БАҒдарламасы екінші басылымPdf көрінісі
бет6/11
Дата26.12.2016
өлшемі4,04 Mb.
#486
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

43

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

1.  Авво  Б.В.  Социальное  партнерство  в  условиях  профильного  обучения:  Учебно-

методическое пособие для администрации и учителей общеобразовательных учреж-

дений  [Бейінді  оқыту  шарттарындағы  әлеуметтік  серіктестіктер.  Жалпы  білім  беру 

мекемелерінің мұғалімдері мен әкімшілігіне арналған оқу-әдістемелік құрал]. – СПб.: 

КАРО, 2005.

2.  Архангельский  Г.А.,  Лукашенко  М.А.  Тайм-менеджмент  [Тайм-менеджмент]. 

Издательство: Маркет ДС, 2010.

3.  Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении: Пос. для руководителей общеоб-

разовательных школ [Мектеп директорына өзін өзі басқару туралы. Жалпы білім бе-

ретін мектептердің басшыларына арналған құрал]. М.: Владос, 2001.

4.  Брунер Джером. Культура образования [Білім беру мәдениеті]. М. : Просвещение, 2006.

5.  Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Организация деятельности Попечительских советов 

образовательных учреждений [Білім беру мекемелері қамқорлық кеңесінің қызметін 

ұйымдастыру]. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2003.

6.  Гоулман  Д.,  Бояцмс  Р.,  Макки  Э.  Эмоциональное  лидерство.  Искусство  управле-

ния  людьми  на  основе  эмоционального  интеллекта»  [Эмоциялық  көшбасшылық. 

Адамдарды эмоционалдық зият негізінде басқару өнері]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 304 с.

7.  Гоулман  Д.  Эмоциональный  интеллект  на  работе  [Эмоциялық  зияттың  жұмыстағы 

көрінісі]/ пер. с англ. А.П.Исаевой. – М.: Москва; ВКТ, 2010 -476 с.

8.  Гребенкина  Л.К.  и  др.  Настольная  книга  директора  школы  [Мектеп  директорының 

үстел кітапшасы]. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2002.

9.  Гутгард Р. Информационные технологии в управлении кадрами [Кадрларды басқару-

дағы ақпараттық технологиялар]. – М.: 2001.

10. Джон Уитмор. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом 

[Көшбасшылардың ішкі күші. Коучинг  – қызметкерлерді басқарудың әдісі ретінде]. 

Альпина Паблишер, 2013.

11. Дон Бек, Кристофер Кован. Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и 

изменениями [Спиральды қарқын: өзгерістерді, көшбасшылықты және құндылықтар-

ды басқару]. 2007.

12. Конасова  Н.Ю,  Общественная  экспертиза  качества  школьного  образования  [Мектеп 

білімінің сапасын қоғамдық сараптау]. – СПб.: КАРО. – 2009.

13. Ли Ле Февер. Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полусло-

ва [Түсіндіру өнері. Сізді бірден түсіну үшін не істеу керек]. Издательство: Манн, 

Иванов и Фербер  - 2013. 

14. Литтл  А..  Новое  в  оценке  образовательных  результатов:  международный  аспект 

[Білім  беру  нәтижелерін  бағалаудағы  жаңалықтар:  халықаралық  аспектілер].  М.: 

Просвещение, 2007.

15. Лизинский  В.М.  Психолого-педагогический  и  управленческий  дневник  директора 

школы [Мектеп директорының психологиялық-педагогикалық және басқару күнделі-

гі]. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.

16. Марша Рейнольдс. Коучинг: эмоциональная компетентность [Коучинг: эмоционалдық 

біліктілік]. 2004.

17. Мэри Бэт О’Нил. Коучинг руководителей: твердость и открытость. Системный подход 

в привлечении руководителей к решению их проблем [Басшылар коучингі: қаталдық 

пен  ашықтық.  «Басшыларды  проблемаларды  шешуге  тартудың  жүйелік  тәсілдері]. 

2007.


басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

44

18. Манфред Кетс де Врис М. Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта 

[Көшбасшылық мистикасы. Эмоционалдық зиятты дамыту]. Пер. с англ. – 4-изд. – 

М.: Альпина Паблишерз, 2011. 276 с.

19. Михай Чиксентмихайи. Поток. Психология оптимального переживания [Ағын. Тиімді 

толғану психологиясы]. Пер. с англ. – М.: 2011.

20. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в си-

стеме подготовки учителя [Сабақта және мұғалімдерді даярлау жүйесінде сын тұрғы-

сынан ойлауды дамыту технологиясы]. КАРО. 2009. 

21. Никишина И. В. Мастер-класс для руководителей школы. Управление методической 

работой  [Мектеп  басшыларына  арналған  шеберлік  сыныбы.  Әдістемелік  жұмысты 

басқару]. Глобус. М.: 2010.

22. Патаракин, Е.Д. Сетевые сообщества и образование [Қоғамдастықтар және білім беру]. 

http://school-sector.relarn.ru/efim/3please/2005/pl_2005_20.htm.

23. Поташник  М.М.  Профессиональные  объединения  педагогов  [Педагогтердің  кәсіби 

бірлестігі]. - М.: 2002.

24. Пинк  Д.  Драйв:  Что  на  самом  деле  нас  мотивирует  [Драйв:  Бізді  ынталандыратын 

мәселелер]. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2013, -274 с.

25. Садвакасова  З.М.  Организационный  менеджмент  в  образовании  [Білім  берудегі  ұй-

ымдастырушылық басқару]. Алматы, 2008.

26. Сенге  П.  Пятая  дисциплина.  Искусство  и  практика  самообучающейся  организации 

[Бесінші  пән.  Өздігінен  оқу  тәжірибесі  мен  өнері].  Пер.с  англ.-  М.:  ЗАО  «Олимп-

бизнес», 2003.

27. Скотт Синк Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, 

контроль и повышение [Өнімділікті басқару: жоспарлау, өлшеу және бағалау, бақылау 

және арттыру]. М.: 2003.

28. Стивен Р. Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты разви-

тия личности [Тиімділігі жоғары адамдардың 7 дағдысы. Тұлғаны дамытудың қуатты 

құралдары]. Переводчик: Оксана Кириченко. Издательство: Альпина Паблишер, 2012.

29. Тұрғынбаева Б. Мұғалімнің шығармашылық әлеуметін біліктілікті арттыру жағдайын-

да дамыту: теория және тәжірибе. 2004.

30. Третьяков П.И., Мартынов Е.Г. Школа: управление по результатам. Практика педагоги-

ческого менеджмента [Мектеп: нәтижелерді басқару. Педагогикалық басқару тәжіри-

бесі]. - М., 2001.

31. Шамова  Т.И.  и  др.  Управление  образовательными  системами  [Білім  беру  жүйесін 

басқару]. - М.: Владос, 2002.

32. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство [Ұйымдық мәдениет және көшбас-

шылық]. – СПб: Питер, 2002.

33. Эдвард де Боно.  Использоване латерального мышления [Латералды ойлауды пайдала-

ну]. Попурри, 2005. 

34. Эдвард де Боно. Управление мышлением [Ойлауды басқару]. Попурри, 2010. 

35. Bosher, M., & Hazlewood, P. (2008). Leading the Leaders for Future [Болашақтағы көш-

басшылық пен көшбасшылар]. Atranformational Opportunity.  London.

36. Hopkins,  D.  (2005).  Leadership  by  Transforming  Learning  [Трансформациялық  оқу 

арқылы көшбасшылыққа]. iNet Report: SSAT. 

37. Jackson, D., & Temperley, J. (2007). From professional learning community to networked 

learning  community  [Білім  алушылардың  кәсіби  қоғамдастығынан  желілік  білім 

алушылар қоғамдастығына]. In L. Stoll & K. Seashore Louis (Eds.), Professional learning 

communities: Divergence, depth and dilemmas.

38. Lee G. Bolman, Terrence E. Deal. (2011). Leading with Soul: AN Uncommon Journey of 

Spirit [Сананың көшбасшылығы: жанның таңғажайып саяхаты]. 2011. 


басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

45

39. Fullan, M. (2006). The New Meaning of Educational Change [Білім берудегі өзгерістердің 

болашағы].

40. Ritchie, R., & Deakin-Crick, R. (2007). Distributing Leadership for Personalizing Learning 

[Даралап оқуға арналған бөлінген көшбасшылық]. London: Continuum. 

41. Farson, R. (2004). Management of the Absurd: Paradoxes in Leadership [Ессіздікті басқа-

ру: Көшбасшылықтағы оғаштықтар].

42. Roadmap report. Development of strategic directions for education reformsin Kazakhstan 

for 2015-2020 [Даму жоспары бойынша есеп. Қазақстан Республикасының білім беру 

жүйесін реформалаудың стратегиялық бағыттарын анықтау]. Final Report of the Early 

Years and Secondary School Working Group.

43. Gallwey, Т. (2003). Work as inner game. Disclosure of personal potential [Жұмыс – ішкі 

ойын ретінде. Адамдардың әлеуеттерін ашу].


басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

46

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Нұсқаулықпен танысу барысында сұрақтар туындаған жағдайда мына 

мекенжай бойынша Педагогикалық шеберлік орталығына хабарласуға болады:

Қазақстан, Астана қ., 010000, Түркістан көш., 2-үй, 3-блок.

Байланыс телефондары: 8 (7172) 79 96 11.

Email: info@cpm.kz


ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИфИКАцИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫх 

ОРГАНИЗАцИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАхСТАН

Издание второе

www.cpm.kzРУКОВОДСТВО ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ

Рекомендовано к печати Методическим советом

Центра педагогического мастерства

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

© Центр педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2013

Все права сохраняются. Запрещается полное или частичное воспроизведение или пере-

дача настоящего издания в любом виде и любыми средствами, включая фотокопирование 

и любую электронную форму, без письменного разрешения держателя авторского права. СОДЕРЖАНИЕ

Введение ....................................................................................................................................52

Глобальные изменения в сфере образования ........................................................................52

Доказательства Ключевой Роли Школьного Лидерства .......................................................52

Ключевые вопросы о школьном лидерстве ...........................................................................53

Принципы, лежащие в основе Программы ...........................................................................55

Данные о способах проведения изменений в школах ..........................................................61

Цели и задачи Программы .......................................................................................................65

Содержание программы ..........................................................................................................65

Программа Центра педагогического мастерства: 

Многоуровневый интегрированный подход к обучению .....................................................82

Стратегическое планирование ................................................................................................84

Оценивание ...............................................................................................................................86

Глоссарий ..................................................................................................................................87

Ссылки  ......................................................................................................................................90

Список литературы ..................................................................................................................91

Рекомендуемая литература ......................................................................................................92

Контактная информация ..........................................................................................................95басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

52

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие является информационно-справочным материалом о девятимесячной 

программе лидерства Центра педагогического мастерства. В состав программы входит: 

•  320-часовая аудиторная работа «Лицом к лицу» с коллегами при поддержке опыт-

ного и квалифицированного тренера Центра педагогического мастерства. 

•  Академическое чтение, связанное с аудиторным обучением «Лицом к лицу» 

•  Два структурно оформленных и полностью поддерживаемых периодов «Практика 

в школе» на основе аудиторных занятий «Лицом к лицу» 

•  Он-лайн поддержка в форме синхронного и асинхронного диалога. 

Основной предпосылкой всех программ Центра педагогического мастерства является 

то, что учителя и директора школ должны знать не только способ внесения изменений в 

уроки и школу в целом, но и их причины. Причиной является то, что каждый класс и каждая 

школа является уникальной, следовательно, невозможно создать практическое руководство 

единое для всех школ. Поэтому программы Центра педагогического мастерства предпола-

гают глубокое понимание того, как анализировать конкретные и сложные ситуации, знать, 

как добиться изменений и как осуществить их эвалюацию в соответствии с ожидаемыми 

изменениями в обучении учеников для подготовки к взрослой жизни в 21-м веке. 

Глобальные изменения в сфере образования

В ответ на стремительно происходящие глобальные изменения во всем мире страны 

пересматривают свои образовательные системы. В настоящее время для директоров школ 

и  учителей  ключевыми  являются  следующие  вопросы,  во-первых,  «Какие  знания  уча-

щимся необходимо усвоить в 21 веке?» и, во-вторых, «Как учителя подготовят учащихся 

к жизни в 21 веке?» 

Мнения сходятся на том, что учащимся необходимы и знания, и навыки. Недостаточно 

только обладать знаниями, потому что основной акцент в подходе 21 века ставится на то, 

каким образом учащиеся смогут воспользоваться имеющимися у них знаниями, а не то, 

каким объемом знаний они обладают.  

Навыки, требующиеся учащимся 21 века, не являются новыми. Например, критиче-

ское мышление и решение проблем были элементами, влияющими на прогресс челове-

ческого общества на протяжении всей истории, начиная с разработки первых орудий и 

заканчивая развитием сельского хозяйства, изобретением вакцин и исследованием суши 

и моря. Другие навыки, такие, как необходимость овладения различными видами знаний, 

варьируются от фактов до комплексного анализа и тоже давно известны. Так, в работе 

Платона «Республика» («The Republic») можно обнаружить идею многоаспектного разви-

тия интеллекта в контексте разработанной им четырехуровневой классификации знаний.

 

 

Но что действительно новое, так это степень, в которой непрерывные изменения в мире означают, что общественный и индивидуальный успех зависят от овладения знани-

ями и навыками. Следовательно, образование для 21 века должно включать более полное 

обучение критическому мышлению, умению работать в сотрудничестве и решать пробле-

мы. Чтобы произошли такие изменения, требуется активное участие директоров, а также 

более компетентные и эффективно работающие учителя в классах.

Доказательства Ключевой Роли Школьного Лидерства 

Лейтвуд, Харрис и Хопкинс (2008) выполнили обширное международное обозрение 

исследований о том, что мы знаем о школьном лидерстве и пришли к определенным выво-

дам об успешном школьном лидерстве. Ниже приведены эти выводы:басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

53

1. Школьное лидерство в своем влиянии на обучение детей уступает только препода-

ванию в классе.

2. Почти все успешные лидеры использовали один и тот же набор основных лидер-

ских качеств.

3. Способы, которыми лидеры применяют эти основные лидерские качества, демон-

стрируют восприятие условий, в которых они работают.

4. Директора улучшают преподавание и обучение косвенным и наиболее действенным 

способом, влияя на мотивацию сотрудников, приверженность работе и условия труда.

5. Школьное лидерство оказывает более сильное влияние на школы и учащихся, когда 

оно широко распределено.

6. Небольшая часть личных качеств объясняет большое количество различных типов 

лидерства.

Из исследования Лейтвуда и других (2008) можно сделать вывод, что лидерство ока-

зывает значительное влияние на качество организации школы и обучение учеников. На 

самом деле, нет ни одного документально зафиксированного случая, когда школа успешно 

изменила уровень успеваемости своих учеников в условиях отсутствия талантливого ли-

дерства. Одним из объяснений этого является то, что лидерство служит катализатором для 

реализации потенциальных возможностей, которые уже существуют в организации. Что 

же фактически делают эффективные лидеры? Что они могут делать лучше? Как это может 

быть использовано для развития настоящей программы в Казахстане?

Ключевые вопросы о школьном лидерстве

Если директора являются ключевыми лидерами по управлению изменениями во всей 

школе, важно, чтобы и программа Центра педагогического мастерства (далее - ЦПМ) так-

же включала в себя компонент лидерства. Необходимо начать с определения контекстуаль-

ных факторов, имеющих отношение к школам Казахстана. Модель Бурка-Литвина (1992) 

обеспечивает необходимую структуру для формулировки ключевых вопросов о контексте 

казахстанских школ, которыми директора, вероятно, захотят воспользоваться, прежде чем 

приступить к процессу изменений. Рисунок 1 обобщает основные факторы, связанные со 

школой. Хотя это универсальная модель, которая берет начало в сфере организационной 

науки, ее можно использовать в целях разработки вопросов для школ как об организациях, 

которые способствуют и развивают обучение детей. 

1. Внешние условия

Каковы основные причины необходимости изменить преподавание и обучение в 21 веке?

Каковы внешние ключевые факторы, способствующие внедрению изменений в Казахстане? 

2. Миссия и Стратегия

Каковы общие ценности казахстанских школ? Могут ли они быть четко сформулиро-

ваны в заявлении моральной цели?

Как школы внедрят изменения, придерживаясь этих общепринятых ценностей?

Как будут достигнуты цели развития, сохранив при этом четкую моральную цель? 

3. Лидерство

Как  казахстанские  директора  школ  ведут  себя  по  отношению  к  коллегам  и  как  эти 

нормы поведения воспринимаются организацией в целом? Верят ли сотрудники школ, что 

лидерство ставит своей целью проведение преобразований? басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

54

4. Организационная культура

Как организованы казахстанские школы? Как казахстанские школы выполняют свою 

работу? Какие убеждения, нормы поведения, ценности и традиции преобладают в школе?  

5. Структура

Как директора могут проследить за тем, что внесенные изменения улучшают отноше-

ния, обязанности и способы работы? Как директора будут контролировать влияние струк-

турных изменений и смогут убедиться, что учителя понимают необходимость изменений 

и что эти преобразования значат для них?

6. Рабочий климат

Знает ли директор, как школа воспринимается внешними организациями? Что родите-

ли, общество, коллеги и ученики думают о школе? Благоприятны ли рабочие условия? Как 

изменения повлияют на существующие рабочие условия? Как это можно регулировать? 7. Требования задачи и индивидуальные навыки / способности 

Владеет ли педагогический коллектив необходимыми знаниями, пониманием и навы-

ками для введения изменений в педагогическую деятельность?

8. Индивидуальные потребности и ценности

Как директора будут поддерживать и развивать всех членов команды? 9. Мотивация сотрудников

Если мотивация сотрудников крайне важна для проведения эффективных преобразо-

ваний, как директора обеспечат высокую мотивацию персонала для внедрения изменений? 


басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя

55

Внешние Условия

- реакция на измененияЛидерство

- приверженность

- ценности лидерства

Миссия и Стратегия

Миссия

- цели


Стратегия

Культура

- честность

- творчество

- общениеСтруктура

- межведомственное сотрудни-

чество

- принятие решений по принци-пу сверху- вниз и снизу-вверх

Системы

Насколько осведомлены

- осведомлены о работеСредства

- методы обеспечения инфор-

мацией

Информация

- для выполнения работыТребования задач и 

индивидуальные навыки

- использование навыков

- стимулирующая работа

- повышение подходящих со-

трудников

Индивидуальные 

потребности / ценности

- командная работа

- интересная работа

- гарантия работы

- люди чувствуют, что их ценят

Практики управления

- Руководители отстаивают то, во что они верят

- привлекают людей к ответственности

- вовлекают других

- последовательны в принятии решений

Мотивация

- сотрудники мотивированы / активны в достиже-

нии целей организации

- Поощрения / компенсации для привлечения / 

удержания лучших работников

Индивидуальная и организационная 

эффективность работы

- гордость за работу в организации

- вовлечение служащих в работу

- открытый контроль и учетКлимат

Рабочие группы

- проявление доверия и уважения

- признание за хорошую работу

- обзор методов работы

- принятие решений на основе фактов

Рисунок 1. Модель организационных изменений Бурка-Литвина

Принципы, лежащие в основе Программы 

В предыдущем разделе было показано, что обучение следующего поколения учащих-

ся  является  комплексным  и  многогранным  процессом.  Следовательно,  роль  школьного 

директора в 21 веке становится одной из наиболее важных профессий современного ка-

захстанского общества. 

Для исполнения трудоемкой роли директора требуются специалисты, которые: 

•  помогают создать будущее образовательного ландшафта страны;

•  верят в силу образования положительно влиять на жизни отдельных людей и при-

носить пользу казахстанскому обществу сейчас и в будущем;

•  несут  ответственность  за  развитие  детей  и  молодых  людей,  чтобы  они  смогли 

стать  успешными  учащимися,  способными  критически  мыслить,  уверенными  в 

себе, творческими людьми, которые знают, как учиться;

•  ведущие профессионалы в области образования в школе; 

•  вдохновляют учащихся, сотрудников и членов сообщества непрерывно улучшать 

процесс обучения для всех;

•  искусны в установлении и поддержании профессиональных отношений и структур;басшыға арналған нұсқаулық | руководство для руководителя


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет