүйедегі салыстырмалы қозғалысының кинетикалық және олардың әсерлесуінің потенциальдық энергиясынан тұрады.
В. Импульс пен жылдамдықтың арасындағы байланыс массасы -ға тең бір материальдық нүктенің импульсы мен жылдамдығының арасындағыдай болады.
С. Тұтас жүйенің механикалыққасиеттері жүйені тұтас түрде кеңістікте кез келген бағытта бұрғанда өзгермейді.
Д. Радиус вектордың векторлықимпульсқа векторлық көбейтіндісі.
Е. Тұйық жүйенің импульс моментіуақытқа байланысты өзгермейді, яғни сақталады.

 1. К және К/ санақ жүйелері қалай байланысқан

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. К және санақ жүйелерімен салыстырғанда импульс қалай өзгереді ?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. болғанда, жүйенің жылдамдығы неге тең ?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тыныштықтағы механикалық жүйенің толық энергиясы неге

тең?
А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. К және санақ жүйелерінде механикалыққэнергияларыЕжәне Е/қалай байланыс¬ан?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульстің сақталу заңының өрнегі?

А.
B.
C.
Д.
E.

 1. Механикалық энергияның сақталу заңының өрнегі

А.
В.
C.
Д.
E.

 1. Массалар центрінің қозғалыс заңы.

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Реактивті күштің өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Массасы айнымалы дененің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульс моментінің өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бір санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне өткендегі импульс моментінің түрлену заңы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Импульс моментінің осіне проекциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Ц илиндрлік координаталардағы импульс моментінің проекциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Егер жүйе К/ санақ жүйесінде тыныштықта тұрса, онда К санақ жүйесінен К/ жүйесіне өткен кездегі импульс моментінің түрлену заңы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Вириальды теорема

А. Егер жүйенің қозғалысы кезінде потенциальдық энергиясы координаталардың біртекті функциясы болса, онда кинетикалық және потенциальдық жэнергиялардың уақыт бойынша орташа мәндерінің арасында қарапайым қатынас болады
В. Бір ғана еркіндік дәрежесі бар жүйенің қозғалысы
С. Егер қозғалыс аймағы екі тоқтау нүктесімен шектелсе, онда ¬озғалыс кеңістіктің шектелген аймағында өтеді
Д. Егер қозғалыс аймағы шектелмесе, немесе бір ғана жағынан шектелсе, онда бөлшек шексіздікке кетеді.
Е. Қозғалыс шегңн көрсететін нүктелерде потенциальдық энергия толық энергияға тең болса, онда ол жерде жылдамдық нольге тең болады.

 1. Біртекті қозғалыс

А. Бір ғана еркіндік дәрежесі бар жүйенің қозғалысы
В. Егер қозғалыс аймағы екі тоқтау нүктесімен шектелсе, онда қозғалыс кеңістіктің шектелген аймағында өтеді
С. Егер қозғалыс аймағы шектелмесе, немесе бір ғана жағынан шектелсе, онда бөлшек шексіздікке кетеді.
Д. қозғалыс шегңн көрсететін нүктелерде потенциальдық энергия толық энергияға тең болса, онда ол жерде жылдамдық нольге тең болады.
Е. Егер жүйенің қозғалысы кезінде потенциальдық энергиясы координаталардың біртекті функциясы болса, онда кинетикалық және потенциальдық жэнергиялардың уақыт бойынша орташа мәндерінің арасында қарапайым қатынас болады

 1. Финитті қозғалыс

А. Егер қозғалыс аймағы екі тоқтау нүктесімен шектелсе, онда қозғалыс кеңістіктің шектелген аймағында өтеді
В. Егер қозғалыс аймағы шектелмесе, немесе бір ғана жағынан шектелсе, онда бөлшек шексіздікке кетеді.
С. қозғалыс шегңн көрсететін нүктелерде потенциальдық энергия толық энергияға тең болса, онда ол жерде жылдамдық нольге тең болады.
Д. Егер жүйенің қозғалысы кезінде потенциальдық энергиясы координаталардың біртекті функциясы болса, онда кинетикалық және потенциалдықэнергиялардың уақыт бойынша орташа мәндерінің арасында қарапайым қатынас болады
Е. Бір ғана еркіндік дәрежесі бар жүйенің қозғалысы

 1. Инфинитті қозғалыс

А. Егер қозғалыс аймағы шектелмесе, немесе бір ғана жағынан шектелсе, онда бөлшек шексіздікке кетеді.
В. қозғалыс шегін көрсететін нүктелерде потенциалдық энергия толық энергияға тең болса, онда ол жерде жылдамдық нольге тең болады.
С. Егер жүйенің қозғалысы кезінде потенциальдық энергиясы координаталардың біртекті функциясы болса, онда кинетикалық және потенциальдықэнергиялардың уақыт бойынша орташа мәндерінің арасында қарапайым қатынас болады
Д. Бір ғана еркіндік дәрежесі бар жүйенің қозғалысы
Е. Егерққозғалыс аймағы екі то¬тау нүктесімен шектелсе, онда қозғалыс кеңістіктің шектелген аймағында өтеді

 1. Келтірілген масса

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Екі бөлшектің әсерлесуінің Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Екі нүктенің өзара ара қашықтығының векторы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Центрлік өрісте бөлшекке әсер ететін күш.

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Полярлық координаталардағыЛагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Кеплердің бірінші заңы

А.Планеталар эллипстің бойымен қозғалады және оның бір фокусында Күн орналасады.
В.Планеталардың радиус векторы бірдей уақыт аралығында бірдей аудандар сызады
С. Планеталардың күнді айнала қозғалған кездегі периодтарының квадраттары; олардың орбиталарының үлкен остерінің кубтарына қатынасындай болады
Д. Жер және барлық планеталар Күнді айнала қозғалады
Е.әр планета кіші шеңбер бойымен қозғалады, ал олардың центрлері жерді айнала үлкен шеңбер бойымен қозғалады.

 1. Кеплердің екінші заңы

А.Планеталардың радиус векторы бірдей уақыт аралығында,бірдей аудандар сызады
В. Планеталардың күнді айнала қозғалған кездегі периодтарының квадраттары; олардың орбиталарының үлкен остерінің кубтарына қатынасындай болады
С. Жер және барлық планеталар Күнді айнала қозғалады
Д.әр планета кіші шеңбер бойымен қозғалады, ал олардың центрлері жерді айнала үлкен шеңбер бойымен қозғалады.
Е.Планеталар эллипстің бойымен қозғалады және оның бір фокусында Күн орналасады.

 1. Кеплердің үшінші заңы

А. Планеталардың күнді айнала қозғалған кездегі периодтарының квадраттары; олардың орбиталарының үлкен остерінің кубтарына қатынасындай болады
В. Жер және барлық планеталар Күнді айнала қозғалады
С.әр планета кіші шеңбер бойымен қозғалады, ал олардың центрлері жерді айнала үлкен шеңбер бойымен қозғалады.
Д.Планеталар эллипстің бойымен қозғалады және оның бір фокусында Күн орналасады.
Е.Планеталардың радиус векторы бірдей уа¬ыт аралығында бірдей аудандар сызады

 1. Орбитаның параметрі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Орбитаның эксцентриситеті

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Орбитаның перигелиі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Эллипстің үлкен жарты өсі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Эллипстің кіші жарты өсі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Кіші тербелістер дегеніміз не?

А.Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпы-ның маңында гормониялық тербеліс жасайды.
В. Жүйенің потенциялдық энергиясы U(q) минимумға ие болатын қалпы.
С.Тербелетін шаманың максимал ауытқуының мәні
Д. Гармониялық тербелістер Т уақыт аралығында қайталанады.
Е. Тербеліс периодына кері шама.

 1. Тепе-теңдік дегеніміз не?

А. Жүйенің потенциялдық энергиясы U(q) минимумға ие болатын қалпы.
В. Гармониялық тербелістер Т уақыт аралығында қайталанады.
С. Тербеліс периодына кері шама.
Д.Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпы-ның маңында гормониялық тербеліс жасайды.
Е Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпы-ның маңында гормониялық тербеліс жасайды.

 1. Тербеліс амплитудасы деп нені айтады?

А.Тербелетін шаманың максимал ауытқуының мәні
В. Гармониялық тербелістер Т уақыт аралығында қайталанады.
С. Тербеліс периодына кері шама.
Д. Жүйенің потенциялдық энергиясы U(q) минимумға ие болатын қалпы.
Е.Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпы-ның маңында гормониялық тербеліс жасайды.

 1. Тербеліс периоды деп нені айтады?

А. Гармониялық тербелістер Т уақыт аралығында қайталанады.
В. Тербеліс периодына кері шама.
С. Жүйенің потенциялдық энергиясы U(q) минимумға ие болатын қалпы.
Д.Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпының маңында гормониялық тербеліс жасайды.
Е.Тербелетін шаманың максимал ауытқының мәні

 1. Тербеліс жиілігі деп нені айтады?

А. Тербеліс периодына кері шама.
В. Жүйенің потенциялдық энергиясы U(q) минимумға ие болатын қалпы.
С.Жүйе өзінің тепе-теңдік қалпының маңында гормониялық тербеліс жасайды.
Д.Тербелетін шаманың максимал ауытқуының мәні
Е. Гармониялық тербелістер Т уақыт аралығында қайталанады.

 1. Біртекті аз тербеліс жасайтын жүйенің Лагранж функциясының өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Біртекті аз тербелістердің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Біртекті аз тербелістердің дифференциал теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Біртекті аз тербелістердің дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тербеліс жиілігінің өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Аз тербеліс жасайтын жүйенің энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Амплитуда арқылы өрнектелген, аз тербеліс жасайтын жүйенің энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тербелетін жүйенің координатасының уақытқа тәуелділігі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Комплекстік амплитуданың өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Еріксіз тербеліс жасайтын жүйенің Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Еріксіз тербелістердің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Еріксіз тербелістердің дифференциал теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Еріксіз тербелістердің дифференциал теңдеуінің жалпы шешімі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Еріксіз тербеліс жасайтын жүйеге берілетін толық энергияның өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады?

А.Егер тербеліс сырттан периодты түрде өзгеретін күштің әсерінен орындалса
В.Егер тербеліс алғашқы берілген энергияның есебінен, сыртқы әсер күші жоқ кезде орындалса
С.әсер етуші күштің жиілігі жиілікке жақындағанда еріксіз тербелістердің амплитуда-сының күрт өсуі .
Д.Жиіліктері жақын екі гормониялық тербелістер қосылғанда, тербеліс амплитудасының периодты өзгеруі
Е.Тербелетін жүйенің энергияны жоғалту салдарынан амплитудасының кемуі.

 1. Қандай тербеліс еркін тербеліс деп аталады?

А.Егер тербеліс алғашқы берілген энергияның есебінен, сыртқы әсер күші жоқ кезде орындалса
В.әсер етуші күштің жиілігі жиілікке жақындағанда еріксіз тербелістердің амплитудасының күрт өсуі .
С.Жиіліктері жақын екі гормониялық тербелістер қосылғанда, тербеліс амплитудасының периодты өзгеруі
Д.Тербелетін жүйенің энергияны жоғалту салдарынан амплитудасының кемуі.
Е.Егер тербеліс сырттан периодты түрде өзгеретін күштің әсерінен орындалса

 1. Резонанс дегеніміз не?

А.әсер етуші күштің жиілігі жиілікке жақындағанда еріксіз тербелістердің амплитуда-сының күрт өсуі .
В.Жиіліктері жақын екі гормониялық тербелістер қосылғанда, тербеліс амплитудасының периодты өзгеруі
С.Тербелетін жүйенің энергияны жоғалту салдарынан амплитудасының кемуі.
Д.Егер тербеліс сырттан периодты түрде өзгеретін күштің әсерінен орындалса
Е.Егер тербеліс алғашқы берілген энергияның есебінен, сыртқы әсер күші жоқ кезде орындалса

 1. Соғулар дегеніміз не?

А.Жиіліктері жақын екі гармониялық тербелістер қосылғанда, тербеліс амплитудасының периодты өзгеруі
В.Тербелетін жүйенің энергияны жоғалту салдарынан амплитудасының кемуі.
С.Егер тербеліс сырттан периодты түрде өзгеретін күштің әсерінен орындалса
Д.Егер тербеліс алғашқы берілген энергияның есебінен, сыртқы әсер күші жоқ кезде орындалса
Е.әсер етуші күштің жиілігі жиілікке жақындағанда еріксіз тербелістердің амплитудасының күрт өсуі .

 1. Өшетін тербелістер деп нені айтамыз?

А.Тербелетін жүйенің энергияны жоғалту салдарынан амплитудасының кемуі.
В.Егер тербеліс сырттан периодты түрде өзгеретін күштің әсерінен орындалса
С.Егер тербеліс алғашқы берілген энергияның есебінен, сыртқы әсер күші жоқ кезде орындалса
Д.әсер етуші күштің жиілігі жиілікке жақындағанда еріксіз тербелістердің амплитудасының күрт өсуі .
Е.Жиіліктері жақын екі гормониялық тербелістер қосылғанда, тербеліс амплитудасының периодты өзгеруі

 1. Біртекті аз тербеліс жасайтын жүйеге әсер ететін жалпыланған үйкеліс күші.

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Үйкеліс жоқ кездегі жүйенің еркін тербелістерінің жиілігі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Өшу коэффициенті

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Өшетін тербелістердің дифференциалдық теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Апериодты өшу дегеніміз не ?

А
.үйкеліс көп болғанда қозғалыс (х)-тің кему бағытында болады, яғни (t ) тыныштыққалпына асимптоталық түрде жақындауы
В. аралығында амплитуда жиілікпен периодты өзгеруі
С.Жүйенің тыныштық күйі тұрақты болмайды, бұл күйден жүйе сәл ауытқыса, ауытқу х уақытқа байланысты
Д.Кинетикалық және потенциялдық энергияларды координаталар мен жылдамдықтарға жіктегенде, қозғалыстың жаңа сипаты пайда болады.
Е.Жүйенің қалыпты тербелісі кезінде жиіліктегі тербеліске қосымша жиіліктегі тербелістер қосылады

 1. Параметрлік резонанс дегеніміз не?

А.Жүйенің тыныштық күйі тұрақты болмайды, бұл күйден жүйе сәл ауытқыса, ауытқу х уақытқа байланысты тез артады
В.Кинетикалық және потенциял-дық энергияларды координаталар мен жылдамдықтарға жіктегенде
қозғалыстың жаңа сипаты пайда болады.
С.Жүйенің ¬алыпты тербелісі кезінде жиіліктегі тербеліске қосымша жиіліктегі тербелістер қосылады
Д.үйкеліс көп болғанда қозғалыс (х)-тің кему бағытында болады, яғни (t ) тыныштыққалпына асимптоталық түрде жақындауы
Е. аралығында амплитуда жиілікпен периодты өзгеруі

 1. Ангармониялық тербеліс

А.Кинетикалық және потенциял-дық энергияларды координаталар мен жылдамдықтарға жіктегенде
қозғалыстың жаңа сипаты пайда болады.
В.Жүйенің қалыпты тербелісі кезінде жиіліктегі тербеліске қосымша жиіліктегі тербелістер қосылады
С.үйкеліс көп болғанда қозғалыс (х)-тің кему бағытында болады, яғни (t ) тыныштыққалпына асимптоталық түрде жақындауы
Д. аралығында амплитуда жиілікпен периодты өзгеруі
Е.Жүйенің тыныштық күйі тұрақты болмайды, бұл күйден жүйе сәл ауытқыса, ауытқу х уақытқа байланысты тез артады

 1. Комбинациялықжиілік дегеніміз не?

А.Жүйенің қалыпты тербелісі кезінде жиіліктегі тербеліске қосымша жиіліктегі тербелістер қосылады
В.үйкеліс көп болғанда қозғалыс (х)-тің кему бағытында болады, яғни (t ) тыныштық қалпына асимптоталық түрде жақындауы
С. аралығында амплитуда жиілікпен периодты өзгеруі
Д.Жүйенің тыныштық күйі тұрақты болмайды, бұл күйден жүйе сәл ауытқыса, ауытқу х уақытқа байланысты тез артады
Е.Кинетикалық және потенциял-дық энергияларды координаталар мен жылдамдықтарға жіктегенде қозғалыстың жаңа сипаты пайда болады.

 1. Қатты дене дегеніміз не?

А. Ара қашықтықтары өзгермейтін материалдық нүктелердің дискретті жиынтығы
В. Денемен байланысқан кез-келген түзу, өзінің бастапқы орнына параллель болып қалады
С. Центрі айналу өсі деп аталатын түзудің бойында жататын, барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын
Д. қозғалыс қайсы бір өстің бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың жиынтығы болады
Е. Материалдық нүктелер жүйесінің массасының ара қашықтығының квадратының көбейтіндісіне тең физикалық шама

 1. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы

А. Денемен байланысқан кез-келген түзу, өзінің бастапқы орнына параллель болып қалады
В. Центрі айналу өсі деп аталатын түзудің бойында жататын, барлы¬ нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын
С. қозғалыс қайсы бір өстің бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың жиынтығы болады
Д. Материалдық нүктелер жүйесінің массасының ара қашықтығының квадратының көбейтіндісіне тең физикалық шама
Е. Ара қашықтықтары өзгермейтін материалодық нүктелердің дискретті жиынтығы

 1. Қатты дененің айналмалы қозғалысы

А. Центрі айналу өсі деп аталатын түзудің бойында жататын, барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын
В. қозғалыс қайсы бір өстің бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың жиынтығы болады
С. Материалдық нүктелер жүйесінің массасының ара қашықтығының квадратының көбейтіндісіне тең физикалық шама
Д. Ара қашықтықтары өзгермейтін материалодық нүктелердің дискретті жиынтығы
Е. Денемен байланысқан кез-келген түзу, өзінің бастапқы орнына параллель болып қалады

 1. Дененің лездік айналу өсі

А. қозғалыс қайсы бір өстің бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың жиынтығы болады
В. Материалдық нүктелер жүйесінің массасының ара қашықтығының квадратының көбейтіндісіне тең физикалық шама
С. Ара қашықтықтары өзгермейтін материалодық нүктелердің дискретті жиынтығы
Д. Денемен байланысқан кез-келген түзу, өзінің бастапқы орнына параллель болып қалады
Е. Центрі айналу өсі деп аталатын түзудің бойында жататын, барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын

 1. Инерция моменті дегеніміз не?

А. Материалдық нүктелер жүйесінің массасының ара қашықтығының квадратының көбейтіндісіне тең физикалық шама
В. Ара қашықықтары өзгермейтін материалодық нүктелердің дискретті жиынтығы
С. Денемен байланысқан кез-келген түзу, өзінің бастапқы орнына параллель болып қалады
Д. Центрі айналу өсі деп аталатын түзудің бойында жататын, барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын
Е. қозғалыс қайсы бір өстің бойымен айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың жиынтығы болады

 1. Қозғалмайтын жүйедегі қатты дененің нүктесінің радиус- векторы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің қозғалысы кезіндегі жылдамдықтарының байланысы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің кинетикалық энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарының кинетикалық энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тензорлық түрдегі айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Инерция моментінің тензоры

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Ротатор дегеніміз не?

А. Екі негізгі инерция моменттері бірдей, ал үшіншісі нольге тең жүйе
В. Дененің инерция моменттері,. оның бөліктерінің инерция моменттерінің қосындысына тең.
С. Екі негізгі инерция моменттері бір-біріне тең болса
Д.Барлық негізгі инерция моменттері әр түрлі болатын дене
Е. Берлық негізгі инерция моменттері бірдей дене

 1. Инерция тензорының аддитивтілігі

А. Дененің инерция моменттері,. оның бөліктерінің инерция моменттерінің қосындысына тең.
В. Екі негізгі инерция моменттері бір-біріне тең болса
С.Барлық негізгі инерция моменттері әр түрлі болатын дене
Д. Берлық негізгі инерция моменттері бірдей дене
Е. Екі негізгі инерция моменттері бірдей, ал үшіншісі нольге тең жүйе

 1. Ұзындығы ұзын жіңішке стерженнің инерция моменті

А. ;
В.
С. ;
Д. ; ;
Е. ;

 1. Радиусы R шардың инерция моменті

А.
В. ;
С. ;
Д. ; ;
Е. ;

 1. Биіктігі h , радиусы R цилиндрдің инерция моменті

А. ;
В. ; ;
С. ;
Д.
Е. ;

 1. Қабырғалары а,в,с болатын тікбұрышты параллелипипедтің инерция моменті

А. ; ;


В. ;
С.
Д. ;
Е. ;

 1. Биіктігі h, радиусы R конустың инерция моменті

А. ;
В.
С. ;
Д. ;
Е. ; ;

 1. Қатты дененің импульс моментінің өрнегі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Дененің инерция центріндегі импульс моменті

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Тензорлық түрдегі импульс моменті

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің толық импульсі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты денеге әсер ететін толық күш

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Денеге әсер ететін барлық күштердің моменттерінің қосындысы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Қатты дененің тепе-теңдік шарты

А. әсер етуші толық күш пен толық күш моменттерінің нольге теңдігі
В. Денеге басқа жанасып тұрған денелер тарапынан әсер етуші күш
С. Жанасып тұрған денелердің бір-бірімен сырғанауына кедергі жасайтын күш
Д. Сырғанау кезінде үйкеліс күші өте аз, және оны ескермейтін болсақ
Е. Егер денелер сырғанамай тек тербелсе

 1. Реакция күштері

А. Денеге басқа жанасып тұрған денелер тарапынан әсер етуші күш
В. Жанасып тұрған денелердің бір-бірімен сырғанауына кедергі жасайтын күш
С. Сырғанау кезінде үйкеліс күші өте аз, және оны ескермейтін болсақ
Д. Егер денелер сырғанамай тек тербелсе
Е. әсер етуші толық күш пен толық күш моменттерінің нольге теңдігі

 1. Үйкеліс күштері

А. Жанасып тұрған денелердің бір-бірімен сырғанауына кедергі жасайтын күш
В. Сырғанау кезінде үйкеліс күші өте аз, және оны ескермейтін болсақ
С. Егер денелер сырғанамай тек тербелсе
Д. әсер етуші толық күш пен толық күш моменттерінің нольге теңдігі
Е. Денеге басқа жанасып тұрған денелер тарапынан әсер етуші күш

 1. Тепе-теңдік шарты

А. ;
В.
С.
Д.
Е.

 1. Байланыс теңдеулері

А.
В.
С.
Д.
Е. ;

 1. және белгісіз шамалары үшін толық теңдеулер жүйесі

А.
В.
С.
Д. ;
Е.

 1. Жанасу нүктесіндегі сырғанаудың болмау шарты

А.
В.
С. ;
Д.
Е.

 1. Голономды байланыс дегеніміз не?

А.Тек жүйенің координаталарын байланыстырады
В. Аз координаталар санын еркіндік дәрежелерінің санымен байланыстырады
С. әр жанасатын денелерге мынандай теңдеулер жазылады: ;
Д. Сырғанау және тербелу
Е. Сырғанау және айналу 1. Голономды емес байланыс

А. Аз координаталар санын еркіндік дәрежелерінің санымен байланыстырады
В. әр жанасатын денелерге мынандай теңдеулер жазылады: ;
С. Сырғанау және тербелу
Д. Сырғанау және айналу
Е.Тек жүйенің координаталарын байланыстырады

 1. Даламбер принципі

А. әр жанасатын денелерге мынандай теңдеулер жазылады: ;
В. Сырғанау және тербелу
С. Сырғанау және айналу
Д.Тек жүйенің координаталарын байланыстырады
Е. Аз координаталар санын еркіндік дәрежелерінің санымен байланыстырады

 1. Инерциялды санақ жүйесіндегі сыртқы өрістегі бір бөлшектің Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Инерциялды санақ жүйесіндегі бір бөлшектің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е. 1. және санақ жүйелерінде бөлшектің жылдамды¬тары және қалай байланысқан?

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. жүйесіндегі Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Біртекті күштік өрістегі бөлшектің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Кариолис күші

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Центрге тартқыш күш

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бірқалыпты айналатын координаталар жүйесіне өткен кездегі энергияның түрленуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бірқалыпты айналатын санақ жүйесі үшін Лагранж функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бірқалыпты айналатын координаталар жүйесіндегі дененің қозғалыс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Гамильтон теңдеуі

А. ;
В.
С.
Д.
Е.

 1. Жүйенің Гамильтон функциясы

А.
В.
С.
Д.
Е. ;

 1. Координаталар және жылдамдықтар функциясы түріндегі Лагранж функциясының толық дифференциялы

А.
В.
С.
Д. ;
Е.

 1. Уақыт бойынша Гамильтон функциясының толық туындысы

А.
В.
С. ;
Д.
Е.

 1. L және Н-тың уақыт бойынша дербес туындылары қалай байланысққн?

А.
В. ;
С.
Д.
Е.

 1. координатасы үшін Лагранж теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. функциясының толық туындысы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Н және үшін Пуассон жақшалары

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. және үшін Пуассон жақшалары

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Якоби теңдігі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Пуассон теоремасы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Каноникалық түрлендірулер

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Гамильтон-Якоби теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Гамильтон-Якоби теңдеуінің толық интегралы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Ламинарлық ағыстан турбуленттік ағысқа өтуді сипаттайтын өлшемсіз сан

А. Рейнольдс саны
В. Мах саны
С. Фруд саны
Д. Струхал саны
Е. Вебер саны

 1. Үздіксіздік теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Идеал сұйықтың қозғалысы үшін Эйлер теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Навье-Стокс теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Бернулли теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Рейнольдс саны

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Томсон теоремасы

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Сұйықтағы жазық дыбыстық толқынның теңдеуі

А.
В.
С.
Д.
Е.

 1. Лагранж функциясын кезкелген тұрақты көбейткішке көбейту қозғалыс теңдеулеріне қалай әсер етеді

А. қозғалыс теңдеулерін өзгертпейді
В. қозғалыс теңдеулерін өзгертеді
С. қозғалыс теңдеулерін түрлендіреді
Д. қозғалыс теңдеулерін нөлге айналдырады
Е. қозғалыс теңдеулерін үдемеліге айналдырады

 1. Центрлік өрістегі қозғалыс траекториясы қайда жатады

А. толығымен бір жазықтықта жатады
В. толығымен екі жазықтықта жатады
С. толығымен үш жазықтықта жатады
Д. толығымен бір сфералық бетте жатады
Е. толығымен бір цилиндрлік бетте жатады

 1. Инерция центрі жүйесі (ц-жүйе) дегеніміз не

А. толық импульсі нөлге тең жүйе
В. толық импульсі бірге тең жүйе
С. толық импульсі тұрақты жүйе
Д. зертханалық жүйе
Е. тұйық жүйе

 1. Жүйенің орнықсыз тепе-теңдік күйінен әлсіз ауытқытудың өзі x ығысуды уакыт бойынша тез арттыруға жеткілікті болатын құбылыс қалай аталады

А. параметрлік резонанс
В. уақыттық резонанс
С. жиіліктік резонанс
Д. финитті қозғалыс
Е. инфинитті қозғалыс

 1. Зырылдауықтың өсі дөңгелек конус сыза отырып импульс моменті бағытының төңірегінде бірқалыпты айналуын қалай атайды

А. жүйелік прецессия
В. уақыттық резонанс
С. жиіліктік резонанс
Д. финитті қозғалыс
Е. инфинитті қозғалыс

 1. Лагранж әдісіндегі екінші реттік s дифференциалдық теңдеулер орнына жүретін 2s санды p(t) және q(t) белгісіздері үшін жазылған 2s бірінші реттік дифференциалдық теңдеулер жүйесін неліктен каноникалық теңдеулер деп атайды

А. қарапайымдылығы және симметриясы үшін
В. интегралы бар болғаны үшін
С. күрделілігі және асимметриясы үшін
Д. шешімі болмвйтындығы үшін
Е. интегралы болмайтындығы үшін

 1. Гамильтон-Якоби теңдеуінде айнымалыларды ажыратуда тиімді таңдап алу үшін координаталар

А. келтірілгендердің барлығы
В. сфералық
С. параболалық
Д. эллипстік
Е. келтірілгендердің ішінде дұрыс жауап жоқ

 1. Мына тұжырымдама кімнің теоремасы деп аталады: қатты дененің кинетикалық энергиясы, дененің инерция центрінде орналасқан және онда дененің барлық массасы шоғырланған, материалдық нүктенің кинетикалық энергиясына қосу инерция центрімен байланысқан және онымен бірге ілгерілемелі қозғалатын, санақ жүйесіне қатысты, дене қозғалысының кинетикалық энергиясына тең

А. Кениг
В. Нетер
С. Лиувилл
Д. Лагранж
Е. Томсон

 1. Мына теңдіктегі -шамалары қалай аталады

А. нормаль координаталар
В. циклдік координаталар
С. сфералық координаталар
Д. цилиндрлік координаталар
Е. эллипстік координаталар

 1. Лагранждың бір функциясын атаныз

A. L(r, υ, t)
B. L= Li ² + ri
С. Li = √ri²
Д. Li = (q, r, a)
E. Li = 0

 1. Санақ бас нүктесінің R0 радиус- векторы қандай үш декарт координаталарымен анықталады

A. х0, у0, z0
B.q1, q2, q3
C.x, y, z
Д. x´о, y´о, z´о
E. а,в,с

 1. Уақыттың белгілі бір мезетінде бөлшектің кеңістіктің қандай-да бір нүктесінде болуын ... деп атайды

A. элементар механикалық уақиға
B. физикалық процесс
C. механикалық қозғалыс
Д. қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы
E. радиус-вектордың уақытқа тәуелділігі

 1. Уакыт түсінігі қолданылады

A. құбылыстардың ретінің ауысуын, уақиғалардың тізбегін өрнектеу үшін
B. заттардың пайда болу реті бойынша олардың өлшемін
C. әлемнің физикалық бейнесін жасау үшін
D. материалдық шындықтың жеке фрагменттерін салыстыру үшін
E.кеңістіктің біртектілігін және изотроптылығын ажырату үшін

 1. Біртектілік - бұл

A. симметрия, кеңістік пен уақыттағы ығысуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
B. симметрия, кеңістік пен уақыттағы бұрылуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
C. симметрия, кеңістік пен уақыттағы иілуге қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
Д. симметрия, кеңістік пен уақыттағы сығылуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
E. симметрия, кеңістік пен уақыттағы созылуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы

 1. Санақ жүйесі - бұл

A. санақ денесі, координаталар жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы
B. санақ денесі, координаталар жүйесі
C. симметрия, кеңістік пен уақыттағы созылуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
Д. симметрия, кеңістік пен уақыттағы ығысуға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиетінің тұрақтылығы
E. координаталар жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі

 1. Инерциалды санақ жүйесі «ИСЖ»

A. тыныштықта тұрған немесе бірқалыпты түзусызықты қозғалыста болатын жүйе
B. үдемелі немесе бірқалыпты түзусызықты қозғалыста болатын жүйе
C. тыныштықта тұрған немесе бірқалыпты үдемелі қозғалыста болатын жүйе
Д. тыныштықта тұрған немесе бірқалыпты қисықсызықты қозғалыста болатын жүйе
E. тыныштық күйдента тұрған немесе бірқалыпты үдемелі қозғалысқа көшетін жүйе

 1. Галилейдің салыстырмалылық принципі

A. Бір-біріне қатысты түзусызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын инерциалдық санақ жүйелерінде, барлық механикалық процестер бірдей өтеді
B. Бір-біріне қатысты қисықсызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын инерциалдық санақ жүйелерінде, барлық механикалық процестер бірдей өтеді
C. Бір-біріне қатысты түзусызықты және бірқалыпты үдемелі қозғалыста болатын инерциалдық санақ жүйелерінде, барлық механикалық процестер бірдей өтеді
Д. Бір-біріне қатысты түзусызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын инерциалдық санақ жүйелерінде, барлық механикалық процестер әртүрлі өтеді
E. Бір-біріне қатысты түзусызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын инерциалдық санақ жүйелерінде, барлық жылулық процестер бірдей өтеді

 1. Уақыт вариациясы

A. δ t = t´- t
B. L´ = L + δL
C. t´ = ф (t)
Д. δ´ r = r´i - ri
E. t´ = ф (t, α)

 1. Центрлі-симметриялық өріс

A. потенциалдық энергиясы белгілі-бір қозғалмайтын нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді өріс
B. потенциалдық энергиясы белгілі-бір қозғалмайтын нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді емес өріс
C. потенциалдық энергиясы белгілі-бір жылжымалы нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді өріс
Д. кинетикалық энергиясы белгілі-бір қозғалмайтын нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді өріс
E. ішкі энергиясы белгілі-бір қозғалмайтын нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді өріс

 1. Rо(t) –ның уақытқа тәуелділігі ... сипаттайды

A. қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының жылдамдығын және үдеуін
B. қатты дененің тербелмелі қозғалысының жылдамдығын және үдеуін
С. қатты дененің айналмалы қозғалысының жылдамдығын және үдеуін
Д. қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясын
E. қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының потенциалдық энергиясын

 1. К санақ жүйесін қалай атайды

A. қозғалмайтын, абсолютті
B. қозғалмайтын, салыстырмалы
С. қозғалатын, абсолютті
Д. қозғалатын, салыстырмалы
E. қозғалатын, үдемелі

 1. Қатты дененің кинематикасы -бұл

A. еркін санақ жүйесіндегі материалдық нүктелер жүйесінің кинематикасы
B. еркін санақ жүйесіндегі материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы
С. еркін санақ жүйесіндегі материалдық нүктелер жүйесінің статикасы
Д. еркін санақ жүйесіндегі материалдық нүктелер жүйесінің кинематикасы
E. қозғалмайтын жүйесіндегі материалдық нүктелер жүйесінің кинематикасы

 1. Эйлердің динамикалық теңдеуі - бұл

A. өстері инерцияның бас өстері бойынша бағытталған, денемен өзгермей байланысқан к´-жүйеде өрнектелген, қозғалмайтын өстің төңірегіндегі дененің айналуының динамикалық тендеуі
B. өстері инерцияның бас өстері бойынша бағытталған, денемен өзгермей байланысқан к´-жүйеде өрнектелген, қозғалмайтын өстің төңірегіндегі дененің айналуының кинематикалық тендеуі
С. өстері инерцияның бас өстері бойынша бағытталған, денемен өзгермей байланысқан к´-жүйеде өрнектелген, қозғалмайтын өстің төңірегіндегі дененің ілгерілемелі қозғалысынң динамикалық тендеуі
Д. өстері инерцияның бас өстері бойынша бағытталған, денемен өзгермей байланысқан к´-жүйеде өрнектелген, жылжымалы өстің төңірегіндегі дененің айналуының динамикалық тендеуі
E. өстері инерцияның бас өстері бойынша бағытталған, денемен өзгермей байланысқан к´-жүйеде өрнектелген, қозғалмайтын өстің төңірегіндегі дененің тербелуінің динамикалық тендеуі

 1. Уақытқа тәуелсіз, бір еркіндік дәрежелі механикалық жүйенің сыртқы өрісте U қозғалысы ... деп аталады

A. біртекті қозғалыс
B. біртекті емес қозғалыс
С. айнымалы қозғалыс
Д. тербелмелі қозғалыс
E. үдемелі қозғалыс

 1. Егер өріс тартылыс өрісі болса (a>0), онда толық энергиялы бөлшек үшін инфинитивтік қозғалыс мүмкін болады

A. E≥0
B. Е=0
С. Е≤0
Д. Е≠0
E. E≈0

 1. Аз тербелістер жасайтын бір еркіндік дәрежесі бар механикалық жүйе үшін Лагранж теңдеуі мына түрде жазылады

A. mq² + kq=0
B. mq² + k=0
С. mq² + q=0
Д. q² + kq=0
E. q² - kq=0

 1. «Байланысқа» анықтама беріңіз

A. бұл жүйенің координаталарына және жылдамдықтарына алдын-ала берілген, қосымша шарт
B. бұл жүйенің координаталарына алдын-ала берілген, қосымша шарт
С. бұл жүйенің жылдамдықтарына алдын-ала берілген, қосымша шарт
Д. бұл жүйенің координаталарына және үдеулеріне алдын-ала берілген, қосымша шарт
E. бұл жүйенің денелеріне және оның массаларына алдын-ала берілген, қосымша шарт

 1. Байланыс стационар (немесе деформацияланбайтын) деп аталады, егер

A. оның теңдеуіне уақыт енбесе
B. оның теңдеуіне жылдамдық енбесе
С. оның теңдеуіне үдеу енбесе
Д. оның теңдеуіне күш енбесе
E. оның теңдеуіне импульс енбесе

 1. Байланысты алмастыратын, қосымша күшті ... деп атайды

A. байланыс реакциясы
B. байланыс принципі
С. байланыс дәрежесі
Д. байланыс еркіндігі
E. байланыс сипаты

 1. Тепе-теңдік экстремумы қандай түрлерге бөлінеді

A. орнықты, орнықсыз, талғаусыз
B. жоғары, төмен, талғаусыз
С. орнықты, жоғары, төмен
Д. жоғары, орнықсыз, төмен
E. орнықты, жоғары, талғаусыз

 1. і-бөлшектің виртуалды орын ауыстыру векторының δxi, δyi, δziкоординат өстеріндегі проекциясы δri... деп аталады

A. координата вариациялары
B. координата туындылары
С. координата интегралдары
Д. координата дифференциалдары
E. координата жүйелері

 1. Уақыттың біртектілігінің салдары не болып саналады

A. тұйық жүйенің механикалық энергиясының сақталынуы
B. тұйық жүйенің кинетикалық энергиясының сақталынуы
С. тұйық жүйенің потенциалдық энергиясының сақталынуы
Д. тұйық жүйенің ішкі энергиясының сақталынуы
E. тұйық жүйенің жылулық энергиясының сақталынуы

 1. Нетер теоремасын көрсетіңіз

A. Физикалық жүйе үшін, әсерді өзгертпей (инвариантты) қалдыратын, әрбір үздіксіз бірпараметрлік түрлендіруге сақталу заңы сәйкес келеді
B. Физикалық жүйе үшін, әсерді өзгертпей (инвариантты) қалдыратын, әрбір үздіксіз көппараметрлік түрлендіруге сақталу заңы сәйкес келеді
С. Физикалық жүйе үшін, әсерді өзгертпей (инвариантты) қалдыратын, әрбір үздіксіз бірпараметрлік түрлендіруге сақталу заңы сәйкес келмейді
Д. Физикалық жүйе үшін, әсерді өзгерте отырып (инвариантты емес) қалдыратын, әрбір үздіксіз бірпараметрлік түрлендіруге сақталу заңы сәйкес келеді
E. Физикалық жүйе үшін, әсерді өзгертпей (инвариантты) қалдыратын, әрбір үздіксіз бірпараметрлік түрлендіруге динамика заңы сәйкес келеді

 1. Қандай жүйені консервативті деп атайды

A. егер сыртқы өріс стационар болса
B. егер сыртқы өріс стационар болмаса
С. егер сыртқы өріс құйынды болса
Д. егер сыртқы өріс үздікті болса
E. егер сыртқы өріс үздіксіз болса

 1. Кеплер есебіндегі финиттік қозғалыс - бұл

A. периодты қозғалыс
B. периодты емес қозғалыс
С. бірқалыпты қозғалыс
Д. айнымалы қозғалыс
E. қисық сызықты қозғалыс

 1. Кулондық тартылу өрісінде эллиптикалық траектория бойынша бөлшектің айналу периодының квадраты үлкен жарты өстің кубына пропорционал. Бұл -

A.Кеплердің үшінші заңы
B. Кеплердің бірінші заңы
С. Ньютонның үшінші заңы
Д. Кеплердің екінші заңы
E. Ньютонның екінші заңы

 1. Қандай функциялар үшін Пуассон жақшаларын құруға болады

A. кезкелген екі φжәне ƒ функциялар үшін
B. тек қана ƒ функциясы үшін
С. тек қана φ функциясы үшін
Д. кезкелген екі координаталар үшін
E. кезкелген үш координаталар үшін

 1. Кеплер есебіне анықтама беріңіз

A. потенциалдық энергиясы қашықтықтан кері пропорционал кемитін өрістегі бөлшектің қозғалысы
B. потенциалдық энергиясы қашықтықтан тура пропорционал кемитін өрістегі бөлшектің қозғалысы
С. потенциалдық энергиясы қашықтықтың квадратына кері пропорционал кемитін өрістегі бөлшектің қозғалысы
Д. потенциалдық энергиясы қашықтықтың кубына кері пропорционал кемитін өрістегі бөлшектің қозғалысы
E. потенциалдық энергиясы қашықтықтың квадратына тура пропорционал кемитін өрістегі бөлшектің қозғалысы

 1. Ашық механикалық жүйенің импульс моменті сақтала ма

A. сақталмайды
B. сақталады
С. бұл жүйенің құрамына байланысты
Д. бұл жүйеге енетін денелердің санына байланысты
E. бұл жүйеге енетін денелердің күйіне байланысты

 1. υ = 0 кездегі бөлшектің ие болатын энергиясын ... деп атайды

A. тыныштық энергиясы
B. қозғалыс энергиясы
С. кинетикалық энергия
Д. потенциалдық энергия
E. ішкі энергия

 1. Қозғалыс финитті деп атауға болатын шартты көрсетіңіз

A. центрлік өрісте потенциалдық энергия 1/r ретінде кемісе
B. центрлік өрісте кинетикалық энергия 1/r ретінде кемісе
С. центрлік өрісте потенциалдық энергия 1/r ретінде артса
Д. центрлік өрісте потенциалдық энергия 1/r2 ретінде кемісе
E. центрлік өрісте кинетикалық энергия 1/r2 ретінде кемісе

 1. Қатты дененіңайналмалы қозғалыс теңдеуіне қандай фактор енеді

A. импульс моменті
B. сызықтық жылдамдық
С. дененің импульсі
Д. еркін түсу үдеуі
E. тербеліс жиілігі

 1. Жүйенің потенциалдықэнергиясы U неге тәуелді

A. бөлшектер арасындағы қашықтыққа
B. бөлшектер арасындағы байланысқа
С. бөлшектер арасындағы салыстырмалы жылдамдыққа
Д. бөлшектер арасындағы салыстырмалы үдеуге
E. бөлшектер арасындағы өріске

 1. Механикалық жүйенің бірөлшемді қозғалысы деп ... айтады

A. сыртқы өрісте және уақытқа тәуелді емес бір еркіндік дәрежелі механикалық жүйе қозғалысын
B. сыртқы өрісте және уақытқа тәуелді емес екі еркіндік дәрежелі механикалық жүйе қозғалысын
С. сыртқы өрісте және уақытқа тәуелді емес үш еркіндік дәрежелі механикалық жүйе қозғалысын
Д. сыртқы өрісте және уақытқа тәуелді емес бір еркіндік дәрежелі оптикалық жүйе қозғалысын
E. ішкі өрісте және уақытқа тәуелді бір еркіндік дәрежелі механикалық жүйе қозғалысын

 1. Макроскопиялық дененің механикалық қозғалысы дегеніміз

A. уақыт өтуіне байланысты кеңістікте дененің орнының өзгеруі
B. уақыт өтуіне байланысты кеңістікте дененің орнының өзгермеуі
С. уақытқа тәуелді емес кеңістікте дененің орнының өзгеруі
Д. уақыт өтуіне байланысты кеңістікте дененің тепе-теңдікте тұруы
E. уақыт өтуіне байланысты кеңістікте дененің жылдамдығының нөлге тең болуы

 1. Дененің және құбылыстың уақыттың өтуіне әсері бола ма

A. болмайды
B. болады
С. жарым-жартылай болады
Д. дене тыныштықта тұрғанда болады
E. дене қозғалыста тұрғанда болады

 1. Уақиғаны сипаттау және координатасын өлшеу үшін қажет

A. санақ жүйесі: санақ денесі, координата жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы
B. санақ жүйесі: санақ денесі, координата жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы
С. санақ жүйесі: санақ денесі, координата жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы
Д. санақ жүйесі: санақ денесі, координата жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы
E. санақ жүйесі: санақ денесі, координата жүйесі және уақытты өлшеу тәсілі жиынтығы

 1. Уақыттың шексіз аз ығысуына мына түрлендіру сәйкес келеді

A. t´ = t + α = φ
B. t´ = t- β = φ
С. t´ = t- φ = φ
Д. t´ = t + 1 = φ
E. t´ = t + 2 = φ

 1. Жүйеге потенциалдық емес күштерәсер етсе неге алып келеді

A. жүйенің энергиясының шашырауына және диссипациясына
B. жүйенің энергиясының шоғырлануына және диссипациясына
С. жүйенің энергиясының жойылуына және диссипациясына
Д. жүйенің энергиясының сақталынуына және диссипациясына
E. жүйенің энергиясының өзгеруіне және жинақталынуына

 1. Кеплердің тарихи заңы қандай жағдай үшін тұжырымдалған

A. Күн жүйесі ғаламшарларының қозғалысы үшін
B. Галактика жүйесі ғаламшарларының қозғалысы үшін
С. Жер жүйесі серіктерінің қозғалысы үшін
Д. Жұлдыздар жүйесі ғаламшарларының қозғалысы үшін
E. Күн жүйесі метеориттерінің қозғалысы үшін

 1. Егер механикалық жүйе тепе-теңдік күйінде тұрса, онда

A. бөлшектердің жылдамдықтары және үдеулері барлық уақытта нөлге тең болады
B. бөлшектердің жылдамдықтары және үдеулері барлық уақытта бар болады
С. бөлшектердің жылдамдықтары және үдеулері барлық уақытта жоғары болады
Д. бөлшектердің жылдамдықтары және үдеулері барлық уақытта төмен болады
E. бөлшектердің жылдамдықтары және үдеулері барлық уақытта айнымалы болады

 1. Лагранж функциясы қандай дәлдікпен анықталған

A. еркін функциядан уақыт бойынша толық туындыға дейінгі дәлдікпен
B. еркін функциядан уақыт бойынша дербес туындыға дейінгі дәлдікпен
С. еркін функциядан уақыт бойынша шекті туындыға дейінгі дәлдікпен
Д. еркін функциядан уақыт бойынша бірінші реттік туындыға дейінгі дәлдікпен
E. еркін функциядан уақыт бойынша толық интегралға дейінгі дәлдікпен 1. Симметрия, кеңістік пен уақыттағы ығысуларға қатысты кеңістік пен уақыттың қасиеті - бұл

A. біртектілік
B. изотроптылық
С. әртектілік
Д. тұрақтылық
E. тұрақсыздық

 1. σt = t´ - t болып саналады…

A. уақыттың вариациясы
B. жалпылама жылдамдық
С. Галилейдің салыстырмалылық принципі
Д. координаталар жүйесі
E. Галилей түрлендіруі

 1. Потенциалдық энергиясы белгілі-бір қозғалмайтын нүктеге дейінгі қашықтыққа тәуелді өріс - бұл

A. центрлік-симметриялық өріс
B. центрлік-симметриясыз өріс
С. центрсіз-симметриялық өріс
Д. центрлік-симметриялық дене
E. центрлік-симметриялық жүйе

 1. Тұйық жүйенің механикалық энергиясының сақталуы - бұл

A. уақыттың біртектілік салдары
B. уақыттың біртексіздік салдары
С. кеңістіктің біртектілік салдары
Д. уақыттың тұрақтылық салдары
E. заттың біртектілік салдары

 1. Егер сыртқы өріс стационар болса, онда мұндай өрісті ... деп атайды

A. консервативті
B. потенциалды
С. потенциалды емес
Д. біртекті
E. изотропты

 1. L(r, υ, t) – бұл

A. Лагранжфункциясы
B. Коши функциясы
С. Гамильтон функциясы
Д. Якоби функциясы
E. Лаплас функциясы

 1. Тыныштық энергиясы - бұл

A. υ = 0 болғанда, бөлшектің тыныштық күйдегі энергиясы
B. υ = 1 болғанда, бөлшектің тыныштық күйдегі энергиясы
С. υ = 0 болғанда, бөлшектің қозғалыс күйдегі энергиясы
Д. υ = 0 болғанда, бөлшектің тепе-теңдік күйдегі энергиясы
E. υ = 0 болғанда, бөлшектің тербеліс күйдегі энергиясы 1. .Циклдік координата – дегеніміз:
  А) Лагранж функциясына тікелей кірмейтін жалпылама координата
  В) Лагранж функциясына тікелей кірмейтін жалпылама координатаның туындысы
  С) Лагранж функциясына тікелей кірмейтін жалпылама координатаның уақыт бойынша туындысы
  Д) Лагранж функциясына тікелей кіретін жалпылама координата

Е) Лагранж функциясына тікелей кірмейтін жалпылама жылдамдық 1. Екі бөлшек біртекті ауырлық күш өрісінде қозғалады . Сақталатын шамалардың бірі (Z өсі өріс бойында бағыттылған):

А) Бөлшектің жалпылама энергиясы
В) Бөлшектің импульс моментінің проекциясы
С) Бөлшектің импульсінің абсолют шамасы
Д) Бөлшектің импульс моментінің проециясы
Е) Бөлшектіңжалпылама жылдамдығы

 1. Бір бөлшек біртекті ауырлық күш өрісінде қозғалады . Сақталатын шамалардың бірі (Z өсі өріс бойында бағыттылған):А) Бөлшектің жалпылама импульсі
В) Бөлшектің импульс моментінің проециясы
С) Бөлшектің жалпылама импульсі
Д) Бөлшектің импульс моментінің проекциясы
Е) Бөлшектіңжалпылама жылдамдығы

 1. Бір бөлшек біртекті ауырлық күш өрісінде қозғалады . Сақталатын шамалардың бірі (Z өсі өріс бойында бағыттылған):А) Бөлшектің импульс моментінің проекциясы
В)Бөлшектің жалпылама импульсі
С) Бөлшектің импульс моментінің проекциясы
Д) Бөлшектің импульс моментінің проециясы
Е) Бөлшектіңжалпылама жылдамдығы 1. Зарядталған бөлшек электр диполінің өрісінде қозғалады. Декарттық коодинаталар жүйесінің Z өсі диполь бойында бағытталған. Бөлшектің жалпылама импульс компоненттеріінің қайсысы сақталады?А)
В)
С)
Д)
Е) барлығы сақталады

 1. Зарядталған бөлшек электр диполінің өрісінде қозғалады. Декарттық коодинаталар жүйесінің Z өсі диполь бойында бағытталған. Бөлшектің , жалпылама импульс моментінің компоненттеріінің қайсысы сақталады?

А)
В) ,
С) ,
Д)
Е) барлығы сақталады

 1. Қатты дененің еркіндік дәреже саны қанша:
  А) 6
  В) 4
  С) 5
  Д) 3

Е)7 1. Жұқа стерженнің еркіндік дәреже саны қанша:
  А) 5
  В) 4
  С) 3
  Д) 6

Е) 7 1. Парабола бойында қозғалңан бөлшектің еркіндік дәреже саны қанша:
  А) 1
  В) 2
  С) 3
  Д) 4
  Е) 7 2. Екі атомдық молекуланың еркіндік дәреже саны қанша:
  А) 6
  В) 4
  С) 5
  Д) 3

Е)7 1. Жазық жылтыр горизонтал бетте қозғала алатын кубтың еркіндік дәреже саны қанша:

А) 3
В) 2
С) 1
Д) 4
Е) 7 1. Жазық жылтыр горизонтал бетте шардың сырғанамай домалайтын еркіндік дәреже саны қанша:

А) 2
В) 1
С) 3
Д) 4
Е) 7 1. Тіреу нүктесіне шарнирлі ілінген қатты дененің еркіндік дәреже саны қанша:

А)3
В)2
С)1
Д)4
Е)7 1. Қос жазық математикалық маятниктің еркіндік дәреже саны қанша:

А)2
В)1
С)3
Д)4
Е)7 1. Лагранж функциясының өлшем бірлігі:

А) энергия өлшеміндей
В) күшөлшеміндей
С) қуатөлшеміндей
Д) өлшемсіз
Е) импульсөлшеміндей 1. Лагранж теңдеуінің айнымалыларын ауыстырудағы коварианттық қасиеті:
  А) басқа жалпылама координаталарға ауысқанда Лагранж теңдеуінің түрі өзгереді
  В) басқа жалпылама координаталарға ауысқанда Лагранж теңдеуінің түрі өзгеруі де өзгермеуі де болуы мүмкін
  С) Лагранж теңдеуіне байланыс реакциясыкірмейді
  Д) басқа жалпылама координаталарға ауысқанда Лагранж теңдеуінің түрі өзгермейді

Е) барлық жауаптар дұрыс 1. Идеал голошомдық байланымы бар механикалық жүйенің еркіндік саны үшке тең. Жүйе қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек:
  А) 3
  В) 2
  С) 1
  Д) 4

Е) 7 1. Механикалық жүйе бір бірімен салмақсыз созылмайтын стерженмен байланысқан екі нүктеден құралған. Жүйенің қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі кеерек?
  А) 5
  В) 3
  С) 4
  Д) 2

Е) 7 1. Математикалық маятниктің қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?
  А) 1
  В) 2
  С) 3
  Д) 4

Е) 7 1. Қос жазық математикалық маятниктің қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?
  А) 2
  В) 1
  С) 3
  Д) 4

Е) 7

 1. Горизонтал пружинамен байланысқан екі математикалық маятниктің қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?
  А) 2
  В) 1
  С) 3
  Д) 4

Е) 7

 1. Сфералық маятниктің қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?

А) 2
В) 1
С) 3
Д) 4
Е) 7 1. Конус бетінде қозғалатын екі материалдық нүктенің қозалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?

А) 4
В) 2
С) 3
Д) 1
Е) 7 1. Салмақсыз созылмайтын горизонтал стерженмен байланысқан екі материалдық нүктенің жазық бетте қрзғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?

А) 3
В) 2
С) 1
Д) 4
Е) 7 1. Математикалық маяниктің іліну нүктесі вертикал жазытықта шеңбер бойында қозғалады. Жүйе қозғалысын сипаттау үшін қанша Лагранж теңдеуі керек?

А) 1
В) 2
С) 3
Д) 4
Е) 7 1. Үшатомды сызықтық молекуланың тербелістік еркін дәреже саны қанша?
  А) 4
  В) 2
  С) 1
  Д) 8

Е) 7 1. Үшатомды сызықтық емес молекуланың тербелістік еркін дәреже саны қанша?

  А) 3
  В) 2


  С) 1
  Д) 4

Е) 7 1. Молекула бір түзу бойында орналасқан бес атомнан тұрады. состоит из пяти атомов, расположенных вдоль одной прямой. Молекуланың тербелістік еркін дәреже саны қанша?
  А) 10
  В) 5
  С) 15
  Д) 20

Е) 7

 1. Сызықтық емес молекла тұрт атомнан тұрады. Нелинейная молекула состоит из четырех атомов. Молекуланың тербелістік еркін дәреже саны қанша?
  А) 6
  В) 4
  С) 5
  Д) 3

Е) 7 1. Екі атомдық молекала бар. Бірінші молекула массалары m бірдей екі атомнан тұрады. Екінші молекула массалары 2m және 4m атомдардан тұрады. Бірінші молекуланың тербелу жиілігі екінші молеуланың терду жиілігінен қаншама артық? Атомдар арасындағы әсерлесу күштері ара қашықтыққа прпопрционал деп есепте және пропорцтоалдық коэффициенттері бірдей деп есепте.

А) √8 /3
В) √5/ 3
С) √3/ 2
Д) 3
Е) 7

 1. Қатты дене дегеніміз:
  А) ара қашықтықтары өзгермейтін нүктелер жүйесі
  В) ара қашықтықтары уақыт бойынша өзгеретін нүктелер жүйесі
  С) Симметрия өсі бар нүктелер жүйесі
  Д) Координаталары өзгермейтін нүктелер жүйесі ара қашықтықтары

Е) Координаталары өзгермейтін нүктелер жүйесіара қашықтықтары 1. Қатты дененің қаншама еркіндік дәреже саны болуы мүмкін?
  А) 12
  В) дәл 3
  С) дәл 6
  Д) 6 – дан көп емес

Е) 7 1. Қатты дененің орнық жалпылама координаталарда сипаттау үшін қандай шамалар таңдалады?

А) қатты дененің масса центрінің декарттық коорлинаталары мен оның қозғалмайтын жүйеге салыстырғандағы бұрылуын сипаттайтын үш бұрыш
В) қатты дененің кез келген екі нүктесінің декарттық координаталары
С) қатты дененің масса центрінің және кез келген екі нүктесінің коорлинаталары
Д)қатты дененің кез келген декарттық координаталары
Е) қатты дененің масса центрінің декарттық координаталары 1. Квадрат формалы екі жұқа пластиналардың массалары және қалыңдықтары бірдей. Бірінші пластина материалының тығыздығы екіншісінікенен кем,

Қайсы пластнананың инеция моменті көбірек болады?
А) бірінші
В) екінші
С) инерция моменттері бірдей
Д) Әр түрлі тензор компоненттері үшін әр түрлі
Е) импульстері бірдей 1. Гамильтон функциясына кіретіндер:

А) жалпылама координатар мен импульстер арқылы жазылғанжүйенің жалпылама энергиясы
В) жүйенің импульс моменті
С) жүйенің жалпыланған импульсі
Д) жүйенің әсері
Е) жалпылаған координаталар

 1. Сақталу заңдары орындалады, егер Гамильтон функциясына кірмесе:
  А) уақыт
  В) жалпыланған координата
  С) жалпыланған жылдамдық
  Д) жалпыланған импульс

Е) жалпыланған үдеу

 1. Пружинаға ілінген жүк ауырлық күш өрісінде тербеледі. Қанша канондық теңдеу жазуға болады?
  А) 2
  В) 1
  С) 3
  Д) 4

Е) 8 1. Канондық түрлендіру дегеніміз:
  А) формалды түрде Гамилтон теңдеулерінің түрін өзгертпейтін

бұрынғы жалпылама координаталардан жаңа жалпылама координаталар мен жалпылама импульстерге өту
В) бұрынғы жалпылама координаталардан жаңа жалпылама координаталар мен жалпылама импульстерге өткенде Гамилтон функциясы нөлге теңеледі
С) формалды түрде Гамилтон теңдеулерінің түрін өзгертетін
бұрынғы жалпылама координаталардан жаңа жалпылама координаталар мен жалпылама импульстерге өту
Д) бұрынғы жалпылама координаталардан жаңа жалпылама координаталар мен жалпылама импульстерге өткенде Гамилтон функциясы бірге теңеледі
Е) барлық жауаптар дұрыс

 1. Төменде берілгендердің қайсысы дұрыс?
  А) канондық түрлендіруде фазалық кеңістік көлемі өзгермейді
  В) канондық түрлендіруде фазалық кеңістік көлемі өзгеруі де өгермеуі де мүмкін
  С) канондық түрлендіруде фазалық кеңістік көлемі ұлғаяды
  Д) канондық түрлендіруде фазалық кеңістік көлемі кішірейеді
  Е) барлық жауаптар дұрыс

 2. {x,x} Пуассон жақшасы келесідей:
  А) 0

В) 1
С)x
Д)
Е) 3

 1. {x,y} Пуассон жақшасы келесідей:

  А)В)z
С)x
Д)y
Е) 3 1. {x,z} Пуассон жақшасы келесідей:

  А) 0


В)-y
С)x
Д)y
Е) 3

 1. { ,x} Пуассон жақшасы келесідей:

  А)В)0
С)
Д)x
Е) 3 1. { ,y} Пуассон жақшасы келесідей:

  А)В) 1
С)
Д)y
Е) 3 1. { ,z} Пуассон жақшасы келесідей:
  А)

В) 1
С)
Д)z
Е) 3 1. { , } Пуассон жақшасы келесідей:А)
В)1
С)
Д)
Е) 3

 1. { , } Пуассон жақшасы келесідей:А)
В)1
С)
Д)
Е) 3

 1. { , } Пуассон жақшасы келесідей:А)
В)1
С)
Д)
Е) 3

 1. { , } Пуассон жақшасы келесідей:А)
В)1
С)
Д)
Е) 3 1. { , } Пуассон жақшасы келесідей:
  А)

В)1
С)
Д)
Е) 3

301. Массасы mm радиусы R біртекті шардың ценріне байланысты инерция моменті


А. I=(2/5) mR2
В. I=(2/5) Mr
С. I=(2/5) Mr3
Д. I=(5/2) mR2
Е. I=(2/7) mR2

302. Массасы m m радиусы R біртекті цилинжрдің ценрлі өсіне байланысты инерция моменті


А. I=(1/2) mR2
В. I=(2/5) Mr
С. I=(2/5) Mr3
Д. I=(5/2) mR2
Е. I=(2/7) mR2

303. Массасы m m ұзындығы l біртекті біліктің масса центріне байланысты инерция моменті


А. I=(1/12) ml2
В. I=(2/5) ml
С. I=(2/5) ml3
Д. I=(5/2) ml2
Е. I=(2/7) mlR2

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет