В. Я. Крук Адказны рэдактаржүктеу 1.52 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата15.03.2017
өлшемі1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
Міністэрства  інфармацыі  Рэспублікі  Беларусь 
Нацыянальная  кніжная  палата  Беларусі 
 
 
Летапіс друку Беларусі 
 
 
 
Chronicle of Books 
The State  
Bibliography 
Published from 1924 
Issued monthly 
Кніжны летапіс 
Дзяржаўны  
бібліяграфічны паказальнік 
Выдаецца з 1924 года 
Выходзіць штомесячна 
2013 
 
№ 11 
(7911–8799) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мінск 
2013 

Складальнiкі бібліяграфічных запісаў:  
Н. А. Брашко, Л. М. Малашонак, Г. В. Манухіна 
 
Рэдактар бібліяграфічных запісаў  
В. Я. Крук 
 
Адказны рэдактар  
С. М. Цяльнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная 
кніжная палата Беларусі", 2013 


ПРАДМОВА 
"Кніжны  летапiс" – штомесячны  дзяржаўны  бiблiяграфiчны  паказальнiк,  прызначаны 
для iнфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якiя выходзяць на тэрыто-
рыi Рэспублiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах 
айчынных  выдаўцоў i паступаюць  у  Нацыянальную  кнiжную  палату  Беларусi  ў  якасцi  аба-
вязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
"Аб  зацвярджэнні  Палажэння  аб  абавязковым  бясплатным  экзэмпляры  дакументаў  і  прыз-
нанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г. 
№ 1284. 
Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за-
хоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі. 
Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год ук-
лючна  "Кніжны  летапіс"  разам  з  іншымі  тыпамі  летапісаў  выходзіў  у  складзе  аб’яднанага 
выпуску "Летапiсу друку Беларусi". З 2007 года з’яўляецца самастойным выданнем. 
Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным 
выданні "Кнігі Беларусі". 
Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй 
"Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія 
паступілі  ў  Нацыянальную  кніжную  палату  Беларусі  са  спазненнем  на  два  гады  і  больш,  у 
бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе. 
Бiблiяграфiчныя  запісы  складаюцца  ў  адпаведнасцi  з  міждзяржаўнымі  стандартамі 
"ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-
ния и правила составления". 
У  бiблiяграфiчных  запiсах  прымяняюцца  скарачэннi  слоў i словазлучэнняў  у  адпа-
веднасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў  Нацыянальнай 
кніжнай  палаты  Беларусі",  які  складзены  з  улікам  патрабаванняў  дзяржаўнага  стандарта  Рэс-
публікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на бе-
ларускай  мове.  Агульныя  патрабаванні  і  правілы",  міждзяржаўнага  стандарта  "ГОСТ 7.12-93. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" 
і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-
восочетаний на иностранных европейских языках". 
Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм вы-
карыстана  кiрылiчная  цi  лацiнская  графiка.  Бiблiяграфiчныя  запiсы  на  замежных  мовах 
суправаджаюцца  перакладам  асноўных  бiблiяграфiчных  звестак  (загаловак,  назва)  на  бела-
рускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў пе-
ракладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання. 
Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў 
у  "Летапісе  друку  Беларусі"  на  аснове  Універсальнай  дзесятковай  класіфікацыі" (Мінск, 
2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу". 
Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па-
казальнiках  вытрымлiваецца  прынцып  размяшчэння  па  двух  змешаных  моўных  радах:  спа-
чатку – на беларускай і рускай мовах, потым – на замежных мовах. 
Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года. 
Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: 
парадкавы нумар запісу; 
загаловак бібліяграфічнага запісу; 
бібліяграфічнае апісанне; 
нумар  дзяржаўнай  рэгістрацыі,  пад  якім  выданне  зарэгістравана  ў  кніжнай  палаце 
(складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [12-100]); 
індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. 


Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: 
імянным; 
прадметным; 
загалоўкаў; 
геаграфічным; 
серый; 
моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі; 
памылковых ISBN; 
нумароў  бібліяграфічных  запісаў  на  замежныя  выданні,  выпушчаныя  з  удзелам 
беларускіх выдаўцоў; 
нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са спазненнем. 
Імянны  паказальнік  уключае  імёны  аўтараў,  складальнікаў,  рэдактараў,  перакладчыкаў, 
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі 
ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія 
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з 
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы. 
Прадметны  паказальнік  раскрывае  змест  выданняў.  Складаецца  з  алфавітнага  пераліку 
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст-
роўвае  змест  шматтэмных  выданняў,  падручнікаў  для  агульнаадукацыйнай  школы,  твораў 
мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў. 
Паказальнік  загалоўкаў  з’яўляецца  алфавітным  пералікам  назваў  выданняў  за  выклю-
чэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы.  
Геаграфічны  паказальнік  змяшчае  назвы  фізіка-геаграфічных  аб’ектаў,  палітыка-адмі-
ністрацыйных  і  адміністрацыйна-тэрытарыяльных  адзінак  і  іншых  геаграфічных  аб’ектаў,  якія 
ўпамінаюцца  ў  бібліяграфічных  запісах.  Тэматычныя  падрубрыкі  фармулююцца  на  аснове 
рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку. 
Паказальнік  серый  уключае  назвы  серый  і  парадкавыя  нумары  бібліяграфічных запісаў 
на выданні, якія выйшлі ў серыі. 
Паказальнік  моў  (акрамя  беларускай  і  рускай),  на  якіх  надрукаваны  кнігі,  складаецца  з 
алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. 
Паказальнік  памылковых ISBN – нумарацыйны  пералік  памылковых ISBN. Памылкай 
лічыцца: 
–  парушэнне структуры нумара; 
–  ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; 
–  прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. 
У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши-
бочный" у круглых дужках. 
Нумарацыйны  паказальнік  бібліяграфічных  запісаў  на  замежныя  выданні,  выпушчаныя  з 
удзелам  беларускіх  выдаўцоў – пералік  нумароў  бібліяграфічных  запісаў  на  выданні,  што 
надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў. 
Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў Нацыяналь-
ную  кніжную  палату  Беларусі  са  спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на 
выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два га-
ды і больш. 
Структура  і  выдавецкае  афармленне  "Кніжнага  летапісу"  адпавядае  міждзяржаўнаму 
стандарту  "ГОСТ 7.61-96. Издания.  Государственные  (национальные)  библиографические 
указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на-
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:  
http://natbook.org.by 


PREFACE 
The  "Chronicle of Books" is the monthly state bibliography designed for informing of all 
kinds of printed texts editions in a book form which are published in the territory of the Republic of 
Belarus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go 
into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the 
Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy 
of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Bela-
rus" on September 3, 2008 No. 1284. 
After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited 
perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus. 
The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication – 
1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in 
structure of the "Chronicle of the Press of Belarus". From 2007 is independent edition. 
The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single biblio-
graphic edition "Books of Belarus". 
Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic di-
rections and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to 
the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current 
year on general grounds. 
The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 
7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of 
Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and 
Rules of Composition". 
In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according 
to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book 
Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus 
"STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the 
Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard  
"GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General 
Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record. 
Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages". 
The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if 
Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompa-
nied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a 
record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in trans-
lation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of com-
ments. 
The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic 
Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classifi-
cation" (Minsk, 2010). The scheme is published at the end of the first issue of the "Chronicle  
of Books". 
At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic 
principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages. 
The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year. 


The bibliographic records for books and brochures include: 
number of bibliographic record; 
heading of bibliographic record; 
bibliographic description; 
number of government registration under which the edition is registered at the National 
Book Chamber of Belarus (consists of last digits of a year and stock number, for example: 
[12-100]); 
index of the Universal Decimal Classification. 
Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes: 
name index; 
subject index; 
titles index; 
geographic index; 
series index; 
index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published; 
index of erroneous ISBN; 
numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber 
of Belarus being late two years or more. 
Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling, 
prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, 
and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and ini-
tials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the biblio-
graphy by feature of a personnel, are to be taken in round brackets.  
Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and 
numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of edi-
tions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in 
foreign languages and other editions. 
Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described under 
the heading). 
Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative 
and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bib-
liographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Uni-
versal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order. 
Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions 
issued in a series. 
Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, 
consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records. 
Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is considered 
as erroneous: 
–  breach of a number structure; 
–  prior use of a number in another edition; 
–  belonging of a number to another publisher. 
In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous". 
Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber 
of Belarus Two Years or More Late – the list of numbers of bibliographic records for cor-
responding editions. 
The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergo-
vernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General 
Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliogra-
phy sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus. 
 
 
 
 
National Bibliography of Belarus in Internet:  
http://natbook.org.by 


0 НАВУКА І ВЕДЫ. АРГАНІЗАЦЫЯ. ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ. 
ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА.  
УСТАНОВЫ. ПУБЛІКАЦЫІ 
00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 
001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 
7911. Критерии и правила написания научных статей методические рекомендации 
[для  преподавателей] / Министерство  образования  Республики  Беларусь,  Витебский  госу-
дарственный университет им. П. М. Машерова ; [составитель: И. М. Прищепа]. — Витебск : 
ВГУ, 2013. — 22 с. ; 21 см. — 100 экз. — [13-5514].  
 
УДК 001.816(083.132)(072.8) 
7912.  Национальная  академия  наук  Беларуси.  Отчет  о  деятельности  Национальной 
академии наук Беларуси в 2012 году / Национальная академия наук Беларуси. — Минск : Бе-
ларуская навука, 2013. — 381, [1] с. : ил., схемы ; 24 см. — 500 экз. — [13-5790].  
 
УДК 001.32(476):001.89"2012"(047.1) 
7913. Орлов, М. А. Через тернии – к звездам! Истоки ТРИЗ и ТРТЛ – для будущих изо-
бретателей, предпринимателей и инженеров = Per aspera ad astra! Origins of TRIZ and TCPD – 
for the future inventors, entrepreneurs and engineers : учебник : [для студентов технических ву-
зов] / Михаил Орлов. — Минск : Харвест, 2013. — 189 с. : ил., схемы ; 24 см. — Библиогра-
фические  ссылки  в  подстрочных  примечаниях. — 1000 экз. — ISBN 978-985-18-2114-9. — 
[13-4954].  
 
УДК 001.894(075.8) 
002 Дакументацыя. Навукова-тэхнiчная iнфармацыя (НТІ).  
Друк у цэлым. Аўтарства 
7914.  "Статут  Вялікага  Княства  Літоўскага  ў  гісторыі  і  культуры  Беларусі",  між-
народныя  кнігазнаўчыя  чытанні (9 ; 2013 ; Мінск).  Матэрыялы IX Міжнародных  кніга-
знаўчых  чытанняў  "Статут  Вялікага  Княства  Літоўскага  ў  гісторыі  культуры  Беларусі", 
Мінск, 18–19 красавіка 2013 г. / [рэдкалегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. — Мінск : 
Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. — 261 с., [10] л. іл. : іл. ; 21 см. — Частка тэксту на 
рускай  мове. — Рэзюмэ  паралельна  на  англійскай  і  рускай  мовах. — У  надзагалоўку:  На-
цыянальная бібліятэка Беларусі. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 400 экз. — ISBN 978-
985-7039-01-2. — [13-5738].  
 
УДК [002.2+008]:340.153"1588"(476)(082) 
003 Сістэмы пісьма і пісьменнасці. Знакі і сімвалы. Семіётыка ў цэлым.  
Коды. Графічнае прадстаўленне думкі 
7915.  Семиотика:  теоретические  вопросы  и  практические  задания  :  методические 
рекомендации : [для  студентов] / Министерство  образования  Республики  Беларусь,  Витеб-
ский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра начального и дошкольного 
образования ; [автор-составитель: А. Е. Оксенчук]. — Витебск : ВГУ, 2013. — 53 с. ; 21 см. — 
Библиография: с. 52–53 (50 назв.). — Словарь по семиотике: с. 40–50. — 70 экз. — [13-5535].  
 
УДК [003+81'22](083.132)(075.8) 
Гл. таксама № 7974 
004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 
7916. Белугина, Н. И. Информатика : 7-й класс : решение упражнений по учебному по-
собию "Информатика. 7 класс" авторов Г. А. Заборовского [и др.] / Н. И. Белугина. — Минск : 
ЮниПрессМаркет, 2013. — 46, [1] с. : ил. ; 17 см. — (Серия "Готовим домашние задания"). 
— На обложке автор не указан. — 3100 экз. — ISBN 978-985-560-497-7. — [13-5637].  
 
УДК 004(075.3) 


7917. Блинов, И. Н. Java : методы программирования : учебно-методическое пособие : 
[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-31 03 01 "Ма-
тематика  (по  направлениям)",  направление  специальности 1-31 03 01-05 "Математика  (ин-
формационные технологии)"] / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. — Минск : Четыре четверти, 
2013. — 895 с. : ил., схемы ; 24 см. — На корешке: серия "Epam". — Библиография: с. 895 
(21 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-985-7058-30-3. — [13-5800].  
 
УДК 004.43:004.424(075.8) 
7918.  Глухова,  Л.  А.  Основы  алгоритмизации  и  программирования.  Лабораторный 
практикум : учебно-методическое  пособие  для  специальностей,  закрепленных  за  УМО  по 
образованию в области информатики и радиоэлектроники : в 4 ч. / Л. А. Глухова, Е. П. Фа-
деева,  Е.  Е.  Фадеева ; Министерство  образования  Республики  Беларусь,  Белорусский  госу-
дарственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск : БГУИР, 2004–2013. 
— 21 см. — Общее заглавие 1–3-й ч.: Основы алгоритмизации и программирования. — ISBN 985-
444-616-6. — ISBN 978-985-444-616-5. 
Ч. 4. — 2013. — 57 с. : ил. — Библиография: с. 46 (9 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-
488-890-3. — [13-5425].  
 
УДК 004.42(076.58) 
7919. Овчинникова, Л. Г. Информатика : рабочая тетрадь для 6-го класса : пособие для 
учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обу-
чения / Л. Г. Овчинникова. — 7-е изд. — Минск : Аверсэв, 2013. — 139, [1] с. : ил., схемы ; 
20 см. — (Рабочие тетради). — На обложке: Informatics. 6. — 27000 экз. — ISBN 978-985-19-
0746-1. — [13-5087].  
 
УДК 004(075.3=161.1=161.3) 
7920. Робототехника и искусственный интеллект. Проблемы и перспективы : мате-
риалы научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 25–26 октября 2012 г., 
[Брест / редколлегия:  В.  С.  Рубанов – главный  редактор  и  др.]. — Брест : БрГТУ, 2012. —  
67  с. : ил.,  схемы ; 21 см. — Часть  текста на английском языке. — В надзаголовке: Мини-
стерство  образования  Республики  Беларусь,  Брестский  государственный  технический  уни-
верситет. — Библиография в конце докладов. — 30 экз. — ISBN 978-985-493-244-6. — [13-5169].  
 
УДК 004.896(082) 
7921.  Серебряная,  Л.  В.  Структуры  и  алгоритмы  обработки  данных : учебно-методи-
ческое пособие для специальности 1-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 
технологий" / Л. В. Серебряная, И. М. Марина ; Министерство образования Республики Бе-
ларусь,  Белорусский  государственный  университет  информатики  и  радиоэлектроники,  Ка-
федра  программного  обеспечения  информационных  технологий. — Минск : БГУИР, 2013. 
— 50 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 50 (7 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-
488-941-2. — [13-5133].  
 
УДК 004.421(075.8) 
Гл. таксама № 8433 
005 Кіраванне. Менеджмент 
7922. Глушаков, В. Е. Основы менеджмента и организационное поведение / В. Е. Глу-
шаков. — 4-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2013. — 197, [2] с. : схемы ; 20 см. — Библио-
графия: с. 199 (18 назв.). — Глоссарий: с. 175–198. — 47 экз. — ISBN 978-985-542-217-5. — 
[13-5416].  
 
УДК 005 
7923. Голдратт, Э. Критическая цепь = Critical Chain : [бизнес-роман : для руководите-
лей проектов] / Элия Голдратт ; [перевела с английского Е. Федурко]. — Минск : Попурри, 
2013. — 238, [2] с. : схемы ; 25 см. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1959-6 (в пер.). — [13-5707].  
 
УДК 005.8 
7924. Голдратт, Э. Цель = The Goal : специальное издание : [бизнес-роман : для мене-
джеров] / Элия Голдратт, Джефф Кокс ; [перевела с английского Е. Федурко]. — Минск : 
Попурри, 2013. — 398, [1] с. ; 25 см. — Библиографические ссылки в подстрочных приме-
чаниях. — В книге также: Стоя на плечах гигантов : статья / Элия Голдратт. — 5000 экз. 
— ISBN 978-985-15-1952-7 (в пер.). — [13-5710].  
 
УДК 005 
7925. Инновационные процессы и корпоративное управление : материалы V Между-
народной заочной научно-практической конференции, 15–30 марта 2013 г., Минск : сборник 
статей / [редколлегия: В. В. Апанасович (главный редактор), А. И. Ковалинский, Р. В. Дей-
неженко]. — Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2013. — 460 с. : ил., схемы ; 21 см. 


—  Часть  текста  на  английском  языке. — В  надзаголовке:  Министерство  образования  Рес-
публики Беларусь, Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менедж-
мента технологий. — Библиография в конце докладов. — 110 экз. — ISBN 978-985-6879-99-2. 
— [13-5697].  
 
УДК [005.591.6+005.7](082) 
7926. Рафикова, А. Р. Здоровье руководителя – формула успеха : советы специалиста / 
А. Р. Рафикова, И. И. Ганчаренок [т. е. Ганчеренок]. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 
173, [1] с. : схемы ; 20 см. — Библиография: с. 172 (11 назв.), библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. — 1000 экз. — ISBN 978-985-06-2239-6. — [13-5043].  
 
УДК 005.55:613 
Гл. таксама № 8047–48 

Каталог: assets -> files -> archive
files -> Специализация "№4 Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта" ф. 01 Иностранный язык
files -> Внеклассное мероприятие «Открытие Великого Шелкового пути»
files -> Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
files -> Рабочая программа по русскому языку. 9 класс
files -> Урок мужества, приуроченный к 71-ой годовщине со дня снятия блокады
files -> Рабочая программа по русскому языку (8 класс) разработана на основе Требований фгос второго поколения, примерной
files -> Программа подготовительных курсов по подготовке к сдаче егэ по дисциплине «Русский язык»
files -> Тендер. Реклама. Рк
archive -> С. М. Цяльнова Інфармацыйнае выданне


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет