Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы


Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптаржүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет3/14
Дата12.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар
      7. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары мазмұнына және білім 
алушылар даярлығының біліктілік деңгейіне қарай Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес мыналарды:
      1) өз бетінше жоспарлауды, міндеттерді айқындауды, технологиялық процесс учаскесі және 
алға қойылған міндеттерді орындауға жауапкершілік пен соңғы нәтижеге қол жеткізуді болжайтын 
кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде бағынысты қызметкерлердің нормаларды іске асыруын 
ұйымдастыру мен бақылауды көздейтін атқарушылық, басқарушылық қызметті басшылықпен іске асыру 
жөніндегі құзыреттерді;
      2) белгіленген норманы орындау тәсілін өз бетінше айқындай білу, еңбек заттары мен 
құралдарын қолдану, қарапайым міндеттерді орындау жөнінде шешімдер қабылдау, оларды іске асыру 
үшін жағдайлар жасау, алған тапсырмаларды нақтылау іскерлігін;
      3) заттың өзгеру технологиялары, еңбекті жоспарлау және ұйымдастыру, тапсырманы өз 
бетінше орындау туралы, қарамағындағыларға міндеттер жүктеу, олардың қызмет нәтижелерін бағалау
және талдау, кәсіптік қызметтің типтік жағдайларында қарамағындағы қызметкерлердің кәсіби 
шеберлігін арттыруын ынталандыру, кәсіби міндеттерді қою және оларды шешу тәсілдері, 
қағидаттары және әдістері, қарым-қатынастар этикасы мен психологиясы, ойлау және қызмет 
рефлексиясы, еңбекті уәждеу және ынталандыру тәсілдері, кәсіптік жағдайларды жүйелі талдау 
тәсілдері және жобалау әдіснамасы, басқарушылық шешімдер қабылдау тәсілдері туралы білімдерді 
меңгеруге бағытталуы тиіс.
      ӘАОО-да техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары тиісті уәкілетті 
мемлекеттік органдардың талаптарын орындауға бағытталған.
      8. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың даярлық деңгейіне 
қойылатын талаптар:
      1) білім алушылар оқуды аяқтағаннан және қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін нақты 
мамандық бойынша біліктіліктің белгіленген және/немесе жоғары деңгейін (разряд, санат) беру;
      2) білім алушылар оқытудың даярлық деңгейін аяқтағаннан және қорытынды аттестаттаудан 
өткеннен кейін орта буын маманы біліктілігін беру; 
      3) білім алушылар жоғары колледжде оқытуды аяқтағаннан және қорытынды аттестаттаудан 

өткеннен кейін қолданбалы бакалавр (кіші инженер) біліктілігінің деңгейін беру мүмкіндігін 
көздейді.
      9. Үлгілік оқу жоспарлары оқу жоспарының моделіне сәйкес болуы қажет және мынадай:
      1) ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар қатарынан мамандар даярлау;
      2) әскери, медициналық мамандықтар және мәдениет, өнер мамандықтары бойынша мамандар 
даярлау жағдайларында ерекшеленуі мүмкін.
      10. Білім беру ұйымдарының оқу жұмыс жоспарлары мен оқу бағдарламалары үлгілік оқу 
жоспарлары мен бағдарламаларынан мынадай:
      1) эксперименттік режимдегі жұмыс;
      2) кәсіптік білім беру базасында біліктілігі жоғарғы деңгейдегі орта буын мамандарын 
даярлау;
      3) ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар қатарынан мамандар даярлау;
      4) әскери мамандықтар бойынша мамандар даярлау жағдайларында ерекшеленуі мүмкін.
      Оқу процесін жоспарлау кезінде техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша 
үлгілік оқу жоспарларының әзірлеушілері осы стандартқа 
 сәйкес техникалық және 
1-қосымшаға
кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделін басшылыққа алады
3. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
      11. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны мыналарды:
      1) жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді меңгеру үшін бейіндеуші болып табылатын жалпы 
білім беретін пәндер бойынша интеграцияланған курстарды зерделеуді, кәсіптік дағдыларды меңгеру
бойынша өндірістік оқудан және кәсіптік практикадан өтуді;
      2) жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді
зерделеуді, кәсіптік дағдыларды игеру және бекіту бойынша өндірістік оқудан және кәсіптік 
практикадан өтуді;
      3) жоғары оқу орындарының 1-2-курстарының білім беру бағдарламаларымен интеграцияланған 
техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын зерделеуді көздейді;
      4) ӘАОО-да техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұны жалпы 
гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндерді оқуды және әскери 
тағылымдамадан өтуді көздейді.
      12.Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты: 
      1) нақты біліктілік алуға және біліктілік деңгейін арттыруға қажетті құзыреттерді 
қалыптастыру;
      2) біліктілік деңгейлерінің төменнен жоғарыға қарай дамуының үздіксіздігі және 
сабақтастығы;
      3) білім алушылардың маманның біліктілік деңгейіне сәйкес келетін, жалпы оқу-тәрбие 
процесінің барысында қалыптастырылатын базалық құзыреттерді игеруі;
      4) білім алушылардың кәсіптік қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес келетін кәсіптік 
құзыреттерді игеруі.
      13. Техникалық және кәсіптік білім берудің құндылықтары:
      1) кәсіби қызметтегі шығармашылыққа, басқарудағы бастамашылыққа қабілеттілік, кәсіптік 
білімді дамытуға және кәсіптік қызмет нәтижелері үшін жауапкершілікті қабылдау;
      2) кәсіптік ұтқырлықты, бәсекеге қабілеттілікті және қазіргі қоғамда әлеуметтік қорғалуды
қамтамасыз ететін білім, іскерлік және дағдылар, қасиеттер мен қабілеттер;
      3) маманның кәсіптік қызметті өз бетінше орындауға, өз еңбегінің нәтижелерін бағалауға, 
қызметтің негізгі міндеттерін, сондай-ақ білімнің, іскерліктің, дағдылардың белгілі көлемін 
шешуге дайындығы.
      14. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыру кезінде техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдары:
      1) циклдер үшін оқу материалын меңгеруге бөлінетін оқу уақытының көлемін 30 %-ға дейін 
және міндетті оқытуға жалпы сағат санын сақтай отырып, әрбір пән (модуль) бойынша 30 %-ға дейін
және өндірістік оқыту үшін 50 %-ға дейін өзгертуі;

      2) оқытудың әртүрлі технологияларын, оқу процесін ұйымдастыру мен бақылау нысандарын, 
әдістерін таңдауы;
      3) жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес оқу бағдарламаларының мазмұнын жалпы білім 
беретін пәндер бойынша 30 %-ға дейін және арнайы және жалпы білім беретін пәндер (модульдер), 
өндірістік оқыту мен кәсіптік практика бойынша 50 %-ға дейін өзгертуі мүмкін. Жұмыс 
берушілердің талаптары бойынша жалпы кәсіптік және арнайы пәндер цикліне міндетті оқытуға 
арналған жалпы сағаттар санын сақтай отырып, қосымша пәндер (модульдер) енгізуі;
      4) білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу және білім алушыларды аралық 
аттестаттау нысанын, тәртібін және кезеңділігін таңдауы мүмкін.
      15. Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары міндетті пәндермен қатар, білім 
беру ұйымдары айқындайтын пәндерді, факультативтік сабақтар мен консультацияларды қамтиды.
      Консультациялар мен факультативтік сабақтар білім алушылардың жеке қабілеттері мен 
сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталған.
      16. Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыруды базалық жоғары, 
техникалық және кәсіптік білімі бар, оқытылатын пән бейініне сәйкес келетін әрі педагогикалық 
және әдістемелік қызметпен жүйелі түрде айналысатын инженерлік-педагогикалық кадрлар, сондай-ақ
қажет болған жағдайда базалық жоғары немесе техникалық, кәсіптік білімі бар, оқытылатын пән 
бейініне сай келетін өндірістен келген білікті мамандар қамтамасыз етеді.
      17. Кәсіптік даярлыққа бағытталған білім беру бағдарламалары:
      1) жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқытуды;
      2) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтарды орындауды
;
      3) өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы өтуді;
      4) курстық және дипломдық жобалауды (жұмысты) орындауды;
      5) ӘАОО-да әскери тағылымдамадан өтуді қамтиды.
      Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарындағы оқу процесі теориялық сабақтарды және оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу 
шаруашылықтары мен оқу полигондарында өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен орындалатын, 
сондай-ақ тікелей өндірістегі және тиісті бейіндегі ұйымдардағы өндірістік оқытуды қамтиды.
      Оқу практикасы оқу-өндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу 
полигондарында және өндірісте өндірістік оқыту шеберінің, арнайы пән оқытушысының, өндірістен 
келген білікті маманның жетекшілігімен жүзеге асырылады.
      Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда, шарт негізінде жұмыс берушілер ұсынатын жұмыс 
орындарында өткізіледі және кәсіптік құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.
      ӘАОО-да кәсіптік практика жауынгерлік даярлықты айқындайтын пәндер бойынша практикалық 
және әдістемелік сабақтарды қамтиды. Сабақтарды сыныптарда, зертханаларда, оқу-жаттығу кезінде,
далалық жорықтар кезінде өткізу жоспарланады, теориялық оқу процесінде алынған білімдерді 
бекітуге бағытталған. Аталған сабақтар берілетін біліктілікке сәйкес практикалық дағдылар мен 
кәсіби құзыреттерді игеруге бағытталған. Практикалық сабақтардың мерзімдері мен мазмұны жұмыс 
оқу жоспарларында, оқу процесінің жұмыс кестесінде және жұмыс оқу бағдарламаларында айқындалады.
      Кәсіптік практиканың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарлары мен оқу жұмыс 
бағдарламаларында айқындалады. 
      Практикалық даярлық (білім беру ұйымы айқындайтын пәндер бойынша, жалпы кәсіптік және 
арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар, өндірістік оқыту, кәсіптік практика, 
курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың жалпы оқу уақыты көлемінің кемінде 40%-ын 
құрауы тиіс (жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндерді ескермегенде).
      ӘАОО-да кәсіби практика және әскери тағылымдама міндетті оқытудың оқу уақыты жалпы 
көлемінің кемінде 40%-ын қамтуы тиіс.
      Дуальді оқыту пайдаланылатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары 
білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кемінде алпыс пайыз (60%)кәсіпорын базасында 
өндірістік оқытуды, практиканы көздейді.
      18. Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыру оқу әдебиеттері мен 
оқу-әдістемелік құралдардың кітапханалық қорының, оның ішінде: электрондық оқу құралдарының, 
аудио және бейне материалдардың, әдістемелік көрнекі құралдардың және пәндер, кәсіптік 

практикалар, жазбаша-біліктілік жұмыстары, дипломдық жобалар бойынша ұсынымдардың болуымен 
қамтамасыз етіледі.
      19. Оқу процесін материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету білім беру 
саласындағы уәкілетті орган белгілеген нормативтік талаптарға сәйкес болуы тиіс.
      20. Білім беру бағдарламаларының тәрбиелік компоненттері білім алушылардың бойында ұлттық
құндылықтарды дарытуға, патриотизм мен азаматтылықты қалыптастыруға, жан-жақты қызығушылықтары 
мен қабілеттерін дамытуға бағытталған.
      21. Техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнын ұйымдастыру тәсілдері мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленетін білім беру бағдарламаларымен 
анықталады.
      22. Мамандықтар бойынша үлгілік оқу жоспарында көрсетілетін техникалық және кәсіптік 
білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімі күтілетін белгіленген біліктілік 
деңгейінің күрделілігіне және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай белгіленеді және 
күндізгі оқу нысаны кезінде:
      1) негізгі орта білім базасында – жалпы орта білім алмай 1 жыл 10 ай оқу мерзімін;
      2) негізгі орта білім базасында – жалпы орта білім алумен 1 жыл 10 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 
10 ай, 3 жыл 6 ай, 3 жыл 10 ай оқу мерзімін;
      3) жалпы орта білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай, 2 жыл 6 ай, 2 жыл 10 ай 
оқу мерзімін;
      4) техникалық және кәсіптік білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай, 1 жыл 10 ай оқу мерзімін
;
      5) орта білімнен кейінгі білім, жоғары білім базасында – 10 ай, 1 жыл 6 ай оқу мерзімін;
      6) ӘАОО үшін жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары 
білім базасында берілетін біліктіліктің күрделілігіне байланысты 10 айды, 1 жыл 6 айды, 1 жыл 
10 ай оқу мерзімін құрайды. 
      23. Кешкі және сырттай оқыту нысандары үшін міндетті оқу сабақтарының оқу уақытының 
көлемі тиісінше 70 %-ды және күндізгі оқыту нысаны үшін көзделген оқу сағатының тиісті 
көлемінің 30 %-ын құрайды.
4. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар
      24. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі күндізгі оқыту нысанында аптасына
кемінде 36 сағат міндетті оқу жүктемесін қоса алғанда, аптасына 54 сағаттан аспауы тиіс.
      25. Теориялық оқытудың күндізгі нысаны кезінде оқу уақытының жалпы көлемі аптасына 
кемінде 36 сағат болатын міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалады (бұл ретте көрсетілген 
көлемге факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен консультациялар кірмейді).
      ӘАОО үшін оқу-жаттығуларда, далалық жорықтар өткізу кезеңінде, полигондарда, 
практикалардың барлық түрлерінде оқу жұмысы аптасына оқу сабақтарының 48 сағатына дейін, әскери
тағылымдамаларды өткізу кезеңінде 40 сағаттық жұмыс аптасының негізінде жоспарланады. 
      Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және мамандықтың ерекшелігіне байланысты оқу процесінің 
ұйымдастырылуына қарай аяқталады. Каникул уақыты жылына 11 аптаны, оның ішінде әскери 
мамандықтардан басқа, қысқы мерзімде – кемінде 2 аптаны құрайды. Дуальді оқыту бойынша 
кәсіпорындармен шарт жасаған студенттер каникул уақытында кәсіпорындарда практикадан өте алады.
      Факультативтік пәндер 1 оқу тобына аптасына 4 сағаттан артық емес көлемде көзделеді.
      Оқытудың күндізгі нысанында білім алушылар үшін консультациялар әрбір оқу жылындағы оқу 
тобына 100 сағаттан аспайтын көлемде көзделеді және консультациялар емтихандар мен курстық және
дипломдық жұмыстарды орындау түрінде аралық және қорытынды аттестаттау көзделген пәндер бойынша
, сондай-ақ кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілік беруді ұйымдастыру және өткізу 
рәсімдеріне арналып жоспарланады.
      Оқу процесінің жоспарында білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын 
бақылаудың мынадай түрлері:
      аралық аттестаттау;
      білім беру ұйымдарындағы қорытынды аттестаттау;

      әскери мамандықтарды қоспағанда, кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру
көрсетіледі.
      Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша 
емтихандар мен бақылау жұмыстарының саны білім алушы меңгеруі тиіс білім, іскерлік және құзырет
деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес айқындалады.
      Бақылау жұмыстары пәнді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен жүргізіледі.
      Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша оқу жұмысының бір 
түрі ретінде қарастырылады және оларды оқытуға бөлінген оқу уақыты шегінде орындалады. 
Семестрдегі курстық жобалардың (жұмыстардың) саны біреуден аспауы тиіс. Қосымша бір курстық 
жұмыс (жоба) жоспарлауға рұқсат етіледі
      Барлық пәндер бойынша негізгі нысандары: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан болып 
табылатын аралық аттестаттау өткізу көзделеді.
      Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталған пәнді оқытуға бөлінген оқу уақытының есебінен, 
емтихандар – аралық аттестаттауға бөлінген мерзімдерде өткізіледі. 
      ӘАОО үшін барлық пәндер бойынша аралық аттестаттау өткізу көзделген, оның негізгі нысаны 
емтихан болып табылады.
      Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: тіл, әдебиет, Қазақстан тарихы, 
математика және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары таңдаған пән бойынша емтихан 
өткізуді көздейді 
      Білім алушыларға аралық аттестаттау қорытындысы бойынша (әр оқу курсынан кейін) нақты 
мамандық бойынша қол жеткізген кәсіптік біліктілік деңгейі (разряд, сынып санат) беріледі.
      Білім алушының даярлық деңгейін бағалау үшін кәсіптік білім беру бағдарламасын 
меңгергеннен кейін қорытынды аттестаттау өткізіледі.
      Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау:
      білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттауды;
      кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен біліктілікті беруді қамтиды.
      ӘАОО үшін қорытынды аттестаттау арнайы пән бойынша кешенді емтихан тапсыруды қамтиды. 
      Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау оқытудың толық курсының қорытындысы 
бойынша білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін айқындау мақсатында 
өткізіледі.
      Білім беру бағдарламаларын оқытуды аяқтау қорытындылары бойынша білім беру ұйымдарында 
өткізілетін аттестаттаудың ықтимал нысандары: жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша емтихан
тапсыру немесе дипломдық жобаны орындау және қорғау, немесе дипломдық жұмысты орындау және 
қорғау, немесе арнайы пәндердің бірінен қорытынды аттестаттау емтиханын тапсыра отырып 
дипломдық жұмысты орындау және қорғау.
      Білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың қорытынды аттестаттау нысаны мен оны өткізуге 
бөлінген оқу уақытының көлемі 2 аптадан асырылмай айқындалады.
      Мамандықтар бойынша кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру (бұдан әрі –
КДДББ) екі кезеңнен:
      1) кәсіптік даярлықты анықтайтын пәндер бойынша теориялық тестілеуден;
      2) біліктілік деңгейлері бойынша практикалық тапсырмаларды орындаудан тұрады.
      КДДББ ӘАОО-да өткізілмейді.
      Оқытуды аяқтауға (дипломдық жобалау және қорытынды аттестаттау) бөлінген уақыт 8 аптадан 
аспауы тиіс. Мамандықтың күрделілігіне байланысты диплом алдындағы (біліктілік) практиканың 
ұзақтығы жұмыс оқу жоспарына сәйкес жоспарланады. 
      26. Оқу пәндерін зерделеудің дәйектілігін белгілеу, олардың әрқайсысы бойынша оқу уақытын
курстарға және семестрлерге бөлу пәнаралық байланыстарды ескере отырып жүргізіледі.
      Арнайы пәндердің тізбесін айқындау және оларды зерделеуді жоспарлау кезінде көрсетілген 
пәндерді зерделеу бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды және келешектегі кәсіптік 
қызметтерінің негізгі түрлері бойынша немесе нақты сала ерекшеліктеріне сәйкес интеграциялау 
мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталғанын басшылыққа алу қажет. Әлеуметтік-экономикалық пәндер 
циклі 180 сағаттан аспайтын оқу уақытының көлемімен орта буын мамандарын даярлауда іске 
асырылады. Осы циклдің жекелеген пәндері жалпы кәсіптік және арнайы пәндермен интеграциялануы 
мүмкін.

      ӘАОО-да әлеуметтік-экономикалық пәндер циклі тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың 
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес орта буын мамандарын даярлау кезінде іске асырылады. 
      «Дене тәрбиесі» бойынша сабақтар міндетті болып табылады және аптасына 4 сағаттан 
асырылмай (мамандыққа байланысты) жоспарланады, олардың екі сағаты екінші курстан бастап спорт 
секцияларында сабақ өткізуге бөлінуі мүмкін. «Дене тәрбиесі» курсы аяқталғаннан кейін қосымша 
бюджеттік уақыт бөлінбестен емтихан тапсырылады.
      ӘАОО үшін «Дене шынықтыру дайындығы» бойынша сабақтар міндетті болып табылады және 
аптасына кемінде 4 сағат жоспарланады (мамандығына байланысты). Әрбір оқу семестрі аяқталғаннан
кейін емтихан өткізіледі. Спорт секцияларындағы сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайтын көлемде 
көзделеді.
      Алғашқы әскери дайындыққа 100 сағаттан асырылмай бөлінеді, оның ішінде 36 сағат оқу-дала 
(лагерьлік) жиындарын өткізуге беріледі. «Өмір қауіпсіздігі негіздері» курсы «Алғашқы әскери 
дайындық» оқу курсы шеңберінде іске асырылады.
      Оқу-дала (лагерьлік) жиындары өткізілетін орынды денсаулық сақтау органдарымен және 
төтенше жағдайлар басқармаларымен келісім бойынша қалалық және облыстық білім беру органдары 
айқындайды.
Техникалық және кәсіптік білім берудің  
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 
қосымша                  
Техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделі
(жоғарғы біліктілік деңгейі үшін)
(орта буын маманының деңгейі үшін)
Академиялық сағат/кредит
Р/
с 

Циклдердің, пәндердің 
(модульдер) және оқу 
жұмыстарының атауы
Оқыту мерзімі
негізгі орта
білім 
базасында 
жалпы орта 
білімсіз
негізгі орта білім негізінде
жалпы орта білім 
негізінде
1жыл 10 ай
1жыл 
10 ай
2жыл 6
ай
2жыл 
10 ай
3 жыл 
6 ай
3 жыл
10 ай
10
ай
1жыл

ай
1жыл 
10 ай

жыл

ай

жыл
10
ай
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
1
Жалпы білім беру 
пәндері (модульдер)
524
1448
1448
1448
1448
1448
-
-
-
-
-
2
Жалпы гуманитарлық 
пәндер (модульдер)
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Кәсіптік қазақ (орыс) 
тілі
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Кәсіптік шет тілі
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
Әлеуметтік-экономикалық
пәндер (философия, 
-
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+

экономика, құқық 
негіздері және 
мәдениеттану)
4 Жалпы кәсіптік пәндер
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5
Арнайы 
пәндер 
(
модульдер)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6
Білім беру ұйымы 
айқындайтын пәндер
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7
Өндірістік оқыту және 
кәсіптік практика
оқу уақытының жалпы көлемінен кемінде 40 %**
8 Аралық аттестаттау
9 Қорытынды аттестаттау
9.1
Білім беру ұйымында 
оқытудың толық 
курсының қорытындысы 
аттестаттау
2 аптадан аспайды
9.2
Кәсіптік даярлық 
деңгейін бағалау және 
біліктілікті беру
бір топқа кемінде 12 сағат
10 Консультация
Оқу жылына 100 сағаттан аспайды
11
Факультативтік 
сабақтар
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан аспайды
Барлығы ****
3312/66
3312
/66
4320/
86
4960/
100
5800/
116
6588/
132
1656/
33
2680/
54
3312
/66
4320
/86
4960
/100
      Ескертпе:
      * оқу мерзімі білім беру деңгейіне және оқу бейініне байланысты белгіленеді;
      ** оның ішінде жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша зертханалық-практикалық сабақтар
, курстық және дипломдық жобалау;
      *** орта буын мамандарын даярлау кезінде оқыту уақыты 180 сағаттан аспайтын 
әлеуметтік-экономикалық пәндер циклі іске асырылады. Аталған циклдің жеке пәндері жалпы 
кәсіптік және арнайы пәндермен (модульдермен) интеграцияланған болуы мүмкін;
      **** кредитті есептеу үшін академиялық сағаттың ұзақтығы 50 минут болып белгіленеді.
      Модульдік білім беру бағдарламаларының мазмұны кәсіптік стандарттар негізінде және Ұлттық
біліктілік шеңберіне сәйкес біліктілік деңгейін меңгеруге бағытталған.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2016 жылғы 13 мамырдағы
№ 292 қаулысына    
3-қосымша      
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет