Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлім


Қандай құрылғы негізінде жады элменеттері жобаланады?Pdf көрінісі
бет12/12
Дата15.03.2017
өлшемі1,95 Mb.
#9711
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

108.
Қандай құрылғы негізінде жады элменеттері жобаланады?
A. Регистр
B. Триггер
C. Санағыш
D. Мультиплексор
E. Дешифратор
109.
Қандай логикалық элемент оң кірістен теріс шығыс және керсінше теріс
кірістен оң шығысшығарады
A. ЕМЕС
B. ЖӘНЕ
C. НЕМЕСЕ
D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС
110.
Қандай регистлер тізбектік-параллель деп аталады?
A. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр
B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр
C. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер
D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр
E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр
111.
Қандай регистр EAX/AX болып белгіленеді?
A. Регистр-Аккумулятор
B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Деректер регистрі
112.
Қандай регистр EBP/BP болып белгіленеді?
A. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
B. Деректер регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор
113.
Қандай регистр EBX/BX болып белгіленеді?
A. Базалық Регистр
B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор
114.
Қандай регистр ECX/CX болып белгіленеді?
A. Еспептегіш регистр
B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Деректер регистрі
E. Регистр-Аккумулятор
115.
Қандай регистр EDX/DX болып белгіленеді?
A. Деректер регистрі
B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор

96
116.
Қандай регистр ESI/SI болып белгіленеді?
A. Бастама индексінің регистрі
B. Стек кадры қорының нұсқаушы регистрі
C. Деректер регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор
117.
Қандай регистр ESP/SP болып белгіленеді?
A. Стек нұсқаушы регистр
B. Қабылдауыш индексінің регистрі
C. Деректер регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор
118.
Қандай регистрлер әмбебеп деп аталады?
A. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр
B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр
C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр
D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр
E. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер
119.
Қандай регистрлер параллель деп аталады?
A. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр
B. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер
C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр
D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр
E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр
120.
Қандай регистрлер параллель-тізбектік деп аталды?
A. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр
B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр
C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр
D. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер
E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр
121.
Қандай регистрлер тізбектік деп аталады?
A. Ақпаратты тізбектеп жазатын және оқитын регистрлер
B. Ақпаратты параллель оқып жазатын регистр
C. Ақпаратты тізбектеп жазып, параллель оқитын регистр
D. Ақпаратты параллель жазып, тізбектеп оқитын регистр
E. Ақпаратты параллель-тізбектеп жазып, параллель-тізбектеп оқитын регистр
122.
Қандай триггер кіріс жағдайын сақтап, оны шығысқа береді?
A. D триггер
B. RS триггер
C. M триггер
D. JK триггер
E. Ттриггер
123.
Қандайэлементхалықаралықжүйеде AND болыпбелгіленеді?
A. ЖӘНЕ
B. ЕМЕС
C. НЕМЕСЕ
D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС
124.
Қандайэлементхалықаралықжүйеде NOТболыпбелгіленеді?
A. ЕМЕС
B. ЖӘНЕ
C. НЕМЕСЕ

97
D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС
125.
Қандайэлементхалықаралықжүйеде OR болыпбелгіленеді?
A. НЕМЕСЕ
B. ЖӘНЕ
C. ЕМЕС
D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС
126.
Қосқыш, азайтқыш, реверсивтіесептегіштерқайтопталуғажатады?
A. есепбағытыбойынша
B. есептеужүйесініңнегізібойынша
C. кірусигналыныңуақытыбойынша
D. элементтікбазабойынша
E. разрядтықауыстырудыұйымдастыруәдісібойынша
127.
Логикалықбіргесәйкескернеуқаншавольт?
A. 1
B. 4
C. 5
D. 3
E. 2
128.
Логикалықнольгесәйкескернеуқаншавольт?
A. 0,4
B. 4
C. 1
D. 2,4
E. 2
129.
Логикалықэлементдегенімізбұл -…
A. Ақпараттыцифрлыформадаөңдеугеарналғанқұрылғы
B. Ақпараттықорғауқұрылғысы
C. Ақпараттысақтаужәнетаратуқұрылғысы
D. Математикалықамалдардышешуалгоритмі
E. Шифратор
130.
Машинадан тәуелді регистр қалай белгіленеді?
A. MSR
B. EFLAGS/FLAGS
C. DR
D. MTRR
E. EIP/IP
131.
НЕМЕСЕ функциясын келесідей тұжырымдауға болады
A. Шығысында бір болады, тек қана сонда егер кірістердің біреуінде бір болса
B. Шығысында бір болады, тек қана сонда егер кірістердің бәрінде нольдер болғанда
C. Шығысында бір болады, тек қана сонда егер кірістерде екі немесе одан көп бірлер
болғанда
D. Шығысында ноль болады, тек қана сонда егер кірістердің біреуінде бір болса
E. Шығысында ноль болады, тек қана сонда егер кірістерде нольдер саны жұп болса
132.
НЕМЕСЕэлементібұл – …
A. Кірістерініңбәріненольберілгендешығысынданольшығатынлогикалықсхема
B. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысынданольшығаратынлогикалықсхема
C. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындабіршығаратынлогикалықсхема
D. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындаекішығаратынлогикалықсхема
E. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындаүшшығаратынлогикалықсхема
133.
Нөлдікжалауқалайбелгіленеді?

98
A. ZF
B. PF
C. AF
D. CF
E. SF
134.
Регистр-аккумуляторқалайбелгіленеді?
A. EAX/AX
B. EBX/BX
C. ECX/CX
D. EDX/DX
E. EBP/BP
135.
Скірісіболғанжағдайдатриггерқалайаталады?
A. синхронды
B. асинхронды
C. синхрондалған
D. асинхрондалған
E. статикалық
136.
Скірісіболмағанжағдайдатриггерқалайаталады?
A. асинхронды
B. синхронды
C. синхрондалған
D. асинхрондалған
E. статикалық
137.
Санағыштарқандайтриггерлерденжасалады
A. тек қана Т триггер немесе JK триггер
B. RS триггер
C. M триггер
D. асинхронды триггер
E. D триггер
138.
Сопроцессор регистрлары қалай белгіленеді?
A. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
B. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
C. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4
D. GDTR, IDTR, LDTR, TR
E. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7
139.
Стеккадрықорыныңнұсқаушысықалайбелгіленеді?
A. EBP/BP
B. ESI/SI
C. EDI/DI
D. EDX/DX
E. ESP/SP
140.
Стек нұсқаушы регистр қалай белгіленеді?
A. ESP/SP
B. EBX/BX
C. ECX/CX
D. EDX/DX
E. EAX/AX
141.
Стексегментініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. SS
B. DS
C. ES
D. CS

99
E. FS
142.
Нұсқалардың ішіндегі стек сегменті регистрінің белгіленуі?
A. SS
B. DS
C. ES
D. CS
E. FS
143.
Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 0 болғанда шығысында
сигнал 0 болатын цифрлы құрылғы:
A. Дизъюнктор
B. Конъюнктор
C. Инвертор
D. Мультиплексор
E. Дешифратор
144.
Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 1 болғанда шығысында
сигнал 1 болатын цифрлы құрылғы:
A. Конъюнктор
B. Дизъюнктор
C. Инвертор
D. Мультиплексор
E. Дешифратор
145.
Тексерурегистріқалайбелгіленеді?
A. DR
B. EFLAGS/FLAGS
C. EIP/IP
D. MTRR
E. MSR
146.
Тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
есептегіштері қайтопталуға жатады?
A. разрядтық ауыстыруды ұйымдастыру
B. әдісі бойынша
есептеу жүйесінің негізі бойынша
C. кіру сигналының уақыты  бойынша
D. элементтік база бойынша
E. есепбағытыбойынша
147.
Толужалауықалайбелгіленеді
A. OF
B. IOPL
C. NT
D. TF
E. IF
148.
Толу трассировкасының жалауы қалай белгіленеді?
A. TF
B. IOPL
C. NT
D. OF
E. IF
149.
Триггерқұрылғысының 1 жағдайындағыбөлеккірістіқалайбелгілейді?
A. S
B. J
C. T
D. D
E. R

100
150.
Триггердегенімізне?
A. Екіорнықтыжағдайғаиеқұрылғы
B. бірнешекірістердентекбірғанакірістішығысқақосуғаарналғанқұрылғы
C. кірісномерінанықтайтынқұрылғы
D. екіліккодтыунарлыкодқаайналдыруқұрылғысы
E. логикалықфункцияболыптабылмайды
151.
Триггерқұрылғысының 0 жағдайындағыбөлеккірістіқалайбелгілейді?
A. R
B. J
C. T
D. D
E. S
152.
Триггердебасқарушы (синхрондаушы) кірістіқалайбелгілейді?
A. C
B. J
C. T
D. D
E. K
153.
Триггердеесепшікірістіқалайбелгілейді?
A. T
B. J
C. K
D. D
E. R
154.
Триггердеәмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайынқалайбелгілейді?
A. K
B. J
C. T
D. D
E. R
155.
Триггердеәмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайынқалайбелгілейді?
A. J
B. K
C. T
D. D
E. R
156.
Триггерде құрылғының ақпараттық кірісін осы кірістің логикалық
деңгейіне сай қалай белгілейді?
A. D
B. J
C. T
D. K
E. R
157.
Триггердіңкөптарағанүштүрі
A. RS триггер JK триггер D триггер
B. JO триггер D триггер NO триггер
C. S триггер JK триггер JO триггер
D. QK триггер RS триггер D триггер
E. JK триггер RS триггер QK триггер

101
158.
Триггердіңқандайкірісі C символыменбелгіленеді?
A. басқарушы (синхрондаушы) кіріс
B. триггердіңқұрылғысыныңақпараттықкірісіносыкірістіңлогикалықдеңгейінесайкірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. есепші(счетный) кіріс
159.
Триггердіңқандайкірісі D символыменбелгіленеді?
A. триггердіңқұрылғысыныңақпараттықкірісіносыкірістіңлогикалықдеңгейінесай
B. кірісіқұрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. есепші(счетный) кіріс
160.
Триггердіңқандайкірісі J символыменбелгіленеді?
A. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
B. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
E. есепші(счетный) кіріс
161.
Триггердіңқандайкірісі K символыменбелгіленеді?
A. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
B. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
C. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. есепші(счетный) кіріс
162.
K символыментриггердіңқайкірісібелгіленеді?
A. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
B. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
C. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. есепші(счетный) кіріс
163.
Триггердіңқандайкірісі R символыменбелгіленеді?
A. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
B. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. есепші(счетный) кіріс
164.
Триггердіңқандайкірісі S символыменбелгіленеді?
A. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
B. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
165.
S символыментриггердіңқайкірісібелгіленеді?
A. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
B. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
166.
Триггердіңқандайкірісі T символыменбелгіленеді?
A. есепші(счетный) кіріс
B. құрылғының 0 жағдайындағыбөлеккірісі

102
C. әмбебептриггерқұрылғысының 0 жағдайындағыкірісі
D. әмбебептриггерқұрылғысының 1 жағдайындағыкірісі
E. құрылғының 1 жағдайындағыбөлеккірісі
167.
ХалықаралықжүйедеЕМЕСэлементіқалайбелгіленеді?
A. NOТ
B. OR
C. NAND
D. AND
E. NOR
168.
ХалықаралықжүйедеЖӘНЕэлементіқалайбелгіленеді?
A. AND
B. OR
C. NAND
D. NOТ
E. NOR
169.
ХалықаралықжүйедеНЕМЕСЕэлементіқалайбелгіленеді?
A. OR
B. AND
C. NAND
D. NOТ
E. NOR
170.
Цифрлысхемалардағытриггердіңнегізгіқызметі
A. Схемажұмысыныңнәтижесінсақтау
B. Алмастыру
C. Схеманыжою
D. Екіліксигналдыөңдеу
E. жою
171.
Шифраторқандайэлменеттерденқұрылады?
A. НЕМЕСЕ
B. ЖӘНЕнемесеЖӘНЕ-ЕМЕС
C. НЕМЕСЕ, НЕМЕСЕ-ЕМЕС
D. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ
E. ЕМЕС
172.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні ақпараттың n-разрядты сөзін жазу,
сақтау және оқуға арналған?
A. регистр
B. демультиплексор
C. дешифратор
D. триггер
E. шифратор
173.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні бір m кірістен кірген n-разрядты кіріс
сигналын бір n-разрядты шығыс сигналына коммутациялауға арналған?
A. мультиплексор
B. регистр
C. дешифратор
D. триггер
E. шифратор
174.
Бір m кірістен кірген n-разрядты кіріс сигналын бір n-разрядты шығыс
сигналына коммутациялауға арналған ЭЕМ-нің функционалдық түйіні?
A. мультиплексор
B. регистр
C. дешифратор

103
D. триггер
E. шифратор
175.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні бір кірістен кірген n-разрядты
сигналды әрқайсысы n-разрядты болатын бір m шығыс арнасына
коммутациялайды?
A. демультиплексор
B. мультиплексор
C. дешифратор
D. триггер
E. шифратор
176.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні екілік сандарды ондық сандарға
алмастырады?
A. дешифратор
B. регистр
C. мультиплексор
D. триггер
E. шифратор
177.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні кірісіндегі сигналдардың көлемін
есептеп, оларды n-разрядты екілік код түрінде шығаруға арналған?
A. санағыш
B. регистр
C. демультиплексор
D. триггер
E. шифратор
178.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйіні ондық сандарды екілік санақ жүйесіне
ауыстырады?
A. шифратор
B. дешифратор
C. триггер
D. регистр
E. мультиплексор
179.
ЭЕМ-нің қай функционалдық түйінінде жад элементі, басқару схемасы
және екі жағдайы: 0 және 1 болады?
A. триггер
B. регистр
C. шифратор
D. дешифратор
E. мультиплексор
180.
Элементтің кірісінде қай деңгей болғанда басқа кіріс деңгейлеріне тәуелсіз,
шығысындағы логикалық деңгейді анықтауға болады?
A. актив логикалық
B. пассив логикалық
C. элементті логикалық
D. әр элементтік логикалық
E. бір мәнді логикалық

104
Әдебиеттер тізімі
1. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б.Я. Цилькер, С.А.
Орлов. – СПб.: Питер, 2006. – 668 с.
2. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2002, 2007.
3. Гук, М. Аппаратные средства IBM PC: энциклопедия / М. Гук. – 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008. - 928 с.
4. Хамахер, К. Организация ЭВМ / К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки.- 5-е изд. – СПб.:
Питер, 2003. - 848 с.
5. Спиридонов, В.В. Проектирование структур АЛУ: учеб.пособие / В.В. Спиридонов.
– СПб.: СЗПИ, 1992. - 84 с.
6. Копейкин, М.В. Управление ЭВМ: учеб.пособие / М.В. Копейкин, В.Я. Пашкин,
В.В. Спиридонов. - Л.: СЗПИ, 1988. - 84 с.
7. Копейкин, М.В. Организация ЭВМ и систем: (память ЭВМ): учеб.по-собие / М.В.
Копейкин, В.В. Спиридонов, Е.О. Шумова. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2004. - 153 с.
8. Каган, Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: учеб.пособие для
вузов / Б.М. Каган. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 552 с.
9. Организация ЭВМ и систем: метод.указ. к выполнению лаб. работ / сост.: М.В.
Копейкин, В.В. Спиридонов, Е.О. Шумова. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. - 35 с.
10. Организация ЭВМ и систем: метод.указ. к выполнению курс. проекта / сост.: М.В.
Копейкин, В.В. Спиридонов, Е.О. Шумова. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. - 51 с.
Электронды ресурстардың мекен-жайы 1. http://www.ord.com.ru/files/org_evm
1. http://www.ord.com.ru/files/org_evm
2. http://www.gpntb.ru/win/windows/


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет