«интеграция казахстанской науки в международное научно образовательное пространство»Pdf көрінісі
бет23/42
Дата15.03.2017
өлшемі8,62 Mb.
#9639
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42

Қысқаша тҥйіндеме 

Бұл  мақалда  автор  келесi  кӛрсеткiштер  бойынша  ЖОО-ның  бәсекеге 

қаблеттілігін бағалауда кешендi әдiс қолдануды ұсынады: бiлiм беру сапасы, 

корпоративтік  ортаның  жағдайы,  сыртқы  имиджд,  маркетинг  факторлары 

және еңбек нарығының талаптарына сәйкестiк. Краткое резюме 

В данной работе автором предлагается применить комплексный метод 

к оценке конкурентоспособности ВУЗа по следующим  показателям: качества 

образования,  состояния  внутрикорпоративной  среды,  внешнего  имиджа, 

маркетинговых факторов и соответствия требованиям рынка труда.  

O: 

- finding partners for joint quality of 

educational services

-develop industry standard "Quality 

Management Systems. Particular 

requirements for the application of ISO 9001: 

2000 for the higher professional education 

institutions "; 

- implement the harmonization and updating 

of the existing legal framework in the field of 

education with international standards and 

regulations; W: 

-competitors 

- staff turnover 

 

S: 

-an experience-nematerialny character 

education outcomes 

-the continuity of the educational process and 

the consumption of their results; 

-duration and the complexity of the 

educational process and its complexity (50-60 

various disciplines); 

-significant number of specialties;consuming 

are the state, employers and students; 

-no industry requirements for quality 

management system of universities

-governmental support 

 

 

 T: 

- the entry of new competitors in 

educational services 

- changes in tax rates 

- inflation 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


215 

 

Executivesummary 

In the given work as the author it is offered to apply a complex method to an 

estimation  of  competitiveness  of  the  Higher  educational  institution  on  following 

indicators:  qualities  of  formation,  a  condition  of  the  intracorporate  environment, 

external image, marketing factors and conformity to labor market requirements. 

 

ӘОЖ 338.488 (574.) Абылай Б. С. 

«Туризм» мамандығының 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: 

Маженова Ж. А. – «Туризм» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

ОЙЫН-САУЫҚ ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР-ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУДІҢ БІР 

БӚЛШЕГІ РЕТІНДЕ 

 

Тҥйін сӛздер:  кинотеатр, киносенс,  инновация,  технология,  кӛрермен, 

3D пішін, акустикаКлючевые  слова:кинотеатр,  киносенс,  инновация,  технология, 

зритель, 3D формат, акустика. Keywords: movie theater, film psychic, innovation, technology, viewer, 3D 

format, acoustics.  

Инновация  және  олардың  дамуы  дәстүрлі  ғылыми-техникалық  ӛрлеу 

бағыты ретінде болып кӛрінеді. Дегенмен, «инновация» түсінігі мазмұны мен 

мәні    кӛлемі  кең.  Инновация  саласы  ғылыми-техникалық  зерттеулер  және 

туындыларды  тәжірибеде  пайдалану  қамту    ғана  емес,  сонымен  қатар 

ұйымдарда,  маркетингке,  үдерістерде,  ӛнімдерде  ӛзгерістерде  қоса 

есептегенде.  

Кинотеатр  –  кӛпшілік  алдында  кинофильмдерді  кӛрсетуге  арналған 

қоғамдық  мекеме.  Кинотеатрдағы  басты  орын  кӛлемі  30  метр  болатын 

арнайы  кең  экранмен  және  акустикалық  жүйемен  қамтамасыз  етілген 

кӛрермендер  залы  болып  табылады.  Заманауи  кинотеатрлардың  бірнеше 

кӛрермендер  залы  бар  және  олардың  әрқайсысында  ауаны  желдету  жүйесі 

міндетті түрде қамтамасыз етілген.  

Заманауи  акустикалық  жүйелер  әртүрлі  бӛлектенген  дыбыстық 

каналдардан 

тұрады. 


Жоғары 

сапалы 


кинотеатрлар 

акустикалық 

жарларымен, тӛбелерімен және  декоративтік жарық жүйесімен сипатталады. 

Кинотеатрларда  кӛрермендерге  арналған  фойе,  гардероб,  буфет,  қызметтік 

орындар  қамтамасыз  етіледі.  Бұрын  КСРО  кинотеатрлары  айтарлықтай  ірі 

болған және мұнда бір мезгілде 2500  – 4000  кӛрермендерді сыйғыза алған. 

Заманауи  кинотеатрлар  кӛрермендердің  аз  санына  есептелген,  әдетте  бір 

кинозалдағы орындар саны 200 – 300. 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

216 

 

Моноэкран – бір экранмен қамтамасыз етілген кинотеатрлар.  Миникомплекс – экрандар саны 2 – 8 дейін болатын комплекс. 

Мультиплекс– залдар саны 9 – 15 аралығын қамтитын кинотеатрлар. 

Мегаплекс -  16дан жоғары залдар санын қамтитын кинотеатрлар (тек 

қана Мәскеуде бар). 

Кинокомплекс  -    Сауда  Ойын  –  сауық  орталықтарында  орналасқан 

кинотеатрлар. 

«Бірінші  экран»  кинотеатрлары  –  барлық  елдер  бойынша  бірінші 

кӛрсетілім (премьера) фильмдерін кӛрсетеді. 

«Екінші  экран»  кинотеатрлары  –  премьерадан  кейін  2  –  3  апта  ӛткен 

соң фильмдерді кӛрсетеді [1]. 

Сауда және Ойын – сауық орталықтарының Қазақстанда кӛптеп пайда 

болуы  кинотеатрлар  нарығын    күшейтті.  Сауда  және  Ойын–сауық 

орталықтары  кинотеатрлық  операторлардың,  мысалы  Star  Cinema,  «Кино- 

макс»,  «Кронберк-Синема»  секілді  операторлық  серіктестікке  отыруына 

ықпал  етті.  Star  Cinema  «Сити-плюс»  сауда  және  ойын–сауық 

орталықтарында,  ал  Мега  Алматыда  8  залдық  мультиплекс  ашылды. 

«Есентай  парк»  комплексінде  Қазақстандық  кәсіпкерлер  12  залдық 

кинотеатрлар  ашуды  ойлауда.  Астана  қаласының  тӛрт  сауда  және  ойын  – 

сауық  орталықтарында  мультиплекстер  ашуды  кӛздеуде.  Бұл  жобалардың 

барлық  кино  нарығының  дамуына  және  бәсекелестіктің  күшеюіне  ықпал 

етеді. 

Кӛрермендер  құрамының  ӛсімі  айтарлықтай  кӛп  емес,  сондықтан келушілер  саны  барлық  кинотеатрларда  азаюы  мүмкін.  Киномандар 

кинокомплекстерге  ұмтылады,  себебі  оларға  әртүрлі  репертуарлар 

ұсынылады  Кӛп  залдық  кинотеатрларда  бірмезгілде  әртүрлі  жанрдағы  10  -

12ге  жуық  фильмдер  кӛрсетілсе,  моноплекстер  тек  3  –  ке  жуық  фильмдер 

кӛрсетіледі.  Мультиплекстағы  кӛрсетілімдер  әрбір  15  –  20  минут    сайын 

басталады.  

Бәсекелестік күресте  кӛп артықшылыққа ие Сауда және Ойын – сауық  

орталықарындағы кинотеатрлар. Себебі онда келушілер саны жоғары.  

Қазіргі  таңда  Қазақстанда  30  заманауи  кинотеатрлар,  50  –  ге  жуық 

залдар  бар.  Кӛрермендердің  негізгі  құрамы  –  жастар,  сонд  мектептер    мен 

жоғарғы  оқу  орындарындағы  емтихан  тапсыру  мезгілі  кинотеатрлар  үшін 

қиын кезең болып табылады [2].  

 

Кесте-1  2010-2014  жылдардағы  Қазақстан  Респубикасында  кинотеатр қызметтерінің негізгі кӛрсеткіштері 

 

№  Атауы 2010 

2011 


2012 

2013 


2014 

Киноқойылымды жүзеге асыратын 

ұйымдар, бірлік 

123 

118 


127 

125 


116 

Тұрақты 87 

94 


97 

97 


96 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


217 

 

кинотеатрлар, бірлік 

Тұрақты және Жылжымалы 

Киноқондырғылар 

саны,бірлік  

364 


357 

397 


383 

383 


Келулер саны, 

мың адам  

1 0 0 7 9 

, 4 

10 933,4  13 410,1  13 201,5  12 795,5 Киносеанстардың 

саны, бірлік  

345,4 


360,4 

420,1 


441,7 

537,8 


 

Үш залды кинотеатрларда инвестицияның орталығы сиымдылығы кем 

дегенде  600  –  700  мың  доллар.  Ӛтемділік  мерзімі  –  4-5  жыл,  кино 

операторлардың рентабельдігі (пайдалылығы) – 20% – 30%.  

Қызметтер  кірісі  (бар  ойын  автоматтары,  аттракциондар)  жалпы 

кірісінің 20% - ын қамтиды, кинофильмдерді кӛрсету алдында коммерциялық 

жарнамалық роликтер кӛрсетіледі, 100 орындық залдығы 30 секундтық ролик 

бағасы  –  30$.  Жарнамаларды  жалға  алу  жалпы  кірістің  5  –  6%  қамтиды. 

Әлемдегі  ең  керемет  кинотеатрға  Скандинавиядағы  5о-ші  жылдардың 

ортасында  құрылған  «Дракен»  кинотеатры  жатады.  Перде,  креслолар  және 

жарлар  ағаштан  жасалған  (Викингтер  қайығына  ұқсас).  Қазір  «Дракен»  - 

кинофестивальдің  орталық  алаңыда    «Оскар»  номинациясын  марапаттау 

салтанаты жыл сайын ӛтеді [3]. 

Қазақстан 

территориясында 

кинотеатрлар 

орталықтарында 

инновациялық  технологиялар  мен  қондырғылар  кӛмегімен  тұтынушыларға 

кӛмек кӛрсету жыл санап артып келеді.  

Ал  қазіргі  уақытта  технологияның  дамыған  заманында  инновациялық 

технологияларсыз күнделікті ӛмірді сүру жағдайын елестету мүмкін емес.  

Мемлекетіміздің  аумақтарында  және  облыс  орталықарында  2014 

жылдың 

статистикалық мәліметтеріне 

сүйенсек 

халыққа 

кино 


қойылымдарын жүзеге асыратын 116 кәсіпорын бар, ал оның ішінде тұрақты 

кинотеатрлар 

саны 

96-ға 


жуық. 

Бұл 


кӛрсеткіштер 

туындайтын 

тұжырымдама,кинотеатр  қызметтерін    тұрғылықта  халықтардың  тұтынуы 

жоғары деңгейде деп айтсақ болады.  

Ғылыми-техникалық  прогрестің  дамыған  уақытанда  қазақстандық 

кинотеатрлар қызметтеріне 3-D пішіндегі,  5-D пішіндегі және 8-D пішіндегі 

инновациялық  технологиялар  енгізсе  тұтынушылар  саны  2014  жылдың 

кӛрсеткіші  бойынша  12,  795,5  мың  келушілер  санынан  жыл  санап  артады. 

Кинотеатрлар  қызметін  және  ондағы  кӛрсетіліп  жатқан  кино  сеанстардың 

әсіресе,  оның  ішінде  отындық  кино  сапасын  арттыру  керек  сонда  ӛз 

кӛрермендерімізді  жоғалтып  алмаймыз.  Осы  кинотеатр  қызметтері  арқылы 

халыққа  ұлттық  тәлім-тәрбие  беруды  ұмыспағанымыз  жӛн.  Инновациялық 

қызмет кӛрсету-заман талабының бәсекеге қабілетті құралы болып отыр.  

 

Нарх

оз

 Уни

ве

рсит

ет

і218 

 

Әдебиеттер: 

1. Джампейсова К. К. Индустрия развлечений: учебное пособие / К. К. 

Джампейсова.  –  Алматы:    КазЭУ  им.  Т.  Рыскулова,  Издательство 

«Экономика», 2013. -309 с. 

2. Қазақстан туризмі. 2010-2014   Статистикалық жинақ: Астана 2015ж 

82 б. 

3.  Новиков  В.С.  Инновации  в  туризме.  Учебное  пособие.-М.:ИЦ «Академия», 2007г. – 195с. 

 

Қысқаша тҥйіндеме 

Инновациялық  қызмет  туристік  қызмет  кӛрсетулердің  бір  бӛлшегі 

ретінде.  Инновациялық  технологияларды  кең  кӛлемде  қолдану  ғылыми-

техникалық  дамуда  жаһандық  мәселе  болып  табылады,  әсіресе  қызметтің 

барлық  саласында  елеулі  ӛзгерістерге  алып  келді,  атап  айтсақ,  білім 

жүйесінде,  денсаулық,  экономика  және  мәдениетте  және  т.б.  Бұл  мақалада 

автор, елдің мәдени салаларындағы  инновациялық технологияның дамуына 

сипаттама берген. Ӛз мақаласында автор халыққа қызмет кӛрсететін мәдени 

орталықтар  туралы  статистикалық  мәліметтерге  сүйеніп  талдау  жұмыстары 

жасалынған.  Мақалада  мемлекет  кинотеатрлардағы  атап  айтсақ,  3-D 

пішіндегі,    5-D    және  8-D  пішіндегі  инновациялық  бағдарламалар 

кӛрсетілген.  

Краткое резюме 

Инновационная  деятельность  является  частью  туристской  услуги. 

Развитие  и  широкое  применение  инновационных  технологии  является 

глобальной 

тенденцией 

научно-технического 

прогресса, 

которые 


инновационные технологии привели к значительным изменениям во многих 

сферах  деятельности,  таких  как  образование,  зравоохранение,  экономика, 

культура    и  другие.  В  данной  статье  автор  дает  характеристику  в  развития 

инновационных  технологии  в  культурных  отраслях  страны.  Автором 

использованы  статистистические  данные  о  культурных  центрах  услуг 

населения и сделан анализ сфере. В статье показано развитие инновационных 

программ, представленных в  кинотеатрах страны, таких как, 3-D формат,  5-

D  және 8-D формат. Executivesummary 

Innovative  activity  is  part  of  tourist  service.  Development  and  broad 

application innovative technologies is a global tendency of scientific and technical 

progress which innovative technologies have led to considerable changes in many 

fields  of  activity,  such  as  education,  health  care,  economy,  culture  and  others.  In 

this  article  the  author  gives  the  characteristic  in  developments  innovative  to 

technology  in  cultural  branches  of  the  country.  The  author  has  used 

statististichesky  data  on  the  cultural  centers  of  services  of  the  population  and  the 

analysis to the sphere is made. Development of the innovative programs submitted 

at  movie  theaters  of  the  country  such  as,  3-D  format  is  shown  to  5-D  zhena  in 

article, 8-D format. 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


219 

 

УДК-004.4  

                                               Айтпаков Р.И. 

Студент 2 курса специальности 

«Учет и аудит» 

Университет «НАРХОЗ» 

Научный руководитель – Исамбаева Г.М. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНДРОИД В КАЗАХСТАНЕ 

 

Тҥйіндісӛздер: операциялық жүйе android, ұялы құрылғылар. Ключевые  слова:  операционная  система,  андроид,  мобильные 

устройства. Keywords: perating system, Android, mobile device. 

 

И  так  прежде  чем начать свою  статью  хотел  бы немного рассказать о самом  Андроиде,  что  же  это  такое  и  чем  же  этот  зеленый  робот  может 

помочь нам в повседневной жизни. 

Операционная система Андроид – это на данный момент самая удобная 

система  для  использования,  это  простая  и  полностью  открытая  система. 

Самый  большой  плюс  этой  ОС  –  это  еѐ  открытость,настроить  можно 

абсолютно  все,  начиная  с  различных  оболочек,  которые  можно  скачать  в 

магазине  приложений,  заканчивая  множеством  прошивок,  которые  можно 

поставить, проделав некоторые манипуляции с телефоном.  

И  так,  после  моего  нудного  рассказа  об  Андроиде:  почему  именно 

Андроид? И где рассказ об использовании в Казахстане! Все по порядку!  

Эту  тему  я  выбрал конечно  же  непосредственно  из  любви  к  этой  ОС. 

Счастливым пользователем Андроида я стал еще в далеком 2010 году, когда 

приобрел прекрасный смартфон «Googlenexuss». 

Наверное,  в  то  время  это  был  один  из  лучших  смартфонов  на  этой 

операционке. Это был Nexus, а значит это голый Андроид, всегда последняя 

прошивка.На  этот  телефон  было  огромное  количество  неофициальных 

прошивок.  После  некоторого  времени  я  стал  много  читать  информации  на 

форумах  и  тут  я  начал  уже  более  конкретно  знакомиться  с  этой  ОС.  Я 

переставил  огромное  количество  прошивок,  переделал  огромною  кучу 

манипуляций с телефоном и после всего этого опыта могу сказать, что лучше 

официальной  прошивки  ничего  нет!  А  голый  Андроид  оставил  только 

лучшее впечатление. После голого Андроида я понял, какие бы компании не 

выпускали  свои  оболочки  (HTCsense,  touchwiz  –  у  Samsung),  все  равно 

компания  Google  вложила  больше  денег  на  разработку  дизайна,  и  всегда 

голый Андроид считался лучшим и до сих пор[1]. 

На  Андроиде  выпускают  смартфоны  большое  количество  компании, 

это такие гиганты, как Samsung, Sony, HTC, LG, но сейчас и много не очень 

известных  китайских  компаний,  которые  в  последнее  время  делают  очень 

хорошие телефоны.  

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


220 

 

На  данном  графике  можно  увидеть  использование  GoogleAndroid  в 2010 году. Именно с этого года я и стал пользоваться этой ОС и тут конечно 

же видно, как сильно преобладает IOS над Андроид.  

 

 

 Но  в  2010  году  Андроид  был  еще  молодой  операционкой  и  не  такой 

популярной.  Но  Буквально двух  лет  хватило  Google,  чтобы  заполонить  уже 

половину мира своей операционкой!  

 

  

А  вот  и 2015  год и,  конечно же,  график.  Тут  можно  уже  увидеть,  как 

много  стало  различных,  не  особо  известных,китайских  компании  делать 

телефоны на Андроиде, ну и, конечно же, самую большую часть этого пирога 

заполняет Андроид. 

 

  

Теперь поговорим об использовании зеленого робота в Казахстане. 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

221 

 

 На  рисунке  видна  карта,  на  которой  изображено  преобладание 

определенной  ОС  в  разных  регионах,  и  как  мы  можем  увидеть,  зеленым 

цветом закрашен наш регион[3].  

Я  думаю,  чтов  нашей  стране  пользуются  большим  количеством 

телефонов  на  Андроиде  не  только  из-за  высоких  цен  на  продукцию  Apple. 

Конечно  же  цены  сказываются  на  выборе,  но  также  сказывается  огромный 

выбор устройств на ОС Android. 

Как мы уже поняли по графикам сейчас есть два главных соперника по 

ОС. Это конечно же Android и IOS. Но, к сожалению, у компании Apple нет 

представительства  в  Казахстане,  это  значит,  что  поставка  происходит  через 

другие  компании,и это  приводит к  высоким  ценам  на  технику.  В  Казахстан 

официально  поставляют  телефоны  такие  компании  как:  Samsung,  LG,  HTC, 

Sony,  у  этих  компании  в  нашей  стране  есть  представительство.  Это  значит, 

что  есть  официальные  магазины  этих  компании,  гарантийные  сервисы,  и, 

самое главное, реклама устройств этих компании! Покупая смартфоны этих 

производителей пользователи получают официальную гарантию. При каких- 

либо  проблемах  с  устройством  телефон  будет  чиниться  в  официальном 

гарантийном  сервисе.  Люди  понимают,  что  лучше  сделать  выбор  с  сторону 

этих компании, чтобы не испытывать проблем в дальнейшем с устройством. 

Это как тоже важный фактор,из- за которого в Казахстане больше выбирают 

Андроид.  

 

Литература: 

1.

 

http://moydrugpc.ru/chto-takoe-operatsionnaya-sistema-android 2.

 

http://anokalintik.ru/android-operacionnaya-sistema-android.html 3.

 

http://yvision.kz/post/34992  

 

  

 

  

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


222 

 

Қысқаша тҥйіндеме 

Менкүнделіктіӛмірдетелефондарӛтемаңыздырӛл, 

бізтелефонақпараттыңүлкенкӛлеміналуға, 

күнсайынатқаратынынайтқымкеледі.Телефонәрбірадамендіәрдайымқолыңыз

да.  Әрбірадамда  смартфонбар,  қазіртіптібалаларӛзұялытелефондыбар. 

Біраққандайолкірпішболареді, 

операциялықжүйеніңжоқтелефонмен 

болғанеді. 

Біз, 


қуаттүймешігінбасыңызсайынбізкӛріпбіріншінәрсеоперациялықжүйеболып 

табылады, 

бірақәркімӛзтаңдауларынжасайды. 

ИнтернетемысIOSжәнеAndroidжанкүйерлерарасындағысоғыс, 

бірақменіңойымша, 

бұлемеседі, 

егербізқазірқандайкӛргенемеседі, 

бізӛтеқуаттықұрылғықалтаңызғаүйлеседі, 

ӛйткенімұндайкүштібәсекелестікбарекенінқуаныштымын.  Және,  әрине,  - 

негеменAndroidтаңдады!  Ол  басқа  ӛндірушілердің  смартфондар  үлкен 

эстрадалық болғандықтан, және ашық OS ӛйткені! 

 

Краткое резюме 

Хотелось  бы  сказать  что,  телефоны  в  повседневной  жизни  играют 

очень  большую  роль,  каждый  день  мы  получаем  огромное  количество 

информации  из  телефона  .  Телефон  у  каждого  человека  в  настоящее  время 

всегда  под  рукой.  У  каждого  человека  есть  смартфон,  сейчас  даже  у  детей 

есть свой телефон. Но что бы было с телефоном без операционной системы, 

это  был  бы  просто  кирпич.  Каждый  раз,  когда  мы  нажимаем  на  кнопку 

включения  первое  что  мы  видим  это  операционную  систему,  да  каждый 

делает свой выбор. В интернете идет будто бы война между любителями IOS 

и Android, но я даже рад что есть такая сильная конкуренция, ведь если бы ее 

не  было  мы  бы  не  увидели  того  что  мы  имеем  сейчас  а  имеем  мы  очень 

мощное  устройство  помещающееся  в  карман.  Ну  и  конечно  же  -  почему  я 

выбрал  Андроид!  Потому  что,  это  большой  выбор  смартфонов  других 

производителей, и потому что открытость ОС!   

Executive summary 

I  would  like  to say  that  the phones  in  daily  life play  a  very  important  role, 

every  day  we  get  a  huge  amount  of  phone  information.  Phone  each  person  now 

always  at  hand.  Each  person  has  a  smartphone, now  even  the  children  have  their 

own  cell  phone.  But,  what  would  have  happened  with  the  phone  without  an 

operating  system,  it  would  be  a  brick.  Every  time  we  press  the  power  button  the 

first thing we see is the operating system, but everyone makes their choice. On the 

internet is supposedly a war between IOS and Android fans but I'm glad that there 

is such strong competition, because if it was not we would not have seen what we 

have now and we have a very powerful device fits in your pocket. And, of course, - 

why  I  chose the  android!  Because it is a  large variety  of  smartphones from  other 

manufacturers, and because open OS! 

 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


223 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   42
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет