№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015жүктеу 2.83 Mb.
Pdf просмотр
бет1/23
Дата03.03.2017
өлшемі2.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылыми зерттеулер әлемі
 
Мир научных исследований
 
World of scientific research 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
5-12(95-102), 
мамыр
-
желтоқсан
, 2015 
жыл
 
 
2007 
жылдың шілдесінен шығады   •   Издается с июля 
2007 
года
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Өнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет көрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе) 
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 07.03.2013 ж. №13432-Ж куәлігі берілген. 
Алғашқы есепке қою кезіндегі нөмірі мен мерзімі №10664-Ж, 14.04.2010 ж. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж. 
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және түрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010010, Қазақстан, Астана қаласы, А. Янушкевич көшесі, №4 үй, №213 бөлме 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74641 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, 2015 ж. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылыми зерттеулер әлемі
 
Мир научных исследований
 
World of scientific research 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
5-12(95-102), 
май
-
декабрь
, 2015 
год
 
 
2007 
жылдың шілдесінен шығады   •   Издается с июля 
2007 
года
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации 
Республики Казахстан выдано свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства №№13432-Ж от 07.03.2013 г. 
Номер и дата первичной постановки на учет №10664-Ж, 14.04.2010 г. 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А. Янушкевича, дом №4, комната №213 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
Индекс: 74641 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№5-12(95-102), май-декабрь, 2015 г. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ғылыми зерттеулер әлемі
 
Мир научных исследований
 
World of scientific research 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
5-12(95-102), May-December, 2015 
 
2007 жылдың шілдесінен шығады 
        

         Published in July 2007 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Білім: Педагогика ғылымдары
 
Образование: Педагогические науки
 
Education: Teaching Science 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Information and Archives Committee of the Ministry of Communications and Information 
Republic of Kazakhstan issued a certificate of registration of a periodical and (or) 
information agency number №№13432-Ж от 07.03.2013 year. 
Number and date of registration of the primary number №10664-Ж, 14.04.2010 year. 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
C    f c    №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010000, R p b  c of K   khs  n, As  n , s . Y n shk v ch, № 4, s  d n s ho   №1, №213 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 702 105 97 53 
 
Index:
 74641 
Our website: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Republican Scientific-Educational Center «Z      shі», 
№№5-12(95-102), May-December, 2015. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

«ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘЛЕМІ – МИР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ – WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нұртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жөніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жөніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жөніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф өнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ӘЛЕМІ – МИР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ – WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH» 
ПО СЕРИЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» И «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Жолдасбекова  Сауле  Абдразаковна  –  доктор  педагогических 
наук,  профессор  кафедры  «Теория  и  методика  профессионального 
обучения» 
Естественно-педагогического 
факультета 
Южно-
Казахстанского  государственного  университета  имени  М.О.  Ауезова 
(Шымкент, Республика Казахстан) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  доктор  философии,  доцент  кафедры 
Философские  и  политические  науки  Философского  факультета  Юго-
западного  университета  имени  Н.  Рильского  (Благоевград,  Республика 
Болгария) 
 
Нуртазина  Роза  Ауталиповна  –  доктор  политических  наук, 
профессор  кафедры  политологии  факультета  журналистики  и 
политологии  Евразийского  национального  университета  имени  Л.Н. 
Гумилева (Астана, Республика Казахстан) 
 
Сандыбаев Жалгас Садуахасович  – кандидат философских наук, 
доцент  кафедры  «Социальная  политика»  Национальной  школы 
государственной политики Академии государственного управления при 
Президенте  Республики  Казахстан,  эксперт  Департамента  по  делам 
религий города Астаны (Астана, Республика Казахстан) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  доктор  педагогических  наук, 
профессор, зам. директора по научной работе Таганрогского  института 
им.  А.П.  Чехова,  главный  редактор  журнала  «Медиаобразование», 
эксперт Аналитического  центра  при  Правительстве  РФ  по проектам 
Комиссии  при  Президенте  Российской  Федерации  по  модернизации  и 
технологическому  развитию  экономики  России,  эксперт  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  эксперт  Европейского  проекта  по 
медиаобразованию  и  медиаграмотности  EMEDUS  Европейского  союза, 
член  Союза  кинематографистов  России,  академик  Национальной 
академии  кинематографических  искусств  и  наук  России  (Таганрог, 
Российская Федерация) 
 
 
 
 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC JOURNAL 
«        ER  E  ER A  E Ì –   R NA ČN H 
ISSLEDOVANIJ – WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH» 
ON  HE SER ES «ED CA  ON», «JO RNA  S », 
«P B  C RE A  ONS» AND «PO    CA  SC ENCE» 
 
Zholdasbekov Saule Abdrazakovna – Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor (Shymkent, Kazakhstan) 
 
Manoff  Boris  Filipov  –  Ph.D.,  Associate  Professor 
(Blagoevgrad, Bulgaria) 
 
Nurtazina  Rosa  Autalipovna  –  Doctor  of  Political  Sciences, 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Sandybaev  Zhalgas  Saduahasovich  –  Ph.D.,  Associate 
Professor (Astana, Kazakhstan) 
 
Fedorov  Alexander  Victorovich  –  Doctor  of  Pedagogical 
Sciences, Professor (Taganrog, Russia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 
ШАКАРМАН Дана Қазбекқызы, 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Журналистика және саясаттану факультеті Телерадио және қоғаммен 
байланыс кафедрасы «5В051400 – Қоғамдық байланыс» мамандығының 
бітірушісі, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 
 
Ғылыми жетекшісі: ЖАҚЫП Мырзантай Қожабайұлы, 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
Телерадио және қоғаммен байланыс кафедрасының доценті 
(of Associate Professor), филология ғылымдарының кандидаты (PhD), 
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 
 
ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ PR ҚЫЗМЕТТЕРІ 
МЕН PR НАУҚАНДАРЫ 
 
«Лукойл»  ААҚ-ның  паблик  рилейшнз  саласындағы  атқарған  шаралары. 
«Лукойл»  ААҚ  –  ең  ірі  халықаралық  мұнай-газ  компанияларының  бірі,  әлемдік 
мұнай өндірудің 2,1%-ын қамтамасыз етеді: 
- жалпы әлемдік мұнай өндірудің 2,1%; 
-  дәлелденген  мұнай  қорының  көлемі  бойынша  жекеменшік  ірі  мұнай-газ 
компаниялары арасындағы №1 компания; 
-  мұнай  өндіру  көлемі  бойынша  әлемдік  ірі  жекеменшік  мұнай-газ 
компаниялары арасында №2 орынды алатын компания; 
-  жалпы  ресейлік  мұнай  өндірудің  16,6%-ын  және  жалпы  ресейлік  мұнайды 
қайта өңдеудің 16,5%-ын құрайды; 
- Ресей үлесіне компанияның дәлелденген 90,7% -ы кіреді. 
Шетелде  компания  мұнай  мен  газ  өндіру  бойынша  жобаларға  белсенді 
қатысады.  Компания  қызметінің  негізгі  бөлігі  Ресей  Федерациясының  төрт 
төңірегінде – Солтүстік-Батыс, Приволжск, Урал және Оңтүстік бөліктерінде жүзеге 
асырылады. 
 
«Лукойл»  ААҚ-ның  PR-дағы  қайырымдылық  және  әлеуметтік  қызметтеріне 
тоқталатын  болсақ,  компания  үшін  бұл  қызмет  түрлері  ұжымдық  стратегия  болып 
табылады  әрі  мемлекетпен,  іскери  орталармен  және  қоғаммен  конструктивті 
ынтымақтастық орнатуға үлкен септігін тигізеді. Ұжымдық бағдарламалар адрестік 
сипатта болады және кәсіби тәжірибе мен адами әлеуетке сүйенеді. 
Компанияның  қайырымдылық  жасауда  алға  қойған  мақсаты  –  көмек  алып 
жатқан жақта қолдауға тәуелділік жағдай немесе біреудің есебінен күн көру сезімін 
тудырмау.  Сол  себепті,  «Лукойл»  ААҚ  қайырымдылықтың  дәстүрлі  тәсілдерімен 
қоса, стратегиялық қайырымдылық пен әлеуметтік инвестициялау бағдарламаларын 
да  қолданады.  Бұл  компанияның  стратегиялық  мақсаттары  арқылы  әлеуметтік 
мәселелерді шешу тәсілдерімен өзара байланыста дегенді білдіреді. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

Бұндай  аяушылық  сезімді  оятпау  үшін  коммерциялық  ұйым  мен 
коммерциялық  емес  және  мемлекеттік  секторлардың  бірігіп,  жергілікті 
қоғамдастықтың өзекті әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешкендері жөн. 
Компания өз қызметін екі стратегиялық бағыт бойынша жүргізеді: 
Әлеуметтік инвестициялар: 
- балалар үйлері мен балаларды оқыту мекемелеріне қолдау көрсету; 
- білім саласындағы бағдарламалар; 
- стипендиялық бағдарламалар; 
- жоғарғы оқу орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту; 
- медициналық мекемелерге қолдау көрсету
- әлеуметтік жобалар байқауы. 
Демеушілік пен дәстүрлі қайырымдылық бағдарламалары: 
- мәдени және тарихи мұраны сақтау; 
- музейлер мен шығармашылық ұжымға қолдау көрсету; 
- баспа жобалары; 
- діни конфессияларға қолдау көрсету; 
-  соғыс  және  еңбек  ардагерлеріне,  мүгедектерге,  қоғамның  әлеуметтік 
қорғалмаған топтарына қолдау көрсету; 
- донорлық науқандар. 
 
«Лукойлдың» спорт саласына арналған кезекті PR әрі маркетингтік акциясының баннері 
«Лукойл»  ААҚ-ның  2000  жылы  «Нефтяник»  атты  газеті  жарық  көрді.  Ол  негізінен 
Перм  облысында  таралады.  Сондай-ақ,  компанияның  «Нефтяные  ведомости», 
«Энерговектор», «Нефть России» атты ұжымдық газеттері бар. Ол 999 дана таралыммен, 2 
аптада  1  рет,  8  жолақты  А3  форматында,  түрлі-түсті  түрде  Лукойлдың  Ресейдегі, 
Қазақстандағы,  Әзірбайжандағы,  Мысырдағы,  Колумбиядағы,  Ұлыбритания  мен 
Кипрдағы өндірістік нысандары мен кеңселеріне таратылады. 
«Энерговектор»  корпоративтік  басылымы  4000-нан  астам  таралыммен  әрі  тегін 
таратылады.  Газеттерді  басқарумен  «Лукойл»  компаниясының  қоғаммен  байланыс 
басқармасы  айналысады.  Компания  өкілдерінің  айтуынша,  жаңа  басылымдардың  жарық 
көруі  –  компанияның  ұстанымдары  мен  мақсаттарының  ашық  әрі  айқын  екендігін 
көрсетеді. 
 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
«Лукойл» ААҚ түрлі бұйымдарға өзінің тауарлық белгісін бекіткен 
Компания «Лукойл және музей», «Лукойл және музыка», «Лукойл және спорт» 
деген  атауларда  қоғаммен  байланыс  орнатып,  демеушілік,  қайырымдылық 
жобаларын ұсынады. 
Компаниядағы  қызметкерлерді  одан  әрі  жақындаттыра  түсу  мақсатында 
«Қоғаммен  байланыс  бөлімі»  ылғи  да  түрлі  жарыстар  мен  табиғат  аясына  шығу, 
спортпен  шұғылдану  немесе  караокеге  бару  секілді  шараларды  ұйымдастырады. 
Мақсат  –  ұжым  ішілік  байланысты  нығайту,  қызметкерлердің  бір-біріне  деген 
сенімін  арттыру.  Сол  секілді,  компания  басшысы  мен  серіктес  компаниялар 
арасында да осындай шаралар ұйымдастырылып тұрады. 
Мереке  сайын  құттықтау  хаттары  жіберіліп,  ынтымақтастыққа  алғыс 
білдіріледі. 
«Газпром»  АҚ-ның  пиар  науқандары.  Жұмысқа  мысал  ретінде  Ресейдің 
жалғыз сұйытылған табиғи газ өндіріп, оны экспорттайтын команиясы «Газпромды» 
осы саладағы шетелдік компаниялардың бірі ретінде мысалға алдық. 
«Газпром»  ААҚ  –  жаһандық  энергетикалық  компания.  Қызметінің  негізгі 
бағыттары – геологиялық барлау, өнім, тасымалдау, газ, газ конденсатын, мұнайды 
сақтау, қайта өңдеу, өндіру, газды моторлық жағармай ретінде іске асыру, сондай-ақ, 
жылу мен электр энергиясын өндіру мен сатумен айналысады. 
Компанияның басты мақсаты – тұтынушыларды табиғи газ бен өзге де энергия 
ресурстарымен,  өнімдермен  тиімді  әрі  сенімді  түрде  қамтамасыз  ету.  «Газпром» 
әлемдік газ қорының 17%-ын, ресейлік газ қорының 72%-дық үлесін алып тұр. 
Қазіргі  таңда  компания  газ  ресурстарын  игеру  бойынша  көлемді  жобаларды 
Ямал  түбегінде,  артикалық  шельфте,  Шығыс  Сібір  мен  Қиыр  Шығыста,  сонымен 
қатар,  шетелде  көмірсутектерді  барлау  мен  өндіру  бойынша  бірнеше  жобаларды 
жүзеге асыруда. 
«Газпром»  –  ресейлік  және  шетелдік  тұтынушыларды  газбен  жабдықтайтын 
сенімді жеткізуші. 
Компанияға  әлемдегі  ең  ірі  газ  тасымалдау  желісі  –  Ресейдің  Біртұтас  газбен 
жабдықтау  жүйесі  тиесілі.  Оның  ұзындығы  168  мың  км.-ден  асып  түседі.  Ал  ішкі 
нарықта  «Газпром»  сатылымдағы  газдың  жартысынан  көбін  өндіреді.  Бұдан  өзге, 
компания таяу және қиыр шетелдің 30-дан астам еліне газ жеткізеді. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 
10 
 
Компанияның  стратегиялық  мақсатын  алып  қарастыратын  болсақ,  «Газпром» 
ААҚ-ын  сату  нарығын  әртараптандыру  арқылы  жаһандық  энергетикалық 
компаниялар  арасында  көшбасшы  ету,  жеткізулерге  тұтынушылардың  сенімділігін 
қамтамасыз  ету,  қызмет  тиімділігін  арттыру,  ғылыми-техникалық  әлеуетті 
пайдалану. 
«Газпром»  жыл  сайын  көптеген  қоғамдық  жобаларға  –  мәдениет,  ғылым, 
білімді  дамытуда,  салауатты  өмір  салтын  насихаттауда  үлкен  қолдау  көрсетеді. 
Оның: «Газпром» ААҚ-ның ардагерлері», «Газпром – балаларға» атты 2 жобасы мен 
мәдени жобаларды, спортты қолдауға бағытталған бірнеше науқандары бар. 
 
Локоть қыстағы, Брян облысы – Жеңіс алаңындағы жаңа Мәңгілік алауды сынау 
Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңіске  70  жыл  қарсаңында  «Газпром»  үлкен 
қайырымдылық  акциясын  өткізді.  Компания  батыр  қалалар  мен  әскери  даңқы  бар 
қалалардың  «Мәңгілік  алау»  ескерткіштерінің  65-ін  қайта  жаңартуға  қаржы  бөлді 
және  компания  Жеңіс  күні  қарсаңында  Ресейдің  56  өңіріндегі  елді  мекендерде 
шамамен 1240 ескерткішті қалпына келтіруге ат салысты. 
«Газпром  –  балаларға»  бағдарламасы  –  компанияның  ең  ауқымды  әлеуметтік 
жобасы.  2007  жылдан  2013  жылға  дейін  осы  жобаны  жүзеге  асыруға  20  млрд. 
рубльден көп қаржы жұмсалған. 
Бағдарламаның 
негізгі 
мақсатына 
тоқталар 
болсақ, 
балалар 
мен 
жасөспірімдердің  рухани  әрі  физикалық  түрде  дамуларына  жағдай  жасау;  спорт, 
шығармашылық және көркемөнер үйірмелеріне шама келгенше көп бала тарту. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 
11 
Бұл үшін «Газпром»: 
-  спорт  кешендерін,  ауладағы  көп  функционалды  спорт  алаңдарын  құрып, 
қайта жаңғырту жұмыстарын іске асыруда; 

жаттықтырушылар  (тренер)  мен  оқытушыларды  жинақтап,  спорт 
секцияларын,  шығармашылық  пен  көркемөнер  үйірмелерін  ұйымдастыруға  қажетті 
жабдықтарды сатып алуда; 
- бүкіл ел аумағында спорт жарыстары мен фестивальдар ұйымдастырады. 
Бұл  бағдарлама  –  жалпы  ресейлік  бағдарлама.  Ол  Ресей  Федерациясының  73 
өңірін  қамтиды.  Оны  жүзеге  асыруда  «Газпромның»  45  еншілес  ұйымы  мен 
«Газпром  өңіраралық  газ»  құрылымына  кіретін  50  өңірлік  газ  компаниялары  ат 
салысуда. 
Бүгінгі  таңда  «Газпром  –  балаларға»  бағдарламасы  аясында  1032  спорт 
объектісі  құрылып,  қайта  жаңартылған,  бұл  –  сауықтыру  кешендері,  стадиондар, 
футбол  алаңдары,  әуіттер,  ойын  алаңдары,  балаларды  демалту  лагерьлері.  Бұл 
нысандарда  күн  сайын  100  мыңнан  астам  адам  дене  шынықтыру  жаттығуларымен 
айналыса алады. Тағы 113 спорт нысаны салынып жатыр. 
2013 жылы «Газпром» УЕФА Чемпиондар Лигасының ресми демеушісі болған. 
Сол  себепті  компания  «Достық  үшін  футбол»  халықаралық  әлеуметтік  жобасын 
қолға  алды.  Жобаның  мақсаты  –  жас  буынды  спортқа  тарту  науқандарын  арттыру 
арқылы  өмірдегі  басты  құндылықтардың  бірі  –  денсаулықты  сақтауға  шақыру; 
олардың  өзге  мәдениеттер  мен  ұлттарды  құрметтеу  сезімдерін  нығайту,  теңдікке 
шақыру. 
Компанияның  баспасөз  қызметі  үздіксіз  тұтынушылар  мен  серіктестерден 
сауалнамалар  алып,  олардың  ұсыныстары  мен  пікірлерін  ескеріп  отырады.  Күн 
сайын  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  өздері  туралы  бақылау  (мониторинг) 
жүргізіп,  кемшіліктер  болса,  басшылыққа  жеткізіп,  екі  жақты  мәселені  шешу 
жұмыстарын жүргізеді. 
2014 жылдың жазында компания өзінің жанар-жағармай құю бекеттері туралы 
халық  арасына  сауалнама  таратты,  ЖҚС-лары  мен  түрлі  бизнес  орталықтарында, 
интернеттегі  өздерінің  сайтында,  әлеуметтік  желіде  «Біздің  компанияның  қызметі 
сіздің  көңіліңізден  шыға  ма?  Көңіліңізден  шықса,  қаншалықты  шығады?»  деген 
сұрақ таратты. 
Жүргізілген  зерттеулер  бойынша,  жүз  респонденттің  жартысынан  көбі 
компания  қызметтеріне  100%  сенім  білтіретіндерін,  қызметкерлерімен  тіл  табысу 
оңай,  өнім  өз  сапасын  ақтайтынын  айтса,  қалған  бөлігі  көңілдері  толмайтын 
себептерін айтқан. Олардың ішінде: «Компанияның акция ұйымдастырғанын уақыты 
өтіп  кеткенде  білеміз»,  «Сайттарыңызға  тіркелу  мүмкін  емес»,  «Сіздердің 
бекеттеріңіз  мен  жүретін  жерден  алыс»,  «Түскі  ас  уақытында  қызметкерлеріңіздің 
ауысымдары басталып жатады, ұзақ күттіреді» деген секілді жауаптар түскен. 
Компания  бірден  осы  ақауларды  шешуге  байланысты  оңалту  жұмыстарын 
атқара бастады. Нәтижесінде көше жарнамаларының саны да артты, тұтынушыларға 
қызмет көрсету түрі де артты, ауысым уақыты де шегерілді, тұтынушылар саны арта 
бастады. 
Әр  компанияның  соңынан  бұрыс  ақпараттар  да  жүретіні  анық.  «Алып 
«Газпром»  – немістер  мен олардың шығыстан алынған газы»  атты деректі  фильмді 
2009  жылы  журналист  Хуберт  Зайпельдің  режиссерлік  етуімен  немістер  түсірген. 
Бұл фильмге тіпті G      неміс телевизиялық сыйлығы да берілген. 
Фильм  сюжетіне  келер  болсақ,  фильмді  түсірушілер  Ресей  концернінің 
Германиядағы  нашар  имиджі  шындыққа  сәйкес  келе  ме,  келмей  ме,  соны  анықтау 
мақсатында  түсірген.  Себебі  «Газпром»  көптеген  немістер  үшін  –  саяси 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 
12 
шиеленістердің,  сыбайлас  жемқорлықтың  және  Ресейге  энергиялық  тәуелділіктің 
символы. 
Деректі  фильмде  «Газпром»  басшыларының  бірі  Александр  Медведевпен, 
президент  Владимир  Путинмен,  неміс  саясаткері  Герхард  Шредермен  сұхбат  бар. 
Олар  Ресейдің  Еуропаға,  Еуропаның  Ресейге  тәуелділігін  айтып,  уайымдауға  еш 
себеп жоқ екендігін айтып, бұл мәселені жылы жауып қойған. 
Фильм  режиссері  Deutsche  Welle-ге  берген  сұхбатында  «Газпром»  өзінің 
ақпараттық саясаты арқылы өз имиджіне нұқсан келтіреді деген. 
Зерттеу  барысында  «Газпром»  тек  өзі  таңдаған  БАҚ-тармен  ғана  байланысқа 
түсіп,  өзге  бұқаралық  ақпарат  құралдарынан  бас  тартатындығы  анықталған.  Бұл 
алпауыт компанияның абыройын түсірмесе, арттырмайтыны анық. Яғни, «Газпром» 
ашық  әрі  айқын  саясатты  ұстанбайды.  Ылғи  да  барлығын  жасырын  ұстайды,  өзге 
БАҚ өкілдеріне байланыс орнату қиынға соғады, тіпті  мүмкін емес.  Сондықтан да, 
оның имиджі айтарлықтай жақсы жағдайда емес. 
Фильм  приайм-тайм  уақытында  көрсетілмей,  кешкі  уақытта  көрсетілгеніне 
қарамастан,  көп  көрермен  жинаған.  Бұл  дегеніміз,  халықтың  «Газпром»  туралы 
шындыққа  зәру  екендігінің  көрінісі.  «Түсірілім  барысында  мен  Ресейдің  біз 
ойлағаннан да Еуропаға өте жақын екендігін білдім. Бұл Еуропа үшін өте маңызды 
ел. Сол себепті Ресеймен жақын ынтымақтастықта болуымыз керек, саяси жағынан 
да, экономикалық жағынан да», - дейді фильм режиссері Хуберт Зайпель. 
 
«PRЕМИЯ» байқауы 
Айта  кету  керек,  «Газпром»  компаниясының  1998  жылы  құрылған  «Газпром-
медиа»  атты  медиахолдингі  бар,  ол  НТВ,  ТНТ  телеарналарын,  «НТВ-Плюс» 
спутниктік телевизиясының, «Эхо Москвы», «Первое популярное радио («Попса»)», 
NEXT, «Сити FM», R   x FM, балалар радиосы радиостанцияларының, «Семь дней» 
баспасының  («Итоги»,  «Караван  историй»,  «7  дней  –  телепрограммы» 
журналдарының),  «Трибуна»  газетінің,  «Панорама  ТВ»  журналының,  «НТВ-Кино» 
кинокомпаниясының,  «Октябрь»,  «Кристалл  Палас»  кинотеатрларының,  R T b  
ғаламтор-порталының иесі. 

№№5-12(95-102), мамыр-желтоқсан, май-декабрь, May-December, 2015       ISSN 2307-017X 
                         – M   n  čn h  ss  dov n j – World of scientific research 
___________________________________________________________________ 
 
 
13 
Сондай-ақ,  компания  жыл  сайын  өзінің  еншілес  компаниялары  арасында 
қоғаммен байланыс қызметі бойынша «PRЕМИЯ» атты байқау өткізіп тұрады. 
Қорыта  айтқанда,  «Газпром»  ААҚ-ның  паблик  рилейшнз  саласындағы 
жұмыстары табысты қызмет көрсетуде. 

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет