Бас редакторPdf көрінісі
бет24/24
Дата28.12.2016
өлшемі3,07 Mb.
#656
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Жастардан не күтесіз?
«Ел  болам  десен  бесігінді  түзе»  дегендей 
елдің болашағы жастар, сол жастарымыз өмірде 
адаспай тек жақсылыққа ұмтылып, білім жолы-
на түсіп, әр саланының білікті маман иегері бо-
лып жатса нұр үстіне нұр болар еді. Қазақ жа-
стары  қазақ  екенімізді  ұмытпай  «Басқа    тілдің 
бәрін біл, өз тілінді құрметте» дегендей өз тілін 
және ұлттық дәстүрімізді ұмытпай, қазақ халқы 
биіктерден көріне берсе деймін. Осылай  әрбір 
қазақ  жастарының  ұлттық  сана-сезімін  оята-
тын  басылымдар өз міндетін жоғары деңгейде 
жүргізуіне тілектеспін.
Әңгімеңізге көп рахмет!
Сұхбаттасқан  Жанар Айтбергенқызы
 
ҰЛТТЫҚ ТҰЛҒА

152
МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ 
Нуриев М.А. Ұлы адамға сағыныш..............................................................................................6
Ізтілеуова С. Абайдың шығысы М.Мырзахметұлының еңбектерінде..................................10
Ұлттық тағылым 
Бейсенова Ә.С. Қасиетімізді кастерлейік , халайық!...............................................................14
Пралиев С.Ж., Нуриев М.А., Құрсабаев М.Қ. Ғаламдық жаһандану және ұлттық білім....20
Қалиев С.Қ. Келер ұрпаққа айтар алты аманат.........................................................................25
Табылдиев Ә.Т. Ұлттық әдеп – тәрбие негізі............................................................................27
Құсайынов А. Білім  берудегі  «Жапониялық  керемет»   және   Қазақстандағы   орта   білім 
жағдайы.........................................................................................................................................36
Жарықбаев Қ.Б. Қазіргі қазақ ұлттық мінезі қандай?.............................................................45
Ғаббасов С.  Методологиясы,  жүйесі  мен негізі  жоқ  педагогика–ғылыми  пән  бола ала      
ма?.................................................................................................................................................48
Тебегенов Т.С. Хакім Абай өлеңдері – ұлттық тәлім-тәрбие құралы.....................................52
Қожахметова  К.Ж.
 
Қазақтың  ойшылдары  мен  ағартушыларының  рухани-адамгершілік 
тәрбиесі туралы идеялары мен философиялық көзқарастары
.....................................................56
Қожахметова  К.Ж.,  Тайтанова  Н.К.Методика  развития  профессиональной  культуры 
классного руководителя в условиях системы повышения квалификации.............................61
Жумаканова Р.А.  Использование профилактических образовательных программ в процессе 
воспитания гражданственности у школьников.........................................................................68
Түрікпенов Ж. Оқушы қабілетін дамыту және оларға кәсіптік бағдар беру ........................75
Ізтілеуова С. Даналар тағылымы..............................................................................................79
Надирбекова Г.Н. Сұхбат. Ұлттық мектеп – ұлттық тәрбиенің көзі......................................88
Аширова Ж., Примжанова А. Тәрбиенің бастауы – ауыздан шыққан әрбір сөзбен бағалана
ды...................................................................................................................................................94
Қасымбек А. Жас ұрпаққа Қазақстанның жаңа экономикалық өрлеу кезеңінде жан-жақты 
тәрбие  беру................................................................................................................................100
Құдабаева К.И. Этнодизайн өнерін игертудің әдіс-тәсілдері................................................106
Әбілдина С.Қ.Этномәдени білім беру арқылы экономикалық мәдениетті қалыптастыру..110
Мұсабекова С.Н. Ұрпақ болашағы ұстаздар қолында...........................................................112
Отбасы тәрбиесі 
Ахметова З. Сұхбат. «Тәрбие тек айтудан ғана емес, көрсетуден...»...................................116
Оразымбетқызы Ә. Қыз баланың тәрбиесі туралы...............................................................122
Салт-дәстүр
Пралиев С.Ж., Нуриев М.А., Сейсенбаева Ж.А., Сеитова Ж.М. Ырым-тыйымның   тәрбие     
үрдісіндегі рөлі.......
...................................................................................................
127
Бөлеев Қ., Әбікеева М.Е. Қазақ ағартушы-педагогтарының халықтық   салт-дәстүрлер   ар-
қылы ұлттық тәрбие беру туралы ой-пікірлері.......................................................................132
Жамбыл А. Қазақ халқының салт-дәстүрлері арқылы оқушылырды рухани адамгершілікке 
тәрбиелеу.....................................................................................................................................139
Ұлттық намыс 
Салтанов Е.С. 
Взаимосвязь национального и патриотического воспитания студентов
.............141
Ұлттық тұлға
Тұрғынбаева Х.Х. Сұхбат. Өмірде табанды болмасаң, өз үлесіңнен құр қаласың............ .146

153
Требования к оформлению статей, 
публикуемых в журнале
Материалы  для  журнала  «Ұлттық  тәрбие»  сда-
ются ответственному секретарю журнала в распеча-
танном виде с приложением копии файла на любом 
электронном носителе. Информация на электронном 
носителе и в распечаттаном виде должна быть иден-
тичной.
Набор  должен  быть  произведен  в  текстовом  ре-
дакторе Microsoft Word шрифтом  Times New Roman, 
кегль-12.  Статья  должна  быть  не  менее  5  страниц. 
Параметры  страницы:  верхнее-  2см,  нижнее-2  см, 
слева-3 см, справа-1,5 см. Междустрочный интервал 
– одинарный.
Статья должна начинаться с указания ФИО авто-
ра, занимаемой должности, ученой степени, названия 
статьи. В конце статьи обязательно наличие резюме 
на  двух  языках  (если  статья  написана  на  казахском 
языке, то резюме должно быть написано на русском и 
английском, а если статья написана на русском языке, 
то резюме следует писать на казахском и английском). 
Текст  должен  быть  тщательным  образом  выверен  и 
отредактирован автором после набора.
Ссылки  на  литературные  источники  обязатель-
ны. Они даются в тексте цифрами в сносках по мере 
упоминания. В списке литературы, который дается в 
конце статьи, вслед за фамилией и инициалами авто-
ра идут название статьи или книги, а затем остальные 
выходные данные.
В  конце  статьи  необходимо  указать  номер  слу-
жебного и домашнего телефона.
Оригиналы, оформление которых не будет соот-
ветствовать  указанным  требованиям,  к  публикации 
не  принимаются.  Статьи  не  возвращаются  и  не  ре-
цензируются.
Материалы, поступившие в редакцию, в дальней-
шем не будут использоваться в других изданиях. 
Оплата за публикацию вносится в кассу универ-
ситета, либо производится по безналичному расчету. 
*Стоимость статьи в журнал 1500 тенге.
Подписная цена за год 3000 тенге. Подписка на 
журнал проводится в течение года в отделах «Казпоч-
та».  Индекс 74310
Примечание:
Мнения и предложения авторов статей опублико-
ванных в журнале могут не совпадать со 
взглядами и мнением редакции.
Лучшие статьи по мнению редакции будут печа-
таться в журнале бесплатно.
Мақалаларды журналға басып 
шығарудағы талаптары
Мақаланы «Ұлттық тәрбие» журналына тапсыру 
үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде 
басылып  шыққан  файл  көшірмесімен  кез  келген 
электронды  таратушыда  өткізу  керек.  Дискетадағы 
ақпарат қағаз түрінде басылып шыққан ақпаратқа сай 
келуі қажет.
Мәтін Microsoft Word мәтіндік редакторда, Times 
New Roman шрифтпен, шрифтің өлшемі №12 терілуі 
қажет. Мақаланың көлемі 5-беттен кем болмауы тиіс. 
Беттің параметрлері: үсті-2 см, асты-2 см, сол жағы-3 
см, оң жағы-1,5 см. Жоларалық интервал – дара (оди-
нарный).
Мақала  автордың  аты-жөні,  қызметі,  ғылыми-
лауазымы,  мақаланың  атын  көрсетумен  басталады, 
мақаланың  соңында  екі  тілде  түйін  беріледі  (егер 
мақала қазақ тілінде жазылса, онда түйін орыс және 
ағылшын тілдерінде, егер мақала орыс тілінде болса, 
онда түйін қазақ және ағылшын тілдерінде жазылады 
т.с.с.).  Мақала  терілгеннен  кейін  автор  өзі  тексеріп, 
қателерін түзеп, соңғы нұсқасын беруі қажет.
Әдебиеттерге  сілтеме  міндетті  түрде  жасалсын. 
Олар  мәтінде  аталуына  қарай  таяқшада  сан  түрінде 
көрсетіледі. Мақаланың соңында берілетін әдебиеттер 
тізімінде  алдымен  автордың  аты-жөні,  мақаланың 
немесе  кітаптың  аты,  сонан  кейін  кітаптың  жалпы 
мәліметтері көрсетіледі.
Мақаланың  соңында  қызмет  және  үй  телефон 
нөмірлерін көрсетулеріңіз қажет.
Түп нұсқалар, қойылған талаптарға сай келмеген 
жағдайда  баспаға  қабылданбайды.  Мақалалар  кері 
қайтарылмайды және өңделмейді. 
Көшіріп  басқан  жағдайда,  сілтеме  жасау 
міндетті.
Мақаланы баспаға шығару ақысы университеттің 
кассасына төленеді немесе банк арқылы төлеуге бола-
ды. *Қойылған талаптарға сәйкес мақаланы журналға 
шығару бағасы 1500 теңге.
Бір жылға жазылу бағасы 3000 теңге. Журналға 
жазылу «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жыл бойы-
на жүреді. Индекс 74310
Ескерту:
Жекелеген авторлардың журналда жарияланған 
мақалаларындағы пікір-ұсыныстары 
редакцияның түбегейлі көзқарасын білдірмейді.
Мазмұнды, әрі мағыналы жазылған мақалалар 
редакцияда қаралып, ақысыз жарияланатын 
болады.

154
Құрметті оқырмандар!
«Ұлттық тәрбие» журналын «Қазпошта» АҚ мекемесінің кез 
келген бөлімшесінен жаздырып ала аласыз. Журналға жазылу жыл 
бойына жүргізіледі.
Басылымның жазылу индексі – 74310
Жазылу бағасы: 
6 айға – 1500 теңге
1 жылға – 3000 теңге
«Ұлттық тәрбие» журналын жаздыруға және мақала жариялап, 
өзіндік тың ой қосуға асығыңыз, ағайын!
Мына  мекен-жайға  хабарласуларыңызға  болады:  Жамбыл 
көшесі,  25  үй,  402-404  каб.  Тел:  291-27-00  (уақытша),  291-88-83 
(негізгі). Е-mail: nitso@mail.ru
050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13
Абай атындағы ҚазҰПУ
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің өндірістік-жарнама бөлімінің баспасы
Типография производственно-рекламного отдела КазНПУ имени Абая
Тікелей репродукциялық әдіспен басылады
Печатается методом прямого репродуцирования
Жауапты редактор/Ответственный редактор – Сейсенбаева Жанар
Жауапты хатшы/Ответственный секретарь – Сеитова Жанат
Беттеген/Верстка – Батырбай Әсел Ақансеріқызы
Редакция мекен-жайы:
050010, Алматы қ., Жамбыл к-сі 25 үй, Жаңартпа технологиялар және 
білім беру мазмұнын ҒЗИ, каб. 219-204.
Тел/факс: 8(727) 291-27-00 (уақытша), 291-88-83 (негізгі), электрондық мекен-жай: 
nitso@mail.ru
Басылымға жіберілді: 20.10.2010
Пішімі 60х84. Борлы қағаз. Басылым – офсет. Көлемі 15 б.т. 500 Дана. Тапсырыс №334


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет