Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдарыPdf көрінісі
бет1/50
Дата28.12.2016
өлшемі5,13 Mb.
#662
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
Министрлігі 
 
Ахмет Байтұрсынов 
атындағы Қостанай 
мемлекеттік  
университеті 
Министерство образования  
и науки Республики 
Казахстан 
 
Костанайский 
государственный 
университет имени  
Ахмета Байтурсынова 
Байтұрсынов оқулары 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
Байтурсыновские 
чтения 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Baitursynov readings 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND RESEARCH CONFERENCE  
CONTENT 
Сәуір, 2016 
2-нші бөлім 


 
 
 
 
ӘОЖ 376:001 (063) 
ККЖ 74.58:72 
Ғ 96 
 
Редакциялық кеңес: 
техника  ғылымдарының  докторы,  профессор  Валиев  Х.Х.,  ветеринария  ғылымдарының  докторы,  профессор  Наметов  А.М., 
педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  Ким  А.П.,  филология  ғылымдарының  докторы  Әбсадықов  А.А.,  техника  ғылымдарының 
докторы  Кушнир  В.Г.,  философия  ғылымдарының  докторы,  профессор  Колдыбаев  С.А.,  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор 
Жиентаев  С.М.,  тарих  ғылымдарының  докторы  Айтмұхамбетов  А.А.,  ауыл  шаруашылық  ғылымдарының  докторы,  профессор  Найманов 
Д.К., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Тегза А.А., доцент, философия докторы (PhD) Иззет Акса, доцент, философия докторы 
(PhD) Ридван Кизилкайя, профессор, философия докторы (PhD) Марио Джиорджио, профессор, философия докторы (PhD) Мехмет Одабас
доцент,  философия  докторы  (PhD)  Галия  Замаратская  =Редакционный  совет:  доктор  технических  наук,  профессор  Валиев  Х.Х.,  доктор 
ветеринарных наук, профессор Наметов А.М., доктор педагогических наук, профессор Ким Н.П., доктор филологических наук Абсадыков 
А.А., доктор технических наук, Кушнир В.Г., доктор философских наук, профессор Колдыбаев С.А., доктор экономических наук, профессор 
Жиентаев С.М.,  доктор исторических наук, Айтмухамбетов А.А.,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор  Найманов Д.К.,  доктор 
ветеринарных  наук,  профессор  Тегза  А,А.,  доцент,  доктор  философии  (PhD)  Иззет  Акса,  доцент,  доктор  философии  (PhD)  Ридван 
Кизилкайя, профессор, доктор философии (PhD) Марио Джиорджи, профессор, доктор философии (PhD) Мехмет Одабас, доцент, доктор 
философии (PhD) Галия Замаратская= Editorial board : Doctor of Technical Sciences, Professor Valiyev Kh.Kh., Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor Nametov А.М., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Kim N.P., Doctor of Pedagogical Sciences Absadykov А.А., Doctor of Technical 
Sciences Kushnir V.G.,  Doctor of Philosophy, Professor Koldybayev C.A.,  Doctor of Economical Sciences, Professor  Zhientayev S.M.,  Doctor of 
Historical Sciences Aimukhambetov A.A., Doctor of Agricultural Sciences, Professor Naimanov D.K., Doctor of Veterinaty Sciences, Professor Tegza 
A.A.,  Associated  Professor,  PhD  Izzet  Akca,  Associated  Professor,  PhD  Ridvan  Kizilkaya,  Professor,  PhD  Mario  Giorgi,  Professor,  PhD 
Mekhmet Odabas, Associated ProfessorPhD Galia Zamaratskaia 
 
Ғ 96 «Байтұрсынов оқулары – 2016» - 2-нші бөлім - «Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» 
атты  Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25-жылдығына  арналған,  2016  жылдың  15  сәуіріндегі  Халықаралық  ғылыми-практикалық 
конференциясының  материалдары:  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті,  2016.  –  256  б.  =  «Байтурсыновские 
чтения  -  2016»  -  2  часть  «на  тему:  «Наука,  производство,  бизнес:  современное  состояние  и  пути  инновационного  развития  страны», 
посвященная  25-летию  Независимости  Республики  Казахстан:  Материалы  международной  научно-практической  конференции  15  апреля 
2016 года. - Костанай: Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова, 2016. - 256 с.= «Baitursynov Readings - 2016» -
part 2 - on the topic: «Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country», dedicated to the 25
th
 
anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan. Content of the International Scientific and Research Conference, the 15
th
 of April, 2016. 
– Kostanay, A. Baitursynov Kostanay State University, 2016. – 256 p. 
 
ISBN 978-601-7481-30-8 
 
 «Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары  – 2016» 
атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 
арналған, 2016 жылдың 15 сәуіріндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған. 
Жинақта  қазіргі  мемлекет    пен  қоғам  дамуының  қоғамдық  -  әлеуметтік,  құқықтық  және  саяси  аспектілері,  гуманитарлық 
ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және 
құрылымдық  модернизациясы,  мал  шаруашылық  технологиясы  және  ветеринария  дамуының  жетістіктері  мен  болашағы,  сонымен  бірге 
ауыл  шаруашылығы,  жаратылыстану,  инженерлік  және  ақпаратық  ғылымдардың  стратегиялық  даму  бағыттары  бойынша  ғылыми 
мақалалар ұсынылған. 
Жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы 
мүмкін= В данном сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения - 2016» 
на  тему:  «Наука,  производство,  бизнес:  современное  состояние  и  пути  инновационного  развития  страны»  посвященная  25-летию 
Независимости  Республики  Казахстан,  состоявшейся  15  апреля  2016  года  в  Костанайском  государственном  университете  имени 
А.Байтурсынова. 
В сборнике представлены научные  статьи по общественно-социальным, правовым и политическим аспектам развития современного 
государства  и  общества,  приоритетным  направлениям  развития  гуманитарных  наук,  структурной  модернизации  и  научно-технологическом 
развитии экономики Казахстана в условиях глобализации, достижениям и перспективам развития ветеринарии и технологии животноводства, а 
также по стратегическим направлениям развития сельскохозяйственных, ествественных, инженерных и информационных наук. 
Материалы  данного  сборника  могут  быть  интересны  ученым,  преподавателям  высших  учебных  заведений,  магистрантам  и 
студентам.= The digest includes materials of the International Scientific and Research Conference “Baityrsynov Readings - 2016” on the following topic: 
“Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country”, dedicated to the 25
th
 anniversary of Independence 
of the Republic of Kazakhstan, that took place on 15
th
 of April, 2016 in A. Baitursynov Kostanay State University. 
The  digest  includes  scientific  articles  on  social,  legal  and  political  aspects  of  development  of  modern  state,  society,  priority  directions  of 
humanitarian sciences, structural modernization, scientific and technological development of the economy of Kazakhstan in conditions of globalization, 
achievements  and  possibilities  in  development  of  veterinary  and  technology  of  cattle  breeding,  as  well  as  on  strategic  directions  of  development  of 
agricultural, natural, engineering and information sciences. 
Materials of the digest may appeal to scientists, academicians, students, master students.  
 ӘОЖ 376:001 (063) 
ККЖ 74.58:72 
Авторлардың пікірі редакциялық кеңес көзқарасына сәйкес болмауы мүмкін.Қолжазбалар рецензияланбайды және қайтарылмайды. 
Тапсырылған  материалдар  үшін  жауапкершілік  авторларға  жүктелген.  Материалдарды  қайта  басып  шығаруда  конференция 
материалдарына  сілтеме  жасау  міндетті.=  Мнение  авторов  не  всегда  отражает  точку  зрения  редакции.  Рукописи  не  рецензируются  и  не 
возвращаются. За достоверность предоставленных материалов ответственность несет автор. При перепечатке материалов ссылка на журнал 
обязательна.=  Opinions  of  authors  may  not  always  coincide  with  the  opinions  of  editors.  Manuscripts  are  not  censored  or  recalled.  Authors  are 
responsible  for  the  adequacy  of  the  information  provided.  If  reprinting  of  the  content  is  to  take  place,  a  reference  to  the  conference  content  is 
obligatory. 
 
 ISBN 978-601-7481-30-8 
© А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 2016 
 
 
 


 
А
.Байтұрсынов атындағы  
Қостанай мемлекеттік университетінің 
ректоры Валиев Х.Х.  
құттықтау сөзі 
 
 
 
Құрметті әріптестер! 
 
Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  «Байтұрсынов  оқулары»  атты  конферен-
циямызға қош келдіңіздер!  
  Бұл  конференцияны  өткізу  қазақтың  ұлы  ағартушысы,  ғалымы,  қоғам  қайрат-
кері,  ұстаз  және  әдебиетші  А.Байтұрсынов  атамыздың  атын  жамылған  Қостанай 
мемлекеттік университеті үшін өте маңызды оқиға.  
  Сіздердің бұл конференциядағы жұмыстарыңыз, ғылыми зерттеу үрдісін дамы-
туға  қосқан  лайықты  үлестеріңіз  және  Қазақстан  Республикасының  2016-2019 
жылдарды қамтитын білім мен ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру бойынша өнімді жұмыс жасауға ынталандыру болып табылады.  
  Әлемдік  жетекші  трендерді  есепке  алумен  және  Ұлт  жоспары  негізінде  жа-
салған  болашаққа  «Ұлт  жоспары  -  бес  институционалдық  реформасын  жүзеге  асы-
рудың 100 қадамы» атты бағдарлама педагогиканың және ғылыми қоғамның, жұмыс 
берушілердің, бизнес бірлестіктерінің және халықаралық эксперттердің кең түрде ат 
салысуын  бағамдайды.  Қойылған  мақсаттарға  жету  әдістері  мен  тәсілдерін,  жол-
дарын  талқылау  біздің  ғылым  мен  білімнің  бәсекеге  қабілеттілігін  өсіруге  тырысу-
ымызды көрсетеді.  
  2015-2020 жылдарға құрылған А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университеті  стратегиялық  жоспарының  негізгі  міндеттерінің  шешімі  ЖОО-ның 
ғылыми  және  педагогикалық  сапалы  құрамды  одан  әрі  жақсартуға,  көптілде  білім 
беруге,  бәсекеге  қабілетті  сапалы  кадрларды  дайындауға,  елдің  экономикасын  да-
мытудағы  ғылым  үлесінің  молаюына,  ғылымның  күшін    және  ғалымның  деңгейін 
өсіруге бағытталған.  
  Конференция  еліміздің  әр  аймақтарының  тәжірибелі  және  жас  ғалымдардың 
бір-бірімен  тәжірибе  алмасуларына  септігін  тигізеді  деген  ойдамын.  Жинақталған 
ғылыми  жұмыстың  тәжірибесі  қазақстандық  өскелең  ұрпаққа,  жас  ғалымдарға  және 
ғылыми-зерттеу жұмысының зерттеушілеріне пайдасы зор екендігі анық.  
  Тәжірибелік істе және ғылыми-зерттеу жұмысында Сіздерге сәттілік тілеймін!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Приветственное слово 
ректора Костанайского государственного университета 
имени А. Байтурсынова  
Валиева Х.Х.  
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Приветствую  всех  участников  и  гостей  Международной  научно-практической 
конференции «Байтурсыновские чтения»! 
Проведение  конференции  является  важным  событием  в  жизни  Костанайского 
государственного  университета,  который  носит  имя  великого  казахского  ученого  и 
просветителя Ахмета Байтурсынова - выдающегося общественного и политического 
деятеля, педагога и литератора
Ваша  работа  в  конференции,  уверен,  это  достойный  вклад  в  улучшение 
процесса научных исследований, создание стимулов для дальнейшей плодотворной 
работы  по  реализации  Государственной  программы  развития  образования  и  науки 
Республики Казахстан на 2016-2019 годы. 
Программа, разработанная на основе «Плана нации – 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» с учетом ведущих мировых трендов, 
предполагает  широкое  участие  педагогической  и  научной  общественности,  работо-
дателей,  бизнес-сообщества  и  международных  экспертов.  Обсуждение  путей, 
способов  и  методов  достижения  поставленных  целей  свидетельствует  о  нашем 
стремлении  к  повышению  конкурентоспособности  образования  и  науки,  развитию 
человеческого капитала для устойчивого роста экономики и общества. 
Решение основных задач Стратегического плана КГУ имени А.Байтурсынова на 
2015-2020  годы  также  направлено  на  улучшение  качественного  состава  педагоги-
ческих и научных кадров вуза, продвижение полиязычного образования, обновление 
практико-ориентированного  обучения,  обеспечение  качественной  подготовки  конку-
рентоспособных  кадров,  увеличение  вклада  науки  в  развитие  экономики  страны, 
укрепление научного потенциала и статуса ученого.  
Надеюсь,  что  конференция  будет  способствовать  обмену  опытом  между  мо-
лодыми  и  опытными  учеными  различных  регионов  страны,  ближнего  и  дальнего 
зарубежья,  интеграции  высшего  образования,  науки  и  производства,  активизации 
инновационной  деятельности,  усилению  ее  воздействия  на  развитие  экономики  и 
социальной сферы. А накопленный опыт научной работы будет полезен подрастаю-
щему  поколению  казахстанцев,  молодых  ученых  и  исследователей  в  процессе 
дальнейшей научно-исследовательской работы.  
Желаю  Вам  плодотворной  работы,  крепкого  здоровья,  успехов  в  научно-
исследовательской работе и практической деятельности. Всего вам наилучшего! 
 
 
 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 

 
УДК 378.147 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Абишева  С.К.    -  cтарший  преподаватель,  магистр  педагогических  наук  Костанайский  госу-
дарственный педагогический институт 
 
Данная статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции студентов 
на  занятиях  по  иностранному  языку.  В  ней  затронут  ряд  вопросов  связанных  с  формированием 
межкультурной  компетенции  в  процессе  обучения  иноязычному  общению  с  учетом  культурных  и 
ментальных различий носителей языка, что является необходимым условием для успешного диа-
лога культур.  
Ключевые слова:язык и культура, межкультурная компетенция, лингвокультура. 
 
В современных условиях формирования единого цивилизованного мира образование становится 
одним  из  ключевых  факторов  стабильности  и  поступательного  развития  мирового  сообщества,  важ-
нейшей  составной  частью  всеобщего  социально-экономического  комплекса,  основным  рычагом,  кото-
рый имеет мир для решения глобальных проблем своего существования и прогрессирующего развития. 
От результатов образования, его качественного соответствия общепризнанным в мире стандартам бу-
дет  зависеть  степень  совместимости  мышления,  системы  ценностей,  теоретико-прагматическая  общ-
ность подходов в решении как глобальных проблем, так и вопросов, касающихся отдельных государств. 
Следовательно,  актуализация  «образовательного  вектора»  в  общей  системе  современной  внешней  и 
внутренней  политики  любой  страны  является  неизбежной  и  позволяет  использовать  образование  как 
действенный инструмент ускорения процесса вхождения страны в мировое сообщество. 
Процесс глобализации, развивающийся в настоящее время, приводит к расширению взаимодей-
ствий различных стран, народов и их культур. Влияние осуществляется посредством культурных обме-
нов и прямых контактов между государственными институтами, социальными группами, общественны-
ми  движениями,  путем  научного  сотрудничества,  торговли,  туризма  и  т.  д.  Общение  с  иностранцами 
становится реальностью, а столкновение с представителями иной культуры входит в нашу повседнев-
ную жизнь. Все чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами, преподаватели организуют 
совместные  проекты  и  проходят  стажировку  за  рубежом,  участвуя,  таким  образом  в  межкультурной 
коммуникации и диалоге культур.  
Достижению  взаимопонимания в процессе межкультурной  коммуникации  способствует межкуль-
турная компетенция. Межкультурной компетенцией называется способность осуществлять общение на 
иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов мышления.  
Изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство со следующими явле-
ниями и понятиями: принципами коммуникации, основными функциями культуры, влиянием культуры на 
восприятие и коммуникацию в ее различных сферах и видах, параметрами для описания влияния куль-
туры на человеческую деятельность и развитие общества. [1, c. 73].  
Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с развитием способ-
ности студентов принимать участие в диалоге культур на основе принципов взаимного уважения, тер-
пимости  к  культурным  различиям  и  преодолению  культурных  барьеров.  Межкультурное  обучение  на-
правлено на формирование у студентов способности к межкультурной коммуникации и способствует как 
осознанию  студентами  своей  принадлежности  к  определенному  этносу,  так  и  ознакомлению  с  тради-
циями и культурными особенностями представителей другой культуры.  
Современный  человек,  владеющий  иностранным  языком,  оказывается  вовлеченным  в  процесс 
общения с другими людьми, являющимися представителями своих культур. В связи с этим изучающим 
иностранный  язык требуется не  только  иметь  богатый лексический  запас  и приличное произношение, 
хорошо знать иноязычную грамматику, но и формировать в себе межкультурную компетенцию. Данная 
компетенция предполагает достижение такого уровня владения языком, который позволит, во–первых, 
гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы; во–вторых, определить 
адекватную линию  речевого поведения; в–третьих, безошибочно  выбрать  конкретные  средства  из  об-
ширного  арсенала  и,  наконец,  в–четвертых,  употребить  эти  средства  сообразно  предлагаемой  ситуа-
ции.  
Формирование  межкультурной  компетенции  предполагает  взаимодействие  двух  культур  в  не-
скольких  направлениях:  знакомство  с  культурой  страны  изучаемого  языка  посредством  самого  ино-
странного языка и усвоение модели поведения носителей иноязычной культуры; влияние иностранного 
языка и иноязычной культуры на развитие родного языка и модель поведения в рамках родной культу-
ры; развитие личности под влиянием двух культур.  

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 

 
Необходимо  рассмотреть,  как  осуществляется  формирование  межкультурной  компетенции  сту-
дентов с учетом названных направлений.  
В процессе овладения иностранным языком студенты усваивают материал, который демонстри-
рует функционирование языка в естественной среде, речевое и неречевое поведение носителей языка 
в разных ситуациях общения и раскрывает особенности поведения, связанные с народными обычаями, 
традициями, социальной структурой общества, этнической принадлежностью. Прежде всего, это проис-
ходит с помощью аутентичных материалов (оригинальных текстов, аудиозаписи, видеофильмов), кото-
рые  являются  нормативными  с  точки  зрения  языкового  оформления  и  содержат  лингвострановедче-
скую информацию. [2, c. 152].  
Важно знать национально–культурные особенности поведения иностранца, чтобы избежать воз-
можных  конфликтов  при  межнациональном  общении.  Таким  образом,  изучая  иностранный  язык,  сту-
дент  должен  не  только  усвоить  его  лексические,  грамматические  и  синтаксические  особенности,  но  и 
научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять мимику и 
жесты,  использовать формулы речевого  этикета и знать  культурно–исторические  особенности  страны 
изучаемого языка.  
Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность человека не только при-
нимать представителя иной культуры со всеми его национальными и ментальными особенностями, но и 
способность меняться самому. Изучая  иностранный  язык  во  всем  его многообразии, студенты  сталки-
ваются с языковыми и культурными явлениями и сопоставляют их с таковыми в родном языке. Так, на-
пример, изучая лексическую и грамматическую системы иностранного языка, обучающимся приходится 
обращаться к знаниям, полученным на занятиях родного  языка, чтобы выделить сходства и различия в 
языковых явлениях и сфере их употребления. Изучение иноязычной культуры также приводит студента 
к  необходимости  обратиться  к  культурно–историческим  фактам  своей  страны.  Таким  образом,  изучая 
иностранный  язык  и  участвуя  в  межкультурной  коммуникации,  студент  глубже  постигает  свой  родной 
язык и родную культуру.  
Формирование  межкультурной  компетенции  предполагает  также  овладение  следующими  уме-
ниями: видеть в представителе другой культуры не только то, что нас отличает, но и то, что объединя-
ет; менять  оценки  в  результате постижения другой  культуры;  отказываться  от  стереотипов;  использо-
вать знания о чужой культуре для более глубокого познания своей.  
Межкультурная компетенция формируется в процессе обучения иноязычному общению с учетом 
культурных и ментальных различий носителей языка и является необходимым условием для успешного 
диалога  культур.  Осознание  возможных  проблем,  возникающих  в  межкультурной  коммуникации  пред-
ставителей разных культур, понимание ценностей и общепринятых норм поведения являются довольно 
значимыми факторами в изучении иностранного языка. И когда обучающиеся подготовлены к их реше-
нию  соответствующим  образом,  они  могут  избежать  непонимания,  неадекватного  восприятия  поведе-
ния и потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из–за неправильного использования языка, 
ошибочной  интерпретации  реакции  собеседника  и  оценки  сложившейся  ситуации.  А  способность  сту-
дента к преломлению культурных ценностей в своем поведении способствует становлению его как хо-
рошего специалиста в сотрудничестве с представителями мирового сообщества.  
Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам как сред-
ству  коммуникации  между  представителями  разных  народов  и  культур  заключается  в  том,  что  языки 
должны  изучаться  в  неразрывном  единстве с  миром  и  культурой  народов,  говорящих  на  этих языках. 
Научить людей общаться, научить производить, создавать, а не только понимать иностранную речь- это 
трудная задача. Эффективность процесса общения зависит от множества факторов: условий и культу-
ры общения, правил этикета, знания мимики, жестов и многого другого. В межкультурном общении не-
обходимо учитывать особенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоциональ-
ного склада, национально-специфические особенности мышления[6, с. 28].  
В  новых  условиях,    при  новой  постановке  проблемы  преподавания  иностранных  языков  стало 
очевидно, что радикальное повышение уровня обучения коммуникации может быть достигнуто при ре-
альном учете социокультурного фактора. Задачи обучения иностранному языку как средству общения 
неразрывно сливаются с задачами изучения общественной и культурной жизни стран и народов, гово-
рящих на этом языке. [6,с.29].  
 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет