Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлім


 CR0, CR1, CR2, CR3, CR4 регистрларықандайрегистртүрлерінежатады?Pdf көрінісі
бет11/12
Дата15.03.2017
өлшемі1,95 Mb.
#9711
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4 регистрларықандайрегистртүрлерінежатады?
А. Басқару регистрлары
В. Сегментті регистрлар
С. Жалпы мақсаттағы регистрлар
D. Жадты басқару  регистрлары
E. Тексерурегистрлары
4. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4 түріндеқандайрегистрларбелгіленеді?
А. Басқарурегистрлары
В. MMX-кеңдігіндегібүтінсандықрегистрлар
С. Қалқымалынүктелі XMM-кеңдігіндегірегистрлар
D. Сопроцессор регистрі
E. Жадты басқару регистрлары
5. CS, DS, SS, ES регистрлары қандай регистр түрлеріне жатады?
А. Сегментті регистрлар
B. Жалпы мақсаттағы регистрлар
C. Басқару регистрлары
D. Жадты басқару  регистрлары
E. Тексеру регистрлары
6. D триггер
A. кіріс жағдайын сақтап, оны шығысқа береді
B. Ең қарапайым триггер
C. Басқарылуы ең қиын триггер
D. Ең аз кездесетін триггер
E. Сирек кездесетін триггер
7. DRтүрінде қандай регистр белгіленеді?
A. тексеру регистрі
B. жалаулар  регистрі
C. командалар нұсқаушысының регистрі
D. жадтардың облыс типтерінің регистрі
E. машинадан тәуелді регистр
8. DR0, DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR7 регистрлары қандай регистр
түрлеріне жатады?
A. Тексеру регистрлары
B. Сегментті регистрлар
C. Басқару регистрлары
D. Жадты басқару  регистрлары
E. Жалпы мақсаттағы регистрлар
9. EFLAGS/FLAGS түрінде қандай регистр белгіленеді?
A. жалаулар  регистрі

83
B. командалар нұсқаушысының регистрі
C. тексеру регистрі
D. жадтардың облыс типтерінің регистрі
E. машинадан тәуелді регистр
10.
EIP/IP түрінде қандай регистр белгіленеді?
A. командалар нұсқаушысының регистрі
B. жалаулар  регистрі
C. тексеру регистрі
D. жадтардың облыс типтерінің регистрі
E. машинадан тәуелді регистр
11.
GDTR, IDTR, LDTR, TR регистрлары қандай регистр түрлеріне жатады?
A. Жадты басқару регистрлары
B. Сегментті регистрлар
C. Басқару регистрлары
D. Жалпы мақсаттағы регистрлар
E. Тексеру регистрлары
12.
GDTR, IDTR, LDTR, TR түрінде қандай регистрлар белгіленеді?
A. Жадты басқару регистрлары
B. MMX-кеңдігіндегі бүтін сандық регистрлар
C. Қалқымалы нүктелі XMM-кеңдігіндегі регистрлар
D. Басқару регистрлары
E. Сопроцессор регистрі
13.
IF түрінде қандай жалау белгіленеді?
A. кідіріс жалауы
B. енгізу-шығарудың дәрежелендіру деңгейінің жалауы
C. есептің енгізілу жалауы
D. трассировка жалауы
E. толу жалауы
14.
IOPL түрінде қандай жалау белгіленеді?
A. енгізу-шығарудың дәрежелендіру деңгейінің жалауы
B. толу жалауы
C. есептің енгізілу жалауы
D. трассировка жалауы
E. кідіріс жалауы
15.
JK – триггер
A. J-орнату кірісі және К-жою кірісі және есептік кірісі
B. К-орнату кірісі және J-жою кірісі
C. Тек есептік кіріс
D. J-орнату кірісі және К-жою кірісі
E. Тек инверстік кіріс
16.
MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7 түрінде
қандай регистрлар белгіленеді?
A. MMX-кеңдігіндегі бүтін сандық регистрлар
B. Сопроцессор регистрі
C. Қалқымалы нүктелі XMM-кеңдігіндегі регистрлар
D. Басқару регистрлары
E. Жадты басқару регистрлары
17.
MMX-кеңдігіндегі бүтін сандық регистрлар қалай белгіленеді?
A. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7
B. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
C. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4

84
D. GDTR, IDTR, LDTR, TR
E. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
18.
MSR түріндеқандайрегистрбелгіленеді?
A. машинадантәуелдірегистр
B. жалауларрегистрі
C. тексерурегистрі
D. жадтардыңоблыстиптерініңрегистрі
E. командаларнұсқаушысыныңрегистрі
19.
MTRR түріндеқандайрегистрбелгіленеді?
A. жадтардыңоблыстиптерініңрегистрі
B. жалауларрегистрі
C. тексерурегистрі
D. командаларнұсқаушысыныңрегистрі
E. машинадантәуелдірегистр
20.
NT түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. есептіңенгізілужалауы
B. енгізу-шығарудыңдәрежелендірудеңгейініңжалауы
C. толужалауы
D. трассировкажалауы
E. кідірісжалауы
21.
OF түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. толужалауы
B. енгізу-шығарудыңдәрежелендірудеңгейініңжалауы
C. есептіңенгізілужалауы
D. трассировкажалауы
E. кідірісжалауы
22.
PF түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. жұптаужалауы
B. ауыстыружалауы
C. ауыстырудыңкөмекшіжалауы
D. нөлдікжалау
E. белгіжалауы
23.
RS триггердің S кірісі
A. Орнатукірісі
B. Жоюкірісі
C. Ақпараттықемескірісі
D. Жалғызкірісі
E. Таңдаурұқсаты
24.
RSтриггерлердеНЕМЕСЕ-
ЕМЕСэлементіндегірұқсатсызкомбинацияболыптабылады:
A. 11
B. 1
C. 10
D. 111
E. 0
25.
RS-триггер
A. Еңқарапайымтриггер
B. кірісжағдайынсақтап, онышығысқабереді
C. Басқарылуыеңқиынтриггер
D. Еңазкездесетінтриггер
E. Дұрысжауабыжоқ
26.
SF түріндеқандайжалаубелгіленеді?

85
A. белгіжалауы
B. жұптаужалауы
C. ауыстырудыңкөмекшіжалауы
D. нөлдікжалау
E. ауыстыружалауы
27.
ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6),
ST(7)түріндеқандайрегистрларбелгіленеді?
A. Сопроцессоррегистрі
B. MMX-кеңдігіндегібүтінсандықрегистрлар
C. Қалқымалынүктелі XMM-кеңдігіндегірегистрлар
D. Басқарурегистрлары
E. Жадтыбасқарурегистрлары
28.
TF түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. трассировкажалауы
B. енгізу-шығарудыңдәрежелендірудеңгейініңжалауы
C. есептіңенгізілужалауы
D. толужалауы
E. кідірісжалауы
29.
XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
түріндеқандайрегистрларбелгіленеді?
A. Қалқымалынүктелі XMM-кеңдігіндегірегистрлар
B. MMX-кеңдігіндегібүтінсандықрегистрлар
C. Сопроцессоррегистрі
D. Басқарурегистрлары
E. Жадтыбасқарурегистрлары
30.
ZF түріндеқандайжалаубелгіленеді?
A. нөлдікжалау
B. жұптаужалауы
C. ауыстырудыңкөмекшіжалауы
D. ауыстыружалауы
E. белгіжалауы
31.
Ақпараттыпараллельжазып, тізбектепоқитынрегистрқалайаталады?
A. параллель-тізбектік
B. параллель
C. тізбектік-параллель
D. тізбектік
E. әмбебап
32.
Ақпараттыпараллельоқыпжазатынрегистрқалайаталады?
A. параллель
B. тізбектік
C. тізбектік-параллель
D. параллель-тізбектік
E. әмбебап
33.
Ақпараттыпараллель-тізбектепжазып, параллель-
тізбектепоқитынрегистрқалайаталады?
A. әмбебап
B. параллель
C. тізбектік-параллель
D. параллель-тізбектік
E. тізбектік
34.
Ақпараттытізбектепжазатынжәнеоқитынрегистрлерқалайаталады?
A. тізбектік

86
B. параллель
C. тізбектік-параллель
D. параллель-тізбектік
E. әмбебап
35.
Ақпараттытізбектепжазып, параллельоқитынрегистрқалайаталады?
A. тізбектік-параллель
B. параллель
C. тізбектік
D. параллель-тізбектік
E. әмбебап
36.
Асинхрондыжәнесинхрондыесептегіштерқайтопталуғажатады?
A. кірусигналыныңуақытыбойынша
B. есептеужүйесініңнегізібойынша
C. есепбағытыбойынша
D. элементтікбазабойынша
E. разрядтықауыстырудыұйымдастыруәдісібойынша
37.
Ауыстыружалауықалайбелгіленеді?
A. CF
B. PF
C. AF
D. ZF
E. SF
38.
Ауыстырудыңкөмекшіжалауықалайбелгіленеді?
A. AF
B. PF
C. CF
D. ZF
E. SF
39.
Базалықрегистрқалайбелгіленеді?
A. EBX/BX
B. EAX/AX
C. ECX/CX
D. EDX/DX
E. EBP/BP
40.
Басқарурегистрларықалайбелгіленеді?
A. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4
B. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
C. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7
D. GDTR, IDTR, LDTR, TR
E. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
41.
Басқарылуыеңқиынтриггер?
A. JK-триггер
B. RS-триггер
C. D-триггер
D. Т-триггер
E. TM-триггер
42.
Бастамаиндексініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. ESI/SI
B. EDI/DI
C. ECX/CX
D. EDX/DX
E. ESP/SP

87
43.
Белгіжалауықалайбелгіленеді?
A. SF
B. PF
C. AF
D. ZF
E. CF
44.
Демультиплексоркілттерінқандайқұрылғыныңшығыстарыбасқарады?
A. дешифратор
B. регистр
C. шифратор
D. мультиплексор
E. триггер
45.
Деректеррегистріқалайбелгіленеді?
A. EDX/DX
B. EBX/BX
C. ECX/CX
D. EAX/AX
E. EBP/BP
46.
Деректерсегментініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. DS
B. SS
C. ES
D. CS
E. FS
47.
Деректерсегментініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. DS
B. SS
C. ES
D. CS
E. FS
48.
Деректердіңқосымшасегментрегистріқалайбелгіленеді?
A. ES
B. SS
C. DS
D. CS
E. FS
49.
Деректердіңқосымшасегментрегистріқалайбелгіленеді?
A. ES
B. SS
C. DS
D. CS
E. FS
50.
Дешифраторқандайэлменеттерденқұрылады?
A. ЖӘНЕнемесеЖӘНЕ-ЕМЕС
B. НЕМЕСЕ
C. НЕМЕСЕ, НЕМЕСЕ-ЕМЕС
D. ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ
E. ЕМЕС
51.
Дизъюнкторбұл -…
A. Текқанасондаегербарлықкірістерінделогикалық 0 болғандашығысындасигнал 0
болатынцифрлықұрылғы

88
B. Текқанасондаегербарлықкірістерінделогикалық 1 болғандашығысындасигнал 1
болатынцифрлықұрылғы
C. Текқанасондаегербарлықкірістерінделогикалық 1 болғандашығысындасигнал 0
болатынцифрлықұрылғы
D. Текқанасондаегербарлықкірістерінделогикалық 0 болғандашығысындасигнал 1
болатынцифрлықұрылғы
E. Текқанасондаегербарлықкірістерінделогикалық 1 болғандашығысындасигнал 2
болатынцифрлықұрылғы
52.
Дизъюнкция дегеніміз
A. Логикалық қосу
B. Логикалық терістеу
C. Логикалық көбейту
D. әртүрлі мән
E. Пирс бағдары
53.
Егер дешифратордың шығыстар саны 64 болса, онда кіріс код
комбинациясы қанша разрядты болады?
A. 6
B. 5
C. 7
D. 32
E. 1
54.
Егер ЖӘНЕ-ЕМЕС элементінің бірінші және екінші кірістеріне бірлер
берілсе, онда шығысында:
A. 0
B. 2
C. 1
D. 3
E. 4
55.
Егер логикалық элемент ЕМЕС-тің кірісне бір берсек онда шығысында:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
56.
Егер НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементінің бірінші және екінші кірістеріне ноль
берілсе, онда шығысында:
A. 1
B. 0
C. 2
D. 3
E. 4
57.
Екі орнықты жағдайға ие құрылғы
A. Триггер
B. Мультиплексор
C. Дешифратор
D. Счетчик
E. Регистр
58.
Екілік және екілік емес есептегіштер қай топталуға жатады?
A. есептеу жүйесінің негізі бойынша
B. есеп бағыты бойынша
C. кіру сигналының уақыты  бойынша

89
D. элементтік база бойынша
E. разрядтық ауыстыруды ұйымдастыру әдісі бойынша
59.
Енгізу-шығарудың дәрежелендіру деңгейінің жалауы қалай белгіленеді?
A. IOPL
B. OF
C. NT
D. TF
E. IF
60.
Еңкөпкездесетінтриггер?
A. D-триггер
B. JK-триггер
C. RS-триггер
D. Т-триггер
E. TM-триггер
61.
Еңқарапайымтриггерол?
A. RS-триггер
B. JK-триггер
C. D-триггер
D. Т-триггер
E. TM-триггер
62.
Есептегішрегистрқалайбелгіленеді?
A. ECX/CX
B. EBX/BX
C. EAX/AX
D. EDX/DX
E. EBP/BP
63.
Есептіңенгізілужалауықалайбелгіленеді?
A. NT
B. IOPL
C. OF
D. TF
E. IF
64.
Жадтардыңоблыстиптерініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. MTRR
B. EFLAGS/FLAGS
C. DR
D. EIP/IP
E. MSR
65.
Жадтыбасқарурегистрларықалайбелгіленеді?
A. GDTR, IDTR, LDTR, TR
B. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
C. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4
D. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7
E. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
66.
Жадыұяшықтарынадресациялауғаарналғанқұрылғы
A. Дешифратор
B. Мультиплексор
C. Триггер
D. Счетчик
E. Регистр
67.
Жалауларрегистріқалайбелгіленеді?

90
A. EFLAGS/FLAGS
B. EIP/IP
C. DR
D. MTRR
E. MSR
68.
Жаңартужалауықалайбелгіленеді
A. RF
B. VM
C. AC
D. VIF
E. VIP
69.
ЖӘНЕэлементібұл – …
A. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындабіршығаратынлогикалықсхема
B. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысынданольшығаратынлогикалықсхем
C. Кірістерініңбәріненолькелгендеғанашығысындабіршығаратынлогикалықсхема
D. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындаекішығаратынлогикалықсхема
E. Кірістерініңбәрінебірлеркелгендеғанашығысындаүшшығаратынлогикалықсхема
70.
Жұптаужалауықалайбелгіленеді?
A. PF
B. CF
C. AF
D. ZF
E. SF
71.
Инверсиядегеніміз
A. Логикалықтерістеу
B. Логикалыққосу
C. Логикалықкөбейту
D. әртүрлімән
E. Пирсбағдары
72.
Инверторбұл –
A. Логикалық элемент (НЕ)
B. Логикалықэлемент (ЖӘНЕ-ЕМЕС)
C. Логикалықэлемент(НЕМЕСЕ-ЕМЕС)
D. Логикалық элемент (ЖӘНЕ)
E. Логикалық элемент (НЕМЕСЕ)
73.
Инвертордың қанша кірісі бар?
A. 1
B. 4
C. 5
D. 3
E. 2
74.
Инвертордың қанша шығысы бар?
A. 1
B. 5
C. 3
D. 2
E. 4
75.
Инвертордың қарапайым логикалық функциясы
A. Кіріс сигналының деңгейін керіге алмастыру
B. Сигналды күшейту
C. Сигналды бұрмалау
D. Сигналды графикалық ақпаратқа айналдыру

91
E. Сигналды төмендету
76.
Какой регистр обозначается как EDI/DI?
A. Қабылдауыш индексінің регистрі
B. Деректер регистрі
C. Бастама индексінің регистрі
D. Еспептегіш регистр
E. Регистр-Аккумулятор
77.
Кідіріс жалауы қалай белгіленеді?
A. IF
B. IOPL
C. NT
D. TF
E. OF
78.
Кіріс сигналын шығыс сигналы терістейтін цифрлы құрылғы
A. Инвертор
B. Дизъюнктор
C. Конъюнктор
D. Мультиплексор
E. Дешифратор
79.
Код сегменті регистрінің белгіленуі қайсы?
A. CS
B. SS
C. ES
D. DS
E. FS
80.
Код сегментінің регистрі қалай белгіленеді?
A. CS
B. SS
C. ES
D. DS
E. FS
81.
Командалар нұсқаушысының регистрі қалай белгіленеді?
A. EIP/IP
B. EFLAGS/FLAGS
C. DR
D. MTRR
E. MSR
82.
Коммутацияға арналған құрылғыны атаңыз
A. Мультиплексор
B. Триггер
C. Санағыш
D. Дешифратор
E. Регистр
83.
Конъюнктор бұл -…
A. Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 1 болғанда шығысында сигнал 1
болатын цифрлы құрылғы
B. Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 0 болғанда шығысында сигнал 0
болатын цифрлы құрылғы
C. Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 1 болғанда шығысында сигнал 0
болатын цифрлы құрылғы
D. Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 0 болғанда шығысында сигнал 1
болатын цифрлы құрылғы

92
E. Тек қана сонда егер барлық кірістерінде логикалық 1 болғанда шығысында сигнал 2
болатын цифрлы құрылғы
84.
Көрсетілген логикалық элменеттердің қасысы тек бір ғана кіріс және
шығыстан тұрады?
A. ЕМЕС
B. ЖӘНЕ
C. НЕМЕСЕ
D. НЕМЕСЕ-ЕМЕС
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС
85.
Қабылдауышиндексініңрегистріқалайбелгіленеді?
A. EDI/DI
B. EBX/BX
C. ECX/CX
D. EDX/DX
E. ESP/SP
86.
Әрбір ондық разряд цикл периоды N=10 болатын екілік есептегіш болып
табылатын есептегіш?
A. ондық
B. азайтқыш
C. реверсивті
D. қосқыш
E. сақиналы
87.
Қай есептегіште кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік
санның бірге артуын болдырады?
A. Қосқыш
B. азайтқыш
C. реверсивті
D. ондық
E. сақиналы
88.
Кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге артуын
болдыратын есептегіш?
A. қосқыш
B. азайтқыш
C. реверсивті
D. ондық
E. сақиналы
89.
Қай есептегіште кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік
санның бірге кемуін болдырады?
A. азайтқыш
B. қосқыш
C. реверсивті
D. ондық
E. сақиналы
90.
Кезекті импульстың кіріске кіруі есептегіштегі екілік санның бірге кемуін
болдыратын есептегіш?
A. азайтқыш
B. қосқыш
C. реверсивті
D. ондық
E. сақиналы
91.
Қай есептегіштің жұмысында қосу режимінінен азайту режиміне және
керісінше ауысу жүреді?
A. реверсивті

93
B. азайтқыш
C. қосқыш
D. ондық
E. сақиналы
92.
Жұмысында қосу режимінінен азайту режиміне және керісінше ауысу
жүретін есептегіш?
A. реверсивті
B. азайтқыш
C. қосқыш
D. ондық
E. сақиналы
93.
Қай триггердің сигналдары кіріске берілген мезеттен бастап оның
жұмысына әсер етеді?
A. синхронды триггер
B. біртактілі(однотактный)
C. көптактілі(многотактный)
D. асинхронды триггер
E. екісатылы
94.
Қалқымалы нүктелі XMM-кеңдігіндегі регистрлар қалай белгіленеді?
A. XMM0, XMM1, XMM2, XMM3, XMM4, XMM5, XMM6, XMM7
B. CR0, CR1, CR2, CR3, CR4
C. MMX0, MMX1, MMX2, MMX3, MMX4, MMX5, MMX6, MMX7
D. GDTR, IDTR, LDTR, TR
E. ST(0), ST(1), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), ST(6), ST(7)
95.
Қандай регистр CS  түрінде  белгіленеді?
A. код сегментінің регистрі
B. стек сегментінің регистрі
C. деректер сегментінің регистрі
D. деректер сегментінің қосымша регистрі
E. командалар нұсқаушысының регистрі
96.
Қандай регистр DS түрінде  белгіленеді?
A. деректер сегментінің регистрі
B. стек сегментінің регистрі
C. деректер сегментінің қосымша регистрі
D. код сегментінің регистрі
E. командалар нұсқаушысының регистрі
97.
Қандай регистр ES түрінде  белгіленеді?
A. деректер сегментінің қосымша регистрі
B. стек сегментінің регистрі
C. деректер сегментінің регистрі
D. код сегментінің регистрі
E. командалар нұсқаушысының регистрі
98.
Қандай регистр SS түрінде  белгіленеді?
A. стек сегментінің регистрі
B. деректер сегментінің қосымша регистрі
C. деректер сегментінің регистрі
D. код сегментінің регистрі
E. командалар нұсқаушысының регистрі
99.
Қандай есептегіш жоғарғы разрядтан ығысқан ақпарат төменгі разрядқа
енгізілетін ығысу регистрі түрінде құрылады?
A. сақиналы
B. азайтқыш

94
C. реверсивті
D. ондық
E. қосқыш
100.
Қандай есептеуіштер есеп бағыты бойынша топталады?
A. қосқыш, азайтқыш, реверсивті
B. екілік, екілік емес
C. асинхронды,  синхронды
D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған
101.
Қандай есептеуіштер есеп бағыты бойынша топталады?
A. қосқыш, азайтқыш, реверсивті
B. екілік, екілік емес
C. асихронды,  синхронды
D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған
102.
Қандай есептеуіштер есептеу жүйесінің негізі бойынша топталады?
A. екілік, екілік емес
B. қосқыш, азайтқыш, реверсивті
C. асинхронды,  синхронды
D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған
103.
Қандай есептеуіштер кіру сигналының уақыты  бойынша топталады?
A. асинхронды,  синхронды
B. екілік, екілік емес
C. қосқыш, азайтқыш, реверсивті
D. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған
104.
Қандай есептеуіштер разрядтық ауыстыруды ұйымдастыру әдісі бойынша
топталады?
A. тізбектей ауыстыру, параллель ауыстыру, аралас (топтық) ауыстыру
B. екілік, екілік емес
C. асинхронды,  синхронды
D. қосқыш, азайтқыш, реверсивті
E. ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде құрылған
105.
Қандай жағдайда логикалық элемент ЖӘНЕ-ЕМЕС шығысында
логикалық ноль шығарады
A. Оның барлық кірістерінде ноль болғанда
B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда
C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда
D. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде
E. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде
106.
Қандай жағдайда логикалық элемент НЕМЕСЕ шығысында логикалық
ноль шығарады
A. Оның барлық кірістерінде ноль болғанда
B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда
C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда
D. Оның барлық кірістерінде нольдер бірлермен кезектескенде
E. Оның барлық кірістерінде нольдер мен бірлер саны жұп болғанда
107.
Қандай жағдайда логикалық элемент НЕМЕСЕ-ЕМЕС шығысында
логикалық бір шығарады
A. Оның барлық кірістерінде нольдер  берілгенде
B. Оның барлық кірістерінде нольдер және бірлер саны бірдей болғанда

95
C. Оның барлық кірістерінде бір болғанда
D. Оның барлық кірістерінде нольдер мен бірлер саны жұп болғанда
E. Оның барлық кірістерінде бірлер саны жұп болғанда

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет