Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жылPdf көрінісі
бет7/31
Дата28.12.2016
өлшемі4,37 Mb.
#632
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Орташа кӛрсеткіш 
Сепарацияға 
дейін 
Сепарациядан 
кейін 
 
Нәтиже 
Кӛлемі (мл) 
98 (68-116) 
29 (16-43) 
30% (22-37) 
Ядролы жасушалардың 
саны (*10
7

104 (73-139) 
66 (25-113) 
74% (33-83) 
CD34

 жасушаларының 
саны (*10
5

23,4 (9,3-33,3) 
19,1 (6,5-41,6) 
92% (66-100) 
 
Зерттеу  жҧмыстарының  нәтижелерін  талдай  отырып,  автоматтандырылған  әдістің 
кіндік  қанынан  тін  жасушаларын  бӛліп  алудағы  соңғы  ӛнімнің  сапасы  мен  саны,  сонымен 
қатар  талдау  жҧмыстарына  кететін  уақыт  қолдық  сепарация  әдісімен  салыстырғанда 
әлдеқайда жоғары екендігі байқалады. Sepax аппараты кӛмегімен тін жасушаларын бӛліп алу 
ҥрдістері 35 минутқа дейін уақытты алса, ал қолдық әдіспен 2 сағат 30 минут кетеді.  
 
Cурет  1.  Sepax  аппараты  кӛмегімен  бӛлініп  алынған  гемопоэтикалық  тін 
жасушаларының  криосақтауға  дейінгі  және  кейінгі  тіршілікке  қабілеттілігі  және 
жасушалардың биологиялық қасиетінің сақталуы. 
 
100 98
97 96
95
90
82
75
79
63
64
25
62
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
2
3
4
5
6
7
Сақталуы
Тіршілікке қабілеттілігі
 
1-  бақылау;  2,4,6  –  криопротекторды  (ДМСО)  жасушалар  суспензиясына  Cool  mix 
аппаратында қосу; 3,5,7 – бӛлме температурасында криопротекторды жасуша суспензиясына 
қосу;  4,5  –  -196
0
С  температураға  дейін  екі  кезеңдік  криосақтау;  6,7  –  сҧйық  азотқа  бірден 
салу арқылу криосақтау. 
Мҧздату  мен  еріту  ҥрдістері  жасушаның  биологиялық  жағдайына  зардап  келтіретіні 
барлығына  мәлім,  ал  осы  ҥрдістердің  зардаптарын  азайту  мақсатында  кӛптеген  қосымша 
жҧмыстарды атқару, әдістерді жетілдіру нәтижеің оң болуына және биологиялық жағдайдың 
аз  бҧзылуына  септігін  тигізеді,  ал  бастапқы  кезде  бӛлініп  алынған  тін  жасушаларының 
ішінде криосақтау алдында ӛлген жасушалар қатынасы аз болатын болса, барлық шарттарды 
орындай отырып еріту ҥрдісін орыдау кезінде де біршама жасушалар ӛлгенімен де терапияда 
трансплантациялауға қолдануға жасушалар саны жеткілікті болатынына сенімді боламыз. 

 
55 
Әдебиеттер  
1.
 
Румянцев  А.Г.,  Масчан  А.А.,  Дышлевая  З.М.,  және  т.б.  Трансплантация 
пуповинной  крови  у  детей  с  различными  заболеваниями.  //  Материалы  конференции 
«Биотехнология и онкология», СПб, 29-31 мая, 2005. – Б.59-60 
2.
 
Bertolini F., Battaglia M. және т.б. Placental blood collection: Effects on Newborns. // 
Blood. – 1995. – Vol.85. - Б. 3361-3362 
3.
 
Стрижаков А.Н., Мхеидзе Д.М., Тимохина Е.В., Гришина В.В. Пуповинная кровь 
– источник стволовых клеток. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2003. 
– Т.2, №4. - Б.33-37. 
4.
 
Querol S., Azqueta C., Garsia J. Effect of red blood cell content on progenitor function 
after  cryopservation  of  cord  blood  buffy-coat  products.  //  Abstracts  of  EBMT  Conference, 
Montreux, -2002.  
5.
 
Rubinstein  P.,  Dobrila  L.,  Rosenfield  R.E.,  Adamson  J.M.  Processing  and 
cryopreservation of  cord blood  for anrelated bone marrow  reconstitution. // Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA/ - 1995. – Vol. 92. – P.10119-10122. 
6.
 
Scott R. Burger Umbilical Cord Blood Stem Cells. // Handbook of transfusion Medicine 
Academic Press. – 2001. Б. 171-178. 
7.
 
Фрегатова Л.М., Головачева А.А., Эстрина М.А., және т.б. Получение стволовых 
клеток  периферической  крови  для  ауто-  и  аллогенных  трансплантаций  гемопоэтических 
стволовых клеток. // Терапевтический архив. -2002. - №7. –Б.27-30. 
8.
 
Tichelli A., Gubelmann A., Schmolck C. және т.б. Automated volume reduction of cord 
blood using the Sepax system. // Symposium on PBSC Transplantation, Mulhous, 1999. 
9.
 
Абдулкадыров  К.М.,  Романенко  Н.А.,  Старков  Н.Н.  Получение  и  клиническое 
применение  периферических  гмопоэтических  стволовых  клеток  из  пуповинной  крови. 
//Вопросы онкологии. – 2000. –Т.46,  №5. 
 
 
ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В 
НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ  
 
Ли М.Л. 
Студентка ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г.Астана 
Научный руководитель - к.б.н., доцент Погосян Г.П. 
 
Во  всем  мире  рынок  продуктов  питания  наводнен  товарами,  содержащими 
генетически модифицированные организмы. В сельских хозяйствах многих ведущих стран-
экспортеров  растительных  продуктов  питания  и  растительного  сырья  уже  давно 
выращиваются  растения  с  измененным  генетическим  кодом.  Получение  все  новых 
трансгенных  растений  считается  на  данный  момент  одним  из  перспективных  и  наиболее 
развивающихся направлений биотехнологии в сфере агропроизводства. Проблема наличия в 
пищевых  продуктах  генетически  модифицированных  ингредиентов  (ГМИ)  является 
актуальной в Республике Казахстан, как и во всѐм мире. Отсутствие информации о качестве 
употребляемой  пищи  делает  невозможным  прогноз  здоровья  населения  в  ближайшем 
будущем.  Поэтому  возникает  необходимость  изучения  пищевых  продуктов  на  предмет 
присутствия в них ГМО. 
Целью данного исследования было тестирование колбасных продуктов, шоколадных 
изделий и соков с мякотью на наличие в них ГМИ. 
Важными  критериями  отбора  являлись  доступность  цен;  распространенность  на 
рынке продуктов питания; отсутствие маркировки на содержание ГМИ. 
 
Тестируемые продукты разделили на 3 группы: 

 
колбасные продукты; 

 
56 

 
шоколадные изделия; 

 
соки с мякотью 
Нумерация наименований продуктов с компаниями-изготовителями, представленная в 
таблице 1, соответствует дорожкам в электрофорезном геле, описанном ниже. 
Таблица 1. Название и изготовитель продукта 
 
№ 
Название и изготовитель продукта 

Колбаса «Докторская Кулагер» фирмы «Апрель» 

Колбаса «Докторская Апрель» фирмы «Апрель» 

Колбаса «Докторская» фирмы «Тулпар» 

Колбаса «Докторская» фирмы «Халал ЕТ» 

Колбаса «Докторская» фирмы «Дедов» 

Колбаса «Докторская» фирмы «Рахат» 

Колбаса «Оптималь Докторская» фирмы «Schirnhofer» 

Шоколад «Alpen Gold, ООО Крафт Фудс Рус» 

Шоколад «Nestle Classic, ОАО КОР» 
10 
Шоколад «На здоровье, КФ Рахат» 
11 
Шоколад «Kinder Chocolate Maxi, Ferrero oHG mbH» 
12 
Шоколад «Milky Way, ООО Марс» 
13 
Шоколад «Конфета шоколадная Рахат, КФ Рахат» 
14 
Сок «5+» мультифрукт ООО «Компания ДигиДон» 
15 
Сок «Мой» мультифрукт ОАО «АПК Придонье» 
16 
Сок «Добрый» абрикосовый ЗАО «МУЛТОН» 
17 
Сок «Piko» персиковый ТОО «Фудмастер-Асептик» 
18 
Сок «ФС» пер-ябл ОАО «ЭКЗ Лебедянский» 
19 
Сок «DA-DA» абрикос ТОО «RG Brands Kazakhstan» 
20 
Сок «Садочек» абрикос ООО «Сандора» 
21 
Сок «Gracio» персик АО «RG Brands» 
22 
Сок «Palma» абрикос «Раимбек Боттлерс» 
23 
Сок «Juicy» персик «Раимбек Боттлерс» 
24 
ОКО (дорожка не содержащая ДНК) 
25 
ПКО (ДНК генома сои: 400, 120 п.н.). 
26 
ПКО (ДНК генома кукурузы: 540, 120 п.н.). 
 
Выделение  ДНК  из  описанных  продуктов  осуществляли  с  применением  комплекта 
«ДНК-сорб-С»,  амплификацию,  при  помощи  трех  тест-систем:  «ПЛАНТ-СКРИН», 
«Терминатор NOS» и «ГМ соя 40-3-2», электрофоретический анализ, с помощью комплекта 
«ЭФ вариант 300», анализ результатов проводили в компьютерной системе Totallab. 
Для  скрининга  на  наличие  ГМИ  начальные  эксперименты  ставили  с  тест-системой 
«ПЛАНТ-СКРИН».  После выделения ДНК из всех тестируемых образцов, ставили реакции 
амплификации  в  соответствующем  режиме.  Число  циклов  составляло  42.  По  окончании 
ПЦР, продукты амплификации анализировали процедурой электрофореза в агарозном геле. 
Применяли  положительный  и  отрицательный  контрольный  образцы  (ПКО  и  ОКО 
соответственно). Для достоверности полученных результатов эксперимент повторяли по три 
раза с каждым образцом. Фотография электрофореза представлена на Рис. 1.  

 
57 
 
Рис. 1. Электрофореграмма ДНК, амплифицированных с применением тест-системы 
«ПЛАНТ-СКРИН» 
На  рисунке  выявляются  полосы  ДНК,  выделенных  из  6  сортов  колбасных  изделий: 
«Докторская  Кулагер»,  «Докторская  Апрель»,  «Докторская  Тулпар»,  «Докторская  Халал», 
«Докторская Дедов», «Докторская Рахат». 
Также  положительный  результат  показывают  соки:  «5+»,  «Piko»,  «Фруктовый  сад», 
«DA-DA».  Размер  фрагментов  составляет  400  п.н.,  что  соответствует  длине 
амплифицированных фрагментов генома сои. В остальных продуктах в данной тест-системе 
искомые ГМИ не выявлены. 
Следуя 
рекомендациям 
«Инструкции 
АмплиСенс–50-R», 
при 
получении 
отрицательного  результата  в  указанной  тест-системе  «ПЛАНТ-СКРИН»,  необходимо 
исследуемые  продукты  проверить  с  комплектом  реагентов  «Терминатор  NOS»,  а  при 
получении    положительного  результата  –  «ГМ  соя  40-3-2».  Все  исследуемые  объекты 
тестировали в описанных системах
Процедуру  выделения    ДНК  проводили  без  изменений.  С  указанными  образцами 
ставили  ПЦР  с  использованием  тест-системы  «Терминатор  NOS»  в  соответствующем 
режиме  с  количеством  циклов  амплификации  42.  По  окончании  реакций  проводили 
детекцию продуктов в электрофорезном геле.  Результаты электрофореза приведены на Рис. 
2. 
 
Рис. 2. Электрофореграмма ДНК, амплифицированных с применением тест-системы 
«Терминатор NOS». 
Анализ  картины  электрофореза  показал  наличие  фрагмента  ДНК,  соответствующего 
ПКО  данной  тест-системы  (180  п.н.)  только  в  образцах  шоколадных  изделий.  Среди  них: 
шоколад  «Alpen  Gold»,  «Nestle  Classic»,  «Kinder  Chocolate  Maxi».  В  остальных  образцах  в 
данной тест-системе ГМИ не были выявлены. 

 
58 
Согласно «Инструкции по применению тест-системы «АмплиСенс ПЛАНТ-СКРИН»» 
при  получении  положительного  результата  в  данной  тест-системе  рекомендуется  изучение 
исследуемых продуктов с помощью набора реактивов «ГМ соя 40-3-2». 
Процедуру выделения ДНК также проводили без изменений. Реакции амплификации 
проводили  с  применением  тест-системы  «ГМ  соя  40-3-2»,  с  целью  выявления  фрагментов 
генетически модифицированной сои.  
Результат электрофореза представлен на Рис. 3. 
 
Рис. 3. Электрофореграмма ДНК, амплифицированных с применением тест-системы 
«ГМ соя 40-3-2». 
В  данной  тест-системе  положительные  результаты,  соответствующие  размерам 
фрагментов  274  п.н.,  показали  следующие  образцы:  колбасы  «Докторская  Тулпар», 
«Докторская Апрель» и «Оптималь Докторская».  
Из  шоколадных  изделий  искомые  фрагменты  ДНК  обнаружили  в  шоколаде    «На 
здоровье». 
Соки содержащие ГМ-компоненты: «Piko», «Фруктовый сад» и «Садочек». 
Кроме того, колбаса «Докторская Тулпар», колбаса «Докторская Апрель», соки «Piko» 
и «Фруктовый сад», показали положительный результат и в тест-системе «ПЛАНТ-СКРИН», 
что  указывает  на  наличие  в  этих  продуктах  двух  различных  линий  генетически 
модифицированной сои. 
В  остальных  протестированных  продуктах  в  данной  тест-системе,  искомые  ГМИ  не 
были выявлены. 
Полученные результаты свидетельствуют об использовании в производстве пищевых 
продуктов  генетически  модифицированных  ингредиентов,  а  также  доказывают 
необходимость проведения подобных исследований в дальнейшем, с целью выявления ГМО 
в продуктах питания. 
Дальнейшие  исследования  предполагают  расширение  спектра  изучаемых  продуктов, 
увеличение  количества  тест-систем  с  целью  выявления  различных  генетически 
модифицированных  ингредиентов,  а  также  определение  в  выявленных  фрагментах  ДНК 
последовательности нуклеотидов. 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1.
 
Обнаружены ГМО с применением скрининговой тест-системы «ПЛАНТ-СКРИН» 
в  шести  колбасных  продуктах:  «Докторская  Кулагер»,  «Докторская  Апрель»,  «Докторская 
Тулпар», «Докторская Халал», «Докторская Дедов», «Докторская Рахат». А так же четырех 
соках:  «5+»,  «Piko»,  «Фруктовый  сад»,  «DA-DA».  В  шоколадных  изделиях  таковых  не 
выявлено. 
2.
 
С использованием тест-системы «Терминатор NOS» обнаружены фрагменты ДНК 
трансгенной кукурузы в гомогенатах плиточного шоколада   «Alpen  Gold»,  «Nestle Classic», 
«Kinder  Chocolate  Maxi».  В  остальных  тестируемых  образцах,  искомых  компонентов  не 
выявлено. 

 
59 
3.
 
Обнаружены  компоненты  трангенной  сои  при  анализе  с  тест-системой  «ГМ  соя 
40-3-2»  в  ДНК,  выделенной  из  колбас  «Докторская  Тулпар»,  «Докторская  Апрель», 
«Оптималь  Докторская»,  шоколада  «На  здоровье»,  соков  «Piko»,  «Фруктовый  сад»  и 
«Садочек». 
Литература  
1.
 
Бутенко Р.Г. Новые направления в физиологии растений. – М.: Наука, 1985. – 296 с. 
2.
 
Глеба  Ю.Ю.  Биотехнология  растений  //  Соросовский  образовательный  журнал.  – 
1998. - № 6. – С. 3-8. 
3.
 
Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – 
М.: Мир, 2002. – 589 с. 
4.
 
ГМО – зона повышенного риска / Под ред.  Е. Климова. Алматы: Спектр, 2003. – 52 
с. 
5.
 
Дейнеко Е.В., Загорская А.А., Шумный В.К. Т-ДНК – индуцированные мутации у 
трансгенных растений // Генетика. - 2007. –Т.43, № 1. – С. 5-18. 
6.
 
Лихтенштейн К., Дрейпер Дж. Генетическая инженерия растений // Клонирование 
ДНК. Методы / Под ред.  Д. Гловера. –  М.: Мир, 1988. – С. 315-380. 
7.
 
Новикова  Т.А.  Продукты  питания,  модифицированные  методами  генной 
инженерии // Биология в школе. – 2004. - №4.- С. 9-15. 
8.
 
Новое в клонировании ДНК. Методы / Под ред.  Д. Гловера. М.: Мир, 1989. – 368 с. 
9.
 
Норман  Э.  Борлоуг  Зеленая  революция:  вчера,  сегодня  и  завтра  //        Экология  и 
жизнь. – 2001. - №4. - С.16-23. 
10.
 
Пирузян Э.С., Андрианов В.Г.  Плазмиды агробактерий и генетическая инженерия 
растений. М.: Наука, 1985. – 279 с. 
 
 
ӘОЖ 576.858:58 
ӚСІМДІКТЕРДІҢ EMCV-IS (EGGPLANT MOTTLED CRINKLE VIRUS) 
ВИРУСЫНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 
 
Молдакимова Назира Асылбековна 
Докторант PhD, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ, Астана қ. 
Ғылыми жетекшілер - PhD Омаров Р.Т., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ, Астана қ. 
Prof. Moshe Sagi, Ben Gurion University of the Negev, Israil 
 
EMCV  вирусы  ӛсімдіктерде  вирустық  инфекциялық  ауруды  тудырып,  ауыл 
шаруашылығына кӛп зиян келтіреді. Вирус алғаш рет Ливанда (Makkouk et al. 1981), сосын 
Ҥндістанда  (Raj  et  al.  1989)  және  жуырғы  арада  Иранда  (Rasoulpour  and  Izadpanah  2008) 
сипатталған.  Вирустық  агенттің  биологиялық  және  молекулярлық  сипаттамасы    Eggplant 
mottled  crinkle  virus  (EMCV-Is)  вирусының  жаңа  штаммы  Tombusviridae  тҧқымдасына, 
Tombusvirus  туысына  жататындығын  кӛрсетеді  (Lommel  et  al.  2000).  Филогенетикалық  
анализ  бойынша  EMCV  Pear  latent  virus  (PeLV)  вирусымен  және  Lisianthus  necrosis  (LNV) 
вирусымен ӛте жақын туыстық қатынастарын кӛрсетеді [1].  
EMCV  вирусы  ӛсімдіктердің  ӛсуінің  тежеуіне,  жапырақтарда  дақтардың  пайда 
болуына және жапырақтардың тарылуына әкеледі, бҧл жемістердің дамуындағы ауытқумен 
қатар  жҥреді.  Ауруға  шалдығу  коэффициенті  100%  шамасында  болады.  Вириондар 
жапырақтарда,  цитоплазмада  және  хлоропласттарда  байқалады    (хлоропласттардың 
мембраналары  жойылған  соң  ғана).  Ақуыздық  қосулар  инфекцияланған  жасушаларда 
болады,  олардың  пішіндері  әдеттегідей  емес,  мультивезикулярлы  цитоплазмалық  қосулар 
ретінде  болады.  Басқа  жасушалық  ӛзгерістерге  цитоплазма  кӛлемінің  ӛсуі  жатады. 
Зақымданудың  нәтижесінде  ӛнім  саны  және  сапасы  кемиді.  Бҧл  ӛсімдіктердің  ӛсуінің 
тежелуімен,  жапырақтардың  және  жемістердің  дамуындағы  ауытқуларымен  байланысты 

 
60 
болады. Вирус ӛсімдік жапырақтарының тек қана локальды жҧқтыруды ғана емес, сонымен 
қатар системалық  жҧқтыруды қоздырады. Бҧл нәтижесінде ӛсімдіктің ӛлуіне  әкеліп соғады 
[1, 2].  
EMCV  вирусының  бӛлшектерінің  морфологиясы.  Жҧқтырылған  ӛсімдіктерден 
вирусты  тазалау 
‒   вирустық  бӛлшектер  изметриялық,  диаметрі  37-40  нм  және  иксоэдрлік 
қҧрылымы  бар  екенін  кӛрсетеді  (Сурет  1).  Жеке  бір  ақуыздық  суббірліктің  молекулалық 
массасы ~38-39 kDa. Седиментация коэффициент – 132 S [1, 2].  
 
 
Сурет 1. Eggplant mottled crinkle virus (EMCV-Is) вирусының израильдік штаммының 
тазарылған бірліктердің электронды микроснимогі. Бӛлшектердің орташа диаметрі 37-40 нм.  
Геномның сипаттамасы. Вирустық геномдік РНҚ екі бӛліктен тҧрады: негізгі бӛлігі 
– массасы 4,2 kb вирустық  геномдік РНҚ-дан қҧралған, және екінші  бӛлігі  – массасы 2 kb, 
Tombusvirus туысында табылған болжаулы субгеномды РНҚ1 дан тҧрады [1].  
Локальды 
жҧқтырудың 
фенологиялық 
симптомдарының 
байқалуы.  
Жҧқтырудың  симптомдарының  сыртқы  кӛрінісі  ӛсімдіктердің  әрбір  тҥрінде  әр  уақытта 
байқалады.  Біз  ӛсімдіктердің  ҥш  тҥрін  EMCV-Is  вирусымен  жҧқтырдық:  Nicothiana 
benthamiana,  Datura  stramonium,  Solanum  melongena.    Симптомдар  (локальды  симптомдар) 
ҥш  ӛсімдіктердің  ішінде  ең  алдымен  Solanum  melongena  ӛсімдігінде  вируспен  жҧқтырудан 
кейін  екінші  кҥнінде  байқалады.  Сосын  Datura  stramonium-да  2-3  кҥнде,  ал  Nicothiana 
benthamiana-да 10-ші кҥнге қарай байқалады. 
         
 
 
 
 
             А 
 
 
 
Б 
Сурет 2. Solanum melongena ӛсімдігінің жапырақтары. А) сау жапырақ, Б)EMCV-Is 
вирусымен жҧқтырылған жапырақ (жҧқтырудан кейін 7 кҥн ӛткен соң) 

 
61 
        
 
 
 
 
 
                  А   
 
 
Б 
Сурет 3. Datura stramonium ӛсімдігінің жапырақтары. А 
‒  сау жапырақ, Б ‒  EMCV-Is 
вирусымен жҧқтырылған жапырақ (жҧқтырудан кейін 7 кҥн ӛткен соң) 
 
     
                     
 
 
 
 
   А 
 
 
 
   
 
Б 
Сурет 4. Nicothiana benthamiana ӛсімдігінің жапырақтары. А 
‒  сау жапырақ, Б ‒  EMCV-Is 
вирусымен жҧқтырылған жапырақ (жҧқтырудан кейін 7 кҥн ӛткен соң) 
Әдебиеттер  
1.
 
Aviv  Dombrovsky,  Mali  Pearlsman,  Oded  Lachman,  Yehezkel  Antignus  (2009). 
«Characterization of a new strain of Eggplant mottled crinkle virus (EMCV) infecting eggplants in 
Israel» Phytoparasitica 37:477–483. 
2.
 
Plant Viruses Online  Descriptions and Lists from the VIDE Database 
 
 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Мурзагалиева А.А.  
Магистрант   Костанайского государственого педагогического института, г. Костанай 
Научный руководитель - Валяева Елена Алексеевна - к.б.н. 
 
Изучение  и  сохранение  биологического  разнообразия  природных  экосистем 
представляет в настоящее время актуальную задачу. [1, с.7-20, 2, с.178-187]. 
В связи со все более нарастающим антропогенным прессом возрастает актуальность 
фаунистических    и  зоогеографических    исследований:  результаты  подобных  исследований 
необходимы  для  прогноза  изменений  животного  населения  исследуемого  района  под 
влиянием  расширяющейся  хозяйственной  деятельности  человека,  создания  устойчивых  и 
продуктивных  культурных  биоценозов;  без  подобных  исследований  невозможно  решение 
задач охраны природы и обогащения еѐ разнообразия. [3,151-167, 4, с.279-281]. 
Для 
региона 
Северного 
Казахстана, 
представляющего 
собой 
сильно  
антропогенизированную    территорию,  изучение  фаунистического  разнообразия  степных 

 
62 
экосистем,  дальнейшее  сохранение  и  рациональное  использование  их  представляет  собой 
важнейшую задачу. 
Согласно литературным данным, териологические работы, проводимые на территории 
Костанайской  области,  достаточно  фрагментарны.  В  числе  крупных  работ  можно  отметить 
лишь исследования  данной группы животных периода освоения целинных  земель:  между 
тем  териофауна данного региона представляет собой значительный интерес. [5, с.14-16, 6., 
48-51]. 
Значительная  протяженность  Костанайской  области  с  последовательной  сменой 
ландшафтов  от  лесостепи  до  северных  пустынь,  разнообразие    и  мозаичность  биотопов 
обуславливают богатство животного мира  данного региона. [7, с.31,] 
Согласно  литературным  данным,  на  территории  Костанайской  области  обитает 
ориентировочно  63-65  видов  млекопитающих,  из  которых  34  вида  приходится  на  долю 
грызунов,  среди  них    беличьи  составляют  6  видов,  бобровые  -1  вид,  мышовковые  -2, 
тушканчиковые  -  6  видов,  хомяковые  –  12  (3  вида  хомяков  и  9  видов  полевок);  2  вида 
приходится на долю песчанковых и 5 видов на долю мышиных.  
Наши  исследования  проводились  на  территории  государственного  заказника 
«Михайловский»  Боровского  лесничества,  на  территории  Михайловского  лесхоза, 
Мендыкаринского района  Костанайской области в 2009-2010 гг. [8, с.172-183].  
Территория  Боровского  лесхоза  согласно  лесорастительному  районированию 
относится к району  Убаганско - Ишимских  нетипичных колочных осинников и березняков 
местами  с  остаточными  сосняками,  провинции  Зауральско  –  Убаганских  нетипичных 
колочных осиновых и березовых лесов местами с остаточными сосняками лесостепной зоны. 
Сложившейся на территории района резко континентальный климат характеризуется 
жарким и сухим летом, которое сменяется холодной и малоснежной зимой. 
По  данным  метеорологической  станции  п.  Михайловка,  температура  воздуха 
среднегодовая  +1º  С,  абсолютная  максимальная  +42º  С,  абсолютная  минимальная    -51º  С, 
количество осадков за год - 280 мм. Продолжительность вегетационного периода 166 дней. 
Первые  заморозки  осенью  15-20.08.  Глубина  снежного  покрова  -  43  см.  Глубина 
промерзания  почвы  110-120  см.  Направление  преобладающих  ветров  по  сезонам  года: 
весеннее,  осеннее  и  зимнее  время  –  юго-западные  ветра;  в  летнее  время  отмечается 
преобладание северных ветров. 
Рельеф района расположения лесхоза довольно разнообразен и представлен плоскими 
и  пологоволнистыми  равнинами,  эрозийно  -  делювиальными  склонами  междуречий  к 
долинам рек Тобол и Убаган и древнеаллювиальными равнинами. [10, с.12-45], [1, с.31-35].  
Основными  почвообразующими  породами  в  районе  расположения  лесхоза    служат 
четвертичные суглинки, на которых сформировались в большинстве случаев черноземы.  
На  территории  лесхоза  распространены  лесные  почвы,  колки  и  байрочные  леса  по 
берегам рек. Дерново-темноцветные почвы формируются на  супесчаных почвообразующих 
породах  (березовые вторичные леса с вейниковым покровом  и подлеском из шиповника и 
вишни). Дерново-подзолистые почвы распространены по ложбинам на склонах р. Тобол. [10, 
с.12-45]. 
Согласно  нашим  исследованиям,  отмечается  высокая  степень  разнообразия 
фаунистического  комплекса  наземных  позвоночных,  обитающих  на  территории    лесхоза 
«Боровской».  В  составе  орнитофауны  данного  региона,  например,  отмечаются  такие    виды 
как  серая  куропатка,  тетерев,  большой  пестрый  дятел,  иволга,  кукушка,  вяхирь,  сплюшка, 
большая  и  обыкновенная  горлицы,  большая  синица,  лесной  конек,  обыкновенная 
горихвостка,  серая  и  ястребиная  славки,  полевой  жаворонок,  болотная  сова,  луговой  лунь, 
белая  лазаревка,  кобчик,  пустельга,  полевой  жаворонок,  желтая  и  белая  трясогузка, 
варакушка,  перепел,  лысуха,    серый  гусь,  утки  (серая  кряква,  чирки  и  др.),  поганки,  чайки 
(сизая, озерная, малая), крачки, кулики, большая выпь, серая цапля и др.  
В составе фауны млекопитающих- териофауны отмечены прежде всего представители 
отряда  хищных-  волк,  лисица  обыкновенная,  енотовидная  собака,    рысь,    лесная  куница, 

 
63 
горностай,  ласка,  барсук,  колонок,  а  также  представители  копытных:  лось,    косуля,  дикий 
кабан; обитают и заяц-беляк, обыкновенный еж, обыкновенная и белая бурозубка. 
Отряд  грызуны  -  наиболее  многочисленная  группа,  обитающая  на  территории 
исследования;  представителями  этого  отряда,  обитающими  на    исследуемой  территории,  
являются:  белка-телеутка,  обыкновенный  хомяк,    лесная  мышовка,  лесная  мышь,  полевая 
мышь,  красная  полевка,  полевка-  экономка,  обыкновенная  полевка,  водяная  полевка, 
ондатра. 
Характерной 
особенностью 
териофауны 
данного 
региона 
является 
и 
зоогеографическое  разнообразие,  так  как  в  состав  фаунистического  комплекса  мелких 
млекопитающих входят  степные,  лесные  виды, а так же виды, являющиеся космополитами. 
К  степным  формам  мелких  млекопитающих данного  региона  относятся,  например,  степная 
мышовка,  джунгарский хомячок, степная пеструшка, общественная и узкочерепная полевки, 
мышь- малютка и другие виды. 
Лесные  виды  млекопитающих  также  представлены  в  достаточной  степени:  лесная 
мышь, полевка-экономка, обыкновенная бурозубка, некоторые виды мелких млекопитающих 
населяют  степную  зону  и  северные  пустыни(  ушастый  еж,  большой  тушканчик, 
обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка). 
Виды  –  космополиты,  обитающие  на  территории  нашего  региона:  водяная  полевка, 
слепушонка,  домовая  мышь  связаны  с  интрозональными  местообитаниями  района 
исследования. 
Таким образом, мелкие млекопитающие, в том числе грызуны, вносят значительный 
вклад  в  формирование  фаунистических  териологических  комплексов  данного  региона; 
исследуемая группа позвоночных, являясь первичными потребителями растительных кормов 
играет большую роль в местных биоценозах. [7, с.33-35] 
Однако  следует  отметить,  что  некоторые  даннные  по  видовому  разнообразию, 
особенностям  стациального  распределения,  динамики  численности  и  популяционной 
структуры мелких млекопитающих на территории области являются весьма отрывочными и 
неполными . [4, с.288-292]. 
Динамичность  современных  фаунистических  комплексов  убеждает  в  необходимости 
проведения комплексных исследований населения мелких млекопитающих данного региона. 
Литература 
1. Федоров В.В., Гильманов В.Т.: Экология, М.: МГУ, Высшая школа, 1980, с.7-20. 
2. Шилов И.А. Экология, М.: МГУ, Высшая школа; 2001, с. 178-187  
3. Кобышев, Кубанцев, География животных с основами экологии – М.: Просвещение, 
1988, с. 151-167 1988 
4. Яблоков А..В. Популяционная биология, М.: Высшая школа, 1987, с.279- 292 
5.Карасева  В.Е.  Влияние  распашки  целины  на  образ  жизни  и  территориальное 
распределение  грызунов  в  Северном  Казахстане.  //  Зоологический  журнал  А.Н.  СССР,  М.: 
1961. Вып. 5 с.14-16. 
6. Колосов А.М. , Грызуны  вредители  сельского хозяйства: М.: 1960. с. 48-51 
7. Брагин Е. А, Брагина Т.М. Фауна наземных позвоночных Костанайской области // 
Материалы Международной научной конференции  «Биологическое  разнообразие азиатских 
степей» Костанай, 2007г. с. 31-35 
8.  Новиков  Г.А.  Полевые  исследования  экологии  наземных  позвоночных.  Л.:  Сов. 
наука, 1953, с. 172-183 
9. Яблоков А..В. Популяционная биология, М.: Высшая школа, 1987, с.279- 292 
10.Ким  Ю.П.  Дейнека  В.К.  Экологический  атлас  Костанайской  области.  Костанай, 
2004, с.12-45 
 
 
 

 
64 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет