Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла ЕсімPdf көрінісі
бет14/17
Дата28.12.2016
өлшемі2,75 Mb.
#665
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2016  №1  (30)

89
бойынша 25 жылға айдалып кете барды. Бейбіт
күнде  мұражайға  айналған  Карлагтың
түрмелерін,  ондағы  карцерді  көрген  адамның
жүрегі шайлығады. Қ.Мұхаметханұлы сол тар
қапас, жан түршігер түрмені де көрді. Бәрін де
жеңді. «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, Сонда
толық боласың елден бөлек» деп, өзі жиі мысалға
алатын  Абай  сөзін  өмірлік  қағидасына
айналдырған  ұстазымыздың  азаматтық
ұстанымдары да биік болды. Тарихқа қатысты
жазылған зерттеулер ақиқаттан ауытқыса төзбеді,
бұра  тартқандарға  бұлтартпас  деректермен
дәлелдеп,  талас  тудырған  жайттарға  әділ
төрелігін  айтты.    Әрбір  пікірін  мұрағат
материалдарымен,  құжаттық  деректермен
шегелеп, қолжазба қорларындағы нұсқалармен
салыстырып  сарабдал  тұжырымдар  жасады.
Тура  айтқан  туғанына  жақпайды,  ұстазымыз
туғаны жоқ тура би болды.
Ғылымда зәру мәселені дер кезінде көтеру,
зерттеудің  бағыт-бағдарын,  методологиясын
айқындау – ғалым абыройы.   Тәуелсіздігімізді
алып  бабалар  мұрасын  барынша  жаңғыртып,
жаңа  көзқарас  тұрғысынынан  терең  зерттеу
нысанына айналдырған бүгінгі күнде де Қайым
Мұхаметханұлының  ғылыми мұрасының, оның
ішінде,  Абайдың  ақындық мектебіне қатысты
зерттеулерінің  маңызы  күннен-күнге  артып,
ғылыми тұжырымдары тиянақталған  мектепке
айналды. Қ.Мұхаметханұлының  әдеби мұрасы:
өлеңдері  мен  аудармалары,    драмалық
шығармалары өз зерттеушісін күтіп жатқан тың
тақырыптар.  Бүгінде  тәлейлі  тарихы    аңызға
айнала бастаған, қазақтың тұңғыш әнұранының
авторы  болу  бақыты  да    Қ,  Мұхаметхановқа
бұйырған.
Зұлмат  пен  зобалаңның  зардабын  шексе
де, қиындық пен қудалаудың қысастығын көрсе
де  жағасы  қисаймаған,  алаш  жұртына
адалдығынан айнымаған азамат,  бір өзі «тұтас
бір ғылыми институттың жұмысын тындырған»
(Алла Белякина) ғалым,  тазалықты, адалдықты
қасиет тұтқан ұстазымыз кісілік келбетіне дақ, ақ
жейдесінің жағасына кіршік түсірмей, мұнтаздай
қалпында жүрегімізде жазылып қалды.
         P.S.
Өз  өмір  жолымда  ұстазымның  үш
шапағатын көрдім; біріншісі - 1982 жылы оқуға
түсерде «Ұлы Одақ халқымен бір туысқан» деген
еркін  тақырыпқа  жазған  шығармамды  оқып
шығып, Қ.Мұхаметханұлы: «Емле, тыныс белгісі
қателері  бар,  мазмұны  ұнады,    осы  баладан
бірдеңе шығады, дұрыс баға қояйық»-депті. Бұл
жайтты кейіннен «Тіл біліміне кіріспе»  пәнінен
дәріс  оқыған  ұстазымыз,  марқұм  Жақсыбай
Сарбалаев  айтып  еді.  Екіншісі  –  институтты
бітіретін жылы: «Сен көп ізден, ғылымға бейімің
бар екен, ғылыммен айналыс»-деген кеңесі үнемі
жадымда жүрді, мектептен жоғары оқу орнына
ауысуыма себеп болды. Үшіншісі–Талдықорған
педагогикалық 
институтына 
жұмысқа
орналасуға  өтініш  бергенімде,  кафедра
меңгерушісі Күлтай Әбілқасымқызы мен Абай
өсиетін дастархан басында да үнемі  әңгіменің
арқауы етіп, өлеңдерін жатқа оқитын әдебиетші
ұстаз Бақыт Қаниахметқызы менімен он- он бес
минуттай  сын-сұхбат  жүргізгеннен  кейін  «Сіз
Семейде оқысаңыз, Қайым Мұхаметханұлының
шәкірті болсаңыз, онда жолыңыз болды» - деп
өтінішіме  қол  қойып,  ректорға  дейін  кіріп,
қамқорлық  танытқаны  болды.    Кандидаттық
диссертацияма  жетекшілік  еткен  профессор
Болатжан Абылқасымовтың да «Кәкеңнің шәкірті
емеспісің,  диссертацияңның  бір  тарауын  Әсет
ақын мұрасының текстологиясына арна» деген
сенімі.
Мүмкін біреуге ұсақ-түйек болып көрінетін
бұл  жайттер  мен  үшін  ұстаз  шапағаты,
ұмытылмас естеліктер.
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
Резюме
Автор статьи делится воспоминаниями о своем учителе К.Мухамедханове.
The author shares his memories of his teacher K.Muhamedhanov's.
Resume

90
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
З.САБЫРОВА, психолог
г.Усть-Каменогорск
УДК 159.923:821.512.122
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАЮМА МУХАМЕДХАНОВА
В  свое  время  Кант  говорил,  что  его  на
этом свете больше всего удивляют две вещи: это
звёздное  небо  и  нравственный  закон.  Если
звёздно е  небо  найти  легко,  то  чело века,
следующего  нравственным  законам  -  найти
далеко не просто. Особенно в настоящее время.
Но нам повезло, у нас есть - Каюм Мухамедханов
- воплощенная совесть современности. Великие
талантливые люди всегда будут привлекать наше
внимание. И всегда будет появляться желание
понять их образ жизни, их характер, понять, как
им удалось в нашей обычной жизни вырваться
на  вершины  творчества  и  духовно сти.  В
психологии  изучению  таких  людей,  в  числе
других  ученых,  посвятил  свою  теорию
известный  американский  психолог  Абрахам
Маслоу,  акцентировавший  внимание  на
самоактуализирующихся,  гармоничных  и
творческих  личностях. Хотя это научная работа,
но звучит она как ода, как гимн людям, которые
превратили  свою  жизнь  в  ежедневное
творчество.  Это  -  элита  человеческого  рода,
лучшие  из  лучших,  гармоничные,  счастливые
люди,  которые  отличаются  не  только
со вершенством  духа,  но  и  физическим
здоровьем.  Самоактуализация  означает
реализацию  всего  лучшего,  чем  наградила  их
природа и судьба, они не закопали свой талант
в  землю,  но  сумели  развить  его  до  высшего
уровня.  В  психологической  литературе
приведено  около  двадцати  примеров  таких
гармоничных  творческих  людей.  Жаль,  что
Маслоу не знал наших Абая, Шакарима, Каюма
Мухамедханова,  тогда  новыми  красками  была
бы  дополнена  теория  самоактуализации.  Тем
актуальнее  становится  изучение  таких
личностей нами, современными учеными.
Первое,  чем  бы  я  дополнила  образ
самоактуализирующихся  личностей,    это
наличие  у  них  высо ких  идеалов.  Каюм
Мухамедханов  подсказал  мне  это  качество:
«Тому человеку, кто познал Абая и каждый свой
шаг  сверяет  по  нему,  гораздо  легче  будет
преодолевать  жизненные  невзгоды.  И  ему  не
надо будет никаких других моральных кодексов.
Только побольше бы таких людей» (Шакарим и
Каюм. Сплетение судеб. Астана. Фолиант, 2009.
С. 330).
Сам  он,  наверняка,  относился  к  когорте
таких  людей.  Такое  впечатление,  что  Каюм
писал  о   самом  себе,  потому  что  он
ориентировался всю свою жизнь на Абая. Самое
время и нам спросить себя: «А есть ли у меня
прекраснейший ориентир, идеал в жизни?».
Рассмотрим  подробнее  список  качеств,
которые  психологи  выделяют  у    творческих
гармоничных людей.
Нас  всех  воспитывает  одна  и  та  же
культурная среда. И нередко в оправдание своих
про ступков  и  неправедных  деяний,  мы
Автор  статьи  показала  психологический  портрет  ученого  Каюма  Мухамедханова  -
воплощающий совесть современности.
Ключевые слова: Каюм Мухамедханов, психологический портрет, идеал, самоактуализация.

91
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
ссылаемся  на  среду,  мол,  нас  так  воспитали,
такие  обстоятельства.  А  люди  гармоничные
умеют сохранять автономию, независимость от
культурных  штампов  окружения.  Они    умеют
сами  себя  созидать,  воспитывать  и  служат
примеро м 
для 
окружающих. 
Каюм
Мухамедханов    родился  и  жил  в  непростое
время  (революция,  две  войны,  сталинские
репрессии  1937  г.  и  начала  1950-х),  но  он
сохранил  независимость  суждений  и  шел  по
праведному пути. Вот  его принципы: «Кто-то
выдумывает  ложь.  Кто-то  готов    верить  этой
лжи.  Кто-то  ищет  ложной  славы.  Разве  мы
можем  называться  народом,  если  не  будем
думать?» Этот  интеллигент, с хрупкой душой
поэта, немного далекий от житейских проблем,
оказался  настоящим  геро ем  в  минуты
испытаний. В тюрьмах НКВД, в которых зверски
пытали человека, в сталинских лагерях, которые
были сродни фашистским концлагерям, Каюм
Мухамедханов оказался настоящим героем: он
никого  не  предал,  не  подписывал  никаких
подлых  бумаг.  Мало   кто   мог  следовать
нравственным 
принципам 
в 
таких
нечеловеческих  условиях.  Он  и  там  открыто
го ворил  и  писал  начальству  Карлага  о
нарушении  прав  заключенных,  о  грабежах  и
обворовывании  по сылок  заключенных
работниками  лагерей:  “У  меня  нет  чувства
мести,  но  оскорбленная  моя  человеческая
совесть  толкнула  меня  довести  до  вашего
сведения вышеизложенное…”
Только  нравственность,  которая  стала
сутью  человека,  могла  дикто вать  тако е
поведение. Я не могу осуждать людей, которые
не  выдерживали  физических  пыток,  но  я
восхищаюсь  теми,  кто прошел  горнило  ада  и
сохранил  сво е  нравственно е  начало.  Это
восхищение заставляет меня активней изучать
феномен таких нравственных героев.
Следующее  качество,  которое  отличает
выдающихся гармоничных людей, это принятие
себя и других. Они никогда не  осуждают людей,
но принимают  их такими, какими они есть и
только  потом  пытаются  мудро  и  грамотно
влиять  на  них  и  воспитывать.  Человеческие
слабости отдельных людей, зависть мужеству и
разностороннему таланту ученого проявлялась
в их ложной «самореализации»: клевета, доносы
и  злопыхательство,  предательские  действия
исподтишка. Но ученый никогда не опускался до
по добных  о тветных  действий.  Он  умел
достойно и лаконично отреагировать,  осадить
фривольность и хамство. Он всегда боролся за
права человека, ученого и гражданина. В годы
репрессий он спасал семьи и судьбы людей, сам
находясь на грани жизни и смерти. К нему во
все времена шли за помощью в надежде, что он
сможет  защитить  от  несправедливости.  И  он
помогал многим людям.
Гармоничных  великих  людей  отличает
тако е  свойство  как  непо средственно сть,
простота, естественность. Они умеют так вести
себя с простыми людьми и с теми, кто занимает
высокие должности. Они умеют так вести себя
и  тогда,  ко гда    сами  занимают  высокие
должно сти.  Каюм  начинал  трудовую
деятельность с должности простого учителя, но
и  тогда,  когда  стал  профессором,  директором
музея, он также запросто приводил студентов к
себе  домой,    кормил  их  и  проводил  долгие
беседы, обучая их своему мастерству. Испытание
властью  проходят  не  все,  только  скромные
достойные  люди,  такие  как  Каюм.  Гульнара
Дулатова в письме к Каюму вспоминала дружбу
своего  отца  Мыржакыпа  Дулатова  с  отцом
Каюма  - Мухамедханом Сейткуловым. В 1911 г.
Мухамедхан  Сейткулов  .  отдал  залог  для
вызволения М.Дулатова из тюрьмы. Г.Дулатова
и К.Мухамедханов – дети алашевцев достойно
продолжили  традиции  своих  отцов.  Гульнара
Дулатова  высоко ценила  необычайный  талант
и  достижения  Каюма,  но  особо  подчеркивала
его скромность и умение говорить на равных со
школьником и ученым, с молодым и со старцем.
Неспроста, наверное, к нему обращались многие
знакомые  и  незнакомые  люди,  шли  в  дом  за
советом и житейской помощью, ведь он не умел
отказывать,  даже  если  это  было  в  ущерб  его
здоровью, сну и отдыху, времени и работе.
В  сложной  ситуации  эгоисты  заняты
собой,  гармоничные  люди  решают  проблему.
Каюм провел в тюрьме по ложному обвинению
пять  лет,  не  потерял  присутствия  духа,  не
озлобился,  а  выйдя  из  Карлага  с  прежним
энтузиазмо м  принялся  за  исследование

92
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
творчества  Абая  и  Шакарима.  Все  ли  мы
проходим  испытания судьбы  на прочность,  не
застреваем  ли  на  обидах  и  несправедливостях
судьбы  или  как  Каюм,  можем  возрождаться  и
достойно продолжать свой жизненный путь?
Несмотря 
на 
то, 
что  
тво рческие
самоактуализирующиеся люди умеют на равных
общаться  со  вс еми  людьми,  у  них  есть
способность  обособиться;  потребность  в
уединении. Каюм немало времени проводил в
уединении,  много  размышлял,  исследовал,
писал. Его дети вспоминают о его невероятной
трудо способности.  По  ночам,  когда  суета
дневного  времени  отступала,  отец  но чи
напролет проводил за письменным столом. Это
давало   силы,  раскрывались  внутренние
горизонты  и  с  новыми  идеями  он  вступал  в
новый день.
Сколько бы ни было им лет, этих великих
самоактуализирующихся  личностей  отличает
свежесть восприятия. Они способны радоваться
новому  дню,  старым  друзьям,  ценить
прекрасное.  Каюм  был  поэтом,  может  быть,
благодаря еще и этому ему удавалось сохранять
остроту и свежесть восприятия до конца своих
дней. Отец с детства научил его игре на домбре
и привил любовь к казахской музыке, песням и
кюям. Каюм слышал народную музыку сердцем.
«Вот легкий топот копыт коня, а это – дуновение
ветерка», - так он прочитывал, к, примеру, кюй
Таттимбета.  Слушал  классическую  музыку,
хорошо знал фольклор, очень любил народную
музыку и танцы народов мира, ценил живопись,
постоянно  заказывал  новинки  литературы
«Книга-почтой» и из поездок привозил только
книги.  Ценил  таланты:  Л.Руслано ва,
И.Ильинский,  И.Андроников,  А.Райкин,
М.Магомаев, В.Высоцкий и многие др. Любил
природу  и  животных.  Искренне  радовался
любым  успехам  и  взрослых  и  малышей,  и  не
только  из  близкого  окружения.  Внимал  речам
священно служителей 
всех 
конфессий,
восхищаясь  их  достоинством,  богатством  их
языка  и  глубиной  мысли.  Такая  свежесть
восприятия  помогает  физическому  состоянию
человека: после Карлага он прожил сорок девять
лет  и  не  просто  прожил,  а  всегда  созидал,
открывал  новое  и  радовался  тому,  что  люди
узнавали историческую правду. А люди всегда
тянулись  к  нему,  ценили  общение  с  ним,
обогащались  знаниями  и  исходящей  от  него
силой  духа.  Есть  ли    сейчас  у  нас  такие
личности?
Гармоничных 
людей 
отличает
демократическая  структура  личности:  они
готовы учиться у других, уважительно относятся
к каждому человеку как к уникальной личности.
Как говорил Эдисон: «Каждый человек меня в
чем-то превосходит и в этом я готов учиться у
него». Каюм, в первую очередь, учился у своего
отца - Мухамедхана Сейткулова, благородного
человека,  мецената,  преподавателя  Ислама,
алашординца,  расстрелянно го  в  1937.
Посетителями родового дома отца были Абай и
его ученики, Шакарим, М.Ауэзов, алашординцы,
избравшие этот дом центром общения, деятели
культуры,  писатели  и  издатели  того  времени.
М.Сейткулов  помог  в    становлении  многих
знаковых личностей нашей истории. Посетители
дома  отца,  которых  Каюм  видел  с  детства,
расширили  примеры  нравственных  поступков
отца.  Духу  и  памяти  родового  дома  он  был
предан всю жизнь и делал все, чтобы сохранить
имена  и  творчество  этих  людей.  Несмотря  на
лишение свободы и грозящую смертную казнь
он мерил свою жизнь совестью отца: «Человек
умирает только один раз. Что моя смерть, когда
такие люди как алашевцы погибли?!»
Дух родового дома, нравственные идеалы
отца,  исходящие  от  века  XIX,  закрепились
поступками отца и сына в веке ХХ-м и вошли в
третье тысячелетие!
Велик  вклад  Каюма  Мухамедханова  и  в
педагогическую  психологию.  Здесь  можно
выделить 
два 
направления. 
Первое
практическо е:  он  во спитал  десять  своих
прекрасных детей, вложил в каждого высокие
нравственные  идеалы.  Каждому  родителю
должно  быть  интересно,  как  ему  удалось
воспитать  «правильных»  детей.  Второе  -
теоретическое. Он изучал литературную школу
учеников 
и 
по следователей 
Абая.
Непревзойденный  педагог,  Каюм  имеет
по следователей: 
студентов-филолого в,
слушавших его лекции в аудитории и в уютной
обстановке  его  дома;  ученых-математиков  и

93
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
физиков,    под  его  влиянием  ставших
прекрасными  поэтами  и  переводчиками.
Современная молодежь находит духовную опору
в поступках ученого-патриота, посвящает ему
пе сни  и  стихи.  Жизнь  и  судьба  Каюма
Мухамедханова  помогает  им  осмыслить  их
причастность нашей общей истории. Поэтому
интересно и важно на его примере изучать, как
со здаются  школы  и  как  во спитывают ся
последователи.
Современная  жизнь  сложна  и  полна
стрессов: теракты, кризисы, потрясения. … Как
выживать в таких условиях, как пережить стресс
и  жить  дальше,  продуктивно  и  счастливо?  У
ученых  появился  даже  специальный  термин
«посттравматический  синдром»,  после
пережитого человек долго не может прийти в
себя, стресс накладывает негативный отпечаток
на  всю  его  последующую  жизнь.  Каюм
Мухамедханов  пережил  ужасы  репрессий,
сталинские  лагеря  и  по сле  этого  смог
возродиться  как  феникс,  заново  защитил
диссертацию, открывал новые факты и имена,
сохранял  научно-культурные  ценно сти,
реабилитировал  творчество  алашевцев  и
Шакарима. Но главное – он любил людей, свой
народ,  которому  служил  всю  жизнь.  Надо
специально изучать этот феномен, как он смог
это  сделать.  Нам  жизненно  необходимо  знать
это.
Еще  одна  важная  отличительная  черта
гармоничных  людей  это   -  спо со бно сть
распознавать  цели  и  средства.  В  смутные
времена  люди  всегда  теряют  ориентиры:  что
хорошо, что плохо, правильно или неправедно
живу.  А  у  гармоничных  людей  этот  ориентир
находится в душе, и они всегда прислушиваются
к нему. Можно сказать, что в результате они сами
становятся  эталоном  нравственности  для
других. Так, в письме из Карлага к своим детям
Каюм писал: «Чистота моей души и совести дает
мне силы и надежду, что я вернусь к вам». Так
мог написать человек сильный духом,  до конца
веривший  в  высшую  справедливость  и
праведность своих поступков.
При  всей  серьезности  во проса  о
гармоничных личностях, необходимо отметить,
что сами они ценят юмор. При этом юмор у них
особый,  а  именно  философский,  незлобный,
доброжелательный. Они сами так шутят и ценят
такой  юмор  у  других.  Так,  например,  Каюм
любил вспоминать, как в молодости ему выпала
честь  первым  сообщить  Жамбылу,  что  тому
вручили орден Ленина. В ответ Жамбыл сказал:
«А мне за это на том свете ничего не будет?».
Непременная  черта  гармо ничных
самоактуализирующихся  личностей  –  это
креативность. У Каюма этого качества было хоть
отбавляй.  Он  писатель  и    поэт,  драматург  и
переводчик, 
педаго г, 
журналист 
и
общественный  деятель.    Творчеством  он
занимался  до  последних  дней  своей  жизни,
потому  что  для  таких  людей  жить  означает
творить.
Мы  сегодня  имеем  бесценный  ресурс,
чтобы  напо лнить  но вым  казахстанским
содержанием психологические теории, опираясь
на поступки и нравственные принципы Абая и
Шакарима,  алашординцев  и  Каюма.  Ведь  в
западных  теориях  психологи  недостаточно
акцентируют  внимание  на    развитые
нравственные качества, когда во имя этических
идеалов  люди  готовы  принять  смерть.  Вот,
например, как думал, испытывая пытки Каюм:
«Лучше умереть, чем клеветать. Как можно было
бы жить с такой ложью?..» или его завет детям:
«Живите  честно.  Будьте  скромными.
Оставайтесь людьми».
А его понимание счастья: “Cчастье, это –
быть свободным, говорить правду и не бояться
ничего. Только так надо жить! Это – главное для
человека”. Так он и жил. А нам еще предстоит
расшифровать его послание и много работать
над собой, чтобы научиться и уметь так жить.
Современному  человеку  представляется,  что
идеальный  человек жил  давно,  он  не от  мира
сего,  а  сегодня  таких  людей  не  бывает,  ведь
времена  изменились.  Признаться,  часто  это
используется  в оправдание  своих слабостей  и
отсутствия  твердой  позиции.  А  Каюм    -  наш
современник,  еще живы  люди, которые  могут
многое рассказать о нем. Он - не выдуманный
герой,  не  миф,  а  вполне  реальный  человек,  с
плотью и кровью. И, тем не менее, он идеален,
потому  что  удивительно  нравственно  чистый
человек.  К  этому  неиссякаемому  роднику  мы

94
будем  неоднократно   припадать,  что бы
очищаться, набираться мужества и сил, чтобы
достойно идти по трудным дорогам жизни.
В своё время я долго не могла понять, что
же такое бесконечность. Изучая безграничную
мудрость  великих  людей,  я  только  сейчас
начинаю  это  понимать.  И  достойное  место  в
ряду  великих  людей,  гениальность  которых
безгранична,  занимает  Каюм  Мухамедханов,
значимость его личности в  истории народа мы
только сейчас начинаем осмыслять.
И в заключении я хочу привести небольшое
стихотворение о Каюме Мухамедханове.
Он по следу Абая пошел
Мысли россыпи его собирал,
Чтоб донести до потомков в сохранности
Мудреца наставленья златые.
И Шакарима не раз он спасал
От клеветы, от наветов неправедных.
Страж великий памяти народа
Каюм перед нами предстал.
Резюме
Resume
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
Автор мақаласында біздің заманымыздың ар-ұжданына айналған Қайым Мұхамедхановтың
психологиялық портретін көрсеткен.
The  author  has  shown  the  psychological  portrait  of  the  scientist  Kayum  Mukhamedkhanov's  -
embodied the conscience of our time.

95
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ - 100 ЖАС
2016  №1  (30)
ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫ – АЙТЫС ӨНЕРІНІҢ ЖАНАШЫРЫ
Ш.КЕҢЕСБАЕВА,  филология  ғылымдарының  кандидаты,
журналистика   және практикалық қазақ тілі кафедрасының доценті,
Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университеті
ӘОЖ 821.512.122
Семей өңірінің әдеби тынысы туралы сөз
болғанда  алдымен  Абай,  Шәкәрім,  Мұхтар
есімдері  ауызға  іліксе,  айтыс  өнері  дегенде
Абайдың  ақын  шәкірттері Әріп,  Әсет,  Көкбай
сынды ақындардың есімдері аталатыны даусыз.
Әдеби  өлке  өнердің  қай  саласында  болмасын
өзіндік дәстүрлі жалғастығын табады.
Кеңес  дәуірі  ке зеңінің  1940-50-ші
жылдарында  қарт  Ертістің  бойы,  Семей  өңірі
тілімен  орақ  о рған,  сөз  асылын  өрген
ақындардың айтыс мұраларына бай өлке болып
саналған.  Халық  ақындары  Төлеу  Көбдіков,
Есенсары  Құнанбаев,  Сапарғали  Әлімбетов,
Қалихан  Алтынбаев,  Нұрғали  Тұңғатаров,
Шәкір Әбенов, Тәңірберген Әміренов, Рахымбай
Дүйсекеев, Нұрлыбек Баймұратов сынды айтыс
майталмандарының  сөз  өнерін  жыр  сүйер
қауым тамашалап «шөл басып, сусын қандырып
отырған».
Өзінің ғылыми-зерттеулерінің бір тармағы
әдеби өлкетану бағытын үнемі назарда ұстаған
Қ.Мұхамедханұлы  «Ел  қаһарын  жырлаңдар»
атты толғауында Семей өңірінен шыққан халық
ақындарының  айтыстағы  өнерін  жоғары
бағалап, жыр арнады.
Нұрлыбек, Төлеу, Архам, Тәңірберген,
Сапарғали өлеңнен өрім өрген.
Кәрі тарлан, топ жарған Иманбазар,
Тас кешу, талай қия асқан өрден:
Сан түскен шаршы топқа қарт Нұрғали,
Толқындап жыр бұлағын толға, тебірен!...[1]
 - «теңіздің тереңінен маржан терген, халықтың
қабілетті ақындарын» жігерлендіреді.
Семей  облысынан  суырылып  шыққан
саңлақ  ақындардың  жасы  үлкені  –  Төлеу
Көбдіков:
Семейде менен басқа тоғыз ақын,
Бәрі де тілінен бал тамызатын.
Інжудей сөз асылын тізілдіріп,
Бұлақтай мөлдіретіп ағызатын [2, 133 б.],-
деп  тегіннен-тегін  тоғыз  ақынды  тілге  тиек
етпегені анық.
Сол тоғыздың бірі Шыңғыс топырағында
туып,  кейіннен  айтыскер  ақын  ретінде  есімі
Қазақстан  көлеміне  тараған  Тәңірберген
Әміренов болатын.
Ақынның  мұрасы  туралы  ғалым
Қ.Мұхамедханұлы  былай  дейді:  «Айтыс
Тәңірбергеннің ақындық өнерінің бір қыры ғана.
Тәңірберген  –  ақындық  сапарға  домбырамен
қатар,  қаламын  ұстап  шыққан  ақын.  Оның
ақындық өнерде үлгі-өнеге алып өскен екі үлкен
мектебі  бар.  Біріншісі  –  қазақ  халқының  Ұлы
Қазан  революциясына  шейін  ауыр  азап  кеше
жүріп, ғасырлар бойы сақтап келе жатқан рухани
мәдениеті,  қазақ  халқының  творчествосының
Бұл  мақалада  ғалым  Қ.Мұхамедхановтың  соғыс  жылдарындағы  айтыс  өнерін
ұйымдастырушылардың бірі болғандығы сөз етіледі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет