Бас редактор с. Ж. ПірәлиевPdf көрінісі
бет7/18
Дата15.03.2017
өлшемі3,06 Mb.
#9786
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Мұхтар  Шаханов  мырза  болды.  Тіл 

мерекесіне  байланысты  «Өзге  тілдің  бәрін біл, өз тіліңді құрметте» тақырыбынды кеш 

өткізілді.  Кештің  құрметті  қонақтары  бо­

лып,  халық  ақыны  М.Шаханов,  ф.ғ.д.,  про­

фессор  Мекемтас  Мырзахмет,  Дәрібаевтар 

отбасылық ансамблі шақырылды.

Факультетіміздің  екі  ұстазы  доцент  Му-катаева Ж.С. мен аға оқытушы Джамило-

ва  С.  студенттердің  көзқарасымен  өткізген 

сауалнаманың  қорытындысымен  «Ең  үздік 

ұстаз» номинациясын жеңіп алып, универси­

тет ректорының құрмет грамотасымен және 

ақшалай  сыйлықпен  марапатталды.  Жаңа 

жыл  қорытындысының  нәтижесіне  орай  әр 

кафедрадан  бір-бір  ұстаздар  еңбектеріне 

байланысты  ректордың  мақтау  грамотала­

рымен марапатталды. Химия кафедрасының 

оқытушысы Оразбаева Меруерт «Ең үздік 

тәлімгер»  номинациясын  жеңіп  алып,  нау­

рыз мейрамында ректордың грамотасы және 

ақшалай сыйлықпен марапатталды. Факуль­

тет аралық спорттық жарыстардан оқытушы Ауелбекова  Жадыра  және  оқы тушы  Тоқ­

тар бекова  Гульназ  ІІ  және  ІІІ  орындар­

ды  иеленіп,  мақтау  грамоталарымен  мара­

патталды.  Осы  жарысқа  белсене  қатысқан 

ұстаздарымыз Мансуров Б.А., Мусаев К.Л., Шалабаев  Қ.Ы.,  Жақсыбаев  М.Б.,  Шы-

ныбекова Ш., Құлжанова Д., Нуркенов Т., 

Бірталаев Е. 

Топ жетекшілерінің студенттермен жүргі -

зілген тәрбие жұмысы әр сала да және әртүр -

лі. Студенттермен тәр биенің адамгершілікке, 

еңбек сүйгіш тікке, тазалыққа, ұятжандылық-

қа,  адам  сыйлағыштыққа,  таби ғатқа  деген 

сүйіспеншілікке,  өз  ұлтымыздың  дәстүрін 

және басқа ұлттың дәстүріне сыймен қарауға 

бағытталған  салалары  бойынша  жұмыстар 

жүргізілді. 

Еңбекке тәрбиелеу мен қоғамдық мүлікке 

жанашырлықпен  және  шаруашылық  көзқа-

рас пен қарау ниеттерін дамыту үшін студент-

терді зоологиялық музей экспонаттарын рет­

теуге қатыстырдық. Әрбір сабақ кезінде ау­

дитория тазалығын сақтауға, қоғам мүлігіне 

(стол, парта, тақта, терезе) қамқор болуына 

назар бөлдірдік.

Студенттердің Отанымызға, табиғатқа де­

ген сүйіспеншілігін арттыруда қазақ халқы-

ның әртүрлі жануарларға деген көзқарастарға 

және  олардың  биологиялық  негіздеріне 

түсінік берілді. Осы арқылы табиғатты қор-

ғау,  табиғи  ресурстарды  тиімді  пайдалану 

мәселелері  тереңдетілді.  Мұндай  пікірлер 

табиғатты қорғау ісіне тигізетін пайдасы зор 

–  бұл  мектеп  мұғалімдері  үшін  өте  қажет. 

Сабақ кезінде әрбір жануарлар тобын зерт­

теуде  Отандық  және  орыс  ғалымдарының 

еңбектері  аталды.  Бұл  әрі  патриоттық,  әрі 

интернационалдық сезім тудырады.

Кафедралардың тәрбие жетекшілері өзде-

рі не тиесілі топша студенттерімен танысып, 

әрбір студент туралы мәліметтер жинақтап, 

тәрбие жетекшісінің журналы толтырылды. 

Студенттермен  ақылдаса  отырып,  жұмыс 

жоспары  жасалды,  оларды  университеттің 

Ішкі  тәртібі  туралы  Ережесімен,  Этикалық 

Кодекспен таныстырды. 

Қазақстан Республикасының Конститу ция 

күніне қарай «Туған жерге туыңды тік» атты 

тақырыпта  2  курс  «биология-пси хо логия» 

мамандығының 1 топ 1 топша студенттерімен 

Тоқтарбекова Гүльназ тәр бие сағатын өткізді. 

Қазақстан  Республи касы  өзін  демократия­

лы,  зайырлы,  құқықтық,  әлеуметтік  мемле­

кет  екенін  Конституциясымен  бүкіл  әлемге 

мойындатты.  Қазақстан  Республикасының 

Конституциясы тәуелсіз Егемен мемлекеттің 

конституциялық  дамуының  жаңа  кезеңіне 

жол  ашқан  акт  екенін  осы  тәрбие  сағаты 

бары сында  түсіндіре  білді.  Сол  сияқты, 

Білім күніне байланысты «Білім таппай мақ-

танба» атты тақырыпта 1 курс 2 топ 1 топша 

студенттерімен  Қ.Л.Мусаев  тәрбие  сағатын 

өткізді.


«Атмосфераны  ластанудан  қорғау»  атты 

тақырыпта  3  курс  «биология-  психология» 

маман дығының студенттерімен топ тәлімгері 

Қ.И.Шалабаев  тәрбие  сағатын  өткізді.  Эко­

логия тірі организмдерді қорғаудың ғылыми 

негізі екенін дәлелдеп өтті. Адамның бола-

шақ  алдындағы  жауапкершілігі  тұсы нан 

экологиялық білімнің рөлі ерекше. Экология-

лық білімі бар азамат өз Елін, Жерін аялай 

білетінін көрсете білді. 

Қала  күніне  орай  «Оңтүстік  –  Астанам» 

атты  тақырыпта  химия-биология  факуль-

тетінің  2  курс  «биология-психология»  ма-

ман ды ғының 1 топ 1 топша студенттерімен 

топ тәлімгері Г.Қ.Тоқтарбекова тәрбие саға-

тын  өткізді.  Студенттер  әсем  қаламыз  Ал­

маты  туралы  әртүрлі  мәліметтер  оқыды. 

Мәдени  орындарын  ерекше  атап  өтті.  «Өт-

кендер болашақ үшін» атты тақырыпта хи­

мия-биология  факультетінің  1  курс  «био­

логия»  мамандығының  студенттерімен  1 

курстың 4 тәлімгерінің жетекшілігімен ерек­

ше  тәрбие  сағаты  өтті.  Қазақ  зиялылары, 

«Алаш»  партиясының  азаматтары  туралы 

көптеген мағлұматтар алды. 

Қараша,  желтоқсан  айларында  тіл  мәсе-

ле сіне  байланысты  «Ұш  тұғыры  тіл»  атты 

тақырыпта  2  курс  «биология-психоло гия» 

мамандығының  3  топ  1  топша  сту денттері-

мен  тәлімгер  Р.У.  Саимова  пікір-сайыс 

өткізді.  «Туған  жердің  елі  де  ыстық,  тілі 

де  ыстық»  атты  тақырыпта  1  топ  2  топша 

студенттерімен тәлімгер Д.У.Сексенова дөң-

гелек үстел өткізді.

Топ  тәлімгері  кафедраның  аға  оқыту-

шысы  Қапанова  Бағилаш  биология-  эколо­

гия  мамандығы  2  курс,  2  топ  1  топша  сту-

денттерімен тәрбие жоспарына сәйкес қазан 

айының  «Қала  күніне»  арналған  тәрбие 

сағатын  өткізді.  Сондай-ақ,  қараша  айында 

әр студенттің жеке тұлғалық ерекшеліктерін 

ескере  отырып,  дербес  қарым-қатынас  жа­

сап, «нашақорлыққа, ішімдікке қарсы күрес» 


49

48

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

атты  әңгіме  дисскусия  өткізді.  Желтоқсан 

айында  сабақ  үлгерімі  төмен  және  сабаққа 

қатыспайтын студенттермен жеке әңгімелесу 

өткізіліп, әлеуметтік қолдауға зәру студент­

терге  қолдау  көрсету  және  оларды  қорғау 

шараларын өткізді.

Топ  тәлімгері  кафедраның  оқытушысы 

Макеева Алтын биология 1 курс 2 топ 2 топ­

ша студенттерімен тәрбие жоспарына сәйкес 

қазан  айында  рухани  және  адамгершілік 

даму  мәселелерінің  маңыздылағана  орай 

«Имандылық – тәрбие тұғыры» тақырыбында 

пікір  алмасу  өткізіп,  тәрбиенің  этномәдени 

және  көпмәдениеттілік  бағыттарын  артты­

ру  мақсатында  студенттердің  патриоттық 

қасиеттерін  қалыптастыруға  бағытталған 

тәрбие сағатын өткізді. Қараша айында топ 

тәлімгері  кафедраның  оқытушысы  Бұхар-

баева Жанат биология- экология 2 курс 1 топ 

1  топша  студенттерімен  интеллектуалдық 

және  физикалық  тұрғыдан  дамыту  мақса-

тында  «Дені  саудың  жаны  сау»  атты  пікір 

сайыс өткізді. Желтоқсан айында тәрбиенің 

ұлттық  құндылықтарын  ескере  отырып, 

студенттердің сапалы білім алуына, сондай-

ақ мәдени, экономикалық, ғылыми іс-шара-

ларға  қатысуына  жан-жақты  ықпал  жасау 

мақсатында топ студенттерімен «1936 жылы 

құрбан болған Ұлт азаматтарымыздың өмір 

жолдарымен  танысу»  атты  баяндамалар 

тыңдалып, талданды.

10.11.2011  ж.  «Донорлық  –  адами  қа-

сиет тердің  сипаты»  атты  акцияға  200-

дей  студентіміз  қатысып,  донор  болды. 

04.11.2011 ж. Дәстүрлі дініміздің Құрбан айт 

мере кесіне байланысты «Имандылық тәрбие 

негізі» атты тақырыбында имандармен кез­

десу  өткізілді.  25.10.2011ж.,  01.11.2011  ж., 

08.11.2011  ж.  факультетінің  студенттері  то-

лы ғымен  Ғ.  Мүсірепов  атындағы  театрға 

бар ды. Спектакльдердің тақырыптары: «Бал-

кон», «Келіндер көтерілісі», «Қызыл ора  мал-

ды шынарым».

24.11.2011  ж.  1,2,3  курс  студенттерімен 

«Діни  экстремизм  мен  терроризм  ғасыр 

дерті» атты дөңгелек үстел өтті. 23.11.2011 

ж. 1,2,3 курс студенттерімен «Алып ауқымды 

әлем терроризм» атты дәрістік кездесу ұйым-

дастырылды. 

Факультетімізде «Қырмызы қыздар­ай» 

және «ПедХим» клубтары қызмет жасап, өз 

міндеттерін атқаруда. Өмірдің құндылығын 

түсіну  –  рухани  санаға  байланысты,  өзінен 

өзі жетіліп толықпайды. Оған қозғаушы күш 

қажет. Сондықтан, факультетіміздің ұлағатты 

ұстаздары бүгінгі қазандай қайнаған дүние-

де студенттер тәрбиесеін бей-жай қарамауы 

тиіс. Тіпті үнемі жастар тәрбиесін асқан жау-

ап кершілікпен қарау қажет. Соның ең негіз-

гісі жастарға дінді, тілді, дәстүр мен салтты, 

ұлттың  ұлағаттығын  жалықпай  түсіндіру 

болып  табылады.  Күн  санап  өзгеріп  бара 

жатқан  заман,  қоғам  жас  ұрпаққа  әрқилы 

ықпал етеді. Содан келіп тәрбиенің міндет-

тері де күрделене түседі. Осы орайда біздің 

факультетте  құрылған  «Қырмызы  қыздар-

ай»  клубы  да  көп  игі  жұмыстар  атқарып 

келеді.  Әу  баста,  яғни  осыдан  қырық  жыл 

бұрын  факультетте  құрылған  «Кел,  қыздар, 

сырласайық»  атты  клуб  заман  талабына 

сай 2007 жылдың 15 қазанынан бастап, пе­

дагогика  ғылымының  докторы,  профессор 

Жаңабаева  Рая  Айтбайқызының  бастама­

сымен  атын  өзгертіп,  «Қырмызы  қыздар-

ай»  клубы  атанды.  Клуб  ең  алдымен  аты­

нан  көріп  тұрғандай  қыздар  тәрбиесіне 

баса  көңіл  бөледі.  Тәрбие  мәселесі  жалпы 

адам заттық деңгейде төмендеп, құлдырауға 

түсіп  отырған  қазіргі  қоғамымызда  қыз дар 

тағдырының  алар  орны  ерекше.  Өткен ді 

ақтап,  бүгінімізді  сақтап,  жастарды  бола-

шаққа  білім  беріп  аттандыру  асыл  істердің 

бірі болса, бұл орайда қыздарымызға бола-

шақ  аналарымызға  артылар  істің  жүгі 

жеңіл болмас, сірә! «Біздің факультетте осы 

уақытқа  дейін  сан  түрлі  қоғамдық  ұйым-

дар өз істерін жемісті атқарып келеді. Алға 

қарай  өзіміздің  факультетте  жалпыға  ортақ  

деңгейдегі  қоғамдық  орта  керек  деген  ой­

мен  білімді  де  ақылды,  әрі  ұлттық  тәрбие 

негізінде  өсіп-өнген  студенттерді  ұйым-

дастырып,  қоғамға  өз  пікірімізді  білдіру 

мақсатында осы клуб құрылды. «Бір ұлттың 

болашағынан  сөз  қозғағыңыз  келсе,  оған 

беріліп жатқан тәрбиені қараңыз» деген екен 

бір  ғұлама.  Олай  болса  тәрбиені  тал  бесік-

тен  бастайтын  біз  қыздар  тәрбиесіне  де 

баса көңіл бөлуіміз керек. Сөйтіп, бізде бұл 

қоғамның бір мүшесі ретінде өз қолымыздан 

келгенше  пайдалы  істермен  айналысуымыз 

керек деп шештік. Оның ең көңіл бөлетін ісі 

қыздар  тәрбиесін  жақсарту.  Бұл  үшін  түрлі 

кездесулер өтеді. Жақсы мен жаман әдеттер 

сарапқа салынады. 

«Қырмызы қыздар-ай» пікірталас клубы-

ның әр кездесуінде терең ой, ақылды да па­

расатты  ізденушілеріміз  түрлі  сауалдарға 

өз  ойларын  білдіріп  жатса,  біз  алмайтын 

белес, аспайтын асу қалмас еді. Бұл орайда 

Мағжан Жұмабаев айтқандай «Мен жастарға 

сенемін» дегіміз келеді. 

Қазір  елімізде  ұстаздардың  біліктілі гіне 

және  дайындық  деңгейіне  айрықша  мән 

берілуде. “Білім берудің сапасы, көп жағдай-

да  оқытушыға  –  оның  біліміне,  қабілетіне, 

машықтарына,  педагогикалық  шеберлігіне 

және рухани ізгілік позициясына байла ныс-

ты. Бәсекеге қабілетті, білікті маман дар дың 

жаңа буынын қалыптастыруға, оларды, бы­

лайша  айтқанда,  “қолдан  бап тап”  өсіру ге 

кім  тікелей  жауапкершілікті  сезінсе,  оқы-

тушы  –  сол”–  деп  Елбасы  өзінің  жолда­

уында  атап  көрсеткендей  бүгінгі  күнде 

болашақ  студент  ұстаздарымызды  қазақ 

клас сиктерінің тарихи-әдеби шығармаларын 

оқу ға  шақыруымыз  керек.  Жасыратын  не-

сі  бар,  әдебиеттердің  бетін  ашпайтын  сту-

дент теріміз  көптеп  кездесуде.  Осы  жағ-

даймен  күресу  үшін,  2011-2012  оқу  жы­

лынан  бастап,  факультетімізде  «Бір  айға 

үш  кітап»  –  атты  студенттерімізбен  бірге 

әдеби кітаптарды оқуға  үндеу  қабылдадық. 

Қабылданған  үндеу  өзінің  жалғасын  тау­

ып,  студенттеріміз бос  уақыттарында қазақ 

классиктерінің  шығармаларын  оқуда.  Осы 

үрдіс студенттеріміздің оқуларын бітіргенше 

жалғасады деген сенімдеміз!

Резюме

Статья посвящена деятельности факультета химии и биологии КазНПУ имени Абая. 

Показана воспитательная работа со студентами на факультете и ее место в универси-

тете.

Summary

The article is devoted to the activities of the Department of Chemistry and Biology KazNPU 

Abay. It is shown that educational work with students at the faculty and its place in the university.

ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАРДЫң ӨЗЕКТІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ТӘРБИЕ 

ЖҰМЫСТАРЫМЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ

м.Ж. Бекпатшаев – 

физика-математика факультетінің деканы,

 ф.-м.ғ.к., доцент, 

а.Біргебаев –  

физика-математика факультетінің деканының орынбасары,

ф.-м.ғ.к., профессор

ХХІ ғасырдың басты мәселесі халықтың 

әл-ауқатын  көтеру,  өмір  сүру  сапасын  жақ-

сарту, сонымен қатар жеке тұлғаның дамуын 

анықтайтын шарттың бірі болып саналатын, 

білім  сапасын  жоғарлату.  Міне,  сондықтан 

жаһандану жағдайында білім беру мен ғылым 

жүйесін реформалау, әрі олардың байланы­

сын  жетілдіру  шешуші  факторлардың  бірі 

болады. Бұл  ретте,  жоғары  сапалы  кәсіптік 

білім  беру  ғана  емес,  азаматтық  қоғамның 

ірге  тасы  болатын,  әрі  білім  берудің  жаңа 

философиясын  сипаттайтын  білім  берудің 

парадигмасы өзгереді. 

Білім  беру  әлемнің  көптеген  елдерінде 

мем лекеттің  назарында  ұстайтын  негізгі 

мәсе леге  айналды.  Олардың  көпшілігі  бү-

гін гі  күнде  жаһандану  бәсекелестігі  жағ-

дай ында  жаңа  талаптарға  жауап  беретін 


51

50

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

білімнің икемді, әрі оңтайлы жүйесін жасау 

арқылы  түбірлі  өзгерістерге  кірісті.  Мұн -

дағы  негізгі  мақсат  жоғары  оқу  орында-

рының  бейімделу  әлеуетін  және  дайындау 

бағдарламасын  күшейту.  Оған  академия-

лық  және  ұйымдық  құрылымдарды  рефор -

ма лау,  инфрақұрылымдарды,  білім  беру дің 

әдістерін  және  технологияларын  жаңалау, 

педагогикалық  үдерісті  жетілдіру,  оқыту  -

шылар  құрамын  жақсарту  арқылы  жету 

жоспарланған.  Экономикалық  және  азамат-

тық  институттардың  дамуында  артта  қалу 

қаупі,  үзіліссіз  білім  берудің  тиімді  жұмыс 

істейтін моделі жасалмаған елдерге тән екені 

көпке мәлім. Білімге, қызмет көрсету техно­

логиясы бағытындағы экономикаға сүйеніп, 

азаматтық қоғам құруды мақсат етіп қойған 

біздің еліміз ең алдымен білім беру жүйесін 

жетілдірумен  белсенді түрде айналысуда.

Қазақстан  Республикасында  білім  беру-

ді  дамытудың  2003-2015  жылдар  аралы-

ғына  арналған  концепциясында,  2011-2020 

жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарла-

масында заманауи талаптарға және әлемдік 

стандартқа сәйкес келетін ұлттық білім беру 

жүйесін  қалыптастыру  проблемаларын  ше-

шу қарастырылған [1].

Қазақстан  Республикасында  жоғары 

кәсіп тік  білім  беруді  дамыту  заманауи 

әлемнің  жаһандану  жағдайындағы  ғылы ми 

техникалық  өрлеу  мен  нарықтық  қатынас-

тардың  сұраныстарын  бейнелейтін  Лиссо­

бон конвенциясына, Болон декларациясына, 

Халықаралық  білім  берудің  стандарттық 

классификациясына сай мамандарды дай ын-

даудың кәсіптік сапасын жоғарлатуға негіз-

дел ген. Қазіргі таңдағы әлеуметтік экономи-

калық  жағдайда  мамандар  дайындаудың 

кәсіптік  сапасының  көрсеткіші  жоғары  оқу 

орнын  бітірушінің  еңбек  нарығында  сұра-

нысқа  ие  болуына,  кәсіби  икемділігіне, 

қо ғам дық  ортада  орын  тауып,  белгілі  бір 

кәсіп  иесі  болуына  байланысты.  Білім  бе-

ру  жүйесі  қоғамдағы  құбылыстардың  ал-

дын  да жүріп келе жататындықтан, әлем де гі 

заманауи  өзгерістерді  дер  кезінде  бай қап, 

экономиканың  даму  стратегиясын  кадр-

лармен және ғылым мен өнді ріс ті ықпалдас-

тырумен,  білім  беру  менеджер лерімен  қам­

та масыз  етуі  керек.  Әлемдік  білім  беру 

кеңістігіндегі  интеграциялық  үдерістерге 

тереңірек  ену  жағдайында,  соңғы  жылда­

ры  студент  жастардың  әлемдік  жоғары  оқу 

орындары арасында алмасып оқу объективті 

қажеттілігі туындады. Ұлттық білім беру жү­

йесінің  әлемдік  білім  беру  кеңістігімен  ин­

теграциялануы  аясында,  білім  және  ғылым 

министрлігі  Қазақстанның  Болон  үдерісіне 

гармониялық  түрде  өту  жолдарын  көрсетіп 

стратегиясын  жасады.  Оған,  жетекші  идея-

лары  білім  беру  үдерісінің  халықаралық 

айқындыққа  және  ұлттық  білім  беру  жүйе­

сінің кез келген басқа елдердің білім жүйе-

лерімен  қатар  қолданысқа  жетуіне    бағыт-

талған,  Қазақстан  Республикасының  2015 

жылға дейінгі білім беру концепциясы негіз 

болды. Бұл басты заманауи үрдістерді назарға 

алатын,  әрі  барлық  білім  беру  жүйесін  мо­

дернизациялау үдерісіндегі негізді қалайтын 

методологиялық  құжат.  Елімізде,  әлемнің 

алдыңғы  қатарлы  мемлекеттерінде  жоғары 

білім және жоғары оқу орнынан кейін білім 

беру  жүйелерін  талдау  көрсеткендей,  кеңі-

нен  тараған  әрі  ең  белгілі  болған  маман 

дайындаудың үш сатылы моделі жүзеге асу­

да.  Ол  білім  берудің  кредиттік  технология­

сына (одан әрі БКТ) негізделген бакалавриат 

– магистратура – докторантура PhD. Бұл, тез 

өзгеріске  ұшырап  отыратын  еңбек  нарығы 

жағдайында  бітірушілердің  сұранымға  ие 

болуын,  икемділігін,  тиімділігін  және  ака-

де мия лық  ұтқырлығын  қамтамасыз  ете тін 

білім беру жүйесі. Абай атындағы ҚазҰПУ-

нің  физика-математика  факультеті  мем-

лекеттік бағдарламаға сай 2004 жылдан осы 

жүйе  бойынша  мамандар  дайындап  келеді. 

Бүгінде  іргесінің  қаланғанына  82  жыл  то­

лып отырған физика-математика факультеті 

бұрынғыдан да ілгері даму үстінде. Қазір гі 

таңда  факультетте  мына  төмендегі  маман-

дықтар бойынша мамандар дайындайды:050109  –  математика  (мамандандыру  – 

математика және информатика);050110 – физика (мамандандыру – физика 

және информатика);050111  –  информатика  (мамандандыру  – 

инфор матика  және  оқытуды  информатиза-

циялау  менеджменті,  информатика  және 

ағылшын тілі);050120  –  кәсіптік  оқыту  (мамандандыру 

– техникалық өндіріс және информациялық 

технологиялар);

050601  –  математика  (мамандандыру  – 

математика және ағылшын тілі);050602 – информатика (мамандандыру – 

информатика және ақпаратты қорғау);050603 – механика (мамандандыру – ме­

ханика және информатика);050604 – физика (мамандандыру – физика 

және ағылшын тілі);050703  –  ақпараттық  жүйелер  (маман­

дандыру  –  оқытудағы    ақпарттық  жұйелер, 

экономикадағы ақпарттық жүйелер);

050716  –  аспап  жасау  (мамандандыру  – 

биотехникалық  және  медициналық  апарат­

тар менжүйелер).

Осы  он  мамандық  бойынша  күндізгі 

бөлімде 1800 студент, сырттай оқу бөлімінде 

575 студент білім алады. Факультеттің 5 кафе­

драсында 110 жуық оқытушы жұмыс істесе, 

олардың 24-і ғылым докторлары мен профес­

сорлар, 65-тен астамы ғылым кандидаттары 

мен  доценттер,  3-і  ҰҒА-ның  академиктері. 

Факультет  алғашқылардың  бірі  болып  БКТ 

бойынша  университеттік  ережелерін  жа­

сау,  сағат  есептеу  уақытының  нормаларын 

анықтау,  студенттерге  анықтамалық-жол 

көр  сеткіш дайындау, кешенді тестілеуді бағ-

дар ламалық қамтамасыз ететін тест орталы-

ғын,  оқу  үдерісін  ұйымдастыруды  бағ дар-

ламалық құралдармен қамтамасыз ету үшін 

білім  беруді  ақпараттандыру  институтын, 

ИСО  9001  халықаралық  стандартқа  сай  іс-

қағаздарын жүргізу үшін СМК бөлімін құру 

мәселелерін шешті. 

Факультет ұжымы 5В010900-Математика, 

5В011000-Физика,  5В011100-Информатика 

мамандықтары бойынша ГОСО-2004, 2006 и 

2010 стандарттарының авторы болды. Соны­

мен қатар факультеттегі 100-ден аса пәндердің 

типтік оқу бағдарламаларын жасап шықты. 

Білім беруді ақпараттандыру саласында фа­

культет  бірыңғай  ақпараттық  орта  жасау, 

оптоталшықты жүйе базасында электрондық 

іс-қағаздар  айналымынын  жүргізу,  универ­

ситет  сайтының  негізінде  білім  беру  пор­

талын  құру,  қашықтықтан  оқыту  техноло­

гиясын  ашу  жұмыстарының  ұйтқысы  бол­

ды.  Факультет  мамандықтарының  барлық 

пәндері  бойынша  ОМК  және  электрондық 

оқу құралдарының базасы жасалған. Қазіргі 

таңда қашықтықтан оқыту технологиясының 

контенттері  толықтырылуда.  Оқу  үдеріс те-

ріне  білім  берудің  инновациялық,  ақпарат-

тық  телекоммуникациялық  технологияла­

ры  енгізілуде.  Төрт  дәрістік  аудиториялар 

мулти медиялы  техникалық  құралдармен 

жаб   дықталған.  12  компьютерлік  сыныптар 

интер нет желісіне қосылған. Студенттердің 

өзін дік  жұмыстарын  ұйымдастыру  үшін 

кітап хананың  оқу  залында  интернетке 

қосыл ған  40  компьютердің  базасында  «Ир­

бис»  бағдарламасымен  қамтамасыз  етілген 

электрондық қорлар залы ашылған.

2008 жылдан бастап факультет «5В011000-

Физика»  және  «5В011100-Информатика» 

ма ман дықтары  бойынша  ағылшын  тілін 

біле  тін  мамандар  дайындауды  жүзеге  асы­

руда.  Бұл  топтардың  студенттеріне  барлық 

ар найы пәндер ағылшын тілінде жүргізіледі. 

Педагогикалық  жоғары  оқу  орында рын-

дағы  кафедраларда  жүргізілетін  ғылыми 

жұмыстар жоғары білім беру мен ғылымның 

интеграциялануын  дамытып  қоймай,  мұға-

лім дер  дайындайтын  жоғары  оқу  орында-

рында  ғылым  мен  жалпы  білім  беруді  ұш-

тастыра  оқытуда,  сол  арқылы  студенттің 

дүние таным  аясын  кеңейтуге,  ғылымға 

ұмты луына,  мәдени  және  кәсіптік  әлеуетін 

ұлғайтуға әсері мол. Бұл бағытта факультете 

айтарлықтай жұмыс жүргізілуде. Оның мы­

салы ретінде 2011жыл бойынша бір жылда 

істелінген ғылыми-жұмыстардың нәтижесін 

атап  өткен  орынды.  Білім  және  ғылым 

министрлігі  тарапынан  ұйымдастырылған 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстары 

бойынша 

12600000 тенгенің (Баймаханұлы А.,Уалиев 

Ғ.У.,  Искакова  К.А.,Мұқашев  Қ.М.),  уни­

верситет  тарапынан  ұйымдастырылған 

рек тор  гранты  бойынша  8900000  тенгенің 

(Жамен кеев  Е.К,  Мұхамбетжанов  С.Т., 

Құлбек  М.Қ.  Рыстыгулова  В.Г.,  Бердышев 

А.С.)  ғылыми  жобалары  орындалып  одан 

әрі  жалғастырылуда.  Оған  қосыша  сту-

дент тер  қатысқан  университетік  ғылыми 

жобалар(студенттер  Интанова  Г.Н.,  Ауба­

кирова Ж.С. Ақтаева Ж.) бойынша 1000000 53

52

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

тенге  игерілді.  Кафедралардағы  ғылыми-

зерттеу  жұмыстарының  нәтижелері  бой­

ынша  168  ғылыми  мақалалар  жариаланып, 

3-монография, 31-әдістемелік оқу құралдары 

баспадан  шықты.  Мақалалардың  21-алыс 

шетелдерде,  18-жақын  шетелдерде,  9-им­

пакт-факторлы  журналдарда  қалғандары  өз 

елімізде  жарық  көрді.  Интелектуалды  жеке 

меншіктер туралы 9-патент (Құлыбек М.Қ., 

Хамраев Ш.И., Ерженбек Б., Оспанбеков Е., 

Мұқашев  Қ.М.,  Жүнісова  Л.Х.,Тойғанбаева 

Н.А.), 1-авторлық куәлік (Уалиев Ғ.У.) алын­

ды. Факультет профессор-оқытушыларының 

ғылыми-зертеу  жұмыстары  республикалық 

және алыс, жақын шет елдерде өткен әр түрлі 

халықаралық  конференцияларда  баяндалып 

ұзақ жылдар бірнеше халықаралық ғылыми 

орталықтарымен тығыз байланыс кепілі бо­

лып отыр. Олар: Базистік зерттеу орталығы 

(Майами,  Флорида,  АҚШ);  Біріккен  ядро-

лық  зерттеу  институты  (ОИЯИ,  Дубна); 

ЦЕРН  (Женева,  Швейцария);  Жапондық 

қолданбалы  физика  институты  (Токио); 

Ко рея лық  алдыңғы  сатылы  білім  инсти­

туты  (KIАS,  Оңтүстік  Корея);  РҒА-ның 

П.Н.  Лебедев  атындағы  физика  институты 

(Москва)  және  т.б..  Өткен  жылы  факультет 

оқытушылары бірқатар шет елдерге (Қытай  

Кұлжа  4.07.2011-20.07.2011,  Қаңлыбаев  Қ.; 

Ғылыми  фоорум  Хьюстон,  АҚШ  Шоқанов 

А.Қ.;  Баку,  Азербайджан,  4-ші  Түрік  әлемі 

математиктерінің конгресі, 1-3. 06. 2011, Бер­

дышев А.С.; Германия, Бонн Federal Ministry 

for  Economic  Cooperation  and  Development 

27.01.-  1.02.11,  Рига,  транспорт  және  бай­

ланыс  институты  27.11.-3.12.11  Қалиева 

К.А.; Индия, Дели 15.01-17.01.2011, Мусин 

Қ.С.;  Франции  (Париж,  Ле-Сабль-д’Олон) 

14.  06.  2011.  -  2  .08.  2011,  Италия  (г  Рим) 

14.07. 2011. - 2 .09.2011, Ахметова О.С.; Ин­

дия,  .Дели  ,1.03-31.03.2011,  Жаңбырбаева 

А.;  Австрия,  Зальцбургс  18.09-20.09.201; 

Искакова  К.А.;  Россия,  Санкт-Петербург 

26.10-29.10.2011,  Баймулдина  Н.С.;  США. 

Сокорро (штат Нью-Мексико). New Mexico 

Tech университеті, 6  23.06.2011, Майкотов 

М.Н.;  Институт  механики  и  машиноведе­

ния  РАН.  Москва,  Национальный  универ­

ситет Кыргызстана имени Баласагуна, Биш­

кек,  19-25.  09.  2011,Уалиев  Г.У.  т.б.)  дәріс 

оқуға, білімін көтеруге сондай-ақ баяндама­

лар жасауға барып қайтты Факультеттің он 

профессор-оқытушылары соңғы төрт жылда 

«Жылдың үздік оқытушысы» грантын ұтып 

алды.  Факультет  информатика  және  физи­

ка  мамандықтары  бойынша  халықаралық 

(АSIIN) аккредитациядан өтті.

Әр  жылдар  математикадан  және  инфор-

матикадан, физика, кәсіптік оқыту бой ынша 

өткен  Республикалық  олимпиада да  факуль­

тет  студенттері  (математикадан  –  Шаме­

тов  М.,  Онербек  Ж.,  жетекшілері  Естае­

ва Ғ.Ж., информатикадан-Гибнер А., жетек-

шісі  Бостанов  Б.Г.,  физика  –  Жапаш  Т., 

жетекшісі Жұмаділдаев Қ., кәсіптік оқыту – 

Ақментаева Д., Қалышева А., Каримжан А., 

жетекшісі Саудабаева Ш.К.) бірінші, екінші 

орындарды  иемденуде.  Физика-математи­

ка  факультетінің  жоғары  курс  студенттері 

ғылым-зерттеу жұмыстарына белсене арала­

сып, 3 патент (авторлық куәлік), барлығы 48 

ғылыми  әдістемелік  мақалалар  жариялады, 

оның ішінде 15 халықаралық конференция­

ларда, 18 республикалық басылымдарда, 15 

университет басылымдарында жарық көрді.

 

«Жоғары  білімді  дамыту  және  Рефор­ма» (ЮНЕСКО, Париж, 1995) атты бағдар-

ламалық  құжатта  бір  мәселе  ескертілді:  « 

Барлық  өңірлерде  білім  берудегі  шетелдік 

құндылықтарды, концепцияны сол қалпында 

тікелей  пайдалану  және  аймақтық  немесе 

ұлттық  мәдениетті,  философияны  ескермеу 

білім беруге теріс әсерін тигізетінін барған 

сайын  көптеген  педагогтар,  білім  беретін 

ұйымдар жақсы түсінуде. Бұл қорытындыны 

жоғары білім беруді реформалауды жүргізіп 

жатқан  барлық  мемлекеттер  назарға  алуы 

тиіс...» [2]. Осыған байланысты Қазақстанда 

жоғары  білімді  жетілдіруде  қалыптасқан 

салт-дәстүрді, білім берудің ұлттық үлгісінің 

даму  талаптарын,  ерекшеліктерін  ескеріп 

отыру  керек.  Еуроазиялық  идеалдардың 

осы лай  тұжырымдалуы  білім  берудің  «ізгі-

лендірілуі мен гуманитарландырылуы», «үзі-

ліс сіздігі», «инновациялылығы» және «білім 

берудің сапасы» ұғымдарында арқау болған 

білім  берудің  заманауи  идеяларын  жүзеге 

асырудың  жолдарын  айқындауға  мүмкіндік 

береді.  Білім  берудегі  осы  төрт  бағыт  бір 

жағынан  жалпы  адам  баласы  үшін  жасала­

ды,  ал  екінші  жағынан  ұлттық  дәстүр  мен 

салттың, халық пен мемлекеттің тарихи даму 

ерекшеліктерін  ескеру  қажеттілігін  жүзеге 

асыратын  білім  берудің  мінсіз  құрылымын 

жасайды.  Нәтижесінде  білім  беру  ұстаны-

мынан алынған білім мен дағдының практи-

калық  мәнін  анықтап,  білім  берудің  жалпы 

мазмұнын  ізгілендіру  мен  гуманитарлан-

дыруды күшейту арқылы жетілдіре жаңғыр-

ту,  халықаралық  білім  кеңістігіне  енуді 

қамтамасыз  ете  отырып,  ұлттық  білім  дең-

гейін  халықаралық  стандарт  деңгейіне 

жа  қын дату  міндеттері  жүзеге  асады.  Бұл 

мәселе  биылғы  Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан  халқына  жолдауында  «Оқыту 

ісінің тәрбиелік құрамдасын күшейту қажет» 

деген  арнайы  тапсырмасымен  нақтылана 

түсті. Факультет тәрбие жұмысы Универси­

тет  тәрбие  жұмысының  жоғарыдағы  мәсе-

лер негізінде жасалған бағдарламасына сай 

жүргізілуде. Ол негізінен іргелі мына бөлім-

дерді қамтиды:

● 

Мемлекеттік тілді дамыту жұмыстары● 

Адамгершілік-рухани және әдептік тәр-

бие беру

● 

Қазақстандық патриотизм, отаншылдық тәрбие беру

● 

Экологиялық және эстетикалық тәрбие беру

● 

Ұлттық тәлім-тәрбие негіздеріне баулу, халықтық  педагогика  ұстанымдарын  наси­

хаттау


● 

Дене тәрбиесі және салауатты өмір сал­

тын қалыптастыру

● 

Құқықтық тәрбие беру. Құқық бұзу шы-лықтың  алдын  алу  және  қоғамдық  тәр тіпті 

нығайту


● 

Эконмикалық тәрбие беру

● 

Студенттерге әлеуметтік қолдау көрсету● 

Жас  таланттарды  дамыту  және  қолдау 

көрсету

● 

Діни  сауаттылықты  көтеру,  студенттер арасында  діни  экстремизм  мен  ұлтаралық 

жанжалдарға жол бермеу шаралары

● 

Университет  жатақханаларында  ұйым-дастырылатын шаралар

● 

Сыбайлас  жемқорлықтың  алдын  алу және жол бермеу шаралары

● 

Студенттерге  психологиялық  көмек көр сету

● 

Ұлтаралық  келісім  және  толеранттық тәрбие беру

Аталған бөлімдер бойынша жасалған іс-

шаралар жоспарлы түрде жүргізілуде. Уни­

верситет  ректоры  профессор  С.Ж.Пралиев-

тың студент топтарына тәрбие жетекшілерін 

тағайындау туралы арнайы тапсырмасының 

негізінде факультетте күндізгі бөлімде оқи-

тын 1234 студенттерге 150 тәрбие жетекшісі 

бекітілген. Яғни, 8 студентпен 1 тәрбие же-

тек шісі жұмыс істейді. Тәрбие жетекшілері 

студент термен,  тәрбие  жұмыстарының  ба-

ғыт тары,  тәрбие  жетекшілерінің  міндеттері 

көрсетілген  журнал  бойынша,  факультет 

және  кафедраларда  жасалған  тәрбие  жос-

пары  бойынша  жұмыс  жүргізеді.  Студент-

терге  және  профессор  оқытушылар  құра-

мына Университеттің тәрбие бөлімі дайын-

даған,  олардың  құқықтары  мен  міндеттері 

көрсетілген,  этикалық  кодекс  кітапшалары 

тапсырылған.  Сонымен  қатар  факультетте 

тәрбие  жетекшілерінің  конкурстары  ұйым-

дастырылып  жеңімпаздары  арнай  сый лық-

тармен марапатталып отырады. Қазіргі таң-

да  тәрбие  жұмысының  осылайша  жаңаша 

ұйымдастырылуы  өз  нәтижелерін  беруде. 

Факультеттегі жалпы білім беру мен ғылыми 

жұмыстардың  тәрбие жұмыстарымен ұшта-

са  жүргізілуі  білім  берудің  ізгілендірілуі 

мен  гуманитарландырылуын,  үзіліссіздігін, 

иннова циялылығын  және  білім  берудің  са­

пасын көтерудің бірден бір кепілі. Факультет 

осындай  кемелденген  шағында  соңғы  төрт 

жылдан  бері  оқытудың  кредиттік  жүйесіне 

көшіп, үш сатылы білім беру бағдарламасы 

бойынша  мамандар  дайындауда.  Факультет 

ұжымы  осы  бағыттағы  жұмыстарды  одан 

әрі  жалғастыра  отырып  2011-2020  жылдар 

арналған мынандай мақсаттар мен болжам­

дар жасап отыр: 

● 

Педагог  кадрларларды  кәсіптік  дайын-дау және қайта даярлауды дамыту және тео -

рия лық  негіздерін  жетілдіру,  аясын  ке ңей-

ту  мен  фундаменталды  және  қолдан балы 

педагогикалық  ғылыми  зерттеу  жұмыс-

тарының жаңа бағыттарын дамыту.

● 

Білім  беру  сапасының  менеджментін күшейту.

55

54

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕҰЛТТЫҚ ТағЫЛЫм

● 

Оқытудың  кредиттік  технологиясы, инно вация,  жаңа  ақпараттық  технология 

негі зінде  педагогтар  мен  студенттердің  бі-

лім  саласындағы  жұмыстарының  сапасын 

көтеру.


● 

Факультеттің  материалды-техникалық 

базасын  жетілдіру  және  дамыту,  иннова-

циалық  қолдау  арқылы  ғылыми-педагоги-

калық  кадрлардың,  ең  алдымен,  талантты 

шығармашыл  жастардың  әлеуетін  көтеруге 

ықпал ету.

● 

Мамандықтың негізгі пәндерінен ағыл-шын  тілінде  сабақ  беретін  ПОҚ  кәсіптік 

білімін көтеру және олардың шет елдердегі 

ЖОО сынақ мерзімдерінен өтуін күшейту.

● 

Шет  елдердің  және  республикамызды ЖОО арасында студенттер алмасуын жоғар-

лату.


  Рухани  байлығы  мол,  ізгілігі  жоғары, 

бойы на  патриоттық  және  азаматтық  сезім-

дерді жинақтаған, ұжыммен тіл табыса ала­

тын шығармашылық жұмыстарға бейім сту­

дент тұлғасын дамыту және қалыптастыру.

Болашаққа  осындай  мақсаттар  қойып 

отырған  факультет,  алдағы  уақыттарда  да 

сұраныс  ешқашанда  толастамайтын  атал­

мыш мамандықтар бойынша мамандар дай-

ын дауды  еліміздің  белгілі  ғалымдары  бас-

қаратын  бес  кафедра  ұжымы  арқылы  одан 

әрі жүзеге асыра береді. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет