Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет14/14
Дата22.12.2016
өлшемі2,59 Mb.
#246
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
Философия, саясаттану және дінтану институты
туралы мәлімет
Институт 1999 жылдың ақпан айында 1958 жылы ашылған 
Философия және құқық институтының және 1991 жылғы Фило-
софия институтының негізінде құрылды. Ол 2012 жылдың ма-
мыр айында ҚР Үкіметінің қаулысымен Философия, саясаттану 
және дінтану институты болып қайта аталды.
Институттың  мемлекеттік  ғылыми-зерттеу  мекеме 
ретіндегі  негізгі  міндеттері  қазіргі  қазақстандық  қоғамның 
зияткерлік  және  рухани-адамгершілік  әлеуетін  дамытуға 
бағытталған философиялық-дүниетанымдық, философиялық-
әдіснамалық, саясаттанулық, дінтанулық және әлеуметтанулық 
зерттеулер жүргізу болып табылады.
Бүгінде  Философия,  саясаттану  және  дінтану  институты 
жоғары кәсіби ғылыми-зерттеу орталығы болып табылады. Ин-
ститут оның құрылымын айқындайтын үш басты бағыт бойын-
ша жұмыс істейді: философия, саясаттану және дінтану. Онда 
ҚР ҰҒА 1 академигі, 2 корреспондент мүшесі, 20 ғылым докто-
ры, 11 ғылым кандидаты, 10 докторант (PhD) ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізеді. Институт 2012–2014 жылдарға арналған 
гранттық  қаржыландыру  шеңберінде  «Елдің  зияткерлік 
әлеуеті» басым бағыты бойынша 24 ғылыми-зерттеу жобасын 
орындап, «Ғылыми қазына» салааралық ғылыми бағдарламасы 
аясында зерттеулер жүргізіп келеді.
Институт  қызметкерлері  саясат,  ғылым,  білім  беру, 
мәдениет, дін, қазақ және әлемдік философия мәселелері бой-
ынша  монографиялар  мен  ғылыми  мақалалар  жариялайды. 
Институт  қызметкерлерінің  ғылыми  жарияланымдары  таяу 
және алыс шетелдердің ғылыми рейтингтік басылымдарында 
сұранысқа ие.

191 
Институт  «Мәдени  мұра»  бағдарламасының  шеңберінде 
«Шығыс  Аристотелі»  –  әл-Фарабидің  шығармалар  жинағын 
(10  том),  «Әлемдік  философиялық  мұраны»  (20  том),  «Қазақ 
халқының философиялық мұрасын» (20 том) шығарды.
Институт екі журнал шығарады: «Адам әлемі» (1999 жыл-
дан  бері)  және  «Әл-Фараби»  (2003  жылдан  бері).  Қазақ,  орыс 
және ағылшын тілдеріндегі Институттың өз сайты бар.
Институт  үнемі  халықаралық  ғылыми  конференция-
лар,  дөңгелек  үстелдер,  семинарлар,  пікірталас  алаңдарын 
өткізіп тұрады. Бұл іс-шараларға қазақстандық және шетелдік 
ғалымдар қатысады.
Институт 
Ресейдің, 
Беларустің, 
Әзірбайжанның, 
Қырғызстанның, Қытайдың, Германияның, АҚШ-ң, Түркияның, 
Иранның, Өзбекстанның, Тәжікстанның және басқа да елдердің 
ғылыми-зерттеу  орталықтарымен  тығыз  ынтымақтастық 
орнатқан.
Философия, саясаттану және дінтану институтының база-
сында  әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ, 
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ҚазКжҚҚА және т. б. тәрізді 
басты қазақстандық жоғары оқу орындарының студенттері, ма-
гистранттары және докторанттар (PhD) тағылымдама мен ди-
плом алдындағы практикасын өткізеді.
Институтта қызметкерлердің кәсіби және ғылыми тұрғыда 
өсуі үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған.
Философия,  саясаттану  және  дінтану  институты  туралы 
анағұрлым кең ақпаратты мына мекен-жайдан алуға болады:
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы,
Құрманғазы көшесі, 29 (3 қабат)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz

Казахстанская семья как базовая ценность общества: 
состояние и тенденции развития
192
Информация об Институте философии,
политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан
Институт был образован в феврале 1999 г. на базе созданно-
го в 1958 г. Института философии и права, преобразованного 
в 1991 г. в Институт философии. В мае 2012 г. постановлением 
Правительства он был переименован в Институт философии, 
политологии и религиоведения.
Основной  задачей  Института  как  государственного  научно-
исследовательского  учреждения  является  проведение  философ-
ско-мировоззренческих, философско-методологических, полито-
логических, религиоведческих и социологических исследований, 
направленных  на  развитие  интеллектуального  и  духовно-нрав-
ственного потенциала современного казахстанского общества.
Сегодня  Институт  философии,  политологии  и  религио-
ведения  является  высокопрофессиональным  научно-исследо-
вательским  центром.  Институт  работает  по  трем  ключевым 
направлениям, определяющим его структуру: философия, по-
литология  и  религиоведение.  Здесь  проводят  научные  иссле-
дования 1 академик, 2 члена-корреспондента НАН РК, 20 док-
торов и 11 кандидатов наук, 10 докторантов PhD. В Институте 
выполняется  24  научно-исследовательских  проекта  в  рамках 
грантового  финансирования  на  2012–2014  годы  по  приорите-
ту  «Интеллектуальный  потенциал  страны»,  ведется  работа  в 
рамках  междисциплинарной  научной  программы  «Ғылыми 
қазына».
Сотрудниками  издаются  монографии  и  научные  статьи 
по проблемам политики, науки, образования, культуры, рели-
гии,  казахской  и  мировой  философии.  Научные  публикации 
сотрудников Института востребованы в научных рейтинговых 
изданиях ближнего и дальнего зарубежья.

193 
В  рамках  программы  «Культурное  наследие»  Институ-
том изданы собрание сочинений «Аристотеля Востока» – аль-
Фараби  (10  томов),  «Мировое  философское  наследие»  (20  то-
мов),  а  также  «Философское  наследие  казахского  народа»  (20 
томов).
Издаются  два  журнала:  «Адам  әлемі»  (с  1999  г.)  и  «Аль-
Фараби» (с 2003 г.). Институт располагает собственным сайтом 
на трех языках: казахском, русском и английском.
Институт  регулярно  проводит  международные  научные 
конференции, круглые столы, семинары, дискуссионные «пло-
щадки», в которых принимают участие казахстанские и зару-
бежные ученые. Институт тесно сотрудничает с крупнейшими 
научно-исследовательскими  центрами  России,  Белоруссии, 
Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Германии, США, Турции, 
Ирана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.
На базе Института философии, политологии и религиове-
дения проходят стажировку и преддипломную практику сту-
денты, магистранты и докторанты (PhD) ведущих казахстанских 
высших учебных заведений, таких, как КазНУ им. аль-Фараби, 
КазНПУ им. Абая, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, КазАТиСО 
и др.
В  Институте  созданы  все  необходимые  условия  для  про-
фессиональной работы и научного роста сотрудников.
Более подробную информацию об Институте философии, 
политологии и религиоведения можно получить по адресу:
Республика Казахстан, 050010
Алматы, ул. Курмангазы, 29 (3 этаж)
Тел.: +7(727) 272-59-10
Факс.: +7(727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz

Казахстанская семья как базовая ценность общества: 
состояние и тенденции развития
194
Information about the Institute of Philosophy, Political
Science and Religion Studies of Committee Science
of the Ministry of Education and Science
оf the Republic of Kazakhstan
The  Institute  was  established  in  February  1999  on  the  base 
of  established  in  1958  the  Institute  for  Philosophy  and  Law,  and 
the Institute for Philosophy in 1991. By the Decree of Kazakhstan 
Government in 31 May, 2012, Institute was renamed to Institute for 
Philosophy, Political Science and Religion Studies.
The main objectives of the Institute as a public research institution 
are  conducting  of  philosophicalworld  outlook,  philosophical-
methodological, political studies, religion studies and sociological 
studies  aimed  at  social-cultural  and  soc  ialpolitical  development 
and  strengthening  the  independence  of  Republic  of  Kazakhstan, 
development its intellectual and spiritual-moral potential.
Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies 
is a highly skilled scientific research center. Institute has a three key 
directions that define its structure: philosophy, political science and 
religion studies. Currently, 1 academician, 2 correspondent member 
of National Academy of Science of RK, 20 doctors of Science, 11 
candidates in science, 10 PhD doctorate candidates are conducting 
research works.
24  scientific-research  projects  within  the  framework  of  grant 
financing for 2012–2014 years on priority of «Intellectual potential 
of  the  country»  are  being  conducted,  also  the  works  within  the 
framework of interdisciplinary scientific program «Gilimy kazyna» 
are being carried out.
Institute employees publish the monographies and articles on 
important  issues  of  politics,  science,  education,  religion,  culture, 
Kazakh  and  world  philosophy,  etc.  The  quality  of  scientific 
publications of the Institute is determined by the emand for scientific 
articles in rating’ journals of near and far abroad.

195 
Under  the  «Cultural  Heritage»  State  Program  ten-volume 
collection of works called «Aristotle of the East» – al-Farabi, twenty 
volumes  «World  philosophical  heritage»,  twenty  volumes  «The 
Philosophical  Heritage  of  the  Kazakh  nation»,  and  other  books 
were published by the Institute.
Institute  publishes  two  magazines:  «Adam  alemi»  and  «Al-
Farabi» (in Russian and Kazakh). The Institute has its own website 
in three languages: Kazakh, Russian and English.
Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies 
science  regularly  organizes  international  scientific  conferences, 
seminars,  «round  tables»,  where  not  only  leading  Kazakhstani 
political scientists and philosophers, but also many scientists from 
foreign countries are participants.
Institute  has  cooperation  with  scientific-research  centers  of 
Russia, China, Germany, the USA, Turkey, France, the Great Britain, 
Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus and 
others.
Undergraduate  students,  Master’s  degree  and  Doctorate 
students  from  leading  Kazakh  universities,  such  Al-Farabi 
KazNU, Abai KazNPU, Abylaikhan KazUIR& WL, KazATiSO are 
conducting their research work and are trained at the Institute for 
Philosophy, Political Science and Religion Studies.
The Institute has created all necessary conditions for professional 
and scientific development of employees.
More detailed information about the Institute for Philosophy, 
Political Science and Religion Studies can be found at:
Kurmangazy Street, 29 (3rd floor)
Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan
Phone: +7 (727) 272-59-10
Fax: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz

Казахстанская семья как базовая ценность общества: 
состояние и тенденции развития
196
Научное издание
Соловьева Грета Георгиевна, 
Бурова Елена Евгениевна 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТБАСЫ ҚОҒАМЫНЫҢ НЕГІЗГІ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ РЕТІНДЕ: 
ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУ ҮДЕРІСТЕРІ
КАЗАХСТАНСКАЯ СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Перевод на казахский язык: Жанабаева Д.М.
Редакторы: Е.Н. Дремкова, Ж.Б. Ошакбаева
Компьютерный дизайн и верстка Ж.А. Рахметова
Подписано в печать 25.11.2013.
Формат 170х240
1
/
16
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 12,25. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «ИП Волков А.И.»
г. Алматы, пр. Райымбека, 212/1


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет