6 маусым, 2014 жыл Газет 2007 жылдың 14 желтоқсанынан шыға бастады Газет әр аптаның жұма күні шығады МҰнайлы аудандық ҚОҒамдық-саяси газетPdf көрінісі
бет1/5
Дата24.03.2017
өлшемі4,9 Mb.
#10291
  1   2   3   4   5

№34-35(412-413) 

6 маусым, 2014 

жыл

Газет 2007 жылдың 

14 желтоқсанынан шыға бастады

Газет әр аптаның жұма күні шығады

МҰНАЙЛЫ АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ

E-mail: munaily@mail.ru

ҚАРАПАЙЫМ ДА  ІСКЕР БАСШЫ 

МАЗАН ХАЛЕЛОВ

Түбекті түлеткендер

5-БЕТ

АЛАЯҚТЫҚҚА

 

ЖОЛ


 ЖОҚ

Құқық қорғау

6-БЕТ

Сұрақ:  Биылғы  ҰБТ  қандай 

дең   гейде  өтті?  Жетістіктеріңіз 

жай ын  да әңгімелесеңіз...

Жауап:  Мұнайлы  ауданының 

мек   теп  бітіруші  түлектері  білім 

бә  се  кесінің  алғашқы  күні,  яғни 

2014  жыл  ғы  3  маусымда  бі рың ғай 

ұлттық  тес  тілеу  сынағын  тап сы­

рып,  оң  нә ти жеге  жетті.  Білім  сы­

нағында ау дан  ның 486 мектеп бі ті­

ру шісінен 255 та  лап  кер (52,5%) бес 

пән бойынша тес  тілеуден өтті. 

Аудан  бойынша  барлық  қа ты су­

шы ның 97,1%­ы, яғни 133 бітіруші 

(бұл көрсеткіш 2013ж. – 83,7%,113 

бі  тіруші болып еді) төрт пәннен жо­

ға  ры  оқу  орнына  түсуге  мүмкіндік 

бе  ре  тін 50 балдан жоғары ұпай ал­

ды.


Жалпы, тестілеудің қоры тын ды сы 

бойын ша ауданның орташа ба лы ­ 78 

болып өткен жылғы көр сеткіштен 1,8 

бал ға  өсіп  отыр.  Жо ға ры  нәтижені 

Қы зылтөбе  лицейі  (101,4  балл),  №5 

ор та  мектеп  (91,8  балл),  №6  орта 

мек теп (88,6 балл), №1 орта мектеп 

(88,5  балл)  жә не  №3  орта  мектеп 

(82,25  балл),  ал тө мен  көрсеткішті 

№2 орта мектеп (64,8 балл) және №4 

орта мектеп (66,6 балл) көрсетті. 

Аудан  бойынша  барлық  ҰБТ­ға 

қа  тысушының  218-і  (85,5%)  төрт 

пән  нен  жоғары  оқу  орнына  түсуге 

мүм  кіндік  беретін  50  балдан  жо ға­

ры ұпай алды. (2013ж. – 163 бі ті ру ші -79,3%). 

Жедел сұхбат

ҰБТ 


ЖӘНЕ

 

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСКүні кеше Мұнайлы ауданының мектеп бітірушілері 

Ұлттық Бірыңғай Тестілеуден өтті. Алда балалардың 

жазғы сауықтыру демалысы тұр. Осыған орай, газет 

редакциясы аудандық білім бөлімінің басшысы Есен 

Орынбасарұлы ӨВЕЗОВКЕ бірер сұрақ қойған еді.

Тест  қорытындысында 

«Үз дік  аттестатқа»  үміт­

кер  тоғыз  оқушының 

төр теуі, яғни, Қызылтөбе 

ли цейі нің 

оқушылары 

Бей  сова  Рахия  (116 

балл)  жә не  Тынышбай Сал  танат  (110  балл), 

№1  орта  мектептің  оқу­

шы  сы 

Карджанова 

Гүл   нұр  (107  балл),  №6 

ор та  мектептің  оқу­

шы  сы 

Мықтыбай 

Пе  ри  зат  (115  балл), 

ал  «Алтын  бел гіге» 

үміткер  9  оқушының  төр теуі,  яғни 

Қызылтөбе  лицейінің  оқу шылары Қашағанова  Ди лан    (119  балл), 

Мурадалиева Ме руерт (109 балл), 

№1  орта  мек теп тің  оқушылары Бақытова  Ай герім  (120  балл), 

Кожибаева 

Жақсылық 

(114 


балл),  өз  білімдерін  дәлелдеп,  өз­

деріне  артқан  сенімді  ақтай  біл­

ді.  Қызылтөбе  лицейінің  «Алтын 

бел гіге»  үміткер  оқушысы  Іздібай Гауһар (114 балл), №2 орта мек теп­

тің  оқушысы  Махамбет  Ай бар ша 

(115 балл) (өз білімін дәлелдеуге тек 

қана 1 балл жетпегендіктен) «Үз дік 

аттестат» иегері болды. Ең жо ғары 

балл­120 балды №1 орта мек тептің 

оқушысы  Бақытова  Айгерім 

жинады.  33  оқушы  (20 13ж.­   22 

оқушы)  100  және  100­ден  жо ғары 

балл жинады.

Жоғарыдағыдай  жетістікпен  қа­

тар,  ең  төменгі  көрсеткіштерге  тоқ­

талсақ,  ағымдағы  жылы  жоғары  оқу 

орындарына түсу үшін белгіленген 50 

балды да жинай алмағандар – 37 (14,5 

пайыз)  болды.  Өткен  жылы  ондай 

төменгі  көрсеткіш  –  47,  яғни  22,4 

пайыз  еді.  ҰБТ  тапсырған  255  оқу­

шының 11­і бір пәннен, атап айтқанда 

математика  пәнінен  8  оқушы  (№2 

о/м­4, №4 о/м­2, №10 о/м­2), орыс тілі 

пәнінен 1(№2 о/м), география пәнінен 

1(№2 о/м), дү ниежүзі тарихы пәнінен 

1 (№9 о/м) оқушы «қанағаттанғысыз» 

ба ға алды.

  Сұрақ:  Ауданымызда  жазғы сауық тыру демалысы қандай дә-

режеде ұйымдастырылуда?

Жауап:  Мұнайлы  ауданына  қа­

расты  11  орта  мектеп  және  Қы­

зыл төбе  лицейі  жұмыс  жасайды. 

Ондағы  1­10  сынып  арасындағы 

жас өспірімдер  саны­15944.  Жаз 

мез гілінде  олардың  бос  уақытын 

маз мұнды  ұйымдастыру,  жеке  тұл­

ғаның  шығармашылық  мүм кін­

діктерін  дамыту,  салауатты  өм ір 

салтын  қалыптастыру  және  кә­

ме лет ке  толмағандар  арасындағы 

қыл мыс  пен  құқықбұзушылықтың 

ал дын алу мақсатында біршама ша­

ра лар ұйымдастырылуда.

Қазақстан  Республикасы  Пре­

мьер­ми нистрінің «2011­2015 жыл ­

дар ға  ар   налған  жаз ғы  каникул  ке ­

зе ңінде  балалардың  сауықтыру 

де ма лысын, бос уақытын жә не жұ­

мыс пен  қамтылуын  ұйымдастыру 

туралы»  2011  жылғы  28  мау сым­

дағы №85­ө өкімін орындау мақ са­

тында  ауданда  балалардың  жаз ғы 

де малысын  ұйымдастыру  жұ мыс­

тары жүргізілуде. 

Жылдағы  жоспарға  сәйкес,  №№ 

4, 5 ,6 орта мектептер жанынан жаз­

ғы  демалыс  лагері  ашылады,  оған 

аудандық  бюджеттен  28  898,0  мың 

теңге қаражат қарастырылған. Мек­

тептерде  ашылатын  лагерлердің  әр 

кезеңінде  150  баладан,  үш  кезеңде 

1350  аз  қамтылған  отбасының  ба­

лалары  демалады.  Ауданда  осын­

дай  санатқа  (категорияға)  жататын 

3568  бала  бар  екенін  ескерсек, 

олар дың бар болғаны 37,8 %­ы ға на 

қамтылып отыр.

Аудандық  білім  бөлімі  №4,5,6 

жал пы  орта  білім  беру  мектептері 

жанынан  ашылатын  жазғы  сауық­

тыру  лагерін  2014  жылдың  9  мау­

сы мы нан ашуға дайындықтар жүр­

гі зу де;

­  жатуға  арналған  кереует  жә не 

төсек орындар түгелдей қам тыл ған;

­  жазғы  сауықтыру  лагеріне  1­ші 

ке зеңіне  150  бала  қабылдауға  мүм­

кін шілігіміз бар;

­жазғы  сауықтыру  лагеріне  қыз­

мет  жа сауға  мектебіміздің  бі  лім 

бе ру  саласының  қыз мет кер  лері, 

ме дицина,  әкімшілік  –  ша руа шы­

лық  және  қызмет  көрсетуші  пер ­

соналмен  қамтамасыз  ету  жұ мыс­

тары жасалуда.

Сәуір  айынан  бастап  лагерь  ке­

зінде  оқушыларды  патриоттық 

тәр  биеге  баулитын,  қоршаған  ор­

та ға  қам қорлық  көзқарас  қа лып  ­

тас тыруға  ар налған  іс­ша ра лар 

жос  пары 

жасақталуда.Іс­ша ралар 

жос па рында  ау да ны мызға  жә  не  от­

басымызға  та ны  мал  өнер,  спорт 

қай рат кер ле рі мен кездесу, облыстық 

су дан құт  қару ма мандарымен сұх бат, 

әр түр лі  спорт тық,  мәдени­көп ші лік 

ша ралар  және  көркемдік  фи льм дер 

тамашалау,  көркем  әде биет  бұ ры­

шын  ұйымдастыру,  ту ған  өл ке нің 

мәдени,  тарихи  орындарына  саяхат, 

т.б шаралар өткізу қамтылған.

Қосымша  аудандық  білім  үй лес­

тіру орталығына жергілікті бюд жет­

тен  жазғы  сауықтыру  лагеріне  бай­

ланысты  14,980  мың  теңге  қа ра жат 

қарастырылған.Сұрақ: Жазғы сауықтыру де ма-

лысы  қай  мектептерде  ұйым дас-

тырылады?

Жауап:  Мектеп  оқушыларының 

бос  уақытын  тиімді  пайдалану  мақ­

сатында 7­14 жас аралығындағы оқу­

шыларға  №№4,5,6  орта  мек теп тер 

жа нынан ашылған жаз ғы сауық  тыру 

лагерлері  ұйым дас ты ры латындығын 

ескерте  отырып,  аудандық  білім 

бөліміне  жолығуға  болатындығын 

хабарлайды.

Аудандық білім бөлімі: Дәулет се­

лосы,  бұрынғы  ескі  мектеп  ғи ма ра­

ты;


№4 орта мектеп: Жаңа Дәулет тұр­

ғын массиві, тел: 34­98­21;

№5  орта  мектеп:  Маңғыстау  се­

лосы, тел: 46­64­75;

№6 орта мектеп: Қызылтөбе­2 тұр­

ғын массиві, тел: 30­30­42.РЕДАКЦИЯ.

Б

иыл  министрлік  ҰБТ  жүйе­сін  жетілдіру  жөнінде  бір­

қа тар  шаралар  қа былдады.  Атап 

ай тар  болсақ,  ҰБТ  ере  жесіне  заң­

сыз  әрекеттері  үшін  мек теп  бі ті ру­

шілердің жауапкершілігін кү шейтуге 

қа тысты  өзгерістер  ен гі зіл ді  яғни, 

тәртіп  бұзған  оқушы  тес тілеуден 

бірден шығарылады. Екін ші ден, сол 

тәртіп  бұзған  оқушы  ау диториядан 

ғана  емес,  оның  тес ті леу  нәтижесі 

есепке  алынбауы  да  мүм кін.  Әри не 

тестілеу  нәтижелерін  жою  ту ра лы 

шешімді  Министрлік  өкі лі  қа был­

дай ды. Сондай­ақ, тест тап сыр ма ла­

ры ның  сапасын  жетілдіру  жөнінде 

жұ  мыстар  атқарылып,  математика 

пә ні  бойынша  логикалық  сипаттағы 

тап  сырма енгізілді. Бұл дегеніңіз, ба­

ла  шығаруы  тиіс  есептерден  бөлек, 

бір  сұрақ  логикалық  ойлану  үшін 

бе  рі  леді. Ережені бұзуға жол бермес 

үш  ін  аудиторияда  ереже  бұзушылақ 

фак  ті лерін  анықтайтын  арнайы  ко­

мис сия мен министрлік өкілдері оты­

ра ды.

Т

ағы  бір  жаңалық­министрлік мем   ле кеттік  комиссия  мү ше ­

ле рінің  санын  11­ден  5  адамға  дей ін 

қыс қартты.  Бұл  ретте,  комиссия  құ­

рамына біліктілігі жоғары, тә жі ри бе лі 

адам дар ды кө бі рек тартылмақ. Со сын 

ҰБТ­ның  өт кізілуіне  бақылау  жа­

сауға  алғаш  рет  Елбасының  тап сыр­

масымен құ рыл ған білім са па сын ба­

қылайтын өңір лік де пар та мент тердің 

штаттағы  қыз меткерлері  қа ты сатын 

болады.  Яғ ни  біздің  қыз меткерлер 

өздеріне  тие сілі  учас ке ле ріне  барып, 

бақылау жұ мыс та рын жүргізеді. 

 (Басқа БАҚ-тардан)

ТЕСТКЕ

 

ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ ДАЙЫНДЫҚ 

ҚАЖЕТ!


Ұлттық бірыңғай тестілеу 

рәсімдері елімізде 

соңғы сегіз жыл бойы 

өткізіліп келеді. Осы 

аралықта аталған рәсімге 

республикамыздың 

миллионнан астам 

бітірушілері қатысты. ҰБТ-

ның арқасында барлық 

мектеп бітірушілер үшін 

жоғары білім алуға деген 

қолжетімді жағдай жасалған. 2

№34-35(412-413) 6 маусым 2014 

ж

.

munaily@mail.ru

Семинарға  негіз  болған  жоба 

Аза  маттық  Альянстың  серіктесі 

Ор  талық  Азияның  Еуразия  қо­

ры  мен  бірлесе  USAID­тың  қар­

жы  лан  дыруы  арқылы  2012  жыл­

дан  бері  жүзеге  асырылуда. 

Жо  ба  шеңберінде  жыл  басынан 

бе  рі  мемлекеттік  қызметкерлер 

ара  сында  сауалнама,  фокус­топ­

тар жүр гізіліп, ҮЕҰ секторы жә не 

кор  поративтік­әлеуметтік  жауап­

кер ші  лік (КӘЖ) саласына қатысты 

бі  лік тілігі мен қызығушылығы сы­

нал  ған. 

−  Сауалнама  нәтижесінде  мем  ле ­

кет тік  қызметкерлердің  72%­ы  КӘЖ 

ұғымы  мен  маңызынан,  69%­ы 

ҮЕҰ  қызметі  мен  қоғамға  қо­

са тын  үлесінен  бейхабарлығы 

бай қалды.  Ал,  ішкі  саясат,  жұ­

мыс пен  қамтуды  үйлестіру  және 

әлеу меттік  бағдарламалар,  ішкі 

іс тер  департаменті,  денсаулық 

сақ тау,  білім  басқармалары  ҮЕҰ­

мен  ықпалдастық  әрекеттердің 

ма ңыздылығын  көрсетті,  ­  деген 

«МО  Азаматтық  Альянсы»  ЗТБ 

президенті  Ж.Маханбетова  КӘЖ 

при нциптерін  енгізу  туралы  бас­

та ма  2008  жылдың  өзінде  Елбасы 

қол дауына ие болғандығын, жа һан­

дық тәжірибені ескере Қазақстанда 

да  осы  қағидаттарды  шағын­орта 

биз несте қолдану ерікті түрде жү­

зеге асырылуда екендігін айтады. 

−  Бұл  қағидаттарды  ұстану 

еліміздің  дамуында  ерекше  рөл 

атқаратындықтан,  зерттеулер  ба­

рысы  атал мыш  ұғымды  тереңірек 

тү  сін  діру  қажеттігін  айқындады», 

­ дей  ді ол.

Шахида ЖҰМАН.

Семинар

ТРЕНИНГ ӨТТІ

«МО Азаматтық 

Альянсы» ЗТБ АҚШ-

тың халықаралық даму 

жөніндегі агенттігі 

USAID-тың қолдауымен 

«Маңғыстау облысында 

әрекеттестікті және 

сұхбатты дамыту» жобасы 

аясында облыс шеңберінде 

тренинг-семинарлар 

ұйымдастыруда. 

«Жергілікті атқарушы 

билік, үкіметтік емес 

ұйым (ҮЕҰ) және бизнес 

өкілдері арасында 

тиімді қарым-қатынасты 

нығайту механизмдері» 

тақырыбындағы аталған 

тренинг Мұнайлыда да 

болып өтті.А

кция аудан орталығындағы «Маңғыстау», Қызылтөбе мен Маңғыстау ауы­

лын  дағы «Атаба», Атамекендегі «Рахат» әмбебап дүкені мен «Жібек жо лы» 

ба зары және Маңғыстау, Басқұдық ауылдарындағы жәрмеңкеде өтті. Онда тұ  ты ­

ну шы лар сатып алған жеміс­көкөністері құрамындағы нитраттың ша ма сын те гін 

анық татса, ұйымдастырушылар дұрыс, әрі қауіпсіз тамақтануға бай ла ныс ты па  ­

рақ  шалар таратты.

Аталған іс­шаралар барысында жасалған 8 сынамада нитраттың шамадан тыс 

мөл шері анықталды. Кері көрсеткіш өрік, жүзім, қызанақ пен шабдалы же міс те рі­

нен шығып, олардың сауда орындарына өз қораптарында келмегендігі мә лім бол­

ды. Дегенмен, мұны акция аясында алынған барлық сынамалар санына шақ сақ, оң  

нә тиже байқалады.  

Ен деше, ақшаға ауру сатып алмау үшін біле жүрген жөн болар, аудандық са ­

ни тариялық­эпидемиологиялық  сараптау  филиалының  лаборант  дәрігері 

З.Сұлтанованың  айтуынша  қолданатын  жеміс­көкөністердің  денсаулыққа  зия ны 

ти ме сін десек, ағзаға түсетін нитрат көлемі ересектерге тәулігіне 200­300 мил ли­

г  рамнан аспауы тиіс. Ал, «Рахат» супермаркетінің иесі Б.Ақтөриевтің «Нитрат­

тес  тер аспабы тек дүкендерге емес, әрбір үйге қажет екен» деген сөзіне қарасақ, 

сау  да саласы кәсіпкерлеріне сататын жеміс­көкөнісіндегі нитраттың адам ағ за сы на 

за ла л келтірместей екендігін анықтау құрылғысы болғаны артықшылық етпес еді! Шахида ЖҰМАН. 

Акция

ӘРБІР ҮЙГЕ − 

ҚАУІПСІЗ 

ТАҒАМ


Мұнайлы аудандық 

Тұтынушылар құқықтарын 

қорғау басқармасы аудандағы 

ірі сауда орындарында  

«Тұтынушылар күні» және 

«Әрбір үйге арналған қауіпсіз 

тағам» атты акция жүргізді.

Атаулы  күндерді  назардан  тыс 

қал дыр  майтын  аудандық  орталық 

кі тап   хана  ұжымы  репрессияның  77 

жыл  дығына  арналған  кешті  «Жалаға 

ұшы  раған  жазықсыз  жандар»  тақы­

ры бында  өткізді.  Халқымыздың 

ба  сы  на  қаратүнек  болып  орнаған 

нәу   бет ті  оқиғалардан  сабақ  алу,  зұл­

мат    ты  заманда  жаза  арқалаған  арыс­

та  ры мыздың  рухына  тағзым  етуді 

қа  сиет ті  парыз  санаған  оқушылар 

отан  дық  тарихтың  қатал  тұстарын 

өлең  жолдарымен  жеткізсе,  №7  орта 

мек тептің  кітапханашысы  Н.Оспан 

«Ұлт тың  азалы  ғасыры»  туралы 

баян дамасында:  «1937  жылдың 

зұлматын  бүгінде  сезінудің  өзі 

қорқынышты,  қиын.  Тек  тағылымы 

зор  тарих  тая ғы ның  жас  буынға 

берер  сабағы  жайын да  ойлану 

керек.  Қуғын–сүргіннің  көз дегені 

не? Саяси ойыннан кім ұт ты, кімдер 

ұтылды? Міне, осы сұрақтарға әрбір 

шәкірт жауап беруге тиіс. Халқының 

қамын  ойлағаны  үш ін  жалған  жала 

жабылып,  жаза  ар қалаған  арыстар 

мен  ел  басқарған  азаматтардың 

аянышты  ғұмыры  үнемі  ел  жадында 

тұруы  тиіс.  ХХ  ғасыр  басындағы 

қазақ  зиялыларының  азаматтық 

деңгейі  аса  жоғары  болды.  Барынша 

отарлық езгіге қарсы шықты. Сталин 

отар  елдің  азаматтарынан  қатты 

сескенді.  Сөйтіп,  қазақ  ұлтының 

көшбасшыларын  құртып,  халықтың 

қалған  бөлігін  билеушілер  не  айтса, 

соған  көнетін  ұлысқа  айналдыруды 

көздеді. Бабадан қалған мал ­ мүлікті 

талан­таражға  салды»,  ­  деді.  Ал, 

«Алжирдегі  жазықсыз  арулар»  ту­

ра сында  тоқталған  кітапханашы 

А.Нұр   ғожақызы  саяси  қуғын­сүр­

гінге  ер­аза маттармен  қатар  әйел­

дер  мен  балалар  да  іліккендігін, 

ату  жазасына  кесілген  қазақ  хал қы­

ның  аяулы  арулары  Шах за да  Шо­

нанова  мен  Торғай  Сүлей ме но ваның 

өмір де регінен  қысқаша  шо  лулар 

жасады.Оның айтуынша, «Ал  жирде» 

Мә дина  Айсарина,  Ки ра  Нұр  ма­

ғамбетова,  Мәрия  Ес қа раева,  Мә ­

риям  Тоғжанова,  Ели за вета  Сәдуа­

қа сова,  Мәриям  Дәу летова,  Мағрипа 

Дос жанова,  Фа ти ма  Диваева,  Арипа 

Ата ғұлова, Мая Бағысбаева және бас­

қалары  отырған.«Жазықсыз  айып тал­

ған  аналардың  саны,  өкінішке  ор ай, 

әлі  толық  емес.  Зерттеушілердің  ал­

дын дағы осы бір қасиетті борыш, әлі 

де  болса  орындалмай  келеді»,  ­деді     

А. Нұр ғожақызы. 

Жиынды  қорытындылаған  ау дан­

дық  орталық  кітапхана  директоры 

З.Ораз ғали өткізілген шараның не гізгі 

мақсаты ­ балаларды отан сүй гіш тікке, 

намысшылдыққа тәр бие леу, репрессия 

тарихының  ау қым дылығын  түсіндіру 

екенін айта келе, мұн дай шаралардың 

болашақ  пен  өс келең  ұрпақ  үшін  аса 

қажеттігін тілге тиек етті.

Әсел ТАҢАТАРОВА,

«Мұнайлы».

Тағзым

ҰЛТТЫҢ 


 

АЗАЛЫ


  ҒАСЫРЫ

Қазақстанда 103 мың адам қу ғын-сүргінге ұшырап, 25 мың адам ату жазасына кесілді. 

Олардың ішінде қа зақс тандық ғылым, мәдениет, әдебиет жә не саясат саласының зиялы 

қауым өкіл дері, қарапайым еңбек адамдары да бол ды.А

удан  әкімі  Елубай  Әбілов  құттықтау  сөзінде  түлектерге  сәттілік 

тілеп,  ҰБТ­да  жоғары  нәтиже  көрсету  керектігін    баса  айтты. 

Аудандық білім бөлімі басшысының м.а. Есен Овезов мектеп бітірушілерге 

ақ тілегін айтты.

Сондай­ақ, мектеп бітіруші Динара Дүзелбай құттықтау тілегін айтса, 

сынып  жетекшісі  Бауыржан  Абиев  сыныбына  сәт  сапар  тілеп,  жылы 

лебізін  білдірді.  Мектебіміздің  ата­аналар  комитетінің  мүшесі  Шолпан 

Союнова  ана  ретінде  тілегін  айтып,  мектеп  кітапханасына  кітаптар 

сыйлады.  11­сынып  оқушылары  Өркен  Реймов  мен  Динара  Дүзелбай 

«Ана­сен бақыттысың» әні шырқады. 

11­сынып    оқушылары  1­сынып  оқушыларына  қызықты  кітаптарды 

сыйға  тартты.  1­сынып  оқушылары  мектеп  бітіруші  түлектерге  арнап, 

өз  тілектерін  өлең  шумақтарымен  жеткізді.  Сонымен  қатар  10­сынып 

оқушысы  Оразалы  Байманов  «Жас  талапкер»  атты  өлең  жолдары 

арқылы  барлық  түлектер  мен  зал  қонақтарының  жүректерін  елжіретті. 

Мектеп бітіруші түлектер «Школьная вальс» биін биледі. Жас түлектер 

атынан  11­  сынып  оқушылары  Айгүл  Болатбаева  мен  Сүндет  Жанқожа 

мектеп  директорына  «Естелік  альбомын»  сыйға  берді.  Түлектерге  ауыл 

ақсақалы Аяпбергенұлы Бердіхан ата ақ батасын бере отырып, түлектерді 

ақ  жолдың  үстімен  жүргізіп,  мектеп  табалдырығынан  мұғалімдер  мен 

мектеп оқушылары, ауыл тұрғындары қимастықпен шығарып салды.

Содан  кейін  мектебіміздің  талантты  өреңдері    мектеп  бітіруші 

түлектерге арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Айнұр  ӘБДІХАЛЫҚ,

№10 орта мектеп директорының

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Білім

Батыр ауылындағы № 10 жалпы білім беру орта 

мектебінде соңғы қоңырау сыңғыр қақты. Мектеп 

директоры Құралай Нұрманова білім ошағының 1-ші 

түлектеріне жылы лебізін білдірді. 

СӘТ


 

САПАР,


 

ТҮЛЕКТЕР!3

№34-35(412-413) 6 маусым 2014 

ж

.

munaily@mail.ruРЕСМИ        БӨЛІМ

Аудандық мәслихаттың

2014 жылғы 06 мамырдағы

№21/244 шешімімен бекітілген

Мұнайлы ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға)

тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері және тәртібі 

Осы Мұнайлы ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көр се ту­

дің мөлшері және тәртібі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 

сәуір дегі Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы №2314 «Тұрғын үй 

кө мегін көрсету ережесін бекіту туралы», 2009 жылғы 14 сәуірдегі № 512 «Әлеуметтік тұрғыдан қорғалатын 

аза маттарға телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік төлемақы тарифінің көтерілуіне 

өтем ақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» қаулыларына және Қазақстан Республикасы Құрылыс және 

тұр ғын үй­шаруашылық істері агенттігі Төрағасының 2011 жылғы 5 желтоқсандағы №471 «Тұрғын үй кө ме­

гін алуға, сондай ­ ақ мемлекеттік тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 

жал даған тұрғын үйді алуға үміткер отбасының (азаматтың) жиынтық табысын есептеу қағидасын бекіту 

ту ра лы» Бұйрығына сәйкес әзірленген және аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй 

кө ме гін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындайды.1. Жалпы ережелер

1. Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібінде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланады:

1) шекті жол берілетін шығыстар үлесі – телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік 

төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін 

жалға алу ақысының ұлғаюы бөлігінде отбасының (азаматының) бір айда тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) 

күтіп ­ ұстауға, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға жұмсалған шығыстарының 

шекті жол берілетін деңгейінің отбасының (азаматтың) орташа айлық жиынтық кірісіне пайызбен қатынасы;

2) отбасының (азаматтың) жиынтық табысы – тұрғын үй көмегін тағайындауға өтініш білдірілген тоқ сан­

ның алдындағы тоқсанда отбасы (азамат) кірістерінің жалпы сомасы;

3) кондоминиум объектісін басқару органы – кондоминиум объектісін басқару жөніндегі фунцияларды 

жү зе ге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

4) уәкілетті орган – тұрғын үй көмегін тағайындауды және төлеуді жүзеге асыратын «Мұнайлы аудандық 

жұ мыс пен қамту және әлеуметтік бағдарламар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;

5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп­ұстауға жұмсалатын шығыстар – кондоминиум объектісінің ор­

тақ мүлкін пайдалануға және жөндеуге, жер учаскесін күтіп­ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды 

есеп теудің үйге ортақ құралдарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға және тексеруге жұмсалатын шы­

ғыс тар ға, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп­ ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді тө­

леу ге жұмсалатын шығыстарға жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген ай сайынғы жарналар ар қы лы 

төленетін  үй­жайлардың  (пәтерлердің)  меншік  иелері  шығыстарының  міндетті  сомасы,  сондай­ақ  бо ла­

шақ та  кондоминиум  объектісінің  ортақ  мүлкін  немесе  оның  жекелеген  түрлерін  күрделі  жөндеуге ақша 

жи нақ тауға жұмсалатын жарналар;

6) аз қамтылған отбасылар (азаматтар) – Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес 

тұр ғын үй көмегін алуға құқығы бар адамдар.

2. Тұрғын үй көмегі жергілікті бюджет қаражаты есебінен Мұнайлы ауданында тұрақты тұратын аз қам­

тыл ған отбасыларға (азаматтарға):

1) жекешелендірілген тұрғын үй  ­ жайларда (пәтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қо­

рын дағы тұрғын үй ­ жайларды (пәтерлерді) жалдаушылар (қосымша жалдаушылар) болып табылатын 

от басыларға (азаматтарға) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп ­ ұстауға жұмсалатын шығыстарға;

2) тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын от­

ба сыларға (азаматтарға) коммуналдық қызметтерді және телекоммуникация желісіне қосылған телефонға 

або ненттік төлемақының өсуі бөлігінде байланыс қызметтерін тұтынуына;

3) жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын үй ­ жайды пайдаланғаны үшін 

жал ға алу төлемақысын төлеуге беріледі.

3. Аталған жерлерде тұрақты тұратын адамдарға тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп ­ ұстауға ар нал­

ған ай сайынғы және нысаналы жарналардың мөлшерін айқындайтын сметаға сәйкес, тұрғын үйді (тұрғын 

ғи маратты) күтіп ­ ұстауға арналған коммуналдық қызметтер көрсету ақысын төлеу жеткізушілер ұсынған 

шот тар бойынша тұрғын үй көмегі бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

4. Телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік ақы тарифтерінің өсуіне өтемақы төлеу 

Қа зақс тан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 сәуірдегі №512 қаулысымен бекітілген «Әлеуметтік 

қор ғалатын азаматтарға телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік ақы тарифтерінің өсуі­

не өтемақы төлеу Ережесіне» сәйкес орындалады.

5. Коммуналдық қызметтерді тұтыну ақысы сомасының құрамына мыналар енгізіледі: су, канализациямен 

қам тамасыз ету, газ, электр, жылумен қамтамасыз ету, қоқыс шығару, лифт пайдалану.

6. Коммуналдық қызметтер мен телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақы 

қыз меттерінің ұлғаю бөлігіне байланысты, жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған 

тұр ғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу ақысының бір айда тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп ­ ұс­

тау ға  отбасының  (азаматтардың)  шығыстарының  шекті  жол  берілетін  үлесінің  жиынтық  табысының  он 

пайы зы мөлшерінде белгіленеді.

МҰНАЙЛЫ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

2014 жылғы 06 мамыр 21/244
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет